Postavení a činnost úřadů práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení a činnost úřadů práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Postavení a činnost úřadů práce zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Petra Rolfová

2 OBSAH 1. Úvod Nezaměstnanost Právo na práci a právo na zaměstnání Rovné zacházení a zákaz diskriminace Ostatní instituce na trhu úseku zaměstnanosti Postavení úřadů práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce Druhy činnosti úřadu práce a správní řízení vedená úřadem práce Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Základní pojmy Povolení k zaměstnávání cizinců Povolení cizince k zaměstnání Výkon, umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Aktivní politika zaměstnanosti Kontrolní činnost Zprostředkování zaměstnání úřady práce Organizace a činnost oboru zprostředkování Úřadu práce v Liberci Organizace oboru zprostředkování Zprostředkování na hlavním pracovišti Liberec Zprostředkování na detašovaném pracovišti Frýdlant Zprostředkování na ostatních detašovaných pracovištích Závěr Použitá literatura Résumé

3 1. Úvod Nezaměstnanost je dnes problémem nejen ekonomickým, ale také sociálním. Ovlivňuje život celé společnosti, a to jak v oblasti rodinného života, tak především v oblasti veřejné správy. Proto jsem se ve své práci zaměřila na instituci, která se v každodenní praxi zabývá nezaměstnanými v celé škále jejich problémů, a tou je úřad práce. V první části jsem se pokusila vyjmenovat jednotlivé pojmy, které provázejí život každého občana, jako je nezaměstnanost, právo na práci, diskriminace a nerovné zacházení a stručně jsem se zmínila o ostatních institucích, které působí na trhu práce. Nezaměstnanost, právo na práci a zaměstnání i otázka diskriminace vycházejí z nejvyšší a nejdůležitější části právního řádu ČR, kterou je Ústava, respektive Listina základních práv a svobod. Veškeré další jednání všech institucí, včetně úřadu práce, z nich vychází. V další části jsem zařadila úřad práce v systému veřejné správy, specifikovala jeho postavení a organizační strukturu jednotlivých oddělení včetně jejich činnosti a historie. Dotkla jsem se také funkce nadřízeného orgánu, Ministerstva práce a sociálních věcí. Další část obsahuje popis jednotlivých činností úřadu práce a správních řízení, která jsou vedena při těchto činnostech. Popsala jsem obecné náležitosti správních řízení a dohody, které úřad práce uzavírá. Kapitolu jsem rozčlenila na oddíly podle činností úřadu práce. Největší část tohoto oddílu se zaměřuje na zprostředkování práce jako na jedno z nejdůležitějších odvětví ve státní politice zaměstnanosti, další pak například na pomoc při zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo na aktivní politiku zaměstnanosti, jejíž hlavním úkolem je pomáhat občanům nalézt své místo na trhu práce. V poslední kapitole jsem se snažila použít své poznatky a popsat praktické fungování oddělení zprostředkování Úřadu práce v Liberci. Nejdříve jsem nastínila organizační strukturu, vývoj zaměstnávání uchazečů o zaměstnání na jednotlivých pracovištích tohoto úřadu a specifika detašovaných pracovišť. Detailně jsem definovala průběh jednotlivých správních řízení, která oddělení a kteří pracovníci se jimi zabývají a jaké náležitosti mají obsahovat. Při vypracování práce jsem vycházela z použité literatury, internetových stránek a právních předpisů. Velice důležitá pro mě byla spolupráce s vedoucí detašovaného 3

4 pracoviště Úřadu práce v Liberci, která pro mě znamenala užitečnou možnost setkání s běžnou praxí na takovém pracovišti. Vycházela jsem z právního stavu platného k

5 2. Důležité pojmy na úseku zaměstnanosti 2.1. Nezaměstnanost Nabízí se otázka, co je nezaměstnanost, kdo je nezaměstnaný. To, že člověk má práci, ještě neznamená, že je zaměstnaný. Například žena v domácnosti není zaměstnaná, pokud zaměstnáním rozumíme placené zaměstnání, ale zároveň by o sobě určitě netvrdila, že nemá práci. Obecně lze proto říci, že nezaměstnaným se rozumí osoba, která je práce schopná, chce pracovat formou placené práce a zároveň nemá zaměstnání. Nezaměstnanost můžeme dále rozdělit na: Frikční nezaměstnanost nezaměstnanost osob, které mění zaměstnání a jako nezaměstnaní se vyskytují krátkou dobu Strukturální nezaměstnanost nezaměstnanost zaviněná úpadkem jednotlivých odvětví nebo velkých podniků Cyklická nezaměstnanost nezaměstnanost způsobená nedostatečným odbytem zboží Sezónní nezaměstnanost jedná se v podstatě o cyklickou nezaměstnanost, která se pravidelně opakuje v určitých ročních obdobích Neúplná zaměstnanost kapacita zaměstnance není plně využitá Nepravá nezaměstnanost osoby, kteří se vydávají za nezaměstnané, ale práci nechtějí a jen využívají výhody toho být nezaměstnaný Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost tvoří největší riziko u nezaměstnaných. Pokud člověk často za svou kariéru patří mezi nezaměstnané, zároveň roste riziko jeho dlouhodobé nezaměstnanosti. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou velkým problémem i z hlediska finanční náročnosti jak z hlediska sociálních dávek, tak z nutnosti zvýšené péče o ně při hledání zaměstnání 2.2. Právo na práci a právo na zaměstnání Jedná se o dva odlišné pojmy. Právo na práci patří k základním lidským právům tak, jak je vymezuje Listina základních práv a svobod. Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. 1 Tímto právem se specifikuje možnost občana si podle svého uvážení zvolit 1 Čl. 26 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod 5

6 povolání, získávat k němu kvalifikaci a věnovat se mu. Úkolem státu je chránit toto právo. Právo na zaměstnání je specifikováno v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jedná se o právo na zaměstnání, pokud osoba chce a může pracovat, a zároveň také o právo na zprostředkování práce a dalších služeb. Nejedná se tedy o právo dostat práci, tak jak bylo chápáno před rokem 1989, ale na právo mít opatřit si zaměstnání, a v případě, že toho občan není schopen, tak na pomoc státu při získání zaměstnání Rovné zacházení a zákaz diskriminace Diskriminace v obecném slova smyslu představuje znevýhodněné zacházení. Kritéria, na základě kterých je nepřípustné s lidmi nerovně zacházet, vycházejí z kriterií evropského práva, kde k nim patří rasa nebo etnický původ, pohlaví, sexuální orientace, věk, nepříznivý zdravotní stav, náboženství, víra nebo ateismus. V právu ČR jsou dále vyjmenovány další kritéria jako je jazyk, politické či jiné smýšlení, národnost, členství nebo činnost v politických stranách a hnutích, členství nebo činnost v odborech, sociální původ, majetek a rod. 2 Ne ve všech případech je striktní těchto ustanovení žádoucí, proto je v zákoně o zaměstnanosti 3 vymezeno, že za nerovné zacházení se nepovažuje rozlišování, které stanový tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Proto můžeme upřednostnit např. Roma při hledání zaměstnance do Centra pro Romy nebo při prodloužení podpůrčí doby při vyplácení podpory v nezaměstnanosti osoby ve vyšším věku. To ovšem neznamená, že bychom diskriminaci měli brát na lehkou váhu. Naopak je úkolem veřejné správy diskriminaci popírat a prosazovat rovné zacházení Ostatní instituce na trhu úseku zaměstnanosti Mezi nejdůležitější instituce na úseku práce patří Úřady práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí, kterým se podrobně věnuji v kapitole č Zaměstnavatelé Zaměstnavatelé do značné míry ovlivňují fungování trhu práce, a také proto jim ze zákona o zaměstnanosti 4 vyplývá několik oprávnění a povinností. 2 Čl. 3 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod 3 Zákon 435/2004, o zaměstnanosti 4 Zákon 435/2004, o zaměstnanosti 6

7 Povinnost zaměstnávat fyzické osoby v pracovněprávních vztazích V této oblasti se jedná především o potírání tzv. Švarcsystému. Zaměstnavatelé mají povinnost zabezpečovat běžné úkoly vyplývající z jejich činnosti pomocí osob v pracovněprávních vztazích. Toto ustanovení neplatí: Pokud běžné úkoly zajišťuje fyzická osoba sama nebo s pomocí manžela a dětí Pokud běžné úkoly zajišťuje právnická osoba prostřednictvím společníků nebo členů Pokud plnění běžných úkolů zajišťuje právnická nebo fyzická osoba dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce, kteří pracují pro agenturu na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě pracovněprávního vztahu Pokud plnění běžných úkolů svěří jiné právnické nebo fyzické osobě, která má tyto úkoly ve své činnosti a bude je vykonávat pomocí zaměstnanců v pracovněprávním vztahu Pokud se jedná o vytěsnění některých činností, tzv. outsourcing Ohlašovací povinnost Zaměstnavatel má několik možností, jak získat zaměstnance. Buď je může získat sám, pomocí pracovních agentur a nebo za pomoci úřadu práce. Pro tyto účely může od úřadu práce vyžadovat informace o trhu práce a poradenskou činnost při výběru vhodných zájemců či uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost do 10 kalendářních dnů ohlásit nově vzniklé nebo uvolněné místo úřadu práce, a to včetně jeho charakteristiky. Na žádost úřadu práce navíc ze svých volných pracovních míst vybere místa vhodná pro osoby, kterým je věnovaná zvýšená péče při zprostředkování práce. Úřad práce pak se souhlasem zaměstnavatele nabídku volných míst zveřejní, a to i elektronickým způsobem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, nemají diskriminační charakter a neodporují dobrým mravům. Za nedodržení ohlašovací povinnosti hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše Kč odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 7

8 Další povinnosti Zaměstnavatelé mají další specifické povinnosti vzhledem k cizincům a osobám se zdravotním poškození, kterým jsou věnovány samostatné oddíly Uspokojení mzdových nároků zaměstnance Úřad práce rozhoduje o uspokojení mzdových nároků zaměstnance. Jedná se o správní řízení dle zákona, 6 kdy je zaměstnavatel v platební neschopnosti a byl na něj vydán návrh na prohlášení konkurzu. Zaměstnanec může požádat místně příslušný úřad práce, který na své úřední desce vyvěsí do 5 dnů oznámení, že na něj by podán návrh na konkurs, žádost na uspokojení mzdových nároků zaměstnance. Za zaměstnance je považována ta fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, na základě kterých jí vznikly v době 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán návrh na prohlášení konkursu (dále jen "rozhodné období"), mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem. 7 Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informaci na své úřední desce, a v rozsahu odpovídajícím nejvýše splatným mzdovým nárokům za 3 měsíce rozhodného období. Žádost obsahuje: Identifikační údaje zaměstnance Identifikační údaje zaměstnavatele Výši uplatňovaných mzdových nároků a dobu, za kterou je uplatňuje Způsob jejich výplaty Údaje potřebné pro výpočet daně z příjmu Údaje o zdravotní pojišťovně Úřad práce rozhodne o uspokojení mzdových nároků zaměstnance, nebo tuto žádost zamítne Agentury práce Agentury práce jsou novým institutem v oblasti zaměstnanosti. Agentury práce zaměstnávají, zprostředkovávají a půjčují své zaměstnance dalším uživatelům. Podle zákona 8 provádí vyhledávání uchazečů o práci pro zaměstnavatele, vyhledávání zaměstnavatelů pro uchazeče, přímo zaměstnává fyzické osoby za účelem výkonu práce pro uživatele a vykovává poradenskou a informační činnost. Agentura může 6 Zákon 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 7 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně při platební neschopnosti zeměstnavatele 8 14 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 8

9 zprostředkovávat i zaměstnávání cizinců, zaměstnavatel musí nejdříve získat povolení od úřadu práce. Agentury mohou zpracovávat osobní údaje o fyzických osobách a o zaměstnavatelích, a to jen pro účely zprostředkování a statistiky a se souhlasem těchto osob. Agentury vykonávají svou činnost jako výdělečnou, nejsou ale oprávněny účtovat poplatky za zprostředkování fyzickým osobám. Agentura může svou činnost provozovat pouze na základě povolení MPSV, kterému podává písemnou žádost buď jako fyzická nebo právnická osoba. Po splnění podmínek rozhodne MPSV o udělení povolení ke zprostředkování. 9

10 3. Postavení úřadů práce Úřad práce (dále jen ÚP) je specializovaným, územně dekoncetrovaným, orgánem státní správy, který zajišťuje realizaci státní politiky zaměstnanosti. V systému státní správy je podřízeným orgánem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) Ministerstvo práce a sociálních věcí Historie MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce V roce 1988 bylo ovšem zrušeno a kompetence přešly na Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví. Ke znovuzřízení ministerstva práce a sociálních věcí došlo v roce 1990 v souladu s čl. 79 odst. 1 Ústavy zákonem č. 203/1990 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky, který s účinností k 1. červenci 1990 novelizoval zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Činnost MPSV Činnost MPSV je vymezena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. 9 Mezi hlavní úkoly MPSV v oblasti zaměstnanosti patří: zpracování celostátní koncepce a celostátních programů státní politiky zaměstnanosti, sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, tzn. vytváření prognóz v oblasti vývoje zaměstnanosti a přijímání opatření k realizaci politiky zaměstnanosti pomocí ovlivňování a usměrňování pracovních sil a pracovních míst tvorba národní soustavy povolání řízení úřadů práce podporuje rovné zacházení a přijímá opatření pro zamezení diskriminace a pro podporu přístupu k zaměstnání pro osoby se ztíženou možností zaměstnání 9 6 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 10

11 spravuje a rozhoduje o alokaci prostředků k realizaci státní politiky zaměstnanosti, na podporu opatření dle Evropského sociálního fondu a v rámci Evropských služeb zaměstnanosti rozvíjí mezinárodní spolupráci a spolupráci s Evropským společenstvím ve sféře zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, koordinuje činnost v oblasti vysílání občanů k zaměstnání v jiném členském státu Evropské unie se správními orgány těchto států v rámci podpory zaměstnávání osob se ztíženým postavením na trhu práce zřizuje státní rekvalifikační střediska a pracovně rehabilitační střediska vede centrální evidenci zájemců a uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postižením, cizinců a k povolení výkonu činnosti dětí spravuje povolení ke zprostředkování zaměstnání, vede evidenci těchto zprostředkovatelů a kontroluje jejich činnost vykonává kontrolní činnost a uděluje pokuty Organizační struktura MPSV V čele ministerstva je ministr, který je jmenován prezidentem na návrh předsedy vlády. Ministerstvo se dále dělí na 7 sekcí: Sekce vrchního ředitele kabinetu ministra Sekce náměstka ministra pro oblast sociálních služeb, sociální politiky a rodinné politiky Sekce vrchního ředitele pro oblast sociálního pojištění, příjmové politiky a posudkové služby Sekce státního tajemníka náměstka ministra pro oblast legislativní, pracovněprávní, mzdovou a bezpečnosti práce Sekce náměstka ministra pro oblast ekonomickou Sekce vrchní ředitelky pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahů Sekce vrchního ředitele pro oblast Správy služeb zaměstnanosti, jejíž odbory jsou zodpovědné za trh práce, poradenství a zprostředkování práce, financování služeb zaměstnanosti, metodiku a správního řízení a implementaci programů ESF. 11

12 3.2. Úřady práce Historie ÚP První předchůdce úřadů práce na českém území můžeme nalézt již na začátku 20. století v podobě sítě veřejných zprostředkovatelen. Od vzniku Československa až do roku 1938 byla snaha síť zprostředkovatelen zjednodušit a sjednotit jejich postup, to se však ne příliš dařilo. V roce 1939 se poprvé na našem území objevují úřady práce, které vznikly podle německého modelu. Jejich hlavním cílem v té době bylo především zajistit pracovní sílu pro nacistické Německo. Tyto úřady zanikly po válce na základě vládního nařízení a nahradily je úřady ochrany práce. Po událostech v únoru 1948 přestaly být tyto instituce potřebné, protože přestala existovat nezaměstnanost a povinnost zajistit občanům práci měly okresní úřady. Opětovná potřeba instituce na principu úřadu práce znovu vznikla až po roce 1989, který znamenal návrat k tržnímu hospodářství, a tím pádem i k nezaměstnanosti a k potřebě ji řešit. A tak vznikly zákonným opatřením ČNR č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů práce znovu úřady práce v podobě, v jaké existují dodnes Činnost ÚP Hlavní úkoly úřadu práce jsou specifikovány v 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ve svém spr. obvodě zpracovává koncepci vývoje nezaměstnanosti, sleduje a vyhodnocuje trh práce a na základě toho přijímá opatření Spolupracuje s ostatními spr. orgány na rozvoji trhu práce Dbá na rovné zacházení Stará se o projekty na podporu rozvoje lidských zdrojů Provádí zprostředkování zaměstnání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti Poskytuje poradenské a informační služby Uplatňuje aktivní politiku zaměstnanosti Vede evidence dle zákona 10 a předává je do centrálních evidencí Poskytuje údaje na žádost orgánu sociálního zabezpečení Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 11 Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 12

13 Poskytuje občanovi EU potvrzení pro účely udělení povolení k trvalému pobytu Vykonává kontrolní činnost včetně ukládání pokut Dále ještě provozuje 14 vyjmenovaných úřadů práce tyto činnosti: Zpracovává koncepce a strategie zaměstnanosti, statistiky, rozbory výhledy Koordinuje činnost ÚP při provádění aktivní politiky zaměstnanosti Vykonává Evropské služby zaměstnanosti Spolupracuje na vytváření mezinárodních programů a čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů Zřizuje školící a rekvalifikační střediska a pracovně rehabilitační střediska Spolupracuje s územně správními celky, odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů Zpracovává podklady pro udělování investičních pobídek Organizační struktura ÚP Správní obvody jsou shodné s územními obvody okresů. Správním obvodem Úřadu práce hlavního města Prahy je území obvodů hlavního města Prahy. 12 V současné chvíli se na území ČR nachází 77 úřadů práce, z nichž 14 je vyjmenovaných v zákoně 13 a plní činnosti nad rámec ostatních úřadů práce, a dále několik set detašovaných pracovišť. Místní příslušnost se řídí místem, kde má být zaměstnání vykonáno. Při zprostředkování práce je místně příslušný úřad práce v místě trvalého bydliště. Úřady práce vytvářejí: Poradní sbory tvořené zástupci odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, družstevních orgánů, organizací zdravotně postižených a územních správních celků. Jejich cílem je koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů Odborné pracovní skupiny, které posuzují formy pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. Zastoupeni jsou v nich organizace zdravotně postižených a zástupci zaměstnavatelů s více než 50% zdravotně postižených zaměstnanců odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 13 Příloha č. 2 k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 13

14 V čele úřadů práce stojí ředitel, který je jmenován ministrem MPSV na základě zvl. předpisu. 14 Struktura jednotlivých úřadů práce se řídí organizačním řádem a zpravidla se člení na Sekretariát ředitele Odbor zprostředkování - tento odbor zajišťuje evidenci nových uchazečů a zájemců o zaměstnání a zprostředkovává zaměstnání uchazečům i zájemcům o zaměstnání. Vydává rozhodnutí ve správním řízení, zpracovává výplaty podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Odbor poradenství - zajišťuje vymezené poradenské a zprostředkovatelské činnosti poskytované uchazečům. Zabezpečuje poradenství a speciální poradenství pro uchazeče o zaměstnání, zabezpečuje agendu povinného podílu občanů se ZPS, zajišťuje agendu chráněných pracovních míst a agendu příspěvku pro zaměstnavatele, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje rekvalifikace uchazečů, provádí výchovnou a poradenskou činnost v oblasti rekvalifikací. Odbor trhu práce - vede statistiku trhu práce, zabezpečuje monitoring zaměstnavatelů a evidenci nových volných pracovních míst, zajišťuje publicistické vztahy k veřejnosti, rozhoduje o vydání a odnětí pracovních povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí, vede agendu evidence občanů EU pracujících v ČR. Odbor právní a kontrolní - zabezpečuje kontrolní činnost vyplývající ze zákonných norem a předpisů, zároveň z podaných podnětů, provádí veřejnoprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory. Zabezpečuje právní službu pro potřeby ÚP, eviduje stížnosti. Odbor státní sociální podpory - zabezpečuje výplaty dávek SSP, provádí konzultační a poradenskou činnost na úseku SSP. Vede evidenci pohledávek a vymáhá přeplatky na dávkách. Odbor implementace ESF - poskytuje konzultace potenciálním žadatelů o finanční podporu z ESF, zabezpečuje činnost související s výběrem a odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 14

15 realizací projektů, jejich průběžným hodnocením a monitorováním po stránce finanční i věcné. Odbor ekonomický - vede účetnictví, ekonomickou statistiku, evidenci majetku, skladovou evidenci, zajišťuje provoz a údržbu a provádí inventarizaci majetku. Zajišťuje agendu spojenou se zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů. 15

16 4. Druhy činnosti úřadu práce a správní řízení vedená úřadem práce 4.1. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Členění osob se zdravotním postižením Nové členění osob se zdravotním postižením odpovídá mezinárodně uznávaným hlediskům zdravotně handicapovaných osob: Plně invalidní osoby osoby, které byly uznány plně invalidními orgány sociálního zabezpečení, tyto osoby prokazují svůj statut rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení nebo potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení Částečně invalidní osoby osoby, které byly uznány částečně invalidními orgány sociálního zabezpečení, tyto osoby prokazují svůj statut rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení nebo Rozhodnutím o přiznání částečného invalidního důchodu Osoby zdravotně znevýhodněné osoby, které byly uznány zdravotně znevýhodněnými úřadem práce Zdravotně znevýhodněná osoba je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 15 Nepříznivý stav by měl trvat déle než rok a podstatným způsobem omezovat psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti. O uznání osoby zdravotně znevýhodněné musí osoba písemně zažádat u příslušného úřadu práce. V žádosti uvede své identifikační údaje, jméno a adresu praktického lékaře, informace o předchozím posouzení zdravotního stavu, o své kvalifikaci a podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů. Úřad práce zažádá o posouzení posudkovou službu úřadu práce. Na základě posudku vydá úřad práce rozhodnutí. 15 Autorský kolektiv. Příručka pro posudkovou službu úřadu práce. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006, s

17 Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitace je zaměřená na získání a udržení zaměstnání osobou se zdravotním postižením. Zahrnuje v sobě poradenství ve směru volby povolání a přípravy na zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Na pracovní rehabilitaci mají nárok všechny osoby se zdravotním postižením bez ohledu na to, zda jsou v evidenci úřadu práce. Úřad práce zabezpečuje pracovní rehabilitaci buď ve spolupráci s pracovněrehabilitačními středisky, nebo uzavírají dohody s fyzickými či právnickými osobami. Na základě žádosti zdravotně postižené osoby, která obsahuje identifikační údaje zdravotně postižené osoby a doklad o tom, že je osobou zdravotně postiženou, sestaví úřad práce individuální plán pracovní rehabilitace. Úřad práce hradí fyzické nebo právnické osobě, se kterou uzavírá dohodu, náklady. Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením patří mezi základní nástroje integrace zdravotně postižených osob na trhu práce Příprava na práci Příprava zdravotně postižených osob probíhá na chráněných pracovních místech a v chráněných pracovních dílnách, o kterých budu mluvit později, a také přímo na pracovišti pod dohledem asistenta nebo ve vzdělávacích střediscích. Příprava na zaměstnání by neměla přesáhnout 24 měsíců a specifikace přípravy na práci je uvedená v dohodě, kterou s osobou se zdravotním postižením uzavírá úřad práce. Po dobu přípravy na práci má osoba se zdravotním postižením nárok na hmotné zabezpečení za stejných podmínek jako při rekvalifikaci. Pro osoby zdravotně postižené se navíc uskutečňují specializované rekvalifikační kurzy Chráněná pracovní místa Chráněné pracovní místo je místo, které vytváří zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením. Povinností zaměstnavatele je v tomto případě toto místo provozovat minimálně 2 roky. O chráněném pracovním místě uzavírá zaměstnavatel dohodu s úřadem práce a může mu být po splnění podmínek poskytnut příspěvek na chráněné pracovní místo. Tento příspěvek může řad práce poskytnou i zdravotně postižené osobě, která se rozhodne vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Dále může být úřadem práce poskytnut příspěvek na provoz chráněného pracovního místa. 17

18 Chráněné pracovní dílny Chráněná pracovní dílna je místo, které slouží výhradně k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Proto musí průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením činit alespoň 60%. Zřizovatel chráněné pracovní dílny uzavírá s úřadem práce dohodu, a může pak získat příspěvky na zřízení chráněné pracovní dílny a na provozní náklady Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, má nárok na poskytnutí příspěvku. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se počítá podle zvláštního předpisu. 16 Příspěvek poskytuje po splnění podmínek a na základě žádosti úřad práce, který je místně příslušný podle sídla zaměstnavatele, a to vždy zpětně za předchozí kalendářní čtvrtletí. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 osob, mají povinnost zaměstnávat alespoň 4% osob se zdravotním postižením. Mají 3 možnosti, jak ji splnit, které mohou kombinovat: Zaměstnávají osoby zdravotně postižené Odebírají výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, chráněných dílen či zdravotně postižených osob samostatně výdělečně činných nebo jim zadávají zakázky. Odvodem do státního rozpočtu Pokud zaměstnavatel tuto povinnost neplní, vede s ním úřad práce správní řízení nesplnění povinnosti podle zvláštního předpisu Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Základní pojmy Zaměstnáváním se rozumí uzavírání pracovněprávních vztahů, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Tuzemským zaměstnavatelem je každá osoba, která zaměstnává zaměstnance bez ohledu na to, zda se jedná o českou nebo zahraniční firmu. Naopak zahraničním zaměstnavatelem je taková zaměstnavatel, který má sídlo v zahraničí a vysílá své zaměstnance k výkonu práce do ČR. Za cizince je považována 16 Vyhláška 518/2004 Sb. 17 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 18

19 osoba, která není občanem ČR, EU, EHP, Švýcarska ani jeho rodinným příslušníkem a nemá na území ČR trvalý pobyt Povolení k zaměstnávání cizinců Pokud chce zaměstnavatel zaměstnávat cizince musí zažádat místně příslušný úřad podle výkonu práce. Úřad práce rozhodne o povolení zaměstnávat cizince. Místo, na kterém chce zaměstnávat cizince, musí být nemožné obsadit uchazečem o zaměstnání. Povolení je vydáváno na dobu určitou, maximálně na 1 rok. Může být prodlouženo. Zaměstnavatel musí vést evidenci zaměstnaných osob, které nejsou občany ČR, a to nejen těch, k jejichž zaměstnávání musí mít povolení. Zároveň je zaměstnavatel povinen nahlásit úřadu práce každého zaměstnance, který není občanem ČR a to písemně do 10 kalendářních dnů od data, kdy tato osoba nastoupí na pracovní místo Povolení cizince k zaměstnání Cizinec může být přijat do zaměstnání pouze tehdy, pokud má povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu. Tyto podmínky se vztahují, na rozdíl od minulé právní úpravy, i na plnění běžných úkolů zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem družstva. Cizinec žádá o vydání povolení k zaměstnání sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, a to písemně. Žádost musí obsahovat: Identifikační údaje cizince Adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek Číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal Identifikační údaje budoucího zaměstnavatele Druh práce, místo výkonu práce, dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno Dále je cizinec povinen přiložit: Vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná Doklady osvědčující odbornou způsobilost pro vykonávané zaměstnání Lékařské potvrzení o zdravotním stavu cizince ne starší než 1 měsíc, ze kterého je patrné, zda je cizinec schopen práci vykonávat Další doklady dle charakteru zaměstnání nebo pokud to vyžaduje mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána Dále se požaduje, aby byly doklady úředně přeloženy do českého jazyka. 19

20 4.3. Výkon, umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Základní pojmy na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Za dítě je pro účely zákona o zaměstnanosti 18 rozumí osoba mladší 15 let nebo starší 15 let do doby ukončení povinné školní docházky. Tyto osoby mohou vykonávat pouze činnost uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní. Činnost musí být přiměřená věku dítěte, nesmí být pro něj nebezpečná, nesmí mu bránit ve vzdělávání a docházce do školy a nesmí ohrožovat jeho rozvoj. Za uměleckou a kulturní činnost se považuje hudební, pěvecká nebo taneční činnost, vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů. Reklamní činnost obnáší reklamu a propagaci výrobků, služeb a jiných předmětů a činnost v modelingu. Sportovní činnost v sobě zahrnuje provádění sportovních výkonů na veřejnosti. Za činnost, na kterou je třeba povolení, se nepovažuje: Zájmová kulturní činnost na uměleckých školách a v amatérských souborech Vystupování na akcích organizovaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče Činnost v rámci výchovy školou a školskými zařízeními Činnost v rámci mimoškolních aktivit a zájmových aktivit, pokud není vykonávaná za odměnu Povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Správní řízení o povolení výkonu činnosti dítěte vede úřad práce na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Žádost musí obsahovat: Identifikační údaje dítěte Identifikační údaje zákonného zástupce Písemný souhlas dítěte s vykonávanou činností s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dítěte Lékařský posudek praktického lékaře dítěte, že je dítě způsobilé činnost v uvedeném rozsahu vykonávat. Posudek nesmí být starší než 3 měsíce 18 Zákon č. 435/2000 Sb. 20

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 73/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 222/1999

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více