VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE"

Transkript

1

2 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU, TZV. PROPOJENÝMI OSOBAMI... 7 PROFIL SPOLEČNOSTI... 8 VÝVOJ NĚKTERÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... 8 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ... 9 FINANČNÍ ČÁST...12 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE...19 A.1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY A.2. ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY KE DNI A.3. ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU A.4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A.5. OSOBY S PODSTATNÝM NEBO ROZHODUJÍCÍM VLIVEM A.6. MAJETKOVÉ ÚČASTÍ A.7. PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ, OSOBNÍ NÁKLADY, ODMĚNY A.8. PLNĚNÍ VE PROSPĚCH BLÍZKÝCH OSOB SPOLEČNOSTI A.9. VÝCHODISKO PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY B.1. DEN USKUTEČNĚNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU B.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK B.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK B.4. KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY B.5. STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK A REZERV B.6. PŘEPOČET CIZÍ MĚNY B.7. NAJATÝ MAJETEK B.8. DAŇ Z PŘÍJMŮ B.9. KLASIFIKACE ZÁVAZKŮ C.1. ZMĚNA ÚČTOVÁNÍ NÁKUPU A PRODEJE FINANČNÍCH AKTIV D.1. DLOUHODOBÝ MAJETEK D.2. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY D.3. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK D.4. NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ D.5. REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY D.6. ODLOŽENÁ DAŇ D.7. ZÁKLADNÍ KAPITÁL D.8. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI D.9. TRŽBY D.10. NÁKLADY D.11. DAŇ Z PŘÍJMU D.12. CHARAKTERISTIKA ZÁVAZKŮ NEVYKÁZANÝCH V ROZVAZE D.13. ODMĚNA AUDITORA D.14. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY... 35

3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, klienti a obchodní partneři, představenstvo společnosti Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. (dále jen SAB ) si Vám tímto dovoluje předložit výroční zprávu za uplynulé účetní období, tj. za rok Rok 2009 byl pro naši společnost rokem úspěšných, přestože i do naší obchodní činnosti zasáhla hospodářská krize. Činnost obchodníků s devizami byla touto krizí ovlivněna a to především díky převážně exportní orientaci české ekonomiky a českých podnikatelů. V nadcházejícím kalendářním roce nás čeká žádost o licenci platební instituce, kdy každé nebankovní devizové místo musí požádat a získat tuto licenci v termínu do (dle 143 odst. 1 zákona č. 286/2009 Sb., o platebním styku). Žádost o licenci platební instituce nám umožní rozšíření stávajících služeb a to např. o možnost vedení platebních účtů, vložení hotovosti na platební účet, výběr hotovosti z platebního účtu, atd. Vše v návaznosti na rozsahu licence. Společnost SAB dosáhla v roce 2009 výsledku hospodaření ve výši 350 tis. Kč. Celkový počet uzavřených Rámcových smluv dosáhl počtu 2 788, což představuje nárůst o 56 % oproti roku V roce 2009 bylo uzavřeno zhruba nových Rámcových smluv. V roce 2009 společnost SAB posílila tým svých obchodních zástupců. V současnosti již máme své zastoupení na severní Moravě, v Praze a v dalších českých městech. Posílení, co do personálního obsazení, se dotklo i odborů Dealing a Vypořádání obchodů vše s cílem uspokojit stále větší množství obchodujících klientů. Celkový obrat společnosti byl ve výši 24,5 mld. Kč, což znamená nárůst o 26 % v porovnání s předchozím rokem. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb dosáhly částky tis. Kč a částka ostatních finančních výnosů se vyšplhala na celkovou sumu tis. Kč. I zde se jedná o nárůst ve srovnání s předchozími lety a to o 91 % co do tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a o 49 % co do ostatních finančních výnosů (v rámci porovnání 2009 a 2008). Ke konci roku 2009 ukončila svou činnost směnárna v Praze, tedy nadále provozuje SAB pouze směnárnu ve Zlíně. Výroční zpráva

4 Jménem představenstva děkuji všem zaměstnancům a obchodním partnerům, díky nimž SAB v roce 2009 dosáhl výborných výsledků. Rovněž také děkuji všem klientům za jejich ochotu využívat naše služby a věřím v pokračování naší spolupráce. Nadále budeme klást důraz na kvalitní služby klientům při devizových a valutových směnách prostředků a věřím, že již v roce 2010 představíme další služby pro klienty. ve Zlíně, dne Ing. Leoš Oharek předseda představenstva Výroční zpráva

5 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU Představenstvo SAB navrhuje rozdělit zisk za rok 2009 následujícím způsobem: 1) Kč ve prospěch rezervního fondu, 2) Kč ve prospěch akcionářů ve formě dividendy, 3) ,49 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. Ing. Leoš Oharek předseda představenstva Výroční zpráva

6 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada prostudovala účetní závěrku za rok 2009, zprávu představenstva a návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti SAB za rok Zpráva o auditu roční závěrky od společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. prokázala, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv i finanční situace společnosti k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Výsledek auditu jsme shledali jako uspokojivý a nemáme k němu výhrad. Rada tímto vyjadřuje spokojenost se spoluprácí s představenstvem a konstatuje, že pro plnění svých úkolů měla veškeré podmínky stanovené zákonem, na vyžádání obdržela vždy řádně a včas veškeré informace a podklady. Dozorčí rada tímto prohlašuje, že v předložených dokumentech neshledala žádné závažné nedostatky a souhlasí řádnou účetní závěrkou, zprávou představenstva a návrhem představenstva na rozdělení zisku. ve Zlíně, dne Bc. Barbora Čermáková předseda dozorčí rady Výroční zpráva

7 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU, TZV. PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osobou obchodní společnosti Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. se sídlem na Praze 1, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ , IČ (dále jen SAB ) jakožto osoby ovládané je společnost SAB CZ s.r.o. se sídlem na Praze 1, Senovážné náměstí 4/1588, PSČ , IČ (dále jen SAB CZ ), která vlastní ks listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč a 200 ks listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč, což představuje podíl na hlasovacích právech v SAB v celkové výši 51 %. Ovládající osobou obchodní společnosti SAB jakožto osoby ovládané je dále i Ing. Radomír Lapčík, LL.M., r.č /4133, bytem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1588/4, PSČ , který vlastní 300 ks listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč, což představuje podíl na hlasovacích právech v SAB v celkové výši 49 %. Mezi SAB a SAB CZ existovaly vzájemné vztahy v podobě poskytnuté půjčky ve výši tis. Kč, kdy věřitelem byla společnost SAB. Půjčka byla úročena 12,5 %. V průběhu roku 2009 došlo ke splátce jistiny i úroků, čímž došlo k zániku závazku společnosti SAB CZ. Dále byla mezi společností SAB CZ a společností SAB uzavřena kupní smlouva na nákup nemovitostí v celkové kupní ceně tis. Kč. Kupní cena byla v plné výši uhrazena. V průběhu roku 2009 došlo k postoupení pohledávky za společností SAB, kterou postoupením nabyl Ing. Radomír Lapčík, LL.M. Jistina postoupené pohledávky ve výši 30 mil. Kč byla následně splacena formou kapitalizace pohledávky. Postoupená pohledávka byla úročena 12,1 % a příslušné úroky budou splaceny v roce V účetním období 2009 nebyly ze strany SAB učiněny žádné právní úkony, ani přijata žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby. SAB nevznikla v souvislosti s existencí ovládající osoby v účetním období 2009 žádná újma, z tohoto důvodu nebylo provedeno zajištění úhrad příjmů a ani nebyly uzavřeny smlouvy ohledně této úhrady. Ve Zlíně, dne Ing. Leoš Oharek předseda představenstva Výroční zpráva

8 PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. (dále jen SAB ) vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 21. ledna V současnosti SAB poskytuje jak hotovostní tak i bezhotovostní směny v různých měnách. Bezhotovostní obchody jsou vypořádány maximálně do 5 dní od uzavření obchodu. Vývoj některých ekonomických ukazatelů Výroční zpráva

9

10

11

12 FINANČNÍ ČÁST Výroční zpráva

13 Výroční zpráva

14 Výroční zpráva

15 Výroční zpráva

16 Výroční zpráva

17 Výroční zpráva

18 Výroční zpráva

19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 A. obecné údaje A.1. Popis účetní jednotky - název: Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. - sídlo: Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375/19, PSČ právní forma: akciová společnost - rozhodující předmět činnosti: směnárenská činnost, bezhotovostní obchody s cizí měnou - datum vzniku obchod. Společnosti: 21. ledna IČ: A.2. Členové představenstva a dozorčí rady ke dni Stav k Jméno a příjmení Funkce Statutární orgán - představenstvo Ing. Leoš Oharek předseda představenstva Ing. Tomáš Kořáň člen představenstva Mgr. Tomáš Šindelář člen představenstva Dozorčí rada Bc. Barbora Čermáková předseda dozorčí rady Ing. Václav Šimek člen dozorčí rady Bc. Vlastimil Čermák člen dozorčí rady A.3. Změny v obchodním rejstříku V roce 2009 byly provedeny následující změny v obchodním rejstříku: Změny týkající se představenstva společnosti: - dne 3. listopadu 2009 byl zapsán do obchodního rejstříku člen představenstva Ing. Tomáš Kořáň, - dne 3. listopadu 2009 byl zapsán do obchodního rejstříku člen představenstva Mgr. Tomáš Šindelář. Výroční zpráva

20 Změny týkající se dozorčí rady společnosti: - dne 30. září 2009 byl zapsán do obchodního rejstříku člen dozorčí rady Ing. Václav Šimek (den vzniku členství v dozorčí radě ke dni 1. září 2009), - dne 28. dubna 2009 byl zapsán do obchodního rejstříku člen dozorčí rady Bc. Vlastimil Čermák (den vzniku členství v dozorčí radě ke dni 1. dubna 2009), - dne 28. dubna 2009 byl z obchodního rejstříku vymazán člen dozorčí rady Ing. Marcel Holec (den zániku členství v dozorčí radě je ke dni 1. dubna 2009), - dne 30. září 2009 byl z obchodního rejstříku vymazán člen dozorčí rady Dominik Millian (den zániku členství v dozorčí radě je ke dni 31. srpna 2009). Další změny v obchodním rejstříku: - dne 12. května 2009 byla zapsána do obchodního rejstříku změna formy akcií akcie na majitele změněno na akcie na jméno, - dne 3. listopadu 2009 bylo zapsáno do obchodního rejstříku navýšení počtu kusů akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč z původních 200 ks nově na 500 ks a navýšení základního kapitálu z tis. Kč na tis. Kč. A.4. Organizační struktura Výroční zpráva

21 A.5. Osoby s podstatným nebo rozhodujícím vlivem Seznam akcionářů, kteří mají v účetní jednotce větší než dvacetiprocentní podíl na základním kapitálu. Jméno a příjmení společníka Majetkový podíl na základním kapitálu k SAB CZ s.r.o. 51 % Ing. Radomír Lapčík, LL.M. 49 % A.6. Majetkové účastí Seznam obchodních společností a družstev, v nichž má účetní jednotka větší než dvacetiprocentní podíl na základním kapitálu. Společnost nevlastní žádné majetkové účasti přesahující v obchodních společnostech nebo družstvech větší než 20 % podíl na základním kapitálu. A.7. Průměrný počet zaměstnanců, osobní náklady, odměny A.7.1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance k Ukazatel Celkem Řídící orgány Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 18 3 Osobní náklady (v tis. Kč) k Ukazatel Celkem Řídící orgány Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 21 3 Osobní náklady (v tis. Kč) Osobní náklady představují mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění a zákonné sociální náklady. A.7.2. Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů k Odměny celkem (v tis. Kč) Statutární orgán Dozorčí rada Výroční zpráva

22 k Odměny celkem (v tis. Kč) Statutární orgán Dozorčí rada A.8. Plnění ve prospěch blízkých osob společnosti Účetní jednotka neposkytuje půjčky, úvěry ani jiná zajištění jak v peněžní, tak nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů. A.9. Východisko pro přípravu účetní závěrky Účetní závěrka byla sestavena na základně účetnictví společnosti, které je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcími vyhláškami a nařízeními platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů, výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002, v platném znění, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojeného účetnictví. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Výroční zpráva

23 B. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ B.1. Den uskutečnění účetního případu V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu především den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, den nákupu nebo prodeje deviz, den provedení platby (inkasa z účtu klienta), den příkazu na korespondenta k provedení platby, den připsání prostředků podle zprávy došlé od korespondenta banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s devizami. Pro účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (tzn. spotové operace) byla zvolena metoda zaúčtování v den uzavření obchodu (tzv. trade date accounting ). Koupě či prodej finančního aktiva je zachycena v rozvaze již v den obchodu a současně je zachycen závazek nebo pohledávka související s úhradou finančního aktiva. B.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen DHM a DNM ) je evidován v pořizovacích cenách. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. DHM v pořizovací ceně do Kč a DNM v pořizovací ceně do Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. DHM v pořizovací ceně do 20 do 40 tisíc Kč je vykazován v rozvaze a odpisován lineárně po dobu 36 měsíců. Metody a doby odpisování dle skupin majetku Majetek Metoda Doba odpisování Stavby lineární 60 let Stroje a přístroje lineární 3 roky Automobily lineární 3 roky Software lineární 36 měsíců Pozemky, nedokončený dlouhodobý majetek a umělecká díla a sbírky se neodepisují. Technická zhodnocení na najatém majetku jsou odepisována lineární metodou po dobru trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší. Předpokládané doby životnosti jsou každoročně posuzovány a případně revidovány. Případná změna doby odepisování je vykázána jako změna odhadu ve výsledku běžného roku. Výroční zpráva

24 Náklady vynaložené po uvedení majetku do užívání, jako např. náklady na opravy a údržbu, se účtují do nákladů období, v němž byly vynaloženy. B.3. Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek je tvořen podíly v ovládaných a řízených osobách, podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, ostatními dlouhodobými cennými papíry a podíly, dále jsou do tohoto majetku řazeny dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaných a řízeným osobám a účetním jednotkám s podstatným vlivem, jiný dlouhodobý finanční majetek a poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. Majetkové účasti a další dlouhodobý finanční majetek jsou účtovány v pořizovací ceně. Účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem se rozumí účasti na subjektu, jehož je SAB většinovým podílníkem. Tedy SAB má rozhodující vliv na řízení subjektu a plně kontroluje jeho činnost. Tento vliv vyplývá z podílu na základním kapitálu ovládané osoby nebo ze smlouvy či stanov bez ohledu na výši majetkové účasti. Účastí s podstatným vlivem se rozumí účast na subjektu, v němž má SAB nejméně 20% podíl na základním kapitálu. SAB má v tomto případě podstatný vliv na řízení subjektu. Tento vyplývá z uvedeného podílu na základním kapitálu či ze smlouvy nebo stanov bez ohledu na výši majetkové účasti. Cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti a cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou. V případech, kdy není reálnou hodnotu možno objektivně stanovit, je za reálnou hodnotu považována pořizovací cena, která je k rozvahovému dni posouzena a v případě identifikace dočasného snížení hodnoty cenného papíru je k tomuto cennému papíru vytvořena opravná položka. Majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách pod podstatným vlivem jsou k rozvahovému dni oceňovány ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu účasti) a změny ocenění jsou zachyceny prostřednictvím Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti. Kurzové rozdíly z dlouhodobých cenných papírů a podílů jsou při ocenění ke konci rozvahového dne součástí ocenění reálnou hodnotou. Výroční zpráva

25 B.4. Krátkodobé cenné papíry a podíly Krátkodobé cenné papíry, tj. cenné papíry k obchodování a dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, jsou oceňovány pořizovací cenou. K rozvahovému dni SAB oceňuje krátkodobé cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou. Změna ocenění je v daném účetním období zachycena ve výnosech (nákladech) z přecenění cenných papírů a derivátů. V případě, kdy nelze reálnou hodnotu určit, jsou krátkodobé cenné papíry oceněny pořizovací cenou. V případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty majetku vytváří společnost opravnou položku. B.5. Stanovení opravných položek a rezerv Dlouhodobý majetek SAB tvoří opravné položky k dlouhodobému majetku na základě srovnání zůstatkové ceny budov a pozemků s jejich tržním oceněním. Pohledávky SAB stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Rezervy O rezervách se účtuje pouze tehdy, jestliže je současná povinnost (smluvní nebo mimosmluvní) důsledkem skutečnosti, k níž došlo v minulosti, a jestliže je vysoce pravděpodobné, že společnost bude nucena ke splnění této povinnosti čerpat zdroje, z nichž jí plyne ekonomický přínos. B.6. Přepočet cizí měny Pro přepočet transakcí v cizí měně používá SAB pevný kurz, který je stanoven na základě denního kurzu vyhlášeného ČNB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva hodnocená v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. Výroční zpráva

26 B.7. Najatý majetek SAB účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkuje je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně. B.8. Daň z příjmů Daň z příjmů se za dané období skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň představuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň představuje dočasné rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, příp. dalších dočasných rozdílů, s použitím daňové sazby platné pro období, ve kterém bude daňový závazek nebo pohledávka uplatněna. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. B.9. Klasifikace závazků SAB klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé. Výroční zpráva

27 C. ZMĚNA ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ C.1. Změna účtování nákupu a prodeje finančních aktiv Od 1. ledna 2009 byla pro účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (tzn. spotové operace) zvolena metoda zaúčtování v den uzavření obchodu (tzv. trade date accounting ). Koupě finančního aktiva je zachycena již v den obchodu v rozvaze jako závazek uhradit finanční aktivum a v případě prodeje finančního aktiva je již v den obchodu zachycena pohledávka za kupujícím. Podrozvahová evidence není vedena a skutečný ekonomický stav je určen přímo z účetního zachycení v rozvaze. Obě operace spotového obchodu (tzn. nákup jedné měny a příslušný prodej jiné měny) jsou od 1. ledna 2009 účtovány se souvztažným zápisem a vykázány v položkách Ostatních finančních výnosů a Ostatní finanční náklady ve výkazu zisku a ztráty. V předchozí účetní závěrce zisk nebo ztráta spojené s operacemi spotového obchodu byly vykázány v položkách Tržby za prodej vlastních výrobků a Služby ve výkazu zisku a ztráty. V účetní závěrce za rok 2009 byla příslušná komparativa upravena bez vlivu na celkový výsledek hospodaření za účetní období tak, aby zohledňovala novou účetní metodu. Výroční zpráva

28 D. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY D.1. Dlouhodobý majetek D.1.1. Struktura dlouhodobého majetku A) Dlouhodobý nehmotný majetek Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Software Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy 3-3 Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k Zůstatková hodnota k Zůstatková hodnota k B) Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Přístroje a zařízení Dopravní prostř. Nedok. hmotný majetek Jiný hmotný majetek Zálohy Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůst. k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k Opravné položky Zůstatek k Změna stavu opr. pol Zůst. k Zůst. hodn Zůst. hodn Výroční zpráva

29 Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2009 patřilo pořízení nemovitostí v Praze v celkové pořizovací ceně tis. Kč, z čehož pozemky představují tis. Kč a budovy tis. Kč. D.1.2. Najatý majetek Finanční leasing Společnost má k datu sestavení účetní závěrky uzavřeny leasingové smlouvy s následující strukturou splatnosti leasingových splátek: 2009 Leasingové splátky celkem Zaplaceno do Splatné do 1 roku Splatné od 1 do 5 let Osobní vozy Celkem Operativní leasing Společnost nevyužívá pronájem majetku formou operativního leasingu. D.1.3. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti (v tis. Kč) Moravský peněžní ústav spořitelní družstvo Vlastnický podíl Celková výše základního kapitálu % podíl na ZK ,59 D.2. Pohledávky a závazky Stav krátkodobých pohledávek v čisté výši a krátkodobých závazků k je následující: Pohledávky k Závazky k Z obchodních vztahů Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát Závazky k zaměstnancům Přijaté a poskytnuté zálohy Jiné pohledávky a závazky Dohadné účty aktivní a pasivní Celkem Výroční zpráva

30 Hodnotu jiných pohledávek tvoří poskytnuté krátkodobé půjčky se splatností do 1 roku. Jedná se o pohledávky nesoucí úrokový výnos 8,1%-15% p.a. a jsou poskytnuty 6 subjektům. Účetní jednotka nemá žádné pohledávky ani závazky vůči spřízněným osobám. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 463 tis. Kč (2008: 307 tis. Kč), ze kterých 322 tis. Kč (2008: 220 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 141 tis. Kč (2008: 87 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. Daňové závazky činí 257 tis. Kč (2008: 464 tis. Kč) a jedná se o nedoplatek daně z příjmů právnických osob za rok 2009 ve výši 17 tis. Kč a daně z příjmů ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2009 ve výši 240 tis. Kč. Žádný z těchto závazků není po lhůtě splatnosti. Stav pohledávek z obchodních vztahů v hrubé výši a závazků z obchodních vztahů k z hlediska splatnosti: Pohledávky k Závazky k do splatnosti do 180 kalendářních dnů do 360 kalendářních dnů nad 360 dnů Celkem Z toho: kryté zástavním právem Žádná z pohledávek ani závazků nepřekračuje dobu splatnosti delší než pět let. Dlouhodobé pohledávky jsou k ve výši tis. Kč jsou tvořeny dlouhodobou zálohou složenou na blokačním účtu u České spořitelny a.s. Tato záloha bude použita na mimořádné splátky úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. (k : tis. Kč). Dlouhodobé závazky jsou tvořeny zůstatkem odložené daňové pohledávky ve výši 89 tis. Kč (k : 92 tis. Kč). D.3. Krátkodobý finanční majetek Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Rok 2009 Rok 2008 Peníze v pokladně Peníze na bankovních účtech Celkem Výroční zpráva

31 Peníze na bankovních účtech jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou vyhlašovanou jednotlivými bankovními ústavy. D.4. Náklady příštích období Položka nákladů příštích období zahrnuje především časové rozlišení nákladů na leasingové splátky. K hodnota nákladů příštích období činí 338 tis. Kč (k : 114 tis. Kč). D.5. Rezervy a opravné položky Opravné položky a rezervy (v tis. Kč) Rok 2009 Rok 2008 Opravné položky k dlouhodobému majetku Opravné položky k pohledávkám Rezervy - - D.6. Odložená daň Rozdíly mezi zůstatkovou hodnotou majetku a závazků z hlediska účetnictví a z hlediska stanovení základu daně z příjmů, které vedou ke vzniku odložené daňové pohledávky (závazku) jsou následující: Rok 2009 Rok 2008 Dlouhodobý hmotný majetek Celkem odložený daňový závazek V souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně k použita daňová sazba 19 % (k : 20 %) Změna odloženého daňového závazku: Rok 2009 Rok 2008 K 1. lednu Změna odloženého daňového závazku v běžném období K 31. prosinci D.7. Základní kapitál V roce 2009 společnost SAB upsala 300 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč. Emisní kurz nově vydaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Výroční zpráva

32 Společnost SAB uzavřela dne se společností Senovážné 4 s.r.o. smlouvu o půjčce ve výši 30 mil. Kč. Tato pohledávka byla postoupena společnosti HYPO Bohemia a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne a dále ji HYPO Bohemia a.s. postoupila Ing. Radomíru Lapčíkovi na základně smlouvy o postoupení pohledávek ze dne Z tohoto titulu měl Ing. Radomír Lapčík vůči SAB pohledávku ve výši jistiny 30 mil. Kč. Jediný akcionář, společnost SAB CZ s.r.o., rozhodl o tom, že připouští započtení výše uvedené pohledávky p. Lapčíka vůči SAB ve výši jistiny proti pohledávce SAB vůči Ing. Lapčíkovi na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií. Základní kapitál (v tis. Kč) Počátečný stav k Přírůstek Úbytek Konečný stav k Upsaný základní kapitál ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě , ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Vydáno 300 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Zůstatek k D.7.1. Přehled o změnách vlastního kapitálu Základní kapitál Fondy Zisk Celkem Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za účetní období Převody do fondů Zvýšení ZK Ostatní změny Zůstatek k Výroční zpráva

33 D.8. Bankovní úvěry a výpomoci 2009 (v tis. Kč) Splatnost Úroková sazba v % Měna Zůstatek v CZK Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Moravský Peněžní Ústav kontokorent 12,6 118 EUR Moravský Peněžní Ústav kontokorent 12,6 1 USD Debetní zůstatky běžných účtů (MPU, J&T Moravský Peněžní Ústav CZK Moravský Peněžní Ústav CZK Moravský Peněžní Ústav CZK Moravský Peněžní Ústav CZK Česká spořitelna a.s ,53 CZK Česká spořitelna a.s ,58 CZK HYPO Bohemia a.s. - 12,1 CZK TOKAN a.s CZK Ing. Lapčík LL.M ,1 CZK Celkem Úvěry u České spořitelny a.s. jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti ve Zlíně, blankosměnkou, zástavním právem k pohledávkám vyplývajícím z pronájmu a pojištění nemovitosti a pohledávkám vzniklým na základě smlouvy o běžném účtu. Úvěry od MPU ve výši tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč jsou zajištěny zástavní smlouvou k nemovitostem v Praze a vlastní blanskosměnkou. Úvěr od MPU ve výši tis. Kč je zajištěn zástavním právem k nemovitosti ve výlučném vlastnictví společnosti Ústecká letecká, s.r.o. a vlastní blankosměnkou. Ostatní finanční výpomoci jsou bez zajištění. Výroční zpráva

34 2008 (v tis. Kč) Splatnost Úroková sazba Měna Zůstatek v CZK Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Moravský Peněžní Ústav kontokorent 12,6 CZK Moravský Peněžní Ústav kontokorent 12,6 1 USD Moravský Peněžní Ústav , EUR Česká spořitelna a.s ,53 CZK Česká spořitelna a.s ,58 CZK HYPO Bohemia a.s ,1 CZK OVUS ,5 CZK TOKAN a.s CZK IPEXAN, s.r.o ,5 CZK Celkem D.9. Tržby Tržby a výnosy (v tis. Kč) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Služby (nájemné) Ostatní Finanční výnosy Ostatní finanční výnosy Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Úroky D.9.1. Ostatní finanční výnosy Zisky ze spotových operací (prodej a nákup měny) Kurzové rozdíly Ostatní (poplatky) Celkem D.10. Náklady Tržby a výnosy (v tis. Kč) Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Finanční náklady Ostatní finanční náklady Náklady na prodané cenné papíry a podíly Úroky Výroční zpráva

35 D Ostatní finanční náklady Kurzové rozdíly Ostatní Celkem D.11. Daň z příjmu Hlavní složky daně z příjmů: Rok 2009 Rok 2008 Daň z příjmu za běžné období Daň z příjmu odložená Daň z příjmu vykázaná ve výkazu zisku a ztráty D.12. Charakteristika závazků nevykázaných v rozvaze Společnost je žalována o zaplacení částky Kč s příslušenstvím. V tomto soudním sporu podal SAB odpor proti platebnímu rozkazu, v současnosti probíhají soudní jednání. Pro tento účel nebyla vytvořena žádná rezerva, protože se vedení společnosti domnívá, že není pravděpodobné plnění. D.13. Odměna auditora Cena za poskytnuté služby auditorovi za ověření účetní závěrky Společnosti za období končící 31. prosince 2009 představuje 200 tis. Kč bez DPH (za období končící 31. prosince tis. Kč bez DPH). D.14. Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nebyly zaznamenány žádné další události, které by ovlivňovaly výsledky účetní závěrky za rok 2009 a následně činnost v roce Výroční zpráva

36 9#CA2+'&&22$3$3*D.ECA2+'&&)B%$'&*CA2+'&&++A++&*F".G.GHI.6#74*JJJ#.6# !"#$%&'($)*$$+++,-./.$*012'''$3'' ;.$AB%&

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více