v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním"

Transkript

1 Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu klidu, osobnostnímu rozvoji a k jednání, kterým neublížím ani sobě ani nikomu dalšímu. Hledala jsem univerzální pravdu a moudrost, která by mi zaručila správnost mých rozhodnutí. Nikdo nemůže s naprostou jistotou určit co je a není správné, můžeme se snad pouze opírat o naše morální zásady a hodnoty, které jsme během života přijali a jež jsou hybateli našeho jednání; přesto jsem stále hledala nějaké jasnější zadání. Dobrala jsem se časem k jakémusi náhledu, který mne do jisté míry v této oblasti uspokojil. Jedná se o způsob myšlení a životní hodnoty. Ty nám pomáhají rozlišovat co je, a není správné a také určují, jakým způsobem se bude vyvíjet a přetvářet naše prostředí, které lidé svým působením ovlivňují. Je to samozřejmě otázka subjektivního náhledu, které hodnoty a morální zásady jsou správné a které nikoliv. V této oblasti bychom možná mohli čerpat z historie a poučit se z chyb našich předků, kdy některé národy a civilizace svým amorálním chováním zčásti způsobily svůj úpadek. Vzhledem k přetechnizované době, obrovskému zvýšení rychlosti a množství přenášených informací a zvyšujícímu se tlaku na lidi v nejrůznějších oblastech, se dnešní doba vyznačuje ztrátou duševního klidu, absencí morálních zásad a nedostatkem soucitu a lásky. Je tedy načase zamyslet se, jak můžeme zvrátit úpadek lidstva 21. století, jež je charakteristické sebezničující lhostejností. V souvislosti s hledáním ideálního přístupu k sobě sama a k ostatním a při hledání nejdůležitějších a nejvznešenějších hodnot mne zajímalo, jak se liší hodnotová orientace mých vrstevníků. Zajímalo mne, co je ovlivňuje v jejich chování a jednání, co je pro ně důležité, kam směřují, čeho chtějí v životě dosáhnout a v čem spatřují smysl svého života. Zajímalo mě, které hodnoty považují za nejdůležitější a co je v tvorbě své hodnotové orientace ovlivnilo. V této práci bych v prvé řadě ráda uvedla do souvislostí vztah hodnotového žebříčku lidí a jeho návaznost na dění ve světě, ve kterém žijeme. Dále bych 6

2 v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním rozměrem, souvisejícím s hodnotovou orientací; nad vlivem člověka, (nositelem hodnot a jejich realizátorem), na dění na planetě a nad nutnou změnou přístupu. Jedna část se bude věnovat rodině základu života, sociální skupině s nejsilnějším vlivem na člověka, která je základním článkem v přenosu vzorců chování, postojů a hodnot. Další část bude patřit objasnění období mladé dospělosti, jak ze sociálního, tak z psychologického hlediska a v poslední části popíšu výzkum, zaměřený na hodnotovou orientaci a žebříček hodnot lidí mladé dospělosti, jejich rozdíly a příčiny jejich vzniku. 7

3 1. Svět v kontextu hodnot Náš obraz světa je i současně obrazem hodnot. Lidé svým působením vytvářejí své prostředí a zapříčiňují dění kolem sebe. Vytvářejí svět, nastolují atmosféru, ve které žijí, udávají směr, jakým se tento svět ubírá. Atmosféra chudoby, hladu, násilí, válek a dočerpávání přírodních neobnovitelných zdrojů jsou jasným alarmem, vztyčeným prstem, mávajícím lidem před očima. Lidé ho však pro obrovské množství jiných důležitých ukazatelů, zdůrazňujících nové potřeby, bez kterých by lidé neměli a nemohou dále fungovat, a symbolů, odpoutávajících jejich pozornost, nevidí, nebo se jej naučili přehlížet. Lidstvo je čím dál více ovlivněno a podmaněno technice a technickému pokroku. Pomalu se stáváme otroky technických vymožeností, získáváme stále víc a víc nejrůznějších nepotřebných informací, které naplno zaměstnávají naše mozky. Zjednodušujeme si životy obrovským množstvím nejrůznějších pomůcek, kupujeme a dostáváme stále víc nezbytně důležitých spotřebičů, ale současně pomalu ztrácíme. Vytrácí se duševní klid, lidé v záplavě informací, technických vymožeností, rychlosti doby a tlaku okolí ztrácejí životní smysl a i přes nepřeberné množství rad a pokynů, valících se na ně z médií a širokého okolí, tápou v nejistotě. Jsou to však lidé, kteří tento proces nastartovali, kteří ho udržují v chodu a přidávají rychlost. Hodnoty jsou nástrojem v lidských rukou, jsou hybateli a producenty všeho dění. Ony určují, co je a není pro lidi důležité a pro co budou nebo nebudou ochotni obětovat svoje pohodlí. Jaká hodnota u člověka převládne a bude tedy ovlivňovat a působit na své okolí, záleží na celkové vyspělosti a vyzrálosti člověka, následně pak na vyspělosti celé společnosti. Osvojení morálních zásad a hodnot, uchovávajících důležitost života na přední příčce hodnotového žebříčku závisí primárně na výchově. Socializace a výchova je základní kámen pro formování člověka a také pro tvorbu jeho hodnotového žebříčku. Je tedy především na rodině, na základním článku sociálního prostředí, jak nasměruje svého člena v dalším vývoji, zda mu předá moudrost a lásku k životu a k přírodě, které pak bude dál předávat dalším generacím; nebo vychová krátkozraké 8

4 samolibé jedince, nepřemýšlející v širších a obecnějších souvislostech, majících svůj prospěch jako jediný smysl v životě. Je tedy na lidech, aby zapřemýšleli, zda má jejich chování smysl, a aby se zamysleli nad samotným smyslem jejich života v širších souvislostech, propojených s budoucností této planety. Je na rodičích, aby přijali a předali správné hodnoty svým dětem, které mohou zpomalit, zastavit nebo snad zvrátit chřadnoucí život na této planetě, plný válek, násilí, nemocí a hladu. V předávání morálních zásad tedy tkví možná světlejší budoucnost. 9

5 2. Hodnotová orientace 2.1 Objasnění pojmu hodnota Hodnoty určují naše chování a jednání, jsou hybateli dění kolem, jsou tedy poměrně důležité v určování směru ubírání světa, na který má lidstvo zásadní vliv. Dá se tedy říci, že ovlivňují vše, na co přímo či nepřímo člověk působí. Pokud se chci zabývat hodnotami, jako první mne napadají otázky: Co jsou hodnoty? Kde se vytvářejí? Jaký je význam hodnot? Hodnotami se úzce zabývá věda, zvaná axiologie (z řeckého slova axiá - hodnota, cennost). Axiologie je nauka o původu a povaze hodnot. Pokud hledám původ hodnot, dostávám se až do doby vzniku vývoje člověka. Hodnoty jsou hlavní hybatelé našich činů, jsou tedy strůjcem veškerého dění na planetě, které způsobil nebo ovlivnil člověk. Význam hodnot je tedy veliký, dá se říci, že zásadní ve způsobu ubírání světa. Lidé hodnoty objevili, pojmenovali a s jejich pomocí uplatňují a projevují svoji identitu. Postupem času se začaly propojovat hodnoty přírodní, vyplývající z boje o přežití, s ostatními, tedy sociálními, kulturními, duchovními a ekonomickými, a to s rostoucím vlivem člověka na planetě a jeho touze po moci a hmotných statcích. Pojem hodnota se ve svém filozofickém významu začal používat teprve ke konci 19. a na počátku 20. století, kdy byly navrženy různé filozofické teorie hodnot a hodnotové etiky, které působily i na ostatní vědy. Zájem o hodnoty a ideály byl reakcí na krizi orientace, kterou způsobovala rychlá kulturní proměna společností. Ideály nevznikají a neplatí pouze na základě racionálních úvah o užitečnosti a účelnosti, ale vytvářejí se také prostřednictvím prožitků hodnot a volních rozhodnutí. Pro většinu lidí jsou zásadní a směrodatné postoje způsoby myšlení, které odpovídají normativním zvyklostem v jejich sociálních skupinách. Wolfgang Brezinka popisuje hybnou sílu, která odborníky, zabývající se výchovou, donutila k uchopení pojmu hodnota a k jejímu definování jako výchovného programu takto: Touha po hodnotové výchově je jednou z odpovědí na krizi 10

6 orientace, kterou rychlá kulturní proměna moderních společností způsobila v mnoha příslušnících těchto společností. Projevuje se v bezradnosti a nejistotě v ústředních otázkách, týkajících se hodnot, norem, smyslu a cílů, v růstu psychických poruch, sociálních konfliktů a chybného chování. Ohrožuje nejen blaho jedince, ale i soudržnost společenství. 1 Lange Friedrich Albert, něm. filosof, sociální vědec a pedagog (1828 -l875), vyjádřil hodnoty jako lidské potřeby, kdy jsou lidé svojí přirozeností disponováni ke dvěma způsobům představ. Potřebují vybájené ideály a absolutní pravdy a potřebují pravdy poznání. V psychologickém slovníku je zas hodnota definována následovně: Hodnota je vlastnost, kterou jedinec přisuzuje určitému objektu, situaci, události či činnosti, a to v souvislosti s uspokojováním jeho potřeb. Hodnoty se vytvářejí a postupně diferencují v průběhu socializace. 2 A S. Kučerová rozděluje definici hodnot dle užšího či širšího slova smyslu: Mluví-li se o hodnotách, lze tím myslet vše, co člověku přináší uspokojení jeho potřeb a zájmů, tedy hodnoty v širším smyslu, nebo tím máme na mysli hodnoty v užším slova smyslu, tedy základní kulturní kategorii, odpovídající vyšším normám ideálů, zejména mravním, sociálním a estetickým. 3 Jako hodnoty se označují mnohé fenomény, jako jsou hmotné statky, normy, cíle, účely, měřítka, ideály, vzory, zájmy, postoje a další. Vše, co je pro lidi nějakým způsobem důležité, o co usilují, co je motivuje, podle čeho se orientují, se nazývá hodnotami. Ty se v každé společnosti, v závislosti na určitém sociálním klimatu, mění. V antické kultuře bylo ideálem krásy spojení fyzického, duševního a estetického přístupu k životu. Ve Spartě byl idol tvrdý válečník, čínská kultura vyzdvihovala ideál skromného člověka a moderní Evropa zas propojuje zdatnost, moudrost a dravost. 1 Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha : České katolické nakladatelství Zvon, str Hartl, P., Hartlová, H. Psychologický slovník. Praha : Portál, str Kučerová, S. Člověk, hodnoty, výchova. Brno : Paido, str

7 Pro některé lidi jsou tedy na předních příčkách hodnotového žebříčku peníze, prestiž, úspěšnost v zaměstnání, materiální zabezpečení a střádání majetku. Je pro ně důležité sebeprosazení, jsou rádi v centru pozornosti, jejich nejsilnější hodnotou je majetek. Pro některé lidi je důležitý rozvoj vlastní osobnosti, zajímavá práce, kreativní, tvořivý a aktivní přístup k životu. Mezi hodnoty uznávané celou společností patří bezesporu zdraví, jeden z nejdůležitějších faktorů pro fungování člověka. Podobný význam mají pro lidstvo hodnoty, jakými jsou mír a poslední dobou stále a rapidně se zhoršující životní prostředí. Nesmírný význam má pro lidská společenství sociálně laděná hodnotová orientace, která vede jedince k prospěšným pracím, k angažovanosti ve veřejném zájmu, k potřebě být užitečný ostatním lidem, vede ho k interakcím k ostatním lidem a lidským pospolitostem. Tato sociální orientace navazuje na lidské sociální potřeby, významně napomáhá v sociálním uspořádání společnosti, a utváření společenských vztahů a jejich rozvíjení. Hodnoty, které utvářejí chování a jednání lidí úzce souvisí s potřebami člověka. Uspokojování lidských potřeb je předpokladem pro vznik hodnotového systému. Během lidského života potřeby vznikají, mění se a zanikají. V minulosti byly potřeby mnohokrát klasifikovány, nejznámější klasifikace je zřejmě podle A. Maslowa, který je dělí do pěti následujících skupin: Fyziologické potřeby hlad, žízeň, sexuální potřeby. Většina těchto potřeb jsou homeastatické. Potřeby bezpečí jistota, stabilita, spolehlivost, osvobození od strachu, úzkosti, chaosu, potřeba struktury, pořádku, silného ochránce. Potřeba lásky pocit náležitosti. Potřeba úcty pocit uznání, vážnosti. Potřeby seberealizace touha člověka po sebeuplatnění a sebenaplnění, tendence uskutečnit to, čím člověk potenciálně je, zařazujeme sem také potřeby pochopení, porozumění a estetické potřeby. 12

8 Maslow seřadil potřeby stupňovitě, od nejnižších po nejvyšší metapotřeby. Člověk dosáhne vyšších stupňů až po uspokojení potřeb nižšího stupně. Jsou tedy řazeny od potřeb fyziologických po potřeby spojené se seberealizací. Ty jsou na nejvyšší úrovni a tvoří jádro tzv. potřeb růstu. Maslow ji charakterizuje jako tendenci být vším, čím člověk být může. Znamená to, že v rámci uspokojování potřeb se člověk snaží plně využít celý svůj potenciál ke svému osobnímu rozvoji. Samozřejmě existují výjimky z hierarchie potřeb, kterou uspořádal, a to např. u lidí, u kterých je sebeúcta důležitější než láska, nebo u lidí, kteří jsou vrozeně tvořiví a kreativita je pro ně důležitější než základní potřeby, psychopati, kteří se vyznačují ztrátou potřeby lásky atd Klasifikace hodnot Hodnotový systém a hodnotovou orientaci můžeme vnímat jako důležité uspořádání systémů postojů, které člověk během svého života zaujímá k nejrůznějším událostem. Je to jedna z nejvýznamnějších složek osobnosti člověka. Hierarchie hodnot jedince přímo souvisí s hodnotovou orientací skupin, generací nebo celých národů. Hodnoty se úzce pojí s filozofií, etikou, pedagogikou, psychologií, ale i ekonomií a s dalšími vědami. Každá tato oblast, dle Brezinky pojímá hodnotu jiným způsobem. V ekonomii chápeme hodnoty jako hmotné a nehmotné statky, jež se dají finančně ohodnotit a jejichž vlastnictví dopomáhá lidem mj. získávat potřebné sociální pozice. Ve filosofii považujeme hodnoty za obecné vlastnosti (kvality), které se připisují nositelům hodnot či statkům prostřednictvím pojmů jako např. pravdivý, dobrý, krásný, zdravý, atd V pedagogice se jedná o dílčí výchovné cíle, které zastupují zvláštní kulturní požadavky, pro jejichž zvládnutí má vychovatel své chráněnce připravit. Pro tyto úkoly pak existují potřebná označení jako etická, právní, technická, jazyková, hodnotová výchova a další. 13

9 V psychologii a sociologii se jedná o osobnostní vlastnosti jako postoje, stanoviska, přesvědčení, smýšlení o statcích a o subjektivních preferencích těchto statků. Jde o psychické dispozice, hodnotové postoje, hodnotová stanoviska, hodnotová přesvědčení, subjektivní hodnotové orientace. Obecně se v humanitních vědách i v běžném životě při slově hodnota myslí i na cíle, tedy účely jednání. Různí autoři třídí hodnoty do různých kategorií. Podle S. Kučerové klasifikujeme hodnoty následujícím způsobem: 1. Přírodní hodnoty a. Hodnoty životní, vitální, odpovídají potřebám přírodní podmíněnosti a existence. Jsou výrazem tendence udržet a prosadit, uchovat a rozvinout život organismu, jedince i druhu. Patří sem přírodní podmínky, zdraví, zdatnost, svěžest, tělesné blaho a uspokojenosti smyslů. b. Hodnoty sociální vyplývají z přírodou daného vztahu člověka k druhým lidem a k sobě samému mezi nimi. Člověk má potřebu asociace, touží po družnosti, vzájemnosti, citové odezvě, chce milovat a být milován. Má zároveň potřeby uplatnit se, být uznáván, oceňován, mít úspěch. Hodnotami jsou tu žádoucí mezilidské vztahy a city. Sociální hodnoty spolu s vitálními řadíme k lidské dimenzi přírodní. Asociační potřeby má člověk společné s ostatními živočichy, mají animální základ. 2. Civilizační hodnoty Civilizační hodnoty jsou podmínkou i výsledkem společenské organizace (od elementárních tlup, rodin, rodů a národů k státu a právnímu zřízení), komunikace (řeč, písmo, prostředky, šíření informace), výroby a směny (různý stupeň a charakter techniky a ekonomie společnosti) a společenského akumulovaného poznání (kolektivní zkušenost, věda). 14

10 3. Duchovní hodnoty Duchovní hodnoty odpovídají potřebě integrace, vnitřní jednotě sebe a druhých, sebe a přírody, sebe a světa, jednoty rozmanitých a různorodých tendencí lidského života, potřebě uvědomělého řádu života vůbec. Podstata lidské existence kotví hluboko v říši přírody, ale přesahuje ji. Základní potřeby vyvolávají v životě celou složitou hierarchii potřeb vyšších. To ovšem neznamená, že i vyšší hodnoty jsou v plné míře pouze prostředky k uspokojování základních potřeb, které se mimořádně zjemnily, znárodněly, zduchovněly. Spíše jde o přerůstání účelů nečekanými účinky, které se osamostatňují a dávají tak vznikat účelům novým. 4 Rozdělení hodnot (podle doc. Dorotíkové): 1. Hodnotami jsou všeobecně platné normy lidského chování (hodnotami nemohou být výlučně individuální hodnoty, pokud by lidé jednali podle toho, co jen oni považují za hodnotné, byla by společnost vystavena nihilismu, zvůli, egoismu, destrukci. Je proto žádoucí, aby společnost v zájmu fungování svých členů trvala na vyšších hodnotách, které jsou a vyžadovala jejich všeobecné uznání, viděla v nich závazné normy). 2. Hodnota je to, o co usilujeme (o všechno, o co se člověk snaží, snaží se proto, že touží získat, realizovat, vlastnit hodnoty. Co ho nezajímá, je mu lhostejné, nemá to povahu hodnoty). Je to otázka hierarchie, pořadí hodnot, tzv. žebříček hodnot, který je znatelný při rozhodování lidí. Žebříček hodnot se odráží nejen v individuální sféře jednotlivce, ale je viditelný v životě konkrétně historicky dané společnosti. 3. Hodnoty jsou zvláštní vlastnosti (označíme-li určité jednání za správné a jiné za skandální, nějakou věc jako těžkou, vhodnou, kazící vkus, poukazujeme na její vlastnosti. Obtížné není vidět rozdíl mezi vlastnostmi, obtížné je vysvětlit zvláštnost podstaty oněch druhých vlastností, hodnoty se nedají definovat jako ostatní kvality). 4 Kučerová, S. Člověk, hodnota, výchova. Prešov : Manacom, str

11 Podstata hodnot spočívá ve vztahu. V realitě každodenního života jsme svědky nejrůznějších hodnotových postojů i hodnotových priorit. I když na některých hodnotách jsou lidé nuceni se shodnout, o tom, co jsou hodnoty, rozhoduje v zásadě jedinec sám. Představa, že najdeme nějaký objektivní základ hodnot, byť vedeni ušlechtilou snahou obrany proti osobnostnímu a i společenskému rozkladu, kulturnímu nihilismu, morální devastaci, je iluzí, protože všechny hodnoty jsou podmíněny subjektivně. Faktorů, na jejichž základě se člověk rozhoduje o tom, co a jak bude pro něho hodnotou, je mnoho - zájmy, očekávání, záměry, poznání, atd. 5 Wolfgang Brezinka uvádí ve své knize Filosofické základy výchovy vlastní třídění hodnot. Dělí je na statky, tedy předměty, které mají hodnotu, ideální kulturní statky, jejichž nejdůležitější částí jsou morální normy, říše ideí, do kterých spadají etické, mravní, morální, náboženské a estetické hodnoty, a osobní vlastnosti ideály. Tyto ideály pak dělí na formální (emancipace, schopnost sebeurčování, schopnost (kompetence) hodnotit, schopnost kritiky, schopnost výběru dobra, kompetence k rozhodování, schopnost morálního jednání, mravní dospělost; schopnost moudré reflexe o hodnotových soudech, citech, postojích) a neformální (ctnosti, smýšlení, přesvědčení založená na víře). Idee jsou zprostředkovány výchovou, tedy osvojením norem a jiných statků víry v rámci dané kultury, v rámci vlastní skupiny k získání životní zdatnosti. Jde v jistém smyslu o dogmatické ideály, neboť každé společenství má vlastní hierarchii hodnot - dobré ideály. Jsou předávány intencionálně - záměrně i funkcionálně - nezáměrně, jde o tzv. indoktrinaci - zprostředkování doktríny, která neoslovuje pouze intelekt, nýbrž všechny duševní síly. Jde o zprostředkování nosných postojů oslovováním celého člověka od malička. 6 5 Dorotíková, S. Filosofie hodnot : problémy lidské existence, poznání a hodnocení. Praha : UK, str Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha : Zvon, str

12 2.3 Hodnotová orientace Obrovské kulturní změny, které jsou charakteristické pro 20. a 21. století jsou spojeny i s určitou dezorientací, tápáním a bezradností ve své orientaci a ve svém směřování. Jedním z vyústění z těchto pocitů je hledání určitého vzorce jednání, chování a chápání dnešního světa. Ovšem otázkou zůstává, zda lze vytvořit a definovat nějaký model, žebříček hodnot, soubor pravidel, dle kterého se lze orientovat a který by vyřešil problémy současného světa. Alvin Toffler ve své knize Šok ze současnosti popisuje momentální stav světa jako dobu prázdnoty a sobectví, hovoří o nejistotě a bezradnosti v souvislosti se základními otázkami lidského života, týkajícími se hodnot, životních cílů a smyslu života. Pod vlivem stresujícího prostředí, tlaku na rozhodovací schopnosti a obrovského množství informací se objevují i velké sociální konflikty v rodinách a v partnerských vztazích, vyplývajících ze ztráty morálky, individualismu, potřeby neustálé samostatnosti a sobeckosti. Věci, které měly pevný základ se bortí, narušují se takzvané tradiční hodnoty, je narušen přirozený řád světa a jsou zpochybněny dosavadní jistoty člověka. Společnost a vzájemná interakce působí na člověka a usiluje o to, aby si osvojil určitý morální kodex, názory a ideje. Toto osvojování provází každého člověka po celý život. V dětství má toto působení spíše výchovný charakter, v dospělosti se pak opírá především o sociální interakci a zkušenosti. Člověk hodnoty přijímá a následně je jimi ovlivňován ve svém způsobu chování a jednání. Zaujímá k nim určité stanovisko a vytváří si díky nim priority ve svém životě. Hodnoty působí i jako motivátory lidské činnosti, člověk podle nich hodnotí, posuzuje svoje prostředí, lidi a situace. Současné i budoucí problémy lidstva by se daly z části řešit výchovou mladých lidí, vypěstováním a vštípením hodnot, vyzdvihujících život jako hodnotu z nejdůležitějších, odrážejících se následně v jejich jednání, smýšlení a cítění. Je důležité si ujasnit, jaké jsou hodnoty, které budou vést ke způsobům chování, nevyvolávajícím konflikty, spory a následně války a násilí, co je jejich základem, a jaký způsob myšlení je vhodné předávat dalším generacím a pokusit se tak o jednu z mnoha možných lepších cest. 17

13 2.3.1 Duchovní rozměr jako nedílná součást hodnotové orientace Nezbytnou součástí hledání správné cesty životem je duchovní rozměr naší existence. Hledání vnitřní rovnováhy a integrace se sebou samým a s okolním světem. Pokud se dá důvod lidského konání shrnout do jedné věty, dá se snad s jistou nadsázkou říci, že každý člověk se snaží dělat v životě takové úkony, aby dosáhl štěstí. Hraje si, tráví čas s přáteli, hledá si partnera, zakládá rodinu, krade, obdarovává, modlí se, střádá majetek, Každý se snaží dosáhnout svého štěstí v průběhu života jiným způsobem. A právě způsob tohoto jednání a dosahování cílů určují: morálka a hodnotový žebříček člověka. Při studiu různých morálních zásad a etických kodexů jednotlivých náboženství mne nejvíce zaujal buddhistický náhled a přístup k této problematice. Jeho Svatost Dalajlama ve své knize Etika pro nové milénium popisuje situaci současného světa tak, že s poklesem vlivu náboženství se zvyšuje zmatek týkající se problému, jak nejlépe bychom měli v životě jednat. V minulosti bylo náboženství těsně propojeno s etikou a nyní, když jsou mnozí lidé přesvědčeni o tom, že věda vyvrátila náboženství a není žádný důkaz o existenci jakékoli duchovní autority, je i samotná morálka záležitostí osobní volby, což může v konečném důsledku vést k chaosu. Je paradoxní, že náboženství, která jsou nositeli morálních zásad a hodnotových systémů jsou současně i jedním z hlavních zdrojů konfliktů. Lidé jsou i dnes zabíjeni v důsledku náboženské bigotnosti a nenávisti. Příčinou jsou dogmatické, kulturní a praktické rozdíly. Řešením jak překonat nevědomost a dosáhnout pochopení, je dialog se členy jiných náboženských tradic a vzájemné pochopení. I přes tyto negativní stránky se všechna velká světová náboženství zabývají pomáháním lidem stát se dobrými lidskými bytostmi, všechna zdůrazňují lásku a soucit, trpělivost, toleranci, odpuštění a pokoru. Na jednu stranu Dalajlama popisuje určitou zmatenost lidí po masivním odklonu od náboženských tradic (zvláště v rozvinutých zemích), které jsou svým způsobem nositeli hodnot, na druhou stranu říká, že není důležité, zda je člověk věřící, či nikoliv, je mnohem důležitější, aby byl člověk dobrý. Ovšem je nutné rozlišovat mezi náboženstvím a duchovností. Náboženství se zabývá vírou, jeho 18

14 součástí je přijetí jisté formy metafyzické či nadpřirozené reality. S tím je spojeno náboženské učení, rituály, modlitby atd. Duchovnost je spojena s vlastnostmi lidského ducha, jako je láska, soucit, trpělivost, tolerance, odpuštění, spokojenost, smysl pro zodpovědnost, pro harmonii. Tyto základní duchovní kvality přinášejí štěstí člověku samotnému i ostatním. Ve druhé polovině dvacátého století se v Evropě začal oslavovat individualismus, autonomní, emancipované Já a upřednostňovat soukromá přání před sociálními povinnostmi; a tyto postoje se začaly šířit do téměř všech kruhů západní společnosti. U mnoha lidí to podpořilo individualisticky hédonistickou mentalitu, nepřátelskou normám a vzdělání a kritickou vůči tradici a autoritě. Hodnoty povinnosti a akceptace, jako je disciplína, poslušnost, podřízení se, se ztratily z předních příček hodnotových žebříčků a nahradily je emancipace, rovnost, participace, hédonistické ideje jako požitek, napětí, uspokojení, změna, dobrodružství a individualistické ideje jako seberealizace, samostatnost, nevázanost, spontaneita a kreativita. Jako jeden z důvodů hédonistického, požitkářského a sobeckého chování lidí považuje Sogjal-rinpočhe absenci víry v existenci po smrti, ve znovuzrození. Tato víra je součást buddhistického učení a praví, že život a smrt je jediný celek, v němž je smrt začátkem další kapitoly. Z buddhistického hlediska je skutečný zážitek smrti velmi důležitý. I když to, jak nebo kde se znovu narodíme, obecně závisí na karmických silách, může stav naší mysli v době smrti ovlivnit kvalitu našeho příštího znovuzrození. A tak když navzdory velké různosti karmy, kterou jsme nashromáždili, vyvineme v okamžiku smrti zvláštní úsilí, abychom si vytvořili ctnostný stav mysli, můžeme posílit a aktivizovat ctnostnou karmu a tak si přivodit šťastné znovuzrození. 7 V moderní společnosti si většina lidí představuje, že tento život je všechno, co existuje a bez opravdové a autentické víry v posmrtný život žije většina lidí bez nějakého nejvyššího smyslu. Dle Sogjala-rinpočheho katastrofální důsledky odmítání smrti daleko přesahují jedince a působí na celou planetu. Tím, že lidé věří, že existuje 7 Sogjal-rinpočhe. Tibetská kniha života a smrti. Praha : Argo, str. 9 19

15 jedině tento život, nevytvořili si moderní lidé žádnou dlouhodobou perspektivu. Nic jim tedy nebrání plenit naši planetu pro vlastní bezprostřední účely a žít sobeckým životem, který může být pro budoucnost osudný. Stále častěji se z úst lidí, kteří cítí tento příklon k jisté bezohlednosti a individualismu, ozývá volání po duchovní revoluci. Volání po radikální změně orientace a odklonu od zvyku stále se zabývat jen sám sebou. Je to volání po příklonu směrem k širšímu společenství bytosti, s nimiž jsme spojeni a k jednání, které vedle vlastních zájmů uznává i zájmy ostatních. Dá se namítnout, že takováto transformace charakteru, kdy by měli lidé rozvíjet soucit a lásku, stěží dokáže vyřešit řadu závažných problémů, kterým v moderním světě čelíme, jako jsou domácí násilí, drogové problémy, alkoholismus, závislosti atd. Samozřejmě, že každý z těchto problémů vyžaduje specifické řešení a nevyřeší se tím, že k sobě budou lidé láskyplnější a soucitnější, ale pokud by byl tento duchovní rozměr potlačen, zmizel by tím kus naděje k hledání trvalého řešení Zodpovědnost jedince - každý by měl začít sám u sebe Proč se na světě dějí zlé věci? Každý den se dozvídáme z médií o nějaké nešťastné události. Pro každého z nás je nějakým způsobem bolestné se dozvídat o utrpení ostatních. Tyto události můžeme rozdělit do dvou kategorií: ty, které mají přirozené příčiny (zemětřesení, sucho, povodně) a ty, které mají lidský původ (války, násilí, chudoba, korupce, ). Jsou to následky negativního chování lidí. Ovšem na rozdíl od přírodních katastrof, se kterými můžeme dělat jen málo, i když nám většinou příroda vrací to, co jsme zaseli, můžeme následky našich činů ovlivňovat. I když se lidé snaží, vynakládají obrovské úsilí k vývoji dokonalejších strojů a mechanismů k usnadnění života, k objasňování trestné činnosti, tedy i k ochraně nás samých, objevují nové léčebné metody, na druhé straně se zdokonalují v páchaní trestné činnosti, vyvíjejí nové zbraně a vynakládají obrovské úsilí na tvorbu biologických zbraní. Tedy prostředky, které používáme k řešení problémů se samy stávají jejich zdrojem. Kde chybí etická kázeň, není naděje. 20

16 Láska, soucit a podobné vlastnosti podle definice předpokládají určitou úroveň zájmu o prospěch ostatních, předpokládají etickou kázeň. Nemůžeme být milující a soucitní, aniž bychom zároveň ovládali své škodlivé pohnutky a touhy. 8 Je pravdou, že chápání lidí, co je dobré a co zlé, co je správné a co je špatné, co je morálně přijatelné a co ne, co je negativní a co je pozitivní, se liší podle různých lidí a podle okolností. Ovšem není asi možné věřit, že někdy bude možné vytvořit soubor pravidel, které nám poskytnou odpověď a správné řešení každého etického problému. To ale neznamená, že není potřeba vytvořit nějaká pravidla, která budou vzorem pro naše chování a jednání. Je otázka, jakým způsobem by se měla ubírat. Je nezbytně nutné, aby si lidé uvědomili, že při hledání východisek a změn v této krizové situaci, kdy se svět ubírá směrem k násilí, válkám, vytváření větší propasti mezi bohatým západem a chudým východem, je důležité, aby každý začal se změnou přístupu a transformací hodnotového žebříčku sám u sebe. Až při změně přístupů jednotlivců se změna může projevit u lidstva jako celku. A každý celek je právě tak silný, jako jeho nejslabší článek. Nemá smysl ani budoucnost přístup, podmiňující vlastní změnu změnou přístupu ostatních. Kolikrát už jsme ve svém okolí slyšeli věty typu Proč mám přispět já, když jiní mají milióny, které nakradli, ať dají na charitu oni, nebo Proč bych ten papír nevyhodil na ulici, ostatní to taky dělají a další a další. Tento přístup je beze smyslu a s jeho prosazováním nás nečekají žádné změny k lepšímu. Duchovní hodnoty, zahrnující bezpodmínečnou lásku, soucit, trpělivost, toleranci, odpuštění a smysl pro zodpovědnost mohou lidi přivést k prožitku bezpodmínečného štěstí. 2.4 Nejpreferovanější hodnoty Pro lidi jsou důležité nejrůznější hmotné a nehmotné věci, city a další faktory; některé z nich se ale ve výpovědích lidí opakují častěji, než ostatní, samozřejmě je důležité brát v potaz příslušnou kulturu a společnost. Na přední příčky hodnotových žebříčků se v mnoha zemích a kulturách mimo jiné řadí 8 Dalajlama XIV. Etika pro nové milénium. Praha : Pragma, str

17 rodina. Tato sociální skupina má nejsilnější vliv na tvorbu hodnotového žebříčku člověka. Její vliv může člověku pomoci v osobnostním vývoji, nebo v případě dysfunkční rodiny, či při vyznávání nesprávných životních hodnot jejích členů, které pak přenášejí na ostatní, ho naopak může přibrzdit a znesnadnit mu cestu vlastním životem Rodina hodnota z nejdůležitějších Za jednu z nejvýznamnějších sociálních skupin, základní článek sociální struktury, prostor, který zásadním způsobem ovlivňuje vývoj a socializaci člověka je stále ještě mnohými považována rodina. Prostředí, v němž člověk vyrůstá, významným způsobem ovlivňuje jeho vývoj. Působí na něj nejen prostřednictvím interakce; může mít charakter interakce s lidmi, neživými objekty nebo symboly. Kvalita a množství získaných zkušeností jeho psychický vývoj vždy nějakým způsobem ovlivní. Zkušenosti, získané díky působení prostředí ovlivňují způsob prožívání, regulují rozvoj poznávacích schopností, tedy způsob uvažování a působí i na rozvoj jednotlivých osobnostních vlastností. Psychický vývoj člověka od dětství ovlivňují všechny složky prostředí. Důležité je fyzické prostředí, v němž žije a vyrůstá, míra jeho stability, předvídatelnosti a strukturovanosti, ale také materiální prostředí, ovlivňující především kognitivní vývoj. Rozdíly v kvalitě se týkají hlavně rodinného teritoria. Proces rozvoje společensky podmíněných zkušeností je označován jako socializace a odehrává se v sociálním kontextu, v rámci interakce s ostatními lidmi. Prostřednictvím sociálního učení se rozvíjejí žádoucí způsoby chování i hodnocení. Socializační činitelé se dají rozdělit do dvou skupin. Za prvé na jedince mohou působit obecné sociokulturní vlivy, které působí na všechny členy společenství. Díky nim si všichni osvojí stejný jazyk a přibližně tytéž hodnoty a způsoby chování, jež jsou obecně přijímány a respektovány. Balcar (1993) je 22

18 interpretuje jako: zásobu již předem připravených řešení určitých problémů. 9 Takový soubor pravidel a postojů, které si jednotlivé generace předávají vzájemnou interakcí se mění vlivem aktuálních okolností. Dalším socializačním činitelem je sociální vrstva, k níž jedinec patří a která se vymezuje jinými hodnotami, normami a s tím souvisejícím stylem života. Rodina je založena na manželství či pokrevním příbuzenství (rodičovství, sourozenectví ap.). Členové rodiny jsou spojeni společným soužitím, vzájemnou morální odpovědností a vzájemnou pomocí. Z hlediska socializace je rodina skupinou primární, jejíž život je charakterizován specifickým spojením biologických, hospodářských, morálních, psychologických, právních a jiných procesů, v nichž se jednotlivé funkce rodiny realizují. Psychologickou definici rodiny uvádí s odvoláním na Schneewinda P. Říčan (1986). Podle Schneewindovy definice je rodina intimní vztahový systém, vyznačující se časoprostorovým ohraničením, jeho členové utvářejí svůj společný život především v privátním prostoru, z něhož jsou vyloučeny jiné osoby. Rodina je dle autora vytvořena na základě vzájemných závazků a cílů, jež nemusí být výslovně formulovány a tím méně institucionálně stvrzeny. P. Říčan však zúžuje tuto definici a mluví o rodině tam, kde jde o specifický asymetrický vztah rodičovské péče a výchovy na jedné straně a jejího přijímání na straně druhé. Hodnotová orientace se vytváří již v ranném věku dítěte, v průběhu jeho primární socializace, kdy se postupně odpoutává od vrozených smyslových hodnot a začíná se seznamovat s hodnotami svého nového sociálního prostředí. Děti získávají hodnoty od vrstevníků, z médií, ale nejdůležitějším prvkem v přebírání hodnotového systému je rodina. Dospívající pak začnou bojovat o samostatnost a utvoří si vlastní hodnotový systém, který je sice nezávislý na systému rodičů, ale obvykle se od něj příliš neliší Vágnerová, M. Vývojová psychologie I. Praha : Karolinum, str Eyer, R., Éterová, L. Jak naučit děti hodnotám. Praha : Portál, str

19 2.4.2 Vliv rodiny snadný nebo nesnadný start Rodina má několik základních funkcí. Jedny z nejdůležitějších a nejpřirozenějších jsou funkce biologická a reprodukční. Na tu pak navazují ostatní funkce, jako sociální, výchovná, ochranná, podporující, atd. Rodina poskytuje člověku základní zkušenosti, které ovlivňují způsob chápání a jednání člověka v jeho dospělosti, starší členové rodiny fungují jako model, který automaticky mladší napodobují. Rodina by měla sloužit jako citové zázemí, zdroj jistoty a bezpečí, jež mají velký vliv na rozvoj pocitů sebejistoty a sebedůvěry, na nichž záleží jejich uplatnění. Neméně důležitá je funkce biologická a sociální. Dle J. Řezáče míníme pojmem rodina a jejím vlivem na jedince hned několik rodin. Rodinu výchozí, do níž se jedinec narodil, rodinu zakládanou, kterou od počátku vytváří a dále mj. rodinu jako model obsažený v tradici, v kultuře a společnosti. Až se založením vlastní rodiny nabývá smysl rodiny vlastní podobu. Na rozvoji osobnosti člověka se značnou měrou podílí styl rodinné výchovy. Vlastnosti rodiny, jako jsou její stabilita, míra koheze, otevřenost, pružnost, adaptibilita, jsou z hlediska jejího působení na své členy velice významné, mnohdy důležitější než materiální zázemí nebo vzdělanostní úroveň. Nestabilní a nesoudržná rodina se nemůže stát zdrojem jistoty a bezpečí, rigidní rodina, nepřipouštějící žádné změny zas bude blokovat samostatnost a sebedůvěru atd. V rodinných interakcích existuje celá řada možných sociálně patologických problémů, které jsou zásadní pro vývoj a následný život jedince. Rodina ho formuje, ovlivňuje a startuje do dalšího samostatného života. Jakým způsobem si poradí se všemi nastalými situacemi, je ovlivněno právě předešlým působením rodičů a prostředí rodiny vůbec. Jedním z takových možných a častých problémů je tzv. konflikt životních stylů rodin obou partnerů. Toto období nastává po uplynutí doby zamilovanosti, kdy se do popředí dostává role partnerská a rodičovská a projevuje se v něm silný vliv životních stylů výchozích rodin. A nastává rozpor, 24

20 který se promítá do interakcí s dětmi. Dalším takovýmto problémem může být transfer stylu interakcí. Styl interakce mezi rodiči působí jednak jako samostatný formativní vliv na vytváření osobních vztahů dítěte, ale také je předznamenává do budoucna. Je obecně přijímaná teze, že dělba pozic mezi sourozenci a pojetí sourozenecké role mají vliv na charakteristické rysy jedince v interpersonálním chování a na povahu a stabilitu vztahů, které jedinec naváže později mimo výchozí rodinu. Lze říci, že vztahy v zakládané rodině jsou trvalejší a úspěšnější, čím více se podobají vztahům v rodině původní. 11 Výrazný vliv na utváření osobnosti dítěte mají samozřejmě i další interakce, jako sourozenecké nebo výchovně vzdělávací. Ukazuje se však, že velká část změn osobnosti je spíš produktem spontánních interakcí, jež jsou výsledkem intuitivních postupů rodičů, souhry různých podmínek sociálního prostředí atd. Neobyčejně silně se v působení uplatňují vlivy, které jsou ve své podstatě nezáměrné. Přístup rodičů k dětem, styl jejich vedení spolu s emočním klimatem mají podle J. Řezáče veliký formativní vliv. Lidé, kteří procházeli v dětství velmi přísným výchovným stylem se v dospělosti jeví jako málo dynamičtí, emocionálně citlivější, intenzivněji prožívají napětí, vyhledávají stabilnější životní prostředí bez výraznějších změn a neznámých situací. U těchto lidí se projevuje výrazný konzervatizmus, rezervovanost, starostlivost, opatrnictví, přizpůsobování se. Naopak lidé, kteří procházeli v dětství liberálním stylem výchovy, se v dospělosti jeví jako dynamičtější, vyhovuje jim proměnlivější životní prostředí, bohatství podnětů, dojmů a změn. Emocionálně jsou stabilnější a vyrovnanější, mají menší přizpůsobivost. Taktéž se u nich projevují tendence k nevázanosti, bohémství a bezstarostnosti. Snadněji navazují kontakty s druhými lidmi mívají relativně vyšší psychickou vyrovnanost. Dá se tedy shrnout, že příliš přísný styl výchovy v dětství způsobuje spíše stažený a opatrnický typ osobnosti a vede ve svém důsledku k vysoké emocionální citlivosti, volný, liberální styl zřejmě tak nenarušuje emocionální 11 Řezáč, J. Sociální psychologie. Brno : Paido, str

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Etika a rodina. Květa Trčková

Etika a rodina. Květa Trčková Etika a rodina Květa Trčková Není nejmenších pochyb o tom, že je to v prostředí rodiny a domova, kde se všechny největší ctnosti, veškeré ctnosti, které vévodí lidské společnosti, vytváří, posilují a udržují.

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Otázka: Metoda skupinové sociální práce. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Nikola Petráčková

Otázka: Metoda skupinové sociální práce. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Nikola Petráčková Otázka: Metoda skupinové sociální práce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Jejím smyslem je psychosociální působení na skupinu lidí s nějakým společným znakem a cílem, aby

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION -

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - HODNOTY SPOLEČENSTVÍ A JEJICH ZNOVUOBJEVOVÁNÍ VE SPECIÁLNÍCH VÝZKUMNÝCH CENTRECH 1 ÚVOD Poslání Nadace Romualdo Del Bianco je přispívat k rozvoji

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Další vzdělávání pedagogických

Více

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI Klára Nováková Lukáš Ouzký OBSAH Co je to skupina Malá sociální skupina rodina, škola, vrstevníci Velká sociální skupina Masa x dav Skupinová dynamika Struktura skupiny dělení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více