Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké nko sou ohá ost om ová odl it a o o ok ra ová oz ov ory s n a š i m i b ohosl ovc i J a rosl a ve m a V l a d i m í re m K ř í ž ov ka b ř e z nov á a dal š í Přemlouvals mě, H osp od i n e, a d al j sem se p řemluvi t (Jer 20,7a) str. 12 Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000

2 ž Úvodník Příkopy Často projíždím úsekem cesty T rou b ky T ov ač ov L ob odi ce. N akonec není to ni c neob v ykl é h o. V ždyť jsou to f arnosti mé h o kně žské h o pů sob ení. Z a jíz dy poz oru ji 8. b ř e z n a P o p e l e č n í s t ř e d a 2 0. b ř e z n a S l a v n o s t s v. J o s e f a, s n o u b e n c e P a n n y M a r i e 2 5. b ř e z n a S l a v n o s t Z v ě s t o v á n í P á n ě pytl e v yč nív ající z př íkopů pl né v š i h h u á z v u J, b l z á z v l á z h v š. K v š á ř b l P ř š l h á l i z l b z l N, á l č ř, č l ě v ý v á I z i v u č i i. 8. b ř v z l i i u u N i č B l, č i i v i b l i á B u. J č b l i v i z i é h v é h v z u B u. N V á b u č v h i. V ů b i f č i f z C h ř, b u č i v z é h V i z h I z v, v, z á v i v š S l ň l č l ě h š N u l á v u l á v z é h ý h ř ů b u z v š h B l š v á odpadků a el ké o arab rdí, které ji ž nenach í domá cnostech a díl ná ch žá dné pl atně ní. e smu tné že tak ez oh edně ach íme s prostř edím, e které m ži jeme a dě me ně o el ké smeti tě tomu emu se tv íme jako y se ni c nedě o. emý ím nad tím, jak dl ou o si tu to sku teč nost nech me íb t a kdy ač neme dě at ně co, co y tento stav mě ni o. ech ci ab y si potenci ní tená mysl el že tato úv ah a je projev em ov ka, e které m se oz smysl pro och ranu př írody. když mi není jedno, da-l ži ji krá sně prav ené m a sté m prostř edí, neb o ni kol ez na e stř edu ač neme nov ou tu rg ckou dob dob postní. ení tř eb a ni komu př pomínat, že je to as oží mi osti as ntenz níh o př žov ní se k oh e to as, jenž ych om mě yu žít na rev sv o ži ota, sv o tah k oh ev ím jak pro s, al e pro mě to de as el ké o úkl du ec tím nemysl ím jarníh o úkl du ary, kostel a arské ah rady. ci jen íci že to de pro mě as úkl du ah radě sv o srdce. ždyť naš e srdce se mů že podob at tě m př íkopů m pl ný m rů né o smetí. naš eh o srdce yč nív ají pytl e pl né sob ectv í, nel askav osti ch amti osti sti a eš keré ji né píny. tejně tak, jako poh ed na př íkop pl ný smetí ná s nemů že napl ov at radostí, tak ani poh ed na ov ka, který si raje na smeti ti nemrav ností. ev ím, co dě te y, al e já se poku sím dě at poř dek ah radě sv o srdce a to ne tak, že smetí sv ch ích du př eh az ov at do sou sedov y ah rady, al e poku d možno sesb írá m ech no, co se dá a odím to do kontejneru ožíh o mi osrdenstv í a odpu tě ní e sv tosti smíř ení. P. Jerzy Walczak Slitováváš se nade všemi, Bože a nemáš v nenávisti nic z toh o, c o j si stvoř il: p ř eh lí ží š naše h ř í c h y, p r otože c h c eš, ab y c h om se ob r átili, a odp ou ští š nám, neb oť j si náš P án a Bů h. Vstupní antifona z l itur g ie P ope l e č ní stř e d y. Popeleční s t ř ed ou vstupujeme do postní doby, která končí na Zelený čtvrtek, kdy večerní mš i svatou z ačíná tz v. Velikonoční třídenní. T ímto dnem veř ejní kajíc níc i z ačínali ji ž v 7. století své pokání. B yli toti ž z c írkve vyloučeni a své pokání mě li vykonat bě h em postní doby. V kostele moh li stát jen na určené m místě. B yl vytvoř en i z vláš tní obř ad: J ako rodi če byli vyh náni z ráje, jsou nyní vyh áně ni kajíc níc i z c írkve, a to se dě je obř adem, př i ně mž se vyslovuje B ož í roz sudek nad A damem, z toh o dnes př ež i la f ormule: P r a c h j s i a v p r a c h s e v r á tíš. K ajíc níc i byli pož eh náni vkládáním rukou, poz dě ji se př i poji lo poz namenání čel popelem. T ento obř ad se od 1 0. století apli koval na vš ec h en li d. Popelec je svátosti na, která je z namením pokání a obrác ení. P opel je př i pravený z ratolestí, posvě c enýc h př edeš lý rok na K vě tnou nedě li. K ně z nejdř íve popel pož eh ná a př i boh osluž bě místo ú konu kajíc nosti oz načuje vě ř íc í kř íž em z popela. Popel a k ř íž. P opel je z namení, ž e ně c o není h otové, ž e ně c o nemů ž e trvat stále a má svů j konec. K ř íž nám z ase ukaz uje na naš e vykoupení. J ež íš nám otevírá skrz e svou smrt na kř íž i nový ž i vot. S pojení symbolu popela a kř íž e má svou h loubku. P opel je prac h, ale když se smíc h á se z emí, vyrů stá nový ž i vot. T ak také z namení popela a kř íž e nám ukaz uje, jak spolu ú z c e souvi sejí selh ání a odpuš tě ní, smrt a i vot. Pů s t. P opeleční stř eda s V elkým pátkem jsou dny, kdy se z ac h ovává pů st z drž enli vosti od masi týc h pokrmů a př i postu ú jmy se smíme najíst jednou z a den dosyta. T ento pů st z drž enli vosti a ú jmy je váz aný podle postníh o ř ádu vydané h o českými ordi nář i pro katolíky od dokončené h o 2 1. do dokončené h o 5 9. roku ž i vota. M ladi stvým mez i 1 4. a 2 1. rokem a starš ím po dovrš ení 5 9. roku se ukládá pouz e pů st z drž enli vosti. P ů st se projevuje urči tými druh y odř íkání, ale jeh o koř en je láska ke K ri stu. A skez e je od slova a s kez is to z namená c vi čení, ú si lí a z e slova vysvítá, ž e k nápravě naš eh o ž i vota je tř eba námah y. O dř íkání askez e je jenom prostř edkem, metodou ve služ bě ž i votu, proto se snaž í být v souladu s jeh o novými potř ebami. D neš ním nejaktuálně jš ím umrtvováním je např. osvoboz ení se od potř eby dopi ng u, ryc h losti, h luku, povz buz ujíc íc h prostř edků. V době postní k pů stu patř í př i káz aný nedě lní odpoči nek, h ledání ti c h a a pokoje, v ně mž člově k najde z novu sc h opnost se z astavi t. D ů lež i té je nalez ení času na modli tbu, na kontemplac i i uprostř ed h luku svě ta, v autobusu, v davu, na kř i ž ovatc e, v obc h odu.p ů st je př edevš ím sc h opnost př i kaž dé m setkání s člově kem prož ít př ítomnost druh ýc h. T ato askez e se stává poz orností vů či volání evang eli a reprez entované mu blah oslavenstvím. J ež íš K ri stus se př ec e z totož ň uje se svými a naš i mi bratry a je správné v době postní podtrh nout blíž enec kou, bratrskou lásku. P ro K ri sta Strana 2 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

3 musíme projevit lásku i k nepřátelům a pomáhat ubohým, chudým a pronásledovaným. Naše askeze se má snažit o pokoru a velikou čistotu srdce, abychom svého bližního osvobodili a vrátili ho Bohu. V unaveném světě, přetíženém starostmi, ve světě žijícím ve stále se zrychlujícím tempu, kde není čas na společenství a společná setkání, je úlohou každého z nás najít a prožívat duchovní dětství, žít evangelium a přinášet jej do tohoto světa a nebát se opravdové námahy a askeze. To nás určitě přivede k pokání, uznání svých vin a k svátosti smíření. Mimo liturgii nám církev v době postní nabízí časté rozjímání před křížem o utrpení Páně, pobožnosti křížových cest nebo různé duchovní obnovy. V pěti postních nedělích můžeme ve společenství církve, ale i sami prožít naše obrácení se k Bohu, náš křest a víru v Kristovo světlo, milosti a jistotu vzkříšení. Šestá neděle je neděle Květná a tou začíná Svatý týden. Možná mnozí z vás budou znát staročeské názvy postních nedělí. Názvy velice pěkně vyjadřují to, co věřící prožívali. První neděle ČERNÁ, ženy odložily svou parádu a vzaly si černé šátky. Druhá neděle PRAŽNÁ, podle staroslovanského pokrmu, který se připravoval pražením nedozrálého obilí. Třetí neděle KÝCHAVÁ, naznačuje, že nejvíce nachlazení je na jaře. Čtvrtá neděle se svým názvem přimyká k liturgii velmi těsně. Vstupní antifona této neděle začíná: Vesel se Jeruzaléme LAETARE. Tuto neděli se zdobí oltář květinami a kněz na sebe bere ornát růžové barvy. Označení neděle je DRUŽEBNÁ. V postě se nekonaly žádné zábavy. Jen tuto neděli se mladí lidé družně sešli a pobavili se. Pátá neděle se nazývala SMRTNÁ a zahajovala dobu na velké dny Ježíše Krista. Označení nejsou liturgická, ale nemohou vymizet, neboť k nim patří různé zvyky a těch není málo. Právě možná mnozí lidé, kteří neznají podstatu Velikonoc znají pouze zvyky a je třeba skrze ně ukazovat jim na Ježíše Krista. Doba postní je dobou přípravy na křest katechumenů. V poslední fázi katechumenátu, připadla v této době významná úloha bezprostředně připravit kandidáty na křest. Na začátku postní doby jsou zařazeni mezi vyvolené, vrcholem vyučování je slavné předání evangelií, vyznání víry a modlitby Páně na třetí, čtvrtou a pátou postní neděli. Liturgie těchto nedělí na to upomíná (evangelia o samaritánce u studnice Jakubovi, o uzdravení slepce, o vzkříšení Lazara). Pro ty, kdo jsou pokřtěni, je postní doba přípravou na obnovu křtu. V březnu nám připadne slavnost sv. JOSEFA na neděli, proto v liturgii se tento svátek přesouvá na pondělí 20. března. Svátky svatých nemají převládnout nad svátky, kterými se slaví vlastní tajemství spásy. /CS 111/ Svátek sv. Josefa se slaví v církvi již od 10. století. Slavnost Zvěstování Páně- ústředním bodem oslavy je tajemství vtělení věčného Slova, tajemství věčné spásy. Tento svátek se slavil již kolem roku 550 a v Římě byl zaveden v 7. století. Panna z Nazareta byla od prvního okamžiku svého početí jasem jedinečné svatosti a z rozkazu Božího je zdravena jako milostiplná (Lk 1, 28). Sama pak odpovídá na Nebeské poselství: Hle, služebnice Páně! Ať se mi stane podle tvého slova. (Lk 1,38) Takto Maria, dcera Adamova, projevila souhlas se slovem Božím a stala se Ježíšovou matkou. Celým srdcem a bez jakékoli zábrany hříchu přijala Boží vůli za svoji. Jako služebnice Páně se úplně zasvětila osobě a dílu svého Syna a pod ním a s ním se věnuje z milosti- Všemohoucího Boha tajemství vykoupení. Podle sv. Ireneje Maria svou poslušností se stala příčinou spásy pro sebe i celé lidské pokolení. (LG 56) Před postní dobou jsou dny, které se v každé zemi jmenují jinak. Masopust, fašink, karneval, šibřinky nebo postní noc. V naší zemi je masopust třídenní svátek, který nemá nic společného s liturgií. Je ale zcela podřízen církevnímu kalendáři. O tomto veselí z Čech a Moravy jsou první písemné zprávy již ze 13. století, ale jistě je původ masopustu staršího data. Masopustní tradice zcela nezanikly, i když málokdo přemýšlí o významu. Tři dny před Popeleční středou se nazývaly Ostatky a byly vyvrcholením a zároveň ukončení masopustu. Byl to vždy čas veselí a zábav, aby se více rozlišilo období půstu. Na mnohých místech se i dnes pochovává basa a to proto, aby si lidé uvědomili, že když není hudba, není ani tance a zábav v době postní. Od Popeleční středy až do středy Svatého týdne včetně se vynechává v liturgických textech každé Aleluja Liba Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 Strana 3

4 Kostel sv. Floriána mučedníka v B oc h oř i Novogotický kostel podle návrhu knížecího arcibiskupského stavitele G ustava M eretty by l př es vš echny obtíže roku pod stř echu př iveden a roku ú plně dohotoven a po svatém F loriánu tu nedě li od sam ého arcibiskupa slavně posvě cen. S vě titelem by l B edř ich kardinál F ü rstenberg, patron kostela. D o té doby m ě la B ochoř j en kaplič ku sv. F loriána a až do roku patř ila polovina obce k f arnosti př erovské a druhá polovina k f arnosti vlkoš ské. T ento neobvy klý stav by l z pů soben tím, že od 1 3. století m ě la ves B ochoř dva vlastníky a proto polovina obce konala roboty a platila desátky f arář i ve V lkoš i, z atím co druhá f arář i v P ř erově. T y to platy z ů staly, i kdy ž v roce z ískali páni z L udanic celou ves, kvů li níz kým dů chodů m f arář ů z ů stal stav z achován i tehdy, kdy ž v roce koupil panství F rantiš ek kardinál D ietrichš tej n a sm ě nil j e s olom ouckým biskupstvím z a panství žď árské. O d té doby z ů stala B ochoř m aj etkem biskupství, ale vlastního f arář e ani tz v. lokalii z ískat nem ohla, protože do P ř erova i do V lkoš e by lo m éně než hodinu cesty. A ž po z ruš ení poddanství a vy placení náhrad vrchnosti v roce m ohli bochoř š tí pom ýš let na vlastní kostel. A nžto obec, která pod dvě f ary patř í, z tracená j est sam a sobě, roz hodli se bochoř š tí sousedé pro stavbu kostela uprostř ed návsi a z ř íz ení hř bitova. Z ákladní kám en by l posvě cen 2 9. č ervna K ostel j e 3 2 m dlouhý, presby tář, sakristie a př edsíň j sou klenuté, z atím co loď j e kry ta oz dobně vy ř ez ávaným trám ovým stropem. T aké z dobený ků r stoj í na m alovaných dř evě ných sloupech s kam enným i patkam i. P odstatná č ást vnitř ního z ař íz ení v novogotickém sty lu j e pů vodní, pocház í z let a B ohatá m alba stě n j e dílem m alíř e F rantiš ka M atz keho z K rakova, který po stranách trium f álního oblouku nam aloval sv. P etra a P avla s andě ly, m ez i okny lodě č tveř ici evangelistů s j ej ich sy m boly, okna orám oval ornam entem a spodní č ást lodi i presby tář e kobercovým vz orem. T aké nově j š í doplň ky, kterým i svů j kostel z kráš lili f arníci i f arář i, odpovídaj í tvarem i výtvarným poj etím - poly chrom ované reliéf y K ř ížové cesty, baldachýn sochy B ožského S rdce P áně v trium f álním oblouku, boč ní oltář P. M arie S vatohostýnské a z ej m éna barevná okna z roku H lavní oltář m á m ensu z č erného m ram oru. Z áoltář í z dobí socha sv. F loriána v nadživotní velikosti př ed z lacenou stě nou v bohatě z dobeném rám u. U nohou svě tce j sou j eho obvy klé atributy - hoř ící dů m, m lýnský kám en a palm ová ratolest. Nad boč ním oltář em, poš koz eným povodní v roce , j e socha P. M arie S vatohostýnské, dar z atím posledního bochoř ského f arář e J. H ej ny, který dal také v roce obnovit m albu kostela a postavit nový obě tní stů l. A ž do vz niku sam ostatné f arnosti v roce se v bochoř ském kostele pravidelně stř ídali př i bohoslužbách kně ží z P ř erova a z V lkoš e. P rvním bochoř ským f arář em by l od 2 4. prosince P. T om áš S m olka. D nes j e bochoř ská f arnost pro nedostatek kně ží spravována z P rosenic. B ě hem váleč ných let poz by l kostel z vony, z ů stal j en um íráč ek. T eprve v srpnu př iby l nový z von M aria. T aké dom inanta kostela i obce, š tíhlá, 4 0 m vy soká vě ž už nestoj í. V ichř ice, která se př ihnala ve več erních hodinách 1 3. srpna , z nič ila stř eš ní č ást vě že, která se i s kř ížem z ř ítila. T eprve v roce by la postavena dneš ní, o 8 m nižš í stř echa, která vě ži z nač ně ubrala na kráse. Marta Kornelová. Strana 4 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

5 n V m i n u l ý c h č í sl e c h j sm e se se z n á m i l i s p ů v o d e m a d ě j i n a m i j u b i l e í. T e n a h l é d n e m e d o u d á l o st í n a š i c h d n ů C o z a j í m a v é h o se st a l o o d 1. l e d n a? 20. ledn a oslavovalo ve V atikán u své j ub ileum n ě kolik tisí c p olicaj tů z celé I tálie. O sm milion ů I talů chce letoš n í p rázdn in y sp oj it s j ub ilej n í p outí do Ř í ma. V y p lývá to z p rů zkumu italských hotelié rů. Začátek roku 2000 svatý otec ohlásil úderem n a velký zvon J ub ilea. M á 1, 5 m p rů mě ru, p o ob vodu mě ř í 6 m a váž í 5 tun. P ř esn ě o p ů ln oci z 3 1. p rosin ce n a 1. ledn a 2000 p ap ež p ozdravil z okn a své ho b y tu v ap oš tolské m p aláci kolem tisí c lidí, hlavn ě mládež e, kteř í se shromáž dili n a S vatop etrské m n ámě stí. P op ř ál do n ové ho roku shromáž dě n ým a p ož ehn al j im. P ak delš í dob u sledoval slavn ostn í ohň ostroj e. 2. ledn a se p ap ež setkal se 1 00tisí ci dě tí celé ho svě ta a s tě mi, kteř í j e dop rovázeli. V zp omen ul n a dě ti n emocn é, n a dě ti p ostiž en é válkami a katastrof ami, ž ij í cí v chudob ě a trp í cí n ásilí m. P ř ip omen ul také ty, které se an i n emohly arodit. 6. ledn a udě lil b iskup ské svě cen í dvan ácti b iskup ů m 3 1. ledn a p ap ež slavn ostn ě otevř el p odzemn í p arkoviš tě p od p ahorkem J an iculum, n a které m mů ž e zap arkovat 9 5 autob usů a 7 23 osob n í ch aut. N a n ej vy š š í m p áté m p odlaž í p odzemn í kon strukce se n acházej í restaurace, ob chody, b ar a stálá výstava o p ů sob en í K on g reg ace E van g elizace N árodů. S tavb a stála 4 0 milion ů dolarů a n en aruš uj e p ohled n a vě čn é mě sto. 2. ún ora 1 8. tisí c ř eholn ic a ř eholn í ků z celé ho svě ta slavilo sp olu se svatým otcem j ub ileum zasvě cen é ho ž ivota. P ř i mš i svaté n a S vatop etrské m n ámě stí zdů razn il velkou hodn otu ř eholn í ho ž ivota ún ora za p ě kn é ho slun ečn é ho p očasí slouž il svatý otec mš i svatou p ro n emocn é a p ro zamě stn an ce ve zdravotn ictví. N a n ámě stí, kde se mš e kon ala b y l p ro n emocn é n ataž en elektrický hř ej í cí kob erec. M š i svatou slouž ilo 4 5 b iskup ů a kolem 3 00 kn ě ž í. Zúčastn ilo se kolem 1 5 tisí c n emocn ých, z toho 1, 5 tis. n a in validn í ch vozí cí ch a 7 tis. n a n osí tkách. M imo j in é svatý otec ř ekl, ž e zdraví j e B ož í m darem. K dy ž vš ak utrp en í zaklep á n a n aš e dveř e, j e tř eb a umě t vidě t v n ě m B ož í p lán ún ora b y l p ro n emocn é p oř ádán kon cert sp oj en ý se svě dectví m n emocn ých lidí. V atikán in f ormoval, ž e z 3 0 milion ů p outn í ků, kteř í n avš tí ví letos V atikán, b ude 1 5 % lidí zdravotn ě p ostiž en ých. P luviál, který mě l ob lečen ý svatý otec n a slavn osti otevř en í svatých dveř í 1 8. ledn a začala ekumen ická b ohosluž b a v b azilice sv. P avla za hradb ami, které p ř edsedal J an P avel I I. S p olu s n í m se zúčastn ili p rimas an g likán ské cí rkve arcib iskup C an terb ury G eorg e C arey a metrop olita A tan azy z K on stan tin op ole. P ř i slavn osti otví rán í té to čtvrté svaté b rán y se p ř edp okládalo, ž e ke krátké modlitb ě p oklekn e j en om svatý otec. A vš ak p ř ip oj ili se k n ě mu také v B azilice sv. P etra b ude vy staven ý j ako ex p on át n a výstavě látek v P ratu u F loren cie ún ora svatý otec p odě koval 24 tisí ců m trvalých j áhn ů, které zastup ovalo v Ř í mě 1, 5 tisí ce j ej ich p ř edstavitelů. P odě koval za j ej ich služ b u a p ovzb udil, ab y se n en echali odradit rů zn ými tě ž kostmi. P. Slawomir Su lows k i dop rovázej í cí zástup ci n ekatolických cí rkvi. Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 S t r a na 5

6 a b y c h b y l j a k o d u h a k t e r á s e b o u n e z a b í r á m í s t o i k d y ž u t í k á j a k o p o s c h o d e c h o d z e m ě d o n e b e J a n T w a r d o w s k i Už rok se setkáváme s verš i otc e J a n a T w a rd ow ské h o. B y l o mý m p ř án í m, a b y c h om se d oz vě d ě l i kromě b ásn í n ě c o i o sa motn é m a u torovi. N en í to j ed n od u c h é se k n ě mu j en ta k d osta t. P o od h a l en í ta j emn é h o tel ef on n í h o č í sl a a p o n ě kol i ka p oku sec h b y l mi p ř i sl í b en roz h ovor: Č ekám u seb e v p on d ě l í ve h od. S B oh em. B y l a sob ota več er. A ta k n a d ru h ý d en, v n ed ě l n í od p ol ed n e, j sem se oc i tl v ry c h l í ku d o V a rš a vy. P ř esn ě v u rč en é m termí n u j sem b y l v kostel e sester ř ád u N a vš tí ven í P a n n y M a ri e ve V a rš a vě, u n i c h ž j e otec T w a rd ow ski d u c h ovn í m sp rávc em. J i ž č eka l. P. Jan Twardowski Narozen ve Varšavě Po přivítání jsem nabídl otci vš ech na č ísla naš eh o č asopisu, ve k ter ý ch vy ch áz ely jeh o ver š e. Pok ou š el se č íst. K dy ž to neš lo, mu sel jsem to u dě lat já. A tak z ač al náš r oz h ovor J.T. Moc krásně to zní č e sky. P op rv é m ám m ož nost sl y š e t i č íst m é v e rš e v tom to j a zy ce. Jse m v e l m i p otěš e n. S. S. J eš tě jednou dě k u ji jmé nem svý m i č tenářů S lova pr o k až dé h o z a toto setk ání a mož nost r oz h ovor u. Pr o mnoh é, k teří se popr vé setk ali s vaš í poez ií, a by la to vě tš ina, by lo přek vapením, ž e se setk ali s k ně z em a básník em v jedné osobě. J istě to z ajímá vš ech ny, a pr oto dovolte, aby ch se otáz al z novu : jak ex istu jí vedle sebe tato dvě povolání? D oplň u jí se snad? My sl ím, ž e ne m a j í sp ol u ž ád né p rob l é m y. To, ž e j se m p rož ív ám. Je to rozd ěl e ní se s d ru h ý m č l ov ěke m. L i d é m i ř íka j í, ž e se stre f ím. K a ž d ý m ů j v e rš j e p oku s o se tkání s d ru h ý m člověkem. Vždyť nejsem jediným kněz em, kt er ý p í š e b á sně. I S va t ý ot ec r á d p sa l ver š e. Nápady přináší život, např. pes před ob c h odem. J sou snad tak ové ver še, k ter é vz nik l y b ě h em r anníh o r oz j ím ání? M ožná, že jsou, a le život sá m p ř iná š í b oh a t st ví t é ma t. N yní sb í r á m a nekdot y. Z ná t e N evš ední k? (název knihy) Z nám, al e ne naši č tenáři. Z aj ím al a b y m ně spoj itost V aší poez ie s m odl itb ou. Z b ásní vyz ařu j e dů vě r a, dob r ota přestože svě t j e č asto dok onc e b r u tál ní. M ožná, že v m odl itb ě j e pr am en? M odl íváte se poez ií? N ení dob r é, když je modlit b a p oet ic ká. P oet iz ová ní není p oez ie. P oez ie není h ledá ní m kr á snýc h rok u U k onč i l g y m ná zi u m s m at em at i c k o p ř í rod ověd ec k ý m zam ěř ení m. P rvní svazek b á sní vy d al, k d y ž m u b y l o 2 2 l et a neb y l j ešt ě k nězem. V roc e vst ou p i l d o k něž sk é h o sem i ná ř e a p o vá l c e vy st u d oval j ešt ě p ol sk ou f i l ol og i i na Varšavsk é u ni verzi t ě. U k á zal o se ví c e j ak d vac et svazk ů j eh o veršů. P í še t ak é k á zá ní, rozj í m á ní a d ok onc e p oví d k y p ro d ět i i l eg rač ní anek d ot y. S ou č asně b y d l í p ř i varšavsk é m k ost el e k ont em p l ač ní c h sest er Navšt í vení P anny M ari e, k am m nozí Varšavané c h od í p osl ou c h at j eh o k á zá ní. kněze m, m noh o p om áh á k tom u, a b y ch b y l a u te nti cký. L i d é p otř e b u j í u rč i tou h od nov ěrnost. V e rš j e za zna m e náním toh o, co slov, a le něc o st r u čné h o a p r ost é h o. T a ková je p r a vdivá p oez ie. T ot o b y b yla modlit b a. O p r a vdový p oet a mlu ví ja z ykem st r u čným a jednodu c h ým. T o r oma nt iz mu s měl r á d velké množst ví slov. J ednodu c h ost je sp olečný r ys p oez ie a modlit b y. Strana 6 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

7 Co je pro Vás pramenem důvěry a naděje v dneš ní m svět ě, pro rok ? Je to přesvědčení, že je na světě víc dob r a než z l a. L i dé se u sm ívají, k dy ž se řek ne, že ex i stu je ď á b el. Jsou sk epti čtí. A l e při tom vš i c h ni sou h l así, že je z l o. N i k do neřek ne, že není na světě z l o. Jde o pojm y. N ejvětš í ú spěc h ď á b l a je ten, že z ab i l P á na Ježíš e. A l e jeh o ú spěc h se vš ak ob r á ti l v por á žk u. Jeh o vítěz ství se u k á z al o jak o pr oh r a. Z vítěz i l P á n Ježíš. V i dím e z l o, k ter é pr oh r á vá. P oz or u jem e jak se z l o k om pr om i tu je. Z l o ex i stu je, je to f ak t, k ter ý l z e těžk o přeh l é dnou t. A l e toto z l o je u ž přem oženo. D ívá m se pok ojně. Stejně jak o padl k om u ni sm u s tak pom i ne i tento postm oder ni sti c k ý svět, pr otože čl ověk a u naví ná si l í a T řetí čá st N evš edník a l eg r ačníc h anek dot. J ak vz ni k ají b ásně? N aráz, neb o je t o t ěž k á prác e? Je to r ů z ně. H l avně, že jsou čtené. Z a k om u ni sm u sk or o nevy c h á z el y jenom v m al ý c h ná k l adec h. N y ní vš ak je vel m i m noh o vy dá ní i dřívějš íc h ver š ů. A no, navš t í vi l jsem k ni h k u pec t ví a vi děl jsem c el ou pol i č k u s vaš i mi t i t u l y růz ný c h vydavat el ů Co č t et e Vy? M á m r á d k ni h y pr o m l á dež a o přír odě. T o m ne u vol ň u je. T ěžk á f i l oz of i e a teol og i e m ne ji ž u navu je. M á m r á d r adostné k ni h y. V P ol sk u č t e ml ádež ve š k ol e Vaš e b ásně jak o povi nnou č et b u Jsem tím z ask očený a dojatý. V Č esk é repu b l i c e samoz ř ejmě ne. A l e c o b yst e nám doporu č i l jak o povi nnou č et b u? J i ný mi sl ovy: c o ješ t ě mám př el ož i t? V y b r ané b á sně jsou vý sti žné. D ou f á m, že se m oje ver š e l íb í, že je na ně oh l as. B y l o b y l é pe, k dy b y neb y l y tak r oz tr ou š ené. B y l o b y m ožné vy dat sb or níček? pr á z dnota. Jsem přesvědčen, že se svět Snad něk dy. z nu dí ná si l ím, sex em, vu l g á r ností a z atou ží po k r á se evang el i jníh o ži vota. Ď á b el opět pr oh r aje. Jsem opti m i sta. M u sím říc i, že jsem š ť astný m k něz em. T ak se stal o, že jsem m ěl dob r é b i sk u py, dob r é k něz e Jsem k něz em T r pěl i vost, to při jde sam o. P ěk ně děk u ji z a roz h ovor. J eš t ě jednou poz dravu ji od č t enář ů v Č esk é repu b l i c e a prosí m o odk az pro ně. S r adostí napíš i. B ů h žeh nej! š ť astný m. P í š et e o ví ř e, k t erá nás nese J ak u k az ovat ví ru dru h ý m? M u sím e pam atovat, že vír a nem á ni c spol ečné h o s i ntel ek tem. Je to vědom í, že je N ěk do, k do m ě pr ová z í ži votem. T oto je m oje vír a: vědom í, že jsem veden. Z ak ou š ím to. Já vi dím B oh a ve své m ži votě. P r oč vědc i nevěří? P r otože pou žívají l i dsk ou l og i k u. A B ů h je z c el a nel og i c k ý. č ast o pí š et e? T ak t roc h u jak o dět í? P rot o o ni c h P íš i m noh o tak é pr o dětí. T o asi nejl epš í, c o píš i. M i l u ji děti. Pro čtenáře Slova pro každého posílám pozdrav na každý den, prosím o modli tb u, svě řu j i se do vaš i c h Set k ávát e se s dět mi? A no. Z ačínal jsem od posti žený c h modli teb déle než navždy V arš ava P. J an T w ardow ski dětí. O d ni c h jsem se m noh o nau či l. P ředevš ím jednodu c h osti. S O t c em J anem T w ardow sk i m roz ml ou val P. Sł aw omi r Su ł ow sk i Co nyní pí š et e? Slovo pro každého Čí s l o 3, R o č n í k 6, B ř e z e n S t r a n a 7

8 P os tn í n áv r h y pro děti i pro jejich rodič e. Postím se očima: B u d u se d ív at mé n ě n a tel ev iz i, v id eo, f il my, mag az ín y, k r esl en é ser iá l y, Biblická Soutěž 2 Milí chlapci a děvčata! D ěk u j i vá m vš e m z a o dpo vědi. T e n to k r á t j ich m á m e o pr avdu m n o ho. A s i vá s b u do u z aj ím at s pr á vn é o dpo vědi. ab y c h v íc e v id ě l n a seb e a seb e, ab y c h s v ě tš í p oz or n ostí sl ed ov al k až d od en n í mal ičk osti, ab y c h s v ě tš ím ú ž asem od h al ov al B ož í stop y v e sv ě tě. S K U P I N A A : 1 P a n n a M a r i a a s v. J o s e f v c h r á m ě p o t k a l i s t a r c e S i m e o n a. 2 V m ě s t e č k u N a z a r e t ě, p r o ž i l P á n J e ž í š s v é d ě t s t v í. 3 S v í c e, k t e r á s e s v ě t í o s l a v n o s t i U v e d e n í P á n ě d o c h r á m u s e j m e n u j e H R O M N I Č K A. S K U P I N A B : 1 P r o r o k y n ě, k t e r o u J o s e f a M a r i e p o t k a l i v j e r u z a l é m s k é m c h r á m ě s e j m e n o v a l a A n n a. 2 C h r á m, d o k t e r é h o n e s l a P a n n a M a r i a s J o s e f e m P á n a Postím se u š ima: B u d u mé n ě p osl ou c h at r á d io, k az ety, d esk y a c é d é čk a, ab y c h mě l v íc e k l id u z ap osl ou c h at se d o seb e, ab y c h l é p e p osl ou c h al to, c o mi ř ík aj í d r u z í, ab y c h s otev ř en ý m sr d c em n asl ou c h al B ož ímu sl ov u. J e ž í š e, n e c h a l p o s t a v i t k r á l Š a l a m o u n. 3 D o c h r á m u š l a M a r i a s J o s e f e m o b ě t o v a t p o d l e M o j ž í š o v a z á k o n a a p ř i n e s l i d v ě h r d l i č k y, n e b o ť b y l i c h u d í. Nové otázky S K U P I N A A t ř í d a 1. K t e r ý m d n e m z a č í n á p o s t n í d o b a? Postím se ú sty : B u d u j íst mé n ě sl ad k ostí a v y d atn ý c h j íd el, ab y c h l é p e v y c h u tn al j ed n od u c h á j íd l a a n á p oj e j ak o c h l eb a a v od u, ab y c h z ísk al v íc e p oc h op en í p r o to, c o j e to mít h l ad, ab y c h z ase z ac h á z el s d ar y p ečl iv ě j i. 2. J a k d l o u h o b y l J e ž í š n a p o u š t i? 3. K d y s e s t á v á m e B o ž í m i d ě t m i? S K U P I N A B t ř í d a 1. C o j e t o p o p e l e c? 2. C o s e o z v a l o z o b l a k u p ř i J e ž í š o v ě p r o m ě n ě n í. 3. J a k s e j m e n o v a l m u ž, k t e r é h o J e ž í š v z k ř í s i l z m r t v ý c h. Postím se r u k ama: N eb u d u p ř i p r á c i d ě l at z b y tečn é p ř está v k y, ab y c h mě l v íc e času n a n ic n ed ě l á n í a p oř á d n ě si od p očin u l, ab y c h v íc e p omoh l tam, k d e j e to z ap otř eb í, ab y c h moh l častě j i sep n ou t r u c e k mod l itb ě. Odpovědi napište do 18. března. Postím se n oh ama: N eb u d u stá l e p osp íc h at sem a tam a n eb u d u p oř á d n a c estě, ab y c h mě l v íc e času n a p ř emý š l en í o sob ě, ab y c h si u d ě l al v íc e času n a sl íb en é n á v š tě v y, c ý l B u d u p ř z š v ý z n v n ě j š v ě c y c h l é p j v l p ř y c h ř ě n n ě á v B Postím se el m tě em: isu ov at men i am ím em, ab e ob ev ov al astn í ir oz en ost, ab se otev en a sp on tá setk al s oh em. podle časopisu Duha Tentokrát otiskujeme obrázky Klárky Adamíkové z P ř erova a Anič ky V ondráč kové ze S taré V si. Strana 8 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

9 Pštrosí pohádka Ve vzdálené zemi s o h r o mný mi p láně mi, na k t er ý c h p r a ž ilo p o lední slu nc e a c h la dil no č ní mě sí c, ž ili p š t r o si. Velc í p t ác i s p r a c h o vý m p eř í m, dlo u h ý m k r k em a ma lič k o u h la vič k o u. P r o c h ázeli se vzneš eně p o p lání c h na svý c h dlo u h ý c h a sva lna t ý c h no h ác h a snili o t o m, j a k j edno u b u do u lét a t. M o c si p ř áli, a b y se j ej ic h sny vy p lnily. P r o t o se na u č ili b ě h a t t a k r y c h le, ž e se st a li nej r y c h lej š í mi p t ák y na svě t ě. U ž b y li b lí zk o svéh o snu, st a č ilo se j en r o zb ě h no u t, o dr a zit se a let ě t. R o zb ě h li se t edy. J ej ic h p r a c h o vé p eř í za nimi vlálo a ma lič k á h la vič k a na dlo u h ém k r k u se ú p ě nlivě na t a h o va la k neb i. A v t o m se t o st a lo. P š t r o sů m za sví t ilo do o č í slu nc e. L ek li se, p r u dc e za b r zdili a sc h o va li své ma link é h la vič k y na dlo u h ém k r k u do p í sk u. T r va lo j im dlo u h o než se o smě lili j e vy t áh no u t. O d t ě c h do b p š t r o si b ě h a j í p o p lání c h a sna ž í se vzlét no u t, j so u nej r y c h lej š í na svě t ě, a le b o j í se slu nc e. J so u b lí zk o svéh o snu, a k dy ž si na ně j mo h o u sáh no u t, st r č í h la vu do p í sk u. I lidé ma j í své sny, svá p ř ání, ně c o p o č em velmi t o u ž í. R o zb ě h no u se za t í m, sna ž í se do sáh no u t svéh o c í le a na j edno u ma j í h la vu v p í sk u. J ej ic h sen j im na h ání h r ů zu. N eví, c o se t o st a lo, a sna ž í se zo u f a le na j í t t o h o, k do za t o mů ž e. N ej so u zlí, j en h leda j í, k do b y j im p o mo h l neb át se slu nc e. N enec h me j e, a b y se z nic h st a li p š t r o si. Monika Vláčilová O m al ov án ka P o m á h e j n é s t P á n u J e ž í š i k ř í ž. M odl i tb a b ý v a l é h o ž á k a p á t é t ř í d y P a n e J e ž í š i! D ě k u j i t i z a z v í ř á t k a, z a s t r o m y, z a r o s t l i n y i z a c e l o u z e m. D ě k u j i t i z a t o, ž e m ů ž e m ž í t a z a t o, ž e m ů ž e m m í t k a m a r á d k y a k a m a r á d y. D ě k u j i t i z a t o, ž e m ů ž u c h o d i t d o n á b o ž e n s t v í a d o š k o l y. D ě k u j i t i z a c e l o u p ř í r o d u a z a t o, ž e j s i v š e c h n o k r á s n é s t v o ř i l. Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 S t r a na 9

10 P P ok ud se c h c e něk do Modlit se znamená a těš i t se z toh o, ž e moh u Konečně musíme udělat nauči t p lavat, p r oc h ázet se v p ř í tomnosti dý c h at, z p ívat, smá t se p r vní k r ok! j e nej lep š í sk oči t N ej v y š š í h o i p lak at do vody! P otom to c h c e z astavi t se! A p ok ud něk do ž i j e ve stá lé m h luk u, M odli tb a p ř ec e není p ovídá ní neb o nař ík á ní, ale odp oč inek v B oh u a zak ou š ení J eh o p ř í tomnosti. Pokračování kresleného seriálu o modlitbě francouzského malíře a karikaturisty Florise. 3. Modli se k sv é m u O t c i, kt er ý v idí, c o j e skr y t é musí měni t sob ak se dívat na svět a ak mu naslouc at. usly eli toh o, ter ná m má toli o íc t. Sv. ak se ten tak otož e ti o ni Kaž dý se dok e modli t slovy něj ak mi nut tep ve otom, v mlčení, ačíná tb a ok ud ná m ti to, e dleno ale vž dy e ob odli t se, to e avř ít oči a ob evi t elý svět v loub své o sr dc e. tak se uk až ok ud udeš tr valý v vy ok or né m oček vá ní, e o uvi díš ob lak u dý mu. v en nevi di telný vni tř ní svět e stok t eá lněj í než ten vi di telný kard. Newman ane, osím tě, ti nez ap e a Strana 10 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n 2 000

11 B Bůh raději promlouvá v jemn é m Samozřejmě, mohl ván k u, k t erý půs ob í, ž e z ak ouš í š b y t o t ak u d ělat, pok oj a rados t. ale n en í t o J eho s t y l. M á v elk ou ú c t u k e t v é s v ob od ě. Set k á n í s B ohem n ejd e V e s v ět ě, k t er ý n ap r og r amov at n a p oč í t ač i. c hc e v š ec hn o mí t a v š emu v lá d n ou t s e mu s í me n au č i t N eb oť B ů h p ři c há zí č ek at n a od p ov ěď. k d y c hc e a jak c hc e. M od lí š s e? dí vám s e n a N ěho a O n s e C o p ři t om ří k á š? dí vá n a mn ě. S polu js me š ť as t n i O c h, n i c p an e f ar á ři M od li t s e M od li t b a je p ln ý m ří k at s M ar i í, Z d e js em! ob r á c en í m k B ohu Simone Weil p ok or n ou s lu ž eb n i c í : V e s v ět ě, k t er ý c hc e s t á le je t řeb a n au č i t s e zí s k á v at n a č as e, u t r á c et č as p r o oha! mod li a en St ojí za o ok on e ehd, js l a zů al zb eč, ok ly e ec hlad a lhos ejn z ot ev řen ho e! as o ři há zí, ab ě lás js i pro ěho av l, ale ět ou oho ezas hn e. vš m pro eb e Slu e je hn ed za ok em, ale ho zas a oho, er ě mi lu je, řed jeho ět lem. jak o a ět ě! ejs em fäa ]Éáxyt Všem, eř es mé, št ef, šu eme ml ej mo eh D u ch s vatý ná m dá vá mou dr os t a z á lib u pr o s pr á vnou modlitb u. (Vybráno podle: S. de Fiores, T. Goffi Slov ní k spirit u a lit y) lidem. K r is tu s, pr avý člověk, b er e naš e modlitb y a dá vá j im hodnotu s vé modlitb y. V z ý vá ní s vatý ch také oživu j e naš e s poj ení s K r is tem, neb o ná m př ipomíná, že j s me j edna r odina. ob r aceli na B oha tímto j mé nem. K r is tu s z viditelnil O tce. A le naš e modlitb a s e neb u de moci s j ednotit s j eho vz ý vá ním O tce, j es tliže s e nes j ednotíme také s lá s kou, j akou pr oj evil vš em živá vír a. M odlitb a př edpoklá dá vz tah ta a j á, j á a ty. J ednou větou : T y j s i a j á j s em s kr z e teb e a ty mě z veš, ab y ch žil s teb ou. A b b a, O tče J ežíš ná s vy z ý vá a u čí, ab y chom s e ve s my s l života neb o v něj akou lids kou os ob u. M u s í to b ý t vír a v B oha, v L á s ku. V okamžiku, kdy s ku tečně věř íme, vy j adř u j eme s e modlitb ou. A tam, kde př es tá vá modlitb a, př es tá vá také Nemůžeme definovat člověka, nepochopíme-li modlitb u. A le r ovněž tak nemůžeme pochopit pr avou povahu a ú čel modlitb y, nepochopíme-li celkové povolá ní člověka. Nes tačí vír a Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 S t r a na 1 1

12 Jistě je znáte, alespoň vy z P ř er ova a P ř ed m ostí. N ic m é ně pr o vš ec h ny ostatní a pr o ty, k teř í je ví d áváte jen v k ler ic e a r oc h etě za oltář em, neb o pr ávě naopak v b er m u d ác h a tr ič k u něk d e na vý letě, jsm e se r ozh od li zí sk at od naš ic h b r atř í něk olik slov. S lov o tom, jak se vid í pr ávě oni. A n o. J c V ě t š i n o u a s f a l t o. C j V y s t o u p i l i z a u t a. C u z z V ě k. P z j z. J e š t ě j s e m n i c n e n a t á č e l. J m e n u j i s e J a r o s l a P ř i b y l, j e m i 2 9. l e t a m á m 3. s o u r o z e n c e ( s t a r š í h o, d j č e, m l a d š í h o ). N y n í s t u d u j i 4. r o k e m n a C M T F O l o m o u c i. V l á ď J m e n u j i s e V l a d i m í r M r á z e k. J e m i 2 2 l e t a m á m t ř i s o u r o z e n c e ( m l a d š í ). N y n í s t u d u j i t ř e t í m r o č n í k u t e o l o g i c k é f a k u l t y a s e m i n á ř i t e n t o r o k z a s t á m s l u ž b u k o s t e l n í k a. J c T o j e d l o u h ý p ř í b ě h, a l e m o h u ř í c t, ž e j s e m o t é t o c e s t ě p ů d n ě a n i n e u ž o l a d o s t s e j í p a k i b r á n i l. N i c m é n ě, j a k p r a s t a r á m o u d r o s t č l o k m í n í, P á n B ů h m ě n í, d o p a d l o t o j i n a k. T e ď m o h u ř í c t t o, c o p r a l p r o r o k J e r e m i á š : P ř e m l o u l s m ě, H o s p o d i n e, a d a l j s e m s e p ř e m l u t ( J e r 2 0, 7 a ) a n e l i t u j i t o h o. V l á ď T r l a c e l ý c h 1 8 l e t. V e d l a r ů z n ý m i m a l ý m i u d á l o s t m i, k t e r é p o s t u p n ě, a l e j i s t ě, n a s m ě r o j í n a t e n t o c í l. P r o t o ž e j s e m o d d r u h é t ř í d y m i n i s t r o l, t a k j s e m s i s l u ž b u u o l t á ř e První pokus o rozhovor Mohli byste se nám představit? ak á byla vaš e esta do semináře? vá o ste dě lali před vstu pem do semináře? o se vás a tu dobu mě nilo? ově te nám ně ak ou veselou pří hodu natáč ení Tak díky, Vláďo, ale teď naostro Mohli byste se nám představit? Jarda: v vo v a: ve v vá ak á byla vaš e esta do semináře? Jarda: vo va va ví vě vi va vi a: va vá va va z a m i l o va l. P r vn í p ř í m á m y š l e n k a p ř i š l a a s i t a k k o l e m r o k u a t a p o t o m s t á l e ví c e r o s t l a a r o s t l a a ž d o r o s t l a. P ů vo d n í m y š l e n k a, ž e b y c h n a s t o u p i l d o s e m i n á ř e o d va r o k y p o z d ě j i ( t z n. t e ď b y c h b y l v p r vá k u ), z t r o s k o t a l a p o j e d n o m h o d i n o vé m r o z h o vo r u n a f a ř e v P ř e r o vě n o a z a d va d n y j s e m d ě l a l p ř i j í m a č k y d o s e m i n á ř e. C o j ste dě lali před vstu pem do semináře? Jarda: P o vy u č e n í j s e m 7 r o k ů p r a c o va l n a m o n t á ž n í d í l n ě v M e o p t ě, k d e j s e m k o m p l e t o va l p r o m í t a č k y d o k i n. P o t é j s e m n a s t o u p i l d o k o n vi k t u v L i t o m ě ř i c í c h a o d t u d d o s e m i n á ř e v O l o m o u c i. V l á ď a: P o ú s p ě š n é m z vl á d n u t í z á k l a d n í š k o l y j s e m n a s t o u p i l n a u č i l i š t ě v P ř e r o vs k ý c h s t r o j í r n á c h, k d e j s e m v r o c e o d m a t u r o va l ( o b o r m e c h a n i k s t r o j ů a z a ř í z e n í ). V z á ř í d e va d e s á t é h o š e s t é h o j s e m n a s t o u p i l d o T e o l o g i c k é h o k o n vi k t u v L i t o m ě ř i c í c h a p o r o c e j s e m j i ž n a s t o u p i l d o o l o m o u c k é h o s e m i n á ř e. C o se u vás z a tu dobu z mě nilo? Jarda: P ř i b y l y r o k y a o s t a t n í a ť r a d ě j i p o s o u d í d r u z í. V l á ď a: K r o m ě vě k u t a k é z m ě n a p o s t o j ů a ž i vo t n í c h h o d n o t. A u r č i t ě h o d n o t a B o h a a m o d l i t b y v m é m ž i vo t ě. P ově z te nám ně j ak ou veselou pří hodu z natáč ení. Jarda: J e d e n k r á t j s e m š e l n ě c o z a ř í d i t d o s e m i n á r n í k u c h y n ě, p ř e d k t e r o u j e u m í s t ě n a ve l k á vá h a ( o b d o b a va h, j e ž b ý va j í n a n á d r a ž í c h ). A t a k m ě n a p a d l o s e z vá ž i t. P r o t o ž e j s e m j i n e c h t ě l z a š p i n i t b o t a m i, t a k j s e m s i n a n i k l e k l. V t o m a l e z p o z a r o h u vy š l a j e d n a ř á d o vá s e s t r a. K d y ž m ě u vi d ě l a j a k n a t é vá z e k l e č í m, s p r á s k l a r u c e a s e s m í c h e m vy k ř i k l a : J é j d a, o n s e m o d l í u ž i p ř e d vá h o u. Strana 12 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

13 s t a r š í p a n í ze p t a l a, k a m j e d u. K d y ž j s e m j i t o ř e k l, p o t v r d i l a m i, ž e j s m e j i ž n a m í s t ě a za č a l a s e o m ě v í c e za j í m a t. K d y ž j s m e v y s t o u p i l i, p ř e k v a p i l a m ě o t á zk o u : V y j s t e t a d y n o v ý f a r á ř, ž e? T a t o o t á zk a m ě p ř e k v a p i l a, a l e m i l o u p a n í j s e m p ř e s v ě d č i l, ž e n e j s e m, ž e j s e m b o h o s l o v e c a j e d u n a t á b o r. Díky za rozhovor! Iva Baďurová a jáhen Ladislav Vláďa: T ě c h b y b y l o d o s t a t e k, a l e v š e c h n y b y s e s e m n e v e š l y. A l e s p o ň j e d n u za v š e c h n y. V e v l a k u P ř e r o v O t r o k o v i c e. J e l j s e m n a m i n i s t r a n t s k ý t á b o r v e s p o r t o v n í m o b l e č e n í s b a t o h e m a d v ě m a i g e l i t o v ý m i t a š k a m i, a p r o t o ž e j s e m n e zn a l d o b ř e t u t o t r a ť, v č a s e p ř í j e zd u d o O t r o k o v i c j s e m s e v í c e d í v a l v e n, a b y c h s p r á v n ě v y s t o u p i l. T u s e j e d n a Kavár n a p r o s e n i o r y V l e t o š n í m r o c e o b n o v u j e m e K a v á r n y p r o s e n i o r y. B u d e m e s e s e t k á v a t p r a v i d e l n ě k a ž d ý c h 1 4 d n í. O b s a h e m p r v n í h o s e t k á n í b u d e p ř e d n á š k a č i b e s e d a, 2. února 2000 světový den D n e j s m e n a c e n t r u S O N U S p r o ž i l i j e d n o n e d ě l n í o d p o l e d n e s p o l e č n ě s e Š k o l s k ý m i s e s t r a m i z T o v a č o v a s. G r e g o r i í a s. B o h d a n o u, P. I r e n e j e m d o m i n i k á n e m a b r a t r e m j á h n e m Č e s l a v e m z ř á d u s v. F r a n t i š k a. n a d r u h é m s i b u d e t e m o c i p o s e d ě t u k á v y a p o p o v í d a t. osob Z t o h o t o s e t k á n í v á m p ř i n á š í m e f o t o g r a f i i. N a s e t k á n í s v á m i s e t ě š í O b l a s t n í c h a r i t a P ř e r o v. Blahopřejeme k narozeninám Vrcholem radosti je být s tebou, H osp odin e, v e tv é p rav ici je n esk on alé blaho. Žalm 16, 11 O. Arturovi Górkovi O. S l a w om í ru S ul ow s ké m u O. J e rz y m u W a l c z a kovi Postarej se o m n e Doba p os t n í j e v h od n ý m č as e m k p ř e m ý š l e n í n ad s v ý m ž i v ot e m, n ad t í m, c o j e v n ě m d obr é h o a c o by by l o m ož n é j e š t ě z l e p š i t. Z v e m e v á s n a t u t o divadelní hru, k t e r á v e d e k t ak ov é m u z am y š l e n í. P ř e d s t av e n í s e k on á v e č e r, aby c h om m ě l i p ot ř e bn ý k l i d. N e n í u r č e n o p r o d ě t i d o 1 0 l e t. 2. dubna 2000, 19:45 7. dubna 2000, 19:3 0 S á l c e nt r a S o nus P ř e r o v Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 S t r a na 1 3

14 vzoru apoštolů, společenství v působení a v životě, především však v modlitbě osvědčených podle mnišských tradic, misijní zaměření. Vzhledem ke své kazatelské funkci je řád řádem kněžským, se Řád bratří kazatelů Dominikáni spoluúčastí bratří spolupracovníků (laiků). Trvalé, celoživotní studium je vlastní formou Dominkánský řád (OP) vznikl na základě života a působení askeze dominikánů. charismatické osobnosti sv. Dominika Guzmana (kolem r ), Španěla z kastilské Caleruegy, který se po Důraz se klade na slavení liturgie a vnitřní studiu a kněžském svěcení stal řeholním kanovníkem a modlitbu. V současné profesorem v Osmě. Jeho mysl začala naplňovat velká starost: Pane, co se stane s hříšníky? Po setkání se sektou albigenských (katarů) poznal sv. Dominik nutnost prohlubování víry katolíků a snahy obrácení albigenských nenásilnou cestou. První řeholní společenství bratří vzniklo roku 1215 v Toulouse pod záštitou místního biskupa Fulka. Vzhledem k závěrům IV. lateránského sněmu však nebylo umožněno sv. Dominikovi založit nový řeholní řád. Bratři se tedy přidali k řeholi sv. Augustina a doplnili ji vlastními stanovami papež Honorius III. potvrzuje komunitu u sv. Romana v Toulouse a dává bratřím jméno Kazatelé. Do Čech uvedli dominikány po roce 1225 dva polští kanovníci. Se svolením krále Přemysla Otakara I. založil bl. Česlav dominikánský klášter sv. Klimenta Na poříčí v Praze a z něho vycházel kázat do celých Čech. Čechy a Morava spadaly do polské provincie, avšak roku 1301 se provincie česká s 22 kláštery po celém území Čech a Moravy osamostatnila. Sám sv. Dominik vtiskl řádu tyto hlavní směrnice: kázání pravd podle víry poznaných studiem a hlubokou vnitřní modlitbou, věrohodnost života život v chudobě podle době bratři působí jako učitelé na fakultách teologických, právnických, filozofických a pedagogických. Několik bratří vyučuje náboženství a občanskou nauku na gymnáziích a jiných středních školách. Dominikáni organizují činnost misijního autobusu, nakladatelství Krystal a rozhlasového nahrávacího studia Veritas v Praze. Řídí časopisy Salve, Amen a Revue církevního práva, jsou v redakčních radách řady dalších periodik. Řeholní oděv hábit se skládá z bílé tuniky, která je přepásaná koženým páskem, na jehož levé straně je zavěšen patnáctidesátkový růženec, dále ze škapulíře a kapuce. V zimním období do chóru, o slavnostních příležitostech a kdykoliv venku se nosí černá kapa s kapucí. Přijímání nových členů a jejich formace má svá pravidla. Po přijetí, po obláčce následuje jednoroční noviciát, první sliby na tříleté období. Plné členství v řádu získává bratr složením slavných slibů (profese na celý život). Po slavných slibech může být klerikům dovoleno přijmout jáhenské a kněžské svěcení. Alena Sv. Jan z Boha Narodil se v Portugalsku r. 1495, vlastním jménem Jan Ciudad. Jeho život byl plný dobrodružství, tak jak jeho povaha a temperament toužily po dobrodružství. Do svých 42 let vystřídal mnoho zaměstnání. Pracoval jako pastýř, voják, pouliční prodavač a nakonec jako knihkupec v Granadě. Když slyšel kázat bl. Jana z Avily, změnil své chování tak okázale a zvláštně, až jej považovali za blázna a zavřeli do ústavu pro choromyslné. Tam prožil tvrdé a mnohdy nelidské zacházení s nemocnými lidmi (běžnými léčebnými metodami bylo např. vhození do ledové vody, bití důtkami, pověšení hlavou dolů, apod.) a to jej přivedlo na myšlenku založit ústav, kde by se s nemocnými zacházelo s úctou, používaly se moderní lékařské metody a dbalo se na dodržování hygienických zásad. Často vycházel do ulic a prosil o dary pro nemocné. Aby jeho dílo mohlo pokračovat, založil řád Milosrdných bratří, kteří se s láskou věnovali ošetřování nemocných. Zemřel 8. března 1550 v Granadě. Roku 1960 byl svatořečen a později prohlášen patronem všech nemocnic. Jarda Branžovský Strana 14 Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000

15 MOTTO: Každý jubilejní rok je jako pozvání na svatební hostinu. Římský biskup, jako Petrův nástupce, zdůrazňuje pozvání na oslavu J ubilea, aby dvoutisícileté výroč í ú stř edního tajemství kř es anské víry by lo prožíváno jako cesta smíř ení a jako znamení opravdové nadě je pro ty, kdo hledí na Krista a na jeho církev jako na (pokračování citátu k M il é niu čtě te ve s tínovaný ch ř ád cích taj e nky ) A Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ B C D E Χ F Χ G Χ H I Χ Χ J K Χ Χ L M Χ Χ N O Χ Χ P Q Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ V O D O R O V N Ě : B. začátek abecedy; část panských šatů; Izákova žena; vězení na hradě Špilberku; C. svetry s vys. límcem; pouze; SPZ Žďár n/ Sázavou; trvale rostoucí zuby někt. savců; cestoval na vozidle; D. zámek u J aroměř ic ( sev.č ech y) ; rozh azuj e semena; ch em. zn. dusíku; nápoj s kof einem; uvede do klidu; E. am. spisovatel f ant. novel ( E.A. ) ; ang l. plemeno lovec. psa; zastavuj e proudění v potrubí; bylina pěstovaná j ako krmivo; F. malý pant; proskurník lé kař ský ; ch em. zn. titanu; lé č. bylina z č eledi pyskatý ch ; G. vidina ve spánku; př ítok D unaj e u Š tú rova; ch em. zn. kř emíku; SPZ Pardubic; SPZ O lomouce; př ít. č as slovesa bý ti; zkr. elektrokardiog raf ; H. org. látka s vys. obsah em energ ie; spoj il se v j ednom bodě; anděl. pozdrav; asij ský stát ( h l. město D illí) ; I. vyzař uj e oblíbené aró ma; pletivo na ch ytání ryb; H ospodin zástupů; ukládej zrno do půdy; J. zneč istit oděv; okř ídlený stráž ce duš í; zkratka lé kař e; f orma lyrické poezie; K. slabika smích u; ř ím. č ísly ; ch em. zn. j odu; dom. zavolání V endelína; plyn v reklam. trubicích ; zkr. televize; L. nech těná ch yba; opera ital. sklad. G. V erdih o; ang l. moř e; M PZ Š panělska; cílověd. potlač ování tělesný ch tuž eb; poloměr; M. M PZ E cuadoru; č innost ( j ednání) ; př íbytek vč el; vidina ve spánku ( dlouze) ; SPZ H odonína; draví ptáci; N. stav bez h luku; sourozenec ( dívka) ; způsob vybud. nový ch duch. h odnot; zkr. O kres. f inanč. správa; O. slavnost udělení vysokoš kolské h o diplomu; h udeb. skladatel ( Petr * ) ; org ány sluch u; ch em. zn. boru, vanadu a f luoru; P. zámek v okr. Č. L ípa; klec na ch ytání h lodavců; lé k potlač uj ící bolest; samoh lásky slova narození. S V IS LE: 1. zámecká zah rada; ch em. zn. f osf oru; 2 zkr. Státní odborné uč iliš tě; závazky ( krátce) ; ovíj ivá rostlina k vý r. piva; př edlož ka; 3. otevř ená č ást bytu; zavolání na pramáti lidstva; něm. autor románů pro mládež ( K arel) ; rusky cirkus; 4. písmeno k ( dlouze) ; voj en. j ednotka ( zastarale) ; př ednost krátce narozený ch ; 5. poseká obilí; rodná místa ptáků; zkr. pro kusy; os. záj meno 1.os. mn. č.; 6. koč kovitá š elma B eskyd; mat. zn. E ulerova č ísla; nádh erná dívka; primáti; 7. rozh odl se vstoupit; oblé knout; kráč í; ch em. zn. síry a vápníku; 8. SPZ B erouna; město na okr. B runtál; slovensky velbloud; vodní skály; 9. svárlivá zloba; dopravil sh ora; č ást ú st; 1 0. SPZ K olína; neobratný ; toh oto dne; š vé dská kytar. skupina; 1 1. uzavř e klíč em; M PZ Polska; citoslovce beznaděj e; h ypotetický prostor; 1 2. ch em. zn. draslíku; uzávěr láh ve; M PZ R akouska; lé č ivá tropická rostlina; ch em. zn. dusíku; prasyn; 1 3. měnit nátěr; esperantsky vej ce; pakostnice ( nemoc kloubů) ; h ej no ptáků; 1 4. sírany některý ch kovů; pancé ř ová sch ránka; cenný papír; 1 5. cizí měny; světová strana; š ť áva; západosibiř ská ř eka; ch em. zn. india; 1 6. os. záj meno 1.os. mn. č.; velmi; f yz. př edpona pro nano; ang l. syn; písmeno E ; stráž ka ceny; 1 7. ch em. zn. radonu; dom. zavolání na J iř inu; ráj ; zkr. pro tunu; č asopis př erovské h o děkanátu; 1 8. ch em. zn. teluru; stř ela z luku; město na U kraj ině; stavitel pař íž ské rozh ledny; 1 9. os. záj meno 2.os. mn. č.; kaprovitá ř íč ní ryba; ch em. zn. g ermania; znač ka pro č as; poloměr; ch em. zn. síry; ř ím. č íslice 1. Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 S t r a na 1 5

16 Přítel je tou částí člověka, kter á je ur čen a tob ě, a otevír á ti b r án u, kter ou b y asi n i kd o ji n ý n i kd y n eotevřel. Antoine de Saint-E x u p é r y : 3 0 Křes anské vzdělávací a ku lt u r ní cent r u m M. C. Ziescheová Dokonalá svoboda neděle SONUS ú č in k u j e: M. G. Č ást e k : 0 0 Křes anské vzdělávací a ku lt u r ní cent r u m R e c i t ál E vy H e ny c h ové ú t er ý SONUS P op e le č ní st ř e da d en p ř í sn é ho p ost u ú t er ý Začátek postní doby : 0 0 NsP, interní Mše svatá (zpívá malá schola) s o b o t a o d d ě l ení :00 Za č a l o j i ž v m é m s r d c i V e l k é j u b i l e u m? sobota 17 :00 S etk án í p r o d ě vč ata u Š k olsk ý ch se st e r n aš í P an í Tovačov (S sebou: Bibli, tužku, zápisník, přezůvky, něco na f a ř e d o společ né h o ka str olu, popř. spa cák. ) : 00 NsP, interní B o h o sl u ž b a sl o va se svat ý m př i j ímán ím sobota o d d ě l ení : 00 NsP, interní Mše svatá sobota o d d ě l ení : 00 N ár o d n í p o u ť d o Ř í m a 2000 o d j ez d - č tv r te k p on d ě l í Š íř a v a : 00 NsP, interní B o h o sl u ž b a sl o va se svat ý m př i j ímán ím sobota o d d ě l ení : 00 NsP, interní Mše svatá sobota o d d ě l ení 25. března j u bi l ej ní d en: D en m anž el ů Slavnost Zvěstování Páně J e t o v l ast n í v ý ro č í z ač á t k u p ř eb ý v á n í B o ž í h o S y n a v n aš í z em i. J ak j e p ro ž i j em e? 9:00 - k o s t e l s v. V a v ř i n c e m š e s v a t á s o b n o v o u m a n ž e l s k ý c h s l i b ů. o d 1 0:3 0 - S O N U S s p o l e č n ý p r o g r a m p r o r o d i n y 1 2 :00 - o b ě d 1 3 :3 0 - p o u n a m a r i á n s k é p o u t n í m í s t o u p r a m e n e p o d n e m o c n i c í 1 4 :1 5 - m a r i á n s k á p o b o ž n o s t V y d á v á Ř ím sk o k a to l ic k ý d ě k a nsk ý ú ř a d v Př ero v ě p o d z á š tito u O tc e J o sef a L a m b o ra. Po d ně ty, p ř ísp ě v k y a inf o rm a c e k o tiš tě ní l z e o d ev z d a t na f a ř e. U z á vě r k a p r o d u b n ové čí s l o j e 1 7. b ř e z n a Adresa: Děkanský úřad Přerov K rat oc h ví l ova Přerov 1 N á kl ady na 1 ks výt i sku : 7, - K č N ep rodej ná t i skovi na. Strana 16 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Zpravodaj Radia Proglas č. 32

Zpravodaj Radia Proglas č. 32 Zpravodaj Radia Proglas č. 32 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, léto 2005 Slavíme a vzpomínáme Slavíme a vzpomínáme, kdo všechno dělá už deset let rádio s cyrilometodějským jménem Proglas:

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

Nové Město na Moravě květen

Nové Město na Moravě květen Nové Město na Moravě květen Panna Maria - prostřednice všech milostí Maria, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě, ať každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam, ať pro

Více

G eschichte der Juden in Kolin. Dějiny Židů v Kol ně.

G eschichte der Juden in Kolin. Dějiny Židů v Kol ně. Oto Hutter, syn Šimona Huttra z K., přišel do rus kého zajet a po vojně se vrátil zdráv. Oto Weisl měl se právě při vypuknut války vrátiti z vojny domů, jako jednoročn dobrovoln k. Musel však na vojně

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

texty texty texty texty texty texty texty text ty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty text

texty texty texty texty texty texty texty text ty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty text texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty

Více

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži 1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN AG IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově.

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově. G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Bearbeitet von Direktor Jan Maximovič, Goltsch Jenikau. 1 řináct km od Čáslavě na jih, 7 km od H abrů lež město Golčův Jen kov, vlastn to tepna Habrska pro své

Více

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň OBAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž tezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Lepší je zakončení věci než její počátek. Nikdy

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více