Postavení a činnost úřadů práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení a činnost úřadů práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Postavení a činnost úřadů práce zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Petra Rolfová

2 OBSAH 1. Úvod Nezaměstnanost Právo na práci a právo na zaměstnání Rovné zacházení a zákaz diskriminace Ostatní instituce na trhu úseku zaměstnanosti Postavení úřadů práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce Druhy činnosti úřadu práce a správní řízení vedená úřadem práce Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Základní pojmy Povolení k zaměstnávání cizinců Povolení cizince k zaměstnání Výkon, umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Aktivní politika zaměstnanosti Kontrolní činnost Zprostředkování zaměstnání úřady práce Organizace a činnost oboru zprostředkování Úřadu práce v Liberci Organizace oboru zprostředkování Zprostředkování na hlavním pracovišti Liberec Zprostředkování na detašovaném pracovišti Frýdlant Zprostředkování na ostatních detašovaných pracovištích Závěr Použitá literatura Résumé

3 1. Úvod Nezaměstnanost je dnes problémem nejen ekonomickým, ale také sociálním. Ovlivňuje život celé společnosti, a to jak v oblasti rodinného života, tak především v oblasti veřejné správy. Proto jsem se ve své práci zaměřila na instituci, která se v každodenní praxi zabývá nezaměstnanými v celé škále jejich problémů, a tou je úřad práce. V první části jsem se pokusila vyjmenovat jednotlivé pojmy, které provázejí život každého občana, jako je nezaměstnanost, právo na práci, diskriminace a nerovné zacházení a stručně jsem se zmínila o ostatních institucích, které působí na trhu práce. Nezaměstnanost, právo na práci a zaměstnání i otázka diskriminace vycházejí z nejvyšší a nejdůležitější části právního řádu ČR, kterou je Ústava, respektive Listina základních práv a svobod. Veškeré další jednání všech institucí, včetně úřadu práce, z nich vychází. V další části jsem zařadila úřad práce v systému veřejné správy, specifikovala jeho postavení a organizační strukturu jednotlivých oddělení včetně jejich činnosti a historie. Dotkla jsem se také funkce nadřízeného orgánu, Ministerstva práce a sociálních věcí. Další část obsahuje popis jednotlivých činností úřadu práce a správních řízení, která jsou vedena při těchto činnostech. Popsala jsem obecné náležitosti správních řízení a dohody, které úřad práce uzavírá. Kapitolu jsem rozčlenila na oddíly podle činností úřadu práce. Největší část tohoto oddílu se zaměřuje na zprostředkování práce jako na jedno z nejdůležitějších odvětví ve státní politice zaměstnanosti, další pak například na pomoc při zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo na aktivní politiku zaměstnanosti, jejíž hlavním úkolem je pomáhat občanům nalézt své místo na trhu práce. V poslední kapitole jsem se snažila použít své poznatky a popsat praktické fungování oddělení zprostředkování Úřadu práce v Liberci. Nejdříve jsem nastínila organizační strukturu, vývoj zaměstnávání uchazečů o zaměstnání na jednotlivých pracovištích tohoto úřadu a specifika detašovaných pracovišť. Detailně jsem definovala průběh jednotlivých správních řízení, která oddělení a kteří pracovníci se jimi zabývají a jaké náležitosti mají obsahovat. Při vypracování práce jsem vycházela z použité literatury, internetových stránek a právních předpisů. Velice důležitá pro mě byla spolupráce s vedoucí detašovaného 3

4 pracoviště Úřadu práce v Liberci, která pro mě znamenala užitečnou možnost setkání s běžnou praxí na takovém pracovišti. Vycházela jsem z právního stavu platného k

5 2. Důležité pojmy na úseku zaměstnanosti 2.1. Nezaměstnanost Nabízí se otázka, co je nezaměstnanost, kdo je nezaměstnaný. To, že člověk má práci, ještě neznamená, že je zaměstnaný. Například žena v domácnosti není zaměstnaná, pokud zaměstnáním rozumíme placené zaměstnání, ale zároveň by o sobě určitě netvrdila, že nemá práci. Obecně lze proto říci, že nezaměstnaným se rozumí osoba, která je práce schopná, chce pracovat formou placené práce a zároveň nemá zaměstnání. Nezaměstnanost můžeme dále rozdělit na: Frikční nezaměstnanost nezaměstnanost osob, které mění zaměstnání a jako nezaměstnaní se vyskytují krátkou dobu Strukturální nezaměstnanost nezaměstnanost zaviněná úpadkem jednotlivých odvětví nebo velkých podniků Cyklická nezaměstnanost nezaměstnanost způsobená nedostatečným odbytem zboží Sezónní nezaměstnanost jedná se v podstatě o cyklickou nezaměstnanost, která se pravidelně opakuje v určitých ročních obdobích Neúplná zaměstnanost kapacita zaměstnance není plně využitá Nepravá nezaměstnanost osoby, kteří se vydávají za nezaměstnané, ale práci nechtějí a jen využívají výhody toho být nezaměstnaný Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost tvoří největší riziko u nezaměstnaných. Pokud člověk často za svou kariéru patří mezi nezaměstnané, zároveň roste riziko jeho dlouhodobé nezaměstnanosti. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou velkým problémem i z hlediska finanční náročnosti jak z hlediska sociálních dávek, tak z nutnosti zvýšené péče o ně při hledání zaměstnání 2.2. Právo na práci a právo na zaměstnání Jedná se o dva odlišné pojmy. Právo na práci patří k základním lidským právům tak, jak je vymezuje Listina základních práv a svobod. Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. 1 Tímto právem se specifikuje možnost občana si podle svého uvážení zvolit 1 Čl. 26 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod 5

6 povolání, získávat k němu kvalifikaci a věnovat se mu. Úkolem státu je chránit toto právo. Právo na zaměstnání je specifikováno v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jedná se o právo na zaměstnání, pokud osoba chce a může pracovat, a zároveň také o právo na zprostředkování práce a dalších služeb. Nejedná se tedy o právo dostat práci, tak jak bylo chápáno před rokem 1989, ale na právo mít opatřit si zaměstnání, a v případě, že toho občan není schopen, tak na pomoc státu při získání zaměstnání Rovné zacházení a zákaz diskriminace Diskriminace v obecném slova smyslu představuje znevýhodněné zacházení. Kritéria, na základě kterých je nepřípustné s lidmi nerovně zacházet, vycházejí z kriterií evropského práva, kde k nim patří rasa nebo etnický původ, pohlaví, sexuální orientace, věk, nepříznivý zdravotní stav, náboženství, víra nebo ateismus. V právu ČR jsou dále vyjmenovány další kritéria jako je jazyk, politické či jiné smýšlení, národnost, členství nebo činnost v politických stranách a hnutích, členství nebo činnost v odborech, sociální původ, majetek a rod. 2 Ne ve všech případech je striktní těchto ustanovení žádoucí, proto je v zákoně o zaměstnanosti 3 vymezeno, že za nerovné zacházení se nepovažuje rozlišování, které stanový tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Proto můžeme upřednostnit např. Roma při hledání zaměstnance do Centra pro Romy nebo při prodloužení podpůrčí doby při vyplácení podpory v nezaměstnanosti osoby ve vyšším věku. To ovšem neznamená, že bychom diskriminaci měli brát na lehkou váhu. Naopak je úkolem veřejné správy diskriminaci popírat a prosazovat rovné zacházení Ostatní instituce na trhu úseku zaměstnanosti Mezi nejdůležitější instituce na úseku práce patří Úřady práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí, kterým se podrobně věnuji v kapitole č Zaměstnavatelé Zaměstnavatelé do značné míry ovlivňují fungování trhu práce, a také proto jim ze zákona o zaměstnanosti 4 vyplývá několik oprávnění a povinností. 2 Čl. 3 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod 3 Zákon 435/2004, o zaměstnanosti 4 Zákon 435/2004, o zaměstnanosti 6

7 Povinnost zaměstnávat fyzické osoby v pracovněprávních vztazích V této oblasti se jedná především o potírání tzv. Švarcsystému. Zaměstnavatelé mají povinnost zabezpečovat běžné úkoly vyplývající z jejich činnosti pomocí osob v pracovněprávních vztazích. Toto ustanovení neplatí: Pokud běžné úkoly zajišťuje fyzická osoba sama nebo s pomocí manžela a dětí Pokud běžné úkoly zajišťuje právnická osoba prostřednictvím společníků nebo členů Pokud plnění běžných úkolů zajišťuje právnická nebo fyzická osoba dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce, kteří pracují pro agenturu na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě pracovněprávního vztahu Pokud plnění běžných úkolů svěří jiné právnické nebo fyzické osobě, která má tyto úkoly ve své činnosti a bude je vykonávat pomocí zaměstnanců v pracovněprávním vztahu Pokud se jedná o vytěsnění některých činností, tzv. outsourcing Ohlašovací povinnost Zaměstnavatel má několik možností, jak získat zaměstnance. Buď je může získat sám, pomocí pracovních agentur a nebo za pomoci úřadu práce. Pro tyto účely může od úřadu práce vyžadovat informace o trhu práce a poradenskou činnost při výběru vhodných zájemců či uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost do 10 kalendářních dnů ohlásit nově vzniklé nebo uvolněné místo úřadu práce, a to včetně jeho charakteristiky. Na žádost úřadu práce navíc ze svých volných pracovních míst vybere místa vhodná pro osoby, kterým je věnovaná zvýšená péče při zprostředkování práce. Úřad práce pak se souhlasem zaměstnavatele nabídku volných míst zveřejní, a to i elektronickým způsobem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, nemají diskriminační charakter a neodporují dobrým mravům. Za nedodržení ohlašovací povinnosti hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše Kč odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 7

8 Další povinnosti Zaměstnavatelé mají další specifické povinnosti vzhledem k cizincům a osobám se zdravotním poškození, kterým jsou věnovány samostatné oddíly Uspokojení mzdových nároků zaměstnance Úřad práce rozhoduje o uspokojení mzdových nároků zaměstnance. Jedná se o správní řízení dle zákona, 6 kdy je zaměstnavatel v platební neschopnosti a byl na něj vydán návrh na prohlášení konkurzu. Zaměstnanec může požádat místně příslušný úřad práce, který na své úřední desce vyvěsí do 5 dnů oznámení, že na něj by podán návrh na konkurs, žádost na uspokojení mzdových nároků zaměstnance. Za zaměstnance je považována ta fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, na základě kterých jí vznikly v době 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán návrh na prohlášení konkursu (dále jen "rozhodné období"), mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem. 7 Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informaci na své úřední desce, a v rozsahu odpovídajícím nejvýše splatným mzdovým nárokům za 3 měsíce rozhodného období. Žádost obsahuje: Identifikační údaje zaměstnance Identifikační údaje zaměstnavatele Výši uplatňovaných mzdových nároků a dobu, za kterou je uplatňuje Způsob jejich výplaty Údaje potřebné pro výpočet daně z příjmu Údaje o zdravotní pojišťovně Úřad práce rozhodne o uspokojení mzdových nároků zaměstnance, nebo tuto žádost zamítne Agentury práce Agentury práce jsou novým institutem v oblasti zaměstnanosti. Agentury práce zaměstnávají, zprostředkovávají a půjčují své zaměstnance dalším uživatelům. Podle zákona 8 provádí vyhledávání uchazečů o práci pro zaměstnavatele, vyhledávání zaměstnavatelů pro uchazeče, přímo zaměstnává fyzické osoby za účelem výkonu práce pro uživatele a vykovává poradenskou a informační činnost. Agentura může 6 Zákon 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 7 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně při platební neschopnosti zeměstnavatele 8 14 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 8

9 zprostředkovávat i zaměstnávání cizinců, zaměstnavatel musí nejdříve získat povolení od úřadu práce. Agentury mohou zpracovávat osobní údaje o fyzických osobách a o zaměstnavatelích, a to jen pro účely zprostředkování a statistiky a se souhlasem těchto osob. Agentury vykonávají svou činnost jako výdělečnou, nejsou ale oprávněny účtovat poplatky za zprostředkování fyzickým osobám. Agentura může svou činnost provozovat pouze na základě povolení MPSV, kterému podává písemnou žádost buď jako fyzická nebo právnická osoba. Po splnění podmínek rozhodne MPSV o udělení povolení ke zprostředkování. 9

10 3. Postavení úřadů práce Úřad práce (dále jen ÚP) je specializovaným, územně dekoncetrovaným, orgánem státní správy, který zajišťuje realizaci státní politiky zaměstnanosti. V systému státní správy je podřízeným orgánem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) Ministerstvo práce a sociálních věcí Historie MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce V roce 1988 bylo ovšem zrušeno a kompetence přešly na Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví. Ke znovuzřízení ministerstva práce a sociálních věcí došlo v roce 1990 v souladu s čl. 79 odst. 1 Ústavy zákonem č. 203/1990 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky, který s účinností k 1. červenci 1990 novelizoval zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Činnost MPSV Činnost MPSV je vymezena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. 9 Mezi hlavní úkoly MPSV v oblasti zaměstnanosti patří: zpracování celostátní koncepce a celostátních programů státní politiky zaměstnanosti, sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, tzn. vytváření prognóz v oblasti vývoje zaměstnanosti a přijímání opatření k realizaci politiky zaměstnanosti pomocí ovlivňování a usměrňování pracovních sil a pracovních míst tvorba národní soustavy povolání řízení úřadů práce podporuje rovné zacházení a přijímá opatření pro zamezení diskriminace a pro podporu přístupu k zaměstnání pro osoby se ztíženou možností zaměstnání 9 6 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 10

11 spravuje a rozhoduje o alokaci prostředků k realizaci státní politiky zaměstnanosti, na podporu opatření dle Evropského sociálního fondu a v rámci Evropských služeb zaměstnanosti rozvíjí mezinárodní spolupráci a spolupráci s Evropským společenstvím ve sféře zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, koordinuje činnost v oblasti vysílání občanů k zaměstnání v jiném členském státu Evropské unie se správními orgány těchto států v rámci podpory zaměstnávání osob se ztíženým postavením na trhu práce zřizuje státní rekvalifikační střediska a pracovně rehabilitační střediska vede centrální evidenci zájemců a uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postižením, cizinců a k povolení výkonu činnosti dětí spravuje povolení ke zprostředkování zaměstnání, vede evidenci těchto zprostředkovatelů a kontroluje jejich činnost vykonává kontrolní činnost a uděluje pokuty Organizační struktura MPSV V čele ministerstva je ministr, který je jmenován prezidentem na návrh předsedy vlády. Ministerstvo se dále dělí na 7 sekcí: Sekce vrchního ředitele kabinetu ministra Sekce náměstka ministra pro oblast sociálních služeb, sociální politiky a rodinné politiky Sekce vrchního ředitele pro oblast sociálního pojištění, příjmové politiky a posudkové služby Sekce státního tajemníka náměstka ministra pro oblast legislativní, pracovněprávní, mzdovou a bezpečnosti práce Sekce náměstka ministra pro oblast ekonomickou Sekce vrchní ředitelky pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahů Sekce vrchního ředitele pro oblast Správy služeb zaměstnanosti, jejíž odbory jsou zodpovědné za trh práce, poradenství a zprostředkování práce, financování služeb zaměstnanosti, metodiku a správního řízení a implementaci programů ESF. 11

12 3.2. Úřady práce Historie ÚP První předchůdce úřadů práce na českém území můžeme nalézt již na začátku 20. století v podobě sítě veřejných zprostředkovatelen. Od vzniku Československa až do roku 1938 byla snaha síť zprostředkovatelen zjednodušit a sjednotit jejich postup, to se však ne příliš dařilo. V roce 1939 se poprvé na našem území objevují úřady práce, které vznikly podle německého modelu. Jejich hlavním cílem v té době bylo především zajistit pracovní sílu pro nacistické Německo. Tyto úřady zanikly po válce na základě vládního nařízení a nahradily je úřady ochrany práce. Po událostech v únoru 1948 přestaly být tyto instituce potřebné, protože přestala existovat nezaměstnanost a povinnost zajistit občanům práci měly okresní úřady. Opětovná potřeba instituce na principu úřadu práce znovu vznikla až po roce 1989, který znamenal návrat k tržnímu hospodářství, a tím pádem i k nezaměstnanosti a k potřebě ji řešit. A tak vznikly zákonným opatřením ČNR č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů práce znovu úřady práce v podobě, v jaké existují dodnes Činnost ÚP Hlavní úkoly úřadu práce jsou specifikovány v 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ve svém spr. obvodě zpracovává koncepci vývoje nezaměstnanosti, sleduje a vyhodnocuje trh práce a na základě toho přijímá opatření Spolupracuje s ostatními spr. orgány na rozvoji trhu práce Dbá na rovné zacházení Stará se o projekty na podporu rozvoje lidských zdrojů Provádí zprostředkování zaměstnání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti Poskytuje poradenské a informační služby Uplatňuje aktivní politiku zaměstnanosti Vede evidence dle zákona 10 a předává je do centrálních evidencí Poskytuje údaje na žádost orgánu sociálního zabezpečení Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 11 Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 12

13 Poskytuje občanovi EU potvrzení pro účely udělení povolení k trvalému pobytu Vykonává kontrolní činnost včetně ukládání pokut Dále ještě provozuje 14 vyjmenovaných úřadů práce tyto činnosti: Zpracovává koncepce a strategie zaměstnanosti, statistiky, rozbory výhledy Koordinuje činnost ÚP při provádění aktivní politiky zaměstnanosti Vykonává Evropské služby zaměstnanosti Spolupracuje na vytváření mezinárodních programů a čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů Zřizuje školící a rekvalifikační střediska a pracovně rehabilitační střediska Spolupracuje s územně správními celky, odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů Zpracovává podklady pro udělování investičních pobídek Organizační struktura ÚP Správní obvody jsou shodné s územními obvody okresů. Správním obvodem Úřadu práce hlavního města Prahy je území obvodů hlavního města Prahy. 12 V současné chvíli se na území ČR nachází 77 úřadů práce, z nichž 14 je vyjmenovaných v zákoně 13 a plní činnosti nad rámec ostatních úřadů práce, a dále několik set detašovaných pracovišť. Místní příslušnost se řídí místem, kde má být zaměstnání vykonáno. Při zprostředkování práce je místně příslušný úřad práce v místě trvalého bydliště. Úřady práce vytvářejí: Poradní sbory tvořené zástupci odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, družstevních orgánů, organizací zdravotně postižených a územních správních celků. Jejich cílem je koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů Odborné pracovní skupiny, které posuzují formy pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. Zastoupeni jsou v nich organizace zdravotně postižených a zástupci zaměstnavatelů s více než 50% zdravotně postižených zaměstnanců odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 13 Příloha č. 2 k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 13

14 V čele úřadů práce stojí ředitel, který je jmenován ministrem MPSV na základě zvl. předpisu. 14 Struktura jednotlivých úřadů práce se řídí organizačním řádem a zpravidla se člení na Sekretariát ředitele Odbor zprostředkování - tento odbor zajišťuje evidenci nových uchazečů a zájemců o zaměstnání a zprostředkovává zaměstnání uchazečům i zájemcům o zaměstnání. Vydává rozhodnutí ve správním řízení, zpracovává výplaty podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Odbor poradenství - zajišťuje vymezené poradenské a zprostředkovatelské činnosti poskytované uchazečům. Zabezpečuje poradenství a speciální poradenství pro uchazeče o zaměstnání, zabezpečuje agendu povinného podílu občanů se ZPS, zajišťuje agendu chráněných pracovních míst a agendu příspěvku pro zaměstnavatele, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje rekvalifikace uchazečů, provádí výchovnou a poradenskou činnost v oblasti rekvalifikací. Odbor trhu práce - vede statistiku trhu práce, zabezpečuje monitoring zaměstnavatelů a evidenci nových volných pracovních míst, zajišťuje publicistické vztahy k veřejnosti, rozhoduje o vydání a odnětí pracovních povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí, vede agendu evidence občanů EU pracujících v ČR. Odbor právní a kontrolní - zabezpečuje kontrolní činnost vyplývající ze zákonných norem a předpisů, zároveň z podaných podnětů, provádí veřejnoprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory. Zabezpečuje právní službu pro potřeby ÚP, eviduje stížnosti. Odbor státní sociální podpory - zabezpečuje výplaty dávek SSP, provádí konzultační a poradenskou činnost na úseku SSP. Vede evidenci pohledávek a vymáhá přeplatky na dávkách. Odbor implementace ESF - poskytuje konzultace potenciálním žadatelů o finanční podporu z ESF, zabezpečuje činnost související s výběrem a odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 14

15 realizací projektů, jejich průběžným hodnocením a monitorováním po stránce finanční i věcné. Odbor ekonomický - vede účetnictví, ekonomickou statistiku, evidenci majetku, skladovou evidenci, zajišťuje provoz a údržbu a provádí inventarizaci majetku. Zajišťuje agendu spojenou se zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů. 15

16 4. Druhy činnosti úřadu práce a správní řízení vedená úřadem práce 4.1. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Členění osob se zdravotním postižením Nové členění osob se zdravotním postižením odpovídá mezinárodně uznávaným hlediskům zdravotně handicapovaných osob: Plně invalidní osoby osoby, které byly uznány plně invalidními orgány sociálního zabezpečení, tyto osoby prokazují svůj statut rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení nebo potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení Částečně invalidní osoby osoby, které byly uznány částečně invalidními orgány sociálního zabezpečení, tyto osoby prokazují svůj statut rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení nebo Rozhodnutím o přiznání částečného invalidního důchodu Osoby zdravotně znevýhodněné osoby, které byly uznány zdravotně znevýhodněnými úřadem práce Zdravotně znevýhodněná osoba je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 15 Nepříznivý stav by měl trvat déle než rok a podstatným způsobem omezovat psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti. O uznání osoby zdravotně znevýhodněné musí osoba písemně zažádat u příslušného úřadu práce. V žádosti uvede své identifikační údaje, jméno a adresu praktického lékaře, informace o předchozím posouzení zdravotního stavu, o své kvalifikaci a podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů. Úřad práce zažádá o posouzení posudkovou službu úřadu práce. Na základě posudku vydá úřad práce rozhodnutí. 15 Autorský kolektiv. Příručka pro posudkovou službu úřadu práce. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006, s

17 Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace je zaměřená na získání a udržení zaměstnání osobou se zdravotním postižením. Zahrnuje v sobě poradenství ve směru volby povolání a přípravy na zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Na pracovní rehabilitaci mají nárok všechny osoby se zdravotním postižením bez ohledu na to, zda jsou v evidenci úřadu práce. Úřad práce zabezpečuje pracovní rehabilitaci buď ve spolupráci s pracovněrehabilitačními středisky, nebo uzavírají dohody s fyzickými či právnickými osobami. Na základě žádosti zdravotně postižené osoby, která obsahuje identifikační údaje zdravotně postižené osoby a doklad o tom, že je osobou zdravotně postiženou, sestaví úřad práce individuální plán pracovní rehabilitace. Úřad práce hradí fyzické nebo právnické osobě, se kterou uzavírá dohodu, náklady. Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením patří mezi základní nástroje integrace zdravotně postižených osob na trhu práce Příprava na práci Příprava zdravotně postižených osob probíhá na chráněných pracovních místech a v chráněných pracovních dílnách, o kterých budu mluvit později, a také přímo na pracovišti pod dohledem asistenta nebo ve vzdělávacích střediscích. Příprava na zaměstnání by neměla přesáhnout 24 měsíců a specifikace přípravy na práci je uvedená v dohodě, kterou s osobou se zdravotním postižením uzavírá úřad práce. Po dobu přípravy na práci má osoba se zdravotním postižením nárok na hmotné zabezpečení za stejných podmínek jako při rekvalifikaci. Pro osoby zdravotně postižené se navíc uskutečňují specializované rekvalifikační kurzy Chráněná pracovní místa Chráněné pracovní místo je místo, které vytváří zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením. Povinností zaměstnavatele je v tomto případě toto místo provozovat minimálně 2 roky. O chráněném pracovním místě uzavírá zaměstnavatel dohodu s úřadem práce a může mu být po splnění podmínek poskytnut příspěvek na chráněné pracovní místo. Tento příspěvek může řad práce poskytnou i zdravotně postižené osobě, která se rozhodne vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Dále může být úřadem práce poskytnut příspěvek na provoz chráněného pracovního místa. 17

18 Chráněné pracovní dílny Chráněná pracovní dílna je místo, které slouží výhradně k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Proto musí průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením činit alespoň 60%. Zřizovatel chráněné pracovní dílny uzavírá s úřadem práce dohodu, a může pak získat příspěvky na zřízení chráněné pracovní dílny a na provozní náklady Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, má nárok na poskytnutí příspěvku. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se počítá podle zvláštního předpisu. 16 Příspěvek poskytuje po splnění podmínek a na základě žádosti úřad práce, který je místně příslušný podle sídla zaměstnavatele, a to vždy zpětně za předchozí kalendářní čtvrtletí. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 osob, mají povinnost zaměstnávat alespoň 4% osob se zdravotním postižením. Mají 3 možnosti, jak ji splnit, které mohou kombinovat: Zaměstnávají osoby zdravotně postižené Odebírají výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, chráněných dílen či zdravotně postižených osob samostatně výdělečně činných nebo jim zadávají zakázky. Odvodem do státního rozpočtu Pokud zaměstnavatel tuto povinnost neplní, vede s ním úřad práce správní řízení nesplnění povinnosti podle zvláštního předpisu Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Základní pojmy Zaměstnáváním se rozumí uzavírání pracovněprávních vztahů, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Tuzemským zaměstnavatelem je každá osoba, která zaměstnává zaměstnance bez ohledu na to, zda se jedná o českou nebo zahraniční firmu. Naopak zahraničním zaměstnavatelem je taková zaměstnavatel, který má sídlo v zahraničí a vysílá své zaměstnance k výkonu práce do ČR. Za cizince je považována 16 Vyhláška 518/2004 Sb. 17 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 18

19 osoba, která není občanem ČR, EU, EHP, Švýcarska ani jeho rodinným příslušníkem a nemá na území ČR trvalý pobyt Povolení k zaměstnávání cizinců Pokud chce zaměstnavatel zaměstnávat cizince musí zažádat místně příslušný úřad podle výkonu práce. Úřad práce rozhodne o povolení zaměstnávat cizince. Místo, na kterém chce zaměstnávat cizince, musí být nemožné obsadit uchazečem o zaměstnání. Povolení je vydáváno na dobu určitou, maximálně na 1 rok. Může být prodlouženo. Zaměstnavatel musí vést evidenci zaměstnaných osob, které nejsou občany ČR, a to nejen těch, k jejichž zaměstnávání musí mít povolení. Zároveň je zaměstnavatel povinen nahlásit úřadu práce každého zaměstnance, který není občanem ČR a to písemně do 10 kalendářních dnů od data, kdy tato osoba nastoupí na pracovní místo Povolení cizince k zaměstnání Cizinec může být přijat do zaměstnání pouze tehdy, pokud má povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu. Tyto podmínky se vztahují, na rozdíl od minulé právní úpravy, i na plnění běžných úkolů zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem družstva. Cizinec žádá o vydání povolení k zaměstnání sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, a to písemně. Žádost musí obsahovat: Identifikační údaje cizince Adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek Číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal Identifikační údaje budoucího zaměstnavatele Druh práce, místo výkonu práce, dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno Dále je cizinec povinen přiložit: Vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná Doklady osvědčující odbornou způsobilost pro vykonávané zaměstnání Lékařské potvrzení o zdravotním stavu cizince ne starší než 1 měsíc, ze kterého je patrné, zda je cizinec schopen práci vykonávat Další doklady dle charakteru zaměstnání nebo pokud to vyžaduje mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána Dále se požaduje, aby byly doklady úředně přeloženy do českého jazyka. 19

20 4.3. Výkon, umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Základní pojmy na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Za dítě je pro účely zákona o zaměstnanosti 18 rozumí osoba mladší 15 let nebo starší 15 let do doby ukončení povinné školní docházky. Tyto osoby mohou vykonávat pouze činnost uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní. Činnost musí být přiměřená věku dítěte, nesmí být pro něj nebezpečná, nesmí mu bránit ve vzdělávání a docházce do školy a nesmí ohrožovat jeho rozvoj. Za uměleckou a kulturní činnost se považuje hudební, pěvecká nebo taneční činnost, vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů. Reklamní činnost obnáší reklamu a propagaci výrobků, služeb a jiných předmětů a činnost v modelingu. Sportovní činnost v sobě zahrnuje provádění sportovních výkonů na veřejnosti. Za činnost, na kterou je třeba povolení, se nepovažuje: Zájmová kulturní činnost na uměleckých školách a v amatérských souborech Vystupování na akcích organizovaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče Činnost v rámci výchovy školou a školskými zařízeními Činnost v rámci mimoškolních aktivit a zájmových aktivit, pokud není vykonávaná za odměnu Povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Správní řízení o povolení výkonu činnosti dítěte vede úřad práce na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Žádost musí obsahovat: Identifikační údaje dítěte Identifikační údaje zákonného zástupce Písemný souhlas dítěte s vykonávanou činností s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dítěte Lékařský posudek praktického lékaře dítěte, že je dítě způsobilé činnost v uvedeném rozsahu vykonávat. Posudek nesmí být starší než 3 měsíce 18 Zákon č. 435/2000 Sb. 20

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. dubnu 2011 ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění zákonů č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

518/2004 Sb. VYHLÁKA

518/2004 Sb. VYHLÁKA 518/2004 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce ODBOROVÁ ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PODNIKU - METRO ZÁVODNÍ VÝBOR 141 41 PRAHA 4, SLIAČSKÁ 1 TELEFON 272 702 754 IČO 62932012 BANK. SPOJENÍ: ČS a.s., Praha 10 FAX 222 673 038 číslo účtu: 284830339/0800 Email:

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4637 367 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

198/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. (zákon o dobrovolnické službě) ČÁST PRVNÍ

198/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. (zákon o dobrovolnické službě) ČÁST PRVNÍ 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Změna: 436/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 420/2011 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více