Problematika času a časovosti ve filosofii života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika času a časovosti ve filosofii života"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy Problematika času a časovosti ve filosofii života Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Petr Jemelka, Dr. Vypracoval: Bc. Jiří Kouřil TV45 OV2 Brno,

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne 15. dubna 2011 Jiří Kouřil 2

3 Děkuji panu doc. PhDr. Petru Jemelkovi, Dr. za odborné vedení, cenné rady a pomoc při vypracování této diplomové práce. 3

4 OBSAH ÚVOD SPECIFIKACE POJMU ČAS 7 2. FILOSOFICKO-NÁBOŽENSKÝ PROBLÉM ČASU V TRADIČNÍM CHÁPÁNÍ Platón Aristoteles Plotínos Aurelius Augustinus Tomáš Akvinský Další vývoj chápání času FILOSOFIE ŽIVOTA Předchůdci filosofie života a jejich názory na čas Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling Friedrich Nietzsche Představitelé filosofie života Wilhelm Dilthey Ludwig Klages Georg Simmel Oswald Spengler 36 4

5 3.3 Život a dílo Henriho Bergsona Bergsonovo pojetí času Bergsonův vliv a pokračování v myšlení o čase a časovosti v díle Martina Heideggera.. 54 ZÁVĚR. 61 POUŽITÁ LITERATURA

6 ÚVOD Ústředním tématem naší práce je pojem čas. Fenomén, se kterým je spjat veškerý život na naší planetě. Nechceme se však zabývat dějinami času, ani tento rozebírat z astronomického či fyzikálního hlediska, i když by tomuto mohly napovídat první kapitoly předkládané práce. Naším cílem bylo popsat čas, jak mu rozuměli představitelé, předchůdci a pokračovatelé jednoho z nejvýznamnějších filosofických směrů, filosofie života. Nejvíce se přitom zaměřujeme na H. Bergsona a M. Heideggera. První kapitoly pojednávající o povaze času, některých moderních teoriích, v nichž hraje čas ústřední roli, a chápání času filosofickou tradicí, nám sloužily pro uvedení do problematiky a otevřeli cestu pro snadnější pochopení Bergsonových a Heideggerových snah a následně jejich společného vlivu na vymanění času z jeho statické strnulosti. Tuto práci jsme zaměřili úmyslně právě na oba velké filosofy, jelikož se domníváme, že jejich dílo i snahy o vyzvednutí a znovuobjevení času byly impozantní a zdají se nám, hlavně Henri Bergson, dostatečně nedocenění. Tímto ovšem nechceme shazovat jiné soudobé filosofické směry i samotné další filosofy, jen se nám jejich systémy a názory nezdají být tak inspirující a zajímavé. V tomto spočívají tedy hlavní důvody, jež nás vedly k výběru tohoto tématu. 6

7 Není větší škody, než čas. Michelangelo Buonarroti Čas je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se vše neodehrálo najednou. John Archibald Wheeler 1. SPECIFIKACE POJMU ČAS Už po staletí patří tento hříchu syn hnusného, smrti bratr, jak čas jednou nazval Karel Hynek Mácha (Patočka, 2007), mezi ty nejvíce znepokojující, nejtajemnější a nejzáhadnější lidské a filosofické problémy. Jde o všudypřítomný a nenázorný faktor, z čehož také vyplývá jeho záhadnost (Cvekl, 1967). Tak jako dlouhá staletí a tisíciletí lidé dýchali, ale nevěděli, že zemský povrch je obalen vzduchem, podmínkou jejich života, tak také lidské vědomí na určitých stupních žije a vyvíjí se v čase, ale čas nechápe a z časových určení si vyděluje jen ta nejprimitivnější. 1 A co to tedy vlastně je čas? Jeho přesné a zároveň jednotné vymezení dnes není. J. Kleczek píše, že nejobecnější pojmy jako bytí, hmota, prostor nebo čas nelze definovat, neboť pro ně není nadřazený (obecnější) pojem 2. Uvažujeme-li o této otázce a snažíme-li se čas nějak definovat v rozporu s Kleczekovým tvrzením a smíme-li zde vyjádřit vlastní názor, řekneme, že čas je trvající fenomén bytí, stále variabilní a prchavá, leč zároveň restriktivní a kvantitativní abstraktní kvalita; filosofémat, pomocí něhož si uvědomujeme vlastní i cizí existenci a non-flatus vocis provázející člověka na jeho cestě z místa zrození k místu smrti. Do začátku 20. století byl čas chápán jako tzv. absolutní čas, tedy jako něco nezávislého na věcech a událostech, něco, co běží v celém vesmíru stejně rychle. Vymizení veškeré hmoty z vesmíru by na čase nic nezměnilo (Kleczek, 2002). Na hmotě a trojrozměrném prostoru byl čas nezávislý a od prostoru zcela odlišný na různých místech v prostoru nemůžeme být současně, ale v různých dobách můžeme být na tomtéž místě (Kleczek, 1998). 1 Jiří Cvekl Čas lidského života, s Josip Kleczek Velká encyklopedie vesmíru, s

8 Součástí tohoto rovnoměrně plynoucího kontinua je vznik i zánik, bytí, změna i proměna. Není možný pohyb zpátky, odtud možná ono srovnávání s Hérakleitovým Panta rhei; nikdy se nemůžeme vrátit v čase, stejně jako nemůžeme vstoupit do téže řeky (Kleczek, 2002). Časem se zabývalo mnoho filosofů a vědců. Vlastní názory na čas si utvořily i takové osobnosti jako Platon a Aristoteles, Aurelius Augustinus a Tomáš Akvinský, René Descartes, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche a Henri Bergson, Isaac Newton a Albert Einstein či Martin Heidegger, Stephen Hawking a mnoho dalších. Jejich myšlenky si někdy byly velmi blízké, jindy naopak naprosto odlišné. Zajímavý pohled na tento fenomén nabízejí i východní nábožensko-filosofické směry například buddhistická teorie o okamžikovosti času (tato nenabízela odpověď na otázku po jeho povaze; jde zde však hlavně o existenci jsoucen v čase; ty existují ve třech časech v čase minulém, přítomném a budoucím; pravou povahou těchto jsoucen je přitom jejich okamžikovost). Při studiu a rozboru tohoto fenoménu narážíme do určité míry také na estetiku času, proto se o ní můžeme krátce zmínit. O znázornění času se pokusil například Tizian svým obrazem Alegorie času. Třicet pět let před Einsteinem bylo možné spatřit v tvorbě zakladatele moderního malířství Paula Cézanna projev zakřivení prostoru a časoprostorové kontinuum ztvárněním prostoru z křivek (Floss, 1991). Tímto si dovolujeme tvrdit, že Cézannovo dílo (spolu s dílem Melchiora Palágyiho) předjímalo v jistém smyslu Einsteinovu teorii relativity. Velký vliv na výtvarné umění, hlavně avantgardisty 20. století, měl významný francouzský filosof Henri Bergson. Odvozovali od něj vitální zápal (viz například futurista Giacomo Balla a jeho Studie automobilu ); Bergsonův Vývoj tvořivý poté ovlivnil skupinu francouzských malířů s názvem Fauves (šelmy), hlavně Henriho Matisse a jeho Sedící ženu či Nádheru, klid, rozkoš. Vliv bergsonismu (vpád časové dimenze do malířského prostoru) se objevuje krom futurismu i v kubismu - jako zástupce futurismu opět jmenujme Giacoma Ballu s Dynamikou psa na vodítku (znázornění pohybu, který v určitém časovém okamžiku nestrne) nebo Umberta Boccioniho a jako kubistu Pabla Picassa či Georgese Braqua; jedna z možných teorií kubismu jej navíc dává přímo do spojitosti s Bergsonovým časem jako trváním rozkládá-li kubista předmět, jako by byl vidět v nestejných časových okamžicích, současně z několika pohledů (Nicola, 2006). 8

9 Odpověď na otázku Co je to čas? velmi dobře vystihl Augustinus ve svém spise Vyznání: Vím to, když se mě naň nikdo netáže; mám-li to však někomu vysvětliti, nevím. 3 Čas je s námi nerozlučně spjat; vše, co děláme, je v čase. Praktičtěji jej používáme normálním denním fungováním, když si domlouváme schůzku, díváme-li se na hodinky, rozvrháváme-li si své plány; je potřebný při cestě hromadnou dopravou, pro sledování televize apod. Čas má pro nás obrovskou cenu, vždyť je jím vyměřen náš pobyt na zemi (a my si svou konečnost uvědomujeme); krásné zážitky i mládí, stejně jako vzpomínky na ně, čas odnese velice rychle. Brzy ovšem odnese i ty špatné a bolest. Dobře jej vystihuje české přísloví: Čas je děd, ale s kosou ( děd zde podle nás symbolizuje cosi vyššího a nedosažitelného jako kdyby se chtělo dítě svými zkušenostmi a věděním rovnati starci; kosa pak něco, co všechno živé i neživé setne, jakýsi symbol nastávající smrti) či William Somerset Maugham: Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik. Čas je také jedinečný nic z toho, co uděláme, nemůžeme vrátit, změnit a vymazat. Kdyby to neplatilo, každý by dnes jednal úplně jinak. Posouvat celé lidstvo do minulosti by vlastně znamenalo být tu stále. Posouvat jen sebe do minulosti by znamenalo mazat vzpomínky ostatních na naše činnosti a nahradit je vzpomínkami jinými; posunutím i těchto do minulosti bychom tam museli posouvat další a další lidi. Do minulosti se ovšem bohužel, či naštěstí babiččin paradox, vrátit nelze (mohlo by se stát, že bychom v minulosti omylem zavraždili svou babičku například v kočárku, poté bychom se nikdy nemohli narodit a došlo by k nepochybnému paradoxu). Převratný názor na čas (i prostor) přinesla teorie relativity, tvrdící, že každá věc ve vesmíru má svůj vlastní čas, není zde všude stejný absolutní čas. U rychle se pohybujících těles či těles v silném gravitačním poli čas běží pomaleji (Kleczek, 2002). Například v hlubokém údolí je větší gravitace, takže zde čas běží pomaleji než na vysoké hoře. Tento rozdíl je však velmi malý; mnohem výraznější zpomalení času je u degenerovaných hvězd, jako jsou neutronové hvězdy nebo bílý trpaslík či také u černých děr - na povrchu černých děr v tzv. Schwarzshildově sféře se čas dokonce úplně zastaví (Kleczek, 1998). Teorie relativity naprosto změnila pohled na čas a prostor a přiznala času určitou závislost na prostoru a prostoru na čase; tyto jsou spolu propojeny a vytváří 3 Aurelius Augustinus Vyznání, s

10 čtyřrozměrný svět (tři prostorové rozměry a jeden časový), jsoucno nazývané prostoročas (Hawking, 1991). Stanovisko prostoročasu jako tří prostorových a jedné časové dimenze zastával kromě Hawkinga též například Minkowski, Weyl a raný Eddington. Naproti tomu z Einsteinovy tendence vycházel opak časoprostor, jako začlenění prostoru v čas. Prostoročas kritizoval také Bergson hlavně ve svém spise Trvání a současnost (Durée et simultanéité), zde zdůrazňujeme, že nešlo o kritiku Einsteina, za což byla původně chybně pokládána. Bergson se domníval, že skutečný smysl teorie relativity spočíval ve zdůraznění reálnosti času, ne v jeho popření (Čapek, 1939). Šalamounův výrok: Vše má svůj čas je dnes tedy naprosto platný, i když jej těžko myslel fyzikálně a vesmírně. Absolutní čas pak máme například v našem praktickém životě v obyčejném denním životě, kdy je pro nás potřebný a důležitý jen jeden stejný čas, abychom si podle něj mohli seřizovat hodinky a pak normálně fungovat například když přednáška z filosofie začíná v pondělí v osm ráno, nastavíme si budík na sedmou a v osm jsme na hodině, kdyby zde nebyl absolutní čas a všechno a všichni měli svůj vlastní čas, vše by bylo mnohem složitější. V dnešní době se vyvrací též názor na čas jako spojitý a nepřetržitý tok. Teorie kvantové gravitace tvrdí, že i čas má zrnitý (kvantový) charakter a skládá se z tzv. Planckových časů (doba potřebná k překonání Planckovy délky), což je nejmenší časový úsek sekundy (Kleczek, 1998). Planckova délka je rovna: 1, , kde: C = rychlost světla ve vakuu G = gravitační konstanta H = Planckova konstanta (h/2π = redukovaná Planckova konstanta) Číslice v závorkách jsou očekávanou chybou na posledních dvou místech vypočtené hodnoty 10

11 Planckův čas je roven: 5, , kde: je v sekundách 4 Na teorii kvantové gravitace navázala vlnová mechanika 5 (Čapek, 1939). Zajímavý je též názor o generátorech prostoročasů, jejichž nejdůležitější funkcí je současná produkce času a prostoru. Tento objev odmítá existenci samotného času, času mimo prostoročas a zpochybňuje teorii o dilataci času. Největším generátorem prostoročasů je Vesmír, jeho podřízenými generátory pak galaxie, planety, lidé, zvířata a rostliny či různé lidské výrobky například hodiny, raketoplán, Jednou z důležitých otázek o čase určujících naše bytí, chování a myšlení byla a je otázka po topologii času jeho cykličnosti či lineárnosti. Cyklický čas jako ekvivalent kružnice byl typický především pro archaické společnosti. Předpokladem byl návrat. Vzorem pak obnova přírody střídání a opakování ročních období. Změny jsou opakováním toho, co už tu bylo. Cyklické pojetí času bylo nahrazeno lineárním časem jako ekvivalentem přímky vyznávaným a rozšířeným křesťanstvím. Základem byla víra v lepší budoucnost. Graficky to můžeme znázornit takto: stvoření zlá minulost zlá přítomnost dobrá budoucnost (Království Boží) V křesťanském lineárním čase je v budoucnosti naděje; v tom cyklickém je zase jistota návrat je jistota. Návrat k cyklické koncepci času je možné najít ve filosofii Friedricha Nietzscheho. Věčné přesýpací hodiny bytí budou stále znovu obráceny a ty s nimi, prašné zrnko v nich. 6 Otázky po cykličnosti času se vyskytují v newtonské i 4 <http://cs.wikipedia.org/wiki/planckovy_jednotky>. [cit. 12. března 2011]. 5 Pokud se dostaneme dostatečně hluboko do mikrochronu (délka chrononu byla odhadována na jednu kvadriliontinu sekundy) a do mikrokosmu, dobereme se k tomu, že je nemožné přesně předvídat a určovat. 6 Friedrich Nietzsche Radostná věda, s

12 relativistické fyzice. Ovšem k nepřípustnosti cykličnosti světa v obecné teorii relativity došel pomocí složitých exaktních úvah vědec Frank Tipler (Macků, 2007). Existuje ale i Fridmanův model pulzujícího vesmíru, jenž se cyklicky rozpíná a kontrahuje; tato představa vyjadřuje, že jeden prostoročas spolu s velkým třeskem (Big Bang) zaniká a druhý vzniká; vesmír je zde tedy nahrazen jiným vesmírem s novým prostoročasem. Vzhledem ke způsobu měření času se dnes rozlišují tyto varianty: atomový, efemeridový, dynamický, světový, sluneční, hvězdný, pásmový, místní čas ad. (Kleczek, 2002). Na závěr této kapitoly uveďme výrok J. A. Wheelera přejatý z Historie času Pavla Macků (str. 28): Prostoročas určuje hmotě, jak se má pohybovat, a hmota určuje prostoročasu, jak se má zakřivit. 12

13 2. FILOSOFICKO-NÁBOŽENSKÝ PROBLÉM ČASU V TRADIČNÍM CHÁPÁNÍ Pro předsokratovské filosofy nebyl čas obzvlášť důležitým. Mezi prvními se o něm zmiňuje řecký starší sofista Antifón (či snad Antifan) z Atén (5. století př. Kr.), který se zabýval převážně fysikou (Mráz, 2001). Dle něj nebyl čas skutečnou věcí, ale myšlenkou či mírou (Svoboda, 1944). Podobné názory zastával i pozdější filosof Kritolaos (Mráz, 2001). První významnější výklad času a prostoru nalezneme především u Démokrita z Abdér. Čas sice není bezprostředně spojen s atomy, ale existuje v souvislosti s jejich pohybem. Sám Démokritos jej považoval za věčný, tedy vlastně i nevzniklý (Klaus; Buhr, 1985). V řecké atomistické filosofii byl čas charakterizován také jako určitá představa, jež je podobná dnu i noci čas chápali jako věčný, proto předpokládáme, že spojení dne a noci je zde též obrazem věčnosti; den samotný zaniká a je nahrazen nocí, ale spojenina dne a noci je také věčná; nahradit čas bezčasím by pak bylo stejné, jako nahradit den-noc jakýmsi bezedním-beznocí (Mráz, 2001). Jako každý libovolný pohyb ho pojímali stoikové; stoik Zénón jej chápal jako rozsah pohybu; epikúrejci jako něco, co je důsledkem pohybu a pýthagorejci jako něco, co se pohybuje, sféru veškerenstva (Plótínos, 1995). Veškeré nebe a veškerý kosmos je čas. 7 Při stanovování toho, co je čas narážíme na jisté problémy, jelikož problematika času a ani prostoru a pohybu nestojí nikdy ve filosofických systémech samotně, avšak většinou jsou tyto propojeny s dalšími názory, představami a myšlenkami (Krob, 2001). Další část práce budeme věnovat tradičním filosofů a krátce popíšeme jejich základní myšlení o čase. 7 Plótínos Věčnost, čas a duch, s

14 2.1 Platón Pro Platóna byl čas jakýsi pohyblivý obraz věčnosti 8, vzniklý podle věčnosti, trvající v jednotě 9. Věčnost tedy setrvává v jednotě. K vytvoření času vedlo Demiurga to, že živoku stvořenému nebylo možné v celém rozsahu dát věčnou přirozenost, již má ideje živoka, jedno z nejvyšších jsoucen (Platón, 2008). Platón odlišoval živoka smrtelného od živoka nesmrtelného. Živok smrtelný je vlastně spojení duše a těla, toto tělo je smrtelné. Nesmrtelným živokem myslel každého jednotlivého boha, jehož tělo a duše jsou navždy spojené, nikdy se neodlučují, a tak tento živok nezaniká (Platón, 1958). Pohyb času je určovaný číslem (Platón, 2008) a jeho číselné rozměry Sluncem, Měsícem a pěti bludnými hvězdami (Novotný, 1948), oběžnicemi; poté bůh vytvořil sedm těl a sedm kruhů, do nichž je vložil. V kruhu kolem Země obíhal Měsíc, v druhém Slunce, v dalších Jitřenka a hvězda zasvěcená Hermovi. Přišli-li všechny hvězdy, jež společně činili čas do příslušných drah, stala se jejich těla, svázaná pouty duše, živoucími tvory a uvědomili si svůj účel (Platón, 2008). Můžeme říci, že čas tedy Platón ztotožňuje se soustavou pravidelných pohybů nebeských těles. Díly (úseky) času: den, noc, měsíc, rok, plný rok dokonalý počet času (Novotný, 1948), vznikly až po vzniku světa. Vzniklými druhy času podle Platóna (2008) je pak minulost a budoucnost; tyto jdou v čase a jim náleží určení byl a bude. Minulost ani budoucnost nepatří k věčné jsoucnosti; v souvislosti s touto a časem můžeme používat jen určení jest, nikoli zmíněné byl a bude. To však, co stále v témže stavu trvá bez hnutí, nemůže se časem stávati ani starším ani mladším, ani jednou vzniknouti ani nyní trvati ani v budoucnu nastati, vůbec nemůže o něm platiti nic ze známek, jež připojil vznik k jevům světa smyslného, nýbrž to jsou druhy času napodobujícího věčnost a pohybujícího se v kruhu podle čísla Platón Timaios. Kritias, s. 31 (37d 5). 9 Tamtéž, s. 31 (37d 6). 10 Tamtéž, s. 31 ( b). 14

15 Současně se světem vznikl i čas, aby společně též zanikly. Vznikl podle vzoru věčné přirozenosti 11, aby s ním byl co nejshodnější, jelikož vzor je stále jsoucí, čas však jen minulý, jsoucí a budoucí (Platón, 2008). Platónův čas měl též etický význam člověk se měl podle něj snažit co nejvíce napodobovat dokonalý řád, svět idejí a čas přec nebyl ničím jiným než pohyblivým obrazem věčnosti. 2.2 Aristoteles Dle Aristotela je čas počet pohybu dřívějšího a pozdějšího 12. Jinak řečeno, je číslem pohybu podle dříve a později. Číslem Aristoteles mínil to, co je počítáno či počitatelné (Mráz, 2001). Tedy počet něčeho. Čas je číslem, jež na pohybu počítáme a pomocí jehož poznáváme dobu jeho trvání (Aristoteles, 1996). Je též nepřetržitý; nepřetržitým pohybem je pak pohyb v kruhu (Aristoteles, 1946). Bez duše s rozumem, tedy duše, jež je schopna počítat, by nebylo ani času. O čase uvažujeme jako o něčem jsoucím, musíme si přitom však uvědomit, že minulost už není a budoucnost ještě není. Jak tedy může čas náležet ke jsoucímu? Přítomnost nyní, okamžik, není dle Aristotela částí času, jelikož se jedná o stále měnící bezrozměrnou hranici mezi minulostí a budoucností (Mráz, 2001). Aristoteles také tvrdí, že vzhledem k povaze okamžiků nemohou jednotlivé okamžiky nastat současně; odmítá ztotožňovat čas s pohybem celého světa či s nebeskou sférou (Platón) a stejně tak s pohybem samotným, jelikož pohyb, na rozdíl od času, může být rychlejší a pomalejší (Aristoteles, 1996). Jinde Aristoteles ovšem píše: Čas jest buďto totéž, co pohyb, anebo jest jeho nějakým určením. 13 A ve 11 Tamtéž, s. 32 (38b8). 12 Aristoteles Fyzika, s. 122 (IV. kniha, 11. kap., 219b1-2). 13 Aristoteles Metafysika, s. 307 (XII. kniha, 6. kap., 1071b). 15

16 Fyzikách opět, že je vždy čas spojen s pohybem, snad i proto, že oba vnímáme současně, bez pohybu a beze změny nevnímáme ani čas (Aristoteles, 1996). Za obecný model pohybu si Aristoteles bere změnu místa (pohyb místní). Pohyb podle něj probíhá z určitého bodu do určitého cíle. Zdroj jednoty času pak tento myslitel nachází v kruhovém rovnoměrném pohybu nebeských sfér (Mráz, 2001). Na otázku Jak poznáváme čas? Aristoteles odpovídá, že jsme při pozorování pohybu od sebe schopni rozlišovat určité úseky (fáze) pohybu a stanovovat, jaký je dřívější, a který pozdější. Rozeznáním dřívější a pozdější fáze pohybu je tedy u pozorovatele možný vznik vědomí času. Poznáváním různých okamžiků uvažujeme o čase jako o přímce, do které si vsouváme jednotlivá nyní (Mráz, 2001). Kdykoli naše duše vysloví dva okamžiky (ta nýn), jeden dříve, druhý později, tehdy a o tomto říkáme, že jest časem; neboť jak se zdá, čas jest to, co se určuje přítomným okamžikem 14. Čas je v Aristotelově filosofii výrazněji spojen s pohybem, například i tím, že jej pohybem měříme a jím zase měříme pohyb. Navzájem se tedy oba určují (Aristoteles, 1996). Můžeme též říci, že časem měříme trvání pohybu; trvání pohybu je však čas pohybu, poté ovšem smíme také tvrdit, že čas měříme časem. Vše, čehož bytí je měřeno časem, je také v čase. Mezi toto vše však náleží jen to, co vzniklo a zanikne v čase (Aristoteles, 1996). Avšak být v čase neznamená býti spolu s časem, zrovna tak jako býti v pohybu nebo býti v místě neznamená býti tehdy, kdy jest pohyb nebo místo 15. Jelikož můžeme časem měřit i to, jak dlouho je určitá věc v klidu, je čas, kromě měřítka pohybu, i měřítkem klidu. Čas je sice počtem pohybu, ale v tomto může být i to, co je v klidu (Aristoteles, 1996). Ve Fyzice je psáno, že přítomný okamžik nyní (to nýn), je hranicí mezi jednotlivými fázemi (úseky) času a dělá z něj nepřetržitý tok. O nepřetržitém čase Aristoteles mluví i ve XII. knize Metafysiky. Čas toto nyní dělí však jen potenciálně. Přítomný okamžik dělí jenom v možnosti Aristoteles Fyzika, s. 122 (IV. kniha, 11. kap., 219a28-30). 15 Tamtéž, s. 127 (IV. kniha, 12. kap., 221a20-22). 16 Tamtéž, s. 129 (IV. kniha, 13. kap.). 16

17 Pro Aristotela je skutečně jsoucí jen přítomnost (stále se mění); budoucnost pak je jsoucí v možnosti a minulost k jsoucímu nepatří vůbec (Mráz, 2001). 2.3 Plotínos Podle Plótína (1995) musíme rozlišovat věčnost a čas tím, že věčnost patří přirozenosti trvalé, čas tomu, co vzniká, a tomuto veškerenstvu 17. K zjištění toho, co je čas, se musíme dopátrat přes definici věčnosti, kterou máme hledat u předchůdců a zvažovat, kdo ji nejvíce postihl. Takto se dostaneme k několika definicím věčnosti (Plótínos, 1995): a) Je to samotná duchovní jsoucnost. Věčnost se nám zjevuje v duši a je námi duchovně nahlížena jako něco nejvznešenějšího. Nejvznešenější je však také duchovní přirozenost. Řekneme-li ovšem, že věci duchovní jsou věčné, je věčnost od duchovní přirozenosti odlišná. To, že je duchovní přirozenost i věčnost něco vznešeného neznamená, že jsou tyto totožné vznešenost patřící jednomu může totiž pocházet z druhého. Rozdíl je i v tom, že věčnost je navíc celá najednou, zatímco duchovní přirozenost se skládá z částí. b) Je to klid. Poté se ale nabízí otázka, zda je věčnost sám klid, či klid jsoucnosti. Je-li totožná s klidem, nemůžeme o něm říct, že je věčný věčné je to, co se na věčnosti podílí (ani věčnost nenazýváme věčnou). A dále nemůže být věčný ani pohyb, který by poté byl i stálý. Jak může pojem klidu v sobě mít stále? Nemyslíme ono stále, které je v čase, ale to, které nahlížíme, když říkáme trvalé. 18 Když se ale bude věčnost rovnat klidu patřícímu ke jsoucnosti, budou ostatní rody jsoucnosti mimo věčnost 19. Aby nebyla věčnost to samé co čas, nesmíme se na ni dívat jen jako na klid, 17 Plótínos Věčnost, čas a duch, s Tamtéž, s Tamtéž, s

18 ale také jako na jedno a jako na něco nerozlehlého. Problémem je, že pokud je klid klidem, nemá v sobě pojem nerozlehlého a ani pojem jedna. Pokud by dále bylo pravdou to, co se o věčnosti říká (Platón) že trvá v jednotě, podílela by se věčnost na klidu, ale klidem by nebyla. c) Je životem jsoucna, životem jsoucím v bytí 20, jenž je celý a nerozlehlý. Věčnost pouze jest. Bytí má stále, nevzniklo z nějakého bylo a ani se nemění v bude. Toto pouze jest, ničím jiným nebylo a nebude. Tuto přirozenost lze vidět a nazývat jako jsoucnost, pohyb, klid, různé, totožné. d) Je jsoucí v duchovní přirozenosti, je z ní a spolu s ní. Zde se ukazuje důležitost kruhového pohybu v tom, že je poté pro ono pohybující se v tomto vše známé, tedy nic mu nechybí, není nic, co by k němu mohlo přistoupit toto se týká prvních a blažených bytostí, jelikož jsou už celkem a není nic, co by k nim ještě mohlo přibývat. Tyto neznají žádné usilování o budoucí. Ostatní o ně musí usilovat; pokud by o ně přišli, okamžitě by jim připadlo nebytí. Aión, věčnost, odvozuje své jméno od aeion, vždy jsoucího. e) Je podklad určování spolu se stavem trvalosti. Proto je věčnost vznešená a duchovní nahlédnutí ji pojímá jako totožnou s bohem. 21 Bohem neproměnlivým bytím z mnohých částí; díky neomezené mohoucnosti je v něm každá věc mnoha věcmi; neomezenému totiž nic nechybí. Pak je i věčnost neomezenost ve vlastním slova smyslu, protože nic ze sebe nespotřebovává 22. Jinými slovy: věčnost je neomezený život. f) Věčnost trvá v jednom. Je tedy jsoucnem samo sebe uvádějícím do vztahu jednoty k sobě a zároveň i životem jsoucna, jež krouží neproměnně kolem Jedna. Plótínos (1995) si pokládá otázku: Jak je možné, že se podílíme na věčnosti, když jsme v čase? Co to však znamená být v čase a být ve věčnosti, lze pochopit, teprve až nalezneme bytí času. Proto musíme z věčnosti sestoupit do hledání času a tím i do času; předtím nás totiž vedla cesta nahoru, nyní však chceme ve svém výkladu 20 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

19 sestoupit, ovšem ne zcela, nýbrž jen natolik, nakolik sestoupí čas. 23 k předchůdcům můžeme čas rozdělit do tří určení (Plótínos, 1995): Vzhledem 1) čas je pohyb 2) čas je to, co se pohybuje 3) čas je něco na pohybu, něco, co k němu patří Chápat čas jako klid, něco klidového, či něco na klidu je dle Plótína (1995) zcela chybné, jelikož čas nikdy není stejný. Čas nemůže být ani pohybem, protože pohyby jsou v čase. Největším důkazem nesmyslnosti tvrzení o čase jako pohybu je to, že pohyb může být ukončen, čas však nikoli. Nemůže být ani rozsahem pohybu je potřeba společné míry pro pomalejší pohyb a rychlejší pohyb. Stejně tak nemůže být ani počtem pohybu či mírou pohybu. Byl-li by čas počtem měřícím pohyb vně pohybu, musíme říci, co je onen počet. Může to být takový počet, který běží s pohybem a měří ho jako předtím a potom? 24 Předtím a potom musím být podle Plótínova názoru (1995) bráno jako místo (například začátek běžecké dráhy), nebo ve smyslu času. Předtím je čas, jenž končí v teď a potom čas, který v teď začíná (Plótínos, 1995). Poté se ale čas od počtu liší. Čas také nemůže být doprovodem pohybu, jelikož doprovod je také v čase. Pak by čas byl doprovodem pohybu v čase. 25 Tímto Plotínos vyvrátil názory předchůdců na čas. Plotínův čas vznikl vystoupením z jsoucna, ve kterém byl v klidu. Toto bylo umožněno touhou vládnout sobě, zvědavostí a ne-klidem, tedy vším tím, co je přirozeností duše (Plótínos, 1995). Plotínův nejznámější a nejcitovanější výrok o čase, zároveň plně vystihuje jeho pojetí času: Čas je život duše v pohybu, která přechází 23 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

20 z jednoho životního stavu do jiného. 26 S pohybem duše napodobujícím pohyb tam se stává čas pohyblivým obrazem věčnosti (Plótínos, 1995). Viditelný kosmos je stvořen duší (jako napodobenina kosmu tam), je v duši a tedy i v čase, jelikož se čas nesmí klást mimo duši, jako se věčnost tam nesmí klást mimo jsoucno 27. Obrátila a vrátila-li by se duše do věčnosti, nic krom této by nebylo, ani čas; vše, například i nebeská sféra, by setrvávalo v jednotě, jelikož i ona jest a pohybuje se v čase 28. Všechny duše jsou jednou duší, proto i čas v nás je jeden, nerozdroben. Stejně jako duše je i čas všude a ve všem ne však v čase (Plótínos, 1995). Podle Plótína (1995) není čas mírou, ale je měřen a to jen mimoděk. 2.4 Aurelius Augustinus Na začátek k Augustinovi poznamenejme to, co o něm tvrdil novokantovec Ernst Cassirer, tedy, že Augustinus byl prvním v západních dějinách, kdo prozkoumal problematiku času v její veškeré šíři (Floss, 1991). K věčnosti se svatý Augustin vyjadřuje tak, jako že je celá přítomna, nic v ní neplyne, čas však není žádný celý přítomný. Z věčné přítomnosti je pak vytvořeno vše minulé i vše budoucí (Aurelius Augustinus, 1992). Augustinova filosofie je výrazně ovlivněna křesťanstvím a vírou v Boha, proto i věčnost a čas spojuje s Bohem. Léta Boha stojí a neplynou, nepřicházejí, ani nemíjejí. 26 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

21 Jeho den je dnes, nenásleduje po včerejším a neustupuje zítřejšímu (Aurelius Augustinus, 1992). Tvé dnes je věčnost. 29 Podle Augustina (1992) byl čas stvořen Bohem. Před stvořením nebe a země byl Bůh nečinným. Kdyby byl čas před tímto stvořením, nemohli bychom o Bohu říct, že byl právě tehdy nečinným, kdyby ne, nebylo by žádné tehdy. V další části Vyznání se filosof ptá: Jak může být čas minulý a budoucí, když první už není a druhý ještě není? Kdyby byl ovšem jen přítomný čas a nepřecházel v minulý či budoucí, nebyl by to čas, ale věčnost. Aby byl přítomný čas časem, musí se proměnit v minulý, ale jak o něm poté můžeme říci, že je, jestliže je v tom, že nebude důvod jeho bytí (Aurelius Augustinu, 1992)? Chybou je o minulém a budoucím čase říkat, že je dlouhý nebo krátký to, co není, nelze nazývat dlouhým či krátkým (minulý čas už uplynul a budoucí ještě není. Správně tedy: Čas byl dlouhý/ Čas bude dlouhý (Aurelius Augustinus, 1992). Jinde: Dlouhý čas nemůže býti dlouhým, leda dlouhou řadou prchavým okamžiků. 30 Co podle Aurelia Augustina (1992) můžeme nazvat přítomným okamžikem? Jen ten okamžik času, který již nemůže býti rozdělen v žádné, ani ty nejmenší části. Tento okamžik však spěchá tak rychle z budoucnosti do minulosti, že ani chvilky netrvá; neboť kdyby trval, nutně by se rozdělil na minulý a budoucí. 31 Takto je poté i přítomnost bez trvání, tzn., že o ní také nemůžeme říct, že je dlouhá. Augustinus dochází k závěru o nemožnosti tvrzení jsoucnosti tří časů (minulý, přítomný a budoucí). Chceme-li mluvit správně, musíme konstatovat, že je jen přítomný čas s hledem k minulosti, přítomný čas s hledem k přítomnosti a přítomný čas s hledem k budoucnosti. První čas je paměť, druhý nazírání třetí očekávání (Aurelius Augustinus, 1992). Čas jde z budoucnosti přes přítomnost do minulosti. Přichází tedy z toho, co ještě není, jde tím, co nemá trvání, směřuje k tomu, co již není. 32 O několik stran dále 29 Aurelius Augustinus Vyznání, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie

Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2008 ISSN 1211-0442 Abstract Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie Marek Vích The theme of the following text is time that clear and simultaneously

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

že umožňuje prožitek, tedy pozitivní naplnění dané chvíle. Nyní je tedy čas (časový interval dle fyzika), v kterém vědomě jsem a který si uvědomuji

že umožňuje prožitek, tedy pozitivní naplnění dané chvíle. Nyní je tedy čas (časový interval dle fyzika), v kterém vědomě jsem a který si uvědomuji Čas a bytí Příhoda, o které jsem někde četl a v níž jeden filosof úporně přesvědčoval druhého, že čas je iluze, a přitom se co chvíli díval na hodinky, aby nepromeškal jinou schůzku, se snad nestala: je

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Přirozený svět u Husserla a Patočky -1-

Přirozený svět u Husserla a Patočky -1- Přirozený svět u Husserla a Patočky -1- OBSAH OBSAH... 1 I. ÚVOD... 2 Poznámka k terminologii... 7 II. SOUVISLOSTI TÉMATU PŘIROZENÉHO SVĚTA VE FILOSOFICKÉ TRADICI: NATURALIZACE... 8 Racionalizmus... 10

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

Čas: Lidská otázka po původu a smyslu

Čas: Lidská otázka po původu a smyslu Issue/Volume/Year: 1/X/2013 (Article) Čas: Lidská otázka po původu a smyslu Autor: Zuzana Svobodová Abstract Time: Human Question about the Origin and Meaning. In her text, Zuzana Svobodová brings together

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie Václav Šmilauer květen 2009 Obsah Obsah 4 1 Logika a metodologie 5 1 Aristoteles: Druhé Analytiky.............................. 6 2 Francis Bacon:

Více

CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK?

CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK? S T A T E CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK? Petr GLOMBÍČEK WHAT IS THE PRIVATE LANGUAGE? The article treats the issue of a private language as presented by Ludwig Wittgenstein in his whole work and it interprets

Více

P r o č e x i s t u j e s v ě t? 1

P r o č e x i s t u j e s v ě t? 1 Proč existuje svět? 1 2 J i m H o l t : P r o č e x i s t u j e s v ě t? Proč existuje svět? Jim Holt Proč existuje svět? Existenciálně detektivní pátrání PROSTOR 3 4 J i m H o l t : P r o č e x i s t

Více

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA)

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) FILOZOFIA RoC. 60,2005, C. 8 PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) JAROSLAV HROCH, Katedra filozofie FF MU, Brno HROCH, J.: The Prospectives of the Philosophical

Více

Hans Küng Věčný život?

Hans Küng Věčný život? Hans Küng Věčný život? HANS KÜNG Věčný život? Vyšehrad I. UMÍRÁNÍ JAKO BRÁNA KE SVĚTLU? 1. Mrtví se již nic dalšího nedozví Široké jeviště je prázdné a bílé Bílé světlo se nemění. To je režijní poznámka

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

1.1.1. TEORIE HODNOTY

1.1.1. TEORIE HODNOTY 1.1.1. TEORIE HODNOTY Nyní se konečně dostáváme k sumarizaci a explikaci odpovědi na otázku položenou v názvu tohoto oddílu, tedy co mám na mysli pod teorií hodnoty? Mám na mysli zhruba toto: snahu o souvislé

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

* TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ

* TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ .Vančát Jaroslav. * TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově Karolinum, Praha 2000. 167 stran 1. ASPEKTY REFLEXE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE VÝTVARNÉ

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter edice aliter edice aliter Keith Devlin je profesorem na katedře matematiky Stanfordské univerzity a ředitelem Centra pro studium jazyka a informace. Kromě desítek odborných publikací je i autorem řady

Více

CJA001: Úvod do studia českého jazyka

CJA001: Úvod do studia českého jazyka Masarykova univerzita Fakulta filozofická CJA001: Úvod do studia českého jazyka (poznámky z přednášek) Brno 2007 Přednášky c doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., 2006 Zpracování c Jaromír Hradílek, 2007 Sazba

Více

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku 1

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku 1 Ústav českého jazyka a teorie komunikace Tento text byl přeložen v rámci volitelného semináře Překlad a analýza odborných lingvistických textů, který se uskutečnil v zimním semestru 2009 na FF UK. Vedoucí

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1

Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1 CÍL VEŠKERÉ LÁSKY A VĚDY Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1 Vědomá vesměrnost jest cíl veškeré lásky a vědy. Toto heslo si napsal František Matouš Klácel (1808-1882)

Více