Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014)"

Transkript

1 Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014) 1. Uvád ní jména sv. Josefa v eucharistických modlitbách Kongregace pro bohoslužbu a svátosti schválila dekretem. 113/14 ze dne uvád ní jména sv. Josefa i v druhé, t etí a tvrté eucharistické modlitb v eském jazyce. Ve všech zmín ných modlitbách se jedná o stejný text, jehož místo je mezi zmínkou o Pann Marii a o apoštolech. Zn ní eucharistických modliteb je tedy nyní upraveno následovn : Druhá eucharistická modlitba: T etí eucharistická modlitba: tvrtá eucharistická modlitba: ve spole enství se svatou Pannou a Bohorodi kou Marií, s nejsv t jší Pannou a Bohorodi kou Marií, s blahoslavenou Pannou a Bohorodi kou Marií, Uvedená zm na v t chto t ech anaforách je pro brn nskou diecézi závazná a povinná od data zve ejn ní tohoto ob žníku. 2. První národní eucharistický kongres R v íjnu 2015 Pro prohloubení eucharistické úcty v celé zemi schválila BK konání národního eucharistického kongresu (NEK) eské republiky v p íštím roce. Uskute ní se na úrovni farností, diecézí a ve dnech na národním sympoziu v Brn. Hlavním dnem kongresu pro širokou ve ejnost bude sobota 17. íjna. Kongresu bude p edcházet šestim sí ní duchovní p íprava v jednotlivých farnostech a diecézích, která bude dovršena na Slavnost T la a Krve Pán. O podrobnostech bude pr b žn informovat p ípravná skupina NEK. Jan Vokál, biskup - delegát BK pro eucharistické kongresy 3. Jubilea se dožívá 50 let R. D. ThLic. Marek Hlávka, fará ve farnosti Veverská Bítýška a excurrendo administrátor ve farnosti Lažánky pov ený duchovní službou pro v zn ve v znici Ku im se dožívá 85 let R. D. Václav Kamenický, fará ve farnosti Mikulovice u Znojma a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Dunajovice se dožívá 60 let R. D. Jaroslav Horák, fará ve farnosti Dambo ice oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. RNDr. Ji í Palacký, v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brn oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Ing. Karel Pavlík, CSc., v jáhenské služb v kostele sv. Michala v Brn pov ený duchovní službou pro v zn ve v znici Ku im oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Ladislav Ptá ek, v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Petr Šmeral, v jáhenské služb ve farnostech Oleksovice a Žerotice a excurrendo administrátor in materialibus ve farnosti Oleksovice se dožívá 60 let stálý jáhen Mgr. Ladislav Ptá ek, v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích se dožívá 50 let stálý jáhen Mgr. Jan Špilar, v jáhenské služb ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brn a auditor Diecézního církevního soudu se dožívá 55 let stálý jáhen Mgr. Ladislav Kinc, v jáhenské služb ve farnostech Št pánov nad Svratkou, Olešnice na Morav, Rove né a Sulkovec a moderátor pro koordinaci duchovní služby ve v znicích na území brn nské diecéze pov ený duchovní službou ve v znicích Brno - Bohunice a Ku im se dožívá 65 let Mons. Mgr. Josef Brychta, fará ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor ve farnostech Budkov a Rancí ov a d kan d kanství moravskobud jovického. Srde n blahop ejeme!

2 4. Zm ny v ustanovení kn ží a jáhn R. D. Mgr. Karel Adamec, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brno - Židenicích, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Tel, Mrákotín, Radkov u Tel e a Urbanov. R. D. Mgr. František Alexa, fará ve farnosti Šardice a excurrendo administrátor ve farnosti Bohuslavice u Kyjova, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Žerotice, excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Dunajovice a excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti Oleksovice. R. D. ICLic. Slavoj Alexa, fará ve farnosti Rouchovany a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Kounice, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Horní Kounice a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnostech Dukovany a Mohelno. P. Mgr. Grzegorz Bajon, OFMConv., administrátor ve farnosti Kamenice u Jihlavy a excurrendo administrátor ve farnosti Jamné u Jihlavy, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Jamné u Jihlavy. D. Mgr. Mat j Jaroslav Baluch, OPraem., farní viká ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlav a excurrendo administrátor ve farnosti Zho u Jihlavy, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Zho u Jihlavy. Mons. Mgr. Jind ich Bartoš, fará ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm, d kan d kanství vranovského a znojemského, len Kn žské rady a len Sbor poradc, jmenování d kanem d kanství vranovského a znojemského prodlouženo P. Mgr. Pavel Baxant, OCr., dosud p sobící v diecézi plze ské, s platností od ustanoven fará em ve farnosti V te ov. R. D. Mgr. Slavomír Bed ich, fará ve farnosti Lysice a excurrendo administrátor ve farnosti Bed ichov u Lysic S platností od ustanoven fará em ve farnosti Podivín a excurrendo administrátorem ve farnosti Rakvice. R. D. ThLic. Jan Bezd k, administrátor ve farnosti Letovice a excurrendo administrátor ve farnosti Rozhraní, s platností od ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Vísky u Letovic. Mons. Mgr. Josef Brychta, fará ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor ve farnostech Budkov a Rancí ov a d kan d kanství moravskobud jovického jmenování d kanem d kanství moravskobud jovického prodlouženo R. D. Mgr. Pavel Bublan, fará ve farnosti Moravský Krumlov, excurrendo administrátor ve farnostech Kadov u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice a d kan d kanství moravskokrumlovského pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství moravskokrumlovském, jmenování d kanem d kanství moravskokrumlovského prodlouženo R. D. Mgr. Ji í Buchta, fará ve farnosti Tišnov, excurrendo administrátor ve farnosti P edklášte í a d kan d kanství tišnovského, jmenování d kanem d kanství tišnovského prodlouženo R. D. Ji í Cajzl, fará ve farnosti Žerotice a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti Oleksovice, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brn. P. ThLic. Artur Daniel Cierlicki, SAC, farní viká ve farnosti Radešínská Svratka a exorcista v brn nské diecézi, s platností od ve farnosti Radešínská Svratka ustanoven fará em a navíc ustanoven excurrendo administrátorem ve farnosti Olešná na Morav. Mgr. Marek Coufal, jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnostech Ž ár nad Sázavou - II a Herálec pod Žákovou horou. Mons. ICLic. Mgr. Jan Dan k, fará ve farnosti Nové M sto na Morav, d kan d kanství ž árského, soudce a obhájce svazku pro p ípady in favorem fidei Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem d kanství ž árského prodlouženo R. D. Mgr. Ji í Dobeš, fará ve farnosti T ebí - m sto a d kan d kanství t ebí ského pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství t ebí ském, jmenování d kanem d kanství t ebí ského prodlouženo Mgr. Zden k Drštka, jáhen brn nské diecéze, samostatný pastora ní asistent ve farnostech Letovice a Rozhraní, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brn - Zábrdovicích. P. Mgr. Maxmilián D ímal, SDB, dosud p sobící v arcidiecézi olomoucké, s platností od ustanoven fará em ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách. P. Mgr. Vojt ch Drahomír Dvouletý, OFMCap., rektor kostela Nalezení sv. K íže v Brn (u kapucín ), s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. Mgr. Tomáš Fránek, B.A., jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti Ž ár nad Sázavou - I.

3 P. Mgr. Michael Maria Roman Fri, OCart., farní viká ve farnosti Tvarožná, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Moravský Krumlov, Kadov u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice. Mons. Vnislav Fruvirt, fará ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci a soudce Diecézního církevního soudu v Brn, s platností od ustanoven ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci výpomocným duchovním; ustanovení soudcem u Diecézního církevního soudu v Brn prodlouženo do R. D. Mgr. Zden k Fu ík, fará ve farnosti Protivanov a excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Lipovec u Blanska pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství boskovickém, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ad interim ve farnosti Lipovec u Blanska a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Vyso any u Blanska. P. Mgr. Józef Wojciech Gruba, SAC, fará ve farnosti Radešínská Svratka a excurrendo administrátor ve farnosti Olešná na Morav, s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. R. D. Mgr. Ing. Vít Hába, fará ve farnosti Prušánky a excurrendo administrátor ve farnosti Mikul ice, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Mikul ice. R. D. Mgr. Bc. Václav Hej, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb v Teologickém konviktu Olomouc, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brn a s platností od jmenován I. hebdomadá em Královské stoli ní kapituly svatého Petra a Pavla v Brn. R. D. Jan Hodovský, fará ve farnosti Cetkovice a excurrendo administrátor ve farnosti Vísky u Letovic, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Vísky u Letovic a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Št pánov. R. D. Martin Hönig, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brn - Zábrdovicích, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm. R. D. Mgr. Pavel Horký, fará ve farnosti Stona ov, excurrendo administrátor ve farnostech Pavlov u Stona ova a Vílanec a d kan d kanství jihlavského, jmenování d kanem d kanství jihlavského prodlouženo Fr. František Vladimír Hubálovský, OFMConv., jáhen ádu minorit, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlav. R. D. ThLic. Josef Chyba, fará ve farnosti Lanžhot a len Diecézní komise pro formaci kn ží, s platností od do jmenován navíc d kanem d kanství b eclavského. R. D. Mgr. Karel Jan, farní viká ve farnosti Hodonín, s platností od ustanoven administrátorem ve farnosti Slavonice a excurrendo administrátorem ve farnostech Cizkrajov, Dešná u Da ic, Nové Sady a Staré Hobzí. R. D. Mgr. Marcel Javora, fará ve farnosti Vyso any u Blanska a len Diecézní komise pro formaci kn ží, s platností od ustanoven fará em ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn - Komín. R. D. Mgr. Pavel Kafka, fará ve farnosti Hustope e u Brna, excurrendo administrátor ve farnostech Starovice a Starovi ky, d kan d kanství hustope ského a len Kn žské rady, jmenování d kanem d kanství hustope ského prodlouženo R. D. Mgr. Marián Kalina, fará ve farnosti Dolní Lou ky a excurrendo administrátor ve farnostech Olší u Tišnova a Ž árec, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Moravská Nová Ves. R. D. Václav Kamenický, fará ve farnosti Mikulovice u Znojma a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Dunajovice s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Horní Dunajovice. P. Mgr. Josef Klinkovský, SDB, farní viká ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách, s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. R. D. Ing. Martin Kohoutek, farní viká ve farnostech Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích a s platností od ustanoven navíc excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti u kostela sv. Václava v Brn - Ob anech. R. D. Mgr. Jind ich Kotvrda, fará ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn Komín pov ený službou psychologického poradenství v brn nské diecézi, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn e kovicích a excurrendo administrátorem ve farnosti Lip vka. R. D. Stanislav Ková, fará ve farnosti Moravská Nová Ves, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Ždánice a excurrendo administrátorem ve farnosti Lov ice u Kyjova. R. D. Mgr. Pavel Kr, farní viká ve farnostech Moravský Krumlov, Kadov u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Horní Dub any a excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Kounice.

4 R. D. Mgr. Pavel K ivý, fará ve farnosti Podivín a excurrendo administrátor ve farnosti Rakvice pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství b eclavském, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Dolní Lou ky a excurrendo administrátorem ve farnostech Olší u Tišnova a Ž árec. R. D. Mgr. Bc. Pavel Kuchy a, farní viká ve farnostech Tel, Mrákotín, Radkov u Tel e a Urbanov, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Jedovnice a Ostrov u Macochy a excurrendo administrátorem ve farnosti Lipovec u Blanska. R. D. PaedDr. Pavel Lazárek, fará ve farnosti Olešnice na Morav a excurrendo administrátor ve farnosti Rove né, s platností od ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti ernovice u Boskovic. P. ThLic. Mariusz Leszko, SAC, dosud p sobící v diecézi Kielce v Polsku, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti Radešínská Svratka. R. D. Mgr. Josef Maincl, fará ve farnosti Tel, excurrendo administrátor ve farnostech Mrákotín a Radkov u Tel e, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Urbanov a d kan d kanství tel ského, jmenování d kanem d kanství tel ského prodlouženo P. Mgr. Ignác Vojt ch Majvald, OFM, farní viká ve farnosti u kostela Nejsv t jšího Srdce Pán v Brn Husovicích a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti u kostela sv. Václava v Brn - Ob anech, s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. R. D. Mgr. Adam Malczy ski, fará ve farnosti Ku im a excurrendo administrátor ve farnosti Lip vka, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Lip vka. R. D. Mgr. Tomáš Mikula, fará ve farnosti Troubsko, excurrendo administrátor ve farnosti St elice u Brna a d kan d kanství rosického, jmenování d kanem d kanství rosického prodlouženo R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda, fará ve farnosti Šlapanice u Brna, d kan d kanství mod ického a soudce Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem d kanství mod ického prodlouženo R. D. Mgr. Josef Ondrá ek, fará ve farnosti B eclav a d kan d kanství b eclavského pov ený duchovní službou ve v znici B eclav, jmenování d kanem d kanství b eclavského ke dni vypršelo. Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní viká Diecézního církevního soudu, III. sídelní kanovník Královské stoli ní kapituly sv. Petra a Pavla v Brn, len Kn žské rady, len Sboru poradc, výpomocný farní viká ve farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Brn, biskupský delegát pro zasv cené panny a pro poustevnický život v brn nské diecézi, postulátor kanoniza ního ízení služebník Božích Václava Drboly a Jana Buly, zastupující exorcista pro brn nskou diecézi a prezident Akademie kanonického práva, s platností od jmenování biskupským delegátem pro poustevnický život v brn nské diecézi ukon eno. P. Mgr. Petr Pet ivalský, OFMCap., kooperátor v kostele Nalezení sv. K íže v Brn (u kapucín ), s platností od ustanoven rektorem kostela tamtéž. R. D. Mgr. Josef Pohanka, fará ve farnosti Žarošice a excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Želetice u Kyjova. R. D. Mgr. Michal Polenda, fará ve farnosti Slavonice a excurrendo administrátor ve farnostech Cizkrajov, Dešná u Da ic, Nové Sady a Staré Hobzí, s platností od ustanoven fará em ve farnosti K etín a excurrendo administrátorem ve farnostech Bohu ov a Sulíkov. Mgr. Jaroslav Rašovský, jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti Hodonín. Mgr. Lubomír ihák, jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm. R. D. Mgr. Miroslav Sedlák, fará ve farnosti Horní Št pánov, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Šardice a excurrendo administrátorem ve farnosti Bohuslavice u Kyjova. R. D. Mgr. Michal Sekni ka, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb v Arcibiskupském kn žském seminá i v Olomouci, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka. Mons. ThLic. Václav Slouk, fará ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brn, II. kanovník Královské stoli ní kapituly sv. Petra a Pavla v Brn, d kan d kanství brn nského a diecézní pracovník pro ekumenické otázky, jmenování d kanem d kanství brn nského prodlouženo R. D. Mgr. Ing. Jaroslav Sojka, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnostech Ž ár nad Sázavou - II a Herálec pod Žákovou horou, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti Hodonín. P. Mgr. Jan Stuchlík, SDB, administrátor ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách, s platností od ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách ustanoven farním viká em. R. D. Mgr. Jaroslav Svoboda, fará ve farnosti Poho elice, excurrendo administrátor ve farnostech P ibice a Vlasatice a d kan d kanství mikulovského, jmenování d kanem d kanství mikulovského prodlouženo

5 R. D. Ing. Pavel Svoboda, farní viká ve farnosti K ižanov, s platností od ustanoven fará em ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci. R. D. ThDr. ukasz Andrzej Szendzielorz, fará ve farnosti Velké Mezi í í, excurrendo administrátor ve farnosti Bory a d kan d kanství velkomezi í ského, jmenování d kanem d kanství velkomezi í ského prodlouženo R. D. Mgr. Tomáš Šíma, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Letovice a Rozhraní a s platností od ustanoven navíc farním viká em ve farnosti Vísky u Letovic. R. D. ThLic. Michael Špa ek, fará ve farnosti Ždánice, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Mikul ice. R. D. Mgr. Miroslav Šudoma, fará ve farnosti Boskovice, excurrendo administrátor ve farnostech Svitávka a Knínice u Boskovic a d kan d kanství boskovického, jmenování d kanem d kanství boskovického prodlouženo R. D. ICLic. Václav Trma, fará ve farnosti Jedovnice, excurrendo administrátor ve farnosti Ostrov u Macochy, d kan d kanství blanenského a soudce Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem d kanství blanenského prodlouženo P. ThLic. Dominik Daniel Valer, OFM, dosud p sobící v diecézi plze ské, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela Nejsv t jšího Srdce Pán v Brn - Husovicích. R. D. Mgr. Milan Vavro, fará ve farnosti Slavkov u Brna, d kan d kanství slavkovského a poutní referent brn nské diecéze, jmenování d kanem d kanství slavkovského prodlouženo R. D. Josef Ve e a, farní viká ve farnosti Žarošice, excurrendo administrátor ve farnosti Archlebov a farní viká ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova, s platností od vyvázán z ustanovení farním viká em ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova a ustanoven navíc farním viká em ve farnosti Želetice u Kyjova. R. D. Mgr. Zden k Veith, fará ve farnosti Kreton a excurrendo administrátor ve farnostech Bohu ov, ernovice u Boskovic a Sulíkov, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Jamné u Jihlavy a excurrendo administrátorem ve farnosti Zho u Jihlavy. Mons. Mgr. Josef Zouhar, biskupský delegát pro oblast charitativní innosti církve v brn nské diecézi, fará ve farnosti Hodonín, d kan d kanství hodonínského, prezident Diecézní charity Brno a rektor kaplí z ízených v za ízeních Diecézní charity Brno, jmenování d kanem d kanství hodonínského prodlouženo Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí! 5. Noví ádoví p edstavení Na provin ní kapitule eskomoravské provincie sv. Václava ádu menších brat í (františkán ), která se konala v Praze ve dnech , byli na další období op t zvoleni tito p edstavení: provin ní ministr: provin ní viká : P. Ing. Mgr. Jeroným František Jurka, OFM P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí! 6. Úmrtí zem el R. D. Antonín Láník, dlouholetý fará v Šaraticích, len III. ádu premonstrát v Nové íši. Narodil se v Brn, na kn ze byl vysv cen v Brn. Po sv cení nastoupil jako kaplan do Jarom ic nad Rokytnou a od roku 1949 sloužil jako kaplan a pozd ji fará v Šaraticích a excurrendo administrátor ve Vážanech nad Litavou. V roce 2005 odešel do Domova sv. Alžb ty na Žern vce. Zem el na Žern vce, poh ben byl v Šaraticích. Byl v SMC. R. I. P.

Z diecézního oběžníku (červenec 2015)

Z diecézního oběžníku (červenec 2015) Z diecézního oběžníku (červenec 2015) 1. Jáhenské svěcení V sobotu 11. 7. 2015 přijme při bohoslužbě v 10:30 hodin v kostele sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích z rukou královéhradeckého biskupa Mons. Jana

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 38/09-KCODBo-Oš Datum: 2009-03-24 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 61255/2012 V Olomouci dne 10. července 2012 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Upozornění vlastníků

Více

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Baťův kanál Informační centrum, Zámecká 2, Veselí nad Moravou www.batacanal.cz Mail: abk@batacanal.cz Tel.: 420 518 325 330, Bílé Karpaty Vzdělávací a

Více

7 Přílohy. Příloha č. 1 Mapa regionu Jižní Morava

7 Přílohy. Příloha č. 1 Mapa regionu Jižní Morava 7 Přílohy Příloha č. 1 Mapa regionu Jižní Morava 1. Praha 2. Okolí Prahy 9. Český ráj 3. Jižní Čechy 10. Východní Čechy 4. Šumava 11. Vysočina 5. Plzeňsko 12. Jižní Morava 6. Západočeské lázně 13. Střední

Více

Běh na 100m s přek. - Pořadí jednotlivců

Běh na 100m s přek. - Pořadí jednotlivců I 1 26 Stuchlík Martin ÚO Třebíč 17,91 17,37 17,37 2 21 Hons Lukáš ÚO Třebíč 17,78 17,60 17,60 3 93 Janko Vladimír ÚO Pelhřimov 18,17 17,62 17,62 4 51 Kubát Pavel ÚO Havlíčkův Brod 18,01 17,88 17,88 5

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Škola tazatel st 1 st 2

Škola tazatel st 1 st 2 Gymnázium Fr.Palackého Husova 146/2 Valašské Meziříčí Bartošková, Jana odevzdano odevzdano odevzdano odevzdano odevzdáno Slezské gymnázium, Opava, přísp.org. Krnovská 69 Opava Binarová, Veronika odevzdano

Více

Plán 3. kontrolní etapy

Plán 3. kontrolní etapy Plán 3. kontrolní etapy BŘEZEN 2015 Datum Čas Poskytovatel - služba Místo Inspekční tým 2.3. Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - centrum denních služeb 10.15 h Statutární město - ÚMČ Žabovřesky - odbor

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 27.10.2009 v 18.00 hod. v hasičské zbrojnici Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 27.10.2009 v 18.00 hod. v hasičské zbrojnici Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 27.10.2009 v 18.00 hod. v hasičské zbrojnici Blížkovice. čj. 8/2009 Starostka zahájila 8. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice v

Více

Seznam pracovišť pro odborné praxe

Seznam pracovišť pro odborné praxe Seznam pracovišť pro odborné praxe NEMOCNICE Bílovecká nemocnice, a s. Bohumínská městská nemocnice, a. s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Chrudimská

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. května 2014. (1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. května 2014. (1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky: NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. května 2014 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky Vláda nařizuje podle 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: 1 Prohlášení některých

Více

FORMULÁŘ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP )

FORMULÁŘ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) FORMULÁŘ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Zprávu o zahájení realizace projektu

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Seznam žádostí dle 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (aktualizace 31. 12. 2014)

Seznam žádostí dle 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (aktualizace 31. 12. 2014) Leoš Bednář Míchov u Boskovic Krbová kamna 6.1.2014 8.1.2014 220/2014 Př Jana Přichystalová Světlá u Šebetova Plynový kotel, krbová vložka 8.1.2014 10.1.2014 377/2014 Př Ing. Roman Konstanz Žerůtky Kachlová

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 145/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-10-13 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Stav k 15. říjnu 2015 Benešov: Beroun: Blansko: Boskovice: Brno: Nemocnice Benešov, ORL oddělení, Máchova 400, 256 30 Benešov, MUDr. Králiková

Více

Seznam objektů ve vlastnictví FŽO v ČR

Seznam objektů ve vlastnictví FŽO v ČR Seznam objektů ve vlastnictví FŽO v ČR středisko 102 zařazených do projektu obnovy památek stav k 1.1. 2011 Batelov poz.p.č. 397/2 (komunikace), 1737 (hřbitov) a 2790 v ZE datum nabytí Bečov nad Teplou

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 31/09-KCODBo-Oš Datum: 2009-03-18 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

SOUPIS ѴІОЗ-RAZĚMňHO NÁBYTKU

SOUPIS ѴІОЗ-RAZĚMňHO NÁBYTKU SOUPIS ѴІОЗ-RAZĚMňHO NÁBYTKU 1. S tůl rám ový se zásuvkou, dubový; obdélníková tabule intarzovaná, leštěná, trnož křížová, zdobená řezbou. Na zásuvce vročení 1826. Z dom ácnosti pekaře Chalabaly ve Vyškově.

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy:

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: 1. Vyškov Boskovice 2:0 1 2. Rosice Blansko 2:0 1 3. Ráječko Kuřim 1:0 1 4. Bohunice Rájec 3:2 1 5. Bořitov Lipovec 3:0 1 6. Olešnice Černá Hora 2:0 1 7. Rudice Jedovnice

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

21,1km Výsledky kategorie

21,1km Výsledky kategorie 21,1km Výsledky kategorie Poř. Příjmení Jméno Klub RN Čas Body Čas na ZBP 1km muži A (RN 1972-1993) 1 Adamec Milan Orel Vyškov 1977 01:19:15 30 03:45 2 Fučík Karel Černín 1972 01:19:15 30 03:45 3 Nováček

Více

Zápis z 1. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 15. listopadu 2010 v zasedací místnosti ÚM Brno- abov esky, Horova 28, Brno

Zápis z 1. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 15. listopadu 2010 v zasedací místnosti ÚM Brno- abov esky, Horova 28, Brno Zápis z 1. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 15. listopadu 2010 v zasedací místnosti ÚM Brno- abov esky, Horova 28, Brno Zahájení: P ítomni: 9:00 hodin Ing. Karel Dole al Mgr. Filip

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 27. 06. 2012

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 27. 06. 2012 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 27. 06. 2012 Přítomni: p. Antonín Brašna, p. Petr Grün, p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk (od hlasování č. 4), Bc. Jitka Martínková,

Více

Morava - Přerov 23.5.2009

Morava - Přerov 23.5.2009 Morava - Přerov 23.5.2009 POŘADÍ DRUŽSTVO Plné Dor Celkem Chyby 1 Wydlack Valmez 715 364 1079 15 2 CAMO Ptáček Luhač 736 301 1037 14 3 WMS Blansko 692 340 1032 17 4 RESTA DAKON Lověšice 731 297 1028 14

Více

Výsledky SK Jiří Team Ostrava r.2015.

Výsledky SK Jiří Team Ostrava r.2015. 23.8.15. Ružomberok. Slovenský pohár MTB. Mini chlapci 6. Bernát Adam Kadeti 6. Říman Jakub Muži open 12. Keisler Jiří Ženy 2. Maráčková Pavlína Masters B. 2. Kovářik Ivo Másters C. 3. Sedláček Jiří Výsledky

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í Vypraveno dne: VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky

Více

Dřevohostice. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Dřevohostice. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Dřevohostice Stanoviště: Náměstí 74/, Dřevohostice 75114 Telefon: 581297911,725136620 ou@drevohostice.cz Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice

Více

Studentský design 2014

Studentský design 2014 Celostátní soutěžní přehlídka prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory (kód oboru 82) Studentský design 2014 Ředitelka Soukromé střední umělecko-průmyslové

Více

Zápis č. 2/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 8.4.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 2/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 8.4.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 2/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 8.4.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Vojtěch Šín, Bc. Marek Karger, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor Smékal, Marek Šváb

Více

VELETRŽNÍ BĚH BRNEM 2007

VELETRŽNÍ BĚH BRNEM 2007 Strana 1 z 5 1 2 AZOUZI Said 73 MA 1 MAROCO 0:29:50 0:00:00 3-06:00 2-06:06 2-06:05 1-05:50 05:49 2 158 VANKO Miroslav 73 MA 2 TJ Obal-Servis Košice 0:30:13 0:00:23 2-05:59 1-06:06 1-06:05 2-06:03 06:00

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ Ročník 2013/číslo 8

BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ Ročník 2013/číslo 8 BOŘITOVSKÝ ZPRAVODAJ Ročník 2013/číslo 8 Oznámení obecního úřadu: Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Hejtman Jmk vyhlásil v pondělí 29. července 2013 na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

U S N E S E N Í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitostí

U S N E S E N Í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitostí Sp. zn. 150 EX 1346/12-94 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera, se sídlem nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, pověřený provedením exekuce na základě vykonatelného rozhodčího nález č.j.

Více

Kulturní akce v členských obcích MAS Znojemské vinařství

Kulturní akce v členských obcích MAS Znojemské vinařství Kulturní akce v členských obcích MAS Znojemské vinařství OBEC BANTICE 7. 6. 2014 v 15.00 hod. - Den dětí 16. a 17. 8. 2014 Posvícení OBEC BOHUTICE 26. 7. 2014 - Letní meruňkový karneval Nenechte si ujít

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 602 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 602 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 602 00 Brno Přehled událostí za období 1. 1. 31. 12. 2010 V období od 1.1.- 31.12. 2010 došlo na území Jihomoravského kraje k 9 392 událostem, z

Více

MEET IN MORAVA, MEET IN CZECH

MEET IN MORAVA, MEET IN CZECH MEET IN MORAVA, MEET IN CZECH JEDINEČNÁ MÍSTA PRO VAŠE SETKÁNÍ Referenční projekty Congress and incentive Organizer MEET IN MORAVA, MEET IN CZECH JEDINEČNÁ MÍSTA PRO VAŠE SETKÁNÍ Pouze dokonalý zážitek

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 4.8.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v

Více

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin den Ʃ Typ - podtyp události Adresa OD DO 1 1 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY Hodonín, Velká nad Veličkou 12.09.2014 03:35:46 12.09.2014 05:15:14 2 2 TECHNICKÁ

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

Zápis Z 30. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 30. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 30. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Sociodemografická analýza SO ORP Blansko

Sociodemografická analýza SO ORP Blansko Sociodemografická analýza SO ORP Blansko Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Centrum pro podporu komunitního plánování Městský úřad Blansko Tato studie byla vytvořena

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.10.2014

Více

Okresní přebor BK - ročník 09/10 Úvodní zpráva 11.10.09

Okresní přebor BK - ročník 09/10 Úvodní zpráva 11.10.09 Okresní přebor BK - ročník 09/10 Úvodní zpráva 11.10.09 Losování soutěže proběhlo dne 22.09.09. Ve skupině startuje 10 družstev. Pořadí družstev podle čísla losu s průměrným koeficientem zákl. sestavy:

Více

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013)

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013) Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích (8-10.2.2013) Informace o závodě Datum konání: 8-10.2.2013 Místo konání: Praha-Stromovka Pořadatel: PSK OLYMP

Více

Zpravodaj č.1 ročník 2014/2015

Zpravodaj č.1 ročník 2014/2015 M Okresní šachový svaz Jeseník Zpravodaj č.1 ročník 2014/2015 V Jeseníku 20.10.2014 1/ Družstva přihlášená do Okresního přeboru družstev OŠS Jeseník 2014/2015: 2/ Základní část družstev: Přihlášená družstva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 NEMOVITÁ V C: 1.obvyklá ceny pozemku dle LV. 5255 v k.ú. Strá nice 2. 1/2 obvyklé ceny dle LV.153 v k.ú.strá nice Vlastníci pozemku: Paní Lenka Sklenáková,

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

Jméno: Petr Kos Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 566598410

Jméno: Petr Kos Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 566598410 Elektronický Digitální Povodňový Portál Nové Město na Moravě Stanoviště: Vratislavovo nám. 103/, Nové Město na Moravě 592 31 Telefon: 566598300 E-mail: posta@nmnm.cz Jméno: Michal Šmarda Funkce v komisi:

Více

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10 Cena města Blanska Strana 1 z 10 KPSP Kometa Brno Hegerová Barbora,1995 10 100 VZ ženy 01:09.75 5/3 12 100 P ženy 01:30.02 5/1 4 50 VZ ženy 30.98 7/2 Jedounková Sandra,2001 6 100 Z ženy 01:21.60 4/3 12

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

Zápis Ze 21. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 10.10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 21. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 10.10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 21. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 10.10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní, odešel

Více

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán.

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán. Z á p i s z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 11.11.2010 v Dom spolkových aktivit Rubínek, Pozna ská 10, Brno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Veřejná vyhláška Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn./ze dne ČJ. Sp.Zn. Vyřizuje/linka Brno JMK 64158/2011 S-JMK21983/2011/OÚPSŘ

Více

Výsledky časovky L.Bělohrad 14.km 1. M Ryglewicz Michal Cyklo ski J.Žitník 19:47 2. M Horák Karel Cyklo ski J.Žitník 20:08 3. M Vondra Martin Vrchlabí 20:35 4. M Pivrnec Petr BC Sport Lomnice 20:38 5.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/8744/13/OSVO/Gi Č.J.: MK/9719/13/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Gibalová TEL.: 541422320 E-MAIL: gibalova@radnice.kurim.cz

Více

žní Morava čte. Cílová skupina: Termín realizace:

žní Morava čte. Cílová skupina: Termín realizace: Popis projektu Rada Jihomoravského kraje schválila dne 2. 6. 2016 podporu projektu Městské knihovny Jižní Morava čte. Cílová skupina: nejsilnější generační kategorie návštěvníků veřejných knihoven: děti

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 106797/2014 SpZn. S-JMK 106797/2014/OŽP/Hol Brno 20.10.2014 R O Z H O D N U T Í o dočasném odnětí pozemků

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 01. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Organizace, které doručily podepsané DoCZ a plní tak usnesení vlády č. 385/2012 (v členění dle zřizovatelů) Počet k 18. 7. 2012, 8:00 hodin - 236

Organizace, které doručily podepsané DoCZ a plní tak usnesení vlády č. 385/2012 (v členění dle zřizovatelů) Počet k 18. 7. 2012, 8:00 hodin - 236 Organizace, které doručily podepsané DoCZ a plní tak usnesení vlády č. 385/2012 (v členění dle zřizovatelů) Počet k 18. 7. 2012, 8:00 hodin - 236 Zřizovatel Organizace IČ Český báňský úřad Český báňský

Více

závod č. 98 Letní slalom v Českém Vrbném MČR veteránů a MČR C2ž a C2mix České Vrbné

závod č. 98 Letní slalom v Českém Vrbném MČR veteránů a MČR C2ž a C2mix České Vrbné K1M barva čísel: černá 1 23040 ZVOLÁNEK Jan 1995 U23 2+ SKVS ČB Pouze sobota 2 78006 PRCHLÍK Michal 1981 2 L.Tábor 3 34043 ČERVENKA Ondřej 1996 U23 2 Hubertus 4 187006 NEUGEBAUER Roman 1965 V 2 Stonava

Více

1. Mistrovství ČR RAW v silovém trojboji s mezinárodní účastí TJ Sokol Brno I, Kounicova 20, 602 00 Brno, CZE, 30.3.2013-31.3.2013

1. Mistrovství ČR RAW v silovém trojboji s mezinárodní účastí TJ Sokol Brno I, Kounicova 20, 602 00 Brno, CZE, 30.3.2013-31.3.2013 Juniorky do 72kg - sloučená 1. VRÁBLOVÁ Simona / 1992 / 59,2 / 38 SVK - ŠK SPC Častá 85,0 57,5 130,0 272,5 307,00 MVT 2. HORNÁ Ivana / 1990 / 61,3 / 48 SVK - Fit Južanka Trenčín 105,0 57,5 110,0 272,5

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 76/2015 Rada města Lanškroun projednala návrh obecně závazné vyhlášky města, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010. čísl. 11/02/10-48/02/10

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010. čísl. 11/02/10-48/02/10 MĚSTO FULNEK Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010 čísl. 11/02/10-48/02/10 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

Vá ení sportovní p átelé

Vá ení sportovní p átelé Vá ení sportovní p átelé VV KA schválil dv drobné úpravy Rozpisu KL 2010-2011. Ob jsou v kapitole 11. Povinnosti 1. V odstavci c) byla vypu t na poslední v ta, která ur ovala minimální po et start dorosteneckého

Více

Chov: Rozmnožovací Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: E-mail: siljan@email.cz

Chov: Rozmnožovací Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: E-mail: siljan@email.cz Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: siljan@email.cz Ji í Strnad Jižní 220 251 62 Muka ov Telefon: 603173881 info@vceli-farma.cz Karel Novák Háje 34 261 01 Háje Telefon: 318627108 Václav

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období 150 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 31. schůze konané dne 6. dubna 2000 k vládnímu návrhu zákona

Více

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně V studijním programu Ekonomika a management, studijní obor Manažersko ekonomický, bakalářský stupeň, prezenční forma,

Více

K a n d i d á t n í l i s t i n a

K a n d i d á t n í l i s t i n a K a n d i d á t n í l i s t i n a pro volby do Zastupitelstva konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Česká strana sociálně demokratická Kandidáti : 1. JUDr. Michal Hašek 40 let povolání : hejtman 2. Mgr. Marek

Více

Koeficienty prodejnosti - K p

Koeficienty prodejnosti - K p 209 Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. městech Koeficienty prodejnosti - K p Tabulky č. 1 Hlavní město P r a h a Praha 1 1,243 2,747 1,594 2,452 1,653 0,244 3,008 2,362 1,609 2,928 3,511 1,000 3,208

Více

Usnesení. dražební vyhlášku : - elektronická dražba-

Usnesení. dražební vyhlášku : - elektronická dražba- Exekutorský ú ad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz Usnesení Spis. zn.: 046 Ex 176/07-126 Soudní

Více

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0.

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. 0. kategorie Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace Gabriel Petr 0. Základní

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Bc. Marek Karger, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor Smékal, Marek Šváb, Ladislav

Více

Kategorie A Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l v etn.

Kategorie A Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l v etn. Kategorie A Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l v etn. Ryzlink vlašský 5 A Spielberg CZ, s.r.o. Archlebov 2009 pozdní sb r 916 83,20 Z 5,8 2 A Spielberg CZ, s.r.o. Archlebov

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více