Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *"

Transkript

1 Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl bakalářské studum na VŠE. Abstrakt Tento článek emprcky zkoumá vztah korupce a cenové úrovně nfrastrukturních staveb. Využty jsou ukazatele Comparatve prce level ndces (Eurostat) a Index vnímání korupce Transparency Internatonal na vzorku mnmálně 21 evropských zemí za rok V první řadě budou defnovány podílové ukazatele odvozené ze statstk Eurostatu, které jsou v českých médích prezentovány jako měřítka nadměrných cen dálnc v České republce. Je ukázáno, že jejch užtí naráží na řadu problémů. Proto bude provedeno jejch očštění od vlvu rozdílných cen práce a kaptálu mez sledovaným státy, které na ukazatele působí skrze odlšnou spotřebu výrobních faktorů v oblast nženýrských staveb a ostatních odvětvích stavebnctví. Je demonstrována značná korelace mez mírou korupce a takto defnovaným měřítky cen nženýrských staveb jak v neočštěné, tak v očštěné podobě. Klíčová slova: veřejné zakázky, dálnce, korupce, slnce, stavebnctví, NERV, nfrastruktura JEL klasfkace: D73, H57 * Kontaktní emal: Autor je studentem VŠE a Fakulty socálních věd UK. Poděkování patří doc. Janu Pavlov z VŠE za cenné poznámky a náměty př zpracování bakalářské práce, na které je tento článek postaven.

2 Does corrupton lead to expensve road constructon? Evdence from Eurostat data Mchal Dvořák * The artcle s a revsted verson of The analyss of relatonshp between corrupton level and prce level of nfrastructure works thess for whch the author receved BSc degree at the Unversty of Economcs n Prague. Abstract Ths paper examnes emprcally the relatonshp between corrupton and prce level for nfrastructural works. Comparatve prce level ndces (Eurostat) and Corrupton Perceptons Index (Transparency Internatonal) for at least 21 European countres for 2007 are used. Frstly, ratos derved by Eurostat statstcs whch are medally presented as the evdence for road works overprcng n the Czech Republc are ntroduced. It s shown that ther usage has a full array of problems. Because of that, they wll be adjusted for one of these problems the nfluence of captal and labour cost dfferences between observed countres through dfferent consumpton of factors of producton n cvl engneerng and other branches of constructon. Consderable correlaton between corrupton and both adjusted and unadjusted measures of engneerng work prces s found. Key words: procurement, motorways, constructon, roads, nfrastructure, cvl engneerng, corrupton, NERV JEL classfcaton: D73, H57 * Contact emal: The author s a student of Unversty of Economcs n Prague and Faculty of Socal Scences, Charles Unversty. I would lke to thank doc. Jan Pavel from Unversty of Economcs n Prague for valuable comments and suggestons durng the supervson of my thess the paper s based on.

3 1. Úvod V roce 2009 použla Národní ekonomcká rada vlády (NERV) ve své Závěrečné zprávě ndkátory vyvozené z údajů zveřejněných Eurostatem, aby zdokumentovala tvrzení, že se na efektvnějším provádění veřejných zakázek dají uspořt značné peníze. Tato metoda přchází s prvním skutečně obecným a jednoduchým postupem, jak se vyjadřovat k cenám nženýrských staveb v meznárodním srovnání. Sám NERV jejch využtí hodnotí takto: Relatvní srovnání cen typzovaných zakázek může sloužt jako poměrně robustní ndkátor toho, zda v některých státech nedochází k předražování veřejných zakázek. 1 Tento přístup následně umožní porovnat výsledky s příslušným ndkátorem korupce. Pavel Kohout, který měl v NERV zmíněnou oblast na starost, tvrdí, že výsledky [tj. podílové ukazatele Φ a Ψ zavedené v kaptole 3] jsou dost podobné tabulce míry korupce v jednotlvých zemích 2. Detalnější zkoumání vztahu mez korupcí a cenou dálnc, potažmo nženýrských staveb dosud nebylo provedeno. V tomto článku se proto budu zabývat ověřením vypovídací schopnost ndkátorů cen zakázek prezentovaných Národní ekonomckou radou vlády, a zejména pak kvanttatvní analýzou vztahu korupce a ceny veřejných zakázek. V kaptole 2 je velm stručně dskutován výběr ndkátoru korupce. Kaptola 3 prezentuje ukazatele předraženost cen nženýrských staveb zkonstruované z dat Eurostatu. Kaptola 4 provede očštění ukazatelů od vlvu rozdílné spotřeby výrobních faktorů a rozdílů v cenách práce a kaptálu mez sledovaným zeměm. Analýza vztahu mez mírou korupce a ukazatel cen zakázek v očštěné neočštěné podobě je provedena v kaptole 5. Kaptola 6 obsahuje shrnutí. 1 Národní ekonomcká rada vlády (2009, s. 36). 2 Stát rozhazuje, dálnce se u nás staví dráž než v Itál. MF Dnes,

4 2. Indkátory míry korupce Exstuje několk přístupů k měření korupce a značné množství jednotlvých ndkátorů 3. V podobných výzkumech, jako je tento, se v drtvé většně používá Index vnímání korupce (CPI) od Transparency Internatonal, a proto bude užt zde. Navíc Dvořák (2010, s , 56-57) ukazuje, že korelace mez nejpoužívanějším ukazatel korupce je zpravdla velm vysoká. 3. Indkátory předraženost zakázek Problém měření přměřenost cen nfrastrukturních zakázek je obtížně řeštelný. Ideálním způsobem by bylo porovnání vykázané ceny zakázky a expertního odhadu přměřené ceny 4 - toto je v prax pro nákladnost nemožné. Druhým přístupem je porovnání realzovaných cen u zakázek přblžně stejného proflu (takto postupovaly stude Mott MacDonald (2006) a Sklenář, Zýbner (cca 2007)) protože stěží dvě stavby jsou dentcké, je zde problém srovnatelnost a prostor pro případnou tendenčnost. 5 Třetím a pro praktckou aplkac nejperspektvnějším způsobem se jeví způsob navržený NERV: užtí statstk ndexů komparatvní cenové hladny (Comparatve prce level ndces, ), jak ve kterých Eurostat sleduje cenové úrovně typzovaných staveb v daných zemích oprot benchmarku (EU15 nebo EU27) v kategorích (mmo jné): obytné (rezdenční) budovy (RB) nženýrské stavby (IW) nerezdenční budovy (NB) stavebnctví celkem (TC) Zmíněné kategore jsou agregátem několka subkategorí, které jsou dále podrobněj členěny. 6 Do položky obytné budovy spadají budovy s 1 a 2 obytným jednotkam a rezdenční objekty 3 Blíže např. Volejníková (2007) nebo Seldadyo, De Haan (2006). 4 Například jako n = 1 R E, kde n je počet pozorování (počet sledovaných dálnčních úseků), R je skutečná (vykázaná) cena -tého úseku dálnce a E expertní odhad přměřené ceny př zachování všech kvaltatvních parametrů. 5 Více ke zmíněným studím Dvořák (2010, s ). 6 Pro podrobnější nformace např. Dáz Murel (2007, s. 5).

5 (s větším počtem bytů). Inženýrské stavby zahrnují vedle dopravní nfrastruktury (betonové a asfaltové stavby) potrubní sítě (např. kanalzační). 7 Nerezdenční budovy jsou budovy neurčené k bydlení továrny, kancelářské budovy, zemědělské stavby, školy, apod. Stavebnctví celkem je pak souhrnem výše uvedených položek. například pro Českou republku vůč EU15 se vypočítá podle vzorce 8 kde CZ vs EU15 PCZ CZ vs EU15 = [ 100%], P ER EU15 CZ / EU15 je hodnota statstky, jak j najdeme ve statstkách Eurostatu P CZ je cena typzované zakázky (např. obytných budov) v České republce v korunách, ER je nomnální směnný kurz v přímé kótac mez měnou, ve které je CZ / EU15 denomnováno P CZ, a referenční měně, stávající z měn užívaných v EU15 9, P EU15 je cena stejné typzované zakázky v EU15 (přesněj řečeno jejch průměr za všechny státy EU15) ve výše defnované referenční měně. Z takto konstruovaných dat lze konstruovat ukazatele relatvní nákladnost nženýrských staveb oprot ostatním kategorím. Protože nerezdenční stavby a zejména obytné budovy nejsou v drtvé míře zajšťovány prostřednctvím veřejných zakázek a jejch cena je tak ověřena trhem, pro sledování možné předraženost dálnc (nženýrských staveb) se jeví vhodným tyto podílové ukazatele: nženýrské stavby IW / stavebnctví celkem TC (označme jej Φ) nženýrské stavby IW / obytné budovy RB (označme jej Ψ). Tab. 1: Ukazatele nákladnost nženýrských staveb pro vybrané země v r Zdroj dat: Eurostat 7 Do kategore nženýrských staveb spadají železnce, jejch ceny ale Eurostat poněkud překvapvě nesleduje. 8 Vz metodologcké manuály Eurostatu nebo Neumann, Žamberský, Jránková (2010, s. 73). 9 Je nasnadě, že ER má zde autonomní charakter, jeho hodnota závsí především na tocích kaptálu, a nkol na cenách stavebních zakázek.

6 Korelace mez oběma ukazatel je extrémní: 0,97 pro sledované období a 36 států. Proto jsou ukazatele víceméně zaměntelné. Možná vysvětlení vysokých hodnot ukazatelů Φ a Ψ Hodnoty ukazatelů vyšší než 1 svědčí o vyšší ceně nženýrských staveb, než odpovídá cenové úrovn ostatních staveb v daném státě. Pokud se výrazně odchylují od jednčky, je třeba zpozornět, protože jedním z možných vysvětlení může být předražení zakázek v důsledku korupce 10. Exstuje však mnoho dalších přjatelných vysvětlení. Bude účelné je setřídt do tří skupn. Nežádoucí vlvy vyplývající z faktu, že u nfrastrukturních zakázek je zadavatelem a nvestorem veřejný subjekt; konkrétně pak korupce, 2. nízká ntenzta soutěže mez stavebním frmam v oblast nfrastruktury včetně potencální koluze (tj. tajné dohody) soutěžtelů 12, 3. měkké rozpočtové omezení na straně nvestora, 4. ntenzvní ovlvňování ze strany dodavatelů, kteří preferují neúčelně nákladná řešení, 5. nátlak účastníků řízení, aby př výstavbě bylo pamatováno na jejch zájmy, jež výstavbu prodražují (například napojení dálnc na místní dopravní nfrastrukturu). Těžko ovlvntelné vlvy charakteru jednotlvých odvětví; konkrétně pak 6. odlšná spotřeba výrobních faktorů v sektoru nfrastrukturních staveb a zejména rezdenčních budov, 10 Transparency Internatonal (2010) odhaduje, že systémová korupce zvyšuje cenu veřejných zakázek o 20 až 25%. 11 Body 1-5 převzaty z Národní ekonomcká rada vlády (2009, s ). NERV tímto nabízí možná vysvětlení, proč ukazatele Φ a Ψ (NERV je ale takto neoznačuje) nabývají pro Českou republku vysokých hodnot; podaná vysvětlení však lze aplkovat obecně. 12 Intenzta soutěže může být snížena špatným způsobem zadávání tendrů. Tím máme na mysl například netransparentnost řízení odrazující potencální konkurenty, formulac omezujících podmínek na uchazeče bezúčelně snžující počet účastníků, zadávání zbytečně velkých zakázek (namísto rozdělení zakázky na menší díly, kde to je možné a účelné) lkvdující možnost středně velkých frem účastnt se tendrů, apod. Př nžším počtu účastníků tendru pak roste rzko koluze. Vlv konkurence na cenu nfrastrukturních zakázek vz Pavel (2007 a 2008)

7 7. nízká ntenzta soutěže mez stavebním frmam v oblast nfrastruktury z důvodu ekonomcké charakterstky zakázek (nženýrské stavby vyžadují větší velkost frmy než rezdenční výstavba 13, a tudíž v prvním uvedeném odvětví bude pravděpodobně působt nžší počet frem), 8. stuace na nemovtostním trhu (například vysoké ceny na realtním trhu budou zvyšovat náklady na rezdenční stavby bez vlvu na cenu dálnc). Vlvy vyplývající z omezené meznárodní srovnatelnost dat, jako třeba 9. různá cena stejných služeb v různých zemích (například mzda nženýra v Německu a Rumunsku se pochoptelně podstatně lší) 10. specfcké charakterstky v jednotlvých zemích (v zem s tradčně vyšším náklady na obytné stavby bude ukazatel nžší než v zem levného bydlení ) 11. omezená srovnatelnost dat zjštěných Eurostatem. První skupna kromě čsté korupce obsahuje selhání veřejného zájmu u zadavatele veřejných zakázek. Dá se předpokládat, že neefektvnost (2), (4), (5) jsou tím slnější, čím je prostředí zkorumpovanější, protože v takových systémech mají jednotlvé zanteresované subjekty větší možnost prosadt své partkulární zájmy. Zejména bod (4) můžeme s korupcí víceméně ztotožnt. Bod (3) je sce obecným rysem veřejného zabezpečení, ale efektvní veřejný sektor by měl úředníky co nejvíce motvovat k péč o veřejné prostředky (např. povnným zveřejňováním údajů o zakázkách a možností přezkoumání rozhodnutí, osobní odpovědností úředníka). Proto všechna vysvětlení z první skupny můžeme s určtým zjednodušením považovat za vlvy korupčního prostředí. Druhá a třetí skupna nabízí vysvětlení, která, pokud se ukáží jako slná, významně zhoršují vypovídací schopnost ukazatelů Φ a Ψ jako ndkátorů předražení 14. Vlvy (8), (10) a (11), které jsou velm ndvduální, opomneme, neboť v dostatečně velkém souboru budou zankat. Vysvětlení (9) souvsí s faktory vyspělost ekonomk. Zkoumat vlv (7) vyžaduje detalní znalost trhu nfrastrukturních zakázek a trhu ostatních zkoumaných staveb, což je pro tak velký soubor států velm obtížné. 13 Frma sce může mnohé čnnost outsourcovat, ale v tendrech je podstatné, aby frma o své schopnost zakázku zvládnout přesvědčla zadavatele (a případně mu byla schopna poskytnout dostatečné záruky). 14 Národní ekonomcká rada vlády však všechna další vysvětlení kromě 1-5 ve své Závěrečné zprávě gnoruje. Na její obranu je třeba říc, že problém drahých veřejných zakázek je pouze jeden z mnoha studovaných problémů (věnuje se mu na 4 z 80 stran) a že poměrové ukazatele užívá spíše k lustrac problému. NERV také korupc s vysokým hodnotam ukazatelů explctně nespojuje.

8 Tato práce se tedy dále omezí na očštění podílových ukazatelů o problémy (6) a (9). Tyto problémy jsou potencálně velm závažné, a přtom jejch odstranění je (př užtí určtých zjednodušujících předpokladů) relatvně jednoduché. Ostatní problémy budou v následujících kaptolách zanedbány. 4. Očšťování ukazatelů o vlv nákladové struktury Uvažme následující dva extrémní scénáře. 1. Nejprve bude předpokládáno, že platí alespoň jeden z následujících předpokladů: výrobních faktorů jsou dokonalé substtuty, ceny výrobních faktorů plně odrážejí jejch produktvtu. Pak by podílové ukazatele pravdvě odrážely míru předražení nženýrských zakázek (pokud samozřejmě ostatní jmenované faktory jsou zanedbatelné). 2. V tomto scénář bude naopak předpokládáno, že: substtuce výrobních faktorů není technologcky možná (nebo výhodná, pokud by relatvní cena práce vůč kaptálu v dané zem dosahovala lbovolné hodnoty z ntervalu mnmální a maxmální hodnoty, kterých nabývá v celém souboru sledovaných zemí 15 ), cena práce plně neodráží její produktvtu ve vyspělejších zemích je práce dražší než v méně vyspělých po upravení o produktvtu (korelace mez nomnální cenou práce a HDP na hlavu je 0,65; korelace mez cenou práce očštěnou o produktvtu a HDP na hlavu je stále podstatných 0,43! 16 ) kaptál je ve všech zemích stejně produktvní. Zde se plně projeví vlvy relatvní náročnost odvětví na prác a kaptál (6) skrze rozdíly v cenách výrobních faktorů (9). Pokud totž nženýrské stavby vyžadují více kaptálu než obytné stavby a cena práce meznárodně kolísá, kdežto cena kaptálu je meznárodně 15 Jnak řečeno, ve všech zemích je užívána stejná technologe, ať už z důvodu, že jná technologe není možná, nebo ekonomcky výhodná. 16 HDP per capta ve standardu kupních sl, zdroj dat: Eurostat, 20 států. Metodologe upravení ceny práce o produktvtu vz níže.

9 víceméně stablní, ukazatel Ψ (a potažmo Φ) budou mít tendenc být vyšší v zemích s levnou prací a naopak nžší v zemích s drahou prací. Nejprve ukažme, že rozdíly (6) a (9) skutečně exstují. Rozdíly v cenách výrobních faktorů mez zeměm jsou výrazně vyšší pro mzdové náklady (varační koefcent 0,47) než pro ceny strojního zařízení, užtého jako proxy pro kaptál (varační koefcent 0,05). 17 Předpokládáme, že stavebnctví nženýrských staveb vyžaduje relatvně více kaptálu (ve formě stavebních strojů, apod.) vzhledem k prác než stavebnctví obytných budov. To lze dokumentovat například následujícím 18 : s rostoucí cenou práce roste pro rezdenční stavby relatvně rychlej oprot pro nženýrské stavby ekonometrcký model rozkladu celkových nákladů na náklady kaptálu a náklady práce Dvořák (2010, s. 32) ukazuje, že v oblast rezdenčních staveb je průměrně použto 0,40 jednotek kaptálu, kdežto v oblast nženýrských staveb je to více než dvojnásobek (0,82). Totéž je prokázáno odhadem regresních koefcentů v modelech (1) a (2) níže. varablta je nejvyšší pro oblast rezdenčního stavebnctví (varační koefcent 0,40), nžší pro nerezdenční stavebnctví (0,36) a nejnžší pro nženýrské stavby (0,27). Bude proto vhodné ukazatele očstt. Provedeme očštění ukazatele Φ dvěma metodam: první zjstí počet užtých jednotek práce a kaptálu, které přecení srovnatelným cenam, druhá vypočítá přměřený počet jednotek práce a kaptálu pro každou zem, který pak ocení skutečným cenam. Postup očštění metodou 1 17 Zdroj dat: Eurostat pro kategore Machnery and equpment a Monthly labor costs pro 23 států EU. 18 Blíže Dvořák (2010, s )

10 Metoda využívá statstku podíl osobních nákladů na ceně produkce 19 jednak pro stavební frmy s mnmálně 20 zaměstnanc a pak pro velké frmy s mnmálně 250 zaměstnanc. První kategore je věrným obrazem pro stavebnctví celkem. Druhou kategor se značným zjednodušením ztotožníme se kategorí nfrastrukturních stavtelů když do této kategore budou reálně spadat velké frmy z oblast rezdenční výstavby. Předpokládáme, že míra takovéto kontamnace je dostatečně malá. V prvním kroku očštění se z údajů pro ceny práce (očštěných o vlv produktvty 20 ), ceny kaptálu, ceny zakázek nženýrských staveb a celého stavebnctví a statstky podílu osobních nákladů na ceně zakázek vypočte počet užtých jednotek práce a kaptálu. Všechny cenové statstky jsou ve tvaru (ukazatel pro mzdy tedy musel být na tento tvar převeden). Ve druhém kroku se tento počet spotřebovaných jednotek přecení průměrným náklady na prác a kaptál pro země EU15. Na základě toho předpovíme, jaký by měl být poměr cenových hladn pro nženýrské stavby (IW) a poměr pro celé stavebnctví (TC) př srovnatelných cenách vstupů. Takovéto IW a TC nazveme očštěným IW a TC. Ukazatel Φ př srovnatelných cenách práce a kaptálu vznkne vydělením očštěného IW a očštěného TC a nazveme jej očštěným Φ. Matematcky výpočet probíhá takto: OCIST IW α Φ : = = TC α IW TC W W EU15 EU15 kde (pro -tou zem) + β + β α α IW TC IW TC K K s = s = EU15 EU15, IW ( 1 s ) IW β = W K TC 2 ( 1 s ) 20 0 TC β = W K IW TC 19 Eurostat: Share of personnel cost n producton v kategor Structural busness statstcs: Constructon broken down by employment sze classes. 20 Vydělením neočštěné hodnoty pro -tou zem poměrem GAV / GAVEU 15, kde čtatel je statstka Gross added value per person employed (Eurostat Structural busness statstcs) ve sledované (-té) zem a jmenovatel průměrná hodnota za EU15.

11 OCIST Φ je očštěný ukazatel, IW, resp. stavebnctví celkem (tak, jak je vykazována Eurostatem) a TC cena zakázky pro nženýrské stavby, resp. pro IW a TC jsou jejch protějšky přeceněné srovnatelným cenam, K EU 15 a W je průměrná cena kaptálu a práce očštěné o produktvtu v EU15. α a β je počet užtých jednotky práce a kaptálu v oblast nženýrských staveb (horní ndex IW) a stavebnctví celkem (ndex TC). 250 s je podíl osobních nákladu na ceně produkce pro velké frmy nad 250 zaměstnanců a frmy nad 20 zaměstnanců. 20 s totéž pro Tento postup byl užt v Dvořák (2010, s ), nedával však dobré výsledky jednak očštění přneslo pouze zanedbatelný efekt na hodnoty ukazatelů 21, a pak vlastnost rezduální složky (tj. Φ očštěné Φ ) nevykazovaly patřčnou korelac s mzdovou úrovní. Proto zde aplkujeme jnou metodu. Postup očštění metodou 2 Druhá metoda je založena na využtí regrese pro odhad koefcentů IW TC IW TC α, α, β, β, reprezentujících přměřený počet užtých jednotek práce (upravených o vlv produktvty) a kaptálu ve stavebnctví nženýrských staveb a stavebnctví celkem 22. α u (1) IW IW IW = W + β K + TC TC TC = W + β K + α e (2) Tyto koefcenty lze využít k predkc hodnoty ukazatele Φ v případě, že by v dané zem bylo spotřebováváno právě toto přměřené množství výrobních faktorů př cenách panujících v této zem (očekávané Φ). Korupce sama o sobě tak nemá na hodnoty očekávaného Φ vlv. 21 Důvodem malého efektu očštění je fakt, že rozdíly v podílu osobních nákladů u velkých frem (tj. mnmálně 250 zaměstnanců) nejsou zásadněj odlšné od průměru za všechny frmy celkem (tj. mnmálně 20 zaměstnanců). Hypotézou je přílš vysoký výskyt stavtelů jných než nženýrských staveb v kategor velkých frem ztotožnění této kategore s nfrastrukturním stavtel pak přřadí těmto frmám vyšší relatvní spotřebu práce, než ve skutečnost mají. Navíc tato kontamnace je různě velká v různých zemích. 22 Koefcenty představují průměrnou spotřebu ve všech zemích, což lze nterpretovat jako spotřebu př průměrné korupc. Odhady parametrů metodou OLS jsou následující (v závorkách st. chyby korgované o heteroskedastctu): nženýrské stavby: 0,59 (0,31) pro prác a 0,60 (0,31) pro kaptál; stavebnctví celkem: 0,64 (0,27) pro prác a 0,27 (0,26) pro kaptál.

12 . Očštěný ukazatel Φ se vypočítá z rozdílu (neočštěného) Φ a očekávaného Φ. Předražené zakázky se tedy zobrazují jako nadměrná spotřeba výrobních faktorů. Formálně zapsáno, očštěné Φ se vypočítá jako: OCIST Φ IW IW α W + β W IW IW IW IW : = =, TC TC TC TC TC TC α W + β K α W + β K K kde členy bez dolního ndexu jsou odhadnuté regresní koefcenty v rovncích (1) a (2). α + β K 5. Regresní analýza vztahu mez korupcí a ukazatel předražení zakázek Závslost ukazatele předražení zakázek bude posuzována pomocí regresního modelu s CPI v rol vysvětlující proměnné. Dále porovnáme těsnost vztahu mez CPI a ukazatel s těsností vztahu mez ukazatel a HDP per capta 23 č cenou práce očštěnou o produktvtu. Toto provedeme jednak pro ukazatele Φ a Ψ v neočštěné podobě a pak pro ukazatel Φ očštěný druhou metodou. Stuace 1: ukazatele v neočštěné podobě Z Obr. 1 a 2 je patrné, že s rostoucí mírou korupce klesá hodnota ukazatelů relatvních cen ve stavebnctví. Není překvapující, že užší ukazatel Ψ reaguje na změnu míry korupce slněj než šířej defnovaný ukazatel Φ. Zlepšení korupčního ndexu o 1 bod (zhruba rozdíl mez Českou republkou a Bulharskem) znamená pokles relatvní ceny nženýrských staveb vůč stavebnctví celkem o 4,5 p.b. a pokles relatvní ceny nženýrských staveb vůč obytným stavbám o 7,8 p.b. Vysvětlující proměnná je v obou modelech extrémně sgnfkantní (p<0,005) a těsnost vztahu mez CPI a ukazatelem je slnější pro Ψ. Pomocí míry korupce se daří vysvětlt 22 a 25% 23 HDP per capta ve standardu kupních sl, zdroj dat: Eurostat.

13 varablty ukazatelů což je vzhledem k povaze problému a exstenc dalších vlvů poměrně značná část. Obr. 1: Podílový ukazatel Φ vs. korupční ndex CPI pro rok 2007 (36 zemí) Φ = β 0 + β1 CPI + u Koefcent p-value Konstanta 1,751 1,18 E(-10) *** CPI -0,045 0,0039 *** R squared 0,22 Whte 2,95 0,2287 Obr. 2: Podílový ukazatel Ψ vs. korupční ndex CPI pro rok 2007 (36 zemí) Ψ = β 0 + β1 CPI + u Koefcent p-value Konstanta 1,848 6,41 E(-14) *** CPI -0,078 0,0019 *** R squared 0,251 Whte 3,698 0,1574

14 Pro Φ platí, že korelace s korupčním ndexem (-0,61) je výrazně slnější než korelace s cenou práce očštěnou o produktvtu (-0,30) a HDP p.c. (-0,27) 24. Hodnoty korelačních koefcentů pro Ψ jsou velm podobné. Stuace 2: ukazatel Φ př očštění metodou 2 (ekonometrcký model) 25 Očštění snížlo sílu vztahu mez korupcí a ukazatelem předražení Φ. Ukazuje se, že vlv nákladové struktury je značný (slnější než vlv korupce) a statstcky vysoce významný. Přesto však korupce zůstává sgnfkantní ve vztahu k očštěnému Φ (na 6% hladně významnost) a vysvětluje důležtých 18% varablty. Obr. 3: Regresní analýza vlvu korupce na Φ a jeho komponenty (21 zemí) Poznámka: regresní modely s Φ, očštěným Φ (metoda 2) a očekávaným Φ (tj. rozdíl dvou předchozích) jako funkcí CPI a konstanty. Heteroskedastcta není v žádném modelu významná na 10% hladně významnost. Je názorné porovnat některé koefcenty korelace. Korelace očštěného ukazatele s CPI je vysoká (-0,42), kdežto s HDP p.c pouze -0,14 a s mzdovou úrovní očštěnou produktvtu 0,05. To znamená, že takto očštěné Φ není ovlvněno vlvem nákladové struktury (an jným velčnam korelovaným s HDP) a je významně ovlvněno korupcí což poskytuje soldní důkaz vlvu korupce na cenu nženýrských staveb. Naprot tomu očekávané Φ je extrémně slně korelováno s mzdovou úrovní (-0,97) a slaběj korelováno s CPI (-0,51) a HDP (-0,41). (Neočštěné) Φ je významně svázáno s CPI jako proxy pro mzdovou úroveň, a tak ukazatel Φ tak, jak byl prezentován NERV, může nesprávně ndkovat předražení nženýrských staveb! 24 Kvůl chybějícím datům pro mzdy a produktvtu jsou zmíněné korelační koefcenty vypočteny pro menší soubor oprot regresním modelům (21 zemí). 25 Pokud jako ndkátor předražení použjeme rezdua v regres (1), obdržíme podobné výsledky.

15 Obr. 4 ukazuje vazbu mez očštěným Φ a CPI grafcky a jak s jednotlvé země stojí. Geografcky a kulturně blízké země se přílš nelší mírou korupce, ale v hodnotách očštěného Φ mnohdy výrazně kolísají (např. Rumunsko a Bulharsko, Švédsko a Dánsko, Maďarsko a Slovensko). Obr. 4: Očštěný ukazatel Φ (metoda 2) vs. korupční ndex CPI pro rok 2007 (21 zemí) 6. Závěr Užtí podílových ukazatelů konstruovaných z dat Eurostatu se jeví jako velce perspektvní stanovení úměrnost cen nženýrských staveb, které jsou realzovány z drtvé většny formou veřejných zakázek. Bohužel tento přístup naráží na řadu vlvů prostředí, od kterých je třeba ukazatele pro lepší vypovídací hodnotu očstt. V této stud byly podílové ukazatele očštěny od vlvu rozdílných cen v jednotlvých zemích a různé náročnost na kaptál a prác mez odvětvím nženýrských staveb a rezdenční a

16 nerezdenční výstavby. Ukázalo se, že tento vlv sám o sobě vede k vysokým hodnotám ukazatelů a chybnému detekování předraženost nženýrských staveb. Mez neočštěným podílovým ukazatel a mírou korupce panuje statstcky ekonomcky významný vztah. Ten mírně oslabí, pokud provedeme výše uvedené očštění metodou 2, ale nadále zůstává sgnfkantní. Korelace mez očštěným podílovým ukazatelem a vyspělostí měřenou HDP per capta ve standardu kupní síly je výrazně slabší než korelace mez podílovým ukazatel a korupčním ndexem. Z toho plyne, že jak bez očštění, tak zejména př očštění výše uvedeném je korupce významným faktorem zvyšujícím relatvní cenu nženýrských staveb oprot rezdenčním stavbám č stavebnctví celkem.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Mchal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví Katedra veřejných fnancí Studjní obor: Fnance Analýza

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

IES, Charles University Prague

IES, Charles University Prague Insttute of Economc Studes, aculty of Socal Scences Charles Unversty n Prague Trh práce žen: Gender pay gap a jeho determnanty artna ysíková IES Workng Paper: 13/2007 Insttute of Economc Studes, aculty

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 101-31/99 na dendrochronologcký rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovce č.p.2, okr. Ústí nad Orlcí Posudek s vyžádal: SOVAMM, společnost pro obnovu vesnce a malého města

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu)

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu) Plcní nemoc v těhotenství, dagnostka a léčba 4.2 Chroncké plcní nemoc v těhotenství (s možností akutního průběhu) 4.2.1 Chroncké nenfekční nemoc 4.2.1.1 Asthma bronchale Astma je nejčastější chroncké onemocnění

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PROSTOROVÁ NEURČITOST GEODAT V ANALÝZÁCH DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁKŮ DIPLOMOVÁ

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty Pracovní lt č. 3: Pracujeme kategorzovaným daty Cíl cvčení: Tento pracovní lt je určen pro cvčení ke 3. a. přednášce předmětu Kvanttatvní metody B (.1 Třídění tattckých dat a. Číelné charaktertky tattckých

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 112 PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO Systém tísňových volání je v České republce propracovaný. Máme čtyř národní telefonní čísla tísňového volání na: 150 - Hasčský záchranný

Více

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? 1 Toáš Brabenec * Úvod Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku (dále také Vyhláška ) o

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK. BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ.

SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK. BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ. Chem. Lsty 103, 10471053 (2009) SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ Ústav cheme ochrany prostředí,

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Růst post-transformačních ekonomik: co (ne)lze očekávat od HDP? Miroslav Singer

Růst post-transformačních ekonomik: co (ne)lze očekávat od HDP? Miroslav Singer Růst post-transformačních ekonomik: co (ne)lze očekávat od HDP? Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka 25 let svobodného podnikání Prague Twenty, Praha, 13. listopadu 2014 Obsah Růst vybraných ekonomik

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Mateatka úvěrů Vedoucí dploové práce: Mgr Eva Bohanesová, PhD Rok odevzdání: 2010

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Biostatistika I. Pavel Drozd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Biostatistika I. Pavel Drozd OSTRAVSKÁ UIVERZITA P ř írodově decká fakulta Bostatstka I. Pavel Drozd OSTRAVA 003 OBSAH Úvod...5 Orentace v tetu...6 Bostatstka a její význam...7 Co to je bostatstka?...7 Stručná hstore statstky...9

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

22. 2. 24. 2. zaostřeno na optiku JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA. www.opta.cz FINE MECHANICS AND OPTICS. registrace návštěvníků na www.opta.

22. 2. 24. 2. zaostřeno na optiku JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA. www.opta.cz FINE MECHANICS AND OPTICS. registrace návštěvníků na www.opta. 008 JEMNÁ MECHANIA A OPTIA FINE MECHANICS AND OPTICS zaostřeno na optku 4. meznárodní veletrh oční optky, optometre a oftalmologe ISSN 0447-644 Index 46 73 Brno, Výstavště.. 4.. 008 www.opta.cz regstrace

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) Numercké výpočty ve světovém geodetckém referenčním systému 984 (WGS84) prof. Mara Ivanovna Jurkna, DrSc. CNIIGAK, Moskva prof. Ing. Mloš Pck, DrSc. Geofyzkální ústav ČAV, Praha Vojenský geografcký obzor,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Indexy, analýza HDP, neaditivnost

Indexy, analýza HDP, neaditivnost Indexy, analýza HDP, neaditivnost 1.) ŘETĚZOVÉ A BAZICKÉ INDEXY 1999 2000 2001 2002 Objem vkladů (mld. Kč) 80,8 83,7 91,5 79,4 a) určete bazické indexy objemu vkladů (1999=100) Rok 1999=100 báze. Pro rok

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

20 2012 12 we love golf

20 2012 12 we love golf 2012 ROUND 01 BENÁTKY NAD JIZEROU 26.04.2012 Golfový areál Golf Resort Paradse se nachází nedaleko města Benátky nad Jzerou. Hřště celý areál je zasazen do krásné přírody v chráněné krajnné oblast Travny.

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24)

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) 1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) SHRNUTÍ Současná úprava Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) pojem mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nedefinuje,

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více