Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1199/2017 RM 40 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1200/2017 RM 40 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková, Mgr. Martin Drietomský. 1201/2017 RM 40 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1149/2016-RM 36, 1174/2016-RM 37, 1176/2016-RM 37, 1177/2016-RM 37, 1183/2016-RM 38, 1184/2016-RM 38, 1185/2016-RM 38, 1186/2016-RM 38, 1187/2017-RM 39, 1188/2017-RM 39, 1189/2017-RM 39, 1190/2017-RM 39, 1192/2017-RM 39, 1193/2017-RM 39, 1194/2017-RM 39, 1196/2017-RM 39. 1

2 1202/2017 RM 40 Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti města Lipník nad Bečvou v oblasti poskytování informací podle ust. 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů RM, po projednání, bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2016 o činnosti města Lipník nad Bečvou v oblasti poskytování informací podle ust. 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 1203/2017 RM 40 Zpráva o vyřizování stížností a peticí v roce 2016 RM po projednání bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a peticí v roce /2017 RM 40 Zahraniční pracovní cesta 1. RM po projednání schvaluje vyslání paní Dany Navrátilové, místostarostky, na zahraniční pracovní cestu do města Zdzieszowice v Polsku dne dle důvodové zprávy. 2. RM po projednání stanoví kapesné na tuto zahraniční pracovní cestu ve výši dle důvodové zprávy. 1205/2017 RM 40 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou členům rady města, předsedům výborů, předsedům komisí a rozhodnutí o výši peněžitého plnění vůči předsedům komisí a předsedům osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 207/2016 ZM 10 ze dne ke dni RM po projednání doporučuje ZM stanovit: a) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města a neuvolněným členům rady města, s účinností od , ve výši dle důvodové zprávy, b) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města předsedům výborů, s účinností od , ve výši dle důvodové zprávy, 2

3 c) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města předsedům komisí, s účinností od , ve výši dle důvodové zprávy. 3. RM po projednání doporučuje ZM vyslovit souhlas s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce v souladu s ustanovením 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 4. RM po projednání doporučuje ZM, aby rozhodlo v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výši peněžitého plnění vůči předsedům komisí a předsedům osadních výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, s účinností od , ve výši dle důvodové zprávy. 5. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 1206/2017 RM 40 Ceník pro stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich určených úsecích na území města Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje ceník pro stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich určených úsecích na území města Lipník nad Bečvou s účinností ode dne dle přílohy a důvodové zprávy. 1207/2017 RM 40 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících na Lipensku pro roky RM po projednání doporučuje ZM schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících na Lipensku pro roky dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá místostarostce předložit materiál k projednání ZM. 3

4 1208/2017 RM 40 Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava čtyř bytů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou Souhlas zřizovatele s použitím fondu investic 1. RM po projednání schvaluje, že veřejná zakázka Oprava čtyř bytů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou bude realizována subjektem Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO RM po projednání uděluje souhlas subjektu Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , s použitím prostředků fondu investic ve výši Kč k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele oprava čtyř bytů v Domě s pečovatelskou službou Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou. 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2017 RM 40 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/00169/2017, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Roberta Halušku (generálie dle důvodové zprávy), který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T: /2017 RM 40 Obecně závazná vyhláška /2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. /2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Lipník nad Bečvou. 4

5 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1211/2017 RM 40 Podpora projektu KOV VE MĚSTĚ XIII. 1. RM po projednání schvaluje podání žádosti o grantovou podporu projektu KOV VE MĚSTĚ XIII. v rámci dotačního programu PROGRAM PODPORY KULTURY V OLOMOUCKÉM KRAJI RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit podání žádosti a realizaci projektu. T: průběžně dle časového harmonogramu projektu 1212/2017 RM 40 Seznam významných kulturně společenských akcí podporovaných městem Lipník nad Bečvou v roce RM po projednání schvaluje seznam významných kulturně společenských akcí v roce 2017 podporovaných městem. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury: a) informovat pořadatele akcí dle seznamu, T: b) zveřejnit seznam akcí dle přílohy na webových stránkách města. T: /2017 RM 40 Připojení se k akci VLAJKA PRO TIBET 1. RM po projednání schvaluje připojení se města Lipník nad Bečvou k akci Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou dne 10. března RM ukládá vedoucí odboru Kanceláře tajemníka zajistit vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou na podporu akce Vlajka pro Tibet. T:

6 1214/2017 RM 40 Souhlas se začleněním peněžitého účelově určeného daru - škola Loučka, příspěvková organizace Základní a mateřská 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace, IČ , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce příspěvkové organizace zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2017 RM 40 Přehled cen platných k RM po projednání bere na vědomí informaci o cenách platných k /2017 RM 40 Finanční přebytek hospodaření za rok RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) finanční přebytek hospodaření města za rok 2016 před finančním vypořádáním, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech k ve výši ,87 Kč. b) postupné zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření do rozpočtu města v roce 2017 ve výši ,62 Kč. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1217/2017 RM 40 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,49 Kč v členění dle důvodové zprávy. 6

7 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1218/2017 RM 40 Infrastruktura lokality Chmelnice zadání veřejné soutěže 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na zpracování projektové dokumentace - Infrastruktura lokality Chmelnice, b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 1219/2017 RM 40 Bečva, Lipník nad Bečvou PPO města financování akce 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) spolufinancování stavební části akce ve výši 15% celkových nákladů, b) úhradu nákladů investic vyvolaných výstavbou protipovodňového opatření, které by byly vyšší než 20% stavebních nákladů. 2. RM po projednání doporučuje ZM neschválit zajištění provozu mobilních čerpadel městem Lipník nad Bečvou. 3. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1220/2017 RM 40 Podnájem bytu č. 3/4 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 3/4 o velikosti 0+1 ve II. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi paní Michaelou Čiernikovou, bytem. (jako nájemcem bytu) a panem Lubomírem Kučerou, trvale bytem. (jako podnájemníkem bytu) dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

8 1221/2017 RM 40 Převod družstevního podílu, přidělení a pronájem bytu č. 3/10 v bytovém domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) vzala na vědomí Smlouvu o převodu družstevního podílu a členských práv v Bytovém družstvu Osecká uzavřenou mezi manžely Liborem a Janou Víškovými, trvale bytem. (jako dosavadními členy - převodci) a panem Lukášem Baranem, trvale bytem. (jako nabyvatelem) týkající se převodu družstevního podílu a převodu členských práv v Bytovém družstvu Osecká k bytové jednotce č. 3/10 velikosti 2+1, ve 4. NP bytového domu č.p ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou. Převod družstevního podílu a členských práv v Bytovém družstvu Osecká k bytu č. 3/10, o velikosti 2+1, ve 4. NP domu č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou z manželů Libora a Jany Víškových, trvale bytem. (jako dosavadní členi - převodci) na pana Libora Barana, trvale bytem. (jako nabyvatele) se uskuteční v souladu s platnými stanovami Bytového družstva Osecká ze dne , b) schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 3/10 o velikosti 2+1, ve 4. NP domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou panu Lukášovi Baranovi, trvale bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do třiceti dnů ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2017 RM 40 Vyhlášení záměru výpůjčky prostor sloužící podnikání v objektu, který je součástí pozemku parc. č. st. 1712/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, ul. Na Zelince, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky níže uvedených prostor sloužící podnikání v objektu, který je součástí pozemku parc. č. st. 1712/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, ul. Na Zelince, Lipník nad Bečvou, a to: 1. kotelna v I.NP o výměře 41,75 m 2, 2. uhelna v I.NP o výměře 36,25 m 2, 3. sklad v I.NP o výměře 8,05 m 2, 4. výtah v I.NP o výměře 2,15 m 2, 5. zádveří v I.NP o výměře 1,65 m 2, 6. šatna v I.NP o výměře 4,20 m 2, 7. sprcha v I.NP o výměře 2,30 m 2, 8. WC v I.NP o výměře 1,30 m 2, a to za podmínek: - využití prostor sloužící podnikání za účelem zřízení sezónní lisovny ovoce, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to od do , 8

9 - vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu výpůjčky finanční prospěch, - zájemce se zaváže, že po ukončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - Odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru výpůjčky z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce prostor sloužící podnikání. T: /2017 RM 40 Prominutí inflačního nárůstu nájemného (pronájem parcely pod stavbou v ul. Hranická) 1. RM po projednání neschvaluje prominutí inflačního nárůstu nájemného dle nájemní smlouvy ze dne RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat nájemce. T: /2017 RM 40 Vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Bečvě) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č ostatní plocha silnice o výměře cca 120 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou za níže uvedených podmínek. - Parcela bude využita jako skladovací a manipulační plocha při rekonstrukci objektu č. p. 126 v k. ú. Lipník nad Bečvou. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy posledním z účastníků do Cena za pronájem je stanovena dohodou ve výši 500 Kč. - Nájemné je splatné do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy posledním z účastníků. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemce je povinen zajistit: mobilní oplocení pronajaté části parcely, uložení stavebního odpadu pouze v kontejneru, minimalizaci znečišťování okolí (prašnost), např. zaplachtováním sypkých materiálů, do vyklizení předmětu nájmu a jeho úpravu, zatravnění. 9

10 - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě hrubého porušení povinností nájemcem. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2017 RM 40 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. st v k. ú. Lipník nad Bečvou (kotelna v areálu SVČ Lipník n. B., p. o.) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 287 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou, jejíž součástí je stavba občanského vybavení, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši Kč. - Zájemce předloží návrh (studii) na využití předmětné nemovitosti v souladu s územním plánem města. Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, avšak v případě nesplnění některé ze smluvních podmínek bude jistota započtena jako smluvní pokuta. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu. 10

11 - V případě, že nebude v době vyvěšení záměru prodeje na úřední desce úřadu, nejpozději však do , doručena žádná žádost o převod, pozbude usnesení platnosti. Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě: a) Budoucí kupující zrekonstruuje předmětný objekt, který je součástí parcely p. č. st v k. ú. Lipník nad Bečvou, dle studie stavby, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě, studie stavby je pro budoucího kupujícího závazná. Rekonstrukce bude dokončena nejpozději do 4 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Budoucí kupující prokáže dokončení rekonstrukce dokladem o povolení užívání stavby vydaným stavebním úřadem. b) Budoucí kupující zajistí na své náklady oplocení mezi parcelami p. č. st a p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou z důvodu uzavření areálu SVČ Lipník n. B., p. o. c) Budoucímu kupujícímu bude objekt předán organizací Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. po splnění níže uvedených podmínek: c1) budoucí kupující uhradí náklady spojené s pořízením a umístěním prefabrikované garáže o půdorysu 5 x 3 m v areálu SVČ Lipník nad Bečvou, p. o., umístění garáže bude odsouhlaseno SVČ Lipník n. B., p. o., o předání bude pořízen písemný protokol, c2) Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. zajistí vyklizení objektu, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí prefabrikované garáže dle předchozího bodu. Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty: - V případě, že nebude dodržena byť jen jedna z podmínek (podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě - bod a) nebo b) nebo c1), je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude rekonstrukce dokončena, tzn. nebude vydáno potvrzení o povolení užívání stavby, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Podmínky uzavření kupní smlouvy: - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců poté, co budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu doklad o povolení užívání stavby vydaný stavebním úřadem. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. 11

12 K žádosti musí být doložena: studie stavby zpracovaná pro rekonstrukci objektu v souladu s územním plánem města (průvodní zpráva, pohledy atd.) fotokopii dokladu o úhradě jistoty. Nejnižší nabídková cena činí Kč + DPH, což je cena obvyklá. Upozornění: Parcela je svěřena k hospodaření Středisku volného času Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizaci, která objekt užívá jako sklad. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1226/2017 RM 40 Záměr změnit nájemní smlouvu Záměr prodeje parcely p. č. 2862/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu ze dne , jejímž předmětem je pronájem parcely p. č. 2862/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou. Změna spočívá ve snížení výměry pronajímané parcely, v úpravě výše nájemného a změně práv a povinností smluvních stran. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru. T: RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 2862/1 orná půda v k. ú. Lipník nad Bečvou. 4. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1227/2017 RM 40 Bezúplatný převod části parcel p. č. 2594/3 a p. č. 2592/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (zobousměrnění ul. Piaristická) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části parcely p. č. 2594/3 ostatní plocha silnice, dle geometrického plánu nově označeny jako p. č. 2594/46 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 41 m 2 a p. č. 2594/48 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 19 m 2, a části parcely p. č. 2592/2 ostatní plocha silnice, dle geometrického plánu nově označené jako p. č. 2592/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 120 m 2, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, z vlastnictví Olomouckého kraje, IČO , do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 12

13 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1228/2017 RM 40 Prodej části parcely p. č. 914/1 a p. č. 965/2 v k. ú. Podhoří na Moravě (východně od výletiště) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej části parcel p. č. 914/1 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 965/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 160 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Podhoří na Moravě manželům Václavovi a Miladě Váňovým,., za cenu 150 Kč/m RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1229/2017 RM 40 Prodej části parcely p. č. 75 v k. ú. Podhoří na Moravě (západní část obce) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části parcely p. č. 75 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 53 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako p. č. 75/4, v k. ú. Podhoří na Moravě panu Václavu Kotačkovi, bytem., za cenu Kč + DPH. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši Kč je považována za zálohu kupní ceny. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: Parcela je zatížena věcnými břemeny - umístění a provozování elektrorozvodných zařízení ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., - umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch fyzické osoby. V předmětné parcele je rovněž uloženo zařízení ve vlastnictví Vodovodů a kanalizací Přerov, a. s. 13

14 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1230/2017 RM 40 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV v rámci stavby Lipník n. B., Mádrová, p. č. 3513/1, NNk k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy kabelového vedení a přípojkové skříně na parcelách p. č. 3512/2 ostatní plocha sportoviště a p. č. 3513/1 ostatní plocha manipulační plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník n. B., Mádrová, p. č. 3513/1, NNk dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ELPREMONT elektromontáže s. r. o., se sídlem ČSA 961, Velká Bystřice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení a přípojkové skříně na parcelách p. č. 3512/2 ostatní plocha sportoviště a p. č. 3513/1 ostatní plocha manipulační plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník n. B., Mádrová, p. č. 3513/1, NNk dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 40 Smlouva o zřízení věcného břemene č. EP /VB/1 Lipník nad Bečvou, Město Lipník - VNv k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ELPREMONT elektromontáže, s.r.o. se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě pověření Martinem Pružincem (jako stranou oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy sloupů vysokého napětí v počtu 2 ks v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Město Lipník - VNv, které je umístěno na parcele p. č. 1251/1 trvalý travní porost v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2015 ze dne ). 14

15 Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 40 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, MITRANET.CZ, s. r. o. Optická síť Lipník nad Bečvou 4. a 6. etapa Optická síť Lipník nad Bečvou část 5. a 7. etapy Optická síť Lipník nad Bečvou 6. etapa k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako povinným z věcného břemene) a společností MITRANET.CZ, s. r. o., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Mlýnecká 1626, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou Jiřím Žáčkem, jednatelem, (jako oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování optické sítě podzemního kabelového vedení, v rámci staveb Optická síť Lipník nad Bečvou 4. a 6. etapa, Optická síť Lipník nad Bečvou část 5. a 7. etapy a Optická síť Lipník nad Bečvou 6. etapa, které je uloženo v parcelách p. č. 13/1 ostatní plocha zeleň, p. č. 15/1 ostatní plocha zeleň, p. č. 15/2 ostatní plocha zeleň, p. č. 15/3 ostatní plocha zeleň, p. č. 19/1 ostatní plocha zeleň, p. č. 83/3 ostatní plocha ostatní komunikace p. č. 83/4 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 83/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 83/6 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 83/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 83/8 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2635/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2635/13 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2635/14 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2635/15 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2635/16 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2635/19 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/22 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/24 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/26 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/62 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha zeleň, p. č. 2718/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. st. 560 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště, p. č ostatní plocha zeleň, p. č. 3964/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3964/50 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha zeleň, p. č. 2727/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 2594/4 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2016 ze dne , geometrický plán č /2016 ze dne a geometrický plán č /2016 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

16 1233/2017 RM 40 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Lipník nad Bečvou - Aktualizace č.1 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Lipník nad Bečvou - Aktualizace č.1 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1234/2017 RM 40 Zadání veřejné zakázky - Oprava povrchu komunikace IV. tř. 1. úsek ul. Komenského sady, před SPSŠ ul. Bohuslávská a 2. úsek od ul. Bohuslávská - ul. Komenského sady přístup na hřbitov a 3. úsek od přechodu ul. Loučská ul. Komenského sady k ul. Mlýnecká v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) Zadávací podmínky veřejné zakázky pro podání nabídky na dodavatele akce Oprava povrchu komunikace IV. tř. 1. úsek ul. Komenského sady, před SPSŠ ul. Bohuslávská a 2. úsek od ul. Bohuslávská - ul. Komenského sady přístup na hřbitov a 3. úsek od přechodu ul. Loučská ul. Komenského sady k ul. Mlýnecká v Lipníku nad Bečvou, b) Okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit zadání veřejné zakázky. T: ihned 1235/2017 RM 40 Veřejná soutěž Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní v Lipníku nad Bečvou a Oprava povrchu komunikace přístup zahrádkářská kolonie Ořechy 1. RM po projednání schvaluje vypsání veřejné soutěže na dodavatele: a) stavby Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní v Lipníku nad Bečvou, b) stavby Oprava povrchu komunikace přístup zahrádkářská kolonie Ořechy, 2. RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T:

17 1236/2017 RM 40 Výjimka zřizovatele ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek p. o. Pořízení nové automobilové pracovní plošiny 1. RM po projednání schvaluje výjimku z čl. 2 bod 4 Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou s tím, že zadavatelem veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou do ,- Kč vč. DPH na pořízení nové automobilové pracovní plošiny, budou Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat ředitele příspěvkové organizace. T: ihned 1237/2017 RM 40 Záměr změnit smlouvu o výpůjčce (parcela p. č. 1242/4 ul. Na Zelince) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru změnit smlouvu o výpůjčce ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou (jako půjčitelem) a společností TRUMF International s. r. o., IČO , se sídlem v Přerově, Kratochvílova 148/1 (jako vypůjčitel), kterým se zmenší výměra vypůjčené parcely p. č. 1242/4 v k. ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 17

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi dne 14. 2. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více