vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či"

Transkript

1 Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či předčasného ukončení finančního pronájmu 1

2 Obsah zákonné vymezení leasingu 3-5 klasická varianta (podmínky) 6-10 mimořádná varianta (podmínky) 11 leasing fotovoltaických elektráren 12 předčasné ukončení (obecně 13 předčasné ukončení s odkupem předčasné ukončení s postoupením finanční pronájem x DPH účtování finančního pronájmu

3 Zákonné vymezení - ZDP 24 odst. 2 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) - nájemné jako daňový náklad : - u finančního pronájmu s následnou koupí najatého HM, který lze podle ZDP odpisovat, je DÚ ve výši a za podmínek v 24 odst. 4, odst. 15 a odst. 16; přitom u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci výdajem jen v poměrné výši => čas.rozlišení (pokyn GFŘ D-6 u FO s daňovou evidencí maximálně na měsíce, u účetních jednotek podle účetních předpisů) - u finančního pronájmu s následnou koupí movitého hmotného majetku, u kterého vstupní cena nepřevýší Kč - v případě postoupení finančního leasingu mezi nájemci otázka odstupného (bude dále) 3

4 Zákonné vymezení - ZDP 24 odst. 4 ZDP - podmínky pro klasickou variantu 24 odst. 15 ZDP - podmínky pro mimořádnou variantu 24 odst. 16 ZDP - podmínky pro fotovoltaiky 24 odst. 5 ZDP - podmínky pro operativní pronájem 24 odst. 6 ZDP - podmínky pro předčasné ukončení FL 25 odst. 1 písm. ze) ZDP - nedaňový náklad části odstupného v případě postoupení (bude dále) 29 odst. 1 písm. a) ZDP - možnost zařadit do VC odkupovaného HM to, co nemohlo být z nájemného daňovým nákladem 4

5 Zákonné vymezení - ZDP 23 odst. 3 písm. a) bod 3 ZDP - řešení dodanění nájemného při porušení podmínek finančního pronájmu finanční (řeší se v období porušení podmínek) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP - daňové náklady hrazené nájemcem, které podle účetních předpisů tvoří součást ocenění HM pronajatého formou FL, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě nepřevýší u movitého majetku částku Kč 38r odst. 3 ZDP - lhůta pro doměření daně z důvodů nesplnění podmínek pro uplatnění nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého HM jako výdaje (počíná běžet od konce kalendářního roku, v němž bylo možno poprvé ověřit splnění zákonných podmínek) 5

6 Klasická varianta aplikuje se u finančního pronájmu s následnou koupí najatého daňově odpisovaného HM, nájemné daňovým nákladem při splnění 3 podmínek: - 1. doba nájmu - 2. po nájmu bezprostřední odkup za určitou cenu - 3. povinnost FO zařadit do obchodního majetku 6

7 1. Doba pronájmu doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně (počítá se ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání ): smlouva uzavřena movitý majetek do % doby daň.odpis., min. 3R nemovitost 20 % doby daň. odpis, min. 8R až až až min. doba 1.os - 36M min. doba daňového 2.os - 54M daňového odpisování 3.os - 114M odpis. (*) min. 30R min. 30R min. 30R od minimálně doba daňového odpisování (**) (*) pro movitý HM v 2.+3.os možnost dobu nájmu zkrátit až o 6M (**) pro HM zařazený v 2.až 6.os možnost dobu nájmu zkrátit až o 6M 7

8 2. Bezprostřední odkup za určitou cenu po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem přitom kupní cena (KC) najatého hmotného majetku daňová ZC vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka (DZCV), kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle 31 odst. 1 písm. a) ZDP k datu prodeje (byl-li již daným způsobem byl majetek plně odepsán, netestuje se ) Příklad: Osobní automobil pořízen LS za Kč (bez DPH) v roce 2013, pronájem od 02/2013 na 54 měsíců, po skončení pronájmu v 09/2017 by měl DZCV pomocí rovnoměrných odpisů Kč ( x ). Podmínce bude vyhovovat KC <= Kč. 8

9 3. povinnost FO zařadit do OM je-li nájemcem FO, zahrne po ukončení finančního pronájmu odkoupený majetek do svého obchodního majetku (OM) 4 odst. 4 ZDP: definice OM (pro účely DPFO) = souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek, ), které: - jsou ve vlastnictví poplatníka a - o kterých bylo/je účtováno anebo jsou/byly uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu DZP (dále jen daňová evidence ) (den vyřazení majetku z OM = den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci) Příklad: FO vede daňovou evidenci a vykazuje skutečné výdaje => má OM FO účtuje a vykazuje skutečné náklady => má OM FO účtuje, ale vykazuje výdaje % z příjmů => má OM FO nevede účetnictví a vykazuje výdaje % z příjmů => nemá OM FO vede daňovou evidenci a vykazuje výdaje % z příjmů => ze zákona nelze 9

10 Výjimka - kratší doba nájmu než v 1. podmínce je-li sjednaná doba nájmu kratší (než je stanoveno v 1. podmínce), uznává se nájemné při splnění ostatních podmínek v 24 odst. 4 jako výdaj (náklad) u nájemce jen pokud je KC stanovena podle 24 odst. 5 písm. a) ZDP (= jako pro operativní pronájem) tj. musí platit: - podmínka 24 odst. 5 písm. a) ZDP KC DZCV s určitou modifikací u osobních aut (vychází se z ceny u vlastníka vč. DPH) - podmínka 24 odst. 4 písm. b) ZDP bezprostřední převod předmětu na nájemce po ukončení doby nájmu + pokud DZCV > 0, pak KC DZCV - podmínka 24 odst. 4 písm. c) ZDP FO zahrne majetek do svého OM Příklad: Osobní automobil pořízen LS za Kč (bez DPH) = Kč s DPH, v roce 2013, pronájem od 02/2013 na 50 měsíců (tj. < 54), bude plnit podmínky? Řešení: - DZC po 50 měsících, tj. v 04/2017 = Kč bez DPH, tj. = Kč vč. DPH ( x ) - podmínka 24 odst. 5 písm. a) ZDP KC DZCV vč. DPH = KC - podmínka 24 odst. 5 písm. b) ZDP KC DZCV bez DPH = KC - taková KC neexistuje => leasing neplní podmínky klasické varianty 10

11 Mimořádná varianta 24 odst. 15 ZDP - nájemné se uzná jako daňový náklad, pokud: - doba nájmu - u HM zařazeného v 1. OS odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) mimořádnými odpisy trvá nejméně 12 měsíců - u HM zařazeného v 2. OS odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) mimořádnými odpisy trvá nejméně 24 měsíců - po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv na nájemce - je-li nájemcem FO, po ukončení finančního pronájmu zahrne odkoupený majetek do svého OM - majetek je předmětem leasingové smlouvy uzavřené od do a je v tomto období přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání 11

12 Fotovoltajky finanční pronájem s následnou koupí hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření = HM majetek - označený v SKP kódem skupiny 31.10, nebo využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření 24 odst. 16 ZDP - nájemné se uzná jako daňový náklad, pokud: - doba nájmu trvá nejméně 240 měsíců (doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání) - po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv na nájemce - nájemce FO po ukončení finančního pronájmu zahrne odkoupený majetek do svého OM 12

13 Předčasné ukončení FL možnosti: - 1. majetek odkupuje nájemce - 2. majetek se vrací pronajímateli - 3. majetek je v důsledku škody vyřazen - 4. majetek postoupen na jiného nájemce (cese leasingu mezi nájemci) 24 odst. 6 ZDP - obecné pravidlo: je-li předčasně ukončena smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku: - považuje se tato smlouva (pro účely ZDP) od data uzavření za smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení najatý majetek vrací pronajímateli; - daňová je pouze poměrná část nájemného, připadající ze sjednané doby nájmu na skutečnou dobu nájmu (nebo skutečně zaplacené nájemné, je-li nižší ) Příklad: Osobní automobil pronajat za Kč měsíčně na 60 měsíců, leasing předčasně ukončen po 36 měsíci celkové nájemné x 60 = Kč, ale: => bylo-li uhrazeno Kč => daňový náklad pouze Kč => uhradil-li nájemce pouze Kč, daňový náklad pouze Kč ale pozor, musíme plnit i podmínky 24 odst. 5 (tj. operativního leasingu) 13

14 Majetek odkupuje nájemce 24 odst. 5 ZDP:- podmínky pro odkup majetku při operativním leasingu: nájemné daňové pouze za podmínky, že: - u hmotného majetku, který lze daňově odpisovat: KC DZC vypočtené rovnoměrným způsobem podle 31 odst. 1 písm. a) ZDP z VC evidované u vlastníka/pronajímatele za dobu, po kterou mohl majetek odpisován; ale při výpočtu DZC osobního automobilu se vychází z ceny vč. DPH, a zohledňuje se pokračování v odpisování - u pozemku: KC cena zjištěná podle ZOM platná ke dni nabytí (příp. ke dni prokazatelného sjednání dohody o budoucí koupi) - u hmotného majetku vyloučeného z odpisování ( 27): KC cena zjištěná podle ZOM ke dni sjednání kupní smlouvy - u fotovoltajek: KC nebude nižší než DZC stanovená podle 30b ZDP z VC evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou byl tento majetek odpisován 14

15 Majetek odkupuje nájemce (pokračování) pokyn GFŘ D-6, bod 36 k 24 odst. 2 ZDP - pokud v důsledku předčasně ukončené smlouvy dojde k jeho předčasnému odkoupení nájemcem, musí být splněna podmínka stanovená v 24 odst. 5 zákona, přičemž od zůstatkové ceny, která je limitem pro stanovení kupní ceny, je možno odečíst přijatou náhradu za škodu Příklad: Osobní automobil pronajat za Kč měsíčně na 60 měsíců, leasing předčasně ukončen po 36 měsíci z titulu totální havárie, pojišťovna proplácí Kč: => daňový náklad Kč (částka uhrazená nájemcem ) => LS odprodává vrak za Kč (kalkulace: zbytek nájemného minus náhrada škody od pojišťovny Kč ) ale otázka - je odprodej vraku odprodejem předmětu leasingu? 15

16 Majetek postoupen na jiného nájemce hradí-li postupník (N2) postupiteli (N1) určitou částku ( odstupné ), je tato nákladem ve výši rozdílu mezi nájemným, které bylo postupitelem (N1) zaplaceno, a nájemným, které je u postupitele (N1) nákladem podle 24 odst. 6 při postoupení nedaňový náklad v případě postoupení = rozdíl, o který částka hrazená postupníkem (N2) postupiteli (N1) při cesi mezi nájemci převyšuje částku nájemného připadajícího u postupníka (N2) na zbývající dobu nájmu sníženou o nájemné jím hrazené pronajímateli v souladu se smlouvou (není-li tento rozdíl součástí VC HM) pokyn GFŘ D-6, bod 35 k 24 odst. 2 ZDP - při změně nájemce se podmínky dle 24 odst. 4 u posledního nájemce posuzují tak, jakoby ke změně nájemce nedošlo. 16

17 Majetek postoupen na jiného nájemce Příklad: Osobní automobil pronajat za Kč měsíčně na 60 měsíců, cese od 37 měsíce, N1 uhradil Kč, N2 uhradil odstupné Kč : => N1 má daňový náklad Kč, nedaňově Kč, ale N1 zdaní přijaté odstupné Kč => reklasifikace Kč na daňový náklad => N2 musí uhradit LS Kč (daňové), a dále daňová část poskytnutého odstupného Kč (výpočet ), zbytek Kč nedaňový, ale stane se součástí VC majetku při odkupu ( 29 ZDP) 17

18 Ostatní problematika cese mezi leasingovými pronajímateli: - jde o běžný přeprodej majetku z čeho se může skládat daňová vstupní cena odkupovaného majetku nájemcem po ukončení leasingové smlouvy: - odkupní cena majetku - výdaje hrazené nájemcem, které jsou podle účetních pravidel součástí vstupní ceny, pokud převýšily s odkupní cenou Kč - TZ provedené nájemcem - případné zvýšení ceny o daňově neuznatelné nájemné (v případě porušení podmínek) 18

19 Finanční pronájem x DPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH) co je třeba si uvědomit pro aplikaci DPH: - není podstatné, zda pronájem, který odkoupení předchází, trvá měsíc, rok, a ani to, zda jeho délka plní / neplní kritéria 24 ZDP - nutno řešit případy, kdy se v průběhu trvání pronájmu změní pravidla, a to ať již: - v důsledku změny sazby anebo - v důsledku změny přístupu k FL (naposledy 2008/2009) (nutnost pečlivě studovat přechodná ustanovení novel ZDPH, která mohou vliv změn omezit či jinak upravit) tři režimy DPH u finančního pronájmu: - 1. finanční pronájem započal před finanční pronájem započal po povinný odkup - 3. finanční pronájem započal po nepovinný odkup 19

20 1. FL započal před finanční pronájem započal rokem 2009 (= smlouva + předání do ) a trvá ještě v současnosti přechodná ustanovení novely č. 302/2008 Sb.: pro smluvní vztahy ze smluv o finančním pronájmu uzavřených konce roku 2008 se aplikují ustanovení ZDPH platná do , tj.: - FL se posuzoval obdobně jako dodání zboží nebo převod nemovitosti => pro DUZP platila stejná pravidla jako při dodání zboží či převodu nemovitosti... - možný postup formou tzv. dílčích plnění, která se považují za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě => možnost stanovit dílčí plnění podle jednotlivých splátek přechodná ustanovení novely č. 362/2009 Sb. = i nadále původní sazba DPH Příklad: Leasing výrobní linky, smlouva z , pronájem 10 let, linka přebrána do konce roku 2008 => sazba platná do konce roku 2008 (19%) se aplikuje do konce pronájmu, v dílčích plněních podle splátkového kalendáře... 20

21 2. FL započal po povinný odkup ve smlouvě je ustanovení, podle něhož je po uplynutí doby pronájmu nájemce povinen předmět odkoupit 13 odst. 3 písm. d) ZDPH - celý vztah posuzován z pohledu ZDPH o dodání zboží či převod nemovitosti, ale 21 odst. 3 písm. d) ZDPH - plnění je uskutečněné dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem => celé DUZP při předání předmětu leasingu Příklad: Leasing výrobní linky, smlouva z , pronájem 10 let, linka přebrána v 11/2012 => sazba platná v roce 2012 (20%) se aplikuje do konce pronájmu, ale celé DPH je nutné řešit již v 11/

22 3. FL započal po nepovinný odkup podle smlouvy o FL je dána nájemci možnost po uplynutí doby pronájmu předmět odkoupit, ale odkup není pro nájemce povinný z pohledu zákona o DPH se vztah posuzuje jako - poskytování služeb (v průběhu pronájmu), a - dodání zboží při odkupu předmětu pronájmu (případně při bezúplatném převodu) po skončení pronájmu. poskytování služeb v průběhu nájmu lze řešit splátkovým kalendářem, ale při každé změně sazby DPH se bude muset předělat Příklad: Leasing výrobní linky, smlouva z , pronájem 10 let, linka přebrána v 11/2012 => sazba platná v roce 2012 (20%) se aplikuje na splátky za 11-12/2012, poté se od roku 2013 aplikuje sazba roku 2013 (ve výši 21%) 22

23 Další souvislosti FL z pohledu DPH předmět pronájmu je odcizen či zničen: - náhrady škody zdanitelným plněním není - pokud v důsledku odcizení/zničení předmětu pronájmu nebude vztah dále pokračovat řešit vypořádání plnění uskutečnilo-li se již zdanitelné plnění, ale v důsledku ukončení v nižším rozsahu => oprava standardními způsoby (opravný daňový doklad podle 42 ZDPH z důvodu zrušení/vrácení části zdanitelného plnění) postoupení předmětu pronájmu - postoupení mezi pronajímateli = dodání zboží (příp. převod nemovitosti) => aplikuje se běžný režim DPH - postoupení mezi nájemci vztah s LS zachován, ale: - LS může požadovat určitý administrativní poplatek za provedení změny => běžné zdanitelné plnění poskytnutí služby - odstupné mezi nájemci => úplata za službu (poskytnutí práv) => běžné zdanitelné plnění 23

24 Účtování finančního pronájmu - příklady Rovnoměrné splátky Poř. Popis MD D 1. splátka podle platebního kalendáře - předpis úhrada splátky Nerovnoměrné splátky (akontace) Poř. Popis MD D 1. nerovnoměrná splátka podle platebního kalendáře - předpis úhrada splátky časové rozlišení nákladů Poskytnutá záloha na splátky + nerovnoměrné splátky Poř. Popis MD D 1. poskytnutá záloha na splátky (při úhradě) nerovnoměrná splátka podle platebního kalendáře - předpis započtení částky zálohy na splátku úhrada zbytku splátky časové rozlišení nákladů

25 Účtování finančního pronájmu - příklady Odkup předmětu pronájmu - bez zálohy na odkup Poř. Popis MD D 1. předpis odkupní ceny úhrada odkupní ceny Odkup předmětu pronájmu - záloha na odkup Poř. Popis MD D 1. uhrazená záloha na odkup dlouhodobému HM předpis odkupní ceny zápočet zálohy na odkupní cenu úhrada zbytku odkupní ceny

26 a to je vše k výkladu 26

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s.

Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 768 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - 2 - III.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňové odpisování majetku Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Doplnění příkladů Ing. Yvona Legierská Obsah předmětu 1. Pojmy odpisování, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

Náklady příštích období

Náklady příštích období ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 4820 4825 Z uvedených položek má výjimečné postavení škoda, kterou výslovně nelze časově rozlišovat, zůstává v plné výši (200 000 Kč) účetním případem nákladem roku 2012. Totéž, pochopitelně

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem www.pwc.com/cz Právní a daňové aspekty financování vozidel 20. 4. 2017 Právní a daňové aspekty financování vozidel 1 2 3 4 Úvěr Finanční leasing Operativní leasing Odpovědnost za provoz vozidla Úvěr 1

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH Základ DPH Základ DPH úplata bez DPH úplata včetně DPH Výpočet DPH úplata bez DPH krát: 0,14 (pro 14 %) 0,20 (pro 20 %) úplata včetně DPH krát koeficient: 0,1228 (pro 14 %) 0,1667 (pro 20 %) Výsledná DPH

Více

má účtování v HR význam pouze ekonomický, nebo i daňový? na co je potřeba myslet a nezapomenout, aby nenastal problém

má účtování v HR význam pouze ekonomický, nebo i daňový? na co je potřeba myslet a nezapomenout, aby nenastal problém Daňové souvislosti účtování v hospodářském roce RNDr. Ivan BRYCHTA má účtování v HR význam pouze ekonomický, nebo i daňový? na co je potřeba myslet a nezapomenout, aby nenastal problém Základní vymezení

Více

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život Komponentní odpisování RNDr. Ivan BRYCHTA z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život 1 Základní účetní principy účetní principy dané zákonem č. 563/1991

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

LEASING Z POHLEDU IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY

LEASING Z POHLEDU IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra finančního účetnictví a auditingu Hlavní specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku Bc. Miloš Krejčí LEASING Z POHLEDU IFRS

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

3/10 Aktuální změny v daních

3/10 Aktuální změny v daních LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z str. 1 3/10 Aktuální změny v daních I když je léto časem odpočinku a dovolených, z pohledu daní tomu rozhodně tak nebude. Zákonodárci totiž připravili několik velice

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Účetní náklad je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově i formálně)

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Rezervami podle 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Odpočet na vědu, výzkum a odborné vzdělávání 2014 RNDr. Ivan BRYCHTA podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Zákonné vymezení zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

zaměstnanosti 21) přiznání, za zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové

zaměstnanosti 21) přiznání, za zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové Platné vybrané znění zákona č. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., č.323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta. Katedra účetnictví a financí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta. Katedra účetnictví a financí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vlasta Vlčková 2009/2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad Manka a škody RNDr. Ivan BRYCHTA manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad 1 Manka a škody v účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH I.

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH I. Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH I. Ing. O. Hochmannová, červenec 2017 1 Novela ZDPH zák. č. 170/2017 Sb. Soubor metodických informací GFŘ k novele 2017: I. Informace k

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Přefakturace zboží a služeb v roce 2010 v účetních a daňových souvislostech

Přefakturace zboží a služeb v roce 2010 v účetních a daňových souvislostech Přefakturace zboží a služeb v roce 2010 v účetních a daňových souvislostech Publikováno: 1.9.2010 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2010/9 Ing. Dagmar Fitříková Ing. Dagmar Procházková Tento příspěvek

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY LEASINGU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY LEASINGU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY LEASINGU Accounting and tax aspects of leasing Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Valouch,

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více