Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké nko sou ohá ost om ová odl it a o o ok ra ová oz ov ory s n a š i m i b ohosl ovc i J a rosl a ve m a V l a d i m í re m K ř í ž ov ka b ř e z nov á a dal š í Přemlouvals mě, H osp od i n e, a d al j sem se p řemluvi t (Jer 20,7a) str. 12 Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000

2 ž Úvodník Příkopy Často projíždím úsekem cesty T rou b ky T ov ač ov L ob odi ce. N akonec není to ni c neob v ykl é h o. V ždyť jsou to f arnosti mé h o kně žské h o pů sob ení. Z a jíz dy poz oru ji 8. b ř e z n a P o p e l e č n í s t ř e d a 2 0. b ř e z n a S l a v n o s t s v. J o s e f a, s n o u b e n c e P a n n y M a r i e 2 5. b ř e z n a S l a v n o s t Z v ě s t o v á n í P á n ě pytl e v yč nív ající z př íkopů pl né v š i h h u á z v u J, b l z á z v l á z h v š. K v š á ř b l P ř š l h á l i z l b z l N, á l č ř, č l ě v ý v á I z i v u č i i. 8. b ř v z l i i u u N i č B l, č i i v i b l i á B u. J č b l i v i z i é h v é h v z u B u. N V á b u č v h i. V ů b i f č i f z C h ř, b u č i v z é h V i z h I z v, v, z á v i v š S l ň l č l ě h š N u l á v u l á v z é h ý h ř ů b u z v š h B l š v á odpadků a el ké o arab rdí, které ji ž nenach í domá cnostech a díl ná ch žá dné pl atně ní. e smu tné že tak ez oh edně ach íme s prostř edím, e které m ži jeme a dě me ně o el ké smeti tě tomu emu se tv íme jako y se ni c nedě o. emý ím nad tím, jak dl ou o si tu to sku teč nost nech me íb t a kdy ač neme dě at ně co, co y tento stav mě ni o. ech ci ab y si potenci ní tená mysl el že tato úv ah a je projev em ov ka, e které m se oz smysl pro och ranu př írody. když mi není jedno, da-l ži ji krá sně prav ené m a sté m prostř edí, neb o ni kol ez na e stř edu ač neme nov ou tu rg ckou dob dob postní. ení tř eb a ni komu př pomínat, že je to as oží mi osti as ntenz níh o př žov ní se k oh e to as, jenž ych om mě yu žít na rev sv o ži ota, sv o tah k oh ev ím jak pro s, al e pro mě to de as el ké o úkl du ec tím nemysl ím jarníh o úkl du ary, kostel a arské ah rady. ci jen íci že to de pro mě as úkl du ah radě sv o srdce. ždyť naš e srdce se mů že podob at tě m př íkopů m pl ný m rů né o smetí. naš eh o srdce yč nív ají pytl e pl né sob ectv í, nel askav osti ch amti osti sti a eš keré ji né píny. tejně tak, jako poh ed na př íkop pl ný smetí ná s nemů že napl ov at radostí, tak ani poh ed na ov ka, který si raje na smeti ti nemrav ností. ev ím, co dě te y, al e já se poku sím dě at poř dek ah radě sv o srdce a to ne tak, že smetí sv ch ích du př eh az ov at do sou sedov y ah rady, al e poku d možno sesb írá m ech no, co se dá a odím to do kontejneru ožíh o mi osrdenstv í a odpu tě ní e sv tosti smíř ení. P. Jerzy Walczak Slitováváš se nade všemi, Bože a nemáš v nenávisti nic z toh o, c o j si stvoř il: p ř eh lí ží š naše h ř í c h y, p r otože c h c eš, ab y c h om se ob r átili, a odp ou ští š nám, neb oť j si náš P án a Bů h. Vstupní antifona z l itur g ie P ope l e č ní stř e d y. Popeleční s t ř ed ou vstupujeme do postní doby, která končí na Zelený čtvrtek, kdy večerní mš i svatou z ačíná tz v. Velikonoční třídenní. T ímto dnem veř ejní kajíc níc i z ačínali ji ž v 7. století své pokání. B yli toti ž z c írkve vyloučeni a své pokání mě li vykonat bě h em postní doby. V kostele moh li stát jen na určené m místě. B yl vytvoř en i z vláš tní obř ad: J ako rodi če byli vyh náni z ráje, jsou nyní vyh áně ni kajíc níc i z c írkve, a to se dě je obř adem, př i ně mž se vyslovuje B ož í roz sudek nad A damem, z toh o dnes př ež i la f ormule: P r a c h j s i a v p r a c h s e v r á tíš. K ajíc níc i byli pož eh náni vkládáním rukou, poz dě ji se př i poji lo poz namenání čel popelem. T ento obř ad se od 1 0. století apli koval na vš ec h en li d. Popelec je svátosti na, která je z namením pokání a obrác ení. P opel je př i pravený z ratolestí, posvě c enýc h př edeš lý rok na K vě tnou nedě li. K ně z nejdř íve popel pož eh ná a př i boh osluž bě místo ú konu kajíc nosti oz načuje vě ř íc í kř íž em z popela. Popel a k ř íž. P opel je z namení, ž e ně c o není h otové, ž e ně c o nemů ž e trvat stále a má svů j konec. K ř íž nám z ase ukaz uje na naš e vykoupení. J ež íš nám otevírá skrz e svou smrt na kř íž i nový ž i vot. S pojení symbolu popela a kř íž e má svou h loubku. P opel je prac h, ale když se smíc h á se z emí, vyrů stá nový ž i vot. T ak také z namení popela a kř íž e nám ukaz uje, jak spolu ú z c e souvi sejí selh ání a odpuš tě ní, smrt a i vot. Pů s t. P opeleční stř eda s V elkým pátkem jsou dny, kdy se z ac h ovává pů st z drž enli vosti od masi týc h pokrmů a př i postu ú jmy se smíme najíst jednou z a den dosyta. T ento pů st z drž enli vosti a ú jmy je váz aný podle postníh o ř ádu vydané h o českými ordi nář i pro katolíky od dokončené h o 2 1. do dokončené h o 5 9. roku ž i vota. M ladi stvým mez i 1 4. a 2 1. rokem a starš ím po dovrš ení 5 9. roku se ukládá pouz e pů st z drž enli vosti. P ů st se projevuje urči tými druh y odř íkání, ale jeh o koř en je láska ke K ri stu. A skez e je od slova a s kez is to z namená c vi čení, ú si lí a z e slova vysvítá, ž e k nápravě naš eh o ž i vota je tř eba námah y. O dř íkání askez e je jenom prostř edkem, metodou ve služ bě ž i votu, proto se snaž í být v souladu s jeh o novými potř ebami. D neš ním nejaktuálně jš ím umrtvováním je např. osvoboz ení se od potř eby dopi ng u, ryc h losti, h luku, povz buz ujíc íc h prostř edků. V době postní k pů stu patř í př i káz aný nedě lní odpoči nek, h ledání ti c h a a pokoje, v ně mž člově k najde z novu sc h opnost se z astavi t. D ů lež i té je nalez ení času na modli tbu, na kontemplac i i uprostř ed h luku svě ta, v autobusu, v davu, na kř i ž ovatc e, v obc h odu.p ů st je př edevš ím sc h opnost př i kaž dé m setkání s člově kem prož ít př ítomnost druh ýc h. T ato askez e se stává poz orností vů či volání evang eli a reprez entované mu blah oslavenstvím. J ež íš K ri stus se př ec e z totož ň uje se svými a naš i mi bratry a je správné v době postní podtrh nout blíž enec kou, bratrskou lásku. P ro K ri sta Strana 2 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

3 musíme projevit lásku i k nepřátelům a pomáhat ubohým, chudým a pronásledovaným. Naše askeze se má snažit o pokoru a velikou čistotu srdce, abychom svého bližního osvobodili a vrátili ho Bohu. V unaveném světě, přetíženém starostmi, ve světě žijícím ve stále se zrychlujícím tempu, kde není čas na společenství a společná setkání, je úlohou každého z nás najít a prožívat duchovní dětství, žít evangelium a přinášet jej do tohoto světa a nebát se opravdové námahy a askeze. To nás určitě přivede k pokání, uznání svých vin a k svátosti smíření. Mimo liturgii nám církev v době postní nabízí časté rozjímání před křížem o utrpení Páně, pobožnosti křížových cest nebo různé duchovní obnovy. V pěti postních nedělích můžeme ve společenství církve, ale i sami prožít naše obrácení se k Bohu, náš křest a víru v Kristovo světlo, milosti a jistotu vzkříšení. Šestá neděle je neděle Květná a tou začíná Svatý týden. Možná mnozí z vás budou znát staročeské názvy postních nedělí. Názvy velice pěkně vyjadřují to, co věřící prožívali. První neděle ČERNÁ, ženy odložily svou parádu a vzaly si černé šátky. Druhá neděle PRAŽNÁ, podle staroslovanského pokrmu, který se připravoval pražením nedozrálého obilí. Třetí neděle KÝCHAVÁ, naznačuje, že nejvíce nachlazení je na jaře. Čtvrtá neděle se svým názvem přimyká k liturgii velmi těsně. Vstupní antifona této neděle začíná: Vesel se Jeruzaléme LAETARE. Tuto neděli se zdobí oltář květinami a kněz na sebe bere ornát růžové barvy. Označení neděle je DRUŽEBNÁ. V postě se nekonaly žádné zábavy. Jen tuto neděli se mladí lidé družně sešli a pobavili se. Pátá neděle se nazývala SMRTNÁ a zahajovala dobu na velké dny Ježíše Krista. Označení nejsou liturgická, ale nemohou vymizet, neboť k nim patří různé zvyky a těch není málo. Právě možná mnozí lidé, kteří neznají podstatu Velikonoc znají pouze zvyky a je třeba skrze ně ukazovat jim na Ježíše Krista. Doba postní je dobou přípravy na křest katechumenů. V poslední fázi katechumenátu, připadla v této době významná úloha bezprostředně připravit kandidáty na křest. Na začátku postní doby jsou zařazeni mezi vyvolené, vrcholem vyučování je slavné předání evangelií, vyznání víry a modlitby Páně na třetí, čtvrtou a pátou postní neděli. Liturgie těchto nedělí na to upomíná (evangelia o samaritánce u studnice Jakubovi, o uzdravení slepce, o vzkříšení Lazara). Pro ty, kdo jsou pokřtěni, je postní doba přípravou na obnovu křtu. V březnu nám připadne slavnost sv. JOSEFA na neděli, proto v liturgii se tento svátek přesouvá na pondělí 20. března. Svátky svatých nemají převládnout nad svátky, kterými se slaví vlastní tajemství spásy. /CS 111/ Svátek sv. Josefa se slaví v církvi již od 10. století. Slavnost Zvěstování Páně- ústředním bodem oslavy je tajemství vtělení věčného Slova, tajemství věčné spásy. Tento svátek se slavil již kolem roku 550 a v Římě byl zaveden v 7. století. Panna z Nazareta byla od prvního okamžiku svého početí jasem jedinečné svatosti a z rozkazu Božího je zdravena jako milostiplná (Lk 1, 28). Sama pak odpovídá na Nebeské poselství: Hle, služebnice Páně! Ať se mi stane podle tvého slova. (Lk 1,38) Takto Maria, dcera Adamova, projevila souhlas se slovem Božím a stala se Ježíšovou matkou. Celým srdcem a bez jakékoli zábrany hříchu přijala Boží vůli za svoji. Jako služebnice Páně se úplně zasvětila osobě a dílu svého Syna a pod ním a s ním se věnuje z milosti- Všemohoucího Boha tajemství vykoupení. Podle sv. Ireneje Maria svou poslušností se stala příčinou spásy pro sebe i celé lidské pokolení. (LG 56) Před postní dobou jsou dny, které se v každé zemi jmenují jinak. Masopust, fašink, karneval, šibřinky nebo postní noc. V naší zemi je masopust třídenní svátek, který nemá nic společného s liturgií. Je ale zcela podřízen církevnímu kalendáři. O tomto veselí z Čech a Moravy jsou první písemné zprávy již ze 13. století, ale jistě je původ masopustu staršího data. Masopustní tradice zcela nezanikly, i když málokdo přemýšlí o významu. Tři dny před Popeleční středou se nazývaly Ostatky a byly vyvrcholením a zároveň ukončení masopustu. Byl to vždy čas veselí a zábav, aby se více rozlišilo období půstu. Na mnohých místech se i dnes pochovává basa a to proto, aby si lidé uvědomili, že když není hudba, není ani tance a zábav v době postní. Od Popeleční středy až do středy Svatého týdne včetně se vynechává v liturgických textech každé Aleluja Liba Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 Strana 3

4 Kostel sv. Floriána mučedníka v B oc h oř i Novogotický kostel podle návrhu knížecího arcibiskupského stavitele G ustava M eretty by l př es vš echny obtíže roku pod stř echu př iveden a roku ú plně dohotoven a po svatém F loriánu tu nedě li od sam ého arcibiskupa slavně posvě cen. S vě titelem by l B edř ich kardinál F ü rstenberg, patron kostela. D o té doby m ě la B ochoř j en kaplič ku sv. F loriána a až do roku patř ila polovina obce k f arnosti př erovské a druhá polovina k f arnosti vlkoš ské. T ento neobvy klý stav by l z pů soben tím, že od 1 3. století m ě la ves B ochoř dva vlastníky a proto polovina obce konala roboty a platila desátky f arář i ve V lkoš i, z atím co druhá f arář i v P ř erově. T y to platy z ů staly, i kdy ž v roce z ískali páni z L udanic celou ves, kvů li níz kým dů chodů m f arář ů z ů stal stav z achován i tehdy, kdy ž v roce koupil panství F rantiš ek kardinál D ietrichš tej n a sm ě nil j e s olom ouckým biskupstvím z a panství žď árské. O d té doby z ů stala B ochoř m aj etkem biskupství, ale vlastního f arář e ani tz v. lokalii z ískat nem ohla, protože do P ř erova i do V lkoš e by lo m éně než hodinu cesty. A ž po z ruš ení poddanství a vy placení náhrad vrchnosti v roce m ohli bochoř š tí pom ýš let na vlastní kostel. A nžto obec, která pod dvě f ary patř í, z tracená j est sam a sobě, roz hodli se bochoř š tí sousedé pro stavbu kostela uprostř ed návsi a z ř íz ení hř bitova. Z ákladní kám en by l posvě cen 2 9. č ervna K ostel j e 3 2 m dlouhý, presby tář, sakristie a př edsíň j sou klenuté, z atím co loď j e kry ta oz dobně vy ř ez ávaným trám ovým stropem. T aké z dobený ků r stoj í na m alovaných dř evě ných sloupech s kam enným i patkam i. P odstatná č ást vnitř ního z ař íz ení v novogotickém sty lu j e pů vodní, pocház í z let a B ohatá m alba stě n j e dílem m alíř e F rantiš ka M atz keho z K rakova, který po stranách trium f álního oblouku nam aloval sv. P etra a P avla s andě ly, m ez i okny lodě č tveř ici evangelistů s j ej ich sy m boly, okna orám oval ornam entem a spodní č ást lodi i presby tář e kobercovým vz orem. T aké nově j š í doplň ky, kterým i svů j kostel z kráš lili f arníci i f arář i, odpovídaj í tvarem i výtvarným poj etím - poly chrom ované reliéf y K ř ížové cesty, baldachýn sochy B ožského S rdce P áně v trium f álním oblouku, boč ní oltář P. M arie S vatohostýnské a z ej m éna barevná okna z roku H lavní oltář m á m ensu z č erného m ram oru. Z áoltář í z dobí socha sv. F loriána v nadživotní velikosti př ed z lacenou stě nou v bohatě z dobeném rám u. U nohou svě tce j sou j eho obvy klé atributy - hoř ící dů m, m lýnský kám en a palm ová ratolest. Nad boč ním oltář em, poš koz eným povodní v roce , j e socha P. M arie S vatohostýnské, dar z atím posledního bochoř ského f arář e J. H ej ny, který dal také v roce obnovit m albu kostela a postavit nový obě tní stů l. A ž do vz niku sam ostatné f arnosti v roce se v bochoř ském kostele pravidelně stř ídali př i bohoslužbách kně ží z P ř erova a z V lkoš e. P rvním bochoř ským f arář em by l od 2 4. prosince P. T om áš S m olka. D nes j e bochoř ská f arnost pro nedostatek kně ží spravována z P rosenic. B ě hem váleč ných let poz by l kostel z vony, z ů stal j en um íráč ek. T eprve v srpnu př iby l nový z von M aria. T aké dom inanta kostela i obce, š tíhlá, 4 0 m vy soká vě ž už nestoj í. V ichř ice, která se př ihnala ve več erních hodinách 1 3. srpna , z nič ila stř eš ní č ást vě že, která se i s kř ížem z ř ítila. T eprve v roce by la postavena dneš ní, o 8 m nižš í stř echa, která vě ži z nač ně ubrala na kráse. Marta Kornelová. Strana 4 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

5 n V m i n u l ý c h č í sl e c h j sm e se se z n á m i l i s p ů v o d e m a d ě j i n a m i j u b i l e í. T e n a h l é d n e m e d o u d á l o st í n a š i c h d n ů C o z a j í m a v é h o se st a l o o d 1. l e d n a? 20. ledn a oslavovalo ve V atikán u své j ub ileum n ě kolik tisí c p olicaj tů z celé I tálie. O sm milion ů I talů chce letoš n í p rázdn in y sp oj it s j ub ilej n í p outí do Ř í ma. V y p lývá to z p rů zkumu italských hotelié rů. Začátek roku 2000 svatý otec ohlásil úderem n a velký zvon J ub ilea. M á 1, 5 m p rů mě ru, p o ob vodu mě ř í 6 m a váž í 5 tun. P ř esn ě o p ů ln oci z 3 1. p rosin ce n a 1. ledn a 2000 p ap ež p ozdravil z okn a své ho b y tu v ap oš tolské m p aláci kolem tisí c lidí, hlavn ě mládež e, kteř í se shromáž dili n a S vatop etrské m n ámě stí. P op ř ál do n ové ho roku shromáž dě n ým a p ož ehn al j im. P ak delš í dob u sledoval slavn ostn í ohň ostroj e. 2. ledn a se p ap ež setkal se 1 00tisí ci dě tí celé ho svě ta a s tě mi, kteř í j e dop rovázeli. V zp omen ul n a dě ti n emocn é, n a dě ti p ostiž en é válkami a katastrof ami, ž ij í cí v chudob ě a trp í cí n ásilí m. P ř ip omen ul také ty, které se an i n emohly arodit. 6. ledn a udě lil b iskup ské svě cen í dvan ácti b iskup ů m 3 1. ledn a p ap ež slavn ostn ě otevř el p odzemn í p arkoviš tě p od p ahorkem J an iculum, n a které m mů ž e zap arkovat 9 5 autob usů a 7 23 osob n í ch aut. N a n ej vy š š í m p áté m p odlaž í p odzemn í kon strukce se n acházej í restaurace, ob chody, b ar a stálá výstava o p ů sob en í K on g reg ace E van g elizace N árodů. S tavb a stála 4 0 milion ů dolarů a n en aruš uj e p ohled n a vě čn é mě sto. 2. ún ora 1 8. tisí c ř eholn ic a ř eholn í ků z celé ho svě ta slavilo sp olu se svatým otcem j ub ileum zasvě cen é ho ž ivota. P ř i mš i svaté n a S vatop etrské m n ámě stí zdů razn il velkou hodn otu ř eholn í ho ž ivota ún ora za p ě kn é ho slun ečn é ho p očasí slouž il svatý otec mš i svatou p ro n emocn é a p ro zamě stn an ce ve zdravotn ictví. N a n ámě stí, kde se mš e kon ala b y l p ro n emocn é n ataž en elektrický hř ej í cí kob erec. M š i svatou slouž ilo 4 5 b iskup ů a kolem 3 00 kn ě ž í. Zúčastn ilo se kolem 1 5 tisí c n emocn ých, z toho 1, 5 tis. n a in validn í ch vozí cí ch a 7 tis. n a n osí tkách. M imo j in é svatý otec ř ekl, ž e zdraví j e B ož í m darem. K dy ž vš ak utrp en í zaklep á n a n aš e dveř e, j e tř eb a umě t vidě t v n ě m B ož í p lán ún ora b y l p ro n emocn é p oř ádán kon cert sp oj en ý se svě dectví m n emocn ých lidí. V atikán in f ormoval, ž e z 3 0 milion ů p outn í ků, kteř í n avš tí ví letos V atikán, b ude 1 5 % lidí zdravotn ě p ostiž en ých. P luviál, který mě l ob lečen ý svatý otec n a slavn osti otevř en í svatých dveř í 1 8. ledn a začala ekumen ická b ohosluž b a v b azilice sv. P avla za hradb ami, které p ř edsedal J an P avel I I. S p olu s n í m se zúčastn ili p rimas an g likán ské cí rkve arcib iskup C an terb ury G eorg e C arey a metrop olita A tan azy z K on stan tin op ole. P ř i slavn osti otví rán í té to čtvrté svaté b rán y se p ř edp okládalo, ž e ke krátké modlitb ě p oklekn e j en om svatý otec. A vš ak p ř ip oj ili se k n ě mu také v B azilice sv. P etra b ude vy staven ý j ako ex p on át n a výstavě látek v P ratu u F loren cie ún ora svatý otec p odě koval 24 tisí ců m trvalých j áhn ů, které zastup ovalo v Ř í mě 1, 5 tisí ce j ej ich p ř edstavitelů. P odě koval za j ej ich služ b u a p ovzb udil, ab y se n en echali odradit rů zn ými tě ž kostmi. P. Slawomir Su lows k i dop rovázej í cí zástup ci n ekatolických cí rkvi. Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 S t r a na 5

6 a b y c h b y l j a k o d u h a k t e r á s e b o u n e z a b í r á m í s t o i k d y ž u t í k á j a k o p o s c h o d e c h o d z e m ě d o n e b e J a n T w a r d o w s k i Už rok se setkáváme s verš i otc e J a n a T w a rd ow ské h o. B y l o mý m p ř án í m, a b y c h om se d oz vě d ě l i kromě b ásn í n ě c o i o sa motn é m a u torovi. N en í to j ed n od u c h é se k n ě mu j en ta k d osta t. P o od h a l en í ta j emn é h o tel ef on n í h o č í sl a a p o n ě kol i ka p oku sec h b y l mi p ř i sl í b en roz h ovor: Č ekám u seb e v p on d ě l í ve h od. S B oh em. B y l a sob ota več er. A ta k n a d ru h ý d en, v n ed ě l n í od p ol ed n e, j sem se oc i tl v ry c h l í ku d o V a rš a vy. P ř esn ě v u rč en é m termí n u j sem b y l v kostel e sester ř ád u N a vš tí ven í P a n n y M a ri e ve V a rš a vě, u n i c h ž j e otec T w a rd ow ski d u c h ovn í m sp rávc em. J i ž č eka l. P. Jan Twardowski Narozen ve Varšavě Po přivítání jsem nabídl otci vš ech na č ísla naš eh o č asopisu, ve k ter ý ch vy ch áz ely jeh o ver š e. Pok ou š el se č íst. K dy ž to neš lo, mu sel jsem to u dě lat já. A tak z ač al náš r oz h ovor J.T. Moc krásně to zní č e sky. P op rv é m ám m ož nost sl y š e t i č íst m é v e rš e v tom to j a zy ce. Jse m v e l m i p otěš e n. S. S. J eš tě jednou dě k u ji jmé nem svý m i č tenářů S lova pr o k až dé h o z a toto setk ání a mož nost r oz h ovor u. Pr o mnoh é, k teří se popr vé setk ali s vaš í poez ií, a by la to vě tš ina, by lo přek vapením, ž e se setk ali s k ně z em a básník em v jedné osobě. J istě to z ajímá vš ech ny, a pr oto dovolte, aby ch se otáz al z novu : jak ex istu jí vedle sebe tato dvě povolání? D oplň u jí se snad? My sl ím, ž e ne m a j í sp ol u ž ád né p rob l é m y. To, ž e j se m p rož ív ám. Je to rozd ěl e ní se s d ru h ý m č l ov ěke m. L i d é m i ř íka j í, ž e se stre f ím. K a ž d ý m ů j v e rš j e p oku s o se tkání s d ru h ý m člověkem. Vždyť nejsem jediným kněz em, kt er ý p í š e b á sně. I S va t ý ot ec r á d p sa l ver š e. Nápady přináší život, např. pes před ob c h odem. J sou snad tak ové ver še, k ter é vz nik l y b ě h em r anníh o r oz j ím ání? M ožná, že jsou, a le život sá m p ř iná š í b oh a t st ví t é ma t. N yní sb í r á m a nekdot y. Z ná t e N evš ední k? (název knihy) Z nám, al e ne naši č tenáři. Z aj ím al a b y m ně spoj itost V aší poez ie s m odl itb ou. Z b ásní vyz ařu j e dů vě r a, dob r ota přestože svě t j e č asto dok onc e b r u tál ní. M ožná, že v m odl itb ě j e pr am en? M odl íváte se poez ií? N ení dob r é, když je modlit b a p oet ic ká. P oet iz ová ní není p oez ie. P oez ie není h ledá ní m kr á snýc h rok u U k onč i l g y m ná zi u m s m at em at i c k o p ř í rod ověd ec k ý m zam ěř ení m. P rvní svazek b á sní vy d al, k d y ž m u b y l o 2 2 l et a neb y l j ešt ě k nězem. V roc e vst ou p i l d o k něž sk é h o sem i ná ř e a p o vá l c e vy st u d oval j ešt ě p ol sk ou f i l ol og i i na Varšavsk é u ni verzi t ě. U k á zal o se ví c e j ak d vac et svazk ů j eh o veršů. P í še t ak é k á zá ní, rozj í m á ní a d ok onc e p oví d k y p ro d ět i i l eg rač ní anek d ot y. S ou č asně b y d l í p ř i varšavsk é m k ost el e k ont em p l ač ní c h sest er Navšt í vení P anny M ari e, k am m nozí Varšavané c h od í p osl ou c h at j eh o k á zá ní. kněze m, m noh o p om áh á k tom u, a b y ch b y l a u te nti cký. L i d é p otř e b u j í u rč i tou h od nov ěrnost. V e rš j e za zna m e náním toh o, co slov, a le něc o st r u čné h o a p r ost é h o. T a ková je p r a vdivá p oez ie. T ot o b y b yla modlit b a. O p r a vdový p oet a mlu ví ja z ykem st r u čným a jednodu c h ým. T o r oma nt iz mu s měl r á d velké množst ví slov. J ednodu c h ost je sp olečný r ys p oez ie a modlit b y. Strana 6 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

7 Co je pro Vás pramenem důvěry a naděje v dneš ní m svět ě, pro rok ? Je to přesvědčení, že je na světě víc dob r a než z l a. L i dé se u sm ívají, k dy ž se řek ne, že ex i stu je ď á b el. Jsou sk epti čtí. A l e při tom vš i c h ni sou h l así, že je z l o. N i k do neřek ne, že není na světě z l o. Jde o pojm y. N ejvětš í ú spěc h ď á b l a je ten, že z ab i l P á na Ježíš e. A l e jeh o ú spěc h se vš ak ob r á ti l v por á žk u. Jeh o vítěz ství se u k á z al o jak o pr oh r a. Z vítěz i l P á n Ježíš. V i dím e z l o, k ter é pr oh r á vá. P oz or u jem e jak se z l o k om pr om i tu je. Z l o ex i stu je, je to f ak t, k ter ý l z e těžk o přeh l é dnou t. A l e toto z l o je u ž přem oženo. D ívá m se pok ojně. Stejně jak o padl k om u ni sm u s tak pom i ne i tento postm oder ni sti c k ý svět, pr otože čl ověk a u naví ná si l í a T řetí čá st N evš edník a l eg r ačníc h anek dot. J ak vz ni k ají b ásně? N aráz, neb o je t o t ěž k á prác e? Je to r ů z ně. H l avně, že jsou čtené. Z a k om u ni sm u sk or o nevy c h á z el y jenom v m al ý c h ná k l adec h. N y ní vš ak je vel m i m noh o vy dá ní i dřívějš íc h ver š ů. A no, navš t í vi l jsem k ni h k u pec t ví a vi děl jsem c el ou pol i č k u s vaš i mi t i t u l y růz ný c h vydavat el ů Co č t et e Vy? M á m r á d k ni h y pr o m l á dež a o přír odě. T o m ne u vol ň u je. T ěžk á f i l oz of i e a teol og i e m ne ji ž u navu je. M á m r á d r adostné k ni h y. V P ol sk u č t e ml ádež ve š k ol e Vaš e b ásně jak o povi nnou č et b u Jsem tím z ask očený a dojatý. V Č esk é repu b l i c e samoz ř ejmě ne. A l e c o b yst e nám doporu č i l jak o povi nnou č et b u? J i ný mi sl ovy: c o ješ t ě mám př el ož i t? V y b r ané b á sně jsou vý sti žné. D ou f á m, že se m oje ver š e l íb í, že je na ně oh l as. B y l o b y l é pe, k dy b y neb y l y tak r oz tr ou š ené. B y l o b y m ožné vy dat sb or níček? pr á z dnota. Jsem přesvědčen, že se svět Snad něk dy. z nu dí ná si l ím, sex em, vu l g á r ností a z atou ží po k r á se evang el i jníh o ži vota. Ď á b el opět pr oh r aje. Jsem opti m i sta. M u sím říc i, že jsem š ť astný m k něz em. T ak se stal o, že jsem m ěl dob r é b i sk u py, dob r é k něz e Jsem k něz em T r pěl i vost, to při jde sam o. P ěk ně děk u ji z a roz h ovor. J eš t ě jednou poz dravu ji od č t enář ů v Č esk é repu b l i c e a prosí m o odk az pro ně. S r adostí napíš i. B ů h žeh nej! š ť astný m. P í š et e o ví ř e, k t erá nás nese J ak u k az ovat ví ru dru h ý m? M u sím e pam atovat, že vír a nem á ni c spol ečné h o s i ntel ek tem. Je to vědom í, že je N ěk do, k do m ě pr ová z í ži votem. T oto je m oje vír a: vědom í, že jsem veden. Z ak ou š ím to. Já vi dím B oh a ve své m ži votě. P r oč vědc i nevěří? P r otože pou žívají l i dsk ou l og i k u. A B ů h je z c el a nel og i c k ý. č ast o pí š et e? T ak t roc h u jak o dět í? P rot o o ni c h P íš i m noh o tak é pr o dětí. T o asi nejl epš í, c o píš i. M i l u ji děti. Pro čtenáře Slova pro každého posílám pozdrav na každý den, prosím o modli tb u, svě řu j i se do vaš i c h Set k ávát e se s dět mi? A no. Z ačínal jsem od posti žený c h modli teb déle než navždy V arš ava P. J an T w ardow ski dětí. O d ni c h jsem se m noh o nau či l. P ředevš ím jednodu c h osti. S O t c em J anem T w ardow sk i m roz ml ou val P. Sł aw omi r Su ł ow sk i Co nyní pí š et e? Slovo pro každého Čí s l o 3, R o č n í k 6, B ř e z e n S t r a n a 7

8 P os tn í n áv r h y pro děti i pro jejich rodič e. Postím se očima: B u d u se d ív at mé n ě n a tel ev iz i, v id eo, f il my, mag az ín y, k r esl en é ser iá l y, Biblická Soutěž 2 Milí chlapci a děvčata! D ěk u j i vá m vš e m z a o dpo vědi. T e n to k r á t j ich m á m e o pr avdu m n o ho. A s i vá s b u do u z aj ím at s pr á vn é o dpo vědi. ab y c h v íc e v id ě l n a seb e a seb e, ab y c h s v ě tš í p oz or n ostí sl ed ov al k až d od en n í mal ičk osti, ab y c h s v ě tš ím ú ž asem od h al ov al B ož í stop y v e sv ě tě. S K U P I N A A : 1 P a n n a M a r i a a s v. J o s e f v c h r á m ě p o t k a l i s t a r c e S i m e o n a. 2 V m ě s t e č k u N a z a r e t ě, p r o ž i l P á n J e ž í š s v é d ě t s t v í. 3 S v í c e, k t e r á s e s v ě t í o s l a v n o s t i U v e d e n í P á n ě d o c h r á m u s e j m e n u j e H R O M N I Č K A. S K U P I N A B : 1 P r o r o k y n ě, k t e r o u J o s e f a M a r i e p o t k a l i v j e r u z a l é m s k é m c h r á m ě s e j m e n o v a l a A n n a. 2 C h r á m, d o k t e r é h o n e s l a P a n n a M a r i a s J o s e f e m P á n a Postím se u š ima: B u d u mé n ě p osl ou c h at r á d io, k az ety, d esk y a c é d é čk a, ab y c h mě l v íc e k l id u z ap osl ou c h at se d o seb e, ab y c h l é p e p osl ou c h al to, c o mi ř ík aj í d r u z í, ab y c h s otev ř en ý m sr d c em n asl ou c h al B ož ímu sl ov u. J e ž í š e, n e c h a l p o s t a v i t k r á l Š a l a m o u n. 3 D o c h r á m u š l a M a r i a s J o s e f e m o b ě t o v a t p o d l e M o j ž í š o v a z á k o n a a p ř i n e s l i d v ě h r d l i č k y, n e b o ť b y l i c h u d í. Nové otázky S K U P I N A A t ř í d a 1. K t e r ý m d n e m z a č í n á p o s t n í d o b a? Postím se ú sty : B u d u j íst mé n ě sl ad k ostí a v y d atn ý c h j íd el, ab y c h l é p e v y c h u tn al j ed n od u c h á j íd l a a n á p oj e j ak o c h l eb a a v od u, ab y c h z ísk al v íc e p oc h op en í p r o to, c o j e to mít h l ad, ab y c h z ase z ac h á z el s d ar y p ečl iv ě j i. 2. J a k d l o u h o b y l J e ž í š n a p o u š t i? 3. K d y s e s t á v á m e B o ž í m i d ě t m i? S K U P I N A B t ř í d a 1. C o j e t o p o p e l e c? 2. C o s e o z v a l o z o b l a k u p ř i J e ž í š o v ě p r o m ě n ě n í. 3. J a k s e j m e n o v a l m u ž, k t e r é h o J e ž í š v z k ř í s i l z m r t v ý c h. Postím se r u k ama: N eb u d u p ř i p r á c i d ě l at z b y tečn é p ř está v k y, ab y c h mě l v íc e času n a n ic n ed ě l á n í a p oř á d n ě si od p očin u l, ab y c h v íc e p omoh l tam, k d e j e to z ap otř eb í, ab y c h moh l častě j i sep n ou t r u c e k mod l itb ě. Odpovědi napište do 18. března. Postím se n oh ama: N eb u d u stá l e p osp íc h at sem a tam a n eb u d u p oř á d n a c estě, ab y c h mě l v íc e času n a p ř emý š l en í o sob ě, ab y c h si u d ě l al v íc e času n a sl íb en é n á v š tě v y, c ý l B u d u p ř z š v ý z n v n ě j š v ě c y c h l é p j v l p ř y c h ř ě n n ě á v B Postím se el m tě em: isu ov at men i am ím em, ab e ob ev ov al astn í ir oz en ost, ab se otev en a sp on tá setk al s oh em. podle časopisu Duha Tentokrát otiskujeme obrázky Klárky Adamíkové z P ř erova a Anič ky V ondráč kové ze S taré V si. Strana 8 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

9 Pštrosí pohádka Ve vzdálené zemi s o h r o mný mi p láně mi, na k t er ý c h p r a ž ilo p o lední slu nc e a c h la dil no č ní mě sí c, ž ili p š t r o si. Velc í p t ác i s p r a c h o vý m p eř í m, dlo u h ý m k r k em a ma lič k o u h la vič k o u. P r o c h ázeli se vzneš eně p o p lání c h na svý c h dlo u h ý c h a sva lna t ý c h no h ác h a snili o t o m, j a k j edno u b u do u lét a t. M o c si p ř áli, a b y se j ej ic h sny vy p lnily. P r o t o se na u č ili b ě h a t t a k r y c h le, ž e se st a li nej r y c h lej š í mi p t ák y na svě t ě. U ž b y li b lí zk o svéh o snu, st a č ilo se j en r o zb ě h no u t, o dr a zit se a let ě t. R o zb ě h li se t edy. J ej ic h p r a c h o vé p eř í za nimi vlálo a ma lič k á h la vič k a na dlo u h ém k r k u se ú p ě nlivě na t a h o va la k neb i. A v t o m se t o st a lo. P š t r o sů m za sví t ilo do o č í slu nc e. L ek li se, p r u dc e za b r zdili a sc h o va li své ma link é h la vič k y na dlo u h ém k r k u do p í sk u. T r va lo j im dlo u h o než se o smě lili j e vy t áh no u t. O d t ě c h do b p š t r o si b ě h a j í p o p lání c h a sna ž í se vzlét no u t, j so u nej r y c h lej š í na svě t ě, a le b o j í se slu nc e. J so u b lí zk o svéh o snu, a k dy ž si na ně j mo h o u sáh no u t, st r č í h la vu do p í sk u. I lidé ma j í své sny, svá p ř ání, ně c o p o č em velmi t o u ž í. R o zb ě h no u se za t í m, sna ž í se do sáh no u t svéh o c í le a na j edno u ma j í h la vu v p í sk u. J ej ic h sen j im na h ání h r ů zu. N eví, c o se t o st a lo, a sna ž í se zo u f a le na j í t t o h o, k do za t o mů ž e. N ej so u zlí, j en h leda j í, k do b y j im p o mo h l neb át se slu nc e. N enec h me j e, a b y se z nic h st a li p š t r o si. Monika Vláčilová O m al ov án ka P o m á h e j n é s t P á n u J e ž í š i k ř í ž. M odl i tb a b ý v a l é h o ž á k a p á t é t ř í d y P a n e J e ž í š i! D ě k u j i t i z a z v í ř á t k a, z a s t r o m y, z a r o s t l i n y i z a c e l o u z e m. D ě k u j i t i z a t o, ž e m ů ž e m ž í t a z a t o, ž e m ů ž e m m í t k a m a r á d k y a k a m a r á d y. D ě k u j i t i z a t o, ž e m ů ž u c h o d i t d o n á b o ž e n s t v í a d o š k o l y. D ě k u j i t i z a c e l o u p ř í r o d u a z a t o, ž e j s i v š e c h n o k r á s n é s t v o ř i l. Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 S t r a na 9

10 P P ok ud se c h c e něk do Modlit se znamená a těš i t se z toh o, ž e moh u Konečně musíme udělat nauči t p lavat, p r oc h ázet se v p ř í tomnosti dý c h at, z p ívat, smá t se p r vní k r ok! j e nej lep š í sk oči t N ej v y š š í h o i p lak at do vody! P otom to c h c e z astavi t se! A p ok ud něk do ž i j e ve stá lé m h luk u, M odli tb a p ř ec e není p ovídá ní neb o nař ík á ní, ale odp oč inek v B oh u a zak ou š ení J eh o p ř í tomnosti. Pokračování kresleného seriálu o modlitbě francouzského malíře a karikaturisty Florise. 3. Modli se k sv é m u O t c i, kt er ý v idí, c o j e skr y t é musí měni t sob ak se dívat na svět a ak mu naslouc at. usly eli toh o, ter ná m má toli o íc t. Sv. ak se ten tak otož e ti o ni Kaž dý se dok e modli t slovy něj ak mi nut tep ve otom, v mlčení, ačíná tb a ok ud ná m ti to, e dleno ale vž dy e ob odli t se, to e avř ít oči a ob evi t elý svět v loub své o sr dc e. tak se uk až ok ud udeš tr valý v vy ok or né m oček vá ní, e o uvi díš ob lak u dý mu. v en nevi di telný vni tř ní svět e stok t eá lněj í než ten vi di telný kard. Newman ane, osím tě, ti nez ap e a Strana 10 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n 2 000

11 B Bůh raději promlouvá v jemn é m Samozřejmě, mohl ván k u, k t erý půs ob í, ž e z ak ouš í š b y t o t ak u d ělat, pok oj a rados t. ale n en í t o J eho s t y l. M á v elk ou ú c t u k e t v é s v ob od ě. Set k á n í s B ohem n ejd e V e s v ět ě, k t er ý n ap r og r amov at n a p oč í t ač i. c hc e v š ec hn o mí t a v š emu v lá d n ou t s e mu s í me n au č i t N eb oť B ů h p ři c há zí č ek at n a od p ov ěď. k d y c hc e a jak c hc e. M od lí š s e? dí vám s e n a N ěho a O n s e C o p ři t om ří k á š? dí vá n a mn ě. S polu js me š ť as t n i O c h, n i c p an e f ar á ři M od li t s e M od li t b a je p ln ý m ří k at s M ar i í, Z d e js em! ob r á c en í m k B ohu Simone Weil p ok or n ou s lu ž eb n i c í : V e s v ět ě, k t er ý c hc e s t á le je t řeb a n au č i t s e zí s k á v at n a č as e, u t r á c et č as p r o oha! mod li a en St ojí za o ok on e ehd, js l a zů al zb eč, ok ly e ec hlad a lhos ejn z ot ev řen ho e! as o ři há zí, ab ě lás js i pro ěho av l, ale ět ou oho ezas hn e. vš m pro eb e Slu e je hn ed za ok em, ale ho zas a oho, er ě mi lu je, řed jeho ět lem. jak o a ět ě! ejs em fäa ]Éáxyt Všem, eř es mé, št ef, šu eme ml ej mo eh D u ch s vatý ná m dá vá mou dr os t a z á lib u pr o s pr á vnou modlitb u. (Vybráno podle: S. de Fiores, T. Goffi Slov ní k spirit u a lit y) lidem. K r is tu s, pr avý člověk, b er e naš e modlitb y a dá vá j im hodnotu s vé modlitb y. V z ý vá ní s vatý ch také oživu j e naš e s poj ení s K r is tem, neb o ná m př ipomíná, že j s me j edna r odina. ob r aceli na B oha tímto j mé nem. K r is tu s z viditelnil O tce. A le naš e modlitb a s e neb u de moci s j ednotit s j eho vz ý vá ním O tce, j es tliže s e nes j ednotíme také s lá s kou, j akou pr oj evil vš em živá vír a. M odlitb a př edpoklá dá vz tah ta a j á, j á a ty. J ednou větou : T y j s i a j á j s em s kr z e teb e a ty mě z veš, ab y ch žil s teb ou. A b b a, O tče J ežíš ná s vy z ý vá a u čí, ab y chom s e ve s my s l života neb o v něj akou lids kou os ob u. M u s í to b ý t vír a v B oha, v L á s ku. V okamžiku, kdy s ku tečně věř íme, vy j adř u j eme s e modlitb ou. A tam, kde př es tá vá modlitb a, př es tá vá také Nemůžeme definovat člověka, nepochopíme-li modlitb u. A le r ovněž tak nemůžeme pochopit pr avou povahu a ú čel modlitb y, nepochopíme-li celkové povolá ní člověka. Nes tačí vír a Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 S t r a na 1 1

12 Jistě je znáte, alespoň vy z P ř er ova a P ř ed m ostí. N ic m é ně pr o vš ec h ny ostatní a pr o ty, k teř í je ví d áváte jen v k ler ic e a r oc h etě za oltář em, neb o pr ávě naopak v b er m u d ác h a tr ič k u něk d e na vý letě, jsm e se r ozh od li zí sk at od naš ic h b r atř í něk olik slov. S lov o tom, jak se vid í pr ávě oni. A n o. J c V ě t š i n o u a s f a l t o. C j V y s t o u p i l i z a u t a. C u z z V ě k. P z j z. J e š t ě j s e m n i c n e n a t á č e l. J m e n u j i s e J a r o s l a P ř i b y l, j e m i 2 9. l e t a m á m 3. s o u r o z e n c e ( s t a r š í h o, d j č e, m l a d š í h o ). N y n í s t u d u j i 4. r o k e m n a C M T F O l o m o u c i. V l á ď J m e n u j i s e V l a d i m í r M r á z e k. J e m i 2 2 l e t a m á m t ř i s o u r o z e n c e ( m l a d š í ). N y n í s t u d u j i t ř e t í m r o č n í k u t e o l o g i c k é f a k u l t y a s e m i n á ř i t e n t o r o k z a s t á m s l u ž b u k o s t e l n í k a. J c T o j e d l o u h ý p ř í b ě h, a l e m o h u ř í c t, ž e j s e m o t é t o c e s t ě p ů d n ě a n i n e u ž o l a d o s t s e j í p a k i b r á n i l. N i c m é n ě, j a k p r a s t a r á m o u d r o s t č l o k m í n í, P á n B ů h m ě n í, d o p a d l o t o j i n a k. T e ď m o h u ř í c t t o, c o p r a l p r o r o k J e r e m i á š : P ř e m l o u l s m ě, H o s p o d i n e, a d a l j s e m s e p ř e m l u t ( J e r 2 0, 7 a ) a n e l i t u j i t o h o. V l á ď T r l a c e l ý c h 1 8 l e t. V e d l a r ů z n ý m i m a l ý m i u d á l o s t m i, k t e r é p o s t u p n ě, a l e j i s t ě, n a s m ě r o j í n a t e n t o c í l. P r o t o ž e j s e m o d d r u h é t ř í d y m i n i s t r o l, t a k j s e m s i s l u ž b u u o l t á ř e První pokus o rozhovor Mohli byste se nám představit? ak á byla vaš e esta do semináře? vá o ste dě lali před vstu pem do semináře? o se vás a tu dobu mě nilo? ově te nám ně ak ou veselou pří hodu natáč ení Tak díky, Vláďo, ale teď naostro Mohli byste se nám představit? Jarda: v vo v a: ve v vá ak á byla vaš e esta do semináře? Jarda: vo va va ví vě vi va vi a: va vá va va z a m i l o va l. P r vn í p ř í m á m y š l e n k a p ř i š l a a s i t a k k o l e m r o k u a t a p o t o m s t á l e ví c e r o s t l a a r o s t l a a ž d o r o s t l a. P ů vo d n í m y š l e n k a, ž e b y c h n a s t o u p i l d o s e m i n á ř e o d va r o k y p o z d ě j i ( t z n. t e ď b y c h b y l v p r vá k u ), z t r o s k o t a l a p o j e d n o m h o d i n o vé m r o z h o vo r u n a f a ř e v P ř e r o vě n o a z a d va d n y j s e m d ě l a l p ř i j í m a č k y d o s e m i n á ř e. C o j ste dě lali před vstu pem do semináře? Jarda: P o vy u č e n í j s e m 7 r o k ů p r a c o va l n a m o n t á ž n í d í l n ě v M e o p t ě, k d e j s e m k o m p l e t o va l p r o m í t a č k y d o k i n. P o t é j s e m n a s t o u p i l d o k o n vi k t u v L i t o m ě ř i c í c h a o d t u d d o s e m i n á ř e v O l o m o u c i. V l á ď a: P o ú s p ě š n é m z vl á d n u t í z á k l a d n í š k o l y j s e m n a s t o u p i l n a u č i l i š t ě v P ř e r o vs k ý c h s t r o j í r n á c h, k d e j s e m v r o c e o d m a t u r o va l ( o b o r m e c h a n i k s t r o j ů a z a ř í z e n í ). V z á ř í d e va d e s á t é h o š e s t é h o j s e m n a s t o u p i l d o T e o l o g i c k é h o k o n vi k t u v L i t o m ě ř i c í c h a p o r o c e j s e m j i ž n a s t o u p i l d o o l o m o u c k é h o s e m i n á ř e. C o se u vás z a tu dobu z mě nilo? Jarda: P ř i b y l y r o k y a o s t a t n í a ť r a d ě j i p o s o u d í d r u z í. V l á ď a: K r o m ě vě k u t a k é z m ě n a p o s t o j ů a ž i vo t n í c h h o d n o t. A u r č i t ě h o d n o t a B o h a a m o d l i t b y v m é m ž i vo t ě. P ově z te nám ně j ak ou veselou pří hodu z natáč ení. Jarda: J e d e n k r á t j s e m š e l n ě c o z a ř í d i t d o s e m i n á r n í k u c h y n ě, p ř e d k t e r o u j e u m í s t ě n a ve l k á vá h a ( o b d o b a va h, j e ž b ý va j í n a n á d r a ž í c h ). A t a k m ě n a p a d l o s e z vá ž i t. P r o t o ž e j s e m j i n e c h t ě l z a š p i n i t b o t a m i, t a k j s e m s i n a n i k l e k l. V t o m a l e z p o z a r o h u vy š l a j e d n a ř á d o vá s e s t r a. K d y ž m ě u vi d ě l a j a k n a t é vá z e k l e č í m, s p r á s k l a r u c e a s e s m í c h e m vy k ř i k l a : J é j d a, o n s e m o d l í u ž i p ř e d vá h o u. Strana 12 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

13 s t a r š í p a n í ze p t a l a, k a m j e d u. K d y ž j s e m j i t o ř e k l, p o t v r d i l a m i, ž e j s m e j i ž n a m í s t ě a za č a l a s e o m ě v í c e za j í m a t. K d y ž j s m e v y s t o u p i l i, p ř e k v a p i l a m ě o t á zk o u : V y j s t e t a d y n o v ý f a r á ř, ž e? T a t o o t á zk a m ě p ř e k v a p i l a, a l e m i l o u p a n í j s e m p ř e s v ě d č i l, ž e n e j s e m, ž e j s e m b o h o s l o v e c a j e d u n a t á b o r. Díky za rozhovor! Iva Baďurová a jáhen Ladislav Vláďa: T ě c h b y b y l o d o s t a t e k, a l e v š e c h n y b y s e s e m n e v e š l y. A l e s p o ň j e d n u za v š e c h n y. V e v l a k u P ř e r o v O t r o k o v i c e. J e l j s e m n a m i n i s t r a n t s k ý t á b o r v e s p o r t o v n í m o b l e č e n í s b a t o h e m a d v ě m a i g e l i t o v ý m i t a š k a m i, a p r o t o ž e j s e m n e zn a l d o b ř e t u t o t r a ť, v č a s e p ř í j e zd u d o O t r o k o v i c j s e m s e v í c e d í v a l v e n, a b y c h s p r á v n ě v y s t o u p i l. T u s e j e d n a Kavár n a p r o s e n i o r y V l e t o š n í m r o c e o b n o v u j e m e K a v á r n y p r o s e n i o r y. B u d e m e s e s e t k á v a t p r a v i d e l n ě k a ž d ý c h 1 4 d n í. O b s a h e m p r v n í h o s e t k á n í b u d e p ř e d n á š k a č i b e s e d a, 2. února 2000 světový den D n e j s m e n a c e n t r u S O N U S p r o ž i l i j e d n o n e d ě l n í o d p o l e d n e s p o l e č n ě s e Š k o l s k ý m i s e s t r a m i z T o v a č o v a s. G r e g o r i í a s. B o h d a n o u, P. I r e n e j e m d o m i n i k á n e m a b r a t r e m j á h n e m Č e s l a v e m z ř á d u s v. F r a n t i š k a. n a d r u h é m s i b u d e t e m o c i p o s e d ě t u k á v y a p o p o v í d a t. osob Z t o h o t o s e t k á n í v á m p ř i n á š í m e f o t o g r a f i i. N a s e t k á n í s v á m i s e t ě š í O b l a s t n í c h a r i t a P ř e r o v. Blahopřejeme k narozeninám Vrcholem radosti je být s tebou, H osp odin e, v e tv é p rav ici je n esk on alé blaho. Žalm 16, 11 O. Arturovi Górkovi O. S l a w om í ru S ul ow s ké m u O. J e rz y m u W a l c z a kovi Postarej se o m n e Doba p os t n í j e v h od n ý m č as e m k p ř e m ý š l e n í n ad s v ý m ž i v ot e m, n ad t í m, c o j e v n ě m d obr é h o a c o by by l o m ož n é j e š t ě z l e p š i t. Z v e m e v á s n a t u t o divadelní hru, k t e r á v e d e k t ak ov é m u z am y š l e n í. P ř e d s t av e n í s e k on á v e č e r, aby c h om m ě l i p ot ř e bn ý k l i d. N e n í u r č e n o p r o d ě t i d o 1 0 l e t. 2. dubna 2000, 19:45 7. dubna 2000, 19:3 0 S á l c e nt r a S o nus P ř e r o v Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 S t r a na 1 3

14 vzoru apoštolů, společenství v působení a v životě, především však v modlitbě osvědčených podle mnišských tradic, misijní zaměření. Vzhledem ke své kazatelské funkci je řád řádem kněžským, se Řád bratří kazatelů Dominikáni spoluúčastí bratří spolupracovníků (laiků). Trvalé, celoživotní studium je vlastní formou Dominkánský řád (OP) vznikl na základě života a působení askeze dominikánů. charismatické osobnosti sv. Dominika Guzmana (kolem r ), Španěla z kastilské Caleruegy, který se po Důraz se klade na slavení liturgie a vnitřní studiu a kněžském svěcení stal řeholním kanovníkem a modlitbu. V současné profesorem v Osmě. Jeho mysl začala naplňovat velká starost: Pane, co se stane s hříšníky? Po setkání se sektou albigenských (katarů) poznal sv. Dominik nutnost prohlubování víry katolíků a snahy obrácení albigenských nenásilnou cestou. První řeholní společenství bratří vzniklo roku 1215 v Toulouse pod záštitou místního biskupa Fulka. Vzhledem k závěrům IV. lateránského sněmu však nebylo umožněno sv. Dominikovi založit nový řeholní řád. Bratři se tedy přidali k řeholi sv. Augustina a doplnili ji vlastními stanovami papež Honorius III. potvrzuje komunitu u sv. Romana v Toulouse a dává bratřím jméno Kazatelé. Do Čech uvedli dominikány po roce 1225 dva polští kanovníci. Se svolením krále Přemysla Otakara I. založil bl. Česlav dominikánský klášter sv. Klimenta Na poříčí v Praze a z něho vycházel kázat do celých Čech. Čechy a Morava spadaly do polské provincie, avšak roku 1301 se provincie česká s 22 kláštery po celém území Čech a Moravy osamostatnila. Sám sv. Dominik vtiskl řádu tyto hlavní směrnice: kázání pravd podle víry poznaných studiem a hlubokou vnitřní modlitbou, věrohodnost života život v chudobě podle době bratři působí jako učitelé na fakultách teologických, právnických, filozofických a pedagogických. Několik bratří vyučuje náboženství a občanskou nauku na gymnáziích a jiných středních školách. Dominikáni organizují činnost misijního autobusu, nakladatelství Krystal a rozhlasového nahrávacího studia Veritas v Praze. Řídí časopisy Salve, Amen a Revue církevního práva, jsou v redakčních radách řady dalších periodik. Řeholní oděv hábit se skládá z bílé tuniky, která je přepásaná koženým páskem, na jehož levé straně je zavěšen patnáctidesátkový růženec, dále ze škapulíře a kapuce. V zimním období do chóru, o slavnostních příležitostech a kdykoliv venku se nosí černá kapa s kapucí. Přijímání nových členů a jejich formace má svá pravidla. Po přijetí, po obláčce následuje jednoroční noviciát, první sliby na tříleté období. Plné členství v řádu získává bratr složením slavných slibů (profese na celý život). Po slavných slibech může být klerikům dovoleno přijmout jáhenské a kněžské svěcení. Alena Sv. Jan z Boha Narodil se v Portugalsku r. 1495, vlastním jménem Jan Ciudad. Jeho život byl plný dobrodružství, tak jak jeho povaha a temperament toužily po dobrodružství. Do svých 42 let vystřídal mnoho zaměstnání. Pracoval jako pastýř, voják, pouliční prodavač a nakonec jako knihkupec v Granadě. Když slyšel kázat bl. Jana z Avily, změnil své chování tak okázale a zvláštně, až jej považovali za blázna a zavřeli do ústavu pro choromyslné. Tam prožil tvrdé a mnohdy nelidské zacházení s nemocnými lidmi (běžnými léčebnými metodami bylo např. vhození do ledové vody, bití důtkami, pověšení hlavou dolů, apod.) a to jej přivedlo na myšlenku založit ústav, kde by se s nemocnými zacházelo s úctou, používaly se moderní lékařské metody a dbalo se na dodržování hygienických zásad. Často vycházel do ulic a prosil o dary pro nemocné. Aby jeho dílo mohlo pokračovat, založil řád Milosrdných bratří, kteří se s láskou věnovali ošetřování nemocných. Zemřel 8. března 1550 v Granadě. Roku 1960 byl svatořečen a později prohlášen patronem všech nemocnic. Jarda Branžovský Strana 14 Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000

15 MOTTO: Každý jubilejní rok je jako pozvání na svatební hostinu. Římský biskup, jako Petrův nástupce, zdůrazňuje pozvání na oslavu J ubilea, aby dvoutisícileté výroč í ú stř edního tajemství kř es anské víry by lo prožíváno jako cesta smíř ení a jako znamení opravdové nadě je pro ty, kdo hledí na Krista a na jeho církev jako na (pokračování citátu k M il é niu čtě te ve s tínovaný ch ř ád cích taj e nky ) A Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ B C D E Χ F Χ G Χ H I Χ Χ J K Χ Χ L M Χ Χ N O Χ Χ P Q Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ V O D O R O V N Ě : B. začátek abecedy; část panských šatů; Izákova žena; vězení na hradě Špilberku; C. svetry s vys. límcem; pouze; SPZ Žďár n/ Sázavou; trvale rostoucí zuby někt. savců; cestoval na vozidle; D. zámek u J aroměř ic ( sev.č ech y) ; rozh azuj e semena; ch em. zn. dusíku; nápoj s kof einem; uvede do klidu; E. am. spisovatel f ant. novel ( E.A. ) ; ang l. plemeno lovec. psa; zastavuj e proudění v potrubí; bylina pěstovaná j ako krmivo; F. malý pant; proskurník lé kař ský ; ch em. zn. titanu; lé č. bylina z č eledi pyskatý ch ; G. vidina ve spánku; př ítok D unaj e u Š tú rova; ch em. zn. kř emíku; SPZ Pardubic; SPZ O lomouce; př ít. č as slovesa bý ti; zkr. elektrokardiog raf ; H. org. látka s vys. obsah em energ ie; spoj il se v j ednom bodě; anděl. pozdrav; asij ský stát ( h l. město D illí) ; I. vyzař uj e oblíbené aró ma; pletivo na ch ytání ryb; H ospodin zástupů; ukládej zrno do půdy; J. zneč istit oděv; okř ídlený stráž ce duš í; zkratka lé kař e; f orma lyrické poezie; K. slabika smích u; ř ím. č ísly ; ch em. zn. j odu; dom. zavolání V endelína; plyn v reklam. trubicích ; zkr. televize; L. nech těná ch yba; opera ital. sklad. G. V erdih o; ang l. moř e; M PZ Š panělska; cílověd. potlač ování tělesný ch tuž eb; poloměr; M. M PZ E cuadoru; č innost ( j ednání) ; př íbytek vč el; vidina ve spánku ( dlouze) ; SPZ H odonína; draví ptáci; N. stav bez h luku; sourozenec ( dívka) ; způsob vybud. nový ch duch. h odnot; zkr. O kres. f inanč. správa; O. slavnost udělení vysokoš kolské h o diplomu; h udeb. skladatel ( Petr * ) ; org ány sluch u; ch em. zn. boru, vanadu a f luoru; P. zámek v okr. Č. L ípa; klec na ch ytání h lodavců; lé k potlač uj ící bolest; samoh lásky slova narození. S V IS LE: 1. zámecká zah rada; ch em. zn. f osf oru; 2 zkr. Státní odborné uč iliš tě; závazky ( krátce) ; ovíj ivá rostlina k vý r. piva; př edlož ka; 3. otevř ená č ást bytu; zavolání na pramáti lidstva; něm. autor románů pro mládež ( K arel) ; rusky cirkus; 4. písmeno k ( dlouze) ; voj en. j ednotka ( zastarale) ; př ednost krátce narozený ch ; 5. poseká obilí; rodná místa ptáků; zkr. pro kusy; os. záj meno 1.os. mn. č.; 6. koč kovitá š elma B eskyd; mat. zn. E ulerova č ísla; nádh erná dívka; primáti; 7. rozh odl se vstoupit; oblé knout; kráč í; ch em. zn. síry a vápníku; 8. SPZ B erouna; město na okr. B runtál; slovensky velbloud; vodní skály; 9. svárlivá zloba; dopravil sh ora; č ást ú st; 1 0. SPZ K olína; neobratný ; toh oto dne; š vé dská kytar. skupina; 1 1. uzavř e klíč em; M PZ Polska; citoslovce beznaděj e; h ypotetický prostor; 1 2. ch em. zn. draslíku; uzávěr láh ve; M PZ R akouska; lé č ivá tropická rostlina; ch em. zn. dusíku; prasyn; 1 3. měnit nátěr; esperantsky vej ce; pakostnice ( nemoc kloubů) ; h ej no ptáků; 1 4. sírany některý ch kovů; pancé ř ová sch ránka; cenný papír; 1 5. cizí měny; světová strana; š ť áva; západosibiř ská ř eka; ch em. zn. india; 1 6. os. záj meno 1.os. mn. č.; velmi; f yz. př edpona pro nano; ang l. syn; písmeno E ; stráž ka ceny; 1 7. ch em. zn. radonu; dom. zavolání na J iř inu; ráj ; zkr. pro tunu; č asopis př erovské h o děkanátu; 1 8. ch em. zn. teluru; stř ela z luku; město na U kraj ině; stavitel pař íž ské rozh ledny; 1 9. os. záj meno 2.os. mn. č.; kaprovitá ř íč ní ryba; ch em. zn. g ermania; znač ka pro č as; poloměr; ch em. zn. síry; ř ím. č íslice 1. Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 6, Březen 2000 S t r a na 1 5

16 Přítel je tou částí člověka, kter á je ur čen a tob ě, a otevír á ti b r án u, kter ou b y asi n i kd o ji n ý n i kd y n eotevřel. Antoine de Saint-E x u p é r y : 3 0 Křes anské vzdělávací a ku lt u r ní cent r u m M. C. Ziescheová Dokonalá svoboda neděle SONUS ú č in k u j e: M. G. Č ást e k : 0 0 Křes anské vzdělávací a ku lt u r ní cent r u m R e c i t ál E vy H e ny c h ové ú t er ý SONUS P op e le č ní st ř e da d en p ř í sn é ho p ost u ú t er ý Začátek postní doby : 0 0 NsP, interní Mše svatá (zpívá malá schola) s o b o t a o d d ě l ení :00 Za č a l o j i ž v m é m s r d c i V e l k é j u b i l e u m? sobota 17 :00 S etk án í p r o d ě vč ata u Š k olsk ý ch se st e r n aš í P an í Tovačov (S sebou: Bibli, tužku, zápisník, přezůvky, něco na f a ř e d o společ né h o ka str olu, popř. spa cák. ) : 00 NsP, interní B o h o sl u ž b a sl o va se svat ý m př i j ímán ím sobota o d d ě l ení : 00 NsP, interní Mše svatá sobota o d d ě l ení : 00 N ár o d n í p o u ť d o Ř í m a 2000 o d j ez d - č tv r te k p on d ě l í Š íř a v a : 00 NsP, interní B o h o sl u ž b a sl o va se svat ý m př i j ímán ím sobota o d d ě l ení : 00 NsP, interní Mše svatá sobota o d d ě l ení 25. března j u bi l ej ní d en: D en m anž el ů Slavnost Zvěstování Páně J e t o v l ast n í v ý ro č í z ač á t k u p ř eb ý v á n í B o ž í h o S y n a v n aš í z em i. J ak j e p ro ž i j em e? 9:00 - k o s t e l s v. V a v ř i n c e m š e s v a t á s o b n o v o u m a n ž e l s k ý c h s l i b ů. o d 1 0:3 0 - S O N U S s p o l e č n ý p r o g r a m p r o r o d i n y 1 2 :00 - o b ě d 1 3 :3 0 - p o u n a m a r i á n s k é p o u t n í m í s t o u p r a m e n e p o d n e m o c n i c í 1 4 :1 5 - m a r i á n s k á p o b o ž n o s t V y d á v á Ř ím sk o k a to l ic k ý d ě k a nsk ý ú ř a d v Př ero v ě p o d z á š tito u O tc e J o sef a L a m b o ra. Po d ně ty, p ř ísp ě v k y a inf o rm a c e k o tiš tě ní l z e o d ev z d a t na f a ř e. U z á vě r k a p r o d u b n ové čí s l o j e 1 7. b ř e z n a Adresa: Děkanský úřad Přerov K rat oc h ví l ova Přerov 1 N á kl ady na 1 ks výt i sku : 7, - K č N ep rodej ná t i skovi na. Strana 16 Slovo pro každého Č í s l o 3, R o č ní k 6, B ř e z e n

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í Č Á É Í Á Í Ý ý í č é í á á é ý é é é í ý á é ří í í ř ě ž á í á á ř ě ř á č á ší á č á ř ší ě č é š é ě Ž á Ž ě ď š é í ř í á č í í č ž ů é áž á í í á á í ž ů é í á í Č é í š ý á á í é á í ě ž č á ášť

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K SP 1 1 0 k r y t s l o u p k u plot u DPP 1 0 0 d e s k a plast ového pole 100 x 3 0 m m -h PV C Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K DL 3 0 k ryc í

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz ERGONOMIE NEMOCNIČNÍHO LŮŽL ŮŽKA Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů Výstaviště 405/1 648 49 Brno www.cech-cal.eu cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz Pokrok ve vybavenívětšiny nemocnic v ČR

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja.

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja. 1. Sva [q=156] tá Ma Píseň poutnická ri a, pros za Šteyerův kancionál (1764) nás, a le lu ja, a 7 le lu ja, a by Bůh byl la skav na nás, a le lu 14 ja, Je žíš Kri stus, Spa si tel náš, a le lu ja. 2. Rodičko

Více

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka rozhovor 2 Spokojenost zákazníka s na imi slu bami je pro nás hlavní prioritou. Spole nost Elfetex slaví v roce 2016 25 let od zalo ení spole nosti. Po ádali jsme o rozhovor jednatele spole nosti Elfetex

Více

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š Á Ď é á á ř š ú í á í í ě í é ě š žá é ě ý ý ů ý é í é í ě é á í é ý é áš é š ž í á ý ž á é á řá ý ý ž é í é ě ší š í ě í á á ý í á í ů ž éú é í í á á í ř á í ř á ý ú í á í ú í á á í á ý č í á á á ě ě

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

A PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI POKUSILI ZAVÉST MASOPUSTNÍ TRADICI I DO NAŠEHO MĚSTA.

A PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI POKUSILI ZAVÉST MASOPUSTNÍ TRADICI I DO NAŠEHO MĚSTA. MASOPUST VE SMEČNĚ MASOPUSTNÍ TRADICE Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Nebývá každý rok stejně dlouhé. Jeho délka se určuje podle velikonoc. Začíná

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Dotazník. Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších. Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších,

Dotazník. Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších. Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších, Dotazník Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších, dostává se Vám do rukou dotazník, o jehož vyplnění bychom

Více