Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz"

Transkript

1 Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a Brno Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat píiny minulých neúspch poskytovatel a vyjmenovává podmínky, které musí splnit poskytovatel ASP nyní, aby jeho nabídka byla na trhu IT úspšná. Porovnává jednotlivé dostupné technologie pro ešení klientské strany ASP, zabývá se vyhledáním tržních segment s nejvtší citlivostí pro výhody ASP a stanovením správné cenové politiky pro tyto segmenty. Zamýšlí se i nad vztahem ASP a outsourcingu. Abstract ASP market development in the Czech Republic clearly shows that the time of ASP is really coming. In this article we have analyzed the causes of the latest provider s failures and we have specified the conditions which must be fulfilled by an ASP provider nowadays to make his offer on the IT market successful. This article compares individual ASP client technologies available, studies the most ASP sensitive market segments and determines the right price policy suitable for these segments. It also reflects the relation between ASP and outsourcing. Klíová slova ASP, internetová konektivita, segmentace trhu, proprietární klient, cenová politika, outsourcing IS Keywords ASP, Internet connectivity, market segmentation, proprietary client, price policy, outsourcing IS 1 Fenomén ASP Pes to, že myšlenka ASP je stará více než deset let, optimismus dodavatel IT pedpokládajících rychlý rst v této oblasti vrcholil zhruba až na pelomu tisíciletí. I to však bylo zejm pedasné. Jak se v IT obas stává, potenciální uživatelé optimismus dodavatel nesdíleli a tak s nabídkou takových služeb zejména v oblasti systém ERP nepochodila v minulosti nejedna renomovaná spolenost. Situace se však v prbhu roku 2005 zaala rychle mnit a optimismus opt vzrstá, tentokrát zejm na obou stranách. Nejvtší poskytovatelé ERP formou ASP v R již poítají své zákazníky ve stovkách. Odborníci se nyní odhadují, že se ASP do konce desetiletí stane pevažující formou poizování SW. Nemžeme si nepovšimnout, že na trh ASP loni (v R až zaátkem roku 2006) razantn vstoupila i spolenost Microsoft se svou marketingovou zkratkou SaaS (Software as a Service). Jedná se o sadu produkt a technologií vhodných pro hostování u poskytovatel. Všechny jak dosavadní vhodné i uzpsobené produkty byly vybaveny novým licenním modelem SPLA (Service Provider License Agreement), kdy poskytovatel platí poplatky za skutený poet uživatel aplikace v minulém msíci a od svých zákazník pak inkasuje pouze poplatky za užívání služby. Microsoft sám služby nenabízí; poskytování hostovaných aplikací ponechává výhradn na svých partnerech. Jaké podmínky tedy musí být splnny, aby nabídka ASP zejména na eském trhu mohla být úspšná?

2 2 Podmínka první: Dostatená internetová konektivita Pokud nechceme svou innost orientovat jen na malou hrstku uživatel, musíme nabízet takový produkt, který je vcn dostupný všem možným zákazníkm. Proto základním a kritickým parametrem úspchu ASP je dostatená internetová konektivita potenciálních uživatel. Uvdomíme-li si, že ješt na pelomu tisíciletí bylo v netechnologických spolenostech spolehlivé trvalé pipojení na internet vzácností, je jasné, pro se ASP nedailo. Tato podcenná skutenost však byla daná stavem rozvoje internetu a nebylo v možnostech poskytovatel ASP tento stav zmnit. Trh prost musel uzrát. V posledních dvou letech se však svt internetové konektivity v R zásadn zmnil. Na jedné stran masivn nastupují telekomunikaní spolenosti s ADSL a konkurenní kabelové televizní spolenosti s nabídkou rychlého, spolehlivého a stále šíeji dostupného pipojení. Na stran druhé pak hlavn v mstských aglomeracích neekan rychle roste pímá dostupnost optických sítí. Pipojení firem ze segmentu SME se tak stalo rutinní záležitostí. Dostupná optika umožuje snadné pipojení velkým firmám s vysokými komunikaními nároky. V obdobné situaci je i státní sektor, obce a další organizace. Dle našeho názoru bylo v R nkdy zaátkem roku 2005 dosaženo kritické hodnoty konektivity potebné pro masivní nástup služeb ASP. 3 Podmínka druhá: Dvra v poskytovatele Dalším naprosto zásadním pedpokladem úspchu na trhu ASP je dvra zákazníka ve schopnosti poskytovatele dostát svým závazkm, a již jde o dodržování garantované dostupnosti i o ochranu uživatelských dat. Tato podmínka není nijak pekvapivá, dobe ji známe z oblasti outsourcingu. Nicmén se zdá, že v oblasti ASP má dvra v poskytovatele výrazn vyšší váhu. Zde mají v poátku výrazn snazší pozici spolenosti, které na trhu IT nebo ICT již nco dokázaly a jejichž znaka je dostaten kladn zapsána v povdomí uživatel. Následn je poteba vybudovat reference, které výrazn pomohou dalším uživatelm osmlit se a pistoupit na model ASP. Domnívám se, že v pípad ASP, které stojí a padá s dvrou, má pro nákupní rozhodnutí výrok používáme to a spolehliv to funguje doslova nesmírnou hodnotu a pozdji zpsobí lavinový efekt. Dvra se odvíjí i od kvality smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Navrhovatelem smlouvy je zpravidla poskytovatel a je nutné si proto uvdomit, že vágní smlouva chránící pevážn práva poskytovatele rozhodn dvru nebudí. Dvra uživatele je naplována zejména dvma faktory: technickou spolehlivostí a bezpeností celého ešení ASP. 3.1 Technika Zajištní spolehlivosti výpoetní techniky a komunikací je dnes, stejn jako konektivita, rutinní záležitost. Na trhu je k dispozici dostatek redundantních serverových systém vetn nabídky jejich velmi operativního servisu. Rovnž pipojení server do internetu lze snadno zajistit dostaten spolehlivou zálohovanou linkou. 3.2 Bezpenost a ochrana údaj Trochu komplikovanjší je zajištní bezpenosti. Ta se rozpadá na ochranu dat ped ztrátou a ped jejich zneužitím. Zajištní dat ped ztrátou je dnes také rutinní záležitostí k dispozici jsou výkonná disková pole a archivaní mechanismy, ale ochrana proti zneužití je otázka podstatn složitjší. Data systém ERP jsou zpravidla pedmtem obchodního tajemství a personální údaje dokonce požívají zákonnou ochranu. Je nutné neustále zohledovat i to, že služba je nabízena v prostedí volného internetu, který je de facto jednou velkou džunglí. Musí být zajištna jak dostaten prkazná identita uživatele žádajícího o pístup k systému, tak bezpenost následné komunikace. Tuto bezpenost je nutné budovat nejen prostedky na stran serverové infrastruktury, ale i na stran

3 uživatele, protože jeho selhání potenciáln ohrožuje všechny ostatní uživatele. Proto je v tomto pípad zabezpeení jménem a heslem zcela nedostaující a je poteba vybudovat systém s certifikáty v bezpeném úložišti nebo použít systém s výzvou a odpovdí (Challenge/Response). Nezanedbatelnou složkou bezpenosti jsou interní smrnice poskytovatele, které musí zajistit, že k únikm nemže docházet ani uvnit jeho organizace. Certifikace a audity tchto smrnic dle v IT uznávaných norem a metodik jsou pochopiteln další výhodou. 4 Podmínka tetí: Správný zákazník Chceme-li na njakém trhu skuten uspt, musíme mu nejprve dobe porozumt. Klíovou se tedy stává otázka, pro koho je ASP nejvtším pínosem. Domníváme se, že minulé neúspchy modelu ASP byly zpsobeny snahou poskytovatel nabízet primárn jejich ešení tm nejvtším subjektm na trhu. Je to do jisté míry pochopitelné. Velcí, ve svt mediáln petžovaném rznými formami outsourcingu, na první pohled vypadají jako nejperspektivnjší tržní segment. Nicmén je nutné si uvdomit, že velké organizace mají bu vybudované vlastní silné IT nebo je mají outsourcované a problém pée o provoz a zajištní dat jejich ERP je moc netrápí. Prostor k úspchu se u nejvtších organizací otevírá snad jen v okamžiku, kdy poizují nový IS (mezi vrcholovými manažery je populární náhrada investice službou asto i proto, že bezprostedn vylepšuje úetnictví), což však k výraznému úspchu na trhu ASP rozhodn nestaí. Jsou zde však ti jiné velké segmenty, které jsou pro ASP jako stvoené a na pínosy ASP slyší velmi dobe, jelikož v nich nacházejí odpovdi na své každodenní problémy. 4.1 Segmentace trhu Prvním vhodným segmentem jsou malé firmy a organizace bez vlastní správy IT. Pro ty pedstavuje ASP obrovskou úlevu. Jejich externímu správci, pokud njakého mají, se to moc líbit nebude, ale práv za jeho služby výrazn ušetí. A jak jsme se již zmínili, jediná podmínka pro ASP konektivita, je u tohoto segmentu bu vyešená, nebo snadno dostupná. Dalším velkým segmentem jsou organizace, které sice mají správu IT vybudovanou, ale jen pro obecné systémy jako je vlastní sí, pošta, web atd. Tato správa pak obtížn eší provoz cizorodého ERP systému, ke kterému jsou nutné specifické znalosti. Správce IT z takové organizace pijme s úlevou, že se o ERP nemusí sám starat (stejn by uživatelé nebyli moc spokojení) a proto ochotn kooperuje s poskytovatelem ASP. Posledním segmentem jsou organizace s decentralizovanou strukturou, a to jak staticky (nap. poboky), tak dynamicky (nap. obchodní cestující). Ty díky ASP ušetí nemalé ástky za budování a provoz vlastní bezpené VPN. Rovnž nemusí investovat nemalé ástky do server pro provoz vlastního IS a do licencí ERP ve verzi s aplikaním serverem, což stále patí k nejnákladnjším ešením. 5 Podmínka tvrtá: Správná technologie klienta Úspšný produkt na siln konkurenním trhu IT musí být uživatelsky pívtivý. Existují v podstat ti základní varianty možného technologického ešení klientské strany ASP, od které se pímo odvíjí pívtivost celého ešení: internetový prohlíže, terminálové služby a proprietární tenký klient. Každá z tchto technologií má své výhody i nevýhody, které je pedurují jen pro jistou oblast použití. 5.1 Internetový prohlíže Rozhraní v internetovém prohlížei je velmi vhodné všude tam, kde uživatel pracuje spíše s jednoduššími aplikacemi a více nahlíží do dat, než nco poizuje. Mnoho aplikací v tomto prostedí vypadá na pohled velmi slibn, ale pokus o rutinní využívání vede k rychlému poklesu optimismu. Jako vhodný píklad lze použít skvle vyvedené webové rozhraní Exchange serveru. Na první pohled vypadá tém jako lokáln spuštný Outlook. Do jistých dialogových potíží se však uživatel dostane již v okamžiku, kdy se rozhodne v nové zpráv nap. jednoho píjemce odstranit a pidat jiného.

4 Domníváme se proto, že teba pro mzdovou úetní, která zadává a opravuje tisíce údaj msín, je takové rozhraní použitelné jen obtížn. Nkteré nové internetové technologie, nap. AJAX, se sice orientují na práv na tento problém, ale cesta k elegantnímu a mohutnému uživatelskému rozhraní v internetovém prohlížei rozhodn nebude krátká. Nespornou výhodou tohoto ešení však je jistá pirozenost ovládání aplikací, která umožuje zkrátit implementaní etapu a dát do systému pístup i prakticky neškoleným uživatelm, zejména pokud do dat jen nahlížejí. Správci systému jist ocení, že na stanici uživatele není nutné nic nového instalovat. Problémy však mohou init nekompatibility mezi typy prohlíže. Výhodou je naopak to, že komunikace se serverem vtšinou hladce prochází všemi firewally bez zmny jejich konfigurace. Pipomeme si, že na tomto ešení postavily svj úspch prakticky všechny organizace nabízející zdarma služby elektronické pošty (fre y), které asi jako de facto jediné již díve masov usply na poli ASP se svými poštovními klienty pro internetové prohlížee. 5.2 Terminálové služby Terminálové služby (nap. Microsoft Terminal Services nebo Cytrix WinFrame) jsou velmi univerzálním ešením, které umožuje udlat, s trochou nadsázky, ASP ešení ze starého úetního programu pro MS-DOS. Ovládání zstane nezmnno. Komunikaní nároky jsou však pomrn vysoké a i pes dobrou konektivitu asto neprobíhá pekreslování obrazovek a zápis znak dostaten rychle. Nemalou nevýhodou, která zmenšuje poskytovateli manévrovací prostor v cenové oblasti, je nutnost vlastnit krom licencí samotného poskytovaného produktu i licence patiných terminálových služeb. Na stanici uživatele musí být individuáln nainstalovaný klient terminálových služeb. Nevýhodou je i to, že na firewallech musí být tento typ komunikace explicitn povolen. V pípad použití terminálových služeb urených pro obecné použití vetn vzdálené správy, je rovnž nutno peliv udržovat skrytí ostatních zdroj serveru vi klientským poítam. Terminálové služby je z výše uvedených dvod možné chápat spíš jako nouzové ešení, které je však k dispozici ihned a pro libovolný produkt. 5.3 Proprietární klient Proprietární tenký klient je z hlediska rutinního uživatele nejpíjemnjším ešením. Nabízí vždy potebnou mohutnost a pívtivost uživatelského rozhraní. Díky tomu se pi pechodu na ASP uživatelský komfort nijak nesníží a v lepším pípad se ovládání aplikací vbec nemusí zmnit. A to je, jak si dále ukážeme, velmi podstatná výhoda zejména v poátku pi budování referencí. Kvalitní tenký klient má také nejmenší komunikaní nároky. Problémem mže být nutnost alespo první instalace na stanici uživatele (další lze automatizovat), zpravidla nutnost povolování nové komunikace na firewallech a specifické ovládání. 5.4 Který je ten pravý? Poskytovatel je tedy postaven ped nelehký úkol, jaké rozhraní aplikací nabízet. Navíc ne vždy má možnost volby. Obecn platí, že pro jednoduché úlohy i nahlížení do systému dobe vyhoví internetový prohlíže, není-li jiná lepší možnost, terminálové služby jsou k dispozici vždy a pro rutinní uživatele rozsáhlejších systém je nejlepší tenký klient. Špatná volba obvykle vede k nepimenému zvýšení náklad nebo odmítnutí ešení zákazníkem. 6 Podmínka pátá: Správná cena Správná tržní cena nového produktu se vždy njakou dobu stabilizuje. Hrubou, ale obvyklou chybou poskytovatel, bylo nastavení cen jejich ASP do roviny luxusního produktu, na kterém chtli tvoit významný zisk. Toto lze považovat za další z píin neúspchu ASP v minulých letech. ASP, aby mohlo být široce akceptováno, nesmí být luxusním produktem, nýbrž produktem cenov dostupným prakticky pro každého zákazníka. Výnosy a samozejm i úspory z rozsahu jsou klíem jak k efektivní cenové politice, tak k následnému úspchu. Domníváme se, že ASP mže uspt jen tehdy, pokud jeho cena nebude výrazn vyšší než úhrady za licence ve srovnávacím období nejmén pti let.

5 Je-li poskytovatel zárove dodavatelem i pímo výrobcem konkrétního ERP (a nejen ERP), musí o ASP pemýšlet tak, že jeho produkt v nedaleké budoucnosti, nebude-li k dispozici jako služba, nebude prodejný. Cena, která vznikne na základ této úvahy, pak bude na trhu jist dobe pijata. Zde se ponkud obáváme i o cenovou politiku spolenosti Microsoft pro produkty SaaS, kde už poskytovatel služby zaplatí jen za licence za cca ti roky (politika se u jednotlivých produkt mírn liší) tolik, že v soutu cena pesáhne cenu poízení produktu. Bilanci píliš nenapraví ani skutenost, že licence pro SaaS obsahují automaticky i Software Assurance. Napíklad faktická životnost jedné verze produktu typu Office je navzdory páním spolenosti Microsoft dnes cca 5 let (uživatelé prost nepotebují a asto ani nechtjí inovovat rychleji). Za tchto podmínek, pokud má krom licencí poskytovatel vydlat ješt na servery, konektivitu, správu systém, služby, obchodní innost, režie a také vytvoit alespo malý zisk, vychází pro koncového zákazníka cena jako cca trojnásobek ceny poízení za pt let. Tžko odhadnout, jak to trh pijme. Domníváme se, že se zde Microsoft pedem vzdává elegantní možnosti více legalizovat užívání svého SW a práv širší legalizací získat nové výnosy. 7 Vztah ASP a outsourcingu Je zajímavé položit si otázku, zda si ASP a outsourcing nekonkurují. Zdánliv to vypadá, že ano, protože ob služby nabízí podobné výhody. Fakticky to však nemusí být tak zlé. Vyjasnní této otázky je pro poskytovatele ASP dležité zejména v oblasti obchodní argumentace a pi budování obchodních partnerství. Podívejme se na problematiku z pohledu uživatele. Ten nechce nic provozovat ani se o nic starat, chce aplikace jen používat jako nástroj pro plnní svého poslání. Tmto požadavkm by klasický outsourcing v zásad vyhovl, pomineme-li, že serverová infrastruktura se zpravidla nachází nkde v prostorách zákazníka, tudíž ho vždy njak zatžuje. Klasický outsourcing však stojí ped nároným problémem efektivnosti správy mén obvyklých aplikací, kterými - vzhledem k potm potenciálních dodavatel - ERP systémy jist jsou. Jak má poskytovatel outsourcingu zajistit kvalitu služby, když se mu nevyplatí vyškolit správce, kteí budou aplikaci udržovat? Má si najmout externího dodavatele? To nepinese píjemci outsourcingu ani nižší cenu a ani vyšší kvalitu, než jakých by dosáhl sám. Práv toto dilema efektivn eší ASP. Spolenost, která se specializuje na poskytování jisté tídy aplikací jako ASP, je schopna snáze investovat do odbornosti svých pracovník, protože takovou investici rozpouští smrem k velkému potu píjemc služby. Mže se rovnž lépe orientovat na procesy související s problematikou správy a provozu takovýchto aplikací. Oproti poskytovateli ASP má poskytovatel outsourcingu podstatn menší šanci, že se mu mezi klienty vyskytne nadkritické množství zájemc o danou aplikaci. Jinými slovy, poskytovatel ASP mže nabídnout lepší pomr cena/kvalita, jelikož má pirozen vyšší výnosy z rozsahu. Zpravidla je schopen nabídnout i další pidanou hodnotu, protože se na danou problematiku specializuje. V úvahu pipadá pevzetí odborných konzultací nebo dokonce i kompletní zpracování nkterých agend avšak s tou výhodou, že zákazník má ke svým datm neustálý pístup. Nic z výše uvedeného tak nebrání výhodné spolupráci poskytovatele ASP a poskytovatele outsourcingu u zákazníka, kdy poskytovatel outsourcingu smluvn zprostedkovává službu ASP. Tato forma spolupráce bude jist zajímavá pro všechny ti strany, oba poskytovatele i zákazníka. Poskytovatel outsourcingu je pro poskytovatele ASP pekvapiv velmi pirozeným partnerem. 8 Píklad úspšné nabídky ASP Pekvapivý úspch na poli ASP v R zaznamenala bhem posledního roku spolenost Vema, tradiní eský dodavatel ešení zejména pro ízení lidských zdroj, ale i pro ekonomiku a logistiku. Poet zákazník, kteí využívají IS Vema formou ASP, je nyní více než 200 a rychle roste. Dle dostupných przkum je tak Vema, a. s. jednoznan nejvtším poskytovatelem ERP formou ASP v R. Do systému má pístup zhruba 800 jednotlivých uživatel. Vema se obchodn v oblasti ASP peliv orientuje na malé a stední spolenosti a organizace, a dále na distribuované zákazníky. Nejvtší z nich

6 nyní má zatím 18 odlouených pracoviš a celkem 70 uživatel. Mezi zákazníky lze najít školy, velké nemocnice, charitativní instituce, ale i zdravotní pojišovny i obchodní a výrobní organizace. 8.1 Technické ešení K dispozici jsou dv rozhraní: proprietární tenký klient a rozhraní pro internetové prohlížee. Rozhraní se mezi sebou neliší jen ovládáním, ale pes každé z nich je prezentován výrazn odlišný pohled na celý IS. Základem ešení je proprietární tenký klient, který má naprosto stejný vzhled a shodné ovládání s lokálními instalacemi aplikací Vema. (Je reprezentováno zcela shodným programem jako lokální rozhraní.) To velmi usnaduje pechod stávajících uživatel, kteí se nemusí nic nového uit. Toto rozhraní je ureno pro pravidelné uživatele vkládající velké množství údaj. Pro nahlížející uživatele (typicky vedoucí pracovníky) je k dispozici intuitivní HTML rozhraní, které nevyžaduje žádné speciální znalosti ovládání. Pes toto rozhraní jsou navíc k dispozici i mocnýmé prostedky pro agregace údaj i jejich analýzu. 8.2 Bezpenost Bezpenost systému je víceúrovová. První vrstva ochrany je vybudovaná jako VPN a pístup do ní je primárn chránn certifikátem Vema uloženým v USB nosii. Toto zhmotnní zabezpeení navíc zvyšuje u laických uživatel subjektivní vnímání bezpenosti celého ešení. Další úrove, na které se vyhodnocují oprávnní uživatel, je ešena systémovou vrstvou aplikací Vema. 8.3 Dostupnost Garance dostupnosti služby ASP Vema (chcete-li, tak SLA) jsou relativn konzervativní, ale z dosavadních obchodních úspch lze dovozovat, že zcela dostaují. Vema garantuje dostupnost v provozní dob od 7.00 do v pracovních dnech s tolerovaným výpadkem 1 h msín a maximáln dvma šestihodinovými výpadky ron. Mimo provozní dobu je systém bžn v provozu, ale poskytovatel si vyhrazuje právo z dvod údržby systém na nezbytnou dobu odstavit. Ve smlouv se Vema pochopiteln hlásí k ochran osobních údaj a obchodního tajemství. Jako služba je pak zákazníkm nabízena možnost pepracování jejich dat do platformov nezávislých formát vhodných dlouhodobé archivaci a jejich zálohování na CD. Taková data jsou vhodná pro nap. úely kontrol ze strany úad v dalších letech. Zákonem uložená doba, po kterou jsou organizace povinny archivovat data nap. o mzdách zamstnanc, je totiž taková, že pesahuje mnoho generací výpoetní techniky. 8.4 Cenová politika Cenová politika je evidentn významným zdrojem úspchu nabídky ASP Vema. Pro snazší pochopení konstrukce ceny provedeme srovnání poplatk za ASP s cenou poízení licence. Zákazník platí za práva užívat aplikace Vema formou ASP ron 17 % ceny, kterou by zaplatil za poízení licencí. Dále platí 500 K msín za každá živá data. Dalších 17 % ron hradí zákazník za právo užívat vždy aktuální verze aplikací (ekvivalent již citovaného Software Assurance). Tato ástka však nepedstavuje žádné navýšení ceny proti poízení licencí, nebo ji každý rok platí i zákazník, který si zakoupí bžnou licenci. Výhodnost ASP Vema proti poízení licencí a vlastnímu provozu ilustruje konkrétní píklad v kapitole 8.6. Pro úplnost ješt uveme, že stávající zákazník platí pi pechodu na ASP první dva roky jen ástku 500 K msín za data a 17 % za právo užívat vždy nové verze. To velmi usnaduje pechod zákazník na tuto formu využívání aplikací. Základní zizovací poplatek iní pouhých 4900 K a nepedstavuje významnou barieru. Dosavadní obchodní zkušenosti ukazují, že cena ASP Vema je stanovena pátelsky a je pro uživatele hladce akceptovatelná.

7 8.5 Co pedstavuje nejvtší pínosy? Významným pínosem ASP Vema je zkvalitnní operativních služeb. Konzultant rovnž vybavený potebným certifikátem, je po výzv zákazníkem schopen okamžit nahlédnout do dat a bu rychle poradit, nebo sám zjednat požadovanou nápravu, aniž by ztratil jedinou minutu asu a utratil jedinou korunu za cestovní náklady. Efektivita konzultací se zákazníky ASP výrazn vzrostla, a proto jsou požadavky uživatel služby ASP Vema ešeny pednostn. Dále uživatelé oceují i to, že se zbavili astých instalací nových verzí, které jsou kvli nutnosti sledování legislativních zmn distribuovány mnohokrát ron. Odezvy systému ASP Vema jsou, což je pro mnoho uživatel pekvapivé, výrazn kratší než u vtšiny lokálních instalací. Je tomu tak proto, že servery pro ASP Vema disponují obvykle podstatn vtším výkonem, než technika uživatel a komunikaní nároky ešení jsou tak malé, že se na rychlosti odezev prakticky nijak neprojevují. Uživatelé oceují i vysokou spolehlivost a dostupnost služby, která významn pesahuje smluvní závazky. Spolehlivost je výrazn vyšší, než jaké dosahují lokální instalace. 8.6 Konkrétní píklad Na obrázku je graficky znázornn pípad srovnávající pímé poízení licence aplikace Mzdy Vema pro 500 osobních ísel s variantou užívání formou ASP Vema. Graf pedstavuje v každém roce kumulované ceny od poátku používání. V prvním roce užívání služby ASP je zahrnut zizovací poplatek. Provoz aplikací v prvním pípad zatížíme velmi optimistickou ástkou 1500 K msín, která v sob zahrnuje nutnou údržbu systému, archivování, instalace nových verzí, amortizaci techniky atd. Je zejmé, že i za tak píznivých podmínek pesáhne celková cena ASP celkovou cenu poízení a vlastního provozování až nkdy ve jedenáctém roce užívání! Tedy zcela mimo obvyklý rámec plánování investic v IT. Pokud by se však mly náklady na provoz zahrnovat do úvah v mén optimistické výši, kivky se pravdpodobn neprotnou nikdy. Navíc by bylo korektní finanní prostedky pedstavující plochu mezi kivkami (úsporu v ase) ješt úrokovat tak, aby se v plné šíi projevil fakt, že peníze ušetené na investici do poízení licencí mohou vydlávat úpln nkde jinde, a tyto ástky ješt odeíst ve prospch ASP Vema Porovnání cen ASP s náklady na provoz a vlastnictví licencí Kumulativní cena Roky Licence + provoz ASP 9 Závr Pro píští roky bude ASP jedním z nejskloovanjších pojm ve svt IT. Zmny, které pechod na tuto formu užívání aplikací pináší, jsou evidentn dalším vývojovým cyklem celého oboru. Opt se mní základní paradigma - jsme svdky jakéhosi návratu k centralizovanému modelu zpracování dat,

8 který byl v devadesátých letech minulého století tém vytlaen osobními poítai. Je to však návrat na podstatn vyšší kvalitativní úrovni, která pln odpovídá požadavkm pokroilých uživatel v jednadvacátém století.

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Dlouhodobý zámr integrace agend

Dlouhodobý zámr integrace agend 1 Dlouhodobý zámr integrace agend Miloš Klápšt, Jindich Štumpf Co tyto ísla znamenají? 2 79 miliard K. Miliarda je základní íslovka, která oznauje íslo 1 000 000 000 5 % - kvalifikovaný odhad procenta

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS Jana Vlková, Alexander Chla 1 ABSTRACT The paper deals with the importance of the receiving, collection and processing the information in

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

#ešení pro vedení provozu

#ešení pro vedení provozu #ešení pro vedení provozu PHOENIX CONTACT, s.r.o. Dornych 47 CZ-617 00 Brno +420 542 213 401 16.03.2016 phoenixcontact.cz #ešení pro vedení provozu P#ehled Vypovídající úrove# dat je podstatným základem

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva E-bulletin dopravního práva I. K povinnosti píjemce pevzít zásilku II. Zvláštní zájem na dodání zásilky III. Soudní rozhodnutí IV. Nové publikace z oblasti dopravního práva V. Semináe a školení VI. Píšt

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Projekt využití elektronického podpisu v podnikové komunikaci

Projekt využití elektronického podpisu v podnikové komunikaci Projekt využití elektronického podpisu v podnikové komunikaci Project of usage of the elektronic signature in a company comunication Martin Pila Bakaláská práce 2007 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3%

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% MA K12/ 1 Mak 12: Teorie zahraniního obchodu 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% 3. Specifika : Nedokonalá konkurence Kurzová (mnová) rizika Zásahy státu 4.Pvodní smysl

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více