Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2014/ Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově byly ve sledovaném školním roce v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené počty dětí beze zbytku naplněny. Překročení stanoveného počtu žáků ve třídách dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) povoluje zřizovatel, nesmí však být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Průměrné neinvestiční náklady na dítě a úplata za vzdělávání v MŠ Výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitel školy způsobem stanoveným ve vyhlášce, tj. částka nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. U tzv. polodenních dětí ( polodenním dítětem se rozumí dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu) vyhláška stanoví, že úplata za vzdělávání těchto dětí činí nejméně 2/3 úplaty pro ostatní děti. Úplata za vzdělávání Stravné (celodenní) Úplata za vzdělávání - polodenní děti Průměrné neinvestiční náklady na 1 dítě MŠ 1. máje ,- 35, ,28 MŠ Jelínkova 3 350,- 30, ,72 MŠ Revoluční ,- 35, ,00 MŠ Janovice 300,- 35, ,35 Počet dětí celkem Počet předškoláků Ostatní neplatící Polodenní děti MŠ 1. máje MŠ Jelínkova MŠ Revoluční MŠ Janovice Celkem V mateřských školách bylo ve školním roce 2014/15 celkem 76 předškolních dětí, kterým bylo vzdělávání poskytováno bezúplatně v souladu s ustanoveními 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon. Ve sloupci Ostatní neplatící jsou uvedeny děti, jejichž rodiče pobírají sociální příplatek, nebo děti, které jsou v pěstounské péči dle vyhlášky jsou rovněž osvobozeny od úplaty za vzdělávání v MŠ. 1

2 Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál Ředitelkou školy je Evženie Resnerová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Z pohádky do pohádky, jehož hlavním cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, k získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Pro lepší informovanost rodičů i veřejnosti provozuje školka vlastní webové stránky Děti jsou vedeny k samostatnosti, mateřská škola klade důraz na připravenost dětí pro vstup do základní školy. Spolu s rodiči pořádala mateřská škola zamykání zahrady a předávání vlády paní Zimě, dýňovou slavnost (maminky s dětmi sázely okrasné keře na zahradě, tatínkové postavili bylinkovník, který dětem umožní pěstovat rostliny) a Mikulášskou slavnost, vánoční slavnosti, maškarní rej, odemykání zahrady - vítání jara, oslavy Svátku matek nebo Mezinárodního dne dětí. Nejstarší děti se pravidelně vydávají za pokladem loupeživého rytíře Černovouse na hrad Sovinec. Škola se zapojila do aktivit organizovaných Městským muzeem Rýmařov na zámku v Janovicích. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2014 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,20 0, ,20 0, Knihy,učební pomůcky , , ,11 0, Nákup materiálu ,98 0, ,98 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,29 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn ,73 0, ,73 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,73 0, ,73 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ,43 0, ,43 0, Celkem ,43 0, ,43 0, Cestovné 1 708,00 0, ,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 3 349,40 0, ,40 0,00 Služby tel.a radiokom ,45 0, ,45 0,00 Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0,00 Ostatní služby (revize apod.) ,40 0, ,40 0,00 Školení a vzdělávání , , ,00 0,00 Služby peněžních ústavů ,50 0, ,50 0,00 Služby výpočetní techniky ,00 0, ,00 0,00 Celkem , , ,75 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN 5 157, ,00 0,00 0,00 2

3 521 Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0,00 Jiné sociální pojištění 525 KOOPPER ,00 0, ,00 0, Zákonné sociál.nákl. - ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 925,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 4 925,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,20 0, ,20 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,40 0,00 Výnosy celkem Dotace MŠMT Hlavní činnost Doplňková činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0, služeb - stravné ,00 0, ,00 0, služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 28,95 0,00 28,95 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 101,00 0,00 101,00 0, DNM 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,95 0,00 Rada města Rýmařova svým usnesením č. 564/11/15 ze dne 20. dubna 2015 rozhodla o přidělení hospodářského výsledku ve výši ,55 Kč do rezervního fondu. 3

4 Meziroční srovnání hospodaření s neinvestičním příspěvkem zřizovatele Náklady Majetek v OE 0, ,00 0,00 0,00 0, Potraviny , , , , , Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , , , DHIM,DNIM ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , , Pohonné hmoty a maziva 800,00 300,00 200,00 296,00 0, Celkem , , , , , Voda , , , , , Teplo , , , , , Plyn , , , , , Elektr.energie , , , , , Celkem , , , , , Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spotř.jiných 503 nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 582, , Cestovné 5 347, , ,00 0, , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 4 800, , , , ,40 Služby tel.a radiokom , , , , ,45 Služby - odvoz odpadu , , , , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , , ,40 Služby školení a vzdělávání , , , , ,00 Služby peněžních ústavů 7 884,00 0, , , ,50 Služby výpočetní techniky 0,00 0, , , ,00 Tisk novin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , , , , Platy zaměstnancům 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , , Celkem , , , , , Povinné pojistné na soc. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Povinné pojistné na 524 zdrav. 0,00 0, ,00 0,00 0, Celkem 0,00 0, ,00 0,00 0, Jiné sociální pojištění 0,00 450, , , ,00 Zákonné soc.nákl. 527 (ostatní) 0,00 0, ,00 989,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Smluv.pok. a úrok.z 541 prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné , , , , , Zákonné pojištění ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 4 925, ,00 0,00 0,00 0,00 Odvod za neplnění 549 povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , , Nákl.z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , , , Odpisy dlouhodobého majetku , , , , ,00 Výnosy Náklady celkem , , , , , Tržby z prodeje 601 vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 služeb stravné , , , , ,00 služeb školné , , , , , Celkem , , , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodaného 604 zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 116,52 114,90 138,41 79,57 28,95 Sml.pokuty a úroky z 641 prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 207,00 0, ,29 0,00 0,00 Ostatní výnosy z 649 činnosti 0,00 0,00 264,00 607,00 101, DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.euroregion 0, ,27 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc , , , , ,00 Výnosy z ostatních 674 nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , ,95 Hospodářský výsledek , ,61 0, , ,55 Investiční příspěvek organizaci Investiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci ,00 0,00 0, ,00 0,00 5

6 Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p. o. Ředitelkou školy je Božena Jarošová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Klíčkem otevíráme svět dětem, jehož mottem je Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy. Hlavními cíli jsou rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost a rozvíjení samostatnosti dítěte a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své okolí. Mateřská škola se zaměřuje na rozvíjení estetické a hudební výchovy. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Pro lepší informovanost rodičů i veřejnosti provozuje školka vlastní webové stránky msjelinkova.cz. Škola se zaměřuje na ekologii a environmentální výchovu děti třídí odpad, podílí se na sběru PET víček, pozorovaly vývoj drobných živočichů, ve spolupráci s Lesy ČR zasadily děti lesík na ulici Na Stráni. Zapojily se do pěvecké soutěže dětí v polském Ozimku. Škola úzce spolupracuje se ZŠ Jelínkova 1, Základní uměleckou školou (výtvarný obor, dramatický obor), muzeem, knihovnou a Střediskem volného času. Ve spolupráci s nimi připravila pro děti zájmové kroužky - hru na sopránovou zobcovou flétnu Barevné pískání, přípravu na vstup do ZŠ a předcházení grafomotorickým problémům projektem Metoda dobrého startu a logopedií, pohybově taneční kroužek. Ředitelka školy považuje za nutné vybavit II. třídu novým moderním nábytkem pro děti ve věku 2,5-5 let. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2014 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,99 0, ,99 0, Nákup materiálu - účelově 3 559,00 0, ,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,60 0, Nákup materiálu ,33 0, ,33 0, Pohonné hmoty a maziva 725,00 0,00 725,00 0, Celkem , , ,92 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo 0,00 0,00 0,00 0, Plyn ,00 0, ,00 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - závazně ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování 9 705,00 0, ,00 0, Cestovné 1 644,00 706,00 938,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 3 492,23 0, ,23 0,00 Služby tel.a radiokom ,00 0, ,00 0,00 Služby - odvoz odpadu 6 395,00 0, ,00 0,00 Ostatní služby (revize apod.) ,00 0, ,00 0,00 Služby školení a vzdělávání 6 160, , ,00 0,00 Služby výpočetní techniky 4 730,00 0, ,00 0,00 6

7 Služby - účelové ,00 0, ,00 0,00 Služby peněžních ústavů 6 436,76 0, ,76 0,00 Celkem , , ,99 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN 3 378, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, FO 3 654,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Jiné sociální pojištění KOOPER 8 340,00 0, ,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z DDM ,00 0, ,00 0, Nákl.z DDM účelově ,00 0, ,00 0, Nákl. z DDM Celkem ,00 0, ,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 3 345,00 0, ,00 0, Zákonné pojištění - budova MŠ 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 3 345,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku 9 168,00 0, ,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,91 0,00 Výnosy celkem Dotace MŠMT Hlavní činnost Doplňková činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0, služeb - stravné ,00 0, ,00 0, služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 14,54 0,00 14,54 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 3 654,00 0, ,00 0, Ostatní výnosy z činnosti ,50 0, ,50 0, DNM 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,04 0,00 7

8 Rada města Rýmařova svým usnesením č. 564/11/15 ze dne 20. dubna 2015 rozhodla o přidělení hospodářského výsledku ve výši ,13Kč do rezervního fondu. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady Majetek v OE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Potraviny , , , , , Učebnice 0,00 0,00 0, , , Knihy,učební pomůcky , , , , , DHIM,DNIM , ,28 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , , Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 725, Celkem , , ,30 201, , Voda , , , , , Teplo 0,00 0,00 0, Plyn , , , , , Elektr.energie , , , , , Celkem , , , , , Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , , , Cestovné 936, ,00 263, ,00 938, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 933, , , , ,23 Služby tel.a radiokom , , , , ,00 Služby - odvoz odpadu , , , , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , , ,00 Služby školení a vzdělávání 800,00 600, , , ,00 Služby peněžních ústavů 9 506, , , , ,00 Služby výpočetní techniky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tisk novin 0,00 0,00 0, , ,76 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Celkem , , , , , Platy zaměstnancům 0,00 0, , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , , FO 0,00 0,00 0,00 0, , Celkem , , , , , Povinné pojistné na 0,00 0, ,00 0,00 8

9 soc. 524 Povinné pojistné na zdrav. -21,00 0,00 270,00 360,00 0, Celkem -21,00 0, , ,00 0, Jiné sociální pojištění (KOOP) 0,00 0, , , , Zákonné soc.nákl. (ostatní) 0,00 0, ,00 40,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 0,00 0, , , , Zákonné pojištění 7 205, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 3 345, ,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , , Nákl.z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0, , , ,00 Výnosy Náklady celkem , , , , , Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služeb - stravné , , , , , služeb - školné , , , , , Celkem , , , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 372,00 40,00 0, Úroky 47,59 63,91 88,02 31,98 14, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0, , , Ostatní výnosy z činnosti 0, , , , , DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

10 DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na prostř.euroregion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , , ,00 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , ,04 Hospodářský výsledek , ,65 0, , ,13 Investiční příspěvek organizaci Investiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci , ,00 0,00 0,00 0,00 Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál Ředitelkou školy je Věra Straková, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Pohyb nás baví, který je zaměřen na zdravý životní styl a jeho hlavními cíli jsou podpora tělesného růstu dětí a pohybové dovednosti, samostatnost, osvojování poznatků na základě vlastních prožitků, podpora zdravého postoje k životnímu prostředí. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací jejich práce a pomocí hospitačního systému. Škola spolupracovala s Městskou knihovnou Rýmařov, ZŠ Jelínkova 1 (projektové dny, Den plný her, oslava Mezinárodního dne dětí, Drakiáda, Vánoční dílna) a Střediskem volného času (koloběžkové a atletické závody). Rodiče se zapojují do výtvarných dílen, pomáhají upravovat školní pozemek a opravovat hračky. Škola již podruhé uskutečnila Den otců - akce měla u rodičů velmi kladný ohlas. Třikrát ročně navštěvuje škola seniory v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Škola se také velmi aktivně zapojuje do soutěže ve sběru víček, v níž v roce 2014 získala 13. místo. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2014 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,98 0, ,98 0, Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,50 0, Nákup materiálu ,80 0, ,80 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,28 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn ,68 0, ,68 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0,00 10

11 502 Celkem ,68 0, ,68 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ostatní ,00 0, ,00 0, Celkem Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, Cestovné 2 921,00 202, ,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 2 912,50 0, ,50 0,00 Služby tel.a radiokom ,55 0, ,55 0,00 Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0,00 Ostatní služby (revize apod.) ,00 0, ,00 0,00 Služby výpočetní techniky 1 440,00 0, ,00 0,00 Školení a vzdělávání 5 780, , ,00 0,00 Služby peněžních ústavů ,25 0, ,25 0,00 Celkem , , ,30 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN 1 235, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0,00 Jiné sociální pojištění 525 KOOPPER ,00 0, ,00 0, Zákonné sociál.nákl. - ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 352,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 4 352,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,21 0, ,21 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,47 0,00 Výnosy celkem Dotace MŠMT Hlavní činnost Doplňková činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 služeb stravné ,51 0, ,51 0,00 11

12 602 služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,51 0, ,51 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 27,71 0,00 27,71 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,25 0, ,25 0, Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 0, DNM 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc , , ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,47 0,00 Hospodářský výsledek organizace byl nulový díky zapojení prostředků rezervního fondu ve výši ,25 Kč. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady Účet Majetek v OE 0, ,00 0,00 0,00 0, Potraviny , , , , , Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , , , DHIM,DNIM ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , , Pohonné hmoty a maziva 946, ,00 645,00 163,00 0, Celkem , , , , , Voda , , , , , Teplo , , , , , Plyn , , , , , Elektr.energie , , , , , Celkem , , , , , Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , , , Cestovné 3 442, , ,00 510, , Nákl.na reprezentaci 12

13 Služby pošt 1 997, , , , ,50 Služby tel.a radiokom , , , , ,55 Služby - odvoz odpadu , , , , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , , ,00 Služby školení a vzdělávání , , , , ,00 Služby peněžních ústavů 9 708, , , , ,00 Služby výpočetní techniky 0,00 0, , , ,25 Tisk novin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , , , , Platy zaměstnancům 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , , Povinné pojistné na soc. 0,00 0, ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav. 0,00 0, ,00 0,00 0, Celkem 0,00 0, ,00 0,00 0, Jiné sociální pojištění 0,00 220, , , , Zákonné soc.nákl. (ostatní) 0,00 0,00 0, ,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl ,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 165,00 69,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 7 814, , , , , Ostatní nákupy 4 352,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , , Nákl.z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0, , , ,00 Náklady celkem , , , , ,47 13

14 Výnosy Účet Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služeb - stravné , , , , , služeb - školné , , , , , Celkem , , , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úroky -470,98 62,79 85,81 58,75 27, Sml.pokuty a úroky z prodl. -149,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0, , ,00 0, , Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0, ,00 267,00 0, DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.euroregion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , , ,00 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , ,47 Hospodářský výsledek , , , ,16 0,00 Investiční příspěvek organizaci Investiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci , ,00 0,00 0,00 0,00 Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál Ředitelkou školy je Iva Valová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu My si rádi hrajeme, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na ekologickou výchovu a je dlouhodobě zapojena do ekoprojektů Mrkvička a Plastožrout. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Škola se díky své ředitelce zaměřuje na logopedickou péči, a to okamžitě po nástupu dětí do mateřské školy. Problémem je především dyslálie, mnohočetná patlavost, která se u dětí 14

15 vyskytuje velmi často. Ve výchovné práci se pak škola zaměřuje na prosociální chování dětí, neboť chování dětí je v dnešní době někdy nepřiměřené a často agresívní. Děti se účastní kulturních, společenských a sportovních akcí v Janovicích, Rýmařově a ve Staré Vsi. Škola pokračuje ve spolupráci s Dětským domovem v Janovicích, s Lesy České republiky Lesní správou Janovice, kde se konají několikrát ročně výstavy dětských prací k různým příležitostem, a která pro děti připravuje besedy, soutěže, kvízy a naučné stezky. Škola se zaměřuje na výchovu k ekologickému cítění - poznávání stromů, pozorování hnízdění rorýsů, pozorování akvarijních rybiček, pomoc opuštěným zvířatům v rámci projektu Toulavé tlapky. Ve sledovaném školním roce vybudovaly Lesy ČR na svém pozemku, který bezprostředně sousedí s objektem školky, velké dětské hřiště s hradem, pískovištěm, průlezkami a provazovými žebříky. Škola rovněž spolupracuje s Nedělní školou a farmou Beránek ve Stránském. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2014 Náklady Účet Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny , , ,93 0, Učebnice ,57 0, ,57 0, Knihy,učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva 545,00 0,00 545,00 0, Celkem , , ,50 0, Voda 6 841,00 0, ,00 0, Teplo 0,00 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0,00 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ostatní ,00 0, ,00 0, Celkem Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, Cestovné 313,00 0,00 313,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 1 136,00 0, ,00 0,00 Služby tel.a radiokom ,48 0, ,48 0,00 Služby - odvoz odpadu 6 391,00 0, ,00 0,00 Ostatní služby (revize apod.) ,50 0, ,50 0,00 Služby výpočetní techniky 2 853,00 0, ,00 0,00 Školení a vzdělávání 8 780, , ,00 0,00 Služby peněžních ústavů 6 363,54 0, ,54 0,00 Náklady na vyvařovnu ,00 0, ,00 0,00 Celkem , , ,52 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN 4 060, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0,00 15

16 524 Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Jiné sociální pojištění 3 609,00 0, ,00 0, Zákonné sociál.nákl. - ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 8 599, ,00 0,00 0, Celkem 8 599, ,00 0,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 2 228,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 2 228,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,02 0,00 Doplňková Výnosy celkem Dotace MŠMT Hlavní činnost Účet činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatních 602 služeb 0,00 0,00 0,00 0, služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 13,49 0,00 13,49 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,53 0, ,53 0, Ostatní výnosy z činnosti 4 900,00 0, ,00 0, DNM 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc ,00 0, ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek organizace byl v prvních třech čtvrtletích kladný, ale v posledním čtvrtletí jej snížily neplánované, avšak akutními opravy topení (výměna akumulačních kamen, výměna spirál a termostatů topení). Hospodářský výsledek organizace tak byl nulový díky zapojení prostředků rezervního fondu ve výši ,53 Kč. 16

17 Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady Účet Majetek v OE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , , , DHIM,DNIM 5 665, ,80 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , , Pohonné hmoty a maziva 614, ,00 343,00 358,00 545, Celkem , , , , , Voda 3 296,00 3, ,00 0, , Teplo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , , , Celkem , , , , , Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , , , Cestovné 0,00 0,00 197,00 269,00 313, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt 488, ,00 460, , ,00 Služby tel.a radiokom , , , , ,48 Služby - odvoz odpadu 3 476, , , , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , , ,50 Služby školení a vzdělávání 257,00 0, ,00 0, ,00 Služby peněžních ústavů , ,00 0,00 0, ,00 Služby výpočetní techniky 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Tisk novin 0,00 0, , , ,54 Náklady na vývařovnu 8 088, , , , ,00 Celkem , , , , , Platy zaměstnancům 0, , , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , , Povinné pojistné na soc. 0, , , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav. 0,00 0, ,00 900,00 0, Celkem 0, , , ,00 0,00 17

18 525 Jiné sociální pojištění (KOOP) 0,00 0, , , , Zákonné soc.nákl. (ostatní) 0,00 0, ,00 100,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 3 944, ,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 4 456, , , , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 8 400, , , , , Nákl.z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , , , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , , , ,02 Účet Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služeb - stravné 0,00 0,00 172,00 0,00 0, služeb - školné , , , , , Celkem , , , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodaného 604 zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 26,16 39,35 39,15 34,26 13,49 Sml.pokuty a úroky 641 z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0, , , , ,53 Ostatní výnosy z 649 činnosti 7 711, , , , , DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.euroregion 0,00 0, ,15 0,00 0,00 18

19 Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , , ,00 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , , ,02 Hospodářský výsledek , , ,35 0,00 0,00 Ve sledovaných letech zřizovatel neposkytl organizaci investiční příspěvek. B) Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál Ředitelem Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál (dále jen ZŠ Jelínkova) je Mgr. Miloslav Horký, funkce zástupců ředitele vykonávají Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Jiří Gajdoš a Mgr. Jan Jablončík. Základní škola má k dispozici školní budovy na ulici 1. máje 32, Národní 15 a Jelínkově 1. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Chtít umět znát. Obsah vzdělání není úzce specializován, hlavní důraz je kladen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s cílem získat přehled, umět dát do souvislosti a kriticky hodnotit. Žáci mohou svůj talent uplatnit v naukových i sportovních soutěžích, individuální přístup je ze strany vyučujících uplatňován k žákům talentovaným i dětem s vývojovými poruchami učení. Míra zvládnutí očekávaných výstupů učiva je hodnocena známkou, úroveň zvládnutí klíčových kompetencí je zahrnuta do hodnocení známkou. Autoevaluace školy se provádí vždy po dvou letech, hodnotí se podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, podpora vztahů učitel žák rodič, řízení školy a úroveň výsledků práce školy. Ve školním roce 2014/15 vycházelo z 9. tříd celkem 54 žáků, z toho 2 na gymnázium, 40 na střední školy, kde získají střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve střední odborné školy) a 12 žáků na střední školy, kde získají střední vzdělání s výučním listem (dříve střední odborná učiliště). Z 8. tříd odešli na celkem 3 žáci do učňovských oborů středních škol. z pátých tříd odešlo na rýmařovské osmileté gymnázium celkem 18 žáků. Do prvních tříd nastoupilo v tomto školním roce celkem 85 žáků, takže byly otevřeny 4 třídy prvního ročníku. Škola pro rodiče a veřejnost již tradičně připravuje vánoční jarmark, školní ples nebo vystoupení žáků Kytička pro maminku, žáci 1. stupně se zapojují do oslav Dne Země. Pro lepší komunikaci s rodiči, žáky a veřejností škola provozuje vlastní webové stránky Žáci školy se účastní předmětových soutěží ve školních kolech obvykle s postupem do okresního kola a průměrným umístěním v rámci okresu (Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Pythagoriáda). Stejně tak se žákům daří ve sportovních soutěžích v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se účastnilo družstvo školy celostátního finále v Praze, kde získalo 7. místo, což bylo nejlepší umístění mezi školami Moravskoslezského kraje, v přespolním běhu bylo družstvo školy v okresním kole nejúspěšnější. Žáci školy pravidelně patří k nejlepším ve florbalu, streethokeji, ve šplhu, v přespolním běhu, v pětiboji Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, v atletickém Poháru rozhlasu. 19

20 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2014 Náklady Účet Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,00 0, , , Učebnice , ,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,00 0, Nákup materiálu ,00 562, , , Pohonné hmoty a maziva ,00 0, ,00 0, Celkem , , , , Voda ,00 0, , , Teplo ,00 0, , , Plyn ,00 0, ,00-356, Elektr.energie ,00 0, , , Celkem ,00 0, , , Potraviny 0,00 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,00 0, , ,00 Opravy a udržování-účelově 511 určené ,00 0, ,00 0, Cestovné , , ,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt ,00 0, ,00 0,00 Služby tel.a radiokom ,00 0, ,00 0,00 Služby - odvoz odpadu ,00 0, , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , ,00 Služby školení a vzdělávání , , ,00 0,00 Programové vybavení , , , ,00 Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0,00 Náklady na vývařovnu ,00 0, ,00 0,00 Celkem , , , , Platy zaměstnancům , , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 0, Celkem , , , , Povinné pojistné na soc , , , , Povinné pojistné na zdrav , , , , Celkem , , , , Jiné sociální pojištění , , ,00 948, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Silniční daň 2 400,00 0, ,00 0, Jiné daně a poplatky 24,00 0,00 24,00 0, Manka a škody ,00 0, ,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, DHM, DDNM , , ,00 0,00 DHM, DDNM - účelově 558 určené ,00 0, ,00 0, Zákonné pojištění ,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, rozdíl DPH a krácený odpočet ,00 0, ,00 0,00 20

21 549 Celkem ,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , , ,00 Doplňková Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost Účet činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 služeb stravné ,00 0, , , ostatních služeb ,00 0, , , Celkem ,00 0, , , Výnosy z pronájmů ,00 0,00 0, , Výnosy z prodaného zboží ,00 0, , , Úroky 127,00 0,00 127,00 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti ,00 0, , , DNM 0,00 0,00 0,00 0, DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr , ,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc ,00 0, ,00 0, Výnosy z ostatních nároků(tablety) , ,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , ,00 Organizace vykazovala za rok 2014 v hlavní činnosti ztrátu ve výši ,00 Kč, celkově však dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 8 189,00 Kč díky zisku z doplňkové činnosti ve výši ,00 Kč. Rada města Rýmařova svým usnesením č. 564/11/15 ze dne 20. dubna 2015 rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 7 188,60 Kč a do fondu odměn ve výši 1 000,00 Kč. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady Majetek v OE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Potraviny 0,00 0, , , , Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , , , DHIM,DNIM , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , , ,00 Pohonné hmoty a 501 maziva , , , , , Celkem , , , , , Voda , , , , , Teplo , , , , ,00 21

22 502 Plyn , , , , , Elektr.energie , , , , , Celkem , , , , , Potraviny , ,00 0, ,00 0,00 Spotř.jiných 503 nesklad.dodávek , ,00 0, ,00 0, Spotřeba ostatní , , ,00 0, , Celkem , , , , , Prodané zboží 0, ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , , , Cestovné , , , , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby pošt , , , , ,00 Služby tel.a radiokom , , , , ,00 Služby - odvoz odpadu , , , , ,00 Ostatní služby (revize apod.) , , , , ,00 Služby školení a vzdělávání , , , , ,00 Programové vybavení , , , , ,00 Služby peněžních ústavů , , , , ,00 Služby výpočetní techniky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tisk novin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na vývařovnu , , , , ,00 Celkem , , , , , Platy zaměstnancům , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , , , ,00 Povinné pojistné na 524 soc , , , , ,00 Povinné pojistné na 524 zdrav , , , , , Celkem , , , , ,00 Jiné sociální pojištění 525 (KOOP) 0,00 0, , , ,00 Zákonné soc.nákl. 527 (ostatní) , , , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 5 100, , , , ,00 Smluv.pok. a úrok.z 541 prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Manka a škody 0, , ,00 678, , Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 Nákl.z odepsaných 557 pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 438,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění , ,00 0, , , Ostatní nákupy 5 036, ,00 0, , ,00 Rozdíl DPH a krácený 549 odpočet 0,00 0,00 0, , , Odvod za neplnění 0,00 0,00 0,00 22

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010 1. Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené

Více

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014 1. Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené

Více

Rozpočet na rok Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří Domov pro seniory + odlehčovací služby. zřizovatel: Město Klášterec nad Ohří

Rozpočet na rok Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří Domov pro seniory + odlehčovací služby. zřizovatel: Město Klášterec nad Ohří Rozpočet na rok 2009 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří Domov pro seniory + odlehčovací služby zřizovatel: Město Klášterec nad Ohří v celých tis. Kč rok 2008 Náklady 23 317 Spotřeba materiálu

Více

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2010/2011

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2010/2011 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2010/2011 1. Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014 A) Celkové hospodaření příspěvkových organizací náklady výnosy hospodářský výsledek příspěvková za PO za PO hlavní doplňková za PO č. organizace celkem

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2008

PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 Organizace: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Příloha č. 2 PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 Schválený rozpočet NÁKLADY na rok 2008 účet 501 spotřeba materiálu 5131 potraviny 3100 5132 ochranné pomůcky

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

Rozbor hospodaření za rok 2007

Rozbor hospodaření za rok 2007 Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice Rozbor hospodaření za rok 2007 NÁKLADY rozpočet k 31.12. účet 501 spotřeba materiálu 5131 potraviny 1022,2 785,11 5132 ochranné pomůcky 40,8

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Zpráva o stavu kultury za rok 2011

Zpráva o stavu kultury za rok 2011 Zpráva o stavu kultury za rok 2011 Městská knihovna Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městská knihovna Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni 1. 7. 1996 na základě usnesení

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpráva o stavu kultury za rok 2014

Zpráva o stavu kultury za rok 2014 Zpráva o stavu kultury za rok 2014 Městská knihovna Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městská knihovna Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni 1. 7. 1996 na základě usnesení

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 448 2013 A7 Jeř A 10 V Praze dne 8. dubna 2013 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

NÁKLADY. ZÁVAZNÉ UKAZATELE náklady financ. z příspěvku zřizovatele náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů

NÁKLADY. ZÁVAZNÉ UKAZATELE náklady financ. z příspěvku zřizovatele náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 Zařízení: Mateřská škola Maxe Švabinského Bílina NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny 567 000 566 103,42 100% 2 noviny, časopisy 19 000 18 576,93 98% #DIV/0! 3 učební

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Závěrečný účet pro rok 2007

Závěrečný účet pro rok 2007 Závěrečný účet pro rok 2007 I. Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 313 209,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 202 435,61 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výnosů 20 700,92

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady

na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady pro neškolské PO Strana č. 1/4 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014 2. verze (9/2014) název příjmů Městská knihovna Česká Lípa, p.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007 Liberecký kraj Příloha č. 2 odvětví: BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 27 název organizace:ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace sídlo organizace:jestřebí 126 BĚŽNÝ

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Hlavní činnost Základní škola Soběslav,Komenského 20/I

Hlavní činnost Základní škola Soběslav,Komenského 20/I Hlavní činnost 2014- Základní škola Soběslav,Komenského 20/I Rozpočet Skutečnost 1. -12./2014 501 Spotřeba materiálu 340,000.00 436,037.62 501 0310 - čistící a hyg.prostředky 59,000.00 87,602.20 0321 -

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více