Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014)"

Transkript

1 Z diecézního ob žníku ( ervenec 2014) 1. Uvád ní jména sv. Josefa v eucharistických modlitbách Kongregace pro bohoslužbu a svátosti schválila dekretem. 113/14 ze dne uvád ní jména sv. Josefa i v druhé, t etí a tvrté eucharistické modlitb v eském jazyce. Ve všech zmín ných modlitbách se jedná o stejný text, jehož místo je mezi zmínkou o Pann Marii a o apoštolech. Zn ní eucharistických modliteb je tedy nyní upraveno následovn : Druhá eucharistická modlitba: T etí eucharistická modlitba: tvrtá eucharistická modlitba: ve spole enství se svatou Pannou a Bohorodi kou Marií, s nejsv t jší Pannou a Bohorodi kou Marií, s blahoslavenou Pannou a Bohorodi kou Marií, Uvedená zm na v t chto t ech anaforách je pro brn nskou diecézi závazná a povinná od data zve ejn ní tohoto ob žníku. 2. První národní eucharistický kongres R v íjnu 2015 Pro prohloubení eucharistické úcty v celé zemi schválila BK konání národního eucharistického kongresu (NEK) eské republiky v p íštím roce. Uskute ní se na úrovni farností, diecézí a ve dnech na národním sympoziu v Brn. Hlavním dnem kongresu pro širokou ve ejnost bude sobota 17. íjna. Kongresu bude p edcházet šestim sí ní duchovní p íprava v jednotlivých farnostech a diecézích, která bude dovršena na Slavnost T la a Krve Pán. O podrobnostech bude pr b žn informovat p ípravná skupina NEK. Jan Vokál, biskup - delegát BK pro eucharistické kongresy 3. Jubilea se dožívá 50 let R. D. ThLic. Marek Hlávka, fará ve farnosti Veverská Bítýška a excurrendo administrátor ve farnosti Lažánky pov ený duchovní službou pro v zn ve v znici Ku im se dožívá 85 let R. D. Václav Kamenický, fará ve farnosti Mikulovice u Znojma a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Dunajovice se dožívá 60 let R. D. Jaroslav Horák, fará ve farnosti Dambo ice oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. RNDr. Ji í Palacký, v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brn oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Ing. Karel Pavlík, CSc., v jáhenské služb v kostele sv. Michala v Brn pov ený duchovní službou pro v zn ve v znici Ku im oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Ladislav Ptá ek, v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Petr Šmeral, v jáhenské služb ve farnostech Oleksovice a Žerotice a excurrendo administrátor in materialibus ve farnosti Oleksovice se dožívá 60 let stálý jáhen Mgr. Ladislav Ptá ek, v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích se dožívá 50 let stálý jáhen Mgr. Jan Špilar, v jáhenské služb ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brn a auditor Diecézního církevního soudu se dožívá 55 let stálý jáhen Mgr. Ladislav Kinc, v jáhenské služb ve farnostech Št pánov nad Svratkou, Olešnice na Morav, Rove né a Sulkovec a moderátor pro koordinaci duchovní služby ve v znicích na území brn nské diecéze pov ený duchovní službou ve v znicích Brno - Bohunice a Ku im se dožívá 65 let Mons. Mgr. Josef Brychta, fará ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor ve farnostech Budkov a Rancí ov a d kan d kanství moravskobud jovického. Srde n blahop ejeme!

2 4. Zm ny v ustanovení kn ží a jáhn R. D. Mgr. Karel Adamec, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brno - Židenicích, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Tel, Mrákotín, Radkov u Tel e a Urbanov. R. D. Mgr. František Alexa, fará ve farnosti Šardice a excurrendo administrátor ve farnosti Bohuslavice u Kyjova, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Žerotice, excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Dunajovice a excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti Oleksovice. R. D. ICLic. Slavoj Alexa, fará ve farnosti Rouchovany a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Kounice, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Horní Kounice a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnostech Dukovany a Mohelno. P. Mgr. Grzegorz Bajon, OFMConv., administrátor ve farnosti Kamenice u Jihlavy a excurrendo administrátor ve farnosti Jamné u Jihlavy, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Jamné u Jihlavy. D. Mgr. Mat j Jaroslav Baluch, OPraem., farní viká ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlav a excurrendo administrátor ve farnosti Zho u Jihlavy, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Zho u Jihlavy. Mons. Mgr. Jind ich Bartoš, fará ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm, d kan d kanství vranovského a znojemského, len Kn žské rady a len Sbor poradc, jmenování d kanem d kanství vranovského a znojemského prodlouženo P. Mgr. Pavel Baxant, OCr., dosud p sobící v diecézi plze ské, s platností od ustanoven fará em ve farnosti V te ov. R. D. Mgr. Slavomír Bed ich, fará ve farnosti Lysice a excurrendo administrátor ve farnosti Bed ichov u Lysic S platností od ustanoven fará em ve farnosti Podivín a excurrendo administrátorem ve farnosti Rakvice. R. D. ThLic. Jan Bezd k, administrátor ve farnosti Letovice a excurrendo administrátor ve farnosti Rozhraní, s platností od ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Vísky u Letovic. Mons. Mgr. Josef Brychta, fará ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor ve farnostech Budkov a Rancí ov a d kan d kanství moravskobud jovického jmenování d kanem d kanství moravskobud jovického prodlouženo R. D. Mgr. Pavel Bublan, fará ve farnosti Moravský Krumlov, excurrendo administrátor ve farnostech Kadov u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice a d kan d kanství moravskokrumlovského pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství moravskokrumlovském, jmenování d kanem d kanství moravskokrumlovského prodlouženo R. D. Mgr. Ji í Buchta, fará ve farnosti Tišnov, excurrendo administrátor ve farnosti P edklášte í a d kan d kanství tišnovského, jmenování d kanem d kanství tišnovského prodlouženo R. D. Ji í Cajzl, fará ve farnosti Žerotice a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti Oleksovice, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brn. P. ThLic. Artur Daniel Cierlicki, SAC, farní viká ve farnosti Radešínská Svratka a exorcista v brn nské diecézi, s platností od ve farnosti Radešínská Svratka ustanoven fará em a navíc ustanoven excurrendo administrátorem ve farnosti Olešná na Morav. Mgr. Marek Coufal, jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnostech Ž ár nad Sázavou - II a Herálec pod Žákovou horou. Mons. ICLic. Mgr. Jan Dan k, fará ve farnosti Nové M sto na Morav, d kan d kanství ž árského, soudce a obhájce svazku pro p ípady in favorem fidei Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem d kanství ž árského prodlouženo R. D. Mgr. Ji í Dobeš, fará ve farnosti T ebí - m sto a d kan d kanství t ebí ského pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství t ebí ském, jmenování d kanem d kanství t ebí ského prodlouženo Mgr. Zden k Drštka, jáhen brn nské diecéze, samostatný pastora ní asistent ve farnostech Letovice a Rozhraní, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brn - Zábrdovicích. P. Mgr. Maxmilián D ímal, SDB, dosud p sobící v arcidiecézi olomoucké, s platností od ustanoven fará em ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách. P. Mgr. Vojt ch Drahomír Dvouletý, OFMCap., rektor kostela Nalezení sv. K íže v Brn (u kapucín ), s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. Mgr. Tomáš Fránek, B.A., jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti Ž ár nad Sázavou - I.

3 P. Mgr. Michael Maria Roman Fri, OCart., farní viká ve farnosti Tvarožná, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Moravský Krumlov, Kadov u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice. Mons. Vnislav Fruvirt, fará ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci a soudce Diecézního církevního soudu v Brn, s platností od ustanoven ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci výpomocným duchovním; ustanovení soudcem u Diecézního církevního soudu v Brn prodlouženo do R. D. Mgr. Zden k Fu ík, fará ve farnosti Protivanov a excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Lipovec u Blanska pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství boskovickém, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ad interim ve farnosti Lipovec u Blanska a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Vyso any u Blanska. P. Mgr. Józef Wojciech Gruba, SAC, fará ve farnosti Radešínská Svratka a excurrendo administrátor ve farnosti Olešná na Morav, s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. R. D. Mgr. Ing. Vít Hába, fará ve farnosti Prušánky a excurrendo administrátor ve farnosti Mikul ice, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Mikul ice. R. D. Mgr. Bc. Václav Hej, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb v Teologickém konviktu Olomouc, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brn a s platností od jmenován I. hebdomadá em Královské stoli ní kapituly svatého Petra a Pavla v Brn. R. D. Jan Hodovský, fará ve farnosti Cetkovice a excurrendo administrátor ve farnosti Vísky u Letovic, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Vísky u Letovic a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Št pánov. R. D. Martin Hönig, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brn - Zábrdovicích, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm. R. D. Mgr. Pavel Horký, fará ve farnosti Stona ov, excurrendo administrátor ve farnostech Pavlov u Stona ova a Vílanec a d kan d kanství jihlavského, jmenování d kanem d kanství jihlavského prodlouženo Fr. František Vladimír Hubálovský, OFMConv., jáhen ádu minorit, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlav. R. D. ThLic. Josef Chyba, fará ve farnosti Lanžhot a len Diecézní komise pro formaci kn ží, s platností od do jmenován navíc d kanem d kanství b eclavského. R. D. Mgr. Karel Jan, farní viká ve farnosti Hodonín, s platností od ustanoven administrátorem ve farnosti Slavonice a excurrendo administrátorem ve farnostech Cizkrajov, Dešná u Da ic, Nové Sady a Staré Hobzí. R. D. Mgr. Marcel Javora, fará ve farnosti Vyso any u Blanska a len Diecézní komise pro formaci kn ží, s platností od ustanoven fará em ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn - Komín. R. D. Mgr. Pavel Kafka, fará ve farnosti Hustope e u Brna, excurrendo administrátor ve farnostech Starovice a Starovi ky, d kan d kanství hustope ského a len Kn žské rady, jmenování d kanem d kanství hustope ského prodlouženo R. D. Mgr. Marián Kalina, fará ve farnosti Dolní Lou ky a excurrendo administrátor ve farnostech Olší u Tišnova a Ž árec, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Moravská Nová Ves. R. D. Václav Kamenický, fará ve farnosti Mikulovice u Znojma a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Dunajovice s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Horní Dunajovice. P. Mgr. Josef Klinkovský, SDB, farní viká ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách, s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. R. D. Ing. Martin Kohoutek, farní viká ve farnostech Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích a s platností od ustanoven navíc excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti u kostela sv. Václava v Brn - Ob anech. R. D. Mgr. Jind ich Kotvrda, fará ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn Komín pov ený službou psychologického poradenství v brn nské diecézi, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn e kovicích a excurrendo administrátorem ve farnosti Lip vka. R. D. Stanislav Ková, fará ve farnosti Moravská Nová Ves, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Ždánice a excurrendo administrátorem ve farnosti Lov ice u Kyjova. R. D. Mgr. Pavel Kr, farní viká ve farnostech Moravský Krumlov, Kadov u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Horní Dub any a excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Kounice.

4 R. D. Mgr. Pavel K ivý, fará ve farnosti Podivín a excurrendo administrátor ve farnosti Rakvice pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství b eclavském, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Dolní Lou ky a excurrendo administrátorem ve farnostech Olší u Tišnova a Ž árec. R. D. Mgr. Bc. Pavel Kuchy a, farní viká ve farnostech Tel, Mrákotín, Radkov u Tel e a Urbanov, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Jedovnice a Ostrov u Macochy a excurrendo administrátorem ve farnosti Lipovec u Blanska. R. D. PaedDr. Pavel Lazárek, fará ve farnosti Olešnice na Morav a excurrendo administrátor ve farnosti Rove né, s platností od ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti ernovice u Boskovic. P. ThLic. Mariusz Leszko, SAC, dosud p sobící v diecézi Kielce v Polsku, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti Radešínská Svratka. R. D. Mgr. Josef Maincl, fará ve farnosti Tel, excurrendo administrátor ve farnostech Mrákotín a Radkov u Tel e, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Urbanov a d kan d kanství tel ského, jmenování d kanem d kanství tel ského prodlouženo P. Mgr. Ignác Vojt ch Majvald, OFM, farní viká ve farnosti u kostela Nejsv t jšího Srdce Pán v Brn Husovicích a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti u kostela sv. Václava v Brn - Ob anech, s platností od vyvázán ze služby v brn nské diecézi. R. D. Mgr. Adam Malczy ski, fará ve farnosti Ku im a excurrendo administrátor ve farnosti Lip vka, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Lip vka. R. D. Mgr. Tomáš Mikula, fará ve farnosti Troubsko, excurrendo administrátor ve farnosti St elice u Brna a d kan d kanství rosického, jmenování d kanem d kanství rosického prodlouženo R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda, fará ve farnosti Šlapanice u Brna, d kan d kanství mod ického a soudce Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem d kanství mod ického prodlouženo R. D. Mgr. Josef Ondrá ek, fará ve farnosti B eclav a d kan d kanství b eclavského pov ený duchovní službou ve v znici B eclav, jmenování d kanem d kanství b eclavského ke dni vypršelo. Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní viká Diecézního církevního soudu, III. sídelní kanovník Královské stoli ní kapituly sv. Petra a Pavla v Brn, len Kn žské rady, len Sboru poradc, výpomocný farní viká ve farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Brn, biskupský delegát pro zasv cené panny a pro poustevnický život v brn nské diecézi, postulátor kanoniza ního ízení služebník Božích Václava Drboly a Jana Buly, zastupující exorcista pro brn nskou diecézi a prezident Akademie kanonického práva, s platností od jmenování biskupským delegátem pro poustevnický život v brn nské diecézi ukon eno. P. Mgr. Petr Pet ivalský, OFMCap., kooperátor v kostele Nalezení sv. K íže v Brn (u kapucín ), s platností od ustanoven rektorem kostela tamtéž. R. D. Mgr. Josef Pohanka, fará ve farnosti Žarošice a excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova, s platností od vyvázán z ustanovení exc. adm. ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Želetice u Kyjova. R. D. Mgr. Michal Polenda, fará ve farnosti Slavonice a excurrendo administrátor ve farnostech Cizkrajov, Dešná u Da ic, Nové Sady a Staré Hobzí, s platností od ustanoven fará em ve farnosti K etín a excurrendo administrátorem ve farnostech Bohu ov a Sulíkov. Mgr. Jaroslav Rašovský, jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti Hodonín. Mgr. Lubomír ihák, jáhen brn nské diecéze, s platností od ustanoven k jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm. R. D. Mgr. Miroslav Sedlák, fará ve farnosti Horní Št pánov, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Šardice a excurrendo administrátorem ve farnosti Bohuslavice u Kyjova. R. D. Mgr. Michal Sekni ka, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb v Arcibiskupském kn žském seminá i v Olomouci, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka. Mons. ThLic. Václav Slouk, fará ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brn, II. kanovník Královské stoli ní kapituly sv. Petra a Pavla v Brn, d kan d kanství brn nského a diecézní pracovník pro ekumenické otázky, jmenování d kanem d kanství brn nského prodlouženo R. D. Mgr. Ing. Jaroslav Sojka, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnostech Ž ár nad Sázavou - II a Herálec pod Žákovou horou, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti Hodonín. P. Mgr. Jan Stuchlík, SDB, administrátor ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách, s platností od ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách ustanoven farním viká em. R. D. Mgr. Jaroslav Svoboda, fará ve farnosti Poho elice, excurrendo administrátor ve farnostech P ibice a Vlasatice a d kan d kanství mikulovského, jmenování d kanem d kanství mikulovského prodlouženo

5 R. D. Ing. Pavel Svoboda, farní viká ve farnosti K ižanov, s platností od ustanoven fará em ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci. R. D. ThDr. ukasz Andrzej Szendzielorz, fará ve farnosti Velké Mezi í í, excurrendo administrátor ve farnosti Bory a d kan d kanství velkomezi í ského, jmenování d kanem d kanství velkomezi í ského prodlouženo R. D. Mgr. Tomáš Šíma, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm, s platností od ustanoven farním viká em ve farnostech Letovice a Rozhraní a s platností od ustanoven navíc farním viká em ve farnosti Vísky u Letovic. R. D. ThLic. Michael Špa ek, fará ve farnosti Ždánice, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Mikul ice. R. D. Mgr. Miroslav Šudoma, fará ve farnosti Boskovice, excurrendo administrátor ve farnostech Svitávka a Knínice u Boskovic a d kan d kanství boskovického, jmenování d kanem d kanství boskovického prodlouženo R. D. ICLic. Václav Trma, fará ve farnosti Jedovnice, excurrendo administrátor ve farnosti Ostrov u Macochy, d kan d kanství blanenského a soudce Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem d kanství blanenského prodlouženo P. ThLic. Dominik Daniel Valer, OFM, dosud p sobící v diecézi plze ské, s platností od ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela Nejsv t jšího Srdce Pán v Brn - Husovicích. R. D. Mgr. Milan Vavro, fará ve farnosti Slavkov u Brna, d kan d kanství slavkovského a poutní referent brn nské diecéze, jmenování d kanem d kanství slavkovského prodlouženo R. D. Josef Ve e a, farní viká ve farnosti Žarošice, excurrendo administrátor ve farnosti Archlebov a farní viká ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova, s platností od vyvázán z ustanovení farním viká em ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova a ustanoven navíc farním viká em ve farnosti Želetice u Kyjova. R. D. Mgr. Zden k Veith, fará ve farnosti Kreton a excurrendo administrátor ve farnostech Bohu ov, ernovice u Boskovic a Sulíkov, s platností od ustanoven fará em ve farnosti Jamné u Jihlavy a excurrendo administrátorem ve farnosti Zho u Jihlavy. Mons. Mgr. Josef Zouhar, biskupský delegát pro oblast charitativní innosti církve v brn nské diecézi, fará ve farnosti Hodonín, d kan d kanství hodonínského, prezident Diecézní charity Brno a rektor kaplí z ízených v za ízeních Diecézní charity Brno, jmenování d kanem d kanství hodonínského prodlouženo Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí! 5. Noví ádoví p edstavení Na provin ní kapitule eskomoravské provincie sv. Václava ádu menších brat í (františkán ), která se konala v Praze ve dnech , byli na další období op t zvoleni tito p edstavení: provin ní ministr: provin ní viká : P. Ing. Mgr. Jeroným František Jurka, OFM P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí! 6. Úmrtí zem el R. D. Antonín Láník, dlouholetý fará v Šaraticích, len III. ádu premonstrát v Nové íši. Narodil se v Brn, na kn ze byl vysv cen v Brn. Po sv cení nastoupil jako kaplan do Jarom ic nad Rokytnou a od roku 1949 sloužil jako kaplan a pozd ji fará v Šaraticích a excurrendo administrátor ve Vážanech nad Litavou. V roce 2005 odešel do Domova sv. Alžb ty na Žern vce. Zem el na Žern vce, poh ben byl v Šaraticích. Byl v SMC. R. I. P.

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: siljan@email.cz Ji í Strnad Jižní 220 251 62 Muka ov Telefon: 603173881 info@vceli-farma.cz Karel Novák Háje 34 261 01 Háje Telefon: 318627108 Václav

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

FC KYJOV 1919. FC KYJOV 1919 - SK Olympia Ráječko KVALIT. ... vždy něco navíc! Ofsetov. tisk. Grafické studio k ale n d á ř. y k. slo h y..

FC KYJOV 1919. FC KYJOV 1919 - SK Olympia Ráječko KVALIT. ... vždy něco navíc! Ofsetov. tisk. Grafické studio k ale n d á ř. y k. slo h y.. 1 KYJOV 1919 FC... vždy něco navíc!. slo h y.. i sy FSETOV ÉHO TIS KU AŘSKÉ Z PRACOV ÁNÍ p ávy t i s k o r p z je výroční da NÍ KNIH a, 697 0 1 Tel.: 518 Kyjov 614 143 GSM brá na: 70 E-mail: in fo@tisk

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA ST EDO ESKÝ ÚSTECKÝ KARLOVARSKÝ PLZE SKÝ JIHO ESKÝ PARDUBICKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Více

16. 17. 10. 2015 Brno

16. 17. 10. 2015 Brno 16. 17. 10. 2015 Brno Slovo kongres možná vyvolává představu odborného setkání, ale v tomto případě tomu tak není Národní eucharistický kongres (NEK) je totiž záležitostí celé naší církve. Eucharistické

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Živelní pojištění" Účinnost pojištění: 1.7.2013 Doba

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5.května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Mgr. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

MEDICAL GOLDEN SKI 2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009

MEDICAL GOLDEN SKI 2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009 ŽENY do 30 let, 5km klasickou technikou 1 71 Tichá ková, Magdalena ON Ji ín 0:23:24,0 0:00:00,0 2 72 Dosbabová, Magda Zubní ordinace Na Potoce T ebí 0:30:36,9 0:07:12,9 ŽENY

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let

íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let Obec Název projektu Zdroj Rozpo et (cca) v K ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov zateplení školy OPŽP 3 000 000 nám

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

doplnit foto Š tefá ni kova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P rlovk s á Kamenn á a Pož ře N á Hradská Hrnčířská Rúmy 7 S lov e nská Hl u bok á Cihlářská 9 H rad ská O svo bo dit elů 8 2

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

S T A N O V Y DIECÉZNÍHO CÍRKEVNÍHO SOUDU V BRNĚ. Partikulární zákon v brněnské diecézi PZ 7.1

S T A N O V Y DIECÉZNÍHO CÍRKEVNÍHO SOUDU V BRNĚ. Partikulární zákon v brněnské diecézi PZ 7.1 S T A N O V Y DIECÉZNÍHO CÍRKEVNÍHO SOUDU V BRNĚ 2013 Partikulární zákon v brněnské diecézi PZ 7.1 Stanovy Diecézního církevního soudu v Brně 1 ČÁST I Diecézní církevní soud v Brně Článek 1 Kompetence

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2006. Proměny Centrální katolické knihovny Rozhovor s Mgr. Jiřím Kelblem

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2006. Proměny Centrální katolické knihovny Rozhovor s Mgr. Jiřím Kelblem ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 7, září 2006 Nahlédnout za obzor Přiznám se, že když jsem v pátek odpoledne měl učit děti náboženství, bylo mi jich líto. Jednak jsem sám na náboženství nikdy nechodil,

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2007. Být křes any i na začátku školního roku

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 7, září 2007. Být křes any i na začátku školního roku ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 7, září 2007 Být křes any i na začátku školního roku Jednou jsem v první školní den pozoroval, jak maminka táhla za aktovku na zádech své brečící dítě do první třídy základní

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno Nařízení č.1/2010 Mimořádně dlouhé období extrémních dešťových srážek v měsíci květnu a na začátku měsíce června

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

stský ú ad Žaclé Rýchorské nám stí 181. 542 01 Žaclé Registra ní ú ad

stský ú ad Žaclé Rýchorské nám stí 181. 542 01 Žaclé Registra ní ú ad stský ú ad Žaclé Oznamujeme Vám tímto, že dne 25.08.2014 se uskute nilo u M stského sta Žaclé, konané 10. a 11.10.2014. Losování prob hlo v souladu s 25 odst. 3 z.. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 1 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 2 3 Technická správa bytového domu Údržba a opravy 20-30 REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Přehled roku spásy MMXIIv moutnické farnosti, 31.12. 2013 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7 íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek areál P íhon 4-5 000 Náves II. etapa 10 000 Oprava komunikace Úprava studánky

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více