Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2014/ Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově byly ve sledovaném školním roce v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené počty dětí beze zbytku naplněny. Překročení stanoveného počtu žáků ve třídách dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) povoluje zřizovatel, nesmí však být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Průměrné neinvestiční náklady na dítě a úplata za vzdělávání v MŠ Výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitel školy způsobem stanoveným ve vyhlášce, tj. částka nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. U tzv. polodenních dětí ( polodenním dítětem se rozumí dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu) vyhláška stanoví, že úplata za vzdělávání těchto dětí činí nejméně 2/3 úplaty pro ostatní děti. Úplata za vzdělávání Stravné (celodenní) Úplata za vzdělávání - polodenní děti Průměrné neinvestiční náklady na 1 dítě MŠ 1. máje ,- 35, ,28 MŠ Jelínkova 3 350,- 30, ,72 MŠ Revoluční ,- 35, ,00 MŠ Janovice 300,- 35, ,35 Počet dětí celkem Počet předškoláků Ostatní neplatící Polodenní děti MŠ 1. máje MŠ Jelínkova MŠ Revoluční MŠ Janovice Celkem V mateřských školách bylo ve školním roce 2014/15 celkem 76 předškolních dětí, kterým bylo vzdělávání poskytováno bezúplatně v souladu s ustanoveními 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon. Ve sloupci Ostatní neplatící jsou uvedeny děti, jejichž rodiče pobírají sociální příplatek, nebo děti, které jsou v pěstounské péči dle vyhlášky jsou rovněž osvobozeny od úplaty za vzdělávání v MŠ. 1

2 Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál Ředitelkou školy je Evženie Resnerová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Z pohádky do pohádky, jehož hlavním cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, k získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Pro lepší informovanost rodičů i veřejnosti provozuje školka vlastní webové stránky Děti jsou vedeny k samostatnosti, mateřská škola klade důraz na připravenost dětí pro vstup do základní školy. Spolu s rodiči pořádala mateřská škola zamykání zahrady a předávání vlády paní Zimě, dýňovou slavnost (maminky s dětmi sázely okrasné keře na zahradě, tatínkové postavili bylinkovník, který dětem umožní pěstovat rostliny) a Mikulášskou slavnost, vánoční slavnosti, maškarní rej, odemykání zahrady - vítání jara, oslavy Svátku matek nebo Mezinárodního dne dětí. Nejstarší děti se pravidelně vydávají za pokladem loupeživého rytíře Černovouse na hrad Sovinec. Škola se zapojila do aktivit organizovaných Městským muzeem Rýmařov na zámku v Janovicích. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2014 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,20 0, ,20 0, Knihy,učební pomůcky , , ,11 0, Nákup materiálu ,98 0, ,98 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,29 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn ,73 0, ,73 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,73 0, ,73 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ,43 0, ,43 0, Celkem ,43 0, ,43 0, Cestovné 1 708,00 0, ,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 3 349,40 0, ,40 0,00 Služby tel.a radiokom ,45 0, ,45 0,00 Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0,00 Ostatní služby (revize apod.) ,40 0, ,40 0,00 Školení a vzdělávání , , ,00 0,00 Služby peněžních ústavů ,50 0, ,50 0,00 Služby výpočetní techniky ,00 0, ,00 0,00 Celkem , , ,75 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN 5 157, ,00 0,00 0,00 2

3 521 Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0,00 Jiné sociální pojištění 525 KOOPPER ,00 0, ,00 0, Zákonné sociál.nákl. - ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 925,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 4 925,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,20 0, ,20 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,40 0,00 Výnosy celkem Dotace MŠMT Hlavní činnost Doplňková činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0, služeb - stravné ,00 0, ,00 0, služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 28,95 0,00 28,95 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 101,00 0,00 101,00 0, DNM 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,95 0,00 Rada města Rýmařova svým usnesením č. 564/11/15 ze dne 20. dubna 2015 rozhodla o přidělení hospodářského výsledku ve výši ,55 Kč do rezervního fondu. 3

4 Meziroční srovnání hospodaření s neinvestičním příspěvkem zřizovatele Náklady Majetek v OE 0, ,00 0,00 0,00 0, Potraviny , , , , , Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , , , DHIM,DNIM ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , , Pohonné hmoty a maziva 800,00 300,00 200,00 296,00 0, Celkem , , , , , Voda , , , , , Teplo , , , , , Plyn , , , , , Elektr.energie , , , , , Celkem , , , , , Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spotř.jiných 503 nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 582, , Cestovné 5 347, , ,00 0, , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 4 800, , , , ,40 Služby tel.a radiokom , , , , ,45 Služby - odvoz odpadu , , , , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , , ,40 Služby školení a vzdělávání , , , , ,00 Služby peněžních ústavů 7 884,00 0, , , ,50 Služby výpočetní techniky 0,00 0, , , ,00 Tisk novin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , , , , Platy zaměstnancům 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , , Celkem , , , , , Povinné pojistné na soc. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Povinné pojistné na 524 zdrav. 0,00 0, ,00 0,00 0, Celkem 0,00 0, ,00 0,00 0, Jiné sociální pojištění 0,00 450, , , ,00 Zákonné soc.nákl. 527 (ostatní) 0,00 0, ,00 989,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Smluv.pok. a úrok.z 541 prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné , , , , , Zákonné pojištění ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 4 925, ,00 0,00 0,00 0,00 Odvod za neplnění 549 povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , , Nákl.z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , , , Odpisy dlouhodobého majetku , , , , ,00 Výnosy Náklady celkem , , , , , Tržby z prodeje 601 vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 služeb stravné , , , , ,00 služeb školné , , , , , Celkem , , , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodaného 604 zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 116,52 114,90 138,41 79,57 28,95 Sml.pokuty a úroky z 641 prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 207,00 0, ,29 0,00 0,00 Ostatní výnosy z 649 činnosti 0,00 0,00 264,00 607,00 101, DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.euroregion 0, ,27 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc , , , , ,00 Výnosy z ostatních 674 nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , ,95 Hospodářský výsledek , ,61 0, , ,55 Investiční příspěvek organizaci Investiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci ,00 0,00 0, ,00 0,00 5

6 Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p. o. Ředitelkou školy je Božena Jarošová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Klíčkem otevíráme svět dětem, jehož mottem je Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy. Hlavními cíli jsou rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost a rozvíjení samostatnosti dítěte a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své okolí. Mateřská škola se zaměřuje na rozvíjení estetické a hudební výchovy. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Pro lepší informovanost rodičů i veřejnosti provozuje školka vlastní webové stránky msjelinkova.cz. Škola se zaměřuje na ekologii a environmentální výchovu děti třídí odpad, podílí se na sběru PET víček, pozorovaly vývoj drobných živočichů, ve spolupráci s Lesy ČR zasadily děti lesík na ulici Na Stráni. Zapojily se do pěvecké soutěže dětí v polském Ozimku. Škola úzce spolupracuje se ZŠ Jelínkova 1, Základní uměleckou školou (výtvarný obor, dramatický obor), muzeem, knihovnou a Střediskem volného času. Ve spolupráci s nimi připravila pro děti zájmové kroužky - hru na sopránovou zobcovou flétnu Barevné pískání, přípravu na vstup do ZŠ a předcházení grafomotorickým problémům projektem Metoda dobrého startu a logopedií, pohybově taneční kroužek. Ředitelka školy považuje za nutné vybavit II. třídu novým moderním nábytkem pro děti ve věku 2,5-5 let. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2014 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,99 0, ,99 0, Nákup materiálu - účelově 3 559,00 0, ,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,60 0, Nákup materiálu ,33 0, ,33 0, Pohonné hmoty a maziva 725,00 0,00 725,00 0, Celkem , , ,92 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo 0,00 0,00 0,00 0, Plyn ,00 0, ,00 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - závazně ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování 9 705,00 0, ,00 0, Cestovné 1 644,00 706,00 938,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 3 492,23 0, ,23 0,00 Služby tel.a radiokom ,00 0, ,00 0,00 Služby - odvoz odpadu 6 395,00 0, ,00 0,00 Ostatní služby (revize apod.) ,00 0, ,00 0,00 Služby školení a vzdělávání 6 160, , ,00 0,00 Služby výpočetní techniky 4 730,00 0, ,00 0,00 6

7 Služby - účelové ,00 0, ,00 0,00 Služby peněžních ústavů 6 436,76 0, ,76 0,00 Celkem , , ,99 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN 3 378, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, FO 3 654,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Jiné sociální pojištění KOOPER 8 340,00 0, ,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z DDM ,00 0, ,00 0, Nákl.z DDM účelově ,00 0, ,00 0, Nákl. z DDM Celkem ,00 0, ,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 3 345,00 0, ,00 0, Zákonné pojištění - budova MŠ 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 3 345,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku 9 168,00 0, ,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,91 0,00 Výnosy celkem Dotace MŠMT Hlavní činnost Doplňková činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0, služeb - stravné ,00 0, ,00 0, služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 14,54 0,00 14,54 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 3 654,00 0, ,00 0, Ostatní výnosy z činnosti ,50 0, ,50 0, DNM 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,04 0,00 7

8 Rada města Rýmařova svým usnesením č. 564/11/15 ze dne 20. dubna 2015 rozhodla o přidělení hospodářského výsledku ve výši ,13Kč do rezervního fondu. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady Majetek v OE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Potraviny , , , , , Učebnice 0,00 0,00 0, , , Knihy,učební pomůcky , , , , , DHIM,DNIM , ,28 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , , Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 725, Celkem , , ,30 201, , Voda , , , , , Teplo 0,00 0,00 0, Plyn , , , , , Elektr.energie , , , , , Celkem , , , , , Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , , , Cestovné 936, ,00 263, ,00 938, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 933, , , , ,23 Služby tel.a radiokom , , , , ,00 Služby - odvoz odpadu , , , , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , , ,00 Služby školení a vzdělávání 800,00 600, , , ,00 Služby peněžních ústavů 9 506, , , , ,00 Služby výpočetní techniky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tisk novin 0,00 0,00 0, , ,76 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Celkem , , , , , Platy zaměstnancům 0,00 0, , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , , FO 0,00 0,00 0,00 0, , Celkem , , , , , Povinné pojistné na 0,00 0, ,00 0,00 8

9 soc. 524 Povinné pojistné na zdrav. -21,00 0,00 270,00 360,00 0, Celkem -21,00 0, , ,00 0, Jiné sociální pojištění (KOOP) 0,00 0, , , , Zákonné soc.nákl. (ostatní) 0,00 0, ,00 40,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 0,00 0, , , , Zákonné pojištění 7 205, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 3 345, ,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , , Nákl.z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0, , , ,00 Výnosy Náklady celkem , , , , , Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služeb - stravné , , , , , služeb - školné , , , , , Celkem , , , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 372,00 40,00 0, Úroky 47,59 63,91 88,02 31,98 14, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0, , , Ostatní výnosy z činnosti 0, , , , , DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

10 DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na prostř.euroregion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , , ,00 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , ,04 Hospodářský výsledek , ,65 0, , ,13 Investiční příspěvek organizaci Investiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci , ,00 0,00 0,00 0,00 Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál Ředitelkou školy je Věra Straková, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Pohyb nás baví, který je zaměřen na zdravý životní styl a jeho hlavními cíli jsou podpora tělesného růstu dětí a pohybové dovednosti, samostatnost, osvojování poznatků na základě vlastních prožitků, podpora zdravého postoje k životnímu prostředí. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací jejich práce a pomocí hospitačního systému. Škola spolupracovala s Městskou knihovnou Rýmařov, ZŠ Jelínkova 1 (projektové dny, Den plný her, oslava Mezinárodního dne dětí, Drakiáda, Vánoční dílna) a Střediskem volného času (koloběžkové a atletické závody). Rodiče se zapojují do výtvarných dílen, pomáhají upravovat školní pozemek a opravovat hračky. Škola již podruhé uskutečnila Den otců - akce měla u rodičů velmi kladný ohlas. Třikrát ročně navštěvuje škola seniory v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Škola se také velmi aktivně zapojuje do soutěže ve sběru víček, v níž v roce 2014 získala 13. místo. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2014 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,98 0, ,98 0, Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,50 0, Nákup materiálu ,80 0, ,80 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,28 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn ,68 0, ,68 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0,00 10

11 502 Celkem ,68 0, ,68 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ostatní ,00 0, ,00 0, Celkem Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, Cestovné 2 921,00 202, ,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 2 912,50 0, ,50 0,00 Služby tel.a radiokom ,55 0, ,55 0,00 Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0,00 Ostatní služby (revize apod.) ,00 0, ,00 0,00 Služby výpočetní techniky 1 440,00 0, ,00 0,00 Školení a vzdělávání 5 780, , ,00 0,00 Služby peněžních ústavů ,25 0, ,25 0,00 Celkem , , ,30 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN 1 235, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0,00 Jiné sociální pojištění 525 KOOPPER ,00 0, ,00 0, Zákonné sociál.nákl. - ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 352,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 4 352,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,21 0, ,21 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,47 0,00 Výnosy celkem Dotace MŠMT Hlavní činnost Doplňková činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 služeb stravné ,51 0, ,51 0,00 11

12 602 služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,51 0, ,51 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 27,71 0,00 27,71 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,25 0, ,25 0, Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 0, DNM 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc , , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,47 0,00 Hospodářský výsledek organizace byl nulový díky zapojení prostředků rezervního fondu ve výši ,25 Kč. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady Účet Majetek v OE 0, ,00 0,00 0,00 0, Potraviny , , , , , Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , , , DHIM,DNIM ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , , Pohonné hmoty a maziva 946, ,00 645,00 163,00 0, Celkem , , , , , Voda , , , , , Teplo , , , , , Plyn , , , , , Elektr.energie , , , , , Celkem , , , , , Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , , , Cestovné 3 442, , ,00 510, , Nákl.na reprezentaci 12

13 Služby pošt 1 997, , , , ,50 Služby tel.a radiokom , , , , ,55 Služby - odvoz odpadu , , , , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , , ,00 Služby školení a vzdělávání , , , , ,00 Služby peněžních ústavů 9 708, , , , ,00 Služby výpočetní techniky 0,00 0, , , ,25 Tisk novin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , , , , Platy zaměstnancům 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , , Povinné pojistné na soc. 0,00 0, ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav. 0,00 0, ,00 0,00 0, Celkem 0,00 0, ,00 0,00 0, Jiné sociální pojištění 0,00 220, , , , Zákonné soc.nákl. (ostatní) 0,00 0,00 0, ,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl ,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 165,00 69,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 7 814, , , , , Ostatní nákupy 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , , Nákl.z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0, , , ,00 Náklady celkem , , , , ,47 13

14 Výnosy Účet Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služeb - stravné , , , , , služeb - školné , , , , , Celkem , , , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úroky -470,98 62,79 85,81 58,75 27, Sml.pokuty a úroky z prodl. -149,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0, , ,00 0, , Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0, ,00 267,00 0, DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.euroregion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , , ,00 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , ,47 Hospodářský výsledek , , , ,16 0,00 Investiční příspěvek organizaci Investiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci , ,00 0,00 0,00 0,00 Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál Ředitelkou školy je Iva Valová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu My si rádi hrajeme, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na ekologickou výchovu a je dlouhodobě zapojena do ekoprojektů Mrkvička a Plastožrout. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Škola se díky své ředitelce zaměřuje na logopedickou péči, a to okamžitě po nástupu dětí do mateřské školy. Problémem je především dyslálie, mnohočetná patlavost, která se u dětí 14

15 vyskytuje velmi často. Ve výchovné práci se pak škola zaměřuje na prosociální chování dětí, neboť chování dětí je v dnešní době někdy nepřiměřené a často agresívní. Děti se účastní kulturních, společenských a sportovních akcí v Janovicích, Rýmařově a ve Staré Vsi. Škola pokračuje ve spolupráci s Dětským domovem v Janovicích, s Lesy České republiky Lesní správou Janovice, kde se konají několikrát ročně výstavy dětských prací k různým příležitostem, a která pro děti připravuje besedy, soutěže, kvízy a naučné stezky. Škola se zaměřuje na výchovu k ekologickému cítění - poznávání stromů, pozorování hnízdění rorýsů, pozorování akvarijních rybiček, pomoc opuštěným zvířatům v rámci projektu Toulavé tlapky. Ve sledovaném školním roce vybudovaly Lesy ČR na svém pozemku, který bezprostředně sousedí s objektem školky, velké dětské hřiště s hradem, pískovištěm, průlezkami a provazovými žebříky. Škola rovněž spolupracuje s Nedělní školou a farmou Beránek ve Stránském. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2014 Náklady Účet Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny , , ,93 0, Učebnice ,57 0, ,57 0, Knihy,učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva 545,00 0,00 545,00 0, Celkem , , ,50 0, Voda 6 841,00 0, ,00 0, Teplo 0,00 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0,00 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ostatní ,00 0, ,00 0, Celkem Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, Cestovné 313,00 0,00 313,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 1 136,00 0, ,00 0,00 Služby tel.a radiokom ,48 0, ,48 0,00 Služby - odvoz odpadu 6 391,00 0, ,00 0,00 Ostatní služby (revize apod.) ,50 0, ,50 0,00 Služby výpočetní techniky 2 853,00 0, ,00 0,00 Školení a vzdělávání 8 780, , ,00 0,00 Služby peněžních ústavů 6 363,54 0, ,54 0,00 Náklady na vyvařovnu ,00 0, ,00 0,00 Celkem , , ,52 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN 4 060, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0,00 15

16 524 Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Jiné sociální pojištění 3 609,00 0, ,00 0, Zákonné sociál.nákl. - ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 8 599, ,00 0,00 0, Celkem 8 599, ,00 0,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 2 228,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 2 228,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,02 0,00 Doplňková Výnosy celkem Dotace MŠMT Hlavní činnost Účet činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatních 602 služeb 0,00 0,00 0,00 0, služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 13,49 0,00 13,49 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,53 0, ,53 0, Ostatní výnosy z činnosti 4 900,00 0, ,00 0, DNM 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc ,00 0, ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek organizace byl v prvních třech čtvrtletích kladný, ale v posledním čtvrtletí jej snížily neplánované, avšak akutními opravy topení (výměna akumulačních kamen, výměna spirál a termostatů topení). Hospodářský výsledek organizace tak byl nulový díky zapojení prostředků rezervního fondu ve výši ,53 Kč. 16

17 Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady Účet Majetek v OE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , , , DHIM,DNIM 5 665, ,80 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , , Pohonné hmoty a maziva 614, ,00 343,00 358,00 545, Celkem , , , , , Voda 3 296,00 3, ,00 0, , Teplo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , , , Celkem , , , , , Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , , , Cestovné 0,00 0,00 197,00 269,00 313, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 488, ,00 460, , ,00 Služby tel.a radiokom , , , , ,48 Služby - odvoz odpadu 3 476, , , , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , , ,50 Služby školení a vzdělávání 257,00 0, ,00 0, ,00 Služby peněžních ústavů , ,00 0,00 0, ,00 Služby výpočetní techniky 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Tisk novin 0,00 0, , , ,54 Náklady na vývařovnu 8 088, , , , ,00 Celkem , , , , , Platy zaměstnancům 0, , , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , , Povinné pojistné na soc. 0, , , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav. 0,00 0, ,00 900,00 0, Celkem 0, , , ,00 0,00 17

18 525 Jiné sociální pojištění (KOOP) 0,00 0, , , , Zákonné soc.nákl. (ostatní) 0,00 0, ,00 100,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 3 944, ,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 4 456, , , , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 8 400, , , , , Nákl.z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , , , ,02 Účet Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služeb - stravné 0,00 0,00 172,00 0,00 0, služeb - školné , , , , , Celkem , , , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodaného 604 zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 26,16 39,35 39,15 34,26 13,49 Sml.pokuty a úroky 641 z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0, , , , ,53 Ostatní výnosy z 649 činnosti 7 711, , , , , DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.euroregion 0,00 0, ,15 0,00 0,00 18

19 Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , , ,00 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , ,02 Hospodářský výsledek , , ,35 0,00 0,00 Ve sledovaných letech zřizovatel neposkytl organizaci investiční příspěvek. B) Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál Ředitelem Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál (dále jen ZŠ Jelínkova) je Mgr. Miloslav Horký, funkce zástupců ředitele vykonávají Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Jiří Gajdoš a Mgr. Jan Jablončík. Základní škola má k dispozici školní budovy na ulici 1. máje 32, Národní 15 a Jelínkově 1. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Chtít umět znát. Obsah vzdělání není úzce specializován, hlavní důraz je kladen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s cílem získat přehled, umět dát do souvislosti a kriticky hodnotit. Žáci mohou svůj talent uplatnit v naukových i sportovních soutěžích, individuální přístup je ze strany vyučujících uplatňován k žákům talentovaným i dětem s vývojovými poruchami učení. Míra zvládnutí očekávaných výstupů učiva je hodnocena známkou, úroveň zvládnutí klíčových kompetencí je zahrnuta do hodnocení známkou. Autoevaluace školy se provádí vždy po dvou letech, hodnotí se podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, podpora vztahů učitel žák rodič, řízení školy a úroveň výsledků práce školy. Ve školním roce 2014/15 vycházelo z 9. tříd celkem 54 žáků, z toho 2 na gymnázium, 40 na střední školy, kde získají střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve střední odborné školy) a 12 žáků na střední školy, kde získají střední vzdělání s výučním listem (dříve střední odborná učiliště). Z 8. tříd odešli na celkem 3 žáci do učňovských oborů středních škol. z pátých tříd odešlo na rýmařovské osmileté gymnázium celkem 18 žáků. Do prvních tříd nastoupilo v tomto školním roce celkem 85 žáků, takže byly otevřeny 4 třídy prvního ročníku. Škola pro rodiče a veřejnost již tradičně připravuje vánoční jarmark, školní ples nebo vystoupení žáků Kytička pro maminku, žáci 1. stupně se zapojují do oslav Dne Země. Pro lepší komunikaci s rodiči, žáky a veřejností škola provozuje vlastní webové stránky Žáci školy se účastní předmětových soutěží ve školních kolech obvykle s postupem do okresního kola a průměrným umístěním v rámci okresu (Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Pythagoriáda). Stejně tak se žákům daří ve sportovních soutěžích v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se účastnilo družstvo školy celostátního finále v Praze, kde získalo 7. místo, což bylo nejlepší umístění mezi školami Moravskoslezského kraje, v přespolním běhu bylo družstvo školy v okresním kole nejúspěšnější. Žáci školy pravidelně patří k nejlepším ve florbalu, streethokeji, ve šplhu, v přespolním běhu, v pětiboji Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, v atletickém Poháru rozhlasu. 19

20 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2014 Náklady Účet Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,00 0, , , Učebnice , ,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,00 0, Nákup materiálu ,00 562, , , Pohonné hmoty a maziva ,00 0, ,00 0, Celkem , , , , Voda ,00 0, , , Teplo ,00 0, , , Plyn ,00 0, ,00-356, Elektr.energie ,00 0, , , Celkem ,00 0, , , Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,00 0, , ,00 Opravy a udržování-účelově 511 určené ,00 0, ,00 0, Cestovné , , ,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt ,00 0, ,00 0,00 Služby tel.a radiokom ,00 0, ,00 0,00 Služby - odvoz odpadu ,00 0, , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , ,00 Služby školení a vzdělávání , , ,00 0,00 Programové vybavení , , , ,00 Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0,00 Náklady na vývařovnu ,00 0, ,00 0,00 Celkem , , , , Platy zaměstnancům , , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 0, Celkem , , , , Povinné pojistné na soc , , , , Povinné pojistné na zdrav , , , , Celkem , , , , Jiné sociální pojištění , , ,00 948, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Silniční daň 2 400,00 0, ,00 0, Jiné daně a poplatky 24,00 0,00 24,00 0, Manka a škody ,00 0, ,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, DHM, DDNM , , ,00 0,00 DHM, DDNM - účelově 558 určené ,00 0, ,00 0, Zákonné pojištění ,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, rozdíl DPH a krácený odpočet ,00 0, ,00 0,00 20

21 549 Celkem ,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , , ,00 Doplňková Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost Účet činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 služeb stravné ,00 0, , , ostatních služeb ,00 0, , , Celkem ,00 0, , , Výnosy z pronájmů ,00 0,00 0, , Výnosy z prodaného zboží ,00 0, , , Úroky 127,00 0,00 127,00 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti ,00 0, , , DNM 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr , ,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc ,00 0, ,00 0, Výnosy z ostatních nároků(tablety) , ,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , ,00 Organizace vykazovala za rok 2014 v hlavní činnosti ztrátu ve výši ,00 Kč, celkově však dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 8 189,00 Kč díky zisku z doplňkové činnosti ve výši ,00 Kč. Rada města Rýmařova svým usnesením č. 564/11/15 ze dne 20. dubna 2015 rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 7 188,60 Kč a do fondu odměn ve výši 1 000,00 Kč. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady Majetek v OE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Potraviny 0,00 0, , , , Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , , , DHIM,DNIM , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , ,00 Pohonné hmoty a 501 maziva , , , , , Celkem , , , , , Voda , , , , , Teplo , , , , ,00 21

22 502 Plyn , , , , , Elektr.energie , , , , , Celkem , , , , , Potraviny , ,00 0, ,00 0,00 Spotř.jiných 503 nesklad.dodávek , ,00 0, ,00 0, Spotřeba ostatní , , ,00 0, , Celkem , , , , , Prodané zboží 0, ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , , , Cestovné , , , , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt , , , , ,00 Služby tel.a radiokom , , , , ,00 Služby - odvoz odpadu , , , , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , , ,00 Služby školení a vzdělávání , , , , ,00 Programové vybavení , , , , ,00 Služby peněžních ústavů , , , , ,00 Služby výpočetní techniky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tisk novin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na vývařovnu , , , , ,00 Celkem , , , , , Platy zaměstnancům , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , ,00 Povinné pojistné na 524 soc , , , , ,00 Povinné pojistné na 524 zdrav , , , , , Celkem , , , , ,00 Jiné sociální pojištění 525 (KOOP) 0,00 0, , , ,00 Zákonné soc.nákl. 527 (ostatní) , , , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 5 100, , , , ,00 Smluv.pok. a úrok.z 541 prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Manka a škody 0, , ,00 678, , Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 Nákl.z odepsaných 557 pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 438,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění , ,00 0, , , Ostatní nákupy 5 036, ,00 0, , ,00 Rozdíl DPH a krácený 549 odpočet 0,00 0,00 0, , , Odvod za neplnění 0,00 0,00 0,00 22

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014 1. Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace Okružní 962/13, 67401 Třebíč, tel. 568853045, IČO 709 40 223 Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Třebíč, ul. Okružní,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice školy Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Vydal: ředitel Základní školy a Mateřská školy Vysoké

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více