Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl"

Transkript

1 Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Oddělení vodohospodářské politiky

2 Obsah prezentace Vývoj plánování v oblasti vod (od SVP po WFD) Legislativa I. plánovací cyklus Plán hlavních povodí, Plány oblasti povodí, Plány mezinárodních oblastí povodí Ukázka opatření Vyhodnocení I. etapy II. plánovací cyklus Národní plány povodí, Plány dílčích povodí, Plány mezinárodních oblastí povodí Termíny a stav prací Program Podpora prevence před povodněmi

3 Vývoj plánování v oblasti vod Vodohospodářské plánování má na území ČR dlouhou tradici. Již v 19. a 1. pol. 20. století zpracovány souhrnné dokumenty regionálního rozsahu řešící: ochranu před povodněmi, využití vodní energie nebo plavby, další vodohospodářské otázky spojené s odvodňováním nebo zásobování vodou.

4 Vývoj plánování v oblasti vod Státní vodohospodářský plán republiky Československé (1953) zpracován v letech 1949 až 1953 první soustavný přehled možnosti využití vodního bohatství přínosy SVP: zhodnotil a navrhl využití vodních zdrojů inicioval soustavné sledování a vyhodnocování přírodních podmínek ovlivňujících vodní zdroje a hospodaření s vodou poprvé souhrnně zpracoval problematiku zásobování pitnou vodou a jakosti vod vytipoval hlavní trendy vývoje potřeb vody (někdy nesprávně) prosazoval komplexní využíváni vodních zdrojů, soustavné úpravy vodních toků a odtokových poměrů celých oblastí a na úseku zásobování pitnou vodou přechod od místních vodovodů k velkým skupinovým a oblastním vodovodům postupem času byly návrhy SVP překonány některé potřeby se vyvíjely rychleji (zásobování pitnou vodou), jinde došlo ke stagnaci (výstavba vodních cest, hydroenergetika)

5 Vývoj plánování v oblasti vod Směrný vodohospodářský plán Československa (1975) zpracován v letech 1970 až 1975 celkem 300 pracovníky analyzoval a dokumentoval stav vodního bohatství navrhoval investiční opatření k zabezpečení potřeb vody v dalších 30 letech hlavní výstupy: přešetření 581 možných přehradních profilů (14,7 mld. m³) a podrobná dokumentace 286 z nich doporučených k územnímu hájení prověření a přehodnocení zdrojů povrchové a podzemní vody vyhodnocení očekávaného vývoje potřeb vody pro 618 měst a obcí a návrh koncepce jejich zásobování zhodnocení vodohospodářské bilance posouzení bodových zdrojů znečištění a návrh opatření k ochraně vod hodnocení technických možností cca 1200 km vodních cest přešetření 279 lokalit vhodných pro výstavbu vodních elektráren a mnohé další.

6 Mezinárodní legislativa Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (tzv. Rámcová směrnice o vodách) účelem (čl.1): zabránění zhoršování, zajištění ochrany a zlepšení stavu vodních ekosystémů podpora udržitelného užívání vod zamezení vstupu znečištění zmírnění účinků povodní a sucha zajištění dostatečných zásob vod hlavním cílem je dosažení dobrého stavu vod do roku 2015, s výjimkami až do roku 2021 a 2027

7 Národní legislativa Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů plánování v oblasti vod zakotveno v Hlavě IV, plánování v oblasti vod, 23-26: soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy Děje se tak prostřednictvím Plánů povodí. Základní nástroj představují programy opatření obsažené v plánech.

8 Národní legislativa Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, stanovení cílů a návrhů opatření způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí stanovení rozsahu dílčích povodí k mezinárodním oblastem povodí Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod způsob hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

9 Plánování v oblasti vod Cíle Rámcové směrnice o vodách a vodního zákona jsou naplňovány prostřednictvím: plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik Tyto plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy (pro územní plánování, vodoprávní řízení a další). Mezinárodní plány povodí Národní plány povodí Dílčí plány povodí

10 Mezinárodní souvislosti povodí Odry (3 státy: ČR, PL, DE) povodí Labe (4 státy: ČR, DE, PL, AT) povodí Dunaje (největší, 19 států)

11 Mezinárodní souvislosti Mezinárodní plán povodí Labe / Odry / Dunaje zhotovitel: Mezinárodní komise pro ochranu Labe / Odry / Dunaje (MKOx) dodavatel dat: členské státy (experti v jednotlivých pracovních skupinách, případně skupinách expertů) návrhy všech plánů jsou od zveřejněny na šest měsíců k připomínkám veřejnosti

12 Komise pro hraniční vodní toky bilaterální spolupráce s AT, DE, PL, SK oblasti spolupráce: udržování a úpravy vodních toků, výstavba, provoz a udržování vodohospodářských a jiných staveb, opatření při mimořádném zhoršení jakosti vody včetně varovné a hlásné služby, využívání vodní energie, odběry vody a vypouštění odpadních vod ochrana a zlepšování jakosti vod, ochrana akvatických a litorálních biotopů, ochranná pásma vodních zdrojů, plánování atp.

13 Procesy v plánování v oblasti vod Monitoring Výjimky Hodnocení stavu Návrh opatření Stanovení cílů

14 Plánovací období milníky 3 etapy plánování: I. plánovací období ( ) platnost pro období výsledek: Plán hlavních povodí ČR, 8 Plánů oblastí povodí II. plánovací období ( ) platnost pro období aktualizace plánů povodí III. plánovací období ( ) platnost pro období aktualizace plánů povodí

15 Plánovací období

16 První etapa plánování 3 Mezinárodní plány oblastí povodí Labe, Odry, Dunaje 1 Plán hlavních povodí ČR 8 Plánů oblastí povodí Ohře a Dolní Labe, Odra, Morava, Horní Vltava, Dyje, Horní a střední Labe, Dolní Vltava, Berounka

17

18 Zprávy o pokroku při plnění opatření přijatých POP Všechny Modré zprávy jsou dostupné na Voda Osvěta a publikace Publikace a dokumenty Modré zprávy

19 Opatření přijatá v I. plánech povodí Souhrnné počty navržených opatření ve všech POP dle jejich typu

20 Opatření přijatá v I. plánech povodí Kapitola Opatření typu A Opatření typu B Opatření typu C Počet v POP Náklady v mil. Kč Počet v POP Počet v POP Doplňující opatření nezbytná pro plnění přijatých cílů ochrany vod jako složky ŽP Opatření k aplikaci principu "znečišťovatel platí" Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů Opatření regulující znečištění z plošných zdrojů Opatřneí uplatněná pro vody užívané pro odběr vody určené pro lidskou spotřebu Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání vod Opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod s uvedením případů povoleného vypouštění Opatření k omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů Opatření k omezování vnosu zvlášť nebezpečných látek do vod Opatření k prevenci a snížení dopadů případů havarijního znečištění Opatření k ochraně před povodněmi Celkem

21 Příklad realizovaného opatření Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi realizace celkové náklady: 70 mil. Kč (z toho 52,5 mil. Kč z OPŽP) stavebník: Povodí Vltavy, státní podnik protipovodňová opatření přírodě blízkým způsobem odpovídající všem současným požadavkům zajištění dostatečné průtočné kapacity pro přiměřenou protipovodňovou ochranu (Q100), zachování přírodě blízkého provedení úpravy, zlepšení ekologického stavu vodního toku (rybí přechody, tůňový ostrůvek), zpřístupnění říčního okolí veřejnosti pro volný pohyb (rekreaci) první intravilánová úprava takto velkého toku na území ČR Vodohospodářská stavba roku 2014 v kategorii staveb s investičním nákladem nad 50 mil. Kč

22 Příklad realizovaného opatření Foto: AOPK, MÚ Vlašim

23 Druhá etapa plánování - příprava V důsledku reakce na připomínky EK k implementaci RSV vznesené v roce 2009, byla pro druhý plánovací cyklus provedena změna legislativy (novela VZ zákonem č. 150/2010 Sb.), která stanovila novou strukturu zpracování plánů povodí.

24 Druhá etapa plánování - příprava 3 Mezinárodní plány oblastí povodí Labe, Odry, Dunaje 3 Národní plány povodí Labe, Odry, Dunaje 10 Plánů oblastí povodí Horního a středního Labe, Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Berounky, Moravy a přítoků Váhu, Dyje, ostatních přítoků Dunaje, Horní Odry, Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

25 Druhá etapa plánování - příprava Současných osm plánů oblastí povodí bude transformováno na deset plánů dílčích povodí.

26 Národní plány povodí (NPP) NPP pořizuje MZe a MŽP ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. MZe vydá závaznou část plánů tzv. opatřením obecné povahy. NPP schvaluje vláda. Základní obsah NPP stanovuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

27 Plány dílčích povodí (PDP) PDP pořizují správci povodí dle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Dle své územní působnosti schvalují PDP kraje. Základní obsah PDP stanovuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. PDP doplňují NPP o podrobné údaje a návrhy opatření, které jsou nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí: na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění.

28 Struktura národních plánů povodí Kapitoly: I. Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí Labe na území ČR II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod III. Monitoring a hodnocení stavu IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů VI. Souhrn výsledků ekonomické analýzy užívání vod VII. Doplňující údaje

29 Metodická podpora Typizovaný vzor NPP a Maketa PDP vzájemně provázané metodické dokumenty Typizovaný vzor NPP (národní úroveň) Maketa PDP (dílčí úroveň) Zabezpečení dostačujících ekologických funkcí vodního toku - 36 Minimální zůstatkový průtok

30 Cíle čl. 4 Rámcové směrnice upravuje environmentální cíle pro: povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti. dle 24 VZ stanoví Národní plány povodí cíle: pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb a pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. cíle upravuje také 12 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

31 Dosahování cílů a opatření Cílů je dosahováno prostřednictvím opatření: opatření navržená v NPP jako program opatření, opatření ostatní (mimo program opatření). Opatření k dosažení cílů jsou především: investiční akce stavebního charakteru, monitoring, organizační opatření na místní nebo regionální úrovni, legislativní změny na celostátní úrovni.

32 Opatření v plánech povodí Opatření všech úrovní představují výčet opatření k dosažení cílů ochrany vod, dle RVS i vodního zákona. Souhrn je seznam opatření, kde každé opatření má svůj identifikátor, název a dále je uvedena výše investičních nákladů. Seznam opatření je rozdělen základní a doplňková opatření (dle RSV). NPP obsahují program opatření, což představuje výběr nákladově nejefektivnější kombinace opatření a dále ostatní opatření, která slouží také k dosažení cílů a nejedná se o tzv. prioritní opatření. Realizace opatření, uvedených v národních plánech povodí, bude podporována v rámci OPŽP

33 Opatření v plánech povodí Jednotlivá opatření jsou uvedena v podobě jednotlivých listů opatření. Typ C Národní plány povodí Typ B Plány dílčích povodí Typ A

34 Opatření typ A Opatření typu A představuje návrh konkrétní činnosti za účelem redukce či eliminace významného vlivu V plánech povodí se nejčastěji jedná o opatření na stokových sítích a čistírnách odpadních vod (ČOV), revitalizace vodních toků, odstraňování příčných překážek (prostupnost) nebo sanace starých ekologických zátěží Nositeli těchto opatření jsou samosprávy obcí, měst a krajů, případně soukromé subjekty

35 Opatření typ B Opatření typu B navrhují obecný postup řešení k redukci nebo eliminaci určitého vlivu, který je identifikován na základě hodnocení stavu, ale není znám zdroj tohoto vlivu Protože je znám vliv na vodní útvar (např. překročený limit Pcelk způsobující eutrofizaci vodního prostředí) lze navrhnout obecný postup řešení, ale protože není znám zdroj je působnost tohoto opatření na celý vodní útvar K nalezení zdroje vlivu lze využít provozní nebo průzkumný monitoring, případně provést studie

36 Opatření typ C Opatření typu C představuje opatření celostátní působnosti změny právních předpisů vznik strategických dokumentů databází Tato opatření upozorňují na mezery v právních předpisech a strategických krocích státu, které nelze řešit opatřením typu A a B Nositeli jsou ústřední správní úřady (ministerstva) Pokud budou tato opatření zrealizována lze jim přičítat významný celostátní efekt Obecně lze ještě opatření typu C charakterizovat dvěma typy: opatření reagující na překročené ukazatele tedy na stav vodních útvarů opatření mající za cíl zlepšit dostupnost dat a připravit prostředí pro třetí plánovací cyklus

37

38 Dosahování cílů a opatření (NPP Labe) Souhrn opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísících zón navrženo 598 opatření na úrovni A a B výstavba kanalizace a ČOV, zajištění přiměřeného čištění Souhrn opatření k omezování, případně zastavení vnosu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod navrženo 114 opatření na úrovni A a B řešení SEZ, NL a ZNL Souhrn opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu navrženo 165 opatření na úrovni A a B revitalizace a migrační průchodnost

39 Koordinace přípravy plánů Komise pro plánování v oblasti vod (KPOV) hlavní poradní orgán pro koordinaci a přípravu II. plánovacího období na národní úrovni navazuje na činnost komise z KPOV z I. plánovacího období činnost je vymezena Statutem hlavní účel: napomáhat orgánům veřejné správy a dalším institucím při plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů pro plánování v oblasti vod členové KPOV: zástupci ústředních správních úřadů, krajské úřady, správci povodí, Lesy ČR, s. p., významné vodohospodářské instituce, AOPK ČR, ČIŽP, významní uživatelé vod, nevládní a neziskové organizace

40 Koordinace přípravy plánů Programový výbor ( PV KPOV ) řídící orgán, mající na starosti průběžnou koordinaci a přípravu jednání KPOV. Dále jsou zřízeny komise pro dílčí povodí při jednotlivých správcích povodí. 2. plánovací období komise ustavena po dohodě MZe a MŽP, 8/2011 střídavé předsednictví mezi resorty MZe: předsednictví pro roky 2011, 2013, 2015 MŽP: předsednictví pro roky 2012, 2014, 2016 Záznamy z jednání, včetně prezentací jsou na Voda Plánování v oblasti vod Příprava plánů povodí pro 2. období Koordinace procesu

41 Koordinace přípravy plánů a procesy připomínkování Souhrnným úkolem je přezkoumání a aktualizace přijatých plánů povodí do 22. prosince 2015

42 Současný stav národních plánů povodí Do prosince 2014 probíhaly přípravné práce, které vedly ke zpracování návrhů NPP: veřejná konzultace významných vodohospodářských problémů (2/2014) hodnocení stavu vodních útvarů (3/2014) zveřejnění návrhů NPP k připomínkám veřejnosti do Vypořádání připomínek do Zpracování SEA a vydání stanoviska SEA do Projednání NPP v MPŘ a předložení vládě do zveřejnění NPP

43 Připomínky k národním plánům povodí 3 národní plány povodí v elektronické podobě jsou dostupné od 22. prosince 2014 na webových stránkách Ministerstva zemědělství do 22. června 2015 ke konzultacím s veřejností Připomínky lze zasílat i elektronicky: Současně probíhá proces SEA.

44 Současný stav plánů dílčích povodí Přípravné práce, které vedly ke zpracování návrhů PDP byly oficiálně ukončeny k , kdy byly PDP odevzdány MZe a MŽP zveřejnění návrhů PDP k připomínkám veřejnosti do Stanovisko SEA NPP zahrnuje veškeré návrhy opatření v PDP Vypořádání připomínek do Schválení PDP kraji do

45 Připomínky k plánům dílčích povodí 10 plánů dílčích povodí v elektronické podobě jsou dostupné od 22. prosince 2014 na webových stránkách příslušných správců povodí a krajských úřadů do 22. června 2015 ke konzultacím s veřejností Připomínky lze zasílat i elektronicky:

46

47 Informační semináře 5. února Moravskoslezský kraj 12. února Zlínský kraj 17. února Jihomoravský kraj 24. února Olomoucký kraj 4. března Pardubický kraj 10. března Kraj Vysočina 12. března Jihočeský kraj 17. března Liberecký kraj 20. března Karlovarský kraj 24. března Ústecký kraj 26. března Královéhradecký kraj 31. března Středočeský kraj, Hlavní město Praha 7. dubna Plzeňský kraj V únoru, březnu a dubnu 2015 proběhla série informačních seminářů k plánům povodí a plánům pro zvládání povodňových rizik na jednotlivých krajích.

48 Informování a zapojení veřejnosti Zabezpečení dostačujících ekologických funkcí vodního toku - 36 Minimální zůstatkový průtok

49 Informování a zapojení veřejnosti Další informace vztahující se k plánování v oblasti vod jsou poskytovány na stránkách Informačního systému veřejné správy VODA Zabezpečení dostačujících ekologických funkcí vodního toku - 36 Minimální zůstatkový průtok

50 Program prevence před povodněmi I. etapa, , program , Podpora prevence před povodněmi I zaměřena na území zasažená povodní v roce 1997 (Morava, Odra, horní Labe) realizováno 435 protipovodňových staveb ochráněno 315 tis. obyvatel a majetek v hodnotě 240 mld. Kč náklady celkem 4,043 mld. Kč zdroje financování: státní rozpočet úvěr EIB územní rozpočty vlastní zdroje investorů

51 Poldr Žichlínek transformace povodní na Moravské Sázavě ochrana Olomouce, Žitovle 6 mil. m³ retenčního prostoru celkové náklady 318,4 mil. Kč investor: státní podnik Povodí Moravy, dokončeno 12/2007

52 Program prevence před povodněmi II. etapa, , program Podpora prevence před povodněmi II zaměřen na technická opatření podél vodních toků, na opatření zvyšující retenci a na zvyšování bezpečnosti vodních děl schválený objem finančních prostředků 11,155 mld. Kč zdroje financování státní rozpočet úvěr přijatý ČR od EIB prostředky alokované na prevenci před povodněmi v novele zákona o zrušení Fondu národního majetku vlastní zdroje správců vodních toků finanční spoluúčast obcí realizováno 387 protipovodňových staveb financováno 192 studií odtokových poměrů a záplavových území a projektových dokumentací rozsáhlých staveb

53 PPO Bohušovice nad Ohří ochrana intravilánu města ochrana Bohušovic nad Ohří, 1700 ochráněných obyvatel eliminace rizika možných škod 200 mil. Kč

54 Program prevence před povodněmi III. etapa, , program Podpora prevence před povodněmi III zaměřen na efektivní PPO v záplavových územích budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence (řízené rozlivy povodní), budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory zejména budou podporována chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES finanční rámec 4,650 mld. Kč zdroje financování: státní rozpočet vlastní zdroje správců vodních toků OSFA vlastní zdroje žadatelů a jiné zdroje

55 DĚKUJI ZA POZORNOST

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě

Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě Program 29. dubna 2015 10.00 12.15 hod. - přednášky Úvod (MŽP Ing. Nistler) Aktuality z povodňové ochrany

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 12. 2. 2015 Č. j.: 5830/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

O Z N Á M E N Í. Návrhy národních plánů povodí Labe/Dunaje jsou dostupné k nahlédnutí: v listinné podobě na adrese:

O Z N Á M E N Í. Návrhy národních plánů povodí Labe/Dunaje jsou dostupné k nahlédnutí: v listinné podobě na adrese: O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám: návrh Národního

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE PLÁN OBLASTI POVODÍ

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE NÁVRH

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE NÁVRH NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE NÁVRH zpracovaný podle ustanovení 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) KAPITOLA VI. SOUHRN VÝSLEDKŮ EKONOMICKÉ ANALÝZY UŽÍVÁNÍ VOD prosinec

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONE NÝ NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONE NÝ NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONE NÝ NÁVRH) Textová ást Srpen 2009 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA... 4 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav... 5 F.2. F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE 1.5 Shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

kondenzace evapo- (transpi)race

kondenzace evapo- (transpi)race Voda jako zdroj evapo- (transpi)race Koloběh vody v krajině kondenzace Voda jako zdroj Voda jako zdroj Celkové množství vody na Zemi: 1,38 x 109 km 3 Z toho je 97,4 % slané vody. Celkové množství sladké

Více

Vyhodnocení plnění národních cílů ČR k Protokolu o vodě a zdraví a návrh na jejich aktualizaci k 1. 6. 2013

Vyhodnocení plnění národních cílů ČR k Protokolu o vodě a zdraví a návrh na jejich aktualizaci k 1. 6. 2013 Vyhodnocení plnění národních cílů ČR k Protokolu o vodě a zdraví a návrh na jejich aktualizaci k 1. 6. 2013 Zpracoval mezirezortní pracovní tým k Protokolu o vodě a zdraví (dále jen Protokol ) na základě

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 31.5.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. - RA719 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna:

Více

Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na revitalizaci hydromorfologického stavu vod. Horka nad Moravou 12. 12.

Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na revitalizaci hydromorfologického stavu vod. Horka nad Moravou 12. 12. Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na revitalizaci hydromorfologického stavu vod ŠINDLAR s.r.o Horka nad Moravou 12. 12. 2007 Cíl práce Návrh protipovodňových opatření v prioritních

Více

Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe

Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě

Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě David Stránský Asociace pro vodu ČR (CzWA) SOUČASNÝ STAV jasné legislativní podmínky pro HDV u nové výstavby nejasná ( žádná ) motivační

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 21. května 2010 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 21. května 2010 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 21. května 2010 Cena Kč 46, O B S A H : 150. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 8 NÁZEV OPATŘENÍ Staré ekologické zátěže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Stará ekologická zátěž (environmentální, ekologická závada, kontaminované místo),

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více