Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 8/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli zápisu pana Ing. Ladislava Denka a pana Mgr. Jana Trčku. Z 8/02 Volba návrhové komise Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Hruška, Vladimír Místecký a Ing. Jiří Varga. Z 8/03 Petice Za obnovení přípravy Palačovské spojky Zastupitelstvo města bere na vědomí petici Za obnovení přípravy Palačovské spojky a vyjadřuje jí podporu. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Z 8/04 Změna závazného ukazatele Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace na rok 2011 Zastupitelstvo města schvaluje úpravu závazného ukazatele Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, IČ: na rok 2011 dle předloženého návrhu. Ing. Zdeněk Studeník Z 8/05 Navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 v příjmové i výdajové části o daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2010 Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2011 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u daňových příjmů na položce Daň z příjmů právnických osob za obce, 1

2 ve výdajové části na orj. 8, oddílu ( ) Výdaje na ostatní finanční operace u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddílu ( ) 6399, položce 5362, org Daň z příjmů pravnických osob za obce). Ing. Zdeněk Studeník Z 8/06 Informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Radou města provedených rozpočtových opatřeních přesunech finančních prostředků, které uskutečnila na svých zasedáních dne a dne v příjmové a ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok Ing. Zdeněk Studeník Z 8/07 Vydání Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 "O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti" Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 "O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti" dle předloženého návrhu. Ing. Zdeněk Studeník Z 8/08 Hodnota nepeněžitého majetku za účelem vkladu vodohospodářského zařízení a majetku Města do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Zastupitelstvo města schvaluje výši hodnoty nepeněžitého vkladu vodohospodářského majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, IČ: Hodnota nepeněžitého vkladu je dle znaleckého posudku č. 114/2011 o ceně vodohospodářského majetku - kanalizační sítě ve Valašském Meziříčí ze dne oceněna na ,- Kč. Ing. Zdeněk Studeník 2

3 Z 8/09 Finanční podpora z rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2011 v oblasti sociálních a zdravotních služeb, podpory zdraví - II. kolo Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finanční podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2011 v oblasti sociálních a zdravotních služeb, podpory zdraví v rámci II. kola dle přílohy č. 1 (přílohy č. 1 předloženého materiálu). Bc. Jarmila Ptáčková Z 8/10 Zrušení Rozvojové agentury VIA o. p. s. - oznámení zakladateli ve smyslu 8, odst. 2, zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí oznámení správní rady o zrušení Rozvojové agentury VIA o. p. s., se sídlem Komenského 169, Valašské Meziříčí, IČ: dle 8, odst. 2, zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zastupitelstvo města schvaluje zrušení Rozvojové agentury VIA o. p. s., se sídlem Komenského 169, Valašské Meziříčí, IČ: ke dni T: Ihned Zodp.: Mgr. Jiří Pernický Z 8/11 Harmonogram realizace a financování projektu Stavební obnova kaple Smrtelných úzkostí Ježíše Krista v jižním křídle zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje harmonogram realizace a financování projektu "Stavební obnova kaple Smrtelných úzkostí Ježíše Krista v jižním křídle zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí" dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová Z 8/12 Rozšíření Akčního plánu města Valašské Meziříčí na léta Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření Akčního plánu města Valašské Meziříčí na léta o projekty "DiscGolfové hřiště v areálu kasáren", "Stavební obnova kaple Smrtelných úzkostí Ježíše Krista v jižním křídle zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí", "Altán v areálu Zámeckého parku Kinských", "Poldr Police", "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Juřinka" a "Stavební úpravy hasičské zbrojnice Krhová" dle předloženého návrhu. Ing. arch. Dagmar Vávrová 3

4 Z 8/13 Vydání Regulačního plánu ulice Vrbenská Valašské Meziříčí opatřením obecné povahy Zastupitelstvo města konstatuje ověření souladu s ust. 68, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Regulačního plánu ulice Vrbenská Valašské Meziříčí není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v 68, odst. 1, stavebního zákona a vydává ve smyslu ust. 84, odst. 2, písm. x), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 6, odst. 5, písm. d), stavebního zákona po použití ust. 62 a po provedeném řízení podle 65 a 67-68, v souladu s ust. 171 až 174, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. 19 a přílohy č. 11, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy č. 10/ Regulační plán ulice Vrbenská Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. Ing. arch. Dagmar Vávrová Z 8/14 Vyhlášení soutěže Fasáda roku 2011 Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení soutěže Fasáda roku 2011 dle předloženého návrhu. Ing. arch. Dagmar Vávrová Z 8/15 Vyhlášení záměru na prodej volných bytů formou on-line výběrového řízení 1. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 na ploše 38,45 m 2 na ulici Na Příkopě č. p. 581 ve Valašském Meziříčí, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 581 ve výši 3750/30358 a na pozemku p. č. st. 683 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádost o koupi bytu je možno doručit do Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 na ploše 38,91 m 2 na ulici Na Příkopě č. p. 581 ve Valašském Meziříčí, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 581 ve výši 3784/30358 a na pozemku p. č. st. 683 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádost o koupi je možno doručit do

5 Z 8/16 Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. Z 8/17 Tiskové podklady pro jednání Rady města a Zastupitelstva města Zastupitelstvo města schvaluje omezení tisku podkladových materiálů a příloh pro jednání Zastupitelstva města dle varianty C předloženého návrhu. Z 8/18 Projekt Altán v areálu Zámeckého parku Kinských Zastupitelstvo města souhlasí se spolufinancováním projektu Altán v areálu Zámeckého parku Kinských maximálně ve výši 7526,98 Euro, tj ,80 Kč dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Mgr. Jiří Pernický Z 8/19 Výzva starostů k posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Zastupitelstvo města vyslovuje podporu výzvě starostů k posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Z 8/20 Změna personálního obsazení Finančního výboru Zastupitelstva města Valašské Meziříčí 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci pana Petra Posada na člena Finančního výboru Zastupitelstva města ke dni Zastupitelstvo města volí členem Finančního výboru Zastupitelstva města pana Roberta Stržínka. T: Ihned Zodp.: Ing. Daniel Vodák 5

6 Z 8/21 Prodej části provozní budovy č. p na ulici Nerudova, umístěné na pozemku p. č a pozemku p. č. 1954/13, pozemku p. č. 1954/13 o výměře 472 m 2 a pozemku p. č o výměře 385 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město v prostoru Manského dvoru 1. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části provozní budovy č. p na ulici Nerudova, umístěné na pozemku p. č a pozemku p. č o výměře 385 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město v prostoru Manského dvoru dle předloženého návrhu formou přímého prodeje za minimální cenu ,- Kč. Přesná výměra je stanovena dle GPL č / Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části provozní budovy č. p na ulici Nerudova, umístěné na pozemku p. č. 1954/13 a pozemku p. č. 1954/13 o výměře 472 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město v prostoru Manského dvoru dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Přesná výměra je stanovena dle GPL č /2010. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádosti o koupi nemovitosti je možno doručit do Z 8/22 Prodej budovy bez č. p./č. e. (bývalá požární zbrojnice), umístěné na pozemku p. č. 500 a pozemku p. č. 500 o výměře 103 m 2, vše v k. ú. Brňov Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej budovy bez č. p./č. e. (bývalá požární zbrojnice), umístěné na pozemku p. č. 500 a pozemku p. č. 500 o výměře 103 m 2, vše v k. ú. Brňov dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádosti o koupi nemovitosti je možno doručit do Z 8/23 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 235 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 235 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 6

7 Z 8/24 Žádost společnosti LOMANETA s. r. o. o prodej části pozemku p. č. 2868/5 o výměře cca 146 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 2868/5 o výměře cca 146 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město s podmínkou zřízení věcného břemene odběru vody pro vlastníka areálu tenisových kurtů dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/25 Žádost společnosti TROJEK, a. s. o prodej části pozemku p. č. 2773/1 o výměře cca 290 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 2773/1 o výměře cca 290 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/26 Žádost paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 2520/8 o výměře 302 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 2520/8 o výměře 302 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí 423,- Kč/m 2. Žádosti o koupi je možno doručit do Z 8/27 Žádost manželů xxx xxx a xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 425/44 o výměře cca 150 m 2, části pozemku p. č. 493/113 o výměře cca 650 m 2, části pozemku p. č. 679/4 o výměře cca 100 m 2 a části pozemku p. č. 493/14 o výměře cca 100 m 2, vše v k. ú. Juřinka Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 425/44 o výměře cca 150 m 2, části pozemku p. č. 493/113 o výměře cca 650 m 2, části pozemku p. č. 679/4 o výměře cca 100 m 2 a části pozemku p. č. 493/14 o výměře cca 100 m 2, vše v k. ú. Juřinka dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. budou stanovena dle GPL. 7

8 Z 8/28 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej nově vytvořeného pozemku p. č. 425/97 o výměře 140 m 2 v k. ú. Bynina Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej nově vytvořeného pozemku p. č. 425/97 o výměře 140 m 2 v k. ú. Bynina dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. jsou stanoveny dle GPL č /2011. Z 8/29 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 549 o výměře cca 55 m 2 v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 549 o výměře cca 55 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/30 Žádost společnosti MEDKOTECH s. r. o. o prodej pozemku p. č. 1/2 o výměře 769 m 2 a části pozemku p. č. 17/1 o výměře cca 20 m 2, vše v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 1/2 o výměře 769 m 2 a části pozemku p. č. 17/1 o výměře cca 20 m 2, vše v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/31 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 1283/4 o výměře 774 m 2, části pozemku p. č. 1283/3 o výměře cca 800 m 2 a pozemku p. č. 1282/6 o výměře 78 m 2, vše v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 1283/4 o výměře 774 m 2, části pozemku p. č. 1283/3 o výměře cca 800 m 2 a pozemku p. č. 1282/6 o výměře 78 m 2, vše v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. 8

9 Z 8/32 Žádost společnosti BONVER CZ s. r. o. o prodej části pozemku p. č o výměře cca 280 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č o výměře cca 280 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/33 Žádost společnosti FLORCENTRUM Foltýnová s. r. o. o prodej budovy č. p. 1402, umístěné na pozemku p. č. 2120/40, pozemku p. č. 2120/40 o výměře 54 m 2 a části pozemku p. č. 2120/1 o výměře cca 2000 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej budovy č. p. 1402, umístěné na pozemku p. č. 2120/40, pozemku p. č. 2120/40 o výměře 54 m 2 a části pozemku p. č. 2120/1 o výměře cca 2000 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město dle předloženého návrhu. Z 8/34 Prodej budovy č. p. 1361, umístěné na pozemku p. č. 1836/7, pozemku p. č. 1836/7 o výměře 49 m 2 a části pozemku p. č. 1836/11 o výměře cca 222 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město (areál bývalých kasáren) Zastupitelstvo města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej budovy č. p. 1361, umístěné na pozemku p. č. 1836/7, pozemku p. č. 1836/7 o výměře 49 m 2 a části pozemku p. č. 1836/11 o výměře cca 222 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město dle předloženého návrhu. Z 8/35 Prodej budovy Poličná č. p. 144, umístěné na pozemku p. č. st. 117 a pozemku p. č. st. 117 o výměře 452 m 2, vše v k. ú. Poličná Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej budovy Poličná č. p. 144, umístěné na pozemku p. č. st. 117 a pozemku p. č. st. 117 o výměře 452 m 2, vše v k. ú. Poličná dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádosti o koupi je možno doručit do

10 Z 8/36 Žádost společnosti Severomoravské regionální sdružení ČSOP o prodej budovy bez č. p./č. e., umístěné na pozemku p. č. 2119/1 o výměře 139 m 2, pozemku p. č. 2119/1 o výměře 139 m 2, budovy č. p. 1406, umístěné na pozemku p. č. 2119/2 o výměře 66 m 2 a pozemku p. č. 2119/2 o výměře 66 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město (areál bývalých kasáren) Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy bez č. p./č. e., umístěné na pozemku p. č. 2119/1 o výměře 139 m 2, pozemku p. č. 2119/1 o výměře 139 m 2, budovy č. p. 1406, umístěné na pozemku p. č. 2119/2 o výměře 66 m 2 a pozemku p. č. 2119/2 o výměře 66 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město za cenu 1,- Kč organizaci Severomoravské regionální sdružení ČSOP, se sídlem Zašovská 884, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČ: dle předloženého návrhu. Z důvodu zabezpečení účelu prodeje budov a pozemků, které jsou ve vlastnictví města bude ze strany města postupováno tak, že po schválení prodeje Zastupitelstvem města bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kdy prodej předmětných budov a pozemků se uskuteční po získání grantu na vybudování environmentálního centra, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě a se sjednáním předkupního práva pro Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: Budoucí kupující je povinen pozemek a budovy řádně udržovat a zabránit vytvoření nepovolené skládky odpadů na těchto nemovitostech. Z 8/37 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej budovy č. p. 1407, umístěné na pozemku p. č. 2121, pozemku p. č o výměře 240 m 2 a části pozemku p. č. 2120/1 o výměře cca 400 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č. p. 1407, umístěné na pozemku p. č. 2121, pozemku p. č o výměře 240 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město za cenu ,- Kč a části pozemku p. č. 2120/1 o výměře cca 400 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město za cenu 310,- Kč/m 2 manželům xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/38 Žádost manželů xxx a xxx xxx o výkup části pozemku p. č. 2465/2 o výměře cca 20 m 2, části pozemku p. č. 2522/18 o výměře cca 4 m 2 a části pozemku p. č. 2522/19 o výměře cca 3 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemku p. č. 2465/2 o výměře cca 20 m 2, části pozemku p. č. 2522/18 o výměře cca 4 m 2 a části pozemku p. č. 2522/19 o výměře cca 3 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město od manželů xxx a xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Veškeré náklady spojené s výkupem hradí kupující. Přesné výměry a nová 10

11 p. č. budou stanovena dle GPL. Z 8/39 Žádost pana xxx xxx xxx, paní xxx xxx, manželů xxx a xxx xxx a pana xxx xxx a o výkup pozemku p. č. 2133/205 o výměře 1141 m 2, nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/208 o výměře 2 m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/209 o výměře 6 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město 1. Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemku p. č. 2133/205 o výměře 1141 m 2, nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/208 o výměře 2 m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/209 o výměře 6 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město včetně stavby komunikace od xxx xxx xxx podíl 5825/11916, paní xxx xxx podíl 1757/11916, pana xxx xxx podíl 1630/11916, paní xxx xxx podíl 1630/11916 a pana xxx xxx podíl 1074/11916 za 10,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 2133/205 o výměře 1141 m 2, nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/208 o výměře 2 m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 2133/209 o výměře 6 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město včetně stavby komunikace od xxx xxx xxx podíl 5825/11916, paní xxx xxx podíl 1757/11916, pana xxx xxx podíl 1630/11916, paní xxx xxx podíl 1630/11916 a pana xxx xxx podíl 1074/11916 dle předloženého návrhu. Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena po kolaudaci stavby komunikace. Veškeré náklady spojené s bezúplatným převodem hradí nabyvatel. Přesné výměry a nová p. č. jsou stanovena dle GPLč /2011. Z 8/40 Žádost Zlínského kraje o bezúplatný převod pozemku p. č. 426/4 o výměře 1092 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou z vlastnictví Města Valašské Meziříčí do vlastnictví Zlínského kraje Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 426/4 o výměře 1092 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zlínskému kraji, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: dle předloženého návrhu za podmínky, že Zlínský kraj bezúplatně převede na Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: pozemek p. č. 2093/1 o výměře 458 m 2 v k. ú. Poličná (pod protipovodňovou hrází Juřinka II). 11

12 Z 8/41 Žádost společnosti CAD - PRO spol. s r. o. o směnu nově vytvořeného pozemku p. č. 1013/121 o výměře 68 m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 1013/122 o výměře 5 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou a pozemku p. č. 2153/2 o výměře 777 m 2 v k. ú. Krhová ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za nově vytvořený pozemek p. č. 1490/10 o výměře 505 m 2, nově vytvořený pozemek p. č. 1490/11 o výměře 12 m 2, nově vytvořený pozemek p. č. 1490/12 o výměře 15 m 2, nově vytvořený pozemek p. č. 1490/13 o výměře 2 m 2, vše v k. ú. Křivé a pozemek p. č. 67/62 o výměře 31 m 2, pozemek p. č. 67/70 o výměře 1 m 2, pozemek p. č. 956/37 o výměře 23 m 2, pozemek p. č. 956/38 o výměře 193 m 2 a pozemek p. č. 956/39 o výměře 68 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace Zastupitelstvo města schvaluje směnu nově vytvořeného pozemku p. č. 1013/121 o výměře 68 m 2 a nově vytvořeného pozemku p. č. 1013/122 o výměře 5 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou a pozemku p. č. 2153/2 o výměře 777 m 2 v k. ú. Krhová ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: za nově vytvořený pozemek p. č. 1490/10 o výměře 505 m 2, nově vytvořený pozemek p. č. 1490/11 o výměře 12 m 2, nově vytvořený pozemek p. č. 1490/12 o výměře 15 m 2 a nově vytvořený pozemek p. č. 1490/13 o výměře 2 m 2, vše v k. ú. Křivé a pozemek p. č. 67/62 o výměře 31 m 2, pozemek p. č. 67/70 o výměře 1 m 2, pozemek p. č. 956/37 o výměře 23 m 2, pozemek p. č. 956/38 o výměře 193 m 2, pozemek p. č. 956/39 o výměře 68 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace, se sídlem NA PANKRÁCI 546/56, Praha 4, IČ: dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. jsou stanovena dle GPL č /2010 a GPL č /2009. Z 8/42 Žádost paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 244/1 o výměře cca 16 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 244/1 o výměře cca 16 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou paní xxx xxx za cenu 981,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 8/43 Bezúplatný převod pozemku p. č. 699/4 o výměře 102 m 2, pozemku p. č. 699/6 o výměře 26 m 2, pozemku p. č. 699/7 o výměře 30 m 2, pozemku p. č. 699/8 o výměře 39 m 2, pozemku p. č. 699/9 o výměře 79 m 2, pozemku p. č. 699/10 o výměře 37 m 2, pozemku p. č. 699/11 o výměře 13 m 2, pozemku p. č. 699/12 o výměře 10 m 2, pozemku p. č. 699/17 o výměře 37 m 2, pozemku p. č. 699/18 o výměře 119 m 2, pozemku p. č. 699/20 o výměře 28 m 2 12

13 a pozemku p. č. 699/21 o výměře 43 m 2, vše v k. ú. Bynina z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 699/4 o výměře 102 m 2, pozemku p. č. 699/6 o výměře 26 m 2, pozemku p. č. 699/7 o výměře 30 m 2, pozemku p. č. 699/8 o výměře 39 m 2, pozemku p. č. 699/9 o výměře 79 m 2, pozemku p. č. 699/10 o výměře 37 m 2, pozemku p. č. 699/11 o výměře 13 m 2, pozemku p. č. 699/12 o výměře 10 m 2, pozemku p. č. 699/17 o výměře 37 m 2, pozemku p. č. 699/18 o výměře 119 m 2, pozemku p. č. 699/20 o výměře 28 m 2 a pozemku p. č. 699/21 o výměře 43 m 2, vše v k. ú. Bynina z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ: do vlastnictví Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Valašské Meziříčí 8. září 2011 Jiří Částečka starosta Mgr. Jiří Pernický místostarosta 13

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 14. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 19. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany Předkladatel: Jaroslav Trávníček, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 13.5.2013 Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1. KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1. KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1 KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více