VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014"

Transkript

1 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014

2 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná úprava pro nemovitosti V: Zvláštní úpravy se subsidiárním použitím obecné úpravy samostatné

3 I. Účel vyvlastnění jednou ze základních hodnot: ochrana vlastnictví nikoliv neomezené právní panství nad věcí při absolutním respektu nelze realizovat některé společenské potřeby veškerá veřejnoprávní regulace je o omezování soukromých práv (tedy i práv majetkových) v určitých případech nutno zásadně omezit či dokonce vyloučit přísné (ústavní a) zákonné podmínky

4 II. Ústavní základy Každý má právo vlastnit majetek.... Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. /čl. 11 Listiny/ při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu... omezení základních práv a svobod nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena /čl. 4 odst. 4 Listiny/

5 III. Způsoby omezení vlastnictví vyvlastnění (expropriace) územní omezení územní plánování chráněná území, ochranná pásma stavební uzávěra hraniční pásmo,... věcná a jiná omezení ochrana hodnot ve veřejném zájmu (kulturní památka,...) státní monopol, výhrada vlastnictví předkupní právo státu užití věci k veřejně prospěšnému účelu... (blíže viz Hendrych )

6 IV.Obecná úprava (nemovitosti) zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (ve znění zákona č. 167/2012, a zákona č. 405/2012 Sb.) 1. základní pojmy 2. podmínky vyvlastnění 3. práva třetích osob 4. náhrady při vyvlastnění 5. vyvlastňovací řízení 6. soudní ochrana 7. zrušení vyvlastnění

7 1. základní pojmy vyvlastnění (expropriace) odnětí nebo omezení vlastnického práva odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemeni (omezení = zásah do některé ze složek vlastnického práva) + přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni vyvlastňovaný (expropriát) i stát vyvlastnitel (expropriant) i soukromá osoba

8 2. podmínky vyvlastnění účel stanovený (zvláštním) zákonem např. stavební zákon, z. o st. pam. péči, z. o ochr. př. a kraj.,... soulad s cíli a úkoly územního plánování (jde-li o změnu využití či uspořádání území) veřejný zájem, převažující nad právem vyvlastňovaného v daném konkrétním případě shledán v řízení subsidiarita 1. účelu nelze dosáhnout jinak (na jiných pozemcích,...) 2. předchozí pokus o dohodu (lhůty, náležitosti,...) nezbytný rozsah (proporcionalita) 1. co do rozlohy (výjimky k ochraně expropriáta) 2. co do hloubky zásahu (zřízení věc. břemene nebo odnětí?) náhrada

9 3. práva třetích osob vyvlastněním odnětím vlastnického práva zanikají všechna práva 3. osob, kromě vyvlastněním nezanikají právo nájmu bytu, nebytového prostoru, stavby, pozemku - rozpor s účelem vyvlastnění zvláštním důvodem pro výpověď - při výpovědi z nájmu bytu: právo na bytovou náhradu věcná břemena, jejichž trvání vyžaduje veřejný zájem

10 4. náhrada při vyvlastnění při odnětí vlastnického práva cena obvyklá (tržní), cena zjištěná, je-li vyšší (dle skutečného stavu!) nebo výměna za jiný pozemek či stavbu + vyrovnání rozdílu při omezení vlastnického práva zřízením věc. břemene, při odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věc. břemenu ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu vždy + náhrada účelných souvisejících nákladů (stěhování, přesídlení,...) při zániku věcných břemen ve výši ceny těchto práv oprávněnému z věcného břemene při zániku zástavního práva nebo zajišťovacího převodu práva do výše dosud neuhrazené zajištěné pohledávky s příslušenstvím o to nižší náhrada vyvlastňovanému náhrady: jednorázově, v penězích, ve lhůtě dle rozhodnutí o vyvlastnění

11 5. vyvlastňovací řízení věcná příslušnost (vyvlastňovací úřad) obecní úřad obce s rozšířenou působností přenesená působ. magistráty statutárních měst a hl. m. Prahy (nelze přenést na městské části) místní příslušnost dle polohy nemovitosti povinné přenesení, je-li účastníkem řízení místní obec, kraj nebo jimi zřizovaná osoba

12 5. vyvlastňovací řízení účastníci řízení vyvlastnitel vyvlastňovaný zástavní věřitel, podzástavní věřitel oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu oprávněný ze zajišťovacího převodu práva správce dědictví, dědici zůstavitele, popřípadě stát

13 5. vyvlastňovací řízení další otázky zahájení jen na žádost exproprianta (náležitosti) poznámka do katastru nemovitosti doručování znalecký posudek ke stanovení výše náhrad (povinný důkaz!) ústní jednání přerušení a zastavení řízení náležitosti rozhodnutí odvolání - subsidiární použití správního řádu

14 Rozhodnutí o vyvlastnění zamítnutí žádosti, nebo vyvlastnění + náhrada (samostatné výroky) A. vyvlastnění: zrušení/omezení práva věcného břemene, omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, nebo odnětí vlastnického práva + která práva 3. osob nezanikají + určení lhůty pro zahájení využívání B. náhrada za vyvlastnění stanovení výše náhrady a lhůty, nebo určení věcné náhrady (+ vyrovnání rozdílu) + určení podílu třetích osob (zástavní věřitel, ) + určení náhrady nákladů

15 6. soudní ochrana k výrokům o vyvlastnění (ad A ) příslušnost správních soudů (řízení o žalobě proti rozhodnutí) žaloba proti základnímu výroku o vyvlastnění má odkladný účinek k výrokům o náhradě (ad B ) příslušnost obecných soudů (řízení podle části páté o.s.ř.) příslušnost krajského soudu lhůta pro podání žaloby 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu (zmeškání nelze prominout) soud určí spravedlivou náhradu (možné doplatky, celkem až 80%)

16 7. zrušení vyvlastnění rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu na žádost vyvlastňovaného důvody nezaplacení náhrady do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty nezahájení uskutečňování účelu vyvlastnění v určené lhůtě zrušení nebo pozbytí platnosti územního rozhodnutí určujícího využití pozemku nebo stavby pro daný účel následky: návrat vyvlastňovaného do práv před vyvlastněním práva třetích osob se neobnovují povinnost vyvlastňovaného vrátit (do 1 měsíce) vyplacené náhrady (kromě již vynaložených souvisejících nákladů) vyvlastnitel povinen nahradit vyvlastňovanému škodu a jinou újmu, vzniklou v souvislosti s vyvlastněním

17 V. Zvláštní úpravy Se subsidiárním užitím vyvlastňovacího zákona A. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury - zjednodušení podmínek předchozího návrhu na získání práv dohodou - možnost zvýšení ceny (pro koupi či směnu) v návrhu dohody (až 1,15krát u stavebních pozemků, resp. 16krát u nestavebních), pokud nabyvatelem stát či právnická osoba státem založená (jinak bez omezení) - 4letá základní lhůta pro zahájení uskutečňování účelu vyvlastnění - omezení odkladného účinku žalob

18 zvláštní úpravy autonomní A. zajišťování obrany státu zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky - pouze za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu - nemovitosti i movité věci B. pozemkové úpravy zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku - (nucený) přechod nebo omezení vlastnického práva

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Tzv. legální věcná břemena Marie Doležalová 2010/2011 Prohlašuji,

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 73/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 222/1999

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988,

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více