Postavení a činnost úřadů práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení a činnost úřadů práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Postavení a činnost úřadů práce zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Petra Rolfová

2 OBSAH 1. Úvod Nezaměstnanost Právo na práci a právo na zaměstnání Rovné zacházení a zákaz diskriminace Ostatní instituce na trhu úseku zaměstnanosti Postavení úřadů práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce Druhy činnosti úřadu práce a správní řízení vedená úřadem práce Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Základní pojmy Povolení k zaměstnávání cizinců Povolení cizince k zaměstnání Výkon, umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Aktivní politika zaměstnanosti Kontrolní činnost Zprostředkování zaměstnání úřady práce Organizace a činnost oboru zprostředkování Úřadu práce v Liberci Organizace oboru zprostředkování Zprostředkování na hlavním pracovišti Liberec Zprostředkování na detašovaném pracovišti Frýdlant Zprostředkování na ostatních detašovaných pracovištích Závěr Použitá literatura Résumé

3 1. Úvod Nezaměstnanost je dnes problémem nejen ekonomickým, ale také sociálním. Ovlivňuje život celé společnosti, a to jak v oblasti rodinného života, tak především v oblasti veřejné správy. Proto jsem se ve své práci zaměřila na instituci, která se v každodenní praxi zabývá nezaměstnanými v celé škále jejich problémů, a tou je úřad práce. V první části jsem se pokusila vyjmenovat jednotlivé pojmy, které provázejí život každého občana, jako je nezaměstnanost, právo na práci, diskriminace a nerovné zacházení a stručně jsem se zmínila o ostatních institucích, které působí na trhu práce. Nezaměstnanost, právo na práci a zaměstnání i otázka diskriminace vycházejí z nejvyšší a nejdůležitější části právního řádu ČR, kterou je Ústava, respektive Listina základních práv a svobod. Veškeré další jednání všech institucí, včetně úřadu práce, z nich vychází. V další části jsem zařadila úřad práce v systému veřejné správy, specifikovala jeho postavení a organizační strukturu jednotlivých oddělení včetně jejich činnosti a historie. Dotkla jsem se také funkce nadřízeného orgánu, Ministerstva práce a sociálních věcí. Další část obsahuje popis jednotlivých činností úřadu práce a správních řízení, která jsou vedena při těchto činnostech. Popsala jsem obecné náležitosti správních řízení a dohody, které úřad práce uzavírá. Kapitolu jsem rozčlenila na oddíly podle činností úřadu práce. Největší část tohoto oddílu se zaměřuje na zprostředkování práce jako na jedno z nejdůležitějších odvětví ve státní politice zaměstnanosti, další pak například na pomoc při zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo na aktivní politiku zaměstnanosti, jejíž hlavním úkolem je pomáhat občanům nalézt své místo na trhu práce. V poslední kapitole jsem se snažila použít své poznatky a popsat praktické fungování oddělení zprostředkování Úřadu práce v Liberci. Nejdříve jsem nastínila organizační strukturu, vývoj zaměstnávání uchazečů o zaměstnání na jednotlivých pracovištích tohoto úřadu a specifika detašovaných pracovišť. Detailně jsem definovala průběh jednotlivých správních řízení, která oddělení a kteří pracovníci se jimi zabývají a jaké náležitosti mají obsahovat. Při vypracování práce jsem vycházela z použité literatury, internetových stránek a právních předpisů. Velice důležitá pro mě byla spolupráce s vedoucí detašovaného 3

4 pracoviště Úřadu práce v Liberci, která pro mě znamenala užitečnou možnost setkání s běžnou praxí na takovém pracovišti. Vycházela jsem z právního stavu platného k

5 2. Důležité pojmy na úseku zaměstnanosti 2.1. Nezaměstnanost Nabízí se otázka, co je nezaměstnanost, kdo je nezaměstnaný. To, že člověk má práci, ještě neznamená, že je zaměstnaný. Například žena v domácnosti není zaměstnaná, pokud zaměstnáním rozumíme placené zaměstnání, ale zároveň by o sobě určitě netvrdila, že nemá práci. Obecně lze proto říci, že nezaměstnaným se rozumí osoba, která je práce schopná, chce pracovat formou placené práce a zároveň nemá zaměstnání. Nezaměstnanost můžeme dále rozdělit na: Frikční nezaměstnanost nezaměstnanost osob, které mění zaměstnání a jako nezaměstnaní se vyskytují krátkou dobu Strukturální nezaměstnanost nezaměstnanost zaviněná úpadkem jednotlivých odvětví nebo velkých podniků Cyklická nezaměstnanost nezaměstnanost způsobená nedostatečným odbytem zboží Sezónní nezaměstnanost jedná se v podstatě o cyklickou nezaměstnanost, která se pravidelně opakuje v určitých ročních obdobích Neúplná zaměstnanost kapacita zaměstnance není plně využitá Nepravá nezaměstnanost osoby, kteří se vydávají za nezaměstnané, ale práci nechtějí a jen využívají výhody toho být nezaměstnaný Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost tvoří největší riziko u nezaměstnaných. Pokud člověk často za svou kariéru patří mezi nezaměstnané, zároveň roste riziko jeho dlouhodobé nezaměstnanosti. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou velkým problémem i z hlediska finanční náročnosti jak z hlediska sociálních dávek, tak z nutnosti zvýšené péče o ně při hledání zaměstnání 2.2. Právo na práci a právo na zaměstnání Jedná se o dva odlišné pojmy. Právo na práci patří k základním lidským právům tak, jak je vymezuje Listina základních práv a svobod. Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. 1 Tímto právem se specifikuje možnost občana si podle svého uvážení zvolit 1 Čl. 26 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod 5

6 povolání, získávat k němu kvalifikaci a věnovat se mu. Úkolem státu je chránit toto právo. Právo na zaměstnání je specifikováno v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jedná se o právo na zaměstnání, pokud osoba chce a může pracovat, a zároveň také o právo na zprostředkování práce a dalších služeb. Nejedná se tedy o právo dostat práci, tak jak bylo chápáno před rokem 1989, ale na právo mít opatřit si zaměstnání, a v případě, že toho občan není schopen, tak na pomoc státu při získání zaměstnání Rovné zacházení a zákaz diskriminace Diskriminace v obecném slova smyslu představuje znevýhodněné zacházení. Kritéria, na základě kterých je nepřípustné s lidmi nerovně zacházet, vycházejí z kriterií evropského práva, kde k nim patří rasa nebo etnický původ, pohlaví, sexuální orientace, věk, nepříznivý zdravotní stav, náboženství, víra nebo ateismus. V právu ČR jsou dále vyjmenovány další kritéria jako je jazyk, politické či jiné smýšlení, národnost, členství nebo činnost v politických stranách a hnutích, členství nebo činnost v odborech, sociální původ, majetek a rod. 2 Ne ve všech případech je striktní těchto ustanovení žádoucí, proto je v zákoně o zaměstnanosti 3 vymezeno, že za nerovné zacházení se nepovažuje rozlišování, které stanový tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Proto můžeme upřednostnit např. Roma při hledání zaměstnance do Centra pro Romy nebo při prodloužení podpůrčí doby při vyplácení podpory v nezaměstnanosti osoby ve vyšším věku. To ovšem neznamená, že bychom diskriminaci měli brát na lehkou váhu. Naopak je úkolem veřejné správy diskriminaci popírat a prosazovat rovné zacházení Ostatní instituce na trhu úseku zaměstnanosti Mezi nejdůležitější instituce na úseku práce patří Úřady práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí, kterým se podrobně věnuji v kapitole č Zaměstnavatelé Zaměstnavatelé do značné míry ovlivňují fungování trhu práce, a také proto jim ze zákona o zaměstnanosti 4 vyplývá několik oprávnění a povinností. 2 Čl. 3 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod 3 Zákon 435/2004, o zaměstnanosti 4 Zákon 435/2004, o zaměstnanosti 6

7 Povinnost zaměstnávat fyzické osoby v pracovněprávních vztazích V této oblasti se jedná především o potírání tzv. Švarcsystému. Zaměstnavatelé mají povinnost zabezpečovat běžné úkoly vyplývající z jejich činnosti pomocí osob v pracovněprávních vztazích. Toto ustanovení neplatí: Pokud běžné úkoly zajišťuje fyzická osoba sama nebo s pomocí manžela a dětí Pokud běžné úkoly zajišťuje právnická osoba prostřednictvím společníků nebo členů Pokud plnění běžných úkolů zajišťuje právnická nebo fyzická osoba dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce, kteří pracují pro agenturu na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě pracovněprávního vztahu Pokud plnění běžných úkolů svěří jiné právnické nebo fyzické osobě, která má tyto úkoly ve své činnosti a bude je vykonávat pomocí zaměstnanců v pracovněprávním vztahu Pokud se jedná o vytěsnění některých činností, tzv. outsourcing Ohlašovací povinnost Zaměstnavatel má několik možností, jak získat zaměstnance. Buď je může získat sám, pomocí pracovních agentur a nebo za pomoci úřadu práce. Pro tyto účely může od úřadu práce vyžadovat informace o trhu práce a poradenskou činnost při výběru vhodných zájemců či uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost do 10 kalendářních dnů ohlásit nově vzniklé nebo uvolněné místo úřadu práce, a to včetně jeho charakteristiky. Na žádost úřadu práce navíc ze svých volných pracovních míst vybere místa vhodná pro osoby, kterým je věnovaná zvýšená péče při zprostředkování práce. Úřad práce pak se souhlasem zaměstnavatele nabídku volných míst zveřejní, a to i elektronickým způsobem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, nemají diskriminační charakter a neodporují dobrým mravům. Za nedodržení ohlašovací povinnosti hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše Kč odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 7

8 Další povinnosti Zaměstnavatelé mají další specifické povinnosti vzhledem k cizincům a osobám se zdravotním poškození, kterým jsou věnovány samostatné oddíly Uspokojení mzdových nároků zaměstnance Úřad práce rozhoduje o uspokojení mzdových nároků zaměstnance. Jedná se o správní řízení dle zákona, 6 kdy je zaměstnavatel v platební neschopnosti a byl na něj vydán návrh na prohlášení konkurzu. Zaměstnanec může požádat místně příslušný úřad práce, který na své úřední desce vyvěsí do 5 dnů oznámení, že na něj by podán návrh na konkurs, žádost na uspokojení mzdových nároků zaměstnance. Za zaměstnance je považována ta fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, na základě kterých jí vznikly v době 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán návrh na prohlášení konkursu (dále jen "rozhodné období"), mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem. 7 Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informaci na své úřední desce, a v rozsahu odpovídajícím nejvýše splatným mzdovým nárokům za 3 měsíce rozhodného období. Žádost obsahuje: Identifikační údaje zaměstnance Identifikační údaje zaměstnavatele Výši uplatňovaných mzdových nároků a dobu, za kterou je uplatňuje Způsob jejich výplaty Údaje potřebné pro výpočet daně z příjmu Údaje o zdravotní pojišťovně Úřad práce rozhodne o uspokojení mzdových nároků zaměstnance, nebo tuto žádost zamítne Agentury práce Agentury práce jsou novým institutem v oblasti zaměstnanosti. Agentury práce zaměstnávají, zprostředkovávají a půjčují své zaměstnance dalším uživatelům. Podle zákona 8 provádí vyhledávání uchazečů o práci pro zaměstnavatele, vyhledávání zaměstnavatelů pro uchazeče, přímo zaměstnává fyzické osoby za účelem výkonu práce pro uživatele a vykovává poradenskou a informační činnost. Agentura může 6 Zákon 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 7 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně při platební neschopnosti zeměstnavatele 8 14 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 8

9 zprostředkovávat i zaměstnávání cizinců, zaměstnavatel musí nejdříve získat povolení od úřadu práce. Agentury mohou zpracovávat osobní údaje o fyzických osobách a o zaměstnavatelích, a to jen pro účely zprostředkování a statistiky a se souhlasem těchto osob. Agentury vykonávají svou činnost jako výdělečnou, nejsou ale oprávněny účtovat poplatky za zprostředkování fyzickým osobám. Agentura může svou činnost provozovat pouze na základě povolení MPSV, kterému podává písemnou žádost buď jako fyzická nebo právnická osoba. Po splnění podmínek rozhodne MPSV o udělení povolení ke zprostředkování. 9

10 3. Postavení úřadů práce Úřad práce (dále jen ÚP) je specializovaným, územně dekoncetrovaným, orgánem státní správy, který zajišťuje realizaci státní politiky zaměstnanosti. V systému státní správy je podřízeným orgánem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) Ministerstvo práce a sociálních věcí Historie MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce V roce 1988 bylo ovšem zrušeno a kompetence přešly na Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví. Ke znovuzřízení ministerstva práce a sociálních věcí došlo v roce 1990 v souladu s čl. 79 odst. 1 Ústavy zákonem č. 203/1990 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky, který s účinností k 1. červenci 1990 novelizoval zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Činnost MPSV Činnost MPSV je vymezena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. 9 Mezi hlavní úkoly MPSV v oblasti zaměstnanosti patří: zpracování celostátní koncepce a celostátních programů státní politiky zaměstnanosti, sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, tzn. vytváření prognóz v oblasti vývoje zaměstnanosti a přijímání opatření k realizaci politiky zaměstnanosti pomocí ovlivňování a usměrňování pracovních sil a pracovních míst tvorba národní soustavy povolání řízení úřadů práce podporuje rovné zacházení a přijímá opatření pro zamezení diskriminace a pro podporu přístupu k zaměstnání pro osoby se ztíženou možností zaměstnání 9 6 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 10

11 spravuje a rozhoduje o alokaci prostředků k realizaci státní politiky zaměstnanosti, na podporu opatření dle Evropského sociálního fondu a v rámci Evropských služeb zaměstnanosti rozvíjí mezinárodní spolupráci a spolupráci s Evropským společenstvím ve sféře zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, koordinuje činnost v oblasti vysílání občanů k zaměstnání v jiném členském státu Evropské unie se správními orgány těchto států v rámci podpory zaměstnávání osob se ztíženým postavením na trhu práce zřizuje státní rekvalifikační střediska a pracovně rehabilitační střediska vede centrální evidenci zájemců a uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postižením, cizinců a k povolení výkonu činnosti dětí spravuje povolení ke zprostředkování zaměstnání, vede evidenci těchto zprostředkovatelů a kontroluje jejich činnost vykonává kontrolní činnost a uděluje pokuty Organizační struktura MPSV V čele ministerstva je ministr, který je jmenován prezidentem na návrh předsedy vlády. Ministerstvo se dále dělí na 7 sekcí: Sekce vrchního ředitele kabinetu ministra Sekce náměstka ministra pro oblast sociálních služeb, sociální politiky a rodinné politiky Sekce vrchního ředitele pro oblast sociálního pojištění, příjmové politiky a posudkové služby Sekce státního tajemníka náměstka ministra pro oblast legislativní, pracovněprávní, mzdovou a bezpečnosti práce Sekce náměstka ministra pro oblast ekonomickou Sekce vrchní ředitelky pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahů Sekce vrchního ředitele pro oblast Správy služeb zaměstnanosti, jejíž odbory jsou zodpovědné za trh práce, poradenství a zprostředkování práce, financování služeb zaměstnanosti, metodiku a správního řízení a implementaci programů ESF. 11

12 3.2. Úřady práce Historie ÚP První předchůdce úřadů práce na českém území můžeme nalézt již na začátku 20. století v podobě sítě veřejných zprostředkovatelen. Od vzniku Československa až do roku 1938 byla snaha síť zprostředkovatelen zjednodušit a sjednotit jejich postup, to se však ne příliš dařilo. V roce 1939 se poprvé na našem území objevují úřady práce, které vznikly podle německého modelu. Jejich hlavním cílem v té době bylo především zajistit pracovní sílu pro nacistické Německo. Tyto úřady zanikly po válce na základě vládního nařízení a nahradily je úřady ochrany práce. Po událostech v únoru 1948 přestaly být tyto instituce potřebné, protože přestala existovat nezaměstnanost a povinnost zajistit občanům práci měly okresní úřady. Opětovná potřeba instituce na principu úřadu práce znovu vznikla až po roce 1989, který znamenal návrat k tržnímu hospodářství, a tím pádem i k nezaměstnanosti a k potřebě ji řešit. A tak vznikly zákonným opatřením ČNR č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů práce znovu úřady práce v podobě, v jaké existují dodnes Činnost ÚP Hlavní úkoly úřadu práce jsou specifikovány v 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ve svém spr. obvodě zpracovává koncepci vývoje nezaměstnanosti, sleduje a vyhodnocuje trh práce a na základě toho přijímá opatření Spolupracuje s ostatními spr. orgány na rozvoji trhu práce Dbá na rovné zacházení Stará se o projekty na podporu rozvoje lidských zdrojů Provádí zprostředkování zaměstnání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti Poskytuje poradenské a informační služby Uplatňuje aktivní politiku zaměstnanosti Vede evidence dle zákona 10 a předává je do centrálních evidencí Poskytuje údaje na žádost orgánu sociálního zabezpečení Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 11 Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 12

13 Poskytuje občanovi EU potvrzení pro účely udělení povolení k trvalému pobytu Vykonává kontrolní činnost včetně ukládání pokut Dále ještě provozuje 14 vyjmenovaných úřadů práce tyto činnosti: Zpracovává koncepce a strategie zaměstnanosti, statistiky, rozbory výhledy Koordinuje činnost ÚP při provádění aktivní politiky zaměstnanosti Vykonává Evropské služby zaměstnanosti Spolupracuje na vytváření mezinárodních programů a čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů Zřizuje školící a rekvalifikační střediska a pracovně rehabilitační střediska Spolupracuje s územně správními celky, odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů Zpracovává podklady pro udělování investičních pobídek Organizační struktura ÚP Správní obvody jsou shodné s územními obvody okresů. Správním obvodem Úřadu práce hlavního města Prahy je území obvodů hlavního města Prahy. 12 V současné chvíli se na území ČR nachází 77 úřadů práce, z nichž 14 je vyjmenovaných v zákoně 13 a plní činnosti nad rámec ostatních úřadů práce, a dále několik set detašovaných pracovišť. Místní příslušnost se řídí místem, kde má být zaměstnání vykonáno. Při zprostředkování práce je místně příslušný úřad práce v místě trvalého bydliště. Úřady práce vytvářejí: Poradní sbory tvořené zástupci odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, družstevních orgánů, organizací zdravotně postižených a územních správních celků. Jejich cílem je koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů Odborné pracovní skupiny, které posuzují formy pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. Zastoupeni jsou v nich organizace zdravotně postižených a zástupci zaměstnavatelů s více než 50% zdravotně postižených zaměstnanců odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 13 Příloha č. 2 k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 13

14 V čele úřadů práce stojí ředitel, který je jmenován ministrem MPSV na základě zvl. předpisu. 14 Struktura jednotlivých úřadů práce se řídí organizačním řádem a zpravidla se člení na Sekretariát ředitele Odbor zprostředkování - tento odbor zajišťuje evidenci nových uchazečů a zájemců o zaměstnání a zprostředkovává zaměstnání uchazečům i zájemcům o zaměstnání. Vydává rozhodnutí ve správním řízení, zpracovává výplaty podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Odbor poradenství - zajišťuje vymezené poradenské a zprostředkovatelské činnosti poskytované uchazečům. Zabezpečuje poradenství a speciální poradenství pro uchazeče o zaměstnání, zabezpečuje agendu povinného podílu občanů se ZPS, zajišťuje agendu chráněných pracovních míst a agendu příspěvku pro zaměstnavatele, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje rekvalifikace uchazečů, provádí výchovnou a poradenskou činnost v oblasti rekvalifikací. Odbor trhu práce - vede statistiku trhu práce, zabezpečuje monitoring zaměstnavatelů a evidenci nových volných pracovních míst, zajišťuje publicistické vztahy k veřejnosti, rozhoduje o vydání a odnětí pracovních povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí, vede agendu evidence občanů EU pracujících v ČR. Odbor právní a kontrolní - zabezpečuje kontrolní činnost vyplývající ze zákonných norem a předpisů, zároveň z podaných podnětů, provádí veřejnoprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory. Zabezpečuje právní službu pro potřeby ÚP, eviduje stížnosti. Odbor státní sociální podpory - zabezpečuje výplaty dávek SSP, provádí konzultační a poradenskou činnost na úseku SSP. Vede evidenci pohledávek a vymáhá přeplatky na dávkách. Odbor implementace ESF - poskytuje konzultace potenciálním žadatelů o finanční podporu z ESF, zabezpečuje činnost související s výběrem a odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 14

15 realizací projektů, jejich průběžným hodnocením a monitorováním po stránce finanční i věcné. Odbor ekonomický - vede účetnictví, ekonomickou statistiku, evidenci majetku, skladovou evidenci, zajišťuje provoz a údržbu a provádí inventarizaci majetku. Zajišťuje agendu spojenou se zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů. 15

16 4. Druhy činnosti úřadu práce a správní řízení vedená úřadem práce 4.1. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Členění osob se zdravotním postižením Nové členění osob se zdravotním postižením odpovídá mezinárodně uznávaným hlediskům zdravotně handicapovaných osob: Plně invalidní osoby osoby, které byly uznány plně invalidními orgány sociálního zabezpečení, tyto osoby prokazují svůj statut rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení nebo potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení Částečně invalidní osoby osoby, které byly uznány částečně invalidními orgány sociálního zabezpečení, tyto osoby prokazují svůj statut rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení nebo Rozhodnutím o přiznání částečného invalidního důchodu Osoby zdravotně znevýhodněné osoby, které byly uznány zdravotně znevýhodněnými úřadem práce Zdravotně znevýhodněná osoba je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 15 Nepříznivý stav by měl trvat déle než rok a podstatným způsobem omezovat psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti. O uznání osoby zdravotně znevýhodněné musí osoba písemně zažádat u příslušného úřadu práce. V žádosti uvede své identifikační údaje, jméno a adresu praktického lékaře, informace o předchozím posouzení zdravotního stavu, o své kvalifikaci a podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů. Úřad práce zažádá o posouzení posudkovou službu úřadu práce. Na základě posudku vydá úřad práce rozhodnutí. 15 Autorský kolektiv. Příručka pro posudkovou službu úřadu práce. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006, s

17 Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace je zaměřená na získání a udržení zaměstnání osobou se zdravotním postižením. Zahrnuje v sobě poradenství ve směru volby povolání a přípravy na zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Na pracovní rehabilitaci mají nárok všechny osoby se zdravotním postižením bez ohledu na to, zda jsou v evidenci úřadu práce. Úřad práce zabezpečuje pracovní rehabilitaci buď ve spolupráci s pracovněrehabilitačními středisky, nebo uzavírají dohody s fyzickými či právnickými osobami. Na základě žádosti zdravotně postižené osoby, která obsahuje identifikační údaje zdravotně postižené osoby a doklad o tom, že je osobou zdravotně postiženou, sestaví úřad práce individuální plán pracovní rehabilitace. Úřad práce hradí fyzické nebo právnické osobě, se kterou uzavírá dohodu, náklady. Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením patří mezi základní nástroje integrace zdravotně postižených osob na trhu práce Příprava na práci Příprava zdravotně postižených osob probíhá na chráněných pracovních místech a v chráněných pracovních dílnách, o kterých budu mluvit později, a také přímo na pracovišti pod dohledem asistenta nebo ve vzdělávacích střediscích. Příprava na zaměstnání by neměla přesáhnout 24 měsíců a specifikace přípravy na práci je uvedená v dohodě, kterou s osobou se zdravotním postižením uzavírá úřad práce. Po dobu přípravy na práci má osoba se zdravotním postižením nárok na hmotné zabezpečení za stejných podmínek jako při rekvalifikaci. Pro osoby zdravotně postižené se navíc uskutečňují specializované rekvalifikační kurzy Chráněná pracovní místa Chráněné pracovní místo je místo, které vytváří zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením. Povinností zaměstnavatele je v tomto případě toto místo provozovat minimálně 2 roky. O chráněném pracovním místě uzavírá zaměstnavatel dohodu s úřadem práce a může mu být po splnění podmínek poskytnut příspěvek na chráněné pracovní místo. Tento příspěvek může řad práce poskytnou i zdravotně postižené osobě, která se rozhodne vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Dále může být úřadem práce poskytnut příspěvek na provoz chráněného pracovního místa. 17

18 Chráněné pracovní dílny Chráněná pracovní dílna je místo, které slouží výhradně k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Proto musí průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením činit alespoň 60%. Zřizovatel chráněné pracovní dílny uzavírá s úřadem práce dohodu, a může pak získat příspěvky na zřízení chráněné pracovní dílny a na provozní náklady Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, má nárok na poskytnutí příspěvku. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se počítá podle zvláštního předpisu. 16 Příspěvek poskytuje po splnění podmínek a na základě žádosti úřad práce, který je místně příslušný podle sídla zaměstnavatele, a to vždy zpětně za předchozí kalendářní čtvrtletí. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 osob, mají povinnost zaměstnávat alespoň 4% osob se zdravotním postižením. Mají 3 možnosti, jak ji splnit, které mohou kombinovat: Zaměstnávají osoby zdravotně postižené Odebírají výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, chráněných dílen či zdravotně postižených osob samostatně výdělečně činných nebo jim zadávají zakázky. Odvodem do státního rozpočtu Pokud zaměstnavatel tuto povinnost neplní, vede s ním úřad práce správní řízení nesplnění povinnosti podle zvláštního předpisu Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Základní pojmy Zaměstnáváním se rozumí uzavírání pracovněprávních vztahů, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Tuzemským zaměstnavatelem je každá osoba, která zaměstnává zaměstnance bez ohledu na to, zda se jedná o českou nebo zahraniční firmu. Naopak zahraničním zaměstnavatelem je taková zaměstnavatel, který má sídlo v zahraničí a vysílá své zaměstnance k výkonu práce do ČR. Za cizince je považována 16 Vyhláška 518/2004 Sb. 17 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 18

19 osoba, která není občanem ČR, EU, EHP, Švýcarska ani jeho rodinným příslušníkem a nemá na území ČR trvalý pobyt Povolení k zaměstnávání cizinců Pokud chce zaměstnavatel zaměstnávat cizince musí zažádat místně příslušný úřad podle výkonu práce. Úřad práce rozhodne o povolení zaměstnávat cizince. Místo, na kterém chce zaměstnávat cizince, musí být nemožné obsadit uchazečem o zaměstnání. Povolení je vydáváno na dobu určitou, maximálně na 1 rok. Může být prodlouženo. Zaměstnavatel musí vést evidenci zaměstnaných osob, které nejsou občany ČR, a to nejen těch, k jejichž zaměstnávání musí mít povolení. Zároveň je zaměstnavatel povinen nahlásit úřadu práce každého zaměstnance, který není občanem ČR a to písemně do 10 kalendářních dnů od data, kdy tato osoba nastoupí na pracovní místo Povolení cizince k zaměstnání Cizinec může být přijat do zaměstnání pouze tehdy, pokud má povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu. Tyto podmínky se vztahují, na rozdíl od minulé právní úpravy, i na plnění běžných úkolů zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem družstva. Cizinec žádá o vydání povolení k zaměstnání sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, a to písemně. Žádost musí obsahovat: Identifikační údaje cizince Adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek Číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal Identifikační údaje budoucího zaměstnavatele Druh práce, místo výkonu práce, dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno Dále je cizinec povinen přiložit: Vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná Doklady osvědčující odbornou způsobilost pro vykonávané zaměstnání Lékařské potvrzení o zdravotním stavu cizince ne starší než 1 měsíc, ze kterého je patrné, zda je cizinec schopen práci vykonávat Další doklady dle charakteru zaměstnání nebo pokud to vyžaduje mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána Dále se požaduje, aby byly doklady úředně přeloženy do českého jazyka. 19

20 4.3. Výkon, umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Základní pojmy na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Za dítě je pro účely zákona o zaměstnanosti 18 rozumí osoba mladší 15 let nebo starší 15 let do doby ukončení povinné školní docházky. Tyto osoby mohou vykonávat pouze činnost uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní. Činnost musí být přiměřená věku dítěte, nesmí být pro něj nebezpečná, nesmí mu bránit ve vzdělávání a docházce do školy a nesmí ohrožovat jeho rozvoj. Za uměleckou a kulturní činnost se považuje hudební, pěvecká nebo taneční činnost, vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů. Reklamní činnost obnáší reklamu a propagaci výrobků, služeb a jiných předmětů a činnost v modelingu. Sportovní činnost v sobě zahrnuje provádění sportovních výkonů na veřejnosti. Za činnost, na kterou je třeba povolení, se nepovažuje: Zájmová kulturní činnost na uměleckých školách a v amatérských souborech Vystupování na akcích organizovaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče Činnost v rámci výchovy školou a školskými zařízeními Činnost v rámci mimoškolních aktivit a zájmových aktivit, pokud není vykonávaná za odměnu Povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Správní řízení o povolení výkonu činnosti dítěte vede úřad práce na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Žádost musí obsahovat: Identifikační údaje dítěte Identifikační údaje zákonného zástupce Písemný souhlas dítěte s vykonávanou činností s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dítěte Lékařský posudek praktického lékaře dítěte, že je dítě způsobilé činnost v uvedeném rozsahu vykonávat. Posudek nesmí být starší než 3 měsíce 18 Zákon č. 435/2000 Sb. 20

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost > Pro občany > Práva a povinnosti uchazeče a zájemce Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Žádost o zprostředkování zaměstnání ne_13zadzprostzam.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR ZAM UCHAZEČ EVIDENCE Záznam o dni podání žádosti: OSÚ S 15 Žádost o zprostředkování zaměstnání 26 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY. 1 [Komentář] HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY. 1 [Komentář] HLAVA II Systém ASPI - stav k 6.10.2013 do částky 119/2013 Sb. a 40/2013 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.02.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 9 Z Á K O N České národní

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_238_VES_18 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ze dne 13. května 2004)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ze dne 13. května 2004) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ze dne 13. května 2004) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět úpravy 1 Tento zákon v souladu s právem

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.7.2016 do částky 81/2016 Sb. a 18/2016 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 8.2017 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti

Vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Tiskové oddě lení Vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti Tisková zpráva Vláda České republiky schválila návrh nového zákona o zaměstnanosti. Ten vypracovalo Ministerstvo

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 23. září 2004, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 507/2005 Sb., č. 452/2008 Sb., č. 390/2011

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2 Úřad práce Česk eské republiky Karlovo nám. 1359/1 128 00 Praha 2 Úřad práce ČR od 1. 4. 2011 správním úřadem s celostátní působností nadřízený orgán MPSV organizační členění: generální ředitelství 14

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM stav k 16. 2.2015 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění zákonů č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. dubnu 2011 ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb.,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , o zaměstnanosti

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , o zaměstnanosti PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 527 Vládní návrh zákon ze dne...2003, o zaměstnanosti - 2 - Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Tisk 1997-2011 ATLAS consulting, spol. s r.o. - 1 - Tisk 1997-2011 ATLAS consulting, spol. s r.o. - 2 - ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 67 (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí:

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí: Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) Návrh na zamítnutí návrhu

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 435/2004 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 5.2011 Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

5 Vymezení některých pojmů

5 Vymezení některých pojmů (platí od 1. 915. 8. 2017 do 31. 8. 2017) 5 Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) identifikačními údaji 1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více