Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013"

Transkript

1 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu

2 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem práce jak poskytovatelů sociálních služeb, tak jejich příjemců, široké veřejnosti a zadavatelů, kterými jsou: Obec Bílá, Obec Čeladná, Obec Janovice, Obec Kunčice pod Ondřejníkem, Obec Malenovice, Obec Ostravice, Obec Metylovice, Obec Pržno, Obec Pstruží, Obec Staré Hamry a Město Frýdlant nad Ostravicí. Byl vytvářen ve spolupráci všech zmíněných subjektů. Proto, jak doufám, podá věrný obraz toho, co je třeba v těchto službách změnit, aby se těm, kteří sociální služby potřebují, žilo v našem regionu lépe. Musíme si přiznat, že sociální politika, ať chceme nebo nechceme, se dotýká každého z nás. Ať vše co bylo zařazeno mezi cíle střednědobého plánu, získá finanční podporu představitelů obcí, a stane se brzy hmatatelnými výstupy a konkrétními akcemi, které budou sloužit ke spokojenosti všech uživatelů sociálních služeb našeho mikroregionu. To nám všem přeji Ing. Jiří Mořkovský, starosta Města Frýdlantu n.o. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

3 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb mikroregionu Frýdlantsko probíhá na místní a regionální úrovni. Komunitní plánování sociálních služeb Je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Charakteristickými znaky komunitního plánování je důraz kladený na: zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká; dialog a vyjednávání; dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou účastníků. Podstatou komunitního plánování sociálních služeb (a komunitního plánování obecně) je partnerství. V případě KPSS pak mezi třemi stranami, tzv. triádou. Zadavatel: Zadavatel (obec, kraj) je ten, kdo je zodpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám. Hlavním úkolem je poskytnout občanům co nejkvalitnější služby za co nejnižší cenu. Poskytovatel: Poskytovatelé služby provozují, vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet poskytované služby. Jedná se o organizace zřizované obcí, městem, krajem, organizace založené na komerční bázi či neziskové organizace. Mezi poskytovatele také zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné a blízké. Poskytovatelé obvykle mají velmi dobrý přehled o finančních zdrojích na poskytování sociálních služeb. Mohou tak přinést do místního systému sociálních služeb další finanční zdroje. Uživatel: Uživatelé sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, kterým jsou služby určeny. Uživatelé jsou ti nejdůležitější. Pokud by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb. Především oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Plánujeme pro veřejnost Veřejností jsme my všichni v tomto kontextu hovoříme o všech ostatních zájemcích, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Každý občan je potenciálním uživatelem sociálních služeb. Veřejnost, nezapojená do přímého zpracování komunitního plánu se podílí na připomínkování v rámci konzultačního procesu a v prvotních zjištěních anketa, dotazníky apod. Výše uvedené subjekty se přímo podílí na zpracování analytické i strategické části KP. Vzhledem k tomu, že KP je v podstatě dohodou mezi uživateli, poskytovateli i zadavateli o zajištění sociálních služeb, je klíčové, aby komunitní plán přijaly instituce garantující jednotlivé aktivity. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

4 1.2. Přínosy komunitního plánování Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny Díky plánování, lze vytvořit systém služeb, podle existujících (a předpokládaných) potřeb, v odpovídající kvalitě a v souladu s místními specifiky. To znamená, že lidé sami se podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, že jim vyhovuje a naplňuje jejich potřeby. Díky průběžnému monitorování naplňování stanoveného cíle i jednotlivých opatření, pravidelnou a důslednou aktualizací komunitního plánu a cyklickým opakováním procesu plánování dochází k zachycení změn, které se v mezidobí objevily, a je tak možné na ně reagovat. Efektivní využití finančních prostředků Předpokládá se, že díky komunitnímu plánu jsou finance vynakládány jen na ty služby, které jsou potřebné (co se týče šíře nabídky služeb, jejich náplně či způsobu poskytování služeb). Zvyšování podílu občanů na rozhodovacím procesu Prostřednictvím zapojení všech, kteří působí v systému sociálních služeb (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost), do procesu plánování sociálních služeb, se zvyšuje podíl občanů na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v daném místě. Principy společných setkávání, diskusí, konzultací a spolupráce prolínají celým plánovacím procesem. Nabízejí nejen vzájemné obohacení, ale představují také významný prvek v efektivitě řešení a přístupu k problémům. Je-li také veřejnost zapojena do procesu plánování, je průběžně informována a má možnost se zapojit, získává tak ucelenější a hlubší pohled na oblast sociálních služeb. Pak také případně změny jsou lépe přijímány a veřejnost má zájem se na nich podílet. Systém sociálních služeb je průhledný a srozumitelný Komunitní plánování sociálních služeb probíhá podle určitého rámce a má jasně daná pravidla: je otevřené pro každého, kdo má zájem se na něm podílet; jednotlivé kroky a aktivity jsou pravidelně zveřejňovány; sociální služby jsou koncipovány na základě transparentního/otevřeného postupu a celý systém se díky tomu stává srozumitelnějším. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

5 1.3. Kdy může být komunitní plán úspěšný Je známo jasné zadání Je třeba si ujasnit, pro jaké oblasti má být KP zpracován. V rámci sociálních služeb lze KP použít pro řešení bariér v obci, služeb pro tělesně postižené nebo pro komplexní řešení sociální a zdravotní problematiky. Naprosto nezbytné je určit limity co bude v rámci komunitního plánu řešit a co ne a zároveň zajistit provázanost komunitního plánu se strategickým dokumentem města, regionu či kraje. V ideálním případě vychází strategický plán z komunitního plánu a vzájemně se doplňují. Pro přijetí dokumentu jsou nezbytné jasné, konkrétní výsledky a aktivity, které povedou k realizaci přijatého KP. Každý výstup musí obsahovat: hlavní cíl, jeho zdůvodnění; opatření, vedoucí k dosažení cíle; charakteristiku opatření; dopad opatření na cílovou skupinu (efekt); aktivity vedoucí k naplnění opatření; zahájení a ukončení činnosti; realizátor; spolupracující subjekty; finanční náklady a zdroje financování Úskalí komunitního plánování Komunitní plánování je proces, jehož základem je zapojení všech sfér tzv. triády (tj. zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé). Jedním z možných úskalí může být vynechání jedné z těchto složek a to především uživatele, čímž se jedná o plánování sice užitečné, ale ne komunitní. Plán musí vycházet z již realizovaných služeb, proto i zapojení uživatelů jako v podstatě hlavních příjemců služby, je s tímto neodmyslitelně spjato. Naprosto nezbytnou součástí komunitního plánování je tzv. konzultační proces, kdy občané jsou po celou dobu plánování vtahováni do přípravy dokumentu a to i mimo pracovní skupiny. Může se totiž objevit námitka, že komunitní plán pro celé město zpracovává jen hrstka občanů, byť tvořena transparentně, tedy s možností vstupovat do plánu kdykoli v průběhu přípravy. Kvalitní komunikace s veřejností je často základem pro další aktivity města v jakýchkoli oblastech života občanů. Komunitní plán tedy může napomoci ke zlepšení komunikace občanů s městem, ale při špatném vedení může být efekt opačný. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

6 2. Postup a organizace prací na Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb mikroregionu Frýdlantsko v létech Zastupitelstvo města Frýdlantu nad Ostravicí na svém zasedání dne schválilo realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Začátkem roku 2007 byli osloveni starostové všech obcí spadajících do našeho správního obvodu a byla jim nabídnuta možnost spolupráce na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Výsledkem byl podpis Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem a všemi obcemi správního obvodu: Frýdlant nad Ostravicí, Bílá, Čeladná, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pstruží, Pržno a Staré Hamry. Na základě podepsaného dokumentu vznikla Pracovní skupina složená se zástupců delegovaných jednotlivými obcemi. Proces byl rozdělen do pěti etap: 1) Přípravná část 2) Analyticko popisná část 3) Plánování 4) Realizační část 5) Vyhodnocování I. etapa: Přípravná část zjišťování základních demografických údajů v rámci správního obvodu účast na vzdělávacím programu oslovení starostů v rámci správního obvodu s nabídkou na spolupráci podpis Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem a obcemi za účelem zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb zpracování a podání projektu s názvem Komunitní plánování sociálních služeb v mikroregionu Frýdlantsko v rámci dotačního řízení Moravskoslezského kraje pro rok 2007 jmenování řídící skupiny vznik 1. Pracovní skupiny složené se zástupců delegovaných jednotlivými obcemi informování veřejností - propagační letáky, informace v novinách, vznik internetových stránek práce na dotaznících určených široké veřejnosti a poskytovatelům sociálních služeb. II. etapa: Analyticko popisná část distribuce dotazníků v celkovém počtu 5745 ks. Dotazníkové šetření probíhá ve třech směrech. První typ dotazníků je určený pro seniory a zdravotně postižené, druhý je určen pro rodiny s dětmi, mládež a nezaměstnané a třetí pro poskytovatele sociálních služeb. zpracování výsledků dotazníkového šetření. Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb mikroregionu Frýdlantsko. Zjištění existujících sociálních služeb, jejich využívání cílovými skupinami, předpoklad využívání nových sociálních služeb či jejich rozšíření. hledání partnera pro spolupráci využití odborných znalostí a potřebných metodických postupů. Spolupráce s Institutem komunitního rozvoje v Ostravě. zpracování analýzy základních sociálně demografických charakteristik našeho mikroregionu potřebnost vzniku dvou pracovních skupin: Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené Pracovní skupina pro rodinu s dětmi, mládež a nezaměstnané Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

7 III. etapa: Plánování pro přípravu střednědobého plánování byly osloveny a vyzvány ke spolupráci např. veřejné instituce, školy, úřad práce, neziskové organizace, místní organizace i zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká. vznik dvou pracovních skupin: Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené, Pracovní skupina pro rodinu s dětmi, mládež a nezaměstnané. práce v pracovních skupinách (týmy dobrovolníků, zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb). pracovní skupiny provedly analýzu sociálních služeb města Frýdlantu n.o. a spádových obcí. pracovní skupiny identifikovaly potřeby a popsaly problémové oblasti na základě SWOT analýzy, které by měly být řešeny v střednědobém plánu. Komunitní plán je živý dokument. Je procesem stále otevřeným a nepřetržitým. Cykličnost plánování sociálních služeb, tedy opakování celého procesu v určitých časových intervalech zaručuje, že to co se nepodařilo realizovat, se po analýze důvodů neuskutečnění stává součástí následujícího cyklu a současně může reagovat na nově vzniklé potřeby služeb v terénu. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

8 2.1. Organizační struktura Organizační strukturu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb mikroregionu Frýdlantsko tvoří řídící skupina a jednotlivé pracovní skupiny. Zastupitelstvo města Schvalování zásadních dokumentů základní listiny, návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Rada města Schvalování ostatních dokumentů ustanovení řídící skupiny, jednací řád Řídící skupina (rozšířená triáda) Řídící skupinu tvoří: zadavatel, poskytovatel, uživatel, koordinátor Pracovní skupina pro rodinu s dětmi, mládež a nezaměstnané Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené Pracovní skupina zástupců obcí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

9 2.2. Řídící skupina Jméno Role Organizace Bc. Lenka Eliášová Zadavatel, Město Frýdlant nad Ostravicí Daniela Švastová Uživatel Ing. Jiří Hořínek Poskytovatel, Frýdlant nad Ostravicí Ing. Milena Tvrdoňová Zadavatel Obec Pržno Edita Černá Koordinátor KP Město Frýdlant nad Ostravicí Garant procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb mikroregionu Frýdlantsko: Ing. Miroslav Goluch člen rady a zastupitelstva města Frýdlantu nad Ostravicí Pracovní skupina - členové delegováni obcemi Obec Jméno delegované osoby Pržno Čeladná Kunčice pod Ondřejníkem Pstruží Malenovice Metylovice Janovice Staré Hamry Bílá Ostravice Frýdlant nad Ostravicí Ing. Milena Tvrdoňová Marie Skotnicová Taťána Holušová Vlasta Pečenková Gabriela Šnajdrová Milan Tomášek Ladislav Gurecký Eva Balášová Mgr. Eva Zajacová Květoslava Kubačáková Jana Šigutová Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

10 2.3 Pracovní skupiny a) Pracovní skupina pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Jméno Role Organizace Kateřina Illésová Zadavatel Město Frýdlant nad Ostravicí Michaela Běčáková Zadavatel Město Frýdlant nad Ostravicí Mgr. Radana Hlisnikovská Poskytovatel MC Kolečko Frýdlant nad Ostravicí Fizia Helena Keddamová Poskytovatel MC Kolečko Frýdlant nad Ostravicí Mgr. Hana Baránková Poskytovatel Charita Frýdek-Místek Mgr. Dagmar Stýskalová Andrea Ostárková Obec Pržno Obec Čeladná Lubica Jílková Poskytovatel Obec Čeladná Gabriela Šnajdrová Taťána Holušová Jana Benešová Šárka Kšiňanová Eva Balášová Obec Malenovice Obec Kunčice p.o. Obec Janovice Obec Ostravice Obec Staré Hamry Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

11 b) Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené Jméno Role Organizace Markéta Boháčová Zadavatel Město Frýdlant nad Ostravicí Pečovatelská služba Marta Huserová Poskytovatel Frýdlant nad Ostravicí Adéla Kočvarová Danuše Popková Uživatel Poskytovatel ZO tělesně postižených Frýdlant nad Ostravicí Eliška Kusáková Poskytovatel DIA -klub Frýdlant nad Ostravicí Oldřiška Pižová Uživatel Alena Bělunková Poskytovatel Klub seniorů Karel Urbančík Poskytovatel ZO civilizační choroby Frýdlant nad Ostravicí Renata Lubojacká Poskytovatel Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí Bc. Lenka Klepáčová Poskytovatel Domov pro osoby se zdravotním postižením Náš svět Pržno Emilie Koribaničová Uživatel Pavla Zeťáková Poskytovatel Kunčice p.o. Charita Frenštát p.r. předsedkyně Komise sociální, MUDr. Františka Chovančíková Zadavatel Obec Kunčice p.o. Jana Nevludová Hana Hovjacká Jiřina Šafrová Ing. Radomír Filip Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

12 Poslání a vize Poslání: Plánovat a poskytovat kvalitní sociální služby podle potřeb občanů a ve spolupráci s občany. Vize: Frýdlantsko je regionem zajišťujícím komplexní sociální služby pro občany bez rozdílu věku, pohlaví či zdravotního postižení. Jsou smazány rozdíly mezi městem a obcemi v poskytování sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

13 3. Sociodemografická analýza Před zahájením zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb bylo nezbytné provést jednotlivé kroky pro zjištění současného stavu. Jedním z nich bylo i zpracování Sociodemografické analýzy. Z hlediska zpracovávání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb jsou především důležité tyto údaje: Průměrný věk občanů jednotlivých obcí, který činí 39,4, což je o 0,8 méně, než-li je průměrný věk ČR k Současná míra nezaměstnanosti v regionu Frýdlantsko, která činí 8,73%. Srovnání nárůstu věkové kategorie seniorů /60 a více let/ mezi a červnem 2008 Obec 2006 absolutní hodnota % k počtu obyvatel 2008 absolutní hodnota % k počtu obyvatel Rozdíl Frýdlant nad Ostravicí , Bílá 50 14, , Čeladná , , Janovice , , Malenovice 56 14, , Kunčice pod Ondřejníkem , , Metylovice , , Ostravice , , Pstruží , , Pržno 83 11, , Staré Hamry 85 14, , Celkem ,5% Jak z výše uvedeného vyplývá, počet občanů v seniorském věku, kteří vyžadují zvýšenou sociální péči vzrostl oproti roku 2006 o 169,5%, což souvisí s celkovým stárnutím populace. Obcí s největším podílem seniorů je obec Čeladná, obcí nejmladší ve vztahu k počtu seniorů jsou pak Malenovice. Pro potřeby komunitního plánování je vývoj stárnutí obyvatel velmi důležitý a je zapotřebí pro tuto věkovou kategorii plánovat služby s dostatečným předstihem. Nejčetnějším vzděláním v uvedených obcích je vyučen a střední odborné vzdělání bez maturity, dále základní a neukončené vzdělání, v pěti obcích regionu mají občané vyšší vzdělání úplné střední s maturitou. V případě zajištění sociálních služeb musíme dále vycházet z předpokladu tzv. vícegeneračního bydlení, které zajišťuje základní obslužnost seniorů ze strany rodiny. Celý text sociodemografické analýzy je umístěn na webových stránkách města Frýdlantu nad Ostravicí. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

14 4. Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené 4.1. Popis cílové skupiny a jejích potřeb Senioři Senioři se stávají stále výraznější skupinou, která potřebuje sociální pomoc v důsledku stárnutí populace jako pozitivního výsledku společenského vývoje ve vyspělých státech světa a postupného prodlužování délky života. Senior je osoba ve věku stanovené hranice odchodu do důchodu. Věková hranice přechodu z ekonomické činnosti do starobního důchodu má být, vzhledem k prodloužení délky života a relativnímu zlepšení zdravotní péče, posunuta v České republice na 65 let nebo má být alespoň co nejvíce pružná. Senioři se podle životních sil a aktivity /dle sociologického dělení/ rozlišují na: seniory třetího věku tj. aktivní a nezávislí senioři, seniory čtvrtého věku tj. závislí senioři. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů pak hovoří o mladších (65-80 let) a starších seniorech (nad 80 let). V poproduktivní populaci jsou vytipovány rizikové skupiny starých lidí, kteří pro svůj zdravotní, sociální nebo ekonomický stav představují mimořádné sociální riziko. K těmto skupinám patří ti, kteří nejsou schopni se rychle a účinně přizpůsobit náhlým změnám svých životních podmínek nebo zdravotního stavu. Skupiny seniorů, kterým musí být věnována zvýšená pozornost: osoby starší 80 let nejméně 60% z nich vyžaduje intenzivní zdravotní a sociální péči; samostatně žijící osoby jednočlenné domácnosti; izolovaní jedinci prostorově, emocionálně, sociálně (bez kontaktů); ženy ovdovělé a osamělé, které se dožívají vyššího věku; manželé, z nichž jeden je vážně nemocen nebo invalidní; handicapovaní senioři psychicky i tělesně; senioři s nízkým důchodem. V České republice dochází postupně ke stárnutí populace a v současné době jsme se zařadili mezi nejstarší evropské země s nízkým podílem dětské složky a v nejbližších letech se tak České republice stane jednou z nejstarších evropských zemí podle všech ukazatelů. Podle všech variant projekce bude obyvatelstvo České republiky nadále stárnout a tempo stárnutí se urychlí. Dlouhodobé populační stárnutí v období do roku 2030 vyvrcholí a vytvoří situaci, kterou nedovedou dobře charakterizovat ani současní sociologové. Vlivem stále se vyvíjecího výzkumu a vývoje v oblasti zdravotnictví se snižuje počet úmrtí na civilizační choroby, prodlužuje se průměrná délka života a tím přibývá více seniorů, jejichž život však už často z části omezen díky trvalému postižení. Z tohoto hlediska se prolíná cílová skupina senioři a zdravotně postižení. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

15 Zdravotně postižení Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav, který již nelze léčbou zcela odstranit. Jeho negativní důsledky je však možno zmírnit soustavou promyšlených opatření, na nichž se musí podílet celá společnost. Vyspělé státy proto vytvářejí vedle svých systémů zdravotního a sociálního pojištění i systémy pro snížení důsledků zdravotního postižení. Osoby se zdravotním postižením se setkávají s překážkami nejen při hledání zaměstnání a jeho udržení, ale i při hledání přístupné dopravy, při vstupu do budov a jiných zařízení nebo při získávání přístupu ke vzdělání a pracovní kvalifikaci. Rozlišujeme tyto skupiny se zdravotním postižením: *Osoby s tělesným postižením V odborné literatuře se považují za tělesná postižení přetrvávající nebo dočasné omezení pohybové schopnosti s trvalým nebo podstatným působením na kognitivní, emocionální a sociální výkony. Příčinou je poškození podpůrného (nosného) nebo pohybového aparátu nebo jiné organické poškození. Do této skupiny patří také jedinci zdravotně oslabení, nemocní (např. nemoci srdce, nemoci dýchacích cest, nemoci poruch látkové přeměny, nemoci Diabetes mellitus, nemoci močového ústrojí, alergie, infekční nemoci). *Osoby s mentálním postižením Osoby s mentálním postižením jsou osoby rozumově postižené, tj. osoby se sníženými rozumovými schopnostmi. Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí dělíme mentální retardaci do následujících stupňů: lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, jiná mentální retardace, nespecifikovaná mentální retardace. *Osoby se zrakovým postižením Defektem u osoby se zrakovým postižením je vada zraku, která se projevuje nerozvinutím, snížením či ztrátou výkonnosti zrakového analyzátoru a tím poruchou zrakového vnímání, orientace v prostoru, pracovní činnosti spojenou s výkonností a působí i následné narušení v oblasti sociálních vztahů. *Osoby se sluchovým postižením U osob se sluchovým postižením je omezení orientace podle zvuků a omezení dorozumění závisí na typu a stupni sluchové vady. Stupně sluchových vad: lehká ztráta sluchu, střední ztráta sluchu, středně těžká ztráta sluchu, těžká ztráta sluchu, velmi těžká ztráta sluchu, neslyšící, ohluchlost. *Osoby s kombinovaným postižením Kombinace např. tělesného postižení s postižením mentálním, sluchovým nebo zrakovým, tedy kombinace dvou nebo více postižení. Nutno si uvědomit, že zdravotně postižené osoby mají stejná lidská práva jako ostatní občané. Způsob, jakým je společnost organizována, vede často k tomu, že osoby se zdravotním postižením nemohou plně uplatnit svá základní práva a jsou ze společnosti vylučováni. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

16 4.2. SWOT analýza a návrh konkrétních priorit a opatření SWOT analýza byla zpracovávána společně se zástupci jednotlivých obcí. Silné stránky Existence Domova pro seniory Existence Charity Existence organizace Podané ruce Pečovatelská služba ve Frýdlantu n.o. Velká členská základna Celoroční pobytové zařízení pro osoby s mentálním postižením a psych. onemocněním Poradenské centrum Frýdlant n.o. Byty v domě zvláštního určení, byty pro seniory Příležitosti Slabé stránky Domov pro seniory modernizace, dostupnost pro obce Malá informovanost Pečovatelská služba v obcích, neexistence rozvozu obědů v obcích, neexistence základních služeb (pedikúra, holič) pro imobilní občany Nedostatečné finančně dostupné shromažďovací prostory Neexistence denního pobytu pro osoby s mentálním postižením a psych. onemocněním Neexistence psychologické poradny pro občany se závislostí Neexistence chráněných dílen Neexistence denního stacionáře Neexistence nástěnek pro informování občanů o činnosti spolků Frýdlant n.o. Neexistence bytů pro chráněné bydlení Neexistence klubů seniorů v obcích Neexistence hospice Neexistence asistenční služby u nemocných v obcích (pomoc blízkým) Neexistence domácí rehabilitace v obcích Ohrožení Vyjednávání s organizací Podané ruce Nedostatek financí Rozptýlenost zástavby v obcích Z výše uvedené SWOT analýzy vybrala pracovní skupina následující priority: Priority silné stránky: Existence Domova pro seniory Existence Charity Frýdek-Místek Existence organizace Podané ruce Frýdek-Místek Existence Pečovatelské služby ve Frýdlantu n.o. Existence Poradenského centra ve Frýdlantu n.o. Existence bytů v domě zvláštního určení a bytů pro seniory Priority slabé stránky: Pečovatelská služba v obcích, Neexistence rozvozu obědů v obcích, Neexistence základních služeb (pedikúra, holič) pro imobilní občany Neexistence asistenční služby u nemocných v obcích (pomoc blízkým) Neexistence denního stacionáře Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

17 4.3. Priority pracovní skupiny pro seniory a zdravotně postižené 1. Rozvoj a podpora služeb osobní asistence 2. Transformace Domova pro seniory na koedukované zařízení 2a. Domov se zvláštním režimem 2b. Centrum denních služeb nebo Denní stacionář 2c. Odlehčovací pobytové služby 2d. Sociálně terapeutické dílny 3. Podpora Poradenského centra Frýdlant na Ostravicí 4. Podpora a rozvoj pečovatelské služby 5. Zřízení Individuálního chráněného bydlení 6. Podpora činnosti organizací působících v oblasti seniorů a zdravotně postižených 7. Iniciace vzniku odlehčovací pobytové služby pro mentálně postižené v zařízení NÁŠ SVĚT v obci Pržno. Komentář: Bod 7) byl dodatečně zařazen do priorit Pracovní skupiny pro seniory a zdravotně postižené. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

18 4.4. Popis jednotlivých priorit a návrhy opatření Priority jsou seřazeny dle výstupů pracovních skupin, nicméně priority realizace budou zohledněny v akčním plánu. Priorita S1. Rozvoj a podpora služeb osobní asistence Charakteristika: Osobní asistence je sociální službou podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zdůvodnění: Osobní asistence je službou, která umožňuje osobám, které nemohou ze zdravotních či sociálních důvodů pečovat o sebe sama, vést relativně samostatný život ve svém přirozeném prostředí. Vzhledem k rozsáhlosti řešeného regionu a jeho nekompaktnosti je osobní asistence jednou z možností, jak potřebným občanům zajistit pomoc se základními úkony. Z průzkumu uživatelů sociálních služeb vyplývá, že služeb osobní asistence, které v našem městě a jeho částech Lubna a Nové Vsi, zajišťují Podané ruce, o.s., se sídlem ve Frýdku- Místku, využívá velké procento potřebných a jsou s uvedenou službou spokojeni. Město Frýdlant n. O. se podílí na spolufinancování služeb osobní asistence. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

19 PRIORITA S1 Rozvoj a podpora služeb osobní asistence 1. Zajištění osobní asistence Popis opatření Realizátor Zahájení činnosti Zdroje financování Finanční náročnost Indikátory Nová nebo stávající služba Dopady Pravidelné ověřování potřebnosti osobní asistence Podpora osobní asistence pro občany města Pravidelná propagace služby Podané ruce, o.s. Frýdek-Místek 2009 a následující Finanční dotace města Moravskoslezský kraj MPSV ČR Nadace Platby klientů ,- Kč ročně Zjištěná potřebnost asistenční služby u občanů Zjištěné potřeby poskytovatelů pro zajištění služby Počet klientů využívajících asistenční službu 10 měsíčně Propagovaná služba veřejnosti Realizovaná služba dle standardů kvality služeb Stávající Zvýšení standardu klientů potřebujících danou službu Realizovaná služba Služba realizovaná na základě potřeb klientů i poskytovatelů Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

20 Priorita S2. Transformace Domova pro seniory na koedukované zařízení Charakteristika: Domov pro seniory je sociální službou podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zdůvodnění: Město Frýdlant nad Ostravicí je od roku 1992 zřizovatelem domova pro seniory a od je i vlastníkem budov, v němž sídlí domov. Nutnost rekonstrukce: Domov je umístěn v budově bývalého kláštera, který pochází z roku Stav objektu nevyhovuje v dnešní době hygienickým ani bezpečnostním podmínkám. Nutnost rekonstrukce vyplynula nejen z jednání Pracovní skupiny pro seniory a zdravotně postižené, ale byla také jednou z priorit dotazníkového šetření mezi občany. Transformace Domova pro seniory je jednou z priorit komunitního plánování a v nejbližší době bude zaměřena na sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. V souladu s komunitním plánem obce bude zavedena sociální služba odlehčovací služba a počítá se zařazením dalších služeb, které by měly být součástí domova. Do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období chceme též zahrnout projekt Střetávání generací, který by měl být realizován v objektu Domova pro seniory a měl by zahrnovat sociálně terapeutické dílny stavbu botanické zahrady, jednalo by se o novou stavbu a dílny uměleckého smaltu, tato stavba by měla být realizována ve stávajícím objektu. Transformace domova pro seniory směřuje k vytvoření místa, kde se střetávají a budou střetávat generace od dětí přes střední generaci až po seniory. Kde bude pro obyvatele domova vytvořeno téměř domácí prostředí, aby si připadali, že jsou neopominutelnou částí společnosti, která splývá s ní, není vyčleněná, neodlišuje se od ní, a na druhé straně, my ostatní, se musíme naučit vnímat generaci seniorů a zdravotně postižených jako přirozenou součást našeho života. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více