Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz"

Transkript

1 Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a Brno Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat píiny minulých neúspch poskytovatel a vyjmenovává podmínky, které musí splnit poskytovatel ASP nyní, aby jeho nabídka byla na trhu IT úspšná. Porovnává jednotlivé dostupné technologie pro ešení klientské strany ASP, zabývá se vyhledáním tržních segment s nejvtší citlivostí pro výhody ASP a stanovením správné cenové politiky pro tyto segmenty. Zamýšlí se i nad vztahem ASP a outsourcingu. Abstract ASP market development in the Czech Republic clearly shows that the time of ASP is really coming. In this article we have analyzed the causes of the latest provider s failures and we have specified the conditions which must be fulfilled by an ASP provider nowadays to make his offer on the IT market successful. This article compares individual ASP client technologies available, studies the most ASP sensitive market segments and determines the right price policy suitable for these segments. It also reflects the relation between ASP and outsourcing. Klíová slova ASP, internetová konektivita, segmentace trhu, proprietární klient, cenová politika, outsourcing IS Keywords ASP, Internet connectivity, market segmentation, proprietary client, price policy, outsourcing IS 1 Fenomén ASP Pes to, že myšlenka ASP je stará více než deset let, optimismus dodavatel IT pedpokládajících rychlý rst v této oblasti vrcholil zhruba až na pelomu tisíciletí. I to však bylo zejm pedasné. Jak se v IT obas stává, potenciální uživatelé optimismus dodavatel nesdíleli a tak s nabídkou takových služeb zejména v oblasti systém ERP nepochodila v minulosti nejedna renomovaná spolenost. Situace se však v prbhu roku 2005 zaala rychle mnit a optimismus opt vzrstá, tentokrát zejm na obou stranách. Nejvtší poskytovatelé ERP formou ASP v R již poítají své zákazníky ve stovkách. Odborníci se nyní odhadují, že se ASP do konce desetiletí stane pevažující formou poizování SW. Nemžeme si nepovšimnout, že na trh ASP loni (v R až zaátkem roku 2006) razantn vstoupila i spolenost Microsoft se svou marketingovou zkratkou SaaS (Software as a Service). Jedná se o sadu produkt a technologií vhodných pro hostování u poskytovatel. Všechny jak dosavadní vhodné i uzpsobené produkty byly vybaveny novým licenním modelem SPLA (Service Provider License Agreement), kdy poskytovatel platí poplatky za skutený poet uživatel aplikace v minulém msíci a od svých zákazník pak inkasuje pouze poplatky za užívání služby. Microsoft sám služby nenabízí; poskytování hostovaných aplikací ponechává výhradn na svých partnerech. Jaké podmínky tedy musí být splnny, aby nabídka ASP zejména na eském trhu mohla být úspšná?

2 2 Podmínka první: Dostatená internetová konektivita Pokud nechceme svou innost orientovat jen na malou hrstku uživatel, musíme nabízet takový produkt, který je vcn dostupný všem možným zákazníkm. Proto základním a kritickým parametrem úspchu ASP je dostatená internetová konektivita potenciálních uživatel. Uvdomíme-li si, že ješt na pelomu tisíciletí bylo v netechnologických spolenostech spolehlivé trvalé pipojení na internet vzácností, je jasné, pro se ASP nedailo. Tato podcenná skutenost však byla daná stavem rozvoje internetu a nebylo v možnostech poskytovatel ASP tento stav zmnit. Trh prost musel uzrát. V posledních dvou letech se však svt internetové konektivity v R zásadn zmnil. Na jedné stran masivn nastupují telekomunikaní spolenosti s ADSL a konkurenní kabelové televizní spolenosti s nabídkou rychlého, spolehlivého a stále šíeji dostupného pipojení. Na stran druhé pak hlavn v mstských aglomeracích neekan rychle roste pímá dostupnost optických sítí. Pipojení firem ze segmentu SME se tak stalo rutinní záležitostí. Dostupná optika umožuje snadné pipojení velkým firmám s vysokými komunikaními nároky. V obdobné situaci je i státní sektor, obce a další organizace. Dle našeho názoru bylo v R nkdy zaátkem roku 2005 dosaženo kritické hodnoty konektivity potebné pro masivní nástup služeb ASP. 3 Podmínka druhá: Dvra v poskytovatele Dalším naprosto zásadním pedpokladem úspchu na trhu ASP je dvra zákazníka ve schopnosti poskytovatele dostát svým závazkm, a již jde o dodržování garantované dostupnosti i o ochranu uživatelských dat. Tato podmínka není nijak pekvapivá, dobe ji známe z oblasti outsourcingu. Nicmén se zdá, že v oblasti ASP má dvra v poskytovatele výrazn vyšší váhu. Zde mají v poátku výrazn snazší pozici spolenosti, které na trhu IT nebo ICT již nco dokázaly a jejichž znaka je dostaten kladn zapsána v povdomí uživatel. Následn je poteba vybudovat reference, které výrazn pomohou dalším uživatelm osmlit se a pistoupit na model ASP. Domnívám se, že v pípad ASP, které stojí a padá s dvrou, má pro nákupní rozhodnutí výrok používáme to a spolehliv to funguje doslova nesmírnou hodnotu a pozdji zpsobí lavinový efekt. Dvra se odvíjí i od kvality smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Navrhovatelem smlouvy je zpravidla poskytovatel a je nutné si proto uvdomit, že vágní smlouva chránící pevážn práva poskytovatele rozhodn dvru nebudí. Dvra uživatele je naplována zejména dvma faktory: technickou spolehlivostí a bezpeností celého ešení ASP. 3.1 Technika Zajištní spolehlivosti výpoetní techniky a komunikací je dnes, stejn jako konektivita, rutinní záležitost. Na trhu je k dispozici dostatek redundantních serverových systém vetn nabídky jejich velmi operativního servisu. Rovnž pipojení server do internetu lze snadno zajistit dostaten spolehlivou zálohovanou linkou. 3.2 Bezpenost a ochrana údaj Trochu komplikovanjší je zajištní bezpenosti. Ta se rozpadá na ochranu dat ped ztrátou a ped jejich zneužitím. Zajištní dat ped ztrátou je dnes také rutinní záležitostí k dispozici jsou výkonná disková pole a archivaní mechanismy, ale ochrana proti zneužití je otázka podstatn složitjší. Data systém ERP jsou zpravidla pedmtem obchodního tajemství a personální údaje dokonce požívají zákonnou ochranu. Je nutné neustále zohledovat i to, že služba je nabízena v prostedí volného internetu, který je de facto jednou velkou džunglí. Musí být zajištna jak dostaten prkazná identita uživatele žádajícího o pístup k systému, tak bezpenost následné komunikace. Tuto bezpenost je nutné budovat nejen prostedky na stran serverové infrastruktury, ale i na stran

3 uživatele, protože jeho selhání potenciáln ohrožuje všechny ostatní uživatele. Proto je v tomto pípad zabezpeení jménem a heslem zcela nedostaující a je poteba vybudovat systém s certifikáty v bezpeném úložišti nebo použít systém s výzvou a odpovdí (Challenge/Response). Nezanedbatelnou složkou bezpenosti jsou interní smrnice poskytovatele, které musí zajistit, že k únikm nemže docházet ani uvnit jeho organizace. Certifikace a audity tchto smrnic dle v IT uznávaných norem a metodik jsou pochopiteln další výhodou. 4 Podmínka tetí: Správný zákazník Chceme-li na njakém trhu skuten uspt, musíme mu nejprve dobe porozumt. Klíovou se tedy stává otázka, pro koho je ASP nejvtším pínosem. Domníváme se, že minulé neúspchy modelu ASP byly zpsobeny snahou poskytovatel nabízet primárn jejich ešení tm nejvtším subjektm na trhu. Je to do jisté míry pochopitelné. Velcí, ve svt mediáln petžovaném rznými formami outsourcingu, na první pohled vypadají jako nejperspektivnjší tržní segment. Nicmén je nutné si uvdomit, že velké organizace mají bu vybudované vlastní silné IT nebo je mají outsourcované a problém pée o provoz a zajištní dat jejich ERP je moc netrápí. Prostor k úspchu se u nejvtších organizací otevírá snad jen v okamžiku, kdy poizují nový IS (mezi vrcholovými manažery je populární náhrada investice službou asto i proto, že bezprostedn vylepšuje úetnictví), což však k výraznému úspchu na trhu ASP rozhodn nestaí. Jsou zde však ti jiné velké segmenty, které jsou pro ASP jako stvoené a na pínosy ASP slyší velmi dobe, jelikož v nich nacházejí odpovdi na své každodenní problémy. 4.1 Segmentace trhu Prvním vhodným segmentem jsou malé firmy a organizace bez vlastní správy IT. Pro ty pedstavuje ASP obrovskou úlevu. Jejich externímu správci, pokud njakého mají, se to moc líbit nebude, ale práv za jeho služby výrazn ušetí. A jak jsme se již zmínili, jediná podmínka pro ASP konektivita, je u tohoto segmentu bu vyešená, nebo snadno dostupná. Dalším velkým segmentem jsou organizace, které sice mají správu IT vybudovanou, ale jen pro obecné systémy jako je vlastní sí, pošta, web atd. Tato správa pak obtížn eší provoz cizorodého ERP systému, ke kterému jsou nutné specifické znalosti. Správce IT z takové organizace pijme s úlevou, že se o ERP nemusí sám starat (stejn by uživatelé nebyli moc spokojení) a proto ochotn kooperuje s poskytovatelem ASP. Posledním segmentem jsou organizace s decentralizovanou strukturou, a to jak staticky (nap. poboky), tak dynamicky (nap. obchodní cestující). Ty díky ASP ušetí nemalé ástky za budování a provoz vlastní bezpené VPN. Rovnž nemusí investovat nemalé ástky do server pro provoz vlastního IS a do licencí ERP ve verzi s aplikaním serverem, což stále patí k nejnákladnjším ešením. 5 Podmínka tvrtá: Správná technologie klienta Úspšný produkt na siln konkurenním trhu IT musí být uživatelsky pívtivý. Existují v podstat ti základní varianty možného technologického ešení klientské strany ASP, od které se pímo odvíjí pívtivost celého ešení: internetový prohlíže, terminálové služby a proprietární tenký klient. Každá z tchto technologií má své výhody i nevýhody, které je pedurují jen pro jistou oblast použití. 5.1 Internetový prohlíže Rozhraní v internetovém prohlížei je velmi vhodné všude tam, kde uživatel pracuje spíše s jednoduššími aplikacemi a více nahlíží do dat, než nco poizuje. Mnoho aplikací v tomto prostedí vypadá na pohled velmi slibn, ale pokus o rutinní využívání vede k rychlému poklesu optimismu. Jako vhodný píklad lze použít skvle vyvedené webové rozhraní Exchange serveru. Na první pohled vypadá tém jako lokáln spuštný Outlook. Do jistých dialogových potíží se však uživatel dostane již v okamžiku, kdy se rozhodne v nové zpráv nap. jednoho píjemce odstranit a pidat jiného.

4 Domníváme se proto, že teba pro mzdovou úetní, která zadává a opravuje tisíce údaj msín, je takové rozhraní použitelné jen obtížn. Nkteré nové internetové technologie, nap. AJAX, se sice orientují na práv na tento problém, ale cesta k elegantnímu a mohutnému uživatelskému rozhraní v internetovém prohlížei rozhodn nebude krátká. Nespornou výhodou tohoto ešení však je jistá pirozenost ovládání aplikací, která umožuje zkrátit implementaní etapu a dát do systému pístup i prakticky neškoleným uživatelm, zejména pokud do dat jen nahlížejí. Správci systému jist ocení, že na stanici uživatele není nutné nic nového instalovat. Problémy však mohou init nekompatibility mezi typy prohlíže. Výhodou je naopak to, že komunikace se serverem vtšinou hladce prochází všemi firewally bez zmny jejich konfigurace. Pipomeme si, že na tomto ešení postavily svj úspch prakticky všechny organizace nabízející zdarma služby elektronické pošty (fre y), které asi jako de facto jediné již díve masov usply na poli ASP se svými poštovními klienty pro internetové prohlížee. 5.2 Terminálové služby Terminálové služby (nap. Microsoft Terminal Services nebo Cytrix WinFrame) jsou velmi univerzálním ešením, které umožuje udlat, s trochou nadsázky, ASP ešení ze starého úetního programu pro MS-DOS. Ovládání zstane nezmnno. Komunikaní nároky jsou však pomrn vysoké a i pes dobrou konektivitu asto neprobíhá pekreslování obrazovek a zápis znak dostaten rychle. Nemalou nevýhodou, která zmenšuje poskytovateli manévrovací prostor v cenové oblasti, je nutnost vlastnit krom licencí samotného poskytovaného produktu i licence patiných terminálových služeb. Na stanici uživatele musí být individuáln nainstalovaný klient terminálových služeb. Nevýhodou je i to, že na firewallech musí být tento typ komunikace explicitn povolen. V pípad použití terminálových služeb urených pro obecné použití vetn vzdálené správy, je rovnž nutno peliv udržovat skrytí ostatních zdroj serveru vi klientským poítam. Terminálové služby je z výše uvedených dvod možné chápat spíš jako nouzové ešení, které je však k dispozici ihned a pro libovolný produkt. 5.3 Proprietární klient Proprietární tenký klient je z hlediska rutinního uživatele nejpíjemnjším ešením. Nabízí vždy potebnou mohutnost a pívtivost uživatelského rozhraní. Díky tomu se pi pechodu na ASP uživatelský komfort nijak nesníží a v lepším pípad se ovládání aplikací vbec nemusí zmnit. A to je, jak si dále ukážeme, velmi podstatná výhoda zejména v poátku pi budování referencí. Kvalitní tenký klient má také nejmenší komunikaní nároky. Problémem mže být nutnost alespo první instalace na stanici uživatele (další lze automatizovat), zpravidla nutnost povolování nové komunikace na firewallech a specifické ovládání. 5.4 Který je ten pravý? Poskytovatel je tedy postaven ped nelehký úkol, jaké rozhraní aplikací nabízet. Navíc ne vždy má možnost volby. Obecn platí, že pro jednoduché úlohy i nahlížení do systému dobe vyhoví internetový prohlíže, není-li jiná lepší možnost, terminálové služby jsou k dispozici vždy a pro rutinní uživatele rozsáhlejších systém je nejlepší tenký klient. Špatná volba obvykle vede k nepimenému zvýšení náklad nebo odmítnutí ešení zákazníkem. 6 Podmínka pátá: Správná cena Správná tržní cena nového produktu se vždy njakou dobu stabilizuje. Hrubou, ale obvyklou chybou poskytovatel, bylo nastavení cen jejich ASP do roviny luxusního produktu, na kterém chtli tvoit významný zisk. Toto lze považovat za další z píin neúspchu ASP v minulých letech. ASP, aby mohlo být široce akceptováno, nesmí být luxusním produktem, nýbrž produktem cenov dostupným prakticky pro každého zákazníka. Výnosy a samozejm i úspory z rozsahu jsou klíem jak k efektivní cenové politice, tak k následnému úspchu. Domníváme se, že ASP mže uspt jen tehdy, pokud jeho cena nebude výrazn vyšší než úhrady za licence ve srovnávacím období nejmén pti let.

5 Je-li poskytovatel zárove dodavatelem i pímo výrobcem konkrétního ERP (a nejen ERP), musí o ASP pemýšlet tak, že jeho produkt v nedaleké budoucnosti, nebude-li k dispozici jako služba, nebude prodejný. Cena, která vznikne na základ této úvahy, pak bude na trhu jist dobe pijata. Zde se ponkud obáváme i o cenovou politiku spolenosti Microsoft pro produkty SaaS, kde už poskytovatel služby zaplatí jen za licence za cca ti roky (politika se u jednotlivých produkt mírn liší) tolik, že v soutu cena pesáhne cenu poízení produktu. Bilanci píliš nenapraví ani skutenost, že licence pro SaaS obsahují automaticky i Software Assurance. Napíklad faktická životnost jedné verze produktu typu Office je navzdory páním spolenosti Microsoft dnes cca 5 let (uživatelé prost nepotebují a asto ani nechtjí inovovat rychleji). Za tchto podmínek, pokud má krom licencí poskytovatel vydlat ješt na servery, konektivitu, správu systém, služby, obchodní innost, režie a také vytvoit alespo malý zisk, vychází pro koncového zákazníka cena jako cca trojnásobek ceny poízení za pt let. Tžko odhadnout, jak to trh pijme. Domníváme se, že se zde Microsoft pedem vzdává elegantní možnosti více legalizovat užívání svého SW a práv širší legalizací získat nové výnosy. 7 Vztah ASP a outsourcingu Je zajímavé položit si otázku, zda si ASP a outsourcing nekonkurují. Zdánliv to vypadá, že ano, protože ob služby nabízí podobné výhody. Fakticky to však nemusí být tak zlé. Vyjasnní této otázky je pro poskytovatele ASP dležité zejména v oblasti obchodní argumentace a pi budování obchodních partnerství. Podívejme se na problematiku z pohledu uživatele. Ten nechce nic provozovat ani se o nic starat, chce aplikace jen používat jako nástroj pro plnní svého poslání. Tmto požadavkm by klasický outsourcing v zásad vyhovl, pomineme-li, že serverová infrastruktura se zpravidla nachází nkde v prostorách zákazníka, tudíž ho vždy njak zatžuje. Klasický outsourcing však stojí ped nároným problémem efektivnosti správy mén obvyklých aplikací, kterými - vzhledem k potm potenciálních dodavatel - ERP systémy jist jsou. Jak má poskytovatel outsourcingu zajistit kvalitu služby, když se mu nevyplatí vyškolit správce, kteí budou aplikaci udržovat? Má si najmout externího dodavatele? To nepinese píjemci outsourcingu ani nižší cenu a ani vyšší kvalitu, než jakých by dosáhl sám. Práv toto dilema efektivn eší ASP. Spolenost, která se specializuje na poskytování jisté tídy aplikací jako ASP, je schopna snáze investovat do odbornosti svých pracovník, protože takovou investici rozpouští smrem k velkému potu píjemc služby. Mže se rovnž lépe orientovat na procesy související s problematikou správy a provozu takovýchto aplikací. Oproti poskytovateli ASP má poskytovatel outsourcingu podstatn menší šanci, že se mu mezi klienty vyskytne nadkritické množství zájemc o danou aplikaci. Jinými slovy, poskytovatel ASP mže nabídnout lepší pomr cena/kvalita, jelikož má pirozen vyšší výnosy z rozsahu. Zpravidla je schopen nabídnout i další pidanou hodnotu, protože se na danou problematiku specializuje. V úvahu pipadá pevzetí odborných konzultací nebo dokonce i kompletní zpracování nkterých agend avšak s tou výhodou, že zákazník má ke svým datm neustálý pístup. Nic z výše uvedeného tak nebrání výhodné spolupráci poskytovatele ASP a poskytovatele outsourcingu u zákazníka, kdy poskytovatel outsourcingu smluvn zprostedkovává službu ASP. Tato forma spolupráce bude jist zajímavá pro všechny ti strany, oba poskytovatele i zákazníka. Poskytovatel outsourcingu je pro poskytovatele ASP pekvapiv velmi pirozeným partnerem. 8 Píklad úspšné nabídky ASP Pekvapivý úspch na poli ASP v R zaznamenala bhem posledního roku spolenost Vema, tradiní eský dodavatel ešení zejména pro ízení lidských zdroj, ale i pro ekonomiku a logistiku. Poet zákazník, kteí využívají IS Vema formou ASP, je nyní více než 200 a rychle roste. Dle dostupných przkum je tak Vema, a. s. jednoznan nejvtším poskytovatelem ERP formou ASP v R. Do systému má pístup zhruba 800 jednotlivých uživatel. Vema se obchodn v oblasti ASP peliv orientuje na malé a stední spolenosti a organizace, a dále na distribuované zákazníky. Nejvtší z nich

6 nyní má zatím 18 odlouených pracoviš a celkem 70 uživatel. Mezi zákazníky lze najít školy, velké nemocnice, charitativní instituce, ale i zdravotní pojišovny i obchodní a výrobní organizace. 8.1 Technické ešení K dispozici jsou dv rozhraní: proprietární tenký klient a rozhraní pro internetové prohlížee. Rozhraní se mezi sebou neliší jen ovládáním, ale pes každé z nich je prezentován výrazn odlišný pohled na celý IS. Základem ešení je proprietární tenký klient, který má naprosto stejný vzhled a shodné ovládání s lokálními instalacemi aplikací Vema. (Je reprezentováno zcela shodným programem jako lokální rozhraní.) To velmi usnaduje pechod stávajících uživatel, kteí se nemusí nic nového uit. Toto rozhraní je ureno pro pravidelné uživatele vkládající velké množství údaj. Pro nahlížející uživatele (typicky vedoucí pracovníky) je k dispozici intuitivní HTML rozhraní, které nevyžaduje žádné speciální znalosti ovládání. Pes toto rozhraní jsou navíc k dispozici i mocnýmé prostedky pro agregace údaj i jejich analýzu. 8.2 Bezpenost Bezpenost systému je víceúrovová. První vrstva ochrany je vybudovaná jako VPN a pístup do ní je primárn chránn certifikátem Vema uloženým v USB nosii. Toto zhmotnní zabezpeení navíc zvyšuje u laických uživatel subjektivní vnímání bezpenosti celého ešení. Další úrove, na které se vyhodnocují oprávnní uživatel, je ešena systémovou vrstvou aplikací Vema. 8.3 Dostupnost Garance dostupnosti služby ASP Vema (chcete-li, tak SLA) jsou relativn konzervativní, ale z dosavadních obchodních úspch lze dovozovat, že zcela dostaují. Vema garantuje dostupnost v provozní dob od 7.00 do v pracovních dnech s tolerovaným výpadkem 1 h msín a maximáln dvma šestihodinovými výpadky ron. Mimo provozní dobu je systém bžn v provozu, ale poskytovatel si vyhrazuje právo z dvod údržby systém na nezbytnou dobu odstavit. Ve smlouv se Vema pochopiteln hlásí k ochran osobních údaj a obchodního tajemství. Jako služba je pak zákazníkm nabízena možnost pepracování jejich dat do platformov nezávislých formát vhodných dlouhodobé archivaci a jejich zálohování na CD. Taková data jsou vhodná pro nap. úely kontrol ze strany úad v dalších letech. Zákonem uložená doba, po kterou jsou organizace povinny archivovat data nap. o mzdách zamstnanc, je totiž taková, že pesahuje mnoho generací výpoetní techniky. 8.4 Cenová politika Cenová politika je evidentn významným zdrojem úspchu nabídky ASP Vema. Pro snazší pochopení konstrukce ceny provedeme srovnání poplatk za ASP s cenou poízení licence. Zákazník platí za práva užívat aplikace Vema formou ASP ron 17 % ceny, kterou by zaplatil za poízení licencí. Dále platí 500 K msín za každá živá data. Dalších 17 % ron hradí zákazník za právo užívat vždy aktuální verze aplikací (ekvivalent již citovaného Software Assurance). Tato ástka však nepedstavuje žádné navýšení ceny proti poízení licencí, nebo ji každý rok platí i zákazník, který si zakoupí bžnou licenci. Výhodnost ASP Vema proti poízení licencí a vlastnímu provozu ilustruje konkrétní píklad v kapitole 8.6. Pro úplnost ješt uveme, že stávající zákazník platí pi pechodu na ASP první dva roky jen ástku 500 K msín za data a 17 % za právo užívat vždy nové verze. To velmi usnaduje pechod zákazník na tuto formu využívání aplikací. Základní zizovací poplatek iní pouhých 4900 K a nepedstavuje významnou barieru. Dosavadní obchodní zkušenosti ukazují, že cena ASP Vema je stanovena pátelsky a je pro uživatele hladce akceptovatelná.

7 8.5 Co pedstavuje nejvtší pínosy? Významným pínosem ASP Vema je zkvalitnní operativních služeb. Konzultant rovnž vybavený potebným certifikátem, je po výzv zákazníkem schopen okamžit nahlédnout do dat a bu rychle poradit, nebo sám zjednat požadovanou nápravu, aniž by ztratil jedinou minutu asu a utratil jedinou korunu za cestovní náklady. Efektivita konzultací se zákazníky ASP výrazn vzrostla, a proto jsou požadavky uživatel služby ASP Vema ešeny pednostn. Dále uživatelé oceují i to, že se zbavili astých instalací nových verzí, které jsou kvli nutnosti sledování legislativních zmn distribuovány mnohokrát ron. Odezvy systému ASP Vema jsou, což je pro mnoho uživatel pekvapivé, výrazn kratší než u vtšiny lokálních instalací. Je tomu tak proto, že servery pro ASP Vema disponují obvykle podstatn vtším výkonem, než technika uživatel a komunikaní nároky ešení jsou tak malé, že se na rychlosti odezev prakticky nijak neprojevují. Uživatelé oceují i vysokou spolehlivost a dostupnost služby, která významn pesahuje smluvní závazky. Spolehlivost je výrazn vyšší, než jaké dosahují lokální instalace. 8.6 Konkrétní píklad Na obrázku je graficky znázornn pípad srovnávající pímé poízení licence aplikace Mzdy Vema pro 500 osobních ísel s variantou užívání formou ASP Vema. Graf pedstavuje v každém roce kumulované ceny od poátku používání. V prvním roce užívání služby ASP je zahrnut zizovací poplatek. Provoz aplikací v prvním pípad zatížíme velmi optimistickou ástkou 1500 K msín, která v sob zahrnuje nutnou údržbu systému, archivování, instalace nových verzí, amortizaci techniky atd. Je zejmé, že i za tak píznivých podmínek pesáhne celková cena ASP celkovou cenu poízení a vlastního provozování až nkdy ve jedenáctém roce užívání! Tedy zcela mimo obvyklý rámec plánování investic v IT. Pokud by se však mly náklady na provoz zahrnovat do úvah v mén optimistické výši, kivky se pravdpodobn neprotnou nikdy. Navíc by bylo korektní finanní prostedky pedstavující plochu mezi kivkami (úsporu v ase) ješt úrokovat tak, aby se v plné šíi projevil fakt, že peníze ušetené na investici do poízení licencí mohou vydlávat úpln nkde jinde, a tyto ástky ješt odeíst ve prospch ASP Vema Porovnání cen ASP s náklady na provoz a vlastnictví licencí Kumulativní cena Roky Licence + provoz ASP 9 Závr Pro píští roky bude ASP jedním z nejskloovanjších pojm ve svt IT. Zmny, které pechod na tuto formu užívání aplikací pináší, jsou evidentn dalším vývojovým cyklem celého oboru. Opt se mní základní paradigma - jsme svdky jakéhosi návratu k centralizovanému modelu zpracování dat,

8 který byl v devadesátých letech minulého století tém vytlaen osobními poítai. Je to však návrat na podstatn vyšší kvalitativní úrovni, která pln odpovídá požadavkm pokroilých uživatel v jednadvacátém století.

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné

ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné Jan Smolík Katedra informačních technologií Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze W. Churchilla

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorb

Genofondy rostlin v zahradní tvorb Sborník z konference Genofondy rostlin v zahradní tvorb konané 23. 26. záí 2013 Pavel Sekerka (ed.) Unie botanických zahrad R Botanická zahrada hl. m. Prahy Katedra zahradnictví FAPPZ ZU Katedra zahradní

Více