Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník"

Transkript

1 Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa s platnosťou od , inovovaných k , 2010,2011 na základe štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2

2 Prehľad tematických celkov. 5. ročník (66 hodín) 1. Príroda a ţivot 5 2. Ţivot v lese Ţivot vo vode a na brehu Ţivot na poliach a lúkach 20 Praktické aktivity

3 Tematický celok h. Téma učiva Obsahový štandard / Pojmy/ Výkonový štandard/ vzdelávací výstup ţiaka/ Prierezové tematiky Úvod do biológie Krátky prehľad obsahom učebnice Oboznámenie sa s novým predmetom 1TC:Príroda a ţivot Poznávame rastlín a neživá prírodnina, živá prírodnina, Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. ţivočíchov. rastliny, živočíchy Metódy a prostriedky skúmania v biológii. pozorovanie, pokus, mikroskop, okulár, objektív, zrkadlo, zaostrovacia skrutka, lupa. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu. Ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo. 5. Praktická aktivita č.1 pozorovanie rastliny mikroskopom Vedieť nastaviť a pracovať s mikroskopom 2TC:Ţivot v lese 6. Les ţivotný priestor organizmov a jeho štruktúra 7. Zmeny lesa počas roka 8. Potravové vzťahy v lese. les, životné podmienky, rastliny, huby, živočíchy, zmeny počas roka, vrstva (etáž), závislosť organizmov, potravový reťazec 9. Dreviny. Ihličnaté a listnaté stromy. 10. Kry. Poznávanie, ţivot drevín počas roka v lese drevina, strom, ihličnatý strom listnatý strom, koreň, kmeň, konáre, koruna, listy, kvety, plody, semená, korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, borovica, smrek, jedľa, smrekovec korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, dub, buk, javor, breza, lipa lieska, baza, ostružina, ker, brusnica, korene, konáre, listy, kvety, plody, semená. Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese. Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach. Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov. Poznať základnú stavbu tela dreviny. Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov ihličiny podľa šišky a vetvičky. Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu. Rozlíšiť na ukážke strom a ker Pomenovať na ukážke dva lesné kry. Uviesť význam krov pre život organ. Význam lesných drevín. fotosyntéza, kyslík, drevo. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Uviesť význam stromov pre život organizmov a ľudí. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami (plodmi) lesných drevín. 13. Praktická aktivita č.2 poznávanie a rozlišovanie lesných drevín 14. Mikroskopické a nekvitnúce pôdne baktérie, drobnozrnko rastliny v lese. poznať znaky listnatých a ihličnatých drevín Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na stromoch. a medzip.vzťahy MaRV EV- kladný vzťah k prírode, ochrana prírody FG VPI DV EV- les a jeho význam ochrana, význam lesov pri ochrane ovzdušia, pôdy, erózia pôdy, ochrana a obnova prírodných spoločenstiev DV IV VMaR EV Poznámky vychádzka Ho potatotes Multimediálne CD

4 ploník, rašeliník, pakorienok, pabyľka Kvitnúce byliny v lese. Huby v lese. stopka, výtrusnica, výtrus, papraď, praslička výtrusnica, výtrus, korene, koreň, podzemok, listy. bylina, koreň, listy, stonka, kvety, plody, semená, snežienka, prvosienka, konvalinka, fialka, vranie oko, pľúcnik a pod., jarné a letné lesné byliny hlúbik, klobúk, pošva, plachtička, prsteň. muchotrávka, plávka, hríb, kozák, masliak, Rozlíšiť na ukážke mach Poukázať na význam machov v lese. Rozlíšiť na ukážke papraď. Poukázať na význam papradí v lese Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke tri lesné kvitnúce byliny jarnej a letnej Uviesť príklad jedovatej a liečivej rastliny Poznať stavbu tela huby Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. EV- význam pri ochrane lesnej pôdy, udržiavanie vlhkosti pôdy a ovzdušia, geografia MaRV IV Modely húb huba, riasa, diskovka, diskovník, zemepisník, symbióza Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov Vysvetliť význam lišajníkov v prírode. 19. Praktická aktivita č.3 poznávanie jedlých a jedovatých húb Poznať 2 jedlé a 2 jedovaté huby, 1. pomoc pri otrave hubami Lesné bezstavovce. slimák vonkajšie znaky a prejavy Poznať slimáka podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu slimáka. Porovnať prijímanie Potravové vzťahy. dážďovka hlavohruď, oči, hmatadlá, klepietka, bruško, sieť, končatiny, snovacie bradavice, hrebienkovité pazúriky, inštinkt, kliešť, križiak, hlava, hruď, bruško, ústne orgány, zložené oči, tykadlá, krídla, končatiny, mravenisko, samček, samička, robot nica, inštinkt mravec, lykožrút, mníška a pod., potravové vzťahy potravy a spôsob pohybu slimáka. Poznať dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu dážďovky. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu dážďovky. Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože. Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení. Vysvetliť na príklade inštinkt. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov, určiť producentov a konzumentov, zdôvodniť význam biologickej rovnováhy VPI EV - prvá pomoc pri uštipnutí hadom, besnota a jej prevencia, zakladanie ohňa v lese EV- biologická rovnováha, zákonná ochrana sov a dravcov, ochrana a obnova prirodzených spoločenstiev FG MEDV ĽP DV Zbierka hmyzu Zbierka hmyzu Lesné obojţivelníky a plazy. ropcha, skokan, salamandra, mlok, Poznať na ukážke skokana, Rozlíšiť na ukážke obojživelníka Uviesť príklad potravy obojživelníka jašterica, slepúch, užovka, vlhká pokožka, zvukové mechúriky, plávacie blany, lepkavý jazyk, suchá koža, Poznať na ukážke, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na ukážke plaza. Uviesť príklad potravy plaza.

5 Lesné vtáky. Lesné cicavce. šupiny a štítky, ďateľ, sojka, kukučka, ďateľ hýľ,tetrov, vrana, brhlík, myšiak, výr a pod., perie, obrysové perie, páperie, krídla, zobák, dravé vtáky srnec, jeleň, daniel, diviak bylinožravce, všežravce srsť, parohy, medveď, rys, kuna, vlk, líška, jež, piskor, krt, netopier, lietacia blana, veverica Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam lesného dravého a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch lesných vtákov. Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov. Uviesť príklad bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca. Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese. Hot potatotes Testy Hot potatotes 3TC:Ţivot vo vode a na brehu 30. Voda a jej okolie. voda, kyslík, teplota, samočistiaca schopnosť vody, jazero, rybník, potok, bystrina, rieka 31. Vodné rastliny sinice, riasy. červenoočko, žabí vlas, váľač, závitnicovka, sinica, bunka, mikroorganizmy, jednobunkové organizmy 32. Iné rastliny ţijúce vo vode žaburinka, lekno, leknica, mnohobunkové organizmy, kvitnúce byliny, planktón. 33. Brehové rastliny. vŕba, jelša, záružlie, pálka, trsť, a pod., brehové rastlinstvo 34. Poznávanie a význam brehového rastlinstva. 35. Drobné vodné ţivočíchy. črievička, meňavka, brvy, planktón. Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov. Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode. Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmy v stojatej vode v lete Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu.uviesť význam brehových drevín a bylín. Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov. Uviesť príklad potravy črievičky a nezmara. Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa planktónom. Poznať na ukážke nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara. nezmar, ploskuľa,panôžky, ramená, nožný disk, pŕhlivé bunky, 36. Praktická aktivita č.4 pozorovanie črievičky zhotoviť mikr. preparát a pozorovať stavbu a pohyb črievičky 37. Vodné bezstavovce. vodniak, ulita, škľabka, pijavica,, lastúra, články, svalnaté prísavky pavúk vodný, rak, dafnia, cyklop Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať význam pijavice v medicíne. Uviesť potravu pijavice. MEDV EV- rovnováha vo vodnom prostredí, ochrana vôd, otepľovanie vôd - premnoženie rias, význam vodných zdrojov, čistota vôd TP a PZ geografia EV - význam kôrovcov v planktóne, ochrana čistoty vôd - úbytok rakov, zákonná ochrana druhov, výskyt bobra na Slovensku Multimediálne CD Testy Zbierka schránok Multimediálne

6 38. Hmyz ţijúci na vode a na brehu. hlavohruď, bruško, tykadlá, končatiny, klepetá, chvostová plutvička vážka, šidlo, potápnik, vodomerka, komár, ovad a pod., hlava, hruď, bruško, krídla, článkované končatiny, larva potravové vzťahy Poznať na ukážke raka. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka. Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a jeden druh žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu pre vodné živočíchy. Uviesť príklad potravy vodného bezstavovca CD testy Vodné a brehové stavovce. Ryby. Ţivočíchy ţijúce na brehu. Poznávanie a význam - obojţivelníkov a plazov. Vodné vtáky. Vodné cicavce. kapor, šupiny, žiabrové viečka, hlava, trup, chvost, plutvy, rozmnožovanie lipeň, pstruh, šťuka, úhor, sumec, ostriež, skokan, mlok, žubrienka, hlienovitá koža, plávacie blany, užovka, korytnačka, polmesiačkovité škvrny, šupiny a štítky, pancier zobák, drobné zúbky, plávacie blany, mastné perie,labuť, kačica, hus, bocian, kúdelníčka, volavka, kormorán, potápka, kaňa a pod vydra, bobor, ondatra a pod., hustá srsť, plávacie blany, hlodavé zuby, chvost, hrádze. 4TC:Ţivot na poliach a lúkach 47. Lúky, pasienky a polia. lúka, kosenie, seno, pasienky, pole, medza druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. 48. Lúčne rastliny a huby. lipnica, reznačka, a pod., pečiarka, lúčne trávy Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby. Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy skokana Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov. Uviesť príklad potravy užovky. Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi v plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka. Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra. Uviesť príklad potravy bobra a vydry. Opísať spôsob stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných cicavcov. Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy. Uviesť príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok. Poznať hubu pečiarku podľa typických znakov. Uviesť význam lúčnych tráv. EV- význam pre človeka ĽP PdV učebnica Práca s internetom Práca s učebnicou Hot potatotes vychádzka herbár králik, zvonček, iskerník, dúška materina, rumanček, rebríček, lúčne byliny. Poznať na ukážke tri lúčne byliny. Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu Uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi herbár

7 Poľné plodiny. Obilniny. Poznávanie a význam obilnín. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. pšenica, raž, ovos, kukurica, obilnina, obilie, listy, kvety, semeno, zrno, múka, pšenicu, ovos a kukuricu. ďatelina, lucerna, vika, bôb, krmovina, hľuzkové baktérie slnečnica, repka, ľuľok zemiakový, repa, olejnina, rastlinný olej, okopanina, škrob, cukor. 56. Praktická aktivita č.5 pozorovanie a poznávanie rastlín okolia školy 57. Lúčne a poľné bezstavovce. slimák, slizniak, dážďovka, križiak, 58. kosec, bylinami. Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos a kukuricu. Uviesť príklady významu obilnín pre človeka. Uviesť príklad troch výrobkov z obilnín. Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam zeleného hnojenia. Poznať na ukážke a pomenovať slnečnicu a repku. Porovnať význam slnečnice, repky a repy. Poznať na ukážke a pomenovať ľuľok zemiakový. Vysvetliť význam zemiakovej hľuzy pre človeka. poznať a určiť druhy rastlín rastúce v o kolí školy Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. PdV- jedovaté a liečivé účinky, nebezpečenstvo používania drog, ľuľok jedlá hľuza, zdroj škrobu, vitamínu C EV- ochrana krov, prikrmovanie vtákov, Lúčne a poľné stavovce. Obojţivelníky a plazy na lúkach a poliach. Lúčne a poľné vtáky. Lúčne a poľné cicavce. čmeľ, kobylka, koník, svrček, pásavka, bystruška, hrobárik, lienka, babôčka. ropucha, zavalité telo, jašterica, vretenica, jedové žľazy, rohovité šupiny, zvliekanie. jarabica, bažant, pohlavná dvojtvarosť, škovránok, havran, straka, sokol, myšiak, drop. hraboš, myš, syseľ, chrček, krt, zajac, králik a pod., hlodavé zuby. Poznať na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli. Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu. Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam ropuchy pre život na lúkach a poliach. Uviesť význam jašterice pre život na lúkach a poliach. Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na poli. Preukázať na príklade význam dravých vtákov pre život na poliach a lúkach. Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca a králika. Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli. EV FG učebnica vychádzka Poznávanie a význam lúčnych a poľných ţivočíchov.

8 Vysvetlivky skratiek. EV environmentálna výchova VMaR výchova k manželstvu a rodičovstvu VPI- výchova proti intolerancii PdV- protidrogová výchova IV- informatická výchova PdV-protidrogová výchova DV- dopravná výchova FG- finančná gramotnosť MEDV- mediálna výchova

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Jméno: Kateřina Horáčková, Veronika Tkaczyková (2. r. DV) Počet dětí: 10 15 Věk dětí: 1. třída ZŠ, 6 7 let Místo realizace: ZŠ Hroznová Čas realizace: každý pátek 10

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

V lese - poznáváme rostliny a houby

V lese - poznáváme rostliny a houby Název ekostezky nebo ekokoutku: Ekostezka Lesík Škola: ZŠ a MŠ Nové Sedlo Tvůrce pracovních listů: Jitka Zamrzlová Přírodovědný test pro žáky Přírodovědný test pro žáky V lese - poznáváme rostliny a houby

Více

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce.

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce. Živočichové na jaře Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Vypracovala: Mgr. Ivana Přibylová Vytvořeno: březen 2012 Ročník: 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět/přírodověda Anotace: Prezentace slouží

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh:

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Třídění bezobratlých živočichů Téma: Šestinozí Metodický list/anotace:

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce)

Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Tělní pokryv obratlovců (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-15 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 7. třída

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Doplňující informace o jednotlivých třídách obratlovců budou umístěny do inspiračních krabic. ( jednotlivé informace je nutné rozstříhat na proužky) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Tělo většiny druhů ryb je

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

ŽIVOT VE VODNÍ NÁDRŽI

ŽIVOT VE VODNÍ NÁDRŽI Pracovní list 1A PRACOVNÍ LIST 1. ŽIVOT VE VODNÍ NÁDRŽI 1. Pojmenujte účastníky tohoto potravního řetězce. 1 2 3 4... 5 2. Pojmenujte označené živočichy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pracovní list 1B 3. Podle charakteristiky

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Seznam výukových programů

Seznam výukových programů Seznam výukových programů Pro I.stupeň ZŠ: Český jazyk Prvouka Etická výchova Přírodověda Vlastivěda Pro II.stupeň ZŠ: Přírodopis Dějepis Fyzika Zeměpis Pracovní činnosti Zdravotní výchova Občanská výchova

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Les ve škole škola v lese

Les ve škole škola v lese Les ve škole škola v lese Škola: ZŠ a MŠ Deblín,okr. Brno- venkov,přísp. org. Školní rok: 2010/2011 Cíle projektu: Dlouhodobé: získat znalosti o principech fungování lesa, podle klíčů a znaků umět určovat

Více

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Ptáci Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 4. (2. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

OBRATLOVCI. opakování VY_32_INOVACE_P 2.20

OBRATLOVCI. opakování VY_32_INOVACE_P 2.20 VY_32_INOVACE_P2.20 opakování OBRATLOVCI Autorem materiálu a všech jeho ástí, není-li uvedeno jinak, je Martina Kleteková Základní a mateská škola Blá nad Radbuzou, 2012 1 1) POJMENUJ ŽIVOICHY NA OBRÁZKU.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Soutok Moravy a Dyje

Soutok Moravy a Dyje Soutok Moravy a Dyje Je jedním z nejrozsáhlejších lužních lesů Evropy Je nejnižším ( 148 m nad mořem) a nejjižněji položeným místem Moravy Leží na soutoku dvou řek Moravy a Dyje a stýkají se zde hranice

Více

Tematická oblast: Zoologie 2 (VY_32_INOVACE_02_2)

Tematická oblast: Zoologie 2 (VY_32_INOVACE_02_2) Tematická oblast: Zoologie 2 (VY_32_INOVACE_02_2) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály charakterizují hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda

Více

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6.

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6. VY_52_INOVACE_PR02 Název: Vědomostní hra Riskuj Autor: Klára Raurová Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis - ročník: opakování učiva 6. třídy Časová náročnost: 45 minut Třída: 6 Ověření: 23.6.2011, 6.B

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A

VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A Anotace: Pracovní list je určen pro práci ve dvojicích. Žáci se učí účinně spolupracovat při rozhodování o umístění tvrzení do jednotlivých kategorií týkajících se významu vody

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální 1. téma Svět živočichů 2 Žák by měl: získat základní

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vodnické vycházky. Pracovní listy pro žáky základních škol

Vodnické vycházky. Pracovní listy pro žáky základních škol Vodnické vycházky Pracovní listy pro žáky základních škol Milé děti, v blízkosti Ondřejova, Kaliště a Senohrab se nachází tři vycházkové trasy nazvané Vodnické vycházky. Cesta vede malebnou krajinou Josefa

Více

Programová nabídka pro školní

Programová nabídka pro školní Programová nabídka pro školní rok 2015 Vedle tradičních ukázek sokolnického výcviku nabízíme mnoho výukových a zážitkových programů pro školy. Programy jsou přizpůsobeny úrovni a věku žáků - kromě samotných

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA VÝVOJ HMYZU Proměna dokonalá: Vajíčko > larva > kukla > dospělý jedinec Larva: nepodobá se

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ád: MOTÝLI prom na dokonalá VY_32_INOVACE_P 1.15

ád: MOTÝLI prom na dokonalá VY_32_INOVACE_P 1.15 VY_32_INOVACE_P1.15 ád: MOTÝLI promna dokonalá Autorem materiálu a všech jeho ástí, není-li uvedeno jinak, je Martina Kleteková Základní a mateská škola Blá nad Radbuzou, 2012 1 znaky: 2 páry kídel, pokryté

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ptáci - pěvci (prezentace)

Více

VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR Pavoukovci učivo 6. třída

VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR Pavoukovci učivo 6. třída Úkol č. 1: Poznej, kdo jsem: VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR učivo 6. třída 1. Kolik mám kráčivých končetin? 8 jdi na 2 6 jdi na 4 2. Tělo mám složeno z hlavohrudi a zadečku - jdi na 3 Tělo mám složeno z hlavy

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV -

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Předkládaný systém vzdělávání je tvořen okruhem témat,

Více