Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sopečná činnost a zemětřesení v České republice"

Transkript

1 GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Sopečná činnost a zemětřesení v České republice Václav MACHAČ IV.a, 2004/05 Osek n/b

2 Obsah 1 Úvod Teoretická a metodická část Zemětřesení Rozdělení zemětřesení Výskyt zemětřesení a jejich důsledky Seismologie Zemětřesení v České republice Severozápadní Čechy Ostravsko Zemětřesení s epicentry jižně od hranic s Českou republikou Sopky Rozdělení sopek Magma Doprovodné jevy Využití sopečné činnosti Sopky v České republice Závěr Příloha Seznam použité literatury

3 1.Úvod Zaměřil jsem se na sopečnou a zemětřesnou činnost v České republice, protože mě toto téma zajímá a také bych chtěl poukázat na to, že zemětřesení nemusí mít vždy jen obrovskou ničivou sílu a sopky ne vždy pouze ničí okolní krajinu, ale při každém zemětřesení a sopečné činnosti vzniká něco nového. Například se zvedá pohoří nebo vzniká lavový příkrov. Některé sekundární jevy těchto procesů umí člověk i využít ve svůj prospěch. Sopky a zemětřesení se na naší planetě vyskytují už od jejího vzniku a nic nenasvědčuje tomu, že by se v budoucnu měly omezit nebo úplně vymizet. Díky těmto dvěma jevům si můžeme obrazně představit jaké podmínky panují pod našimi nohami v hloubce několika desítek až stovek kilometrů a jaké to bylo na Zemi při jejím vzniku, když většinu povrchu pokrývala rozžhavená lavá a země se třásla pod stálými otřesy půdy. Tyto úkazy fascinovali celá pokolení lidské populace. Ve starověku si lidé zemětřesení a sopečnou činnost vysvětlovali tím nejjednodušším způsobem a to tak, že se na ně hněvají jejich bohové. V důsledku toho podnikali různé obřady, při kterých dokonce obětovali své blízké. Dnes už víme že zemětřesení a sopečnou činnost nijak neovlivníme, protože jsou vyvolané obrovskými silami, které vznikají v útrobách Země. Můžeme ale snížit tragické následky těchto úkazů. Například vhodnou stavbou budov, které odolají i silnějšímu zemětřesení. Zamezit velkým ztrátám na životech lze i včasným varováním obyvatelstva ohroženého území před sopečnou erupcí. Každý jistě zná historii antického města Pompeje. Málokdo však ví, že už několik týdnů před osudnou erupcí lidé pozorovali unikající páry na svazích sopky Vesuv. Nikdo jim ale neřekl, že sopka může každým okamžikem explodovat a oni musí rychle uprchnout do bezpečí. Některé výbuchy přicházejí téměř bez viditelných známek neklidu sopky, ale i toto nebezpečí se často dá předvídat díky nejmodernějším přístrojům na měření vulkanické činnosti. 3

4 2. Teoretická a metodická část Informace potřebné k mojí práci zabývající se zemětřesnou a sopečnou činností jsem hledal na internetu a v literatuře. Několik základních věcí jsem našel v učebnici Přírodopis 8. Údaje o zemětřesení jsem nalezl v knize Geologie I od B. Boučka a O. Kodyma na stranách 163 až 172. V knize s názvem Hlubiny Země od L. Čepka jsou na stranách106 a 107 přehledně vypsána ničivá zemětřesení v historii Země. Informace o rozdělení zemětřesení jsem našel v knize Geologie pro zeměpisce od F.Pauka a V. Habětína na stranách 45 a 46. Údaje o sopečné činnosti jsem získal v již zmíněné knize Geologie I na stranách 177 až 194. V knize na stranách 51 až 61 a v knize Geologie pro zeměpisce na stranách 42, 43, 44, kde byl text velmi přehledně zpracován. Informace o jednotlivých místech bývalé vulkanické činnosti jsem našel v knize Geomorfologie českých zemí od J. Demeka. Bližší údaje ohledně výskytu zemětřesení v České republice jsem čerpal z příručky Zemětřesení v západních Čechách, kterou vydala Akademie věd České republiky v roce Na internetu jsem sehnal většinu obrázků, které se nachází v mé práci a také nějaké novější informace, které se ve starších knihách, s nimiž jsem pracoval, nebyly. Na jsem našel informace o zemětřesení jenž zasáhlo Českou republiku v roce Na stránkách Geofyzikálního ústavu AV ČR jsem sehnal tabulku, která zaznamenává všechny větší otřesy půdy v ČR od roku Na stránce se nachází množství článku nejen o sopkách a zemětřeseních. Na stránkách je nepřeberné množství obrázků a textů o sopkách u nás i ve světe. Některé obrázky jsem si také musel sám nakreslit a přenést do počítače, kde jsem je následně upravil. 4

5 3. Zemětřesení Zemětřesení byla stejně jako povodně, neúroda, mor, považovány za boží tresty. Lidé se jich obávali a snažili se jim předcházet různými modlitbami a obřady. V minulosti si zemětřesení vyžádala velké množství obětí. Dnes už tyto jevy nejsou tak škodlivé. Jednak díky mezinárodní pomoci různých dobročinných organizací (např. Mezinárodní červený kříž). A jednak díky novým stavebním materiálům, které jsou schopny odolat i ničivým otřesům půdy. V žádném případě to ale neznamená, že zemětřesení jsou slabší a nebo se nevyskytují tak často, jako v minulosti. Zemětřesení je geologický proces, při kterém dochází k rychlému pohybu litosférických desek a zároveň se uvolňuje velké množství energie, díky čemuž dochází k otřesům půdy. Nejčastější příčina vzniku zemětřesení je následující. Zemská kůra je rozdělena na několik obrovských, pevných desek, které se velmi pomalu pohybují a kloužou těsně vedle sebe. Občas se okraje desek do sebe zaklíní nebo na sebe začnou vzájemně tlačit a tudíž se nemohou pohybovat. Začne se hromadit energie v podobě napětí. Když se odpor tření překoná, desky se najednou prudce pohnou a země se silně zachvěje. Otřesy trvají velmi krátce, od několik desítek sekund až po minutu. Největší škody jsou v epicentrum zemětřesení. To je místo na povrchu, kde jsou zemětřesné vlny nejsilnější.epicentrum leží přímo nad hypocentrem. Hypocentrum (ohnisko zemětřesení) je místo pod povrchem, nejčastěji v hloubce okolo 70 km, kde došlo k uvolnění energie. Odtud se zemětřesné vlny šíří všemi směry, ale různou rychlostí. Zemětřesení můžeme rozdělit do několika skupin podle polohy hypocentra a podle jevů, které zemětřesení předchází nebo jej doprovází. 3.1 Rozdělení zemětřesení Podle polohy hypocentra rozlišujeme různé druhy zemětřesení: Obyčejná zemětřesení s ohniskem v hloubkách do 60 km, při rozhraní mezi zemskou kůrou a pláštěm. Tato zemětřesení jsou nejpočetnější. Středně hluboká zemětřesení v hloubce km, s nejsilnějšími projevy v hloubkách km. Hluboká až velmi hluboká zemětřesení s ohnisky v hloubkách km. Tato zemětřesení byla zatím pozorována pouze v oblasti tichomoří. 5

6 Podle vzniku dělíme zemětřesení na: Tektonická, závalová a vulkanická: K tektonickým zemětřesením dochází při nahromadění velkého množství energie na místě střetu dvou litosférických desek. Jsou součástí horotvorné činnosti. Tyto zemětřesení mohou být velmi ničivá a naprostá většina zemětřesení patří do této skupiny, okolo 90%. Na vulkanická zemětřesení připadá 7% všech zemětřesení. Vyskytují se v okolí činných sopek a jsou způsobeny výbuchem plynů v sopce a tlakem magmatu, které se dere na zemský povrch. Většinou jsou doprovázeny hrozivým duněním, jenž vychází z útrob sopky. Nejmenší počet zemětřesení připadá na zemětřesení závalová (řítivá), okolo 3%. Vznikají například při propadu bývalých uhelných dolu nebo krasových oblastí a tudíž je nepřímo způsobuje i člověk svou činností. Takto vzniklá zemětřesení mají hypocentrum ve velmi malé hloubce a v České republice je můžeme pozorovat v Ostravské pánvi a Mostecké pánvi. 3.2 Výskyt zemětřesení a jejich důsledky Zemětřesení se v naprosté většině vyskytují na místech, kde se stýkají dvě litosférické desky a bývají shromážděna do zemětřesných rojů, obsahující až stovky větších či menších otřesů. Kdybychom si sestavili mapu výskytu sopek a porovnali ji s mapou, do které jsme zaznačili výskyt zemětřesení, došli bychom k výsledku, že zemětřesení se vyskytují v přibližně stejných oblastech jako sopky. Vysvětlení je prosté. Sopky také vznikají na neklidných místech, tedy na střetu litosférických desek (což dále rozvedu v oddíle Sopky). Nejvíce neklidné oblasti jsou: pobřeží Pacifiku a to především Japonsko, Indonésie a Tichomořské ostrovy. Méně častá, ale také velmi silná jsou zemětřesení v okolí Středozemního moře, hlavně tedy na Apeninském poloostrově a v Malé Asii. Uvolněním energie v hypocentrum nevznikají jen zemětřesné vlny, které se šíří prostředím. Při zemětřesení se v okolní krajině mohou vytvořit hluboké trhliny, dlouhé až několik stovek metrů. Podél těchto zlomů se okolní bloky hornin zvedají a postupně vytváří pohoří nebo naopak klesají a vznikají pánve a sníženiny. V horských oblastech může zemětřesení doprovázet sesuv půdy a laviny. Otřesy na moři vyvolávají vysoké a ničivé vlny (tsunami). Na širém moři není tsunami příliš znatelné, ale pokud se dostane k mělkému pobřeží, vystoupá do výše několika desítek metrů a smete vše co mu stojí v cestě. Tyto vlny se pohybují rychlostí až 800km/h! 6

7 3.3 Seismologie Věda, která se zabývá zemětřesení se nazývá seismologie. Na naší planetě se nachází seismické stanice, které neustále, 24 hodin denně, měří otřesy půdy. K tomu používají nejmodernější přístroje, tzv. seismografy. Jsou to zařízení, které dokáží určit sílu zemětřesení, jeho trvání a okamžik, kdy nastalo. Mohou zachytit i zemětřesení s hypocentrem vzdáleným tisíce kilometrů. Známe několik druhů seismografů, ale většina z nich zaznamenává otřesy pomocí jemného hrotu nebo světelného paprsku do začazeného papíru nebo na citlivý fotografický papír. Stopa na papíře je v době seismického klidu zhruba přímá. Při zaznamenání zemětřesných vln se záznam zklikatí. V praxi není seismograf nikdy úplně v klidu, protože na něj působí velmi slabé otřesy (tzv. seismický neklid), způsobené například průjezdem náklaďáku po silnici, příbojem, prudkými nárazy větru nebo pracujícími stroji v továrnách. Množství uvolněné energie v ohnisku udává veličina magnitudo, která se měří přístroji na seismických stanicích. Každé zemětřesení má svoji hodnotu pro magnitudo. A podle toho se určuje stupeň zemětřesení na Richterově stupnici (viz příloha tab. č.2). Ta má 10 stupňů a udává kolik energie se při zemětřesení uvolnilo v ohnisku. Intenzita otřesů se směrem od hypocentra snižuje. K porovnání intenzity zemětřesení nám slouží stupnice MSK-64, s 12 stupni (viz příloha tab. č.1). Pomocí zemětřesných vln mohou vědci zjistit z jakých hornin jsou složeny spodní vrstvy Země. Například v žulové vrstvě se otřesy šíří jinou rychlostí než v astenosféře (vrstva polotekutých hornin v hloubce 150 až 250km pod povrchem). Zemětřesné vlny se vyplatí studovat i kvůli realizaci zemětřesných opatření. Dnes už víme, kde se nejčastěji vyskytují zemětřesení, ale pořad nedokážeme určit kdy a kde dojde ke vzniku zemětřesení. V tektonicky činných oblastech se proto staví spíše nižší domy z poměrně pružných a lehkých materiálů, které se jen tak lehce nezřítí. V tomto oboru stavebnictví vynikají japonští inženýři, protože přes Japonské ostrovy prochází zemětřesná linie. Také se provádí technické zabezpečení plynovodu a vodovodu a zdejší obyvatelé jsou informováni co mají dělat v případě zemětřesení. I přes všechna tato opatření si zemětřesení vyžádají po celém světě mnoho obětí a způsobí množství škod. 7

8 4. Zemětřesení v České republice Česká republika se nenachází v oblasti styku dvou litosférických desek ani na území s vysokou vulkanickou činností a proto zde nemůžeme očekávat zemětřesení s takovou ničivou silou jako například v Japonsku. To ale neznamená, že se v České republice nevyskytují žádná zemětřesení. Zemětřesení u nás jsou ale méně častá a slabší než například v Japonsku. Podklad našeho státu tvoří poměrně tektonicky stabilní Český masív. Podmínky pro vznik zemětřesení jsou v oblastech, kde Český masív hraničí s dalšími geologickými celky. Českou republiku a její bezprostředním okolí, si můžeme rozdělit na dvě hlavní zemětřesné oblasti: Severozápadní Čechy a přilehlé německé oblasti (Bavorsko, Sasko). Ostravsko a okolí polských měst Katowice a Kraków. Mimo tyto dvě lokality se u nás zemětřesení vyskytují i v Jeseníkách. V roce 1998 a 2004 bylo u nás zaznamenáno více zemětřesení z Polska, konkrétně z okolí města Lubin, než v jiných letech. 28. června 1763 došlo k nejničivějšímu zemětřesení v Komárně, na území bývalého Československa. Zahynulo při něm 63 lidí a 102 bylo zraněno. Na dobové rytině (viz příloha obr. č.1) je zachycena vesnice po silných otřesech. Oblasti v ČR, kde je častý výskyt zemětřesení, jsou zaznamenány na obrázku č.2. 8

9 Obr. č.2: Zemětřesné oblasti v ČR (kreslil V. Machač) 4.1 Severozápadní Čechy Příčina výskytu zemětřesení v severozápadních Čechách je patrně zeslabení zemské kůry v této oblasti. Během geologického vývoje se toto zeslabení projevilo rozsáhlou sopečnou činností, například vznikem sopek jako jsou Doupovské hory a České středohoří. Zemětřesení zde mají charakter zemětřesných rojů, to znamená, že se zemětřesení vyskytují ve skupinách, kdy během několika dnů až týdnů dojde k většímu množství otřesů. První zpráva o zemětřesení v západních Čechách pochází z roku Toto území je vědecky sledováno už od roku 1895 a v roce 1908 byla v Chebu postavena první seismická stanice u nás. V letech 1985/1986, tedy v období, kdy se v České republice vyskytovalo množství zemětřesných rojů (viz. Graf č.1.), byly v Čechách nainstalovány novější a přesnější seismické stanice. Rozmístění dnešní seismických stanic je zaznamenáno na obrázku č.3, stejně jako poloha epicenter zemětřesení v letech

10 Obr. č.3: Rozmístění seismických stanic a epicenter zemětřesení v Čechách v roce (převzato a upraveno z informační brožury Geofyzikálního ústavu AV) Důkazem přetrvávající tektonické aktivity v severozápadních Čechách jsou výrony plynů a minerálních vod. Lidé od pradávna tato místa využívají k léčení svých chorob (Známé jsou Františkovy lázně, Karlovy Vary, Mariánské lázně a další). 4.2 Ostravsko Celé okolí Ostravy a přilehlých polských měst Katowice a Kraków je poddolováno v důsledku hlubinné těžby černého uhlí. Zemětřesení v této oblasti jsou slabší než v západních Čechách a omezují se na důlní otřesy. Obyvatelé Slezska se často setkávají s následky otřesů na povrchu, praskají jim domy, některá místa se propadají. Důlní otřesy se nevyskytují jen na Ostravsku, můžeme je pozorovat i v jiných oblastech, kde probíhala nebo probíhá těžba uhlí, například u Kladna. 10

11 4.3 Zemětřesení s epicentry jižně od hranic s Českou republikou Na naše území zasahují slabé otřesy z alpské oblasti. V posledních letech byly zaznamenány v okolí Českých Budějovic, Poohří, jižní Moravy. Ohniska leží na známé otřesné linii vídeňské, která vychází z údolí řeky Mury přes Semmering, a Baden, k Vídni a podle niž vystupují i termální prameny vylekalo obyvatelstvo České republiky zemětřesení s epicentrem v rakouských Alpách. Podle seismologů šlo o jedno z nejsilnějších zemětřesení za posledních dvacet let. Tyto otřesy pocítili lidé v Plzni, Klatovech, na jižní Moravě a v západních a středních Čechách. O zemětřesení informovaly sdělovací prostředky, včetně tisku (viz příloha, obr. č.4). I přes neobvyklou sílu zemětřesení nedošlo k žádným ztrátám na životech. Následující graf zaznamenává počet silnějších otřesů s intenzitou větší než III. MSK-64 na území ČR za posledních 200let: Graf č.1: Zemětřesení v ČR za posledních 200let (převzato z informační brožury Geofyzikálního ústavu AV) 11

12 5. Sopky Sopečná činnost existuje na naší planetě od chvíle, kdy utuhla zemská kůra. Nejvíce sopek je v místech, kde se stýkají dvě litosférické desky. V těchto oblastech dochází k hromadění energie a v důsledku toho i k zvyšování teploty. Když teplota přesáhne C (závisí na typu horniny) začnou se horniny tavit a vzniká magma. Jestli-že se magma začne hromadit poměrně blízko u povrchu, může v nejbližší době dojít k erupci (výbuchu) sopky a vylití magmatu do okolního prostředí. Co to vlastně sopka je? Sopka je místo na povrchu, kde se skrz zemskou kůru vylévá rozžhavené magma na povrch anebo kde se v minulosti magma vylévalo. V tomto případě mluvíme o vyhaslé sopce. Většina lidí si sopku představuje jako vysoký kužel či horu, z které vytéká láva nebo se z jejího vrcholu kouří. Tato představa není špatná, ale ani úplně správná. Sopka nemusí být jen vysoký kužel. Známe mnoho sopek, které téměř nevystupují nad okolní terén. Některé mohou být i pod úrovní okolní krajiny a jejich kráter lemuje jen prstenec popela. Pokud je sopka vysoká, nemusí mít vždy tvar kužele a její vrchol může tvořit i mohutný kráter. Sopky nemusí před erupcí kouří. V praxi platí, že čím klidnější sopka, tím horší bývají následky výbuchu. 5.1 Rozdělení sopek Vulkány lze dělit do různých skupin podle tvaru sopky nebo podle typu výbuchu. Druhy sopek podle sopečné činnosti: Explosivní sopky - při erupci se kráter roztrhne. Tyto sopky většinou leží pod úrovní okolního terénu. Takové sopky můžeme najít například v Německu, pochází z třetihor a dnes jsou jejich krátery většinou vyplněny vodou (maarová jezera). Výlevné sopky - nejčastěji z nich vytéká řídká čedičová láva a mají široký a plochý sopečný kužel. Příklad takových sopek jsou třeba havajské sopky, které jsou spojeny v jedno obří těleso o průměru 100 km. Smíšené sopky (stratovulkány) - se vyskytují nejčastěji a mají kuželovitý tvar. Příkladem takovéto sopky může být Vesuv v Itálii. Typy sopek podle tvaru kráteru: 12

13 Štítové sopky - mají širokou základnu a mírný spád, byly vytvořeny čedičovou lávou Andezitové sopky - mají strmé svahy, úzkou základnu. Sypané sopky - jsou tvořeny nasypanými vrstvy popela a lávy. Na následujícím obrázku je sopka a její povrchové i podpovrchové části. Obr. č.6: Schéma sopky (kreslil V. Machač) 1. Magmatický krb místo pod povrchem sopky, kde se hromadí magma. 2. Sopouch hlavní přívodný magmatický kanál, který vede z magmatického krbu ke kráteru sopky. 3. Ložní žíla magma, které proniká po hranicích vrstev. 4. Pravá žíla magma, které proniká napříč vrstvami hornin, směrem k povrchu. 5. Lakolit podpovrchové těleso, které vzniklo utuhnutím magmatu, má typický bochníkovitý tvar. 6. Vedlejší přívodný kanál vede magma trhlinami ve svazích sopky k postraním kráterům. 7. Lávový příkrov vrstvy lávy a sopečného popela, které se ukládají na svazích sopky. 8. Kráter bývá na vrcholu sopky, vytéká z něj hlavní lávový proud. 13

14 5.2 Magma Slovem magma označujeme natavené horniny, spolu s vodou CO 2, SO 4, H 2 S, O 2 a dalšími příměsi. Vzniká v hlubinách Země (desítek až stovek kilometrů) za vysokých teplot a tlaků, jenž zde působí. Po trhlinách v litosféře se dostává k povrchu a částečně se ochlazuje a tuhne. Při čemž krystalizují různé minerály a tvoří se nová hornina. Takto vzniklé horniny označujeme jako vyvřelé horniny. Pokud se magma dostane na povrch, říkáme mu láva. Jestli-že láva utuhne na povrchu, vznikají výlevné vyvřeliny. Když magma utuhne pod povrchem, což může trvat i několik milionů let, vznikají hlubinné vyvřeliny. Rozlišujeme dva druhy magmatu: Magma čedičové - je řídké a tudíž rychle teče (i 100 km/h). Pokud utuhne v hlubinách Země, vzniká hornina s názvem gabro. V případě že utuhne na povrchu vznikne čedič. Žulové magma - je hustší než čedičové magma. Většinou tuhne už pod povrchem a vytváří tak žulová tělesa. Když utuhne na povrchu vznikne ryolit. 5.3 Doprovodné jevy Sopečné erupci může předcházet mnoho jevů, které upozorňují na blížící se výbuch vulkánu. Sopka může i několik let před erupcí kouřit, v okolí sopky lze pozorovat zvýšenou geotermální aktivitu, například gejzíry vody. Těsně před výbuchem či přímo při něm jsou ze sopky vystřelovány tzv. sopečné pumy. Jedná se o útržky lávy, které v letu utuhnou a dopadu na zem. Erupce je doprovázena pyroklastickým mrakem, což je mračno žhavých plynů a hornin, jenž může zahubit mnoho lidí. Pokud je v blízkosti kráteru led a sníh, může při výbuchu roztát a oblast v okolí sopky zaplavit. Většinou s sebou proud vody strhne ještě sopečný prach a vzniknou obávané bahnotoky. Při silnější erupci se mohou objevit i zemětřesení. 5.4 Využití sopečné činnosti Člověk se naučil využívat sekundární jevy sopečné činnosti. Geotermální prameny, jenž v těchto oblastech vyvěrají, k vytápění budov, skleníků (Island a Nový Zéland). Léčivá minerální vřídla se využívají v lékařství. Na sypkých vyvrženinách vznikají výborné podmínky pro pěstování mnoha zemědělských plodin. 14

15 6. Sopky v České republice Na území České republiky se nenachází žádná činná sopka. Můžeme zde pozorovat pozůstatky po sopečné činnosti, i když ne v takovém množství jako u našich sousedu ve Slovenské republice. Vznik sopek na našem území souvisí s třetihorním alpínským vrásněním. Ještě na konci mladších třetihor a začátku čtvrtohor existovaly v českých zemích činné sopky. Zvlášť v severních Čechách a na severní Moravě. Komorní a Železná Hůrka u Chebu jsou ploché a nízké a jejich kužele tvoří převážně sopečný popel a struska. Jsou to nejmladší sopky u nás. Vznikly před lety v chebském zlomu v západních Čechách a jejich lávové proudy jsou slabé. Další mladé sopky jsou u Bruntálu v Jeseníkách, Uhlířský vrch, Velký a Malý Roudný a Venušina sopka. Jsou také nenápadné a tvoří je vrstvy sopečných tufů. Uhlířský vrch je napůl rozebrán díky těžbě tufů, takže si lze podrobně prohlédnout vodorovně uložené vrstvy sypkých vyvrženin a sopečných pum. Velký Roudný, nejzachovalejší moravský stratovulkán je těžbou zatím nedotčen. Zachovaly se i lávové proudy, které se kdysi vylily z jeho kráteru. Jsou tři a měří skoro pět kilometrů. Také sousední Malý Roudný, plochá kupovitá sopka, zaplavil údolí štěrkové terasy Moravice dlouhým lávovým proudem. Nejznámější je Venušina sopka. Dosahuje sotva poloviny výše předešlých. Je to plochý stratovulkán, se čtyřmi lávovými proudy. Všechny výše jmenované jsou nevelké, nedosahují ani 800m, ale na jiných místech naší země existovali obrovité a zkázonosné vulkány. Například Doupovské hory jsou pozůstatky jediné ohromné sopky. Průměr jejich kužele měří asi 30km. Zachovalá vrstva sopečných vyvrženin je 600m vysoká. České středohoří vznikalo ve stejné době jako Doupovské hory (přibližně polovina třetihor). Je to složitý vulkanický celek, ze kterého dnes působením eroze zůstaly jen zbytky. Dominantou Českého ráje jsou dva obnažené sopečné sopouchy- Trosky. Pozůstatkem sopečné činnosti je i vrch Káčov u Mnichova Hradiště. Jedná se o vypreparovanou výplň sopouchu, která díky tvrdosti přetrvala věky, zatím co měkčí sopečný kužel dávno odnesla voda a vítr. Samostatně umístěnou sopkou, opředenou mnoha pověstmi, je hora Říp. Všechny oblasti, kde se nachází sopky si lze prohlédnout na obr. č.5. 15

16 Obr. č.5: Místa bývalé sopečné činnosti v ČR (převzato z internetu) Poslední projevy sopečné činnosti jsou i teplé minerální prameny vyvěrající v blízkosti vyhaslých sopečných pohoří. Například prameny v podkrušnohorském zlomu v Karlových Varech. Zvláštní přírodní rezervace je SOOS u Františkových Lázní. Ve vrstvách písku se hromadí oxid uhličitý, který si proráží cestu na povrch nepropustnými vrstvami. Tyto útvary se nazývají mofety. Za suššího počasí se v nich udržuje husté černé bahno, které propouští unikající plyn s hlasitým mlaskáním. Nesprávně se jim říká bahenní sopky, ale s opravdovými sopkami nemají nic společného. 16

17 7. Závěr Naše vlast se nachází v relativně klidné oblasti střední Evropy. V dnešní době se zde nevyskytují žádné větší zemětřesení, které by ohrožovali cela města nebo vulkány, jenž by hrozily výbuchem. Oblast České republiky není geologicky aktivní, protože se nenachází na styku litosférických desek. Ale v minulosti se na území naší země nacházela celá řada malých i obrovských vulkánů. Hlavně ve třetihorách byly oblasti Jeseníků a severních Čech pokryty spoustou sopek, ze kterých dnes už nezbylo vůbec nic nebo jen malé vyvýšeniny, které by sopkami nikdo nenazval. Ve čtvrtohorách už sopečná činnost ustávala a sopky vystřídal pevninský ledovec, který pokrýval hraniční pohoří na severu naší republiky. Dnes se v oblastech, kde se v minulosti vyskytovaly sopky, nacházejí jen teplé minerální prameny, jenž jsou důkazy bývalé sopečné činnosti. O výskytu zemětřesení v dávné minulosti naší země toho víme jen velmi málo, protože po zemětřesení nezbude žádný dlouhodobější úkaz, který by dokazoval výskyt zemětřesení. Důkazy o zemětřesení máme až z novější doby, kdy lidé už uměli psát a uchovat tak informace pro příští generace. V dnešní době zaznamenáváme mnoho zemětřesení, ale téměř žádné není nebezpečné pro lidi. Jen ojediněle vznikají drobné škody na obydlích. Zemětřesení v České republice mají charakter důlních otřesů. Také tu lze pocítit zemětřesení s epicentrem v aktivní alpské oblasti. Díky moderním přístrojům ale můžeme zaznamenat i zemětřesné vlny z druhé strany světa. Dnes žijeme v době, kdy si člověk podmanil i sílu atomu a naučil se ji využívat ve svůj prospěch. Ale zemětřesení a sopečná činnost jsou jevy, které vznikají v důsledku obrovských tlaků zevnitř Země. Tyto pochody člověk asi v nejbližší době nijak neovlivní a nezmění. A pokud něco nejde změnit, tak se s tím budeme muset naučit žít tak, aby nedocházelo k obrovským ztrátám na lidských životech v důsledku špatného systému varování před zemětřesením, tsunami nebo sopečným výbuchem. 17

18 8. Příloha Tab. č.1: Projevy seismické intenzity podle stupnice MSK-64 I. Zaznamenávají pouze přístroje II. Pocítí vnímavé osoby III. Slabé kývání zavěšených předmětů IV. Okna, dveře, nádobí řinčí V. Pociťuje většina lidí, nestabilní předměty se kácí VI. Poškození omítek a komínů, trhliny ve zdech VII. Těžké poškození chatrných budov, zničení komínů, na svazích trhliny v zemi VIII. Poškození i dobrých budov, sesuvy půdy, trhliny v půdě IX. Panika, zřícení chatrných budov X. Poškození i speciálně konstruovaných budov, mostů a cest XI. Nepoužitelné silnice a železnice, zničení potrubí, sesuvy XII. Změní se tvářnost krajiny Stupeň Projevy Odhadnutá četnost za rok Do 2,5 Zaznamenáno pouze přístroji ,5-5,4 Pociťováno lidmi, velmi malé škody ,5-6,0 Drobné poruchy na stavbách 500 6,1-6,9 Destruktivní účinky v zalidněných oblastech 100 7,0-7,9 Velké škody, velmi závažná zemětřesení 20 8,0 a více Úplná destrukce měst a vesnic v okolí epicentra Jedno za 5 let Tab. č.2: Richterova stupnice Obr.č.4: Článek z Práva ( ) o zemětřesení s epicentrem v Rakousku (převzato z internetu) 18

19 Obr. č.1: Vesnice po zemětřesení v roce 1763 (převzato z internetu) Obr. č.5: Starý lávový proud na Vinařické hoře u Kladna (převzato z internetu) 19

20 9. Seznam použité literatury Literatura: J.Vališ V.Ďurovi Přírodopis 8 Státní pedagogické nakladatelství Praha 1989 F. Pauk V. Habětín Geologie pro zeměpisce Státní pedagogické nakladatelství Praha 1979 Demek J. Geomorfologie Českých zemí Československá akademie věd Praha 1965 V.Bouška D. Abrahámová Geologie pro gymnázia Státní pedagogické nakladatelství Praha 1983 B. Bouček O. Kodým Geologie I Československá akademie věd Praha 1958 L. Čepek Hlubiny Země Orbis Praha 1943 www adresy:

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY Petr Skřehot 1 Obsah 1. Synoptické mapy... 3 2. Vzduchové hmoty poslové z dalekých krajů... 4 3. Fronty a čáry instability... 5 4. Cyklogeneze... 8 5. Regenerace cyklóny...

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Rises and Falls of a Regional Power Center An Overview of the

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Člověk proti zkáze

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Člověk proti zkáze Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Člověk proti zkáze Jméno a příjmení: Josef Nešněra Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Aleš Misař, Václava Vinecká Datum odevzdání:

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Geografie pro veřejnou správu Jan Pekař Historickogeografické aspekty

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD

VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice VLIV DOPRAVY NA ČISTOTU VOD Daniel Cikán, II. ročník, DP-SV Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více