Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014)"

Transkript

1 Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014) 1. Uvád ní jména sv. Josefa v eucharistických modlitbách Kongregace pro bohoslužbu a svátosti schválila dekretem. 113/14 ze dne uvád ní jména sv. Josefa i v druhé, t etí a tvrté eucharistické modlitb v eském jazyce. Ve všech zmín ných modlitbách se jedná o stejný text, jehož místo je mezi zmínkou o Pann Marii a o apoštolech. Zn ní eucharistických modliteb je tedy nyní upraveno následovn : Druhá eucharistická modlitba: T etí eucharistická modlitba: tvrtá eucharistická modlitba: ve spole enství se svatou Pannou a Bohorodi kou Marií, s nejsv t jší Pannou a Bohorodi kou Marií, s blahoslavenou Pannou a Bohorodi kou Marií, Uvedená zm na v t chto t ech anaforách je pro brn nskou diecézi závazná a povinná od data zve ejn ní tohoto ob žníku. 2. První národní eucharistický kongres R v íjnu 2015 Pro prohloubení eucharistické úcty v celé zemi schválila BK konání národního eucharistického kongresu (NEK) eské republiky v p íštím roce. Uskute ní se na úrovni farností, diecézí a ve dnech na národním sympoziu v Brn. Hlavním dnem kongresu pro širokou ve ejnost bude sobota 17. íjna. Kongresu bude p edcházet šestim sí ní duchovní p íprava v jednotlivých farnostech a diecézích, která bude dovršena na Slavnost T la a Krve Pán. O podrobnostech bude pr b žn informovat p ípravná skupina NEK. Jan Vokál, biskup - delegát BK pro eucharistické kongresy 3. Jubilea se dožívá 50 let R. D. ThLic. Marek Hlávka, fará ve farnosti Veverská Bítýška a excurrendo administrátor ve farnosti Lažánky pov ený duchovní službou pro v zn ve v znici Ku im se dožívá 85 let R. D. Václav Kamenický, fará ve farnosti Mikulovice u Znojma a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Dunajovice se dožívá 60 let R. D. Jaroslav Horák, fará ve farnosti Dambo ice oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. RNDr. Ji í Palacký, v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brn oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Ing. Karel Pavlík, CSc., v jáhenské služb v kostele sv. Michala v Brn pov ený duchovní službou pro v zn ve v znici Ku im oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Ladislav Ptá ek, v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Petr Šmeral, v jáhenské služb ve farnostech Oleksovice a Žerotice a excurrendo administrátor in materialibus ve farnosti Oleksovice se dožívá 60 let stálý jáhen Mgr. Ladislav Ptá ek, v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích se dožívá 50 let stálý jáhen Mgr. Jan Špilar, v jáhenské služb ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brn a auditor Diecézního církevního soudu se dožívá 55 let stálý jáhen Mgr. Ladislav Kinc, v jáhenské služb ve farnostech Št pánov nad Svratkou, Olešnice na Morav, Rove né a Sulkovec a moderátor pro koordinaci duchovní služby ve v znicích na území brn nské diecéze pov ený duchovní službou ve v znicích Brno - Bohunice a Ku im se dožívá 65 let Mons. Mgr. Josef Brychta, fará ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor ve farnostech Budkov a Rancí ov a d kan d kanství moravskobud jovického. Srde n blahop ejeme!

2 4. Zm ny v ustanovení kn ží a jáhn R. D. Mgr. Karel Adamec, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brno - Židenicích, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Tel, Mrákotín, Radkov u Tel e a Urbanov. R. D. Mgr. František Alexa, fará ve farnosti Šardice a excurrendo administrátor ve farnosti Bohuslavice u Kyjova, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Žerotice, excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Dunajovice a excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti Oleksovice. R. D. ICLic. Slavoj Alexa, fará ve farnosti Rouchovany a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Kounice, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Horní Kounice a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnostech Dukovany a Mohelno. P. Mgr. Grzegorz Bajon, OFMConv., administrátor ve farnosti Kamenice u Jihlavy a excurrendo administrátor ve farnosti Jamné u Jihlavy, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Jamné u Jihlavy. D. Mgr. Mat j Jaroslav Baluch, OPraem., farní viká ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlav a excurrendo administrátor ve farnosti Zho u Jihlavy, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Zho u Jihlavy. Mons. Mgr. Jind ich Bartoš, fará ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm, d kan d kanství vranovského a znojemského, len Kn žské rady a len Sbor poradc, jmenování d kanem d kanství vranovského a znojemského prodlouženo P. Mgr. Pavel Baxant, OCr., dosud p sobící v diecézi plze ské, s platností od ustanoven fará em ve farnosti V te ov. R. D. Mgr. Slavomír Bed ich, fará ve farnosti Lysice a excurrendo administrátor ve farnosti Bed ichov u Lysic S platností od ustanoven fará em ve farnosti Podivín a excurrendo administrátorem ve farnosti Rakvice. R. D. ThLic. Jan Bezd k, administrátor ve farnosti Letovice a excurrendo administrátor ve farnosti Rozhraní, s platností od ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Vísky u Letovic. Mons. Mgr. Josef Brychta, fará ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor ve farnostech Budkov a Rancí ov a d kan d kanství moravskobud jovického jmenování d kanem d kanství moravskobud jovického prodlouženo R. D. Mgr. Pavel Bublan, fará ve farnosti Moravský Krumlov, excurrendo administrátor ve farnostech Kadov u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice a d kan d kanství moravskokrumlovského pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství moravskokrumlovském, jmenování d kanem d kanství moravskokrumlovského prodlouženo R. D. Mgr. Ji í Buchta, fará ve farnosti Tišnov, excurrendo administrátor ve farnosti P edklášte í a d kan d kanství tišnovského, jmenování d kanem d kanství tišnovského prodlouženo R. D. Ji í Cajzl, fará ve farnosti Žerotice a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti Oleksovice, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brn. P. ThLic. Artur Daniel Cierlicki, SAC, farní viká ve farnosti Radešínská Svratka a exorcista v brn nské diecézi, s platností od ve farnosti Radešínská Svratka ustanoven fará em a navíc ustanoven excurrendo administrátorem ve farnosti Olešná na Morav. Mgr. Marek Coufal, jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnostech Ž ár nad Sázavou - II a Herálec pod Žákovou horou. Mons. ICLic. Mgr. Jan Dan k, fará ve farnosti Nové M sto na Morav, d kan d kanství ž árského, soudce a obhájce svazku pro p ípady in favorem fidei Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem d kanství ž árského prodlouženo R. D. Mgr. Ji í Dobeš, fará ve farnosti T ebí - m sto a d kan d kanství t ebí ského pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství t ebí ském, jmenování d kanem d kanství t ebí ského prodlouženo Mgr. Zden k Drštka, jáhen brn nské diecéze, samostatný pastora ní asistent ve farnostech Letovice a Rozhraní, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brn - Zábrdovicích. P. Mgr. Maxmilián D ímal, SDB, dosud p sobící v arcidiecézi olomoucké, s platností od ustanoven fará em ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách. P. Mgr. Vojt ch Drahomír Dvouletý, OFMCap., rektor kostela Nalezení sv. K íže v Brn (u kapucín ), s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. Mgr. Tomáš Fránek, B.A., jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti Ž ár nad Sázavou - I.

3 P. Mgr. Michael Maria Roman Fri, OCart., farní viká ve farnosti Tvarožná, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Moravský Krumlov, Kadov u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice. Mons. Vnislav Fruvirt, fará ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci a soudce Diecézního církevního soudu v Brn, s platností od ustanoven ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci výpomocným duchovním; ustanovení soudcem u Diecézního církevního soudu v Brn prodlouženo do R. D. Mgr. Zden k Fu ík, fará ve farnosti Protivanov a excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Lipovec u Blanska pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství boskovickém, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ad interim ve farnosti Lipovec u Blanska a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Vyso any u Blanska. P. Mgr. Józef Wojciech Gruba, SAC, fará ve farnosti Radešínská Svratka a excurrendo administrátor ve farnosti Olešná na Morav, s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. R. D. Mgr. Ing. Vít Hába, fará ve farnosti Prušánky a excurrendo administrátor ve farnosti Mikul ice, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Mikul ice. R. D. Mgr. Bc. Václav Hej, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb v Teologickém konviktu Olomouc, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brn a s platností od jmenován I. hebdomadá em Královské stoli ní kapituly svatého Petra a Pavla v Brn. R. D. Jan Hodovský, fará ve farnosti Cetkovice a excurrendo administrátor ve farnosti Vísky u Letovic, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Vísky u Letovic a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Št pánov. R. D. Martin Hönig, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brn - Zábrdovicích, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm. R. D. Mgr. Pavel Horký, fará ve farnosti Stona ov, excurrendo administrátor ve farnostech Pavlov u Stona ova a Vílanec a d kan d kanství jihlavského, jmenování d kanem d kanství jihlavského prodlouženo Fr. František Vladimír Hubálovský, OFMConv., jáhen ádu minorit, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlav. R. D. ThLic. Josef Chyba, fará ve farnosti Lanžhot a len Diecézní komise pro formaci kn ží, s platností od do jmenován navíc d kanem d kanství b eclavského. R. D. Mgr. Karel Jan, farní viká ve farnosti Hodonín, s platností od ustanoven administrátorem ve farnosti Slavonice a excurrendo administrátorem ve farnostech Cizkrajov, Dešná u Da ic, Nové Sady a Staré Hobzí. R. D. Mgr. Marcel Javora, fará ve farnosti Vyso any u Blanska a len Diecézní komise pro formaci kn ží, s platností od ustanoven fará em ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn - Komín. R. D. Mgr. Pavel Kafka, fará ve farnosti Hustope e u Brna, excurrendo administrátor ve farnostech Starovice a Starovi ky, d kan d kanství hustope ského a len Kn žské rady, jmenování d kanem d kanství hustope ského prodlouženo R. D. Mgr. Marián Kalina, fará ve farnosti Dolní Lou ky a excurrendo administrátor ve farnostech Olší u Tišnova a Ž árec, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Moravská Nová Ves. R. D. Václav Kamenický, fará ve farnosti Mikulovice u Znojma a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Dunajovice s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Horní Dunajovice. P. Mgr. Josef Klinkovský, SDB, farní viká ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách, s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. R. D. Ing. Martin Kohoutek, farní viká ve farnostech Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích a s platností od ustanoven navíc excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti u kostela sv. Václava v Brn - Ob anech. R. D. Mgr. Jind ich Kotvrda, fará ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn Komín pov ený službou psychologického poradenství v brn nské diecézi, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn e kovicích a excurrendo administrátorem ve farnosti Lip vka. R. D. Stanislav Ková, fará ve farnosti Moravská Nová Ves, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Ždánice a excurrendo administrátorem ve farnosti Lov ice u Kyjova. R. D. Mgr. Pavel Kr, farní viká ve farnostech Moravský Krumlov, Kadov u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Horní Dub any a excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Kounice.

4 R. D. Mgr. Pavel K ivý, fará ve farnosti Podivín a excurrendo administrátor ve farnosti Rakvice pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství b eclavském, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Dolní Lou ky a excurrendo administrátorem ve farnostech Olší u Tišnova a Ž árec. R. D. Mgr. Bc. Pavel Kuchy a, farní viká ve farnostech Tel, Mrákotín, Radkov u Tel e a Urbanov, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Jedovnice a Ostrov u Macochy a excurrendo administrátorem ve farnosti Lipovec u Blanska. R. D. PaedDr. Pavel Lazárek, fará ve farnosti Olešnice na Morav a excurrendo administrátor ve farnosti Rove né, s platností od ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti ernovice u Boskovic. P. ThLic. Mariusz Leszko, SAC, dosud p sobící v diecézi Kielce v Polsku, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti Radešínská Svratka. R. D. Mgr. Josef Maincl, fará ve farnosti Tel, excurrendo administrátor ve farnostech Mrákotín a Radkov u Tel e, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Urbanov a d kan d kanství tel ského, jmenování d kanem d kanství tel ského prodlouženo P. Mgr. Ignác Vojt ch Majvald, OFM, farní viká ve farnosti u kostela Nejsv t jšího Srdce Pán v Brn Husovicích a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti u kostela sv. Václava v Brn - Ob anech, s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. R. D. Mgr. Adam Malczy ski, fará ve farnosti Ku im a excurrendo administrátor ve farnosti Lip vka, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Lip vka. R. D. Mgr. Tomáš Mikula, fará ve farnosti Troubsko, excurrendo administrátor ve farnosti St elice u Brna a d kan d kanství rosického, jmenování d kanem d kanství rosického prodlouženo R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda, fará ve farnosti Šlapanice u Brna, d kan d kanství mod ického a soudce Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem d kanství mod ického prodlouženo R. D. Mgr. Josef Ondrá ek, fará ve farnosti B eclav a d kan d kanství b eclavského pov ený duchovní službou ve v znici B eclav, jmenování d kanem d kanství b eclavského ke dni vypršelo. Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní viká Diecézního církevního soudu, III. sídelní kanovník Královské stoli ní kapituly sv. Petra a Pavla v Brn, len Kn žské rady, len Sboru poradc, výpomocný farní viká ve farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Brn, biskupský delegát pro zasv cené panny a pro poustevnický život v brn nské diecézi, postulátor kanoniza ního ízení služebník Božích Václava Drboly a Jana Buly, zastupující exorcista pro brn nskou diecézi a prezident Akademie kanonického práva, s platností od jmenování biskupským delegátem pro poustevnický život v brn nské diecézi ukon eno. P. Mgr. Petr Pet ivalský, OFMCap., kooperátor v kostele Nalezení sv. K íže v Brn (u kapucín ), s platností od ustanoven rektorem kostela tamtéž. R. D. Mgr. Josef Pohanka, fará ve farnosti Žarošice a excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Želetice u Kyjova. R. D. Mgr. Michal Polenda, fará ve farnosti Slavonice a excurrendo administrátor ve farnostech Cizkrajov, Dešná u Da ic, Nové Sady a Staré Hobzí, s platností od ustanoven fará em ve farnosti K etín a excurrendo administrátorem ve farnostech Bohu ov a Sulíkov. Mgr. Jaroslav Rašovský, jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti Hodonín. Mgr. Lubomír ihák, jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm. R. D. Mgr. Miroslav Sedlák, fará ve farnosti Horní Št pánov, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Šardice a excurrendo administrátorem ve farnosti Bohuslavice u Kyjova. R. D. Mgr. Michal Sekni ka, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb v Arcibiskupském kn žském seminá i v Olomouci, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka. Mons. ThLic. Václav Slouk, fará ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brn, II. kanovník Královské stoli ní kapituly sv. Petra a Pavla v Brn, d kan d kanství brn nského a diecézní pracovník pro ekumenické otázky, jmenování d kanem d kanství brn nského prodlouženo R. D. Mgr. Ing. Jaroslav Sojka, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnostech Ž ár nad Sázavou - II a Herálec pod Žákovou horou, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti Hodonín. P. Mgr. Jan Stuchlík, SDB, administrátor ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách, s platností od ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách ustanoven farním viká em. R. D. Mgr. Jaroslav Svoboda, fará ve farnosti Poho elice, excurrendo administrátor ve farnostech P ibice a Vlasatice a d kan d kanství mikulovského, jmenování d kanem d kanství mikulovského prodlouženo

5 R. D. Ing. Pavel Svoboda, farní viká ve farnosti K ižanov, s platností od ustanoven fará em ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci. R. D. ThDr. ukasz Andrzej Szendzielorz, fará ve farnosti Velké Mezi í í, excurrendo administrátor ve farnosti Bory a d kan d kanství velkomezi í ského, jmenování d kanem d kanství velkomezi í ského prodlouženo R. D. Mgr. Tomáš Šíma, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Letovice a Rozhraní a s platností od ustanoven navíc farním viká em ve farnosti Vísky u Letovic. R. D. ThLic. Michael Špa ek, fará ve farnosti Ždánice, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Mikul ice. R. D. Mgr. Miroslav Šudoma, fará ve farnosti Boskovice, excurrendo administrátor ve farnostech Svitávka a Knínice u Boskovic a d kan d kanství boskovického, jmenování d kanem d kanství boskovického prodlouženo R. D. ICLic. Václav Trma, fará ve farnosti Jedovnice, excurrendo administrátor ve farnosti Ostrov u Macochy, d kan d kanství blanenského a soudce Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem d kanství blanenského prodlouženo P. ThLic. Dominik Daniel Valer, OFM, dosud p sobící v diecézi plze ské, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela Nejsv t jšího Srdce Pán v Brn - Husovicích. R. D. Mgr. Milan Vavro, fará ve farnosti Slavkov u Brna, d kan d kanství slavkovského a poutní referent brn nské diecéze, jmenování d kanem d kanství slavkovského prodlouženo R. D. Josef Ve e a, farní viká ve farnosti Žarošice, excurrendo administrátor ve farnosti Archlebov a farní viká ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova, s platností od vyvázán z ustanovení farním viká em ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova a ustanoven navíc farním viká em ve farnosti Želetice u Kyjova. R. D. Mgr. Zden k Veith, fará ve farnosti Kreton a excurrendo administrátor ve farnostech Bohu ov, ernovice u Boskovic a Sulíkov, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Jamné u Jihlavy a excurrendo administrátorem ve farnosti Zho u Jihlavy. Mons. Mgr. Josef Zouhar, biskupský delegát pro oblast charitativní innosti církve v brn nské diecézi, fará ve farnosti Hodonín, d kan d kanství hodonínského, prezident Diecézní charity Brno a rektor kaplí z ízených v za ízeních Diecézní charity Brno, jmenování d kanem d kanství hodonínského prodlouženo Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí! 5. Noví ádoví p edstavení Na provin ní kapitule eskomoravské provincie sv. Václava ádu menších brat í (františkán ), která se konala v Praze ve dnech , byli na další období op t zvoleni tito p edstavení: provin ní ministr: provin ní viká : P. Ing. Mgr. Jeroným František Jurka, OFM P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí! 6. Úmrtí zem el R. D. Antonín Láník, dlouholetý fará v Šaraticích, len III. ádu premonstrát v Nové íši. Narodil se v Brn, na kn ze byl vysv cen v Brn. Po sv cení nastoupil jako kaplan do Jarom ic nad Rokytnou a od roku 1949 sloužil jako kaplan a pozd ji fará v Šaraticích a excurrendo administrátor ve Vážanech nad Litavou. V roce 2005 odešel do Domova sv. Alžb ty na Žern vce. Zem el na Žern vce, poh ben byl v Šaraticích. Byl v SMC. R. I. P.

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP P íloha. 8: Adresá kontaktních míst a osob Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP F hlavního m sta Prahy Finan ní ú ad Kontaktní osoba Tel. íslo e-mailová

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy 7. CYKLOTURISTIKA 7.1 P ehled a charakteristika stávajících cyklotras V sou asné dob je v ešeném území je vyzna ena celá ada cyklotras. Každá trasa je charakterizována svým eviden ním íslem, pr b hem cyklotrasy,

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE LÉTO SENIOR Na internetu najdeme všechno. Tedy přesněji téměř všechno. Například definici babího léta: Co to je, a že se liší od léta indiánského;

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

SECURITAS IMPERII 11

SECURITAS IMPERII 11 SECURITAS IMPERII 11 Oprava Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se tímto omlouvá p. Jaroslavu Melkusovi, který byl v publikaci ÚDV Československá justice v letech 1948 1953 v dokumentech,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

OBSAH MK R E 15113. Listy Aromaterapie a Fytoterapie. Vydává: Redak ní rada: Adresa redakce: P ísp vky do List Aromaterapie: listy@aromaterapie.

OBSAH MK R E 15113. Listy Aromaterapie a Fytoterapie. Vydává: Redak ní rada: Adresa redakce: P ísp vky do List Aromaterapie: listy@aromaterapie. Listy Aromaterapie a Fytoterapie vycházejí jako tvrtletník VI. ro ník íslo 26 léto 2010 OBSAH Vydává: Asociace eských aromaterapeut Jagellonská 1, Praha 3 www.aromaterapie.cz Kontaktní a poradenská linka

Více

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? 6 NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE 8 RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE 9 OSLAVA 15. VÝROČÍ

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

Český telekomunikační. 22 Lt.24:)" 16 \\ \-

Český telekomunikační. 22 Lt.24:) 16 \\ \- Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 p o š t o v ni přihrádka 02, 22502 Praha 025 '{'.?,~~JTOTO ROZHODNUTI NABYLO PRAvNI i".)'~("i: 22 Lt.24:)" ij;';'~ MOCI dne -. ~::~~.~.~~:~.~~;.~I:~~

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více