Podrobnosti o zkoušce k vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu na MZ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobnosti o zkoušce k vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu na MZ."

Transkript

1 Podrobnosti o zkoušce k vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu na MZ. Mnoho žadatelů o vydání osvědčení nesplňuje podmínky pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a registraci. Mimo odborné způsobilosti, zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti, je nutné v současné době splnit podmínku minimálně jednoho roku z období posledních šesti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo dva roky výkonu zdravotnického povolání v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby. Do výkonu povolání se započítává doba pracovní neschopnosti a doba mateřské dovolené, popřípadě rodičovské dovolené otce, nejvíce však v rozsahu délky mateřské rodičovské dovolené; v souhrnu se však nejvýše započte 6 měsíců v kalendářním roce. Do doby výkonu lze započítat i vojenskou činnou službu, pokud tato byla vykonávána v příslušném povolání (upravuje 4 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.). Dále je nutné dokládat 40 kreditních bodů za účast na vzdělávacích aktivitách (upravuje vyhláška č. 423/2004 Sb.). Většina žadatelů nesplňuje především podmínku celoživotního vzdělávání. Zákon č. 96/2004 Sb. a prováděcí předpis- vyhláška č. 394/2004 Sb., umožňují vykonat těmto zdravotnickým pracovníkům zkoušku k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu ( 71 výše jmenovaného zákona). Zkouška k vydání osvědčení se koná před zkušební komisí ministerstva, je veřejně přístupná pouze pro zdravotnické pracovníky. Písemné přihlášky ke zkoušce k vydání osvědčení se předkládají na adresu: MZ ČR, Uznávací jednotka Brno, Vinařská 6, Brno. Na obálce je nutné výrazně vyznačit Zkouška Osvědčení. Podání žádosti o zkoušku k vydání osvědčení je samostatné správní řízení, které není vázáno podáním kompletní žádosti o vydání (k žádosti o registraci je nutné doložit již doklad o úspěšném složení zkoušky). MZ ČR je povinno umožnit žadateli vykonat zkoušku nejdéle do 90 dnů ode dne podání žádosti. Termín a místo konání zkoušky k vydání osvědčení určí ministerstvo a oznámí je nejméně 40 dní před termínem zkoušky. Zkouška k vydání osvědčení se skládá z části teoretické (nahrazuje 40 kreditních bodů) nebo praktické (nahrazuje výkon povolání) a probíhá v jednom dni. Před zahájením zkoušky

2 uchazeč prokazuje svou totožnost. Teoretická část se skládá ze dvou otázek, které se losují. Seznam otázek uchazeč obdrží nejpozději 20 dnů přede dnem konání zkoušky. Po vylosování otázek poskytne zkušební komise přiměřený čas na přípravu. Praktická část zkoušky se koná na akreditovaném zařízení. Úspěšně vykonaná zkouška je zaznamenána do průkazu odbornosti. Zkouškou k vydání osvědčení nelze nahradit předepsanou specializaci ani podmínku 3 let výkonu zdravotnického povolání dle jednotlivých ustanovení zákona č. 96/2004 Sb. a bez splnění těchto podmínek nelze vydat osvědčení ani prodloužit jeho platnost. Problematiku zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu ošetřuje 8 a 12 vyhlášky č. 394/2004 Sb. Veškeré informace získáte na telefonním čísle: Praktická část zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Praktická část na NCO NZO, výuková zubní laboratoř Čas na zhotovení: 2,5 hod. 1. Vymodelujte z vosku celolité korunky v dolní čelisti 2. Vymodelujte z vosku korunky fazetované kompozitním plastem 3. Zhotovte individuální lžičky pro horní a dolní celkovou náhradu 4. Zhotovte skusovou šablonu pro horní a dolní celkovou náhradu Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky jsou rozděleny pro žadatele: I. Žadatelé pracují jako neregistrovaní (registrovaní)bez specializace s ukončeným vzděláním SZŠ maturita nebo VOŠ absolutorium. II. III. Žadatelé pracují jako specialisté po PSS (Vyhláška 77/1981) v jednom z úseků práce. Žadatelé jsou specialisté podle Nařízení vlády č. 463/2004 Sb. nebo oba úseky PSS Fixní náhrady, Snímatelné náhrady. I. Žadatelé pracují jako neregistrovaní (registrovaní)bez specializace s ukončeným vzděláním SZŠ maturita nebo VOŠ absolutorium. 1. Které metody používáme pro přesné zhotovení dělených modelů, co je Thompsonův řez, jaké požadavky jsou na provedení krčkového uzávěru u fixních náhrad a jaké znáte druhy sáder? 2. Které jsou základní konstrukční prvky fixních můstků, jak a kde nasedá mukózní ploška mezičlenů fixních můstků a které druhy slitin kovů a kov užíváme pro konstrukce ve fixní a snímatelné protetice? 3. Jaké objemové změny mají materiály na bázi vosku při chladnutí a čím můžeme ovlivnit vnitřní pnutí voskového modelu a upravit jeho povrch před tmelením? Jaké druhy materiálů používáme ke zhotovení předtvaru budoucí náhrady? 4. K čemu používáme artikulátor v zubní laboratoři, jak byste jej popsal(a) a k jakým vadám vedou poruchy vývoje čelistí? 5. Co je zpravidla základem modelovacích vosků, které otiskovací hmoty tuhnou bez objemových změn a které je nutné co nejdříve zpracovat?

3 6. K čemu se používá paralelometr, z čeho se skládá a jak správně zpracováváme sádru? 7. Jaké jsou požadavky na licí techniku a na kolik stupňů vyhříváme formu z fosfátové formovací hmoty, do níž bude odlita vysokotavitelná slitina na bázi CoCr, a co zajišťuje tepelnou expanzi u formovacích hmot? 8. Při jakém tlaku se zpracovávají kompozitní plasty polymerující v hydropneumatickém polymerátoru v zubní laboratoři, jaké nebezpečí hrozí při nedodržení správného postupu a jak dlouho trvá klasické Kulzerovo polymerační schéma plastu? 9. Kdy se zhotovuje immediátní náhrada, kde končí zadní okraj horní celkové náhrady a jakými pravidly se řídíme při stavění umělých zubů do vosku ve frontálním a distálním úseku při normookluzi? 10. Jaké požadavky máme na plastické hmoty, kde je uložena retenční část celolité spony, stabilizační rameno, jakou funkci má okluzní trn a jaké známe způsoby přenosu žvýkacího tlaku u jednotlivých náhrad? II. Žadatelé pracují jako specialisté po PSS v jednom z úseků práce: a) Fixní náhrady 1. Jaké jsou požadavky a způsoby zhotovení dělených modelů, Thompsonův řez, zásady modelace v oblasti krčkového uzávěru korunek a základní konstrukční prvky fixních můstků? 2. Jaký význam má znalost anatomie a fyziologie čelistního kloubu a fyziologie žvýkání, pohyby dolní čelisti, přenos žvýkacího tlaku, žvýkací svaly a tvar zubních oblouků jako celku při konstrukci zubních náhrad? Jaká jsou pravidla zhotovení pro kořenové inleje v zubní laboratoři po postendodontickém ošetření? 3. Jaké znáte gnatologické pojmy, stanovení mezičelistních vztahů, jejich možnosti registrace, charakterizujte artikulační přístroje a k čemu jsou používány? 4. Jaké jsou implantáty v zubním lékařství a zubní náhrady zhotovené na implantáty? 5. K čemu slouží paralelometr, jeho jednotlivé části, jednotlivé typy a jaký má význam v zubní protetice? 6. Jak byste charakterizoval(a) kotevní korunky a attachmenty, jednotlivé typy, principy užití a vlastní zkušenosti a jaké jsou zásady frézování ve vosku a v kovu? 7. Čím se odlišuje problematika fasetování fixních konstrukcí plasty a kompozitními plasty a jaké znáte otiskovací hmoty? 8. Jak byste popsal(a) zhotovení a charakteristiku metalokeramických a celokeramických náhrad? 9. Která základní pravidla, materiály pro modelaci a indikaci byste popsal(a) pro zhotovení kovové konstrukce před fazetováním materiály používanými v zubní laboratoři? 10. Jaké byste uvedl(a) hlavní materiály používané v zubní laboratoři a jak byste je stručně charakterizoval(a)? b) Snímatelné náhrady 1. Jaké znáte metody analýzy pracovního modelu, plošné a lineární kotvení zubních náhrad vzhledem k blokádě transverzálních sil? 2. Jak dělíme defekty chrupu a jejich následné řešení zubními náhradami, rozdělení pilířových zubů a způsoby přenosu žvýkacího tlaku? 3. Jaký význam má ošetření immediátní a poloimmediátní celkovou a částečnou náhradou, obturátory, resekčními protézami a epitézami? 4. Jaký význam mají studijní modely před zhotovením částečných snímatelných náhrad a jaký význam má pracovní model situace a jeho vyblokování a jaké byste uvedl(a) požadavky na

4 celkové snímatelné náhrady, její zajištění retence a stability na protézním loži a tvarování vestibulárních ploch a okrajů bazální desky? 5. Jaké znáte konstrukční prvky částečných snímatelných náhrad a jejich funkce, hlavní zásady při plánování rozložení spon k zajištění stability částečné snímatelné náhrady? 6. Jaké znáte funkce a aspekty rehabilitace chrupu zubní náhradou a zásady plánování částečných snímatelných náhrad a jaké znáte lité spony Neyova systému? 7. Která jsou biostatická pravidla pro stavění umělých zubů, jejich estetické požadavky a zvláštnosti při sestavení frontálních a distálních zubů a jaké můžete uvést okluzní a artikulační překážky a zásady k vyloučení těchto překážek? 8. Jaký má význam zadní hráz horní celkové náhrady, její průběh na patrové ploše a úpravy modelu při jejím zhotovení a jaké znáte způsoby rebaze snímatelných náhrad? 9. Které znáte stabilizační prvky částečné snímatelné náhrady, jejich funkci a indikace, spojovací prvky, druhy, funkce, konstrukční a modelační zásady, druhy spojení dentální a mukózní části náhrady? 10. Jaké znáte zásady sestavení umělého chrupu při anomálních čelistních vztazích (progenie, prognátie, zkřížený skus, otevřený skus) a jaká je funkce těla částečné snímatelné náhrady, jeho vztah k protéznímu loži, konstrukční zásady, úprava umělých zubů vzhledem k prevenci přetížení kotevních zubů, protézního lože a morfologii jednotlivých zubů? c) Čelistní ortopedie (ortodoncie) 1. Které otiskovací hmoty se používají v naší praxi v ortodoncii a jakými vlastnostmi a zpracováním se vyznačují? Jaké druhy modelů zhotovujeme v ortodnocii? 2. Čím se vyznačuje progenie a které aparáty používáme při terapii v růstu pacienta? 3. K čemu dojde při zvýšení množství monomeru oproti doporučenému mísícímu poměru při zpracování plastu, jak zpracováváme plasty v ortodoncii a čím se vyznačuje zkřížený skus? 4. Které konstrukční prvky zajišťují retenci snímatelného ortodontického aparátu a jaké mohou být druhy labiálních oblouků? 5. Jaká jsou pravidla pro umístění ortodontických šroubů a požadavky na plastovou bázi snímatelných přístrojů? 6. Jaké vady ovlivňují růst čelistí a z jakých konstrukčních prvků se skládají snímatelné ortodontické přístroje? 7. V jakém časovém období obvykle prořezávají zuby, které preventivní aparáty znáte a jaká jsou pravidla pro konstrukci jednotlivých prvků snímatelných ortodontických aparátů? 8. Kdy zhotovujeme retenční desku a které možnosti retenčních zařízení využíváme po sundání fixních aparátů? 9. Při použití jaké síly je nejrychlejší ortodontický pohyb zubu u aktivních aparátů a k čemu slouží aktivátor? 10. Jaké znáte funkční aparáty, jejich konstrukční prvky a k čemu slouží? III. Žadatelé jsou specialisté podle Nařízení vlády č. 463/2004 Sb. (nebo současně obě PSS Fixní i snímatelné náhrady): a) Fixní a snímatelné náhrady 1. Jaké znáte požadavky a způsoby zhotovení na dělených modelů, Thompsonův řez, zásady modelace v oblasti krčkového uzávěru korunek, základní konstrukční prvky fixních můstků, metody analýzy pracovního modelu, plošné a lineární kotvení zubních náhrad vzhledem k blokádě transverzálních sil? 2. Jak byste popsal(a) kostru hlavy se zaměřením na anatomii a fyziologii čelistního kloubu, fyziologii žvýkání, pohyby dolní čelisti, přenos žvýkacího tlaku a žvýkací svaly, tvar zubních

5 oblouků jako celku, defekty chrupu a jejich následné řešení zubními náhradami, rozdělení pilířových zubů a jejich biologický faktor? 3. Jaký význam mají gnatologické pojmy pro stanovení mezičelistních vztahů a možnosti registrace, práce s artikulátory, význam ošetření immediátní a poloimmediátní celkovou a částečnou náhradou, obturátory, resekčními protézami, epitézami? 4. Jaké druhy implantátů a zubní náhrady zhotovené na implantáty znáte v zubním lékařství, význam studijních modelů před zhotovením částečných snímatelných náhrad, význam pracovního modelu situace a jeho vyblokování? 5. Jak byste charakterizovala a popsal(a) paralelometr, jeho jednotlivé části, jednotlivé typy a jeho význam v protetice a konstrukční prvky částečných snímatelných náhrad a jejich funkce, a hlavní zásady při plánování rozložení spon k zajištění stability částečné snímatelní náhrady? 6. Jak byste charakterizovala kotevní korunky, attachmenty, jednotlivé typy, principy užití, vlastní zkušenosti s nimi a jaké byste uvedl(a) funkce a aspekty rehabilitace chrupu zubní náhradou a zásady plánování částečných snímatelných náhrad? 7. Jak byste popsal(a) problematiku fasetování fixních konstrukcí plasty a kompozitními plasty, jaká znáte biostatická pravidla a jejich zvláštnosti při sestavení frontálních a distálních umělých zubů, pravidla a estetické požadavky pro sestavení jednotlivých frontálních a distálních zubů, která vylučují vznik artikulačních překážek? 8. Jak byste charakterizovala zásady zhotovení lepených můstků, jejich využití, význam a lité spony Neyova systému? 9. Jak byste popsal(a) zhotovení metalokeramických a celokeramických a náhrad, snímatelné dlahy, jejich typy, průběh, funkce, indikace? 10. K čemu slouží zásady frézování ve vosku a kovu, u celkové snímatelné náhrady zajištění retence a stability na protézním loži, tvarování vestibulárních ploch a okrajů bazální desky, jaký význam má zadní hráz horní celkové náhrady, její průběh na patrové ploše a úpravy modelu při jejím zhotovení? b) Ortodoncie 1. Které otiskovací hmoty se používají v naší praxi v ortodoncii a jakými vlastnostmi a zpracováním se vyznačují? Jaké druhy modelů zhotovujeme v ortodoncii? 2. Čím se vyznačuje progenie a které aparáty používáme při terapii v růstu pacienta? 3. K čemu dojde při zvýšení množství monomeru oproti doporučenému mísícímu poměru při zpracování plastu, jak zpracováváme plasty v ortodoncii a čím se vyznačuje zkřížený skus? 4. Které konstrukční prvky zajišťují retenci snímatelného ortodontického aparátu a jaké mohou být druhy labiálních oblouků? 5. Jaká jsou pravidla pro umístění ortodontických šroubů a požadavky na plastovou bázi snímatelných přístrojů? 6. Jaké vady ovlivňují růst čelistí a z jakých konstrukčních prvků se skládají snímatelné ortodontické přístroje? 7. V jakém časovém období obvykle prořezávají zuby, které preventivní aparáty znáte a jaká jsou pravidla pro konstrukci jednotlivých prvků snímatelných ortodontických aparátů? 8. Kdy zhotovujeme retenční desku a které možnosti retenčních zařízení využíváme po sundání fixních aparátů? 9. Při použití jaké síly je nejrychlejší ortodontický pohyb zubu u aktivních aparátů a k čemu slouží aktivátor? 10. Jaké znáte funkční aparáty, jejich konstrukční prvky a k čemu slouží?

6 DOPORUČENÁ LITERATURA: ANDRIK, P. Stomatoprotetická terapeutická riešenia. Martin: Osveta, BÍLKOVÁ, A., ŠEBESTOVÁ, V. I. Malý anglický výkladový slovník odborných termínů pro potřeby oboru zubní technik. II. Stomatologický slovník česko-anglický a anglicko-český. 1. vyd. Brno: IDV PZ, s. ISBN x. BITTNER, J. Protetická technologie. 1. vyd. Brno: IDV PZ, s. ISBN x. BITTNER, J., SEDLÁČEK, J. Technologie pro zubní laboranty. 1. vyd. Praha: Avicenum, s. BITTNER, J., VACEK, M., NOVÁK, J. Stomatologické protézy I., II. 1. vyd. Praha: Avicenum, s. BITTNER, J., VACEK. M. Gnatologie. Praha: Avicenum, CAESAR, H. H. Stomatologická protetika pre zubných technikov. 1. vyd. Martin: Osveta, s. ISBN DAPECI, A. Fixní zubní náhrady v prevenci parodontopatií. Brno: LF Masarykovy univerzity, s. ISBN DOSTÁLOVÁ, T. Fixní a snímatelná protetika. 1. vyd. Praha: Grada s. ISBN DOSTÁLOVÁ, T. Snímací protetika-moderní klinické postupy. Praha: Quintessenz, s. ISBN HOHMANN, A. Konstrukce částečných snímatelných náhrad. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN KAPPERT, H.F., KRAH, M. Keramické systémy přehled. Quintessenz-zubní laboratoř, 2001, 5. prosinec, s KLEPÁČEK, I., MAZÁNEK, J. Stomatologická anatomie. Praha: Grada, KOMRSKA, J. Materiály pro protetickou technologii. 1. vyd. Brno: IDV PZ, s. ISBN KRŇOULOVÁ, J., HUBÁLKOVÁ, H. Fixní zubní náhrady. Praha: Quintessenz, s. ISBN KUFNER, J., URBAN, F. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha: Avicenum, KUMBÁLEK, K. Zdravotnická technika. Praha: Avicenum, LAMB, D. J. Celková náhrada moderní postupy při ošetření pacienta. Praha: Quintessenz, s. ISBN MacENTEE, I. M. Celková náhrada. 1. vyd. Praha: Quintessenz, s. ISBN MAZÁNEK, J., URBAN, F. Stomatologické repetitorium. Praha: Grada Publishing, ISBN POKORNÝ, J. Základní problematika paralelometrů a jejich využití v protetické stomatologii. 3. uprav. vyd. Brno: IDV PZ, s. ISBN POKORNÝ, J. Základy frézovací techniky. 1. vyd. Brno: IDV PZ, s. ISBN PREISKEL, H. W. Zásuvné spoje v klinické praxi. Praha: Quintessenz, s. ISBN x. STRATTON, Rusel J. WIEBELT, Frank J. Atlas zhotovení částečných snímatelných náhrad. 1. české vyd. Praha: Quintessenz, s. ISBN TVRDOŇ, M. at all. Protetická stomatológia. Bratislava: Science, VACEK, M., BITTNER, J. Gnatologie. Praha: Avicenum, VACEK, M. at all. Stomatologické materiály. Praha: Avicenum VALÁŠKOVÁ, Eva. Modelovací materiály. Zubní technik, 2000, č. 1, s VALÁŠKOVÁ, E. Patří paralelometry a artikulátory ke standardnímu vybavení našich zubních laboratoří? Stomateam č.1. s VALÁŠKOVÁ, Eva. Vinylsiloxanové otiskovací hmoty. Zubní technik, 2000, č. 4, s. 10. VALÁŠKOVÁ, Eva. Titan. Zubní technik, 2001, č. 1, s. 26. VALÁŠKOVÁ, Eva. Otiskovací techniky. Zubní technik-podnikatel, č.1. s VALÁŠKOVÁ, E. Artikulační přístroje. Zubní technik-podnikatel č. 3. s VOLDŘICH, M. Stomatologická protetika. Praha: SZdN, s. ZICHA, A. Částečné snímatelné náhrady. 1. vyd. Praha: UK, s. ISBN ZICHA, A. Stomatologie. Vybrané kapitoly pro zubní techniky. 1. vyd. Praha: UK, 1998.

7 Doporučené odborné časopisy a webové stránky: ZUBNÍ TECHNIK změna názvu na STOMATEAM, dostupné z www Dental Care. Česká stomatologická akademie. Rumburk: Česká stomatologická akademie. ISSN Progresdent. Praha: Art.ISSN Stomateam. Truneček, Tomáš. Praha: Stomateam. ISSN X. Quintessenz. H.W. Haase. Praha: Quintessenz. ISSN X Quintessenz zubní laboratoř. H.W. Haase. Praha: Quintessenz. ISSN VITA (http://www.vita-zahnnfabrik.com) ORTODONCIE 1. ANDRIK, P., BACHRATÝ, A., DIBELKA, F., KAMÍNEK, M. Čeĺustná ortopédia (ortodoncia). Martin, Osveta, JEDLIČKOVÁ, O., RASZKA M. Vybrané kapitoly z ortodoncie a dentoalveolární chirurgie. Skriptum. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1990, 115 s. ISBN JEDLIČKOVÁ, O. Snímací ortodontické přístroje desky. Skriptum. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, s. ISBN KAMÍNEK, M. Současné fixní ortodontické aparáty. Praha, Avicenum, KAMÍNEK, M., ŠTEFKOVÁ M. Ortodoncie I. (skriptum). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN KAMÍNEK, M., ŠTEFKOVÁ M. Ortodoncie II. (skriptum). Olomouc: Univerzita Palackého, KOŤOVÁ, M. Snímací ortodontické přístroje. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN PROFFIT, W.R., FIELDS, H.W. Contemporary orthodontics. 3rd ed. St.Louis, Baltimore, Boston, Mosby, PROFFIT, W.R., WHITE, R.P.Jr., SARVER, D.M. Contemporary treatment of dentofacial deformity. St.Louis, London, Philadelphia, Mosby, Časopis ORTODONCIE a další

Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik

Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky jsou rozděleny pro žadatele: I. Žadatelé pracují

Více

Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady

Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Fixní a snímatelné náhrady Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady I. FIXNÍ NÁHRADY 1. Jaké jsou požadavky a způsoby zhotovení

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

Ceník stomatologických výrobků

Ceník stomatologických výrobků Pavla Drábková DiS. Dana Horáková DiS. Jana Sigmunda 87 Lutín 783 49 Tel.: 585 652 588 777 817 287 Pavla 608 622 828 Dana www.profi-lab.cz e-mail: profi-lab@centrum.cz Skype: Profi-lab zubní laboratoř

Více

Ceník stomatologických výrobků

Ceník stomatologických výrobků 62857 Duceralloy C 1 g 30,0 Kč Kov počítán paušálně 3g na 1 člen Kov počítán paušálně 4g na člen u implantátů Kov počítán paušálně 5g u celokovových mezičlenů 60001 Mistrovský dělený model (účtováno ve

Více

Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová

Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová Termíny zhotovení: Fixní práce - do 3. členů maximálně 5 pracovních dní - ochranné korunky, můstky, opravy dle dohody Snímací náhrady - při individuální domluvě

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

DUOTEC S.R.O. zubní laboratoř. Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Inlaye, onlaye, fasety:

DUOTEC S.R.O. zubní laboratoř. Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Inlaye, onlaye, fasety: DUOTEC S.R.O zubní laboratoř Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Kód Cena Název 80001 49.00 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80002 65.00 ANALÝZA MODELŮ V OKLUDORU 80003 350.00 KONZULTACE MEZIČELISTNÍCH

Více

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200 SEZNAM VÝROBKŮ- CENÍK PROTETICKÝCH VÝROBKŮ LEDEN 2015 ZPŮSOB ÚHRADY ZP - Způsob úhrady Pojišťovnou I - hradí v plném rozsahu C - hradí ve výši uvedené (= zčásti) N - nehradí SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001

Více

Ceník stomatologických doplatků pro DOSPĚLÉ - platný od

Ceník stomatologických doplatků pro DOSPĚLÉ - platný od Ceník stomatologických doplatků pro DOSPĚLÉ - platný od 1. 5. 2017 Samostatné výrobní fáze 80001 Studijní model s otiskem 0,00 i 80002 Analýza modelů v okludoru 110,00 80004 Diagnostická přestavba 130,00

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_443 Jméno autora: Hana Cintlová Třída/ročník:

Více

Axiální zásuvný spoj. Souhrn

Axiální zásuvný spoj. Souhrn Magdaléna Česneková*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.*, MUDr. Marie Bartoňová, CSc.* Jednou z možností jak zajistit retenci hybridní náhrady je užití axiálních zásuvných spojů, tzv. attachmentů. Jsou

Více

Ceník platný od 1.10.2010

Ceník platný od 1.10.2010 Ceník platný od 1.10.2010 www.tisdent.cz Kovy + konstrukce 60065 Klodan 23,- 60068 Wiron99 15,- 60078 Remanium CD 20,- 63057 Titan (čistý, grade 2) 50,- 60151 NPG 52,- 60300 Litá výztuž 270,- 60305 Účet

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_682 Jméno autora: Blanka Nováková Třída/ročník:

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Zubní laboratoř Ceník Kontakt: Maxi DENTAL s.r.o Žerotínova 895/5a 690 02 Břeclav IČ: 29281377, DIČ : CZ29281377 č.účtu: 2287959399/0800 web: www.maxidental.cz e-mail: laborator@maxidental.cz mob: +420

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORTODONCIE

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORTODONCIE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_444 Jméno autora: Hana Cintlová Třída/ročník:

Více

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 kurzy pro zubní techniky 2 0 1 2 CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 Vita ro(c)kování Firma interdent s.r.o. Vám předkládá i letos ročenku odborných kurzů pro zubní techniky. Školení probíhají již tradičně

Více

Rozdílová zkouška Diplomovaný zubní technik 53-44-N/1.

Rozdílová zkouška Diplomovaný zubní technik 53-44-N/1. Rozdílová zkouška Diplomovaný zubní technik 53-44-N/1. KRM Základní odborná terminologie - popis zubu - skladba lidského chrupu - skladba zubu - tvrdé a měkké tkáně dutiny ústní - topografie zubních ploch

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Zubní laboratoř Ceník Kontakt: Maxi DENTAL s.r.o Žerotínova 895/5a 690 02 Břeclav IČ: 29281377, DIČ : CZ29281377 č. účtu: 2287959399/0800 web: www.maxidental.cz e-mail: ekonom@maxidental.cz mob: +420 608

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_625 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 šablona výstup vzdělávací oblast tematická oblast III/2 13. 20 DUM stomatologická protetika

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání nabídek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.06/03.0033

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE

AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE IČO 2 6 1 9 4 3 9 2 IČZ smluvního ZZ 0 7 1 7 2 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 7 S 1 7 2 Název IČO DANGLART,s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-02 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Kompendium stomatologie II Zubní lékařství Obsah 1. Preventivní stomatologie

Kompendium stomatologie II Zubní lékařství Obsah 1. Preventivní stomatologie XI Obsah 1. Preventivní stomatologie 1 1.1 Úvod do preventivní stomatologie 2 1.1.1 Prevence a profylaxe 2 1.1.2 Praktické provádění preventivních opatření 4 1.1.3 Paradoxy prevence 6 1.2 Zubní plak 7

Více

Novela zákona č. 96/2004 Sb.,

Novela zákona č. 96/2004 Sb., Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

Více

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 KURZY pro zubní techniky 2 0 1 0 CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 Š k o l i c í l a b o r a t o ř Školicí laboratoř vybavená špičkovou přístrojovou technikou od firem Schick, Bego, Vita, Erkodent a dalších.

Více

Modelové a formovací hmoty

Modelové a formovací hmoty Modelové a formovací hmoty Silikan 38 Silikan Universal 38 Silisan N 38 Gloria Special 38 Alabastrová Sádra 39 Mramorit Blue 39 Mramorit 39 Efektor 39 Convertin Hart 40 Ceradent 41 Tessex Al 41 Tessex

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_635 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodontická léčba Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodoncie je jedním z oborů zubního lékařství, jehož náplní je léčba anomálií v postavení

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

s DPH 15 % Kód Název výkonu

s DPH 15 % Kód Název výkonu Ceník účtovaných zdravotních výkonů č.19 A, č.19 B Stomatologické výkony Cena Cena DPH bez DPH s DPH 15 % Kód Název výkonu v Kč v Kč DIG Digitální otisk 600,00 600,00 CBCT CBCT obou čelistí 2 000,00 2

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_692 Jméno autora: Blanka Nováková Třída/ročník:

Více

Implantát a keramický abutment

Implantát a keramický abutment Implantát a keramický abutment Petr Šimůnek, MUDr.*, René Foltán, MUDr.**, Taťjana Dostálová, prof., MUDr., DrSc., MBA* Ztráta zubu v nepřerušeném zubním oblouku ve frontálním úseku chrupu vzniká na podkladě

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii Teoretická a praktická výuka, Délka programu 24 měsíců

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii Teoretická a praktická výuka, Délka programu 24 měsíců Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii Teoretická a praktická výuka, Délka programu 24 měsíců Praktické informace k průběhu SV, materiál pro studenta

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 šablona výstup vzdělávací oblast tematická oblast III/2 13. 20 DUM stomatologická protetika

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem MUDr. Prokop Radina*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA*, Dagmar Váchová Staticky správné postavení zubů je základem

Více

pro oblast léčebné a preventivní péče, platný od STOMATOLOGICKÁ KLINIKA A ORV STOMATOLOGICKÉ VÝKONY A VÝROBKY

pro oblast léčebné a preventivní péče, platný od STOMATOLOGICKÁ KLINIKA A ORV STOMATOLOGICKÉ VÝKONY A VÝROBKY VÝKONY DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGIE 145001 Vstupní implantologická konzultace N 145003 Implantologie - analýza, příprava N 1 750,00 145006 Kontrolní implantologické vyšetření N 220,00 145116 Analýza RTG 3D (CBCT)

Více

«T_DODATEK» Smluvní strany

«T_DODATEK» Smluvní strany «BARCODE39» «T_DODATEK» (dále jen Dodatek) který uzavřely na úhradu zdravotních služeb v roce 2015 níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1746 občanského zákoníku, ve smyslu 17 odst. 5 zákona

Více

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů 1 ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů Stomatoprotetická metoda dalšího tisíciletí a obrovský pokrok ve stomatoprotetice jako možný nástroj a nová alternativa pro pokrokově myslící stomatology a zubní

Více

Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání

Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání - 1 - Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, I. Základní pojmy. II. Způsob cenové regulace

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, I. Základní pojmy. II. Způsob cenové regulace Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_633 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ PRAHA 10, FOERSTROVA 12

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ PRAHA 10, FOERSTROVA 12 kurzy pro zubní techniky 2 0 11 CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 Firma INTERDENT s.r.o. Vám předkládá i letos ročenku odborných kurzů pro zubní techniky. Školení probíhají již tradičně v Milevsku u Tábora.

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017, N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne. 2017, o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu

Více

Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.19 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření:

Více

Ceník stomatologických výrobků

Ceník stomatologických výrobků KÓD NÁZEV GRAMÁŽ CENA 62857 Duceralloy C 1 g 30,0 Kč 60082 Remanium Gweich 1 g 30,0 Kč 60059 Colado CC - Ivoclar 1 g 30,0 Kč Kov počítán paušálně 3g na 1 člen Kov počítán paušálně 4g na člen u implantátů

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

Obsah. Plánování částečně snímatelné protézy

Obsah. Plánování částečně snímatelné protézy Plánování částečně snímatelné protézy Obsah 1. Dentální přenos žvýkacího tlaku ( I. třída, tzv. snímatelné)...1 1.1. a) Sedlo s kovovou mukózní plochou:...2 1.2. b) Sedlo s pryskyřičnou mukózní plochou:...2

Více

Změny ve specializačním vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii. Jaroslava Fendrychová Katedra ARIPP NCO NZO Brno

Změny ve specializačním vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii. Jaroslava Fendrychová Katedra ARIPP NCO NZO Brno Změny ve specializačním vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii Jaroslava Fendrychová Katedra ARIPP NCO NZO Brno Sbírka zákonů č. 463/2004, částka 156, str. 9127 Celkem 640 hodin 120 kreditů Sbírka

Více

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Dodatek č. CU/1/2011 smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče Dohoda o ceně - varianta 60 (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou se sídlem

Více

VYHODNOCENÍ PROVOZU E-LERNINGOVÝCH KURZŮ PRO OBOR STOMATOLOGIE EVALUATION OF E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

VYHODNOCENÍ PROVOZU E-LERNINGOVÝCH KURZŮ PRO OBOR STOMATOLOGIE EVALUATION OF E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY VYHODNOCENÍ PROVOZU E-LERNINGOVÝCH KURZŮ PRO OBOR STOMATOLOGIE EVALUATION OF E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3, M. Seydlová 1 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF

Více

S T A B I L I Z A Č N Í D O H O D U. Stabilizační dohoda pro lékařská povolání. evidenční číslo stabilizační dohody:

S T A B I L I Z A Č N Í D O H O D U. Stabilizační dohoda pro lékařská povolání. evidenční číslo stabilizační dohody: Stabilizační dohoda pro lékařská povolání evidenční číslo stabilizační dohody: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 0002 4341 Jednající (kým).. Funkce: (dále

Více

převzato

převzato Úspěšnost implantací Autor: Jana Bellanová, Kateřina Horáčková Dentální implantáty Dnešní moderní zubní lékařství může pacientovi nabídnout různé možnost ošetření. Všem známé snímací zubní protézy se netěší

Více

Česká stomatologická komora Slavojova 22, Praha 2 Tel.:

Česká stomatologická komora Slavojova 22, Praha 2 Tel.: SEZNAM VÝKONŮ A VÝROBKŮ Dle "Opatření představenstva Komory č. 1 - základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař" Česká stomatologická komora Slavojova

Více

Ceník vybraných výkonů stomatologické ordinace Dentavia

Ceník vybraných výkonů stomatologické ordinace Dentavia Výplně z materiálů nehrazených pojišťovnou cena kompozitní výplně - bílé plomby čtyři plošky - rekonstrukce 900 Kč 1 350 Kč 1 1 GIC - skloionomerní výplně GC Equia + coat - bílá alternativa amalgámu 650

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ORTODONCIE. 1. Cíl specializačního vzdělávání. 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání

ORTODONCIE. 1. Cíl specializačního vzdělávání. 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání ORTODONCIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, indikací, plánování

Více

BEZZUBÝ PACIENT V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE Autor: Babic Viktor, Greksová Viktória. Úvod

BEZZUBÝ PACIENT V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE Autor: Babic Viktor, Greksová Viktória. Úvod BEZZUBÝ PACIENT V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE Autor: Babic Viktor, Greksová Viktória Úvod Celkové snímací náhrady jsou i v dnešním moderním zubním lékařství stále často jediným možným způsobem rehabilitace

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání Ministerstva zdravotnictví Č. j.: 29363/2009/VZV Referent: Mgr. Jana Pelcová Tel. číslo: 224 972 851 Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2006 Fotografie z archivu autorky. Perokresby podle návrhů

Více

Název IČO MDDr. Anna Medviďová-dental care, s.r.o.

Název IČO MDDr. Anna Medviďová-dental care, s.r.o. IČO 0 3 4 9 4 7 3 IČZ smluvního ZZ 0 1 0 9 7 0 0 0 Číslo smlouvy 5 A 0 1 S 0 9 7 Název IČO MDDr. Anna Medviďová-dental care, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-02 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Obsah 1. Preventivní stom atologie...1

Obsah 1. Preventivní stom atologie...1 Obsah 1. Preventivní stom atologie...1 1.1 Üvod do preventivní stom atologie... 2 1.1.1 Prevence a profylaxe...2 1.1.2 Praktické provádění preventivních o p atřen í... 4 1.1.3 Paradoxy prevence... 6 1.2

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Milan Kamínek et al. ortodoncie GALÉN Milan Kamínek et al. ORTODONCIE První vydání v elektronické verzi Vydalo nakladatelství Galén, Na Popelce 3144/10a,

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Vyplňte, prosím! Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 128/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Veterinární ortodoncie: posun 4 zubů pomocí elastických prvků a labiálních oblouků

Veterinární ortodoncie: posun 4 zubů pomocí elastických prvků a labiálních oblouků Veterinární ortodoncie: posun 4 zubů pomocí elastických prvků a labiálních oblouků MVDr. Iveta Melicharová, veterinární klinika Na Weilovně MVDr. Martin Novák, veterinární klinika ABvet Petr Moj, stomatologická

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

Zhotovení pracovního modelu

Zhotovení pracovního modelu Magdaléna Česneková, MUDr.*, Michaela Seydlová*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA* Sdělení popisuje pracovní postupy při zhotovení hlavního pracovního modelu ve fixní protetice. Práce porovnává

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY KOTVENÉ KÓNUSOVÝMI KORUNKAMI

ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY KOTVENÉ KÓNUSOVÝMI KORUNKAMI ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY KOTVENÉ KÓNUSOVÝMI KORUNKAMI Jindřich Charvát1), Taťjana Dostálová2), Ivo Köhler3) 1) Privátní praxe Statenice 2) Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol 3) Soukromá

Více

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Obsah. Kořenová inlej bez čepičky a s čepičkou

Obsah. Kořenová inlej bez čepičky a s čepičkou Kořenová inlej bez čepičky a s čepičkou Obsah 1. Indikace...1 2. Charakteristika...1 3. Pracovní postup...1 4. Ordinační fáze...1 5. Laboratorní fáze...2 6. Laboratorní fáze...2 7. Montáž modelů do okludoru...2

Více

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika . Kazuistika Mounajjed Radek, MUDr., D.D.S, Ph.D*, Macho Jiří, zubní technik** Protetické řešení ztráty zubů u mladých pacientů následkem genetické anomálie nebo traumatické poranění je vždy velkou výzvou

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Systém ASPI - stav k 4.11.2008 do částky 128/2008 Sb. a 29/2008 Sb.m.s. Obsah a text 96/2004 Sb. - poslední stav textu 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Stomaflex Kondenzační silikonová otiskovací hmota s velmi vysokou viskozitou, typu Putty

Stomaflex Kondenzační silikonová otiskovací hmota s velmi vysokou viskozitou, typu Putty Otiskovací materiály Stomaflex Putty 20 Stomaflex Light 20 Gel Catalyst 20 Stomaflex Liquid Catalyst 20 Stomaflex Pasta 20 Siloflex Plus Putty 21 Siloflex Plus Light 21 Siloflex Plus Catalyst 21 Elastic

Více