Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz"

Transkript

1 Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a Brno Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat píiny minulých neúspch poskytovatel a vyjmenovává podmínky, které musí splnit poskytovatel ASP nyní, aby jeho nabídka byla na trhu IT úspšná. Porovnává jednotlivé dostupné technologie pro ešení klientské strany ASP, zabývá se vyhledáním tržních segment s nejvtší citlivostí pro výhody ASP a stanovením správné cenové politiky pro tyto segmenty. Zamýšlí se i nad vztahem ASP a outsourcingu. Abstract ASP market development in the Czech Republic clearly shows that the time of ASP is really coming. In this article we have analyzed the causes of the latest provider s failures and we have specified the conditions which must be fulfilled by an ASP provider nowadays to make his offer on the IT market successful. This article compares individual ASP client technologies available, studies the most ASP sensitive market segments and determines the right price policy suitable for these segments. It also reflects the relation between ASP and outsourcing. Klíová slova ASP, internetová konektivita, segmentace trhu, proprietární klient, cenová politika, outsourcing IS Keywords ASP, Internet connectivity, market segmentation, proprietary client, price policy, outsourcing IS 1 Fenomén ASP Pes to, že myšlenka ASP je stará více než deset let, optimismus dodavatel IT pedpokládajících rychlý rst v této oblasti vrcholil zhruba až na pelomu tisíciletí. I to však bylo zejm pedasné. Jak se v IT obas stává, potenciální uživatelé optimismus dodavatel nesdíleli a tak s nabídkou takových služeb zejména v oblasti systém ERP nepochodila v minulosti nejedna renomovaná spolenost. Situace se však v prbhu roku 2005 zaala rychle mnit a optimismus opt vzrstá, tentokrát zejm na obou stranách. Nejvtší poskytovatelé ERP formou ASP v R již poítají své zákazníky ve stovkách. Odborníci se nyní odhadují, že se ASP do konce desetiletí stane pevažující formou poizování SW. Nemžeme si nepovšimnout, že na trh ASP loni (v R až zaátkem roku 2006) razantn vstoupila i spolenost Microsoft se svou marketingovou zkratkou SaaS (Software as a Service). Jedná se o sadu produkt a technologií vhodných pro hostování u poskytovatel. Všechny jak dosavadní vhodné i uzpsobené produkty byly vybaveny novým licenním modelem SPLA (Service Provider License Agreement), kdy poskytovatel platí poplatky za skutený poet uživatel aplikace v minulém msíci a od svých zákazník pak inkasuje pouze poplatky za užívání služby. Microsoft sám služby nenabízí; poskytování hostovaných aplikací ponechává výhradn na svých partnerech. Jaké podmínky tedy musí být splnny, aby nabídka ASP zejména na eském trhu mohla být úspšná?

2 2 Podmínka první: Dostatená internetová konektivita Pokud nechceme svou innost orientovat jen na malou hrstku uživatel, musíme nabízet takový produkt, který je vcn dostupný všem možným zákazníkm. Proto základním a kritickým parametrem úspchu ASP je dostatená internetová konektivita potenciálních uživatel. Uvdomíme-li si, že ješt na pelomu tisíciletí bylo v netechnologických spolenostech spolehlivé trvalé pipojení na internet vzácností, je jasné, pro se ASP nedailo. Tato podcenná skutenost však byla daná stavem rozvoje internetu a nebylo v možnostech poskytovatel ASP tento stav zmnit. Trh prost musel uzrát. V posledních dvou letech se však svt internetové konektivity v R zásadn zmnil. Na jedné stran masivn nastupují telekomunikaní spolenosti s ADSL a konkurenní kabelové televizní spolenosti s nabídkou rychlého, spolehlivého a stále šíeji dostupného pipojení. Na stran druhé pak hlavn v mstských aglomeracích neekan rychle roste pímá dostupnost optických sítí. Pipojení firem ze segmentu SME se tak stalo rutinní záležitostí. Dostupná optika umožuje snadné pipojení velkým firmám s vysokými komunikaními nároky. V obdobné situaci je i státní sektor, obce a další organizace. Dle našeho názoru bylo v R nkdy zaátkem roku 2005 dosaženo kritické hodnoty konektivity potebné pro masivní nástup služeb ASP. 3 Podmínka druhá: Dvra v poskytovatele Dalším naprosto zásadním pedpokladem úspchu na trhu ASP je dvra zákazníka ve schopnosti poskytovatele dostát svým závazkm, a již jde o dodržování garantované dostupnosti i o ochranu uživatelských dat. Tato podmínka není nijak pekvapivá, dobe ji známe z oblasti outsourcingu. Nicmén se zdá, že v oblasti ASP má dvra v poskytovatele výrazn vyšší váhu. Zde mají v poátku výrazn snazší pozici spolenosti, které na trhu IT nebo ICT již nco dokázaly a jejichž znaka je dostaten kladn zapsána v povdomí uživatel. Následn je poteba vybudovat reference, které výrazn pomohou dalším uživatelm osmlit se a pistoupit na model ASP. Domnívám se, že v pípad ASP, které stojí a padá s dvrou, má pro nákupní rozhodnutí výrok používáme to a spolehliv to funguje doslova nesmírnou hodnotu a pozdji zpsobí lavinový efekt. Dvra se odvíjí i od kvality smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Navrhovatelem smlouvy je zpravidla poskytovatel a je nutné si proto uvdomit, že vágní smlouva chránící pevážn práva poskytovatele rozhodn dvru nebudí. Dvra uživatele je naplována zejména dvma faktory: technickou spolehlivostí a bezpeností celého ešení ASP. 3.1 Technika Zajištní spolehlivosti výpoetní techniky a komunikací je dnes, stejn jako konektivita, rutinní záležitost. Na trhu je k dispozici dostatek redundantních serverových systém vetn nabídky jejich velmi operativního servisu. Rovnž pipojení server do internetu lze snadno zajistit dostaten spolehlivou zálohovanou linkou. 3.2 Bezpenost a ochrana údaj Trochu komplikovanjší je zajištní bezpenosti. Ta se rozpadá na ochranu dat ped ztrátou a ped jejich zneužitím. Zajištní dat ped ztrátou je dnes také rutinní záležitostí k dispozici jsou výkonná disková pole a archivaní mechanismy, ale ochrana proti zneužití je otázka podstatn složitjší. Data systém ERP jsou zpravidla pedmtem obchodního tajemství a personální údaje dokonce požívají zákonnou ochranu. Je nutné neustále zohledovat i to, že služba je nabízena v prostedí volného internetu, který je de facto jednou velkou džunglí. Musí být zajištna jak dostaten prkazná identita uživatele žádajícího o pístup k systému, tak bezpenost následné komunikace. Tuto bezpenost je nutné budovat nejen prostedky na stran serverové infrastruktury, ale i na stran

3 uživatele, protože jeho selhání potenciáln ohrožuje všechny ostatní uživatele. Proto je v tomto pípad zabezpeení jménem a heslem zcela nedostaující a je poteba vybudovat systém s certifikáty v bezpeném úložišti nebo použít systém s výzvou a odpovdí (Challenge/Response). Nezanedbatelnou složkou bezpenosti jsou interní smrnice poskytovatele, které musí zajistit, že k únikm nemže docházet ani uvnit jeho organizace. Certifikace a audity tchto smrnic dle v IT uznávaných norem a metodik jsou pochopiteln další výhodou. 4 Podmínka tetí: Správný zákazník Chceme-li na njakém trhu skuten uspt, musíme mu nejprve dobe porozumt. Klíovou se tedy stává otázka, pro koho je ASP nejvtším pínosem. Domníváme se, že minulé neúspchy modelu ASP byly zpsobeny snahou poskytovatel nabízet primárn jejich ešení tm nejvtším subjektm na trhu. Je to do jisté míry pochopitelné. Velcí, ve svt mediáln petžovaném rznými formami outsourcingu, na první pohled vypadají jako nejperspektivnjší tržní segment. Nicmén je nutné si uvdomit, že velké organizace mají bu vybudované vlastní silné IT nebo je mají outsourcované a problém pée o provoz a zajištní dat jejich ERP je moc netrápí. Prostor k úspchu se u nejvtších organizací otevírá snad jen v okamžiku, kdy poizují nový IS (mezi vrcholovými manažery je populární náhrada investice službou asto i proto, že bezprostedn vylepšuje úetnictví), což však k výraznému úspchu na trhu ASP rozhodn nestaí. Jsou zde však ti jiné velké segmenty, které jsou pro ASP jako stvoené a na pínosy ASP slyší velmi dobe, jelikož v nich nacházejí odpovdi na své každodenní problémy. 4.1 Segmentace trhu Prvním vhodným segmentem jsou malé firmy a organizace bez vlastní správy IT. Pro ty pedstavuje ASP obrovskou úlevu. Jejich externímu správci, pokud njakého mají, se to moc líbit nebude, ale práv za jeho služby výrazn ušetí. A jak jsme se již zmínili, jediná podmínka pro ASP konektivita, je u tohoto segmentu bu vyešená, nebo snadno dostupná. Dalším velkým segmentem jsou organizace, které sice mají správu IT vybudovanou, ale jen pro obecné systémy jako je vlastní sí, pošta, web atd. Tato správa pak obtížn eší provoz cizorodého ERP systému, ke kterému jsou nutné specifické znalosti. Správce IT z takové organizace pijme s úlevou, že se o ERP nemusí sám starat (stejn by uživatelé nebyli moc spokojení) a proto ochotn kooperuje s poskytovatelem ASP. Posledním segmentem jsou organizace s decentralizovanou strukturou, a to jak staticky (nap. poboky), tak dynamicky (nap. obchodní cestující). Ty díky ASP ušetí nemalé ástky za budování a provoz vlastní bezpené VPN. Rovnž nemusí investovat nemalé ástky do server pro provoz vlastního IS a do licencí ERP ve verzi s aplikaním serverem, což stále patí k nejnákladnjším ešením. 5 Podmínka tvrtá: Správná technologie klienta Úspšný produkt na siln konkurenním trhu IT musí být uživatelsky pívtivý. Existují v podstat ti základní varianty možného technologického ešení klientské strany ASP, od které se pímo odvíjí pívtivost celého ešení: internetový prohlíže, terminálové služby a proprietární tenký klient. Každá z tchto technologií má své výhody i nevýhody, které je pedurují jen pro jistou oblast použití. 5.1 Internetový prohlíže Rozhraní v internetovém prohlížei je velmi vhodné všude tam, kde uživatel pracuje spíše s jednoduššími aplikacemi a více nahlíží do dat, než nco poizuje. Mnoho aplikací v tomto prostedí vypadá na pohled velmi slibn, ale pokus o rutinní využívání vede k rychlému poklesu optimismu. Jako vhodný píklad lze použít skvle vyvedené webové rozhraní Exchange serveru. Na první pohled vypadá tém jako lokáln spuštný Outlook. Do jistých dialogových potíží se však uživatel dostane již v okamžiku, kdy se rozhodne v nové zpráv nap. jednoho píjemce odstranit a pidat jiného.

4 Domníváme se proto, že teba pro mzdovou úetní, která zadává a opravuje tisíce údaj msín, je takové rozhraní použitelné jen obtížn. Nkteré nové internetové technologie, nap. AJAX, se sice orientují na práv na tento problém, ale cesta k elegantnímu a mohutnému uživatelskému rozhraní v internetovém prohlížei rozhodn nebude krátká. Nespornou výhodou tohoto ešení však je jistá pirozenost ovládání aplikací, která umožuje zkrátit implementaní etapu a dát do systému pístup i prakticky neškoleným uživatelm, zejména pokud do dat jen nahlížejí. Správci systému jist ocení, že na stanici uživatele není nutné nic nového instalovat. Problémy však mohou init nekompatibility mezi typy prohlíže. Výhodou je naopak to, že komunikace se serverem vtšinou hladce prochází všemi firewally bez zmny jejich konfigurace. Pipomeme si, že na tomto ešení postavily svj úspch prakticky všechny organizace nabízející zdarma služby elektronické pošty (fre y), které asi jako de facto jediné již díve masov usply na poli ASP se svými poštovními klienty pro internetové prohlížee. 5.2 Terminálové služby Terminálové služby (nap. Microsoft Terminal Services nebo Cytrix WinFrame) jsou velmi univerzálním ešením, které umožuje udlat, s trochou nadsázky, ASP ešení ze starého úetního programu pro MS-DOS. Ovládání zstane nezmnno. Komunikaní nároky jsou však pomrn vysoké a i pes dobrou konektivitu asto neprobíhá pekreslování obrazovek a zápis znak dostaten rychle. Nemalou nevýhodou, která zmenšuje poskytovateli manévrovací prostor v cenové oblasti, je nutnost vlastnit krom licencí samotného poskytovaného produktu i licence patiných terminálových služeb. Na stanici uživatele musí být individuáln nainstalovaný klient terminálových služeb. Nevýhodou je i to, že na firewallech musí být tento typ komunikace explicitn povolen. V pípad použití terminálových služeb urených pro obecné použití vetn vzdálené správy, je rovnž nutno peliv udržovat skrytí ostatních zdroj serveru vi klientským poítam. Terminálové služby je z výše uvedených dvod možné chápat spíš jako nouzové ešení, které je však k dispozici ihned a pro libovolný produkt. 5.3 Proprietární klient Proprietární tenký klient je z hlediska rutinního uživatele nejpíjemnjším ešením. Nabízí vždy potebnou mohutnost a pívtivost uživatelského rozhraní. Díky tomu se pi pechodu na ASP uživatelský komfort nijak nesníží a v lepším pípad se ovládání aplikací vbec nemusí zmnit. A to je, jak si dále ukážeme, velmi podstatná výhoda zejména v poátku pi budování referencí. Kvalitní tenký klient má také nejmenší komunikaní nároky. Problémem mže být nutnost alespo první instalace na stanici uživatele (další lze automatizovat), zpravidla nutnost povolování nové komunikace na firewallech a specifické ovládání. 5.4 Který je ten pravý? Poskytovatel je tedy postaven ped nelehký úkol, jaké rozhraní aplikací nabízet. Navíc ne vždy má možnost volby. Obecn platí, že pro jednoduché úlohy i nahlížení do systému dobe vyhoví internetový prohlíže, není-li jiná lepší možnost, terminálové služby jsou k dispozici vždy a pro rutinní uživatele rozsáhlejších systém je nejlepší tenký klient. Špatná volba obvykle vede k nepimenému zvýšení náklad nebo odmítnutí ešení zákazníkem. 6 Podmínka pátá: Správná cena Správná tržní cena nového produktu se vždy njakou dobu stabilizuje. Hrubou, ale obvyklou chybou poskytovatel, bylo nastavení cen jejich ASP do roviny luxusního produktu, na kterém chtli tvoit významný zisk. Toto lze považovat za další z píin neúspchu ASP v minulých letech. ASP, aby mohlo být široce akceptováno, nesmí být luxusním produktem, nýbrž produktem cenov dostupným prakticky pro každého zákazníka. Výnosy a samozejm i úspory z rozsahu jsou klíem jak k efektivní cenové politice, tak k následnému úspchu. Domníváme se, že ASP mže uspt jen tehdy, pokud jeho cena nebude výrazn vyšší než úhrady za licence ve srovnávacím období nejmén pti let.

5 Je-li poskytovatel zárove dodavatelem i pímo výrobcem konkrétního ERP (a nejen ERP), musí o ASP pemýšlet tak, že jeho produkt v nedaleké budoucnosti, nebude-li k dispozici jako služba, nebude prodejný. Cena, která vznikne na základ této úvahy, pak bude na trhu jist dobe pijata. Zde se ponkud obáváme i o cenovou politiku spolenosti Microsoft pro produkty SaaS, kde už poskytovatel služby zaplatí jen za licence za cca ti roky (politika se u jednotlivých produkt mírn liší) tolik, že v soutu cena pesáhne cenu poízení produktu. Bilanci píliš nenapraví ani skutenost, že licence pro SaaS obsahují automaticky i Software Assurance. Napíklad faktická životnost jedné verze produktu typu Office je navzdory páním spolenosti Microsoft dnes cca 5 let (uživatelé prost nepotebují a asto ani nechtjí inovovat rychleji). Za tchto podmínek, pokud má krom licencí poskytovatel vydlat ješt na servery, konektivitu, správu systém, služby, obchodní innost, režie a také vytvoit alespo malý zisk, vychází pro koncového zákazníka cena jako cca trojnásobek ceny poízení za pt let. Tžko odhadnout, jak to trh pijme. Domníváme se, že se zde Microsoft pedem vzdává elegantní možnosti více legalizovat užívání svého SW a práv širší legalizací získat nové výnosy. 7 Vztah ASP a outsourcingu Je zajímavé položit si otázku, zda si ASP a outsourcing nekonkurují. Zdánliv to vypadá, že ano, protože ob služby nabízí podobné výhody. Fakticky to však nemusí být tak zlé. Vyjasnní této otázky je pro poskytovatele ASP dležité zejména v oblasti obchodní argumentace a pi budování obchodních partnerství. Podívejme se na problematiku z pohledu uživatele. Ten nechce nic provozovat ani se o nic starat, chce aplikace jen používat jako nástroj pro plnní svého poslání. Tmto požadavkm by klasický outsourcing v zásad vyhovl, pomineme-li, že serverová infrastruktura se zpravidla nachází nkde v prostorách zákazníka, tudíž ho vždy njak zatžuje. Klasický outsourcing však stojí ped nároným problémem efektivnosti správy mén obvyklých aplikací, kterými - vzhledem k potm potenciálních dodavatel - ERP systémy jist jsou. Jak má poskytovatel outsourcingu zajistit kvalitu služby, když se mu nevyplatí vyškolit správce, kteí budou aplikaci udržovat? Má si najmout externího dodavatele? To nepinese píjemci outsourcingu ani nižší cenu a ani vyšší kvalitu, než jakých by dosáhl sám. Práv toto dilema efektivn eší ASP. Spolenost, která se specializuje na poskytování jisté tídy aplikací jako ASP, je schopna snáze investovat do odbornosti svých pracovník, protože takovou investici rozpouští smrem k velkému potu píjemc služby. Mže se rovnž lépe orientovat na procesy související s problematikou správy a provozu takovýchto aplikací. Oproti poskytovateli ASP má poskytovatel outsourcingu podstatn menší šanci, že se mu mezi klienty vyskytne nadkritické množství zájemc o danou aplikaci. Jinými slovy, poskytovatel ASP mže nabídnout lepší pomr cena/kvalita, jelikož má pirozen vyšší výnosy z rozsahu. Zpravidla je schopen nabídnout i další pidanou hodnotu, protože se na danou problematiku specializuje. V úvahu pipadá pevzetí odborných konzultací nebo dokonce i kompletní zpracování nkterých agend avšak s tou výhodou, že zákazník má ke svým datm neustálý pístup. Nic z výše uvedeného tak nebrání výhodné spolupráci poskytovatele ASP a poskytovatele outsourcingu u zákazníka, kdy poskytovatel outsourcingu smluvn zprostedkovává službu ASP. Tato forma spolupráce bude jist zajímavá pro všechny ti strany, oba poskytovatele i zákazníka. Poskytovatel outsourcingu je pro poskytovatele ASP pekvapiv velmi pirozeným partnerem. 8 Píklad úspšné nabídky ASP Pekvapivý úspch na poli ASP v R zaznamenala bhem posledního roku spolenost Vema, tradiní eský dodavatel ešení zejména pro ízení lidských zdroj, ale i pro ekonomiku a logistiku. Poet zákazník, kteí využívají IS Vema formou ASP, je nyní více než 200 a rychle roste. Dle dostupných przkum je tak Vema, a. s. jednoznan nejvtším poskytovatelem ERP formou ASP v R. Do systému má pístup zhruba 800 jednotlivých uživatel. Vema se obchodn v oblasti ASP peliv orientuje na malé a stední spolenosti a organizace, a dále na distribuované zákazníky. Nejvtší z nich

6 nyní má zatím 18 odlouených pracoviš a celkem 70 uživatel. Mezi zákazníky lze najít školy, velké nemocnice, charitativní instituce, ale i zdravotní pojišovny i obchodní a výrobní organizace. 8.1 Technické ešení K dispozici jsou dv rozhraní: proprietární tenký klient a rozhraní pro internetové prohlížee. Rozhraní se mezi sebou neliší jen ovládáním, ale pes každé z nich je prezentován výrazn odlišný pohled na celý IS. Základem ešení je proprietární tenký klient, který má naprosto stejný vzhled a shodné ovládání s lokálními instalacemi aplikací Vema. (Je reprezentováno zcela shodným programem jako lokální rozhraní.) To velmi usnaduje pechod stávajících uživatel, kteí se nemusí nic nového uit. Toto rozhraní je ureno pro pravidelné uživatele vkládající velké množství údaj. Pro nahlížející uživatele (typicky vedoucí pracovníky) je k dispozici intuitivní HTML rozhraní, které nevyžaduje žádné speciální znalosti ovládání. Pes toto rozhraní jsou navíc k dispozici i mocnýmé prostedky pro agregace údaj i jejich analýzu. 8.2 Bezpenost Bezpenost systému je víceúrovová. První vrstva ochrany je vybudovaná jako VPN a pístup do ní je primárn chránn certifikátem Vema uloženým v USB nosii. Toto zhmotnní zabezpeení navíc zvyšuje u laických uživatel subjektivní vnímání bezpenosti celého ešení. Další úrove, na které se vyhodnocují oprávnní uživatel, je ešena systémovou vrstvou aplikací Vema. 8.3 Dostupnost Garance dostupnosti služby ASP Vema (chcete-li, tak SLA) jsou relativn konzervativní, ale z dosavadních obchodních úspch lze dovozovat, že zcela dostaují. Vema garantuje dostupnost v provozní dob od 7.00 do v pracovních dnech s tolerovaným výpadkem 1 h msín a maximáln dvma šestihodinovými výpadky ron. Mimo provozní dobu je systém bžn v provozu, ale poskytovatel si vyhrazuje právo z dvod údržby systém na nezbytnou dobu odstavit. Ve smlouv se Vema pochopiteln hlásí k ochran osobních údaj a obchodního tajemství. Jako služba je pak zákazníkm nabízena možnost pepracování jejich dat do platformov nezávislých formát vhodných dlouhodobé archivaci a jejich zálohování na CD. Taková data jsou vhodná pro nap. úely kontrol ze strany úad v dalších letech. Zákonem uložená doba, po kterou jsou organizace povinny archivovat data nap. o mzdách zamstnanc, je totiž taková, že pesahuje mnoho generací výpoetní techniky. 8.4 Cenová politika Cenová politika je evidentn významným zdrojem úspchu nabídky ASP Vema. Pro snazší pochopení konstrukce ceny provedeme srovnání poplatk za ASP s cenou poízení licence. Zákazník platí za práva užívat aplikace Vema formou ASP ron 17 % ceny, kterou by zaplatil za poízení licencí. Dále platí 500 K msín za každá živá data. Dalších 17 % ron hradí zákazník za právo užívat vždy aktuální verze aplikací (ekvivalent již citovaného Software Assurance). Tato ástka však nepedstavuje žádné navýšení ceny proti poízení licencí, nebo ji každý rok platí i zákazník, který si zakoupí bžnou licenci. Výhodnost ASP Vema proti poízení licencí a vlastnímu provozu ilustruje konkrétní píklad v kapitole 8.6. Pro úplnost ješt uveme, že stávající zákazník platí pi pechodu na ASP první dva roky jen ástku 500 K msín za data a 17 % za právo užívat vždy nové verze. To velmi usnaduje pechod zákazník na tuto formu využívání aplikací. Základní zizovací poplatek iní pouhých 4900 K a nepedstavuje významnou barieru. Dosavadní obchodní zkušenosti ukazují, že cena ASP Vema je stanovena pátelsky a je pro uživatele hladce akceptovatelná.

7 8.5 Co pedstavuje nejvtší pínosy? Významným pínosem ASP Vema je zkvalitnní operativních služeb. Konzultant rovnž vybavený potebným certifikátem, je po výzv zákazníkem schopen okamžit nahlédnout do dat a bu rychle poradit, nebo sám zjednat požadovanou nápravu, aniž by ztratil jedinou minutu asu a utratil jedinou korunu za cestovní náklady. Efektivita konzultací se zákazníky ASP výrazn vzrostla, a proto jsou požadavky uživatel služby ASP Vema ešeny pednostn. Dále uživatelé oceují i to, že se zbavili astých instalací nových verzí, které jsou kvli nutnosti sledování legislativních zmn distribuovány mnohokrát ron. Odezvy systému ASP Vema jsou, což je pro mnoho uživatel pekvapivé, výrazn kratší než u vtšiny lokálních instalací. Je tomu tak proto, že servery pro ASP Vema disponují obvykle podstatn vtším výkonem, než technika uživatel a komunikaní nároky ešení jsou tak malé, že se na rychlosti odezev prakticky nijak neprojevují. Uživatelé oceují i vysokou spolehlivost a dostupnost služby, která významn pesahuje smluvní závazky. Spolehlivost je výrazn vyšší, než jaké dosahují lokální instalace. 8.6 Konkrétní píklad Na obrázku je graficky znázornn pípad srovnávající pímé poízení licence aplikace Mzdy Vema pro 500 osobních ísel s variantou užívání formou ASP Vema. Graf pedstavuje v každém roce kumulované ceny od poátku používání. V prvním roce užívání služby ASP je zahrnut zizovací poplatek. Provoz aplikací v prvním pípad zatížíme velmi optimistickou ástkou 1500 K msín, která v sob zahrnuje nutnou údržbu systému, archivování, instalace nových verzí, amortizaci techniky atd. Je zejmé, že i za tak píznivých podmínek pesáhne celková cena ASP celkovou cenu poízení a vlastního provozování až nkdy ve jedenáctém roce užívání! Tedy zcela mimo obvyklý rámec plánování investic v IT. Pokud by se však mly náklady na provoz zahrnovat do úvah v mén optimistické výši, kivky se pravdpodobn neprotnou nikdy. Navíc by bylo korektní finanní prostedky pedstavující plochu mezi kivkami (úsporu v ase) ješt úrokovat tak, aby se v plné šíi projevil fakt, že peníze ušetené na investici do poízení licencí mohou vydlávat úpln nkde jinde, a tyto ástky ješt odeíst ve prospch ASP Vema Porovnání cen ASP s náklady na provoz a vlastnictví licencí Kumulativní cena Roky Licence + provoz ASP 9 Závr Pro píští roky bude ASP jedním z nejskloovanjších pojm ve svt IT. Zmny, které pechod na tuto formu užívání aplikací pináší, jsou evidentn dalším vývojovým cyklem celého oboru. Opt se mní základní paradigma - jsme svdky jakéhosi návratu k centralizovanému modelu zpracování dat,

8 který byl v devadesátých letech minulého století tém vytlaen osobními poítai. Je to však návrat na podstatn vyšší kvalitativní úrovni, která pln odpovídá požadavkm pokroilých uživatel v jednadvacátém století.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci

Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci Bakaláská práce Petra Fejtková, DiS. srpen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informaních technologií

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více