SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče,"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rádi bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná se pouze o určitý návod jak, kde a o jakou dávku je možné požádat. Pokud budete potřebovat podrobnější informace nebo pomoc se specifickým problémem, který se týká sociálně právní oblasti, můžete se na nás kdykoliv obrátit osobně, telefonicky nebo písemně. Sociální pracovnice: Mgr. Alice Picková Bc. Jana Trávníčková Obecné zásady pro přiznání příspěvků O každou dávku je nutné písemně požádat Dávky jsou přiznávány na základě: 1. posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem úřadu práce 2. příjmu 3. posouzení zdravotního stavu a příjmu vždy žádejte potvrzení o podání vaší žádosti proti rozhodnutí o nepřiznání nebo odejmutí dávky je možné se odvolat

2 PŘEHLED DÁVEK 1. příspěvek na péči základní nástroj pro fungování nového zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb. s účinností od ) nově zavedená sociální dávka, která náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti zákon rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby a tím i různé výše příspěvku příspěvek náleží tomu, o koho je pečováno příspěvek nenáleží dítěti do jednoho roku věku o příspěvek lze požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt za nezletilé děti žádají rodiče, za nesvéprávné osoby opatrovník tímto příspěvkem se ruší zvýšení důchodu pro bezmocnost lidem, kteří potřebují pomoc a příspěvek při péči o osobu blízkou lidem, kteří pečují žadatel o příspěvek musí uvést do žádosti, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen a kdo a jak bude péči zajišťovat stupeň závislosti vyhodnotí posudkový lékař úřadu práce v místě bydliště na základě vyjádření praktického i odborných lékařů, případně funkčního vyšetření obecní úřad k lékařskému vyjádření provádí ještě sociální šetření, při kterém sociální pracovník v domácím prostředí zkoumá, jak je žadatel soběstačný a schopný samostatného života míra závislosti vychází z úkonů, které se posuzují a jsou vyjmenovány v zákoně ( je jich 36) a podrobně jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce; pokud je žadatel schopen zvládnout některý úkon jen částečně, považuje se tento úkon za nezvládnutelný počet úkonů, které žadatel nezvládne, určuje, do jakého stupně bude zařazen: a) stupeň I (lehká závislost) 12 (u dětí 5 ) úkonů b) stupeň II ( středně těžká závislost) 18 ( u dětí 10) úkonů c) stupeň III ( těžká závislost) 24 ( u dětí 15) úkonů d) stupeň IV ( úplná závislost) 30 ( u dětí 20) úkonů

3 výše příspěvku: stupeň závislosti děti do 18let dospělí a) lehká 3 000,-Kč 2 000,-Kč b) středně těžká 5 000,-Kč 4 000,-Kč c) těžká 9 000,-Kč 8 000,-Kč d) úplná ,-Kč ,-Kč nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti příspěvek lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby; dá se předpokládat, že oba způsoby bude příjemce kombinovat podle potřeby příspěvek se nezapočítává do příjmu rodiny pečující osoba může mít neomezený příjem 2. dávky státní sociální podpory /podle zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů/ Rodičovský příspěvek nárok má rodič, jestliže celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě mladší 4let je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené, příspěvek je prodloužen do 7let věku dítěte příspěvek náleží i tehdy, pokud dítě mladší 3let navštěvuje jesle nebo MŠ nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci nebo dítě, které dovršilo 3let navštěvuje zařízení v rozsahu až 4hod denně příjem rodiče se netestuje, ale dítě musí být po dobu jeho výdělečné činnosti zajištěno péčí jiné zletilé osoby výše příspěvku je Kč měsíčně od 1.1. do

4 Sociální příplatek nárok má rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě, pokud příjem v rodině nepřevyšuje 2,20 násobek životního minima rodiny (nově od ) posuzuje se příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí sociální příplatek se zvyšuje v případě, kdy: 1. dítě je dlouhodobě zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné 2. v rodině se narodí více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku 3. dítě studuje na střední škole v denní formě nebo na vysoké škole v prezenční formě studia (nově) Přídavek na dítě nárok má nezaopatřené dítě do 26 let v rodině s příjmem nižším, než je čtyřnásobek životního minima rodiny pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok výše přídavku: věk dítěte příjem rodiny vyjádřený násobkem životního minima do 1,5 nad 1,5 do 2,4 nad 2,4 do 4,0 do 6let 576Kč 496Kč 256Kč 6-15let 706Kč 608Kč 314Kč 15-26let 810Kč 698Kč 360Kč Příspěvek na bydlení nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který má v bytě trvalý pobyt, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem ( normativní náklady jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících) výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30(v Praze 0,35)

5 Příspěvek na školní pomůcky nárok má dítě, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na přídavek na dítě příspěvek se vyplatí v roce, kdy dítě nastupuje do 1.třídy výše příspěvku je Kč Dávky pěstounské péče 1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, pokud žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem výše: 2,30 násobek ŽM u zdravého dítěte 2,35 násobek ŽM u dlouhodobě nemocného dítěte 2,90 násobek ŽM u dlouhodobě zdravotně postiženého d. 3,10 násobek ŽM u dlouhodobě těžce zdrav. postiženého zdravé dlouhodobě dlouhodobě dlouhodobě nemocné zdravotně těžce postižené zdravotně postižené do 6let let let Odměna pěstouna Počet dětí v péči Výše odměny dlouhodobě těžce zdravotně post

6 3. Příspěvek při převzetí dítěte Nárok má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče Výše příspěvku činí 4,4 násobek ŽM dítěte Do 6let let let Porodné Nárok na jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě; jestliže žena, která porodila zemře a dávka jí nebyla vyplacena, má nárok na dávku otec Na dávku má nárok též osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů Výše: 1 dítě děti děti děti Žádosti se podávají na úřadu státní sociální podpory podle místa trvalého pobytu občana = úřad práce (v hlavním městě Praze = úřad městské části)

7 3. Životní a existenční minimum od podle zákona č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a jeho hlavní využití podle zákona č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi Životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení, protože ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory příspěvkem na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení Částky životního minima: Pro jednotlivce 3126 Kč Pro první dospělou osobu v domácnosti 2880 Kč Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2600 Kč Pro nezaopatřené dítě do 6let 1600 Kč Pro nezaopatřené dítě od 6 do 15let 1960 Kč Pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 2250 Kč ŽM je součtem všech částek ŽM jednotlivých členů domácnosti. Částka existenčního minima 2020 Kč EXISTENČNÍ MINIMUM NELZE POUŽÍT U NEZAOPATŘENÉHO DÍTĚTE, POŽIVATELE STAROBNÍHO DŮCHODU, U OSOBY PLNĚ INVALIDNÍ A U OSOBY STARŠÍ 65 LET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Společně posuzované osoby Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti Manželé Rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami Jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby Osoby, které se přechodně, z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních důvodů /včetně dobrovolnické služby/ zdržují mimo byt Započitatelné příjmy všechny čisté peněžní příjmy z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky NP, SSP a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti, výživné, atd.

8 Nezapočítává se: Příspěvek na bydlení a jednorázové sociální dávky Příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby Náhrady škody a finanční prostředky na odstranění následků živelné pohromy Peněžní pomoc obětem trestné činnosti Sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem Podpora z prostředků nadací a občanských sdružení Stipendia Odměny za darování krve Daňový bonus Příspěvek na péči Část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, které náleží ze zdravotních důvodů Dávky sociální péče poskytované ze zdravotních důvodů Zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa Obě minima jsou valorizována Žádosti se podávají na sociálních odborech pověřených obecních (městských) úřadů podle místa trvalého pobytu občana

9 4.Příspěvky podle vyhlášky č. 182/1991 Sb 1. Mimořádné výhody I.-III. stupně /průkazky TP,ZTP, ZTP/P/ Žádost je možné podat od jednoho roku věku dítěte na příslušný městský úřad v místě trvalého bydliště Výhody se přiznávají na základě posouzení zdravotního stavu dítěte posudkovým lékařem, a to zpětně ode dne podání žádosti Výhody průkazu TP: Nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích Nárok na přednost při osobním projednávání věcí (mimo nákupu v obchodě a obstarávání placených služeb a ošetření ve zdravotnických zařízeních) Výhody průkazu ZTP: Výhody průkazu TP Nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji MHD Slevu ve výši 75% jízdného ve 2.třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní dopravě Slevu ve výši 62% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy Zdarma vjezd na dálnici bez dálniční známky, pokud je držitel průkazky v autě nebo se dá prokázat, že se pro něj jede Zvláštní označení motorového vozidla č.01, které opravňuje nedodržovat zákaz stání a parkovat přednostně na vyhrazených místech pro invalidy Parkování zdarma v areálu FN Motol Sleva ve výši 50% vstupného na kulturní a sportovní podniky Příspěvek na provoz motorového vozidla ve výši 6000 Kč ročně Výhody průkazu ZTP/P Výhody průkazu ZTP Nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými dopravními prostředky v místní i dálkové přepravě Příspěvek na provoz motorového vozidla 9900 Kč ročně Daňové úlevy pro poplatníky, jejichž dítě je držitelem průkazky odečítá se z vypočtené daně částka 9 600Kč

10 2. Jednorázové příspěvky A. Příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na úhradu pojistného / 36/ Poskytuje se občanovi, který je držitelem motorového vozidla a toto vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu dítěte, kterému: Byl přiznán průkaz ZTP /6000Kč/ nebo ZTP/P /9900Kč/ ročně Je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době akutní fáze léčby onemocnění, a to ve výši Kč ročně B. Příspěvek na individuální dopravu / 37/ Poskytuje se žadateli nebo jeho nezletilému dítěti s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí uvedenou v příloze 5 písm. a)-g) Poskytuje se rodiči dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou Poskytuje se dítěti nevidomému Žadatel nevlastní motorové vozidlo a nepobírá příspěvek na provoz motorového vozidla Výše příspěvku je Kč

11 C. Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla / 35/ Žádost je možné podat od 3let věku dítěte na příslušném městském nebo pověřeném obecním úřadě podle trvalého místa bydliště Poskytuje se v případě, pokud má dítě těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí (uvedenou v příloze č.5 písm. a)-g) vyhl. 182/1991Sb. nebo pokud je nevidomé nebo mentálně postižené s průkazkou ZTP/P Výše příspěvku činí až Kč na opravu a až Kč na zakoupení D. Jednorázové peněžité a věcné dávky / 32/ Poskytují pověřené obecní úřady Poskytují se těžce zdravotně postiženým občanům na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nemohou uhradit z vlastních příjmů, jelikož jsou na hranici životního minima, a proto jsou tito občané sociálně potřební Výše dávky: peněžitá do Kč věcná do 8 000Kč E. Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek umožňujících kompenzaci následků postižení / 33/ Poskytují městské nebo pověřené obecní úřady Poskytují se těžce zdravotně postiženým občanům na opatření pomůcek, které odstraňují, zmírňují nebo pomáhají překonat následky postižení, a to v případě, že pomůcku nehradí plně nebo ji nepůjčuje zdravotní pojišťovna F. Příspěvek na úpravu bytu / 34/ Poskytují městské nebo pověřené obecní úřady Žádost je možné podat od 3 let věku dítěte Poskytuje se občanům nebo rodičům dítěte, kteří mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí omezující značně jejich pohyblivost nebo pokud jsou nevidomí; též neslyšícím na instalaci signalizace Přihlíží se k majetkovým poměrům a příjmům Výše příspěvku: max. do výše Kč; u instalace výtahu do výše Kč

12 3. Opakující se peněžité dávky / 42/ Poskytují pověřené obecní úřady Poskytují se občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky Přihlíží se k finanční situaci rodiny K žádosti je nutné přiložit lékařské potvrzení od odborného lékaře o nutnosti používání kompenzační pomůcky Výše: max. do 200Kč měsíčně 4. Bezúročné půjčky/ 57/ Poskytují městské nebo pověřené obecní úřady Do Kč, splatnost do 5let Pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou mohou s pomocí půjčky překonat 5.Částka určená na zvýšené náklady za dietní stravování Podle zákona o sociální potřebnosti č.482/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon 280/2002 Sb. a vyhláška č.308/2003 Sb. Žádost se podává na pověřeném obecním úřadě a součástí žádosti je potvrzení odborného lékaře, že se jedná o finančně náročnou dietu,pro dítě nezbytnou Zvýšení nákladů na stravování je různé podle typu diety: 1. nízkobílkovinná 650 Kč 2. při dialýze 650 Kč 3. pankreatická 700 Kč 4. nízkocholesterolová 700 Kč 5. diabetická 800 Kč 6. při onemocnění celiakií a fenylketonurií Kč 7. u ostatních onemocnění, která též vyžadují dietní stravování, se výše příspěvku na dietu poskytuje podle toho, s jakou z výše uvedených diet je srovnatelná (srovnání provede odborný lékař) výše příspěvku je podmíněná finanční situací rodiny

13 6.Cestovné hrazené zdravotní pojišťovnou Je možné žádat v případě, že dítě má na základě rozhodnutí lékaře nárok na převoz sanitkou; poté je možné místo sanitky zvolit dopravu osobním autem Cestovní příkaz vypíše obvodní lékař v místě bydliště nebo odborný lékař v nemocnici Proplácí se všechny jízdy, kdy jede dítě a počet jízd za rok není omezen Potvrzený cestovní příkaz se podává na zdravotní pojišťovnu v místě trvalého bydliště, kde se proplácejí jízdy 7.Neschopenka na doprovod hospitalizovaného dítěte ve FN Motol Vystavuje ji ošetřující lékař v nemocnici na žádanku č.21 kód a uvede nutnost doprovodu při hospitalizaci dítěte Bezplatný doprovod má pouze jedna osoba, ostatní rodinní příslušníci si pobyt vždy hradí z vlastních zdrojů Žádanku schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny doprovázející osoby v místě bydliště V případě vystavení neschopenky na doprovod je ubytování v ubytovně E (motolská lůžka) zdarma; v rámci ubytovny E poskytuje ubytování i nadace Klíček (ale ne v případě neschopenky na doprovod) Rodiče dětí z kliniky hemato-onkologie mají možnost využít ubytovací kapacitu na ubytovně McDonalds, která je umístěna v areálu FN Motol 8.Parkování ve FN Motol zdarma pro rodiče dětí dlouhodobě nemocných výjimku potvrzuje oddělení, kde se dítě dlouhodobě léčí s potvrzeným formulářem je nutné se obrátit na službu patrového parkoviště, které vydává kartu na bezplatné parkování

14 9.Žádost o invalidní důchod podává se při dlouhodobém nepříznivém zdravotním stavu nejdříve v 18 letech věku přiznání plného nebo částečného invalidního důchodu závisí na poklesu míry práceschopnosti, jež vychází z aktuálního zdravotního stavu žadatele; míru poklesu posuzuje posudkový lékař na základě lékařských zpráv žádost sepisuje: 1. u podniku nad 25 zaměstnanců personální pracovník pracoviště 2. u podniku do 25 zaměstnanců nebo u OSVČ nebo u studentů OSSZ podle místa trvalého bydliště podmínkou pro přiznání je doba účasti na pojištění 1. Plný invalidní důchod přiznává se při poklesu samostatné výdělečné činnosti nejméně o 66% nebo je žadatel schopen pro své zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek účast na pojištění se zkoumá za posledních 10 let možnost výdělku při PID je možná a nemá vliv na jeho výši, ale je nutné mít sjednanou dohodu o pracovní činnosti či provedení práce a musí být přiznán ten typ PID, při kterém si můžete přivydělat; u druhého typu není možné si přivydělat z hlediska závažnosti zdravotního stavu možnost vydělávat si při PID sdělí posudkový lékař posudkové komise pokud se nastupuje do zaměstnání při PID, je nutné to hlásit na OSSZ 2.Částečný invalidní důchod přiznává se při poklesu samostatné výdělečné činnosti nejméně o 33% nebo má značně ztížené obecné životní podmínky účast na pojištění se zkoumá před vznikem částečné invalidity k ČID je možné si přivydělat, ale jen určitou omezenou částku, kterou vypočítají na OSSZ 10.Sociální poradenství v místě bydliště střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci Sdružení zdravotně postižených se nacházejí ve všech větších městech v ČR pracovníci středisek by měli být schopni poskytnout informace a poradenství v sociálně-právní oblasti poradenství je bezplatné Centrum sdružení zdravotně postižených včetně právní poradny se nachází v Praze 8, Karlínské náměstí 12, tel

Sociální poradenství v místě bydliště

Sociální poradenství v místě bydliště SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rády bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na KDHO Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám pomohl lépe zvládnout situaci,

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na Klinice dětské hematologie a onkologie (KDHO) Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Stručná charakteristika státních dávek

Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika dávek Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Zdravotně handicapovaní (TP,ZTP,ZTP/P, invalidní důchod 3. stupně) Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Aktuální k 10/2014 Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P)

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2015)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2015) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2015) Vážení pacienti, rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených ve FN Motol Nabízíme základní informace o dávkách a výhodách, které by Vám pomohly lépe

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Publikace Nápadník 2012 existuje ve dvou různých vydáních (původní vydání z konce roku 2011 a dotisk vydaný v polovině roku 2012). Verzi

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2015) 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215 Annex 3 National version of explanatory notes Metodické pokyny F0601 Cílem otázky není nástup do starobního důchodu ale věk ukončení aktivit na trhu práce. Odpověď se tedy může významně lišit od věku odchodu

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP)

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) 1) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) Upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Aktuální znění dostupná na adrese www.portal.gov.cz. Odpovědným úřadem pro příjem a vyřizování žádostí

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 9 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na : zakoupení* - celkovou opravu*- zvláštní úpravu* motorového vozidla

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na : zakoupení* - celkovou opravu*- zvláštní úpravu* motorového vozidla Městský úřad v Jindřichově Hradci - odbor sociálních věcí 377 01 J.Hradec, Klášterská 135/II, pracoviště Janderova 147/II, tel. 384/351303 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Schéma systému sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální péče Nemocenské

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Hlinecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Příspěvek na péči Je určen osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2 Úřad práce Česk eské republiky Karlovo nám. 1359/1 128 00 Praha 2 Úřad práce ČR od 1. 4. 2011 správním úřadem s celostátní působností nadřízený orgán MPSV organizační členění: generální ředitelství 14

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba,

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba, Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,

Více