Didaktika geografie 2 seminár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Didaktika geografie 2 seminár"

Transkript

1 Didaktika geografie 2 seminár Vyučujúci: RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD. Študijný odbor: M Ge, Inf Ge, Tv - Ge Ročník: prvý magisterského štúdia, zimný semester 2013 Ponuka tém pre spracovanie písomných príprav Vysvetlivky: Štandardná vyučovacia hodina (základného typu, s dôrazom na precvičenie, či zopakovanie učiva,...) Vyučovacej hodine by nemali chýbať prvky motivácie, sprístupnenia nového učiva a jeho precvičenie s dôrazom na uplatnenie aktivizujúcich a rozvíjajúcich metód, s využitím rôznorodých didaktických pomôcok a techniky. Názvy tém v nových učebniciach Základná škola a prvý stupeň osemročného gymnázia 5. ročník Zem sa pohybuje (Tvar Zeme, príčiny striedania dňa a noci, striedanie ročných období.) Pohyby Zeme prečo sa striedajú deň a noc Pohyby Zeme prečo sa striedajú ročné obdobia Na Zemi sa nestratím (Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské pologule, rovnobežky, poludníky, geografická sieť, určovanie geografickej polohy (nevysvetliť geografické stupne)). Čo môžeme vidieť na glóbuse Čo môžeme vidieť na mape Vychádzka do okolia Objaviteľské cesty (Opísať cesty európskych objaviteľov - K. Kolumbus, F. Magalhães, E. Hillary, R. Amundsen, J. Piccard a D. Walsh, J. Cook). Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme Objavovanie vesmíru a využitie kozmonautiky Najkrajšie prírodou vytvorené miesta na Zemi (Na vybraných príkladoch výnimočných prírodných výtvorov Zeme vysvetliť vplyv rôznych typov horotvorných procesov, procesov zvetrávania činnosť vody, riek, ľadovcov, vetra, na formovaní povrchu krajiny. Posúdiť vplyv podnebia a pôsobenie rastlinstva a živočíšstva na krajinnú sféru Zeme.) Cesta do hlbín Zeme Ohnivé miesta na Zemi a zemetrasenie

2 Činnosť vody život rieky Činnosť ľadovca Aké bude počasie? Dažďové pralesy Polárne krajiny Najkrajšie ľuďmi vytvorené miesta na Zemi (Na vybraných príkladoch pamiatok zapísaných v zozname UNESCO priblížiť históriu, súčasnosť, kultúru, jazyk a náboženstvo ľudí žijúcich na rôznych miestach Zeme.) Mestá a dediny Pamiatky UNESCO 6. ročník Planéta Zem (Na konkrétnom príklade pohoria (kontinentu Amerika a Austrália) vysvetli príčiny vzniku pohorí.) Vznik pohorí, sopečná činnosť, zemetrasenia Austrália a Oceánia (Poloha, ostrovy, polostrovy, prielivy, zálivy, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo, mestá, hospodárstvo, environmentálne problémy majúce súvislosť s regiónom.) Poloha a povrch Rastlinstvo a živočíšstvo Austrália kontinent prisťahovalcov Problémy obyvateľov Austrálie Tichý oceán - Oceánia Amerika Nový svet (Poloha, ostrovy, polostrovy, prielivy /Panamský prieplav/, zálivy, povrch /Kordillery, Andy, nížiny/, podnebie /podnebné pásma, morské prúdy/, vodstvo, rastlinstvo /rastlinné pásma/ a živočíšstvo.) Príroda Ameriky podnebie a typy krajín Život v mestách (Na príklade vybraných veľkomiest Ameriky priblížiť život a environmentálne problémy obyvateľov v silne urbanizovaných štátoch. Obyvateľstvo Ameriky, jeho rôznorodosť a pestrosť života Sídla Ameriky Problémy života ľudí vo veľkých mestách Významné hospodárske oblasti a priemyselné centrá Ameriky Čím vyniká Amerika z hľadiska hospodárskych činností človeka Čím sú výnimočné andské štáty Čím je výnimočná Brazília Národné parky a najvýznamnejšie kultúrne pamiatky Ameriky (Na príkladoch výnimočných prírodných výtvorov a kultúrnych pamiatkach Ameriky priblížiť vplyv vonkajších činiteľov na formovanie povrchu, /Grónsko ľadovce, Dolina smrti vietor, voda/ a históriu starých civilizácií na území Ameriky.) Zaujímavosti prírody Ameriky

3 7. ročník Život obyvateľov Afriky (Špecifiká a rozdiely života obyvateľov jednotlivých oblastiach Afriky /severná, západná, východná, južná/.) Hospodárstvo Stredná Afrika Južná Afrika Pôvodní obyvatelia a staré civilizácie Afriky Obyvateľstvo a sídla Problémy Afriky (Hlad, choroby, politická nestabilita, etnické čistky, korupcia, škodcovia,...) Ázijské rieky (Najväčšie a najvýznamnejšie riečne toky Ázie. Ich význam pre život obyvateľov oblastí, ktorými pretekajú. Environmentálne problémy znečistenie, záplavy, hustota obyvateľov,...) Vodstvo Himaláje (Vznik pohoria, pohyb litosférických dosiek, poloha, prírodné charakteristiky, extrémy, výnimočnosť vrcholu Mt. Everest, horolezecké výpravy,...) Povrch Obyvateľstvo Ázie (Rozmiestnenie, hustota, najväčšie národy, náboženstvá, rasy, konflikty, terorizmus.) Obyvateľstvo a sídla Hospodárstvo Ázijské hospodárske tigre (Vývoj hospodárstva, kľúčové priemyselné odvetvia, problémy hospodárskeho rastu,...) Východná Ázia Najvýznamnejšie kultúrne pamiatky Ázie (Na príkladoch významných kultúrnych pamiatok /Tádž Mahál, Veľký čínsky múr,.../ priblížiť kultúru, náboženstvo, tradície a život starých civilizácii na území Ázie.) Južná Ázia Juhozápadná Ázia 8. ročník Základné informácie o Európe (Poloha, rozloha, povrch, podnebie, vodstvo, typy krajín, vplyv človeka na krajinu, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, cestovný ruch, EÚ a problémy Európy.) Podnebie Európy Hospodárstvo Európy Zjednocovanie Európy Európska Únia (EÚ) Obyvateľstvo a sídla Európy Oblasti Európy (Stredná Európa, Západná Európa, Severná Európa, Južná Európa, Juhovýchodná Európa, Východná Európa) Stredná Európa Rakúsko, Švajčiarsko Nemecko Západná Európa

4 Spojené kráľovstvo Írsko Severná Európa Island Litva, Lotyšsko a Estónsko Južná Európa Španielsko Taliansko Juhovýchodná Európa Srbsko a Čierna Hora Rumunsko Východná Európa Ukrajina Rusko 9. ročník Slovensko (Poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo.) Prírodné krásy Slovenska Vodstvo (Významné riečne toky, jazerá, vodné nádrže, zdroje podzemných vôd, oblasti minerálnych a termálnych vôd, kúpele, zásobovanie vodou obyvateľstvo, problémy,...) Povrch (Na konkrétnych príkladoch /skalné mesto, riečna dolina, kaňon, ľadovcová dolina, jaskyne, meandre, sprašové nánosy, piesočné presypy/ vysvetliť príčiny vzniku a vymenovať príklady.) Ochrana prírody a krajiny (NP, CHKO, prírodné pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO, problémy ochrany prírody na Slovensku, porovnanie s inými NP Zeme. Strediská zimnej a letnej rekreácie Obyvateľstvo Slovenska (Rozmiestnenie, hustota, národnostné zloženie, náboženská štruktúra, problémy nezamestnanosti, starnutia,...) Významné mestá Slovenska Hospodárstvo Slovenska (Vývoj hospodárstva, rozmiestnenie, centrá, najdôležitejšie priemyselné odvetvia, regionálne rozdiely, problémy,...)

5 Stredná škola 1. ročník gymnázium Pohyby Zeme (Obeh Zeme okolo Slnka a jeho dôsledky. Rotácia Zeme okolo vlastnej osi a jej dôsledky.) Obeh Zeme okolo Slnka a jeho dôsledky Rotácia Zeme okolo vlastnej osi Zákonitosti atmosféry (Všeobecná cirkulácia atmosféry.) Všeobecná cirkulácia atmosféry Zmeny klímy na Zemi Zákonitosti hydrosféry (Vodstvo na súši.) Vodstvo na súši Pitná voda, jej zdroje, ich dostupnosť a ochrana Základné poznatky o pedosfére (Zákonitosti rozšírenia pôd.) Vznik pôdy a jej vlastnosti Starostlivosť o pôdu Živé organizmy na Zemi. Bioklimatické pásma a zóny. (Horizontálne členenie od rovníka po obratníky. Horizontálne členenie od obratníkov za polárne kružnice.) Bioklimatické pásma a zóny Vplyv človeka na bisféru

6 2. ročník gymnázium Dynamika obyvateľstva Zeme (Rozmiestnenie, dynamika, pohyb obyvateľstva /prirodzený, mechanický/,...) Obyvateľstvo podľa pohlavia, veku, rasy, národnosti a jazyka Náboženstvá sveta Európske sídla (Klasifikácia sídel, proces urbanizácie, súčasné tendencie urbanizácie sveta a Európy.) Sídla Vývoj obyvateľstva Európy a prognózy jeho vývoja (Rozmiestnenie, dynamika, pohyb obyvateľstva /prirodzený, mechanický/, problém utečencov a prisťahovalcov.) Európa Spoločnosť Európa politické usporiadanie Škandinávia, Dánsko a Island Grécko, Malta a Cyprus Čierna Hora, Macedónsko a Albánsko Svetové dopravné systémy (Hlavné druhy dopravy, činitele ovplyvňujúce výstavbu dopravných ciest a dopravných zariadení, príčiny rozdielov v úrovni dopravy v jednotlivých regiónoch.) Terciárny a kvartérny sektor Afrika - JAR Európa - Rusko Amerika Brazília Ázia Čína, Taiwan a Mongolsko Austrália a Oceánia Regióny a štáty Globálne dôsledky činnosti človeka na ekosystémy Zeme o Globálne problémy 3. ročník gymnázium (Slovenská republika) Vývoj a poloha štátneho územia Geografický vývoj územia Slovenska Obyvateľstvo a sídla Vývoj osídlenia Obyvateľstvo Zahraničný obchod Hospodárstvo Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo Cestovný ruch, zdravotníctvo a školstvo Regióny Slovenska Vývoj administratívneho členenia Trnavský kraj Banskobystrický kraj Košický kraj

7 Poznámky: každý študent prezentuje jednu tému z učiva základnej školy a jednu tému z učiva strednej školy; témy na príslušný seminár oznámime 2 týždne vopred; prípravy na vybranú vyučovaciu hodinu odovzdá študent v písomnej podobe; sylabus tém vyučovacích hodín obdržia študenti na prvom cvičení, kedy sa zapisujú na jednotlivé témy; naše konzultačné hodiny budú slúžiť študentom na prekonzultovanie obsahu prípravy a výber didaktických pomôcok; študent si priebežne robí hospitačné záznamy svojich kolegov;!!! študent má právo nahradiť si cvičenie v inom termíne po dohode s príslušným vyučujúcim!!!! Na cvičenie študent chodí riadne pripravený a v presne stanovenom čase! Nedodržaním týchto podmienok budeme riešiť vylúčením z cvičenia! Hodnotenie vyučovacej hodiny: obsahová primeranosť a komplexnosť (10b) štruktúra vyučovacej hodiny príslušného typu (5b) prvky aktivizácie a motivácie vo vyučovaní (15b) použitie učebných pomôcok a didaktickej techniky (10b) písomná príprava počet bodov (40) Spolu za semináre: 40 bodov Podmienky k zápočtu 100% aktívna účasť na seminári (absencia je akceptovateľná 2 krát len zo zdravotných dôvodov, ktoré musia byť od lekára potvrdené) vypracovanie dvoch príprav

8 Doporučené učebnice a učebné pomôcky ŠPÚ 2010: Nové učebnice: Geografia pre 5. ročník základných škôl, VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2009 Geografia pre 6. ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom, VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2009 Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom, VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010 Geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom, VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2011 Geografia pre 1. ročník gymnázií, SPN, 2008 Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2009

9 Požiadavky na konceptuálne poznatky 1. Fyzická geografia Rozdielny priebeh ročných období na severnej a južnej pologuli Prečo je leto na severnej pologuli dlhšie a v priemere aj chladnejšie ako leto na pologuli južnej? Ak je to so zimou? Rozdiely medzi hviezdnym a slnečným dňom Prečo je trvanie pravého slnečného dňa rozdielne od trvania dňa hviezdneho (rotácie Zeme okolo osi o 360 )? Aký je rozdiel medzi pravým a stredným slnečným dňom? Slapové javy Koľkokrát sa v priebehu 24 hodín vystrieda na jednom mieste na Zemi príliv s odlivom? Koľkokrát do mesiaca je príliv skočný (hluchý)? Zemský povrch a mapa Načo je dobré vyjadriť tvar Zeme sféroidom (rotačným elipsoidom)? Existuje kartografické zobrazenie, ktoré neskresľuje zobrazenú časť povrchu Zeme? Prečo práve Mercatorove zobrazenie si obľúbili námorníci? Atmosféra Prečo vzniká prúdenie vzduchu? Odkiaľ kam prúdi vzduch? Odkiaľ kam fúkajú pasáty (západné, východné vetry)? Prečo? Na aké dlhé obdobie dokážeme s vysokou presnosťou predpovedať počasie na Slovensku (Nigérii)? Vysvetlite dôvody. Prečo je föhn teplý padavý horský vietor? V akom ročnom období a v akých podnebných oblastiach nastupuje monzún prinášajúci na pobrežie oblačnosť a zrážky? Aký môže mať smer? Hydrosféra Súvisí teplota morskej vody s jej salinitou? Ako konkrétne? Prečo sú pobrežia v teplom podnebnom pásme obtekané studenými morskými prúdmi suché s malým množstvom zrážok? Ako ovplyvňuje režim odtoku rieky jej hospodárske využitie? Litosféra Aký je rozdiel medzi štítom a platformou? V akých krajinných pásmach prevažuje fyzikálne a v akých chemické zvetrávanie? Aký je rozdiel medzi rovinou a nížinou (vrchovinou a vysočinou)? Pedosféra Čím sa líši pôda od rozdrobenej horniny?

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Anotace vzdělávacích materiálů

Anotace vzdělávacích materiálů Anotace vzdělávacích materiálů Projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.0010 Duhová škola Název šablony: Jméno zpracovatele: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Mgr. Lenka Razáková Číslo vzdělávacího materiálů

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Zeměpis 6.12 Zeměpis Vyučovací předmět zeměpis má společensko-přírodovědný charakter, který žákovi umožňuje

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie O1.A: minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 5 (druhé pololetí) - Planetární geografie - Kartografie - Atmosféra a hydrosféra - Litosféra

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

VY_07_Vla5E_46. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_46. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Oceány a souše. Http://young.livepla.net

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Zeměpis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Země a Měsíc postavení těles ve vesmíru, Sluneční soustava, tvar a velikost Země, pohyby Měsíce, slapové jevy Česká republika cestujeme po Česku doprava, služby, charakteristika předpokladů vybraných rekreačních

Více

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.4 Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.11.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a příroda PŘEDMĚT: Zeměpis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - objasní postavení Slunce a Země ve vesmíru, popíše planetární

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka zeměpisu probíhá v 6, 7, 8. a 9. ročníku základní školy, časová

Více

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Zeměpis Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu V zájmu zachování celistvosti je zeměpis zařazen do oblasti Člověk a příroda, ale je to vyučovací předmět, který má přírodovědný i

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Zeměpis Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předmět člověk a jeho svět na 1. stupní s časovou dotací po 2 hodinách týdenní výuky v šestém a sedmém ročníku a po 1 hodině v osmém a devátém

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu 7.25 Pojetí vyučovacího předmětu Zeměpis cestovního ruchu Obecné cíle výuky Zeměpis cestovního ruchu Předmět Zeměpis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis. 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis. 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

Název: Přírodní poměry Evropy

Název: Přírodní poměry Evropy Název: Přírodní poměry Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS IX.1.A Zeměpis Charakteristika předmětu: ZEMĚPIS v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Zeměpis je

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata Zeměpis Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace ve čtyřech ročnících je šest hodin. Zeměpis se vyučuje ve třídách a v odborné učebně, která je vybavena

Více

VY_06_Vla5E_45. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_06_Vla5E_45. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: VY_06_Vla5E_45 Operační program

Více

ZEMĚPIS (6. 9. ročník)

ZEMĚPIS (6. 9. ročník) ZEMĚPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST VY_32_INOVACE_02_01 Název: Počet a hustota obyvatel Očekávaný výstup: Žák se seznámí s pojmy, které souvisí s počty obyvatel na světě Druh učebního materiálu: prezentace Materiál ověřen: 2. 11. 2011 VY_32_INOVACE_02_02

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Zeměpis nižší gymnázium

Zeměpis nižší gymnázium Zeměpis nižší gymnázium Obsahové vymezení Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis v ZV. Integruje také průřezová témata. Dalším významným rysem tohoto

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více