Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 8/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli zápisu pana Ing. Ladislava Denka a pana Mgr. Jana Trčku. Z 8/02 Volba návrhové komise Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Hruška, Vladimír Místecký a Ing. Jiří Varga. Z 8/03 Petice Za obnovení přípravy Palačovské spojky Zastupitelstvo města bere na vědomí petici Za obnovení přípravy Palačovské spojky a vyjadřuje jí podporu. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Z 8/04 Změna závazného ukazatele Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace na rok 2011 Zastupitelstvo města schvaluje úpravu závazného ukazatele Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, IČ: na rok 2011 dle předloženého návrhu. Ing. Zdeněk Studeník Z 8/05 Navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 v příjmové i výdajové části o daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2010 Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u daňových příjmů na položce Daň z příjmů právnických osob za obce, 1

2 ve výdajové části na orj. 8, oddílu ( ) Výdaje na ostatní finanční operace u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddílu ( ) 6399, položce 5362, org Daň z příjmů pravnických osob za obce). Ing. Zdeněk Studeník Z 8/06 Informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Radou města provedených rozpočtových opatřeních přesunech finančních prostředků, které uskutečnila na svých zasedáních dne a dne v příjmové a ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok Ing. Zdeněk Studeník Z 8/07 Vydání Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 "O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti" Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 "O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti" dle předloženého návrhu. Ing. Zdeněk Studeník Z 8/08 Hodnota nepeněžitého majetku za účelem vkladu vodohospodářského zařízení a majetku Města do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Zastupitelstvo města schvaluje výši hodnoty nepeněžitého vkladu vodohospodářského majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, IČ: Hodnota nepeněžitého vkladu je dle znaleckého posudku č. 114/2011 o ceně vodohospodářského majetku - kanalizační sítě ve Valašském Meziříčí ze dne oceněna na ,- Kč. Ing. Zdeněk Studeník 2

3 Z 8/09 Finanční podpora z rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2011 v oblasti sociálních a zdravotních služeb, podpory zdraví - II. kolo Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finanční podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2011 v oblasti sociálních a zdravotních služeb, podpory zdraví v rámci II. kola dle přílohy č. 1 (přílohy č. 1 předloženého materiálu). Bc. Jarmila Ptáčková Z 8/10 Zrušení Rozvojové agentury VIA o. p. s. - oznámení zakladateli ve smyslu 8, odst. 2, zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí oznámení správní rady o zrušení Rozvojové agentury VIA o. p. s., se sídlem Komenského 169, Valašské Meziříčí, IČ: dle 8, odst. 2, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zastupitelstvo města schvaluje zrušení Rozvojové agentury VIA o. p. s., se sídlem Komenského 169, Valašské Meziříčí, IČ: ke dni T: Ihned Zodp.: Mgr. Jiří Pernický Z 8/11 Harmonogram realizace a financování projektu Stavební obnova kaple Smrtelných úzkostí Ježíše Krista v jižním křídle zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje harmonogram realizace a financování projektu "Stavební obnova kaple Smrtelných úzkostí Ježíše Krista v jižním křídle zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí" dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová Z 8/12 Rozšíření Akčního plánu města Valašské Meziříčí na léta Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření Akčního plánu města Valašské Meziříčí na léta o projekty "DiscGolfové hřiště v areálu kasáren", "Stavební obnova kaple Smrtelných úzkostí Ježíše Krista v jižním křídle zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí", "Altán v areálu Zámeckého parku Kinských", "Poldr Police", "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Juřinka" a "Stavební úpravy hasičské zbrojnice Krhová" dle předloženého návrhu. Ing. arch. Dagmar Vávrová 3

4 Z 8/13 Vydání Regulačního plánu ulice Vrbenská Valašské Meziříčí opatřením obecné povahy Zastupitelstvo města konstatuje ověření souladu s ust. 68, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Regulačního plánu ulice Vrbenská Valašské Meziříčí není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v 68, odst. 1, stavebního zákona a vydává ve smyslu ust. 84, odst. 2, písm. x), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 6, odst. 5, písm. d), stavebního zákona po použití ust. 62 a po provedeném řízení podle 65 a 67-68, v souladu s ust. 171 až 174, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. 19 a přílohy č. 11, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy č. 10/ Regulační plán ulice Vrbenská Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. Ing. arch. Dagmar Vávrová Z 8/14 Vyhlášení soutěže Fasáda roku 2011 Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení soutěže Fasáda roku 2011 dle předloženého návrhu. Ing. arch. Dagmar Vávrová Z 8/15 Vyhlášení záměru na prodej volných bytů formou on-line výběrového řízení 1. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 na ploše 38,45 m 2 na ulici Na Příkopě č. p. 581 ve Valašském Meziříčí, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 581 ve výši 3750/30358 a na pozemku p. č. st. 683 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádost o koupi bytu je možno doručit do Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 na ploše 38,91 m 2 na ulici Na Příkopě č. p. 581 ve Valašském Meziříčí, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 581 ve výši 3784/30358 a na pozemku p. č. st. 683 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádost o koupi je možno doručit do

5 Z 8/16 Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. Z 8/17 Tiskové podklady pro jednání Rady města a Zastupitelstva města Zastupitelstvo města schvaluje omezení tisku podkladových materiálů a příloh pro jednání Zastupitelstva města dle varianty C předloženého návrhu. Z 8/18 Projekt Altán v areálu Zámeckého parku Kinských Zastupitelstvo města souhlasí se spolufinancováním projektu Altán v areálu Zámeckého parku Kinských maximálně ve výši 7526,98 Euro, tj ,80 Kč dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Mgr. Jiří Pernický Z 8/19 Výzva starostů k posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Zastupitelstvo města vyslovuje podporu výzvě starostů k posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Z 8/20 Změna personálního obsazení Finančního výboru Zastupitelstva města Valašské Meziříčí 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci pana Petra Posada na člena Finančního výboru Zastupitelstva města ke dni Zastupitelstvo města volí členem Finančního výboru Zastupitelstva města pana Roberta Stržínka. T: Ihned Zodp.: Ing. Daniel Vodák 5

6 Z 8/21 Prodej části provozní budovy č. p na ulici Nerudova, umístěné na pozemku p. č a pozemku p. č. 1954/13, pozemku p. č. 1954/13 o výměře 472 m 2 a pozemku p. č o výměře 385 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město v prostoru Manského dvoru 1. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části provozní budovy č. p na ulici Nerudova, umístěné na pozemku p. č a pozemku p. č o výměře 385 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město v prostoru Manského dvoru dle předloženého návrhu formou přímého prodeje za minimální cenu ,- Kč. Přesná výměra je stanovena dle GPL č / Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části provozní budovy č. p na ulici Nerudova, umístěné na pozemku p. č. 1954/13 a pozemku p. č. 1954/13 o výměře 472 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město v prostoru Manského dvoru dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Přesná výměra je stanovena dle GPL č /2010. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádosti o koupi nemovitosti je možno doručit do Z 8/22 Prodej budovy bez č. p./č. e. (bývalá požární zbrojnice), umístěné na pozemku p. č. 500 a pozemku p. č. 500 o výměře 103 m 2, vše v k. ú. Brňov Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej budovy bez č. p./č. e. (bývalá požární zbrojnice), umístěné na pozemku p. č. 500 a pozemku p. č. 500 o výměře 103 m 2, vše v k. ú. Brňov dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádosti o koupi nemovitosti je možno doručit do Z 8/23 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 235 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 235 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 6

7 Z 8/24 Žádost společnosti LOMANETA s. r. o. o prodej části pozemku p. č. 2868/5 o výměře cca 146 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 2868/5 o výměře cca 146 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město s podmínkou zřízení věcného břemene odběru vody pro vlastníka areálu tenisových kurtů dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/25 Žádost společnosti TROJEK, a. s. o prodej části pozemku p. č. 2773/1 o výměře cca 290 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 2773/1 o výměře cca 290 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/26 Žádost paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 2520/8 o výměře 302 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 2520/8 o výměře 302 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí 423,- Kč/m 2. Žádosti o koupi je možno doručit do Z 8/27 Žádost manželů xxx xxx a xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 425/44 o výměře cca 150 m 2, části pozemku p. č. 493/113 o výměře cca 650 m 2, části pozemku p. č. 679/4 o výměře cca 100 m 2 a části pozemku p. č. 493/14 o výměře cca 100 m 2, vše v k. ú. Juřinka Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 425/44 o výměře cca 150 m 2, části pozemku p. č. 493/113 o výměře cca 650 m 2, části pozemku p. č. 679/4 o výměře cca 100 m 2 a části pozemku p. č. 493/14 o výměře cca 100 m 2, vše v k. ú. Juřinka dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. budou stanovena dle GPL. 7

8 Z 8/28 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej nově vytvořeného pozemku p. č. 425/97 o výměře 140 m 2 v k. ú. Bynina Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej nově vytvořeného pozemku p. č. 425/97 o výměře 140 m 2 v k. ú. Bynina dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. jsou stanoveny dle GPL č /2011. Z 8/29 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 549 o výměře cca 55 m 2 v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 549 o výměře cca 55 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/30 Žádost společnosti MEDKOTECH s. r. o. o prodej pozemku p. č. 1/2 o výměře 769 m 2 a části pozemku p. č. 17/1 o výměře cca 20 m 2, vše v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 1/2 o výměře 769 m 2 a části pozemku p. č. 17/1 o výměře cca 20 m 2, vše v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/31 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 1283/4 o výměře 774 m 2, části pozemku p. č. 1283/3 o výměře cca 800 m 2 a pozemku p. č. 1282/6 o výměře 78 m 2, vše v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 1283/4 o výměře 774 m 2, části pozemku p. č. 1283/3 o výměře cca 800 m 2 a pozemku p. č. 1282/6 o výměře 78 m 2, vše v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. 8

9 Z 8/32 Žádost společnosti BONVER CZ s. r. o. o prodej části pozemku p. č o výměře cca 280 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č o výměře cca 280 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/33 Žádost společnosti FLORCENTRUM Foltýnová s. r. o. o prodej budovy č. p. 1402, umístěné na pozemku p. č. 2120/40, pozemku p. č. 2120/40 o výměře 54 m 2 a části pozemku p. č. 2120/1 o výměře cca 2000 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej budovy č. p. 1402, umístěné na pozemku p. č. 2120/40, pozemku p. č. 2120/40 o výměře 54 m 2 a části pozemku p. č. 2120/1 o výměře cca 2000 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město dle předloženého návrhu. Z 8/34 Prodej budovy č. p. 1361, umístěné na pozemku p. č. 1836/7, pozemku p. č. 1836/7 o výměře 49 m 2 a části pozemku p. č. 1836/11 o výměře cca 222 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město (areál bývalých kasáren) Zastupitelstvo města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej budovy č. p. 1361, umístěné na pozemku p. č. 1836/7, pozemku p. č. 1836/7 o výměře 49 m 2 a části pozemku p. č. 1836/11 o výměře cca 222 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město dle předloženého návrhu. Z 8/35 Prodej budovy Poličná č. p. 144, umístěné na pozemku p. č. st. 117 a pozemku p. č. st. 117 o výměře 452 m 2, vše v k. ú. Poličná Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej budovy Poličná č. p. 144, umístěné na pozemku p. č. st. 117 a pozemku p. č. st. 117 o výměře 452 m 2, vše v k. ú. Poličná dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádosti o koupi je možno doručit do

10 Z 8/36 Žádost společnosti Severomoravské regionální sdružení ČSOP o prodej budovy bez č. p./č. e., umístěné na pozemku p. č. 2119/1 o výměře 139 m 2, pozemku p. č. 2119/1 o výměře 139 m 2, budovy č. p. 1406, umístěné na pozemku p. č. 2119/2 o výměře 66 m 2 a pozemku p. č. 2119/2 o výměře 66 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město (areál bývalých kasáren) Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy bez č. p./č. e., umístěné na pozemku p. č. 2119/1 o výměře 139 m 2, pozemku p. č. 2119/1 o výměře 139 m 2, budovy č. p. 1406, umístěné na pozemku p. č. 2119/2 o výměře 66 m 2 a pozemku p. č. 2119/2 o výměře 66 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město za cenu 1,- Kč organizaci Severomoravské regionální sdružení ČSOP, se sídlem Zašovská 884, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČ: dle předloženého návrhu. Z důvodu zabezpečení účelu prodeje budov a pozemků, které jsou ve vlastnictví města bude ze strany města postupováno tak, že po schválení prodeje Zastupitelstvem města bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kdy prodej předmětných budov a pozemků se uskuteční po získání grantu na vybudování environmentálního centra, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě a se sjednáním předkupního práva pro Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: Budoucí kupující je povinen pozemek a budovy řádně udržovat a zabránit vytvoření nepovolené skládky odpadů na těchto nemovitostech. Z 8/37 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej budovy č. p. 1407, umístěné na pozemku p. č. 2121, pozemku p. č o výměře 240 m 2 a části pozemku p. č. 2120/1 o výměře cca 400 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č. p. 1407, umístěné na pozemku p. č. 2121, pozemku p. č o výměře 240 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město za cenu ,- Kč a části pozemku p. č. 2120/1 o výměře cca 400 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město za cenu 310,- Kč/m 2 manželům xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/38 Žádost manželů xxx a xxx xxx o výkup části pozemku p. č. 2465/2 o výměře cca 20 m 2, části pozemku p. č. 2522/18 o výměře cca 4 m 2 a části pozemku p. č. 2522/19 o výměře cca 3 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemku p. č. 2465/2 o výměře cca 20 m 2, části pozemku p. č. 2522/18 o výměře cca 4 m 2 a části pozemku p. č. 2522/19 o výměře cca 3 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město od manželů xxx a xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Veškeré náklady spojené s výkupem hradí kupující. Přesné výměry a nová 10

11 p. č. budou stanovena dle GPL. Z 8/39 Žádost pana xxx xxx xxx, paní xxx xxx, manželů xxx a xxx xxx a pana xxx xxx a o výkup pozemku p. č. 2133/205 o výměře 1141 m 2, nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/208 o výměře 2 m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/209 o výměře 6 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město 1. Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemku p. č. 2133/205 o výměře 1141 m 2, nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/208 o výměře 2 m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/209 o výměře 6 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město včetně stavby komunikace od xxx xxx xxx podíl 5825/11916, paní xxx xxx podíl 1757/11916, pana xxx xxx podíl 1630/11916, paní xxx xxx podíl 1630/11916 a pana xxx xxx podíl 1074/11916 za 10,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 2133/205 o výměře 1141 m 2, nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/208 o výměře 2 m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/209 o výměře 6 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město včetně stavby komunikace od xxx xxx xxx podíl 5825/11916, paní xxx xxx podíl 1757/11916, pana xxx xxx podíl 1630/11916, paní xxx xxx podíl 1630/11916 a pana xxx xxx podíl 1074/11916 dle předloženého návrhu. Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po kolaudaci stavby komunikace. Veškeré náklady spojené s bezúplatným převodem hradí nabyvatel. Přesné výměry a nová p. č. jsou stanovena dle GPLč /2011. Z 8/40 Žádost Zlínského kraje o bezúplatný převod pozemku p. č. 426/4 o výměře 1092 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou z vlastnictví Města Valašské Meziříčí do vlastnictví Zlínského kraje Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 426/4 o výměře 1092 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zlínskému kraji, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: dle předloženého návrhu za podmínky, že Zlínský kraj bezúplatně převede na Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: pozemek p. č. 2093/1 o výměře 458 m 2 v k. ú. Poličná (pod protipovodňovou hrází Juřinka II). 11

12 Z 8/41 Žádost společnosti CAD - PRO spol. s r. o. o směnu nově vytvořeného pozemku p. č. 1013/121 o výměře 68 m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 1013/122 o výměře 5 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou a pozemku p. č. 2153/2 o výměře 777 m 2 v k. ú. Krhová ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za nově vytvořený pozemek p. č. 1490/10 o výměře 505 m 2, nově vytvořený pozemek p. č. 1490/11 o výměře 12 m 2, nově vytvořený pozemek p. č. 1490/12 o výměře 15 m 2, nově vytvořený pozemek p. č. 1490/13 o výměře 2 m 2, vše v k. ú. Křivé a pozemek p. č. 67/62 o výměře 31 m 2, pozemek p. č. 67/70 o výměře 1 m 2, pozemek p. č. 956/37 o výměře 23 m 2, pozemek p. č. 956/38 o výměře 193 m 2 a pozemek p. č. 956/39 o výměře 68 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace Zastupitelstvo města schvaluje směnu nově vytvořeného pozemku p. č. 1013/121 o výměře 68 m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 1013/122 o výměře 5 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou a pozemku p. č. 2153/2 o výměře 777 m 2 v k. ú. Krhová ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: za nově vytvořený pozemek p. č. 1490/10 o výměře 505 m 2, nově vytvořený pozemek p. č. 1490/11 o výměře 12 m 2, nově vytvořený pozemek p. č. 1490/12 o výměře 15 m 2 a nově vytvořený pozemek p. č. 1490/13 o výměře 2 m 2, vše v k. ú. Křivé a pozemek p. č. 67/62 o výměře 31 m 2, pozemek p. č. 67/70 o výměře 1 m 2, pozemek p. č. 956/37 o výměře 23 m 2, pozemek p. č. 956/38 o výměře 193 m 2, pozemek p. č. 956/39 o výměře 68 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace, se sídlem NA PANKRÁCI 546/56, Praha 4, IČ: dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. jsou stanovena dle GPL č /2010 a GPL č /2009. Z 8/42 Žádost paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 244/1 o výměře cca 16 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 244/1 o výměře cca 16 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou paní xxx xxx za cenu 981,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/43 Bezúplatný převod pozemku p. č. 699/4 o výměře 102 m 2, pozemku p. č. 699/6 o výměře 26 m 2, pozemku p. č. 699/7 o výměře 30 m 2, pozemku p. č. 699/8 o výměře 39 m 2, pozemku p. č. 699/9 o výměře 79 m 2, pozemku p. č. 699/10 o výměře 37 m 2, pozemku p. č. 699/11 o výměře 13 m 2, pozemku p. č. 699/12 o výměře 10 m 2, pozemku p. č. 699/17 o výměře 37 m 2, pozemku p. č. 699/18 o výměře 119 m 2, pozemku p. č. 699/20 o výměře 28 m 2 12

13 a pozemku p. č. 699/21 o výměře 43 m 2, vše v k. ú. Bynina z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 699/4 o výměře 102 m 2, pozemku p. č. 699/6 o výměře 26 m 2, pozemku p. č. 699/7 o výměře 30 m 2, pozemku p. č. 699/8 o výměře 39 m 2, pozemku p. č. 699/9 o výměře 79 m 2, pozemku p. č. 699/10 o výměře 37 m 2, pozemku p. č. 699/11 o výměře 13 m 2, pozemku p. č. 699/12 o výměře 10 m 2, pozemku p. č. 699/17 o výměře 37 m 2, pozemku p. č. 699/18 o výměře 119 m 2, pozemku p. č. 699/20 o výměře 28 m 2 a pozemku p. č. 699/21 o výměře 43 m 2, vše v k. ú. Bynina z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ: do vlastnictví Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Valašské Meziříčí 8. září 2011 Jiří Částečka starosta Mgr. Jiří Pernický místostarosta 13

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. října 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Usnesení. z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 15/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 38/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 25/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Zápis z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 36/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 19/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke

Více

Usnesení. z 33. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. ledna 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 33. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. ledna 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 33. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. ledna 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 33/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Usnesení. ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 70/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 30. 6. 2009

Více

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr.

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna Usnesení z 68. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 26. června 2009 v 11:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 68/01 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha MUDr. Miroslav Krchňák

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha MUDr. Miroslav Krchňák Usnesení z 62. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 31. května 2013 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 62/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Irena Brouwerová, Mgr. Milan Knápek, Ing. Marek Netolička.

Usnesení. Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Irena Brouwerová, Mgr. Milan Knápek, Ing. Marek Netolička. Usnesení z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. května 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 36/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Miroslava Wrzecká Ing. Zdeněk Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Marek Netolička

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Miroslava Wrzecká Ing. Zdeněk Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Marek Netolička Usnesení z 16. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 12. července 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 16/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 31.

Více

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr.

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Jiří Částečka. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Jiří Částečka. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení ze 43. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. října 2012 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 43/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 78/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Zápis. ze 42. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. října 2012 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. ze 42. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. října 2012 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 42. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. října 2012 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 33/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 13 Číslo zasedání: 10. Termín zasedání: 10. 11. 2011 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Název: Majetkové transakce PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost paní xxx

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Zdeněk Studeník Ing. Josef Matocha

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Zdeněk Studeník Ing. Josef Matocha Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 5. března 2015 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 4/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 15 KONANÉHO DNE 7. 4. 2016 od 17.00 hod. Zastupitelstva obce Krhová v souladu s ustanovením zákona

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Bc. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. arch. Vávrová

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Bc. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. arch. Vávrová Usnesení ze 43. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 21. září 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 43/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 29/01 Udělení věcného daru prvnímu občánkovi města Valašské Meziříčí

Více

Zápis z 97. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 26. srpna 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 97. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 26. srpna 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 97. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 26. srpna 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr. Jiří

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 4/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace Usnesení z 36. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. května 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 36/01 Návrh na vyřazení majetku města Valašské Meziříčí Rada města schvaluje

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 10 Číslo zasedání: 19. Termín zasedání: 2. 2. 2017 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Název: Majetkové transakce PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej

Více

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 104/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r.

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. z 5. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. ledna 2007 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ (radnice)

Usnesení. z 5. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. ledna 2007 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ (radnice) Usnesení z 5. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. ledna 2007 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ (radnice) 5/01 Výsledek ankety žáků ZŠ Masarykova, Křižná, Žerotínova,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Usnesení. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 6. září 2016 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 6. září 2016 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 6. září 2016 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 53/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana Mgr.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za ZM města KRNOVA SS 14/12/Za U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 12. září 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 419/14-452/14

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 Město Trutnov U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 OBSAH Kontrola usnesení 2015-109/3 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti - prodej 2015-110/3 Ulice

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 23/13/Pa

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 23/13/Pa ZM města KRNOVA SM 23/13/Pa U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. prosince 2013 v 16.30 h v Zařízení školního stravování v Krnově. č. usn. 684/23 733/23

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení z 94. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 11. července 2014 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 94/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

ZM po projednání Usnesením č. 59/2016/14 I. Schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami.

ZM po projednání Usnesením č. 59/2016/14 I. Schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 8. 2016 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Usnesením č.

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 26.11.2014 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Zdeněk Gürtler Mandátová komise: Ivo Kičmer PRO: 13 Mgr. Daniel Kašička PRO: 13 Návrhová komise:

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Brož. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Skácalová

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Brož. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Skácalová Usnesení z 63. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 12. května 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 63/01 Výkazy obchodních společností jejichž zakladatelem je Město Valašské

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Těrlicko. Dne 7. září 2011 konaného v Kulturním domě v Těrlicku

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Těrlicko. Dne 7. září 2011 konaného v Kulturním domě v Těrlicku 1 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Těrlicko Dne 7. září 2011 konaného v Kulturním domě v Těrlicku 143/9/11 Zastupitelstvo obce Těrlicko volí členy návrhové komise Mgr. Jaroslava Goje a Ing. Milana

Více

Usnesení. z 11. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. dubna 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 11. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. dubna 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 11. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. dubna 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 11/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 28. 2. 2011

Více

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 25. září 2014 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 24. 6. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/7/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A K R U P K A A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.04.2014 a

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 13. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. března 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle prezenční listiny

Zápis. z 13. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. března 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle prezenční listiny Zápis z 13. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. března 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Ing. Pavel

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-12/2016 Datum jednání: 20.04.2016 Program jednání (USN-Z3-221/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

město Slavičín VÝPIS USNESENÍ z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín, konaného dne 30. června 2010

město Slavičín VÝPIS USNESENÍ z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín, konaného dne 30. června 2010 město Slavičín VÝPIS USNESENÍ z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín, konaného dne 30. června 2010 Usnesení č. XXII/1/2010 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2016 které se konalo dne 16. 5. 2016 v 16:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/19/2016-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 18. Termín zasedání: 8. 12. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne 28.04.2014 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích Zastupitelstvo města bere na vědomí: předložené a projednané materiály

Více

Usnesení. z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 84/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 17.12.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 410. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 Zastupitelstvo obce Krhová USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4 KONANÉHO DNE 23.4.2015 Zastupitelstva obce Krhová v souladu s ustanovením

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. z 54. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 27. září 2016 v 09:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 54. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 27. září 2016 v 09:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 54. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 27. září 2016 v 09:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 54/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení. z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 17. března 2009 v 10:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 17. března 2009 v 10:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 17. března 2009 v 10:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 57/01 Výkazy společnosti ST SERVIS s. r. o. Rada města bere na vědomí

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více