Tato norma byla prodana firme :K.B.K. fire,s.r.o.,ico Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato norma byla prodana firme :K.B.K. fire,s.r.o.,ico 25905031 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem!"

Transkript

1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS ; Červenec 2003 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň ČSN EN Fire classification of construction products and building elements Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests Classement au feu des produits et elements de construction Partie 1: Classement a partir des donnéerales de sélection des substrats Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten Teil 1: Ergebnissen aus dne Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2002. Evropská norma EN :2002 má status české technické normy. This standard is the Czech version of the European Standard EN :2002. The European Standard EN :2002 has the status of a Czech Standard. Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje z července S účinností od se ruší ČSN z , která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. S účinností od se ruší ČSN z , která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Český normalizační institut, Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

2 Národní předmluva Změny proti předchozí normě Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN :2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z července 2002 převzala EN :2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Vzhledem k rozdílnosti koncepce této evropské normy ohledně klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň oproti stávající koncepci požární bezpečnosti staveb v ČR bylo nezbytné zpracovat národní přílohu k této normě, která obsahuje převod požadavků požárních projektových norem řady ČSN 7308 na třídy stavebních výrobků v reakci na oheň podle této. Přechodná opatření: výsledky zkoušek stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot podle rušené ČSN , která platí souběžně s touto normou do , platí do ; stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot podle ČSN platí do Citované normy pren ISO 1182 nahrazena EN ISO 1182, zavedenou v ČSN EN ISO 1182 (ČSN ) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Zkouška nehořlavosti pren ISO 1716 nahrazena EN ISO 1716, zavedenou v ČSN EN ISO 1716 (ČSN ) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Stanovení spalného tepla pren ISO nahrazena EN ISO , zavedenou v ČSN EN ISO (ČSN ) Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla pren ISO nahrazena EN ISO , zavedenou v ČSN EN ISO (ČSN ) Zkoušení reakce na oheň Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene EN zavedena v ČSN EN ( ) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů EN zavedena v ČSN EN ( ) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu EN ISO zavedena v ČSN EN ISO ( ) Požární bezpečnost Slovník Citované předpisy Směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE, v platném znění. Upozornění na národní přílohu Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje převod požadavků projektových norem řady ČSN na třídy stavebních výrobků v reakci na oheň podle této. Vypracování normy Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČO , Ing. Roman Zoufal, CSc. ve spolupráci s Ing. Vladimírem Reichelem, DrSc. Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček 2

3 EVROPSKÁ NORMA EN EUROPEAN STANDARD Únor 2002 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ICS ; Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň Fire classification of construction products and building elements Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests Classement au feu des produits et elements de construction Partie 1: Classement a partir des donnéerales de sélection des substrats Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten Teil 1: Ergebnissen aus dne Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten Tato evropská norma byla schválena CEN Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze. Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. CEN Evropský výbor pro normalizaci European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel 2002 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN :2002 E jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 3

4 Obsah Strana Předmluva... 7 Úvod Předmět normy Normativní odkazy Termíny, definice a značky Termíny a definice Značky a zkratky Třídy reakce na oheň Zkušební metody Zkouška nehořlavosti (pren ISO 1182) Stanovení spalného tepla (pren ISO 1716) Zkouška jednotlivým hořícím předmětem (EN 13823) Zkouška zápalnosti (pren ISO ) Stanovení chování podlahových krytin při hoření užitím zdroje sálavého tepla (pren ISO ) Principy zkoušení a přípravy zkušebních těles Obecné požadavky na přípravu zkušebních těles Specifické požadavky pro zkoušky nehořlavosti a spalného tepla Specifické požadavky pro zkoušku jednotlivým hořícím předmětem, zkoušku zápalnosti a pro stanovení chování podlahových krytin při hoření užitím zdroje sálavého tepla Počet zkoušek pro klasifikaci Zkoušení stavebních výrobků kromě podlahových krytin Třída E Třídy D, C, B Třídy A1, A Stejnorodé výrobky Nestejnorodé í výrobky Výrobky třídy A Doplňková klasifikace s1, s2, s3 podle tvorby kouře Doplňková klasifikace d0, d1, d2 podle plamenně hořících kapek/částic Zkoušení podlahových krytin (viz tabulku 2) Třída E fl Třídy D fl, C fl, B fl Třídy A1 fl, A2 fl Stejnorodé výrobky Nestejnorodé výrobky Výrobky třídy A2 fl Doplňková klasifikace s1, s2 podle tvorby kouře Klasifikační kritéria pro stavební výrobky kromě podlahových krytin Všeobecně Třída F Třída E

5 Strana 10.4 Třída D Třída C Třída B Třída A Všeobecně Stejnorodé výrobky Nestejnorodé výrobky Třída A Stejnorodé výrobky Nestejnorodé výrobky Doplňková klasifikace s1, s2, s3 pro tvorbu kouře Všeobecně s s s Doplňková klasifikace d0, d1, d2 pro plamenně hořící kapky/částice Výrobky klasifikované A2, B, C, D Výrobky klasifikované E Klasifikační kritéria pro podlahové krytiny Všeobecně Třída F fl Třída E fl Třída D fl Třída C fl Třída B fl Třída A2 fl Všeobecně Stejnorodé výrobky Nestejnorodé výrobky Třída A1 fl Stejnorodé výrobky Nestejnorodé výrobky Doplňková klasifikace s1, s2 pro tvorbu kouře Všeobecně s s Uvádění klasifikace Stavební výrobky kromě podlahových krytin Podlahové krytiny Oblast využití klasifikace Protokol o klasifikaci Všeobecně

6 Strana 14.2 Obsah a úprava Příloha A (informativní) Základní informace pro použití rozhodnutí Komise z 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci stavebních výrobků podle reakce na oheň A.1 Všeobecně A.2 Předpoklady A.3 Referenční požární situace A.3.1 Referenční požární situace pro stavební výrobky kromě podlahových krytin A.3.2 Referenční požární situace pro podlahové krytiny A.4 Vztah mezi třídami a referenčními požárními situacemi A.4.1 Všeobecně A.4.2 Všechny stavební výrobky kromě podlahových krytin A.4.3 Podlahové krytiny Příloha B (normativní) Protokol o klasifikaci podle reakce na oheň B.1 Obecné uspořádání úvodní strany B.2 Úvod B.3 Podrobné informace o klasifikovaném výrobku B.3.1 Původ a konečné použití B.3.2 Popis B.4 Protokoly o zkoušce a výsledky zkoušky využité pro tuto klasifikaci B.4.1 Protokoly o zkoušce B.4.2 Výsledky zkoušek stavebních výrobků kromě podlahových krytin B.4.3 Výsledky zkoušek podlahových krytin B.5 Klasifikace a oblast přímé aplikace B.5.1 Odkaz a oblast přímé aplikace B.5.2 Klasifikace B.5.3 Oblast použití B.6 Ustanovení o využitelnosti B.6.1 Omezení B.6.2 Upozornění Bibliografie

7 Předmluva Tato evropská normy byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 127 Požární bezpečnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI. Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze A, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Komise CEN, CENELEC a EOTA připravující technické specifikace, které obsahují požadavky na chování ve vztahu k reakci na oheň, mají uvádět odkazy na klasifikaci podle reakce na oheň popsanou v této evropské normě a ne odkazovat přímo na jakoukoliv určitou zkušební metodu. EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb sestává z následujících částí: Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti, kromě vzduchotechnických zařízení Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti komponentů běžných provozních instalací (jiných než systémů pro řízení kouře) Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek komponentů systémů pro řízení kouře Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. 7

8 Úvod Cílem této evropské normy je definovat a harmonizovat postupy klasifikace stavebních výrobků podle jejich reakce na oheň. Tato klasifikace je založena na zkušebních metodách uvedených v kapitole 5. Tato evropská norma byla vypracována na podporu druhého základního požadavku směrnice ES o stavebních výrobcích (89/106/EHS) jak je rozveden v Interpretačním dokumentu 2: Požární bezpečnost (OJ C62 Vol. 37). Základní informace o rozhodnutí Komise jsou uvedeny v příloze A. Evropská Komise sestavila seznam výrobků, které mohou být za určitých podmínek zařazeny do třídy A1 bez zkoušení. Tato informace je uvedena v rozhodnutí Komise 96/603/ES ze 4. října 1996 uvádějícím seznam výrobků patřících do tříd A1 a A1 fl Bez příspěvku k požáru. Části 2, 3 a 4 této evropské normy se týkají klasifikace vycházející ze zkoušek požární odolnosti. Část 5 pokrývá klasifikaci vycházející ze zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru. POZNÁMKA Pokud je klasifikace založená na zkouškách a kritériích uvedených v tabulkách 1 a 2 nevhodná, může být definovaným postupem uplatněn jeden nebo více referenčních scénářů (reprezentativní zkoušky ve skutečném rozměru odpovídající dohodnutému požárnímu riziku). 8

9 1 Předmět normy Tato evropská norma určuje postup klasifikace podle reakce na oheň pro všechny stavební výrobky včetně výrobků zabudovaných v konstrukcích staveb. Výrobky jsou uvažovány ve vztahu k jejich konečnému použití. Tento dokument platí pro dvě kategorie výrobků, které jsou v této evropské normě ošetřeny samostatně: stavební výrobky kromě podlahových krytin; podlahové krytiny. POZNÁMKA Postup klasifikace některých dalších kategorií výrobků je dosud ve vývoji a může být nezbytné doplnit jej do této normy (viz rozhodnutí Komise 2000/147/ES). 2 Normativní odkazy Do této normy jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn). pren ISO 1182 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Zkouška nehořlavosti (Reaction to fire tests for building products Non-combustibility test (ISO/FDIS 1182:2000)) pren ISO 1716:1998 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Stanovení spalného tepla (Reaction to fire tests for building products Determination of the gross calorific value (ISO/DIS 1716:1998)) pren ISO Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla (Reaction to fire tests for floorings Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source (ISO/FDIS :2000)) pren ISO Zkoušení reakce na oheň Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (Reaction to fire tests for building products Part 2: Ignitability when subjected to direct impigement of flame (ISO/DIS :1999)) EN Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů (Reaction to fire tests for building products Conditioning procedures and general rules for selection of substrates) EN Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (Reaction to fire tests for building products Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by single burning item) EN ISO Požární bezpečnost Slovník (Fire safety Vocabulary (ISO 13943:1999)) 3 Termíny, definice a značky 3.1 Termíny a definice Pro účely této evropské normy platí termíny a definice: POZNÁMKA Definice totožné s uvedenými v EN ISO jsou označeny výrobek (product) materiál, prvek nebo složka, o nichž jsou požadovány informace 9

10 3.1.2 materiál (material) jednotlivá základní látka nebo rovnoměrně rozložená směs látek, např. kov, kámen, dřevo, beton, minerální vlna s rovnoměrně rozloženým pojivem, polymery stejnorodý výrobek (homogeneous product) výrobek, který sestává z jednoho materiálu a jako celek má jednotnou hustotu a složení nestejnorodý výrobek (non-homogeneous product) výrobek, který nesplňuje požadavky na stejnorodý výrobek; je to výrobek složený z jedné nebo několika podstatných a/nebo nepodstatných složek podstatná složka (substantial component) materiál, který tvoří významnou část nestejnorodého výrobku; vrstva o plošné hmotnosti 1,0 kg/m 2 nebo tloušťce 1,0 mm se pokládá za podstatnou složku nepodstatná složka (non-substantial component) materiál, který netvoří významnou část nestejnorodého výrobku; vrstva o plošné hmotnosti < 1,0 kg/m 2 nebo tloušťky < 1,0 mm se pokládá za nepodstatnou složku; dvě nebo více nepodstatných vrstev, které k sobě přiléhají (tj. bez žádné podstatné složky, příp. žádných podstatných složek, mezi vrstvami), se považují za jednu nepodstatnou složku a musí tudíž dohromady splňovat požadavky na vrstvu, která je nepodstatnou složkou vnitřní nepodstatná složka (internal non-substantial component) nepodstatná složka, která je z obou stran kryta nejméně jednou podstatnou složkou vnější nepodstatná složka (external non-substantial component) nepodstatná složka, která z jedné strany není kryta podstatnou složkou podlahová krytina (flooring) vrchní vrstva/vrstvy podlah, která zahrnuje jakoukoliv povrchovou vrstvu společně s případným podkladem, podložkou, mezivrstvami a lepidly podklad (substrate) výrobek, který je použit bezprostředně pod výrobkem, o kterém jsou požadovány informace; pro podlahové krytiny je to podlaha, na niž je podlahová krytina upevňována, nebo materiál reprezentující tuto podlahu standardní podklad (standard substrate) výrobek, který reprezentuje podklad v konečném použití konečné použití (end use application) skutečné použití výrobku zohledňující všechny okolnosti, které mají vliv na chování tohoto výrobku v rozličných požárních situacích; zahrnuje takové okolnosti jako jsou celkové množství, orientace, umístění vzhledem k okolním výrobkům a způsob upevnění požární vlastnosti (fire performance) reakce materiálů a konstrukcí, vystavených definovanému požáru (EN ISO 13943) 10

11 reakce na oheň (reaction to fire) odezva výrobku na oheň, kterému je za určitých podmínek vystaven, vyvolaná jeho vlastním rozkladem požární scénář (fire scenario) podrobný popis podmínek, včetně podmínek prostředí, jednoho nebo více stádií od stádia před zapálením/vznícením až do ukončení hoření při skutečném požáru na určeném místě nebo při simulaci ve skutečném měřítku (EN ISO 13943) referenční scénář (reference scenario) riziková situace využitá jako referenční pro danou zkušební metodu nebo klasifikační systém požární situace (fire situation) stadium rozvoje požáru přirozeně charakterizované silou a rozměrem tepelného toku na napadený výrobek hoření (combustion) exotermní reakce látky s oxidantem (EN ISO 13943) POZNÁMKA Při hoření obecně vznikají zplodiny, doprovázené plameny a/nebo viditelným světlem kalorická hodnota (calorific value) tepelná energie uvolněná hořením jednotky hmotnosti dané látky (EN ISO 13943) POZNÁMKA Vyjadřuje se v joulech na kilogram spalné teplo (gross calorific potential) kalorická hodnota materiálu po dokonalém hoření, kdy všechna vzniklá voda je zcela zkondenzovaná příspěvek k požáru (contribution to fire) výrobkem uvolněná energie ovlivňující rozvoj požáru v situaci před a po celkovém vzplanutí zápalnost/vznětlivost (ignitability) míra snadnosti, s jakou se může materiál zapálit/vznítit za stanovených podmínek (EN ISO 13943) uvolňované teplo (heat release) uvolňování tepelné energie hořením materiálů za stanovených podmínek (EN ISO 13943) namáhání malým plamenem (small fire attack) tepelné působení vyvolané malým plamenem například zápalky nebo zapalovače úroveň vystavení (level of exposure) intenzita, trvání a rozsah tepelného působeni na výrobek rozšíření plamene (flame spread) vertikální rozšíření plamene (F s ) je vzdálenost změřená v souladu s pren ISO k nejvýše položenému bodu, ke kterému dosáhla špička plamene Postranní šíření plamene je největší vzdálenost dosažená trvale se vyskytujícím plamenem, změřená v souladu s EN

12 trvalé plamenné hoření (sustained flaming) přetrvávání plamene na nebo po povrchu po minimální časový interval (EN ISO 13943) plně rozvinutý požár (fully developed fire) stav požáru, kdy na všech hořlavých materiálech v posuzovaném prostoru probíhá hoření (EN ISO 13943) celkové vzplanutí (flashover) přechod do stavu, kdy je celý povrch uzavřeného prostoru zachvácen požárem hořlavých materiálů (EN ISO 13943) plamenně hořící kapky/částice (flamming droplets/particles) materiál oddělující se v průběhu požární zkoušky od zkušebního tělesa a pokračující v plamenném hoření po minimální dobu uvedenou ve zkušební metodě kritický tepelný tok při uhasnutí (CHF) (critical heat flux at extinguishment) tepelný tok (kw/m 2 ) dopadající na plochu zkušebního tělesa v místě, kde se plamen přestal šířit a mohl následně uhasnout; zaznamenaná výsledná hodnota tepelného toku se určuje interpolací měření s nehořlavou kalibrační deskou tepelný tok v X-té minutě (HF-X) (heat flux at X minutes) celkový tepelný tok (kw/m 2 ) přijatý zkušebním tělesem v místě největšího rozšíření plamene za prvních X minut zkoušky kritický tok (CF) (critical flux) tok tepelného záření, při kterém zháší plamen (CHF) nebo tok tepelného záření po třiceti minutách zkoušky (HF-30) podle toho, který z nich je nižší (tj. tok odpovídající většímu rozšíření plamene) ohrožení kouřem (smoke hazard) možnosti ohrožení zdraví a života osob a/nebo možnosti vzniku škod na majetku kouřem FIGRA (FIGRA) index rozvoje hoření využívaný pro účely klasifikace Pro třídy A2 a B, FIGRA = FIGRA 0,2 MJ Pro třídy C a D, FIGRA = FIGRA 0,4 MJ FIGRA 0,2 MJ (FIGRA 0,2 MJ ) maximální hodnota poměru tepla uvolněného ze zkušebního tělesa a příslušného času při použití THR hranice 0,2 MJ POZNÁMKA FIGRA 0,2 MJ je podrobně popsána v EN FIGRA 0,4 MJ (FIGRA 0,4 MJ ) maximální hodnota poměru tepla uvolněného ze zkušebního tělesa a příslušného času při použití THR hranice 0,4 MJ POZNÁMKA FIGRA 0,4 MJ je podrobně popsána v EN

13 SMOGRA (SMOGRA) rychlost vývinu kouře; maximální hodnota poměru množství kouře uvolněného ze zkušebního tělesa a příslušného času POZNÁMKA SMOGRA je podrobně popsána v EN Značky a zkratky Značky a zkratky odpovídají příslušné zkušební metodě. T vzrůst teploty [K] m úbytek hmotnosti [%] F s šíření plamene [mm] FIGRA index rychlosti rozvoje požáru využívaný pro účely klasifikace FIGRA 0,2MJ index rychlosti rozvoje požáru při dosažení THR hodnoty 0,2 MJ FIGRA 0,4MJ index rychlosti rozvoje požáru při dosažení THR hodnoty 0,4 MJ LFS postranní šíření plamene [m] PCS spalné teplo PCI čisté spalné teplo SMOGRA rychlost vývinu kouře t f plamenné období [s] THR 600s celkové uvolňování tepla za 600 s [MJ] TSP 600s celková tvorba kouře za 600 s [m 2 ] střední hodnota souboru výsledků souvislého parametru určeného v souladu s odpovídající zkušební metodou při využití minimálního počtu zkoušek stanovených ve zkušební metodě m střední hodnota souboru výsledků souvislého parametru určeného v souladu s postupem 7.3 a použitá pro klasifikaci 4 Třídy reakce na oheň Třídy reakce na oheň spolu s požadavky na chování jsou uvedeny v: tabulce 1 pro stavební výrobky kromě podlahových krytin; tabulce 2 pro podlahové krytiny. Výrobky klasifikované do dané třídy se považují za splňující požadavky pro jakoukoliv třídu nižší (s mírnějšími požadavky). 5 Zkušební metody Následující zkušební metody jsou popsány z pohledu zamýšlené klasifikace podle reakce na oheň. Příslušné klasifikační parametry jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2: 5.1 Zkouška nehořlavosti (pren ISO 1182) Pomocí této zkoušky jsou určovány výrobky, které nebudou přispívat nebo budou přispívat pouze nevýznamně k požáru, a to bez ohledu na způsob jejich konečného použití. Zkouška se využívá pro klasifikaci stavebních výrobků do tříd A1, A2, A1 fl a A2 fl. 5.2 Stanovení spalného tepla (pren ISO 1716) Pomocí této zkoušky se stanoví maximální množství tepla uvolněného při úplném shoření výrobku, a to bez ohledu na způsob jeho konečného použití. 13

14 Zkouška se využívá pro klasifikaci stavebních výrobků do tříd A1, A2, A1 fl a A2 fl. Zkouška umožňuje stanovení spalného tepla (PCS) i čistého spalného tepla (PCI). 5.3 Zkouška jednotlivým hořícím předmětem (EN 13823) Pomocí této zkoušky se hodnotí příspěvek výrobku k rozvoji požáru, pokud je tento vystaven tepelnému účinku odpovídajícímu jednotlivému hořícímu předmětu umístěnému v rohu místnosti v blízkosti zkoušeného výrobku. Zkouška se využívá pro klasifikaci do tříd A2, B, C a D. Za podmínek stanovených v je využitelná taktéž pro klasifikaci do třídy A Zkouška zápalnosti (pren ISO ) Touto zkouškou se stanoví zápalnost výrobku vystaveného působení malého plamene. Zkouška se využívá pro klasifikaci do tříd B, C a D, E, B fl, C fl, D fl a E fl. 5.5 Stanovení chování podlahových krytin při hoření užitím zdroje sálavého tepla (pren ISO ) Touto zkouškou se stanoví kritický tepelný tok, pod hodnotou kterého se již plameny po vodorovném povrchu nešíří. Zkouška se využívá pro klasifikaci do tříd A2 fl, B fl, C fl a D fl. 6 Principy zkoušení a přípravy zkušebních těles 6.1 Obecné požadavky na přípravu zkušebních těles Vzorky výrobku musí být před zkouškou připraveny a kondicionovány, a kde je to stanoveno, zhotoveny v souladu příslušnými zkušebními metodami, specifikacemi výrobku nebo jinými technickými specifikacemi. 6.2 Specifické požadavky pro zkoušky nehořlavosti a spalného tepla Nehořlavost a spalné teplo jsou charakteristiky výrobku a jsou tedy nezávislé na způsobu konečného použití stavebního výrobku. Pro stejnorodé výrobky jsou stanoveny přímo. Pro nestejnorodé výrobky jsou zjištěny nepřímo podle předepsaných pravidel z dat stanovených pro jejich podstatné a nepodstatné složky. 6.3 Specifické požadavky pro zkoušku jednotlivým hořícím předmětem, zkoušku zápalnosti a pro stanovení chování podlahových krytin při hoření užitím zdroje sálavého tepla Potenciální příspěvek výrobku k požáru nezávisí pouze na vlastnostech výrobku a tepelném zatížení, ale také na velkém rozličnosti jeho konečného použití ve stavbě. Proto se musí zkoušet v podmínkách napodobujících jeho konečné použití. POZNÁMKA Má být vnímáno, že v závislosti na různém konečném použití výrobku může být i výrobek různě klasifikován. Podmínky konečného použití zahrnují zejména: polohu výrobku; umístění výrobku vzhledem k ostatním přilehlým výrobkům (podkladovým vrstvám, spojovacím prvkům apod.). Za typické polohy výrobku se považují: svislá, čelní stranou do otevřeného prostoru (poloha stěny/fasády); svislá, čelní stranou do dutiny; vodorovná, exponovanou stranou dolů (poloha stropu); 14

15 vodorovná, exponovanou stranou vzhůru (poloha podlahy); vodorovná, uvnitř dutiny. Všechny výrobky kromě podlahových krytin musí být pro účely klasifikace zkoušeny ve svislé poloze. Podlahové krytiny musí být zkoušeny exponovanou stranou vzhůru podle pren ISO a svisle podle pren ISO Typická umístění vzhledem k ostatním výrobkům jsou např.: volně stojící: bez jakýchkoliv dalších výrobků umístěných bezprostředně před nebo za zkoušeným výrobkem; v tomto případě se výrobek musí zkoušet volně stojící s vhodným uchycením; na podkladu: přilepený, mechanicky připevněný nebo se pouze dotýkající; v tomto případě se výrobek musí zkoušet s podkladem a upevněním representativním pro jeho konečné použití; s dutinou mezi výrobkem a podkladem; takto se musí také zkoušet. Podrobnosti uspořádání zkoušky jsou uvedeny v popisu příslušné zkušební metody. Jako důsledek vlivu podkladu a připevnění výrobku na jeho očekávaný příspěvek k požáru může být jednotlivý výrobek klasifikován do různých tříd v závislosti na způsobu jeho konečného použití. Pokud se předpokládá pouze jediný způsob konečného použití, musí se zkoušet pouze tento způsob použití. Výrobky, které jsou v konečném umístěny ve svislé nebo vodorovné dutině se zkouší se vzduchovou mezerou. Při takovémto použití mohou být asymetrické výrobky zkoušeny a klasifikovány pro každou stranu zvlášť. Pro snížení počtu pro klasifikaci potřebných zkoušek je v EN uveden soubor standardních podkladů a v příslušných zkušebních metodách a specifikacích výrobku jsou uvedeny soubory representativních způsobů montáže. Zadavatel zkoušek si však nemusí vybrat žádný ze standardních podkladů nebo representativních způsobů montáže, i když to povede k omezení oblastí použití získaných výsledků zkoušek a klasifikací. Pokud nemůže dojít při zamýšleném konečném použití k přímému působení plamene na hranu výrobku, je tento při zkoušce zápalnosti (pren ISO ) vystaven pouze působení plamínku na plochu. To je případ podlahových krytin. V případech, kdy je možné v podmínkách konečného použití výrobku předpokládat působení ohně i na hranu, působí se plamínkem na povrch i na hranu zkoušeného výrobku. 7 Počet zkoušek pro klasifikaci 7.1 Minimální počet zkoušek je uveden v každé příslušné zkušební metodě. 7.2 Výrobek, pro nějž je požadována individuální klasifikace, musí splňovat všechny odpovídající požadavky uvedené v tabulce 1 nebo Pro každý kontinuální parametr ( T, m, t f, PCS, PCI, FIGRA 0,2MJ, FIGRA 0,4MJ, THR 600s, SMOGRA, TSP 600s, kritický tepelný tok) se při stanovení třídy vychází z průměrné hodnoty (m) souboru výsledků tohoto parametru, stanovené v souladu s odpovídající zkušební metodou za použití následujícího postupu: a) Vypočtěte průměrnou hodnotu (m ) souboru výsledků tohoto parametru při využití minimálního počtu zkoušek. b) Pokud leží m mezi hraničními hodnotami pro zamýšlenou třídu, pak hodnota m použitá pro klasifikaci je rovna m. c) Pokud neleží m mezi hraničními hodnotami pro zamýšlenou třídu, mohou být provedeny dvě dodatečné zkoušky. d) Pokud byly provedeny dvě dodatečné zkoušky, výsledky každého parametru z těchto dvou zkoušek musí být přidány k původnímu souboru výsledků získaných z minimálního počtu zkoušek. Dále musí být vyloučeny dvě extrémní (nejvyšší a nejnižší) hodnoty jednotlivě od každého parametru. Hodnota m, použitá pro klasifikaci, musí pak být vypočítána ze zbývajícího souboru výsledků pro každý parametr. 15

16 7.4 Stanovení tříd na základě parametrů LSF, F s, a plamenně hořící kapky/částice je založeno na nesplnění tohoto parametru souborem výsledků zkoušek stanovených v souladu s odpovídající zkušební metodou použitím následujícího postupu: a) Pokud soubor výsledků pro tento parametr neobsahuje nesplnění, musí být pro klasifikaci použit výsledek splňuje. Pokud soubor výsledků pro tento parametr obsahuje více než dvě nesplnění, musí být pro klasifikaci použit výsledek nesplňuje. Pokud soubor výsledků pro tento parametr obsahuje pouze jedno nesplnění, mohou být provedeny dvě dodatečné zkoušky. b) Pokud nebyly provedeny dvě dodatečné zkoušky, musí být pro klasifikaci použit výsledek nesplňuje. Pokud byly provedeny dvě dodatečné zkoušky a bylo zaznamenáno další nesplnění, musí být pro klasifikaci použit výsledek nesplňuje. Pokud nebylo zaznamenáno další nesplnění, pak musí být pro klasifikaci použit výsledek splňuje. 7.5 Počet zkoušek použitých pro klasifikaci výrobku odpovídá minimálnímu počtu zkoušek uvedených v příslušné zkušební metodě zvýšenému o dvě. Dvě dodatečné zkoušky mohou být využity pouze při splnění podmínek uvedených v 7.3c, 7.3d, 7.4a a 7.4b. 8 Zkoušení stavebních výrobků kromě podlahových krytin 8.1 Třída E Výrobek, který má být klasifikován do třídy E, se musí zkoušet podle pren ISO při působení plamene po dobu 15 s. 8.2 Třídy D, C, B Výrobek, který má být klasifikován do tříd D, C nebo B, se musí zkoušet podle pren ISO při působení plamene po dobu 30 s. Výrobek, který vyhoví požadavkům pro třídy D, C nebo B podle pren ISO , se musí dále zkoušet podle EN Nejdříve má být použit FIGRA 0,2 MJ pro zjištění zda byly splněny požadavky pro třídy A2 nebo B a pokud nebude tomu tak, pak má být použit FIGRA 0,4 MJ pro zjištění, zda byly splněny požadavky pro třídy C nebo D. 8.3 Třídy A2, A Stejnorodé výrobky Výrobek, který má být klasifikován do třídy A1, se musí zkoušet podle pren ISO 1182 a podle pren ISO Výrobek, který má být klasifikován do třídy A2, se musí zkoušet buď podle pren ISO 1182 nebo podle pren ISO Nestejnorodé výrobky Každá podstatná složka nestejnorodého výrobku, který má být klasifikován do třídy A1, se musí zkoušet samostatně podle pren ISO 1182 a podle pren ISO Navíc každý výrobek obsahující vnější nepodstatnou složku a mající PCS > 2,0 MJ/kg a PCS 2,0 MJ/m 2 se musí dále zkoušet podle EN (viz tabulku 1 poznámku 2a FIGRA v tomto případě znamená FIGRA 0,2 MJ ). Každá podstatná složka nestejnorodého výrobku, který má být klasifikován do třídy A2 se musí zkoušet samostatně buď podle pren ISO 1182 nebo podle pren ISO Nepodstatné složky nestejnorodéhoho výrobku se musí zkoušet samostatně, a to pouze podle pren ISO Výrobky třídy A2 Všechny výrobky, které mají být klasifikovány do třídy A2, se musí zkoušet navíc podle EN

17 8.4 Doplňková klasifikace s1, s2, s3 podle tvorby kouře Klasifikace s1, s2 a s3 se odvozují z dat naměřených při zkoušce podle EN Doplňková klasifikace d0, d1, d2 podle plamenně hořících kapek/částic Klasifikace d0, d1 a d2 se odvozují z pozorování plamenně hořících kapek nebo částic, a to: pro třídu E při zkoušce podle pren ISO (d2) pro třídy B, C a D při zkoušce podle pren ISO a při zkoušce podle EN (d0, d1 nebo d2) pro třídu A2 (a podle podmínek uvedených v 8.3.2) při zkoušce podle EN (d0, d1nebo d2). 9 Zkoušení podlahových krytin (viz tabulku 2) 9.1 Třída E fl Výrobek, který má být klasifikován do třídy E fl, se musí zkoušet podle pren ISO při působení plamene po dobu 15 s. 9.2 Třídy D fl, C fl, B fl Výrobek, který má být klasifikován do tříd D fl, C fl nebo B fl, se musí zkoušet pren ISO a podle pren ISO při působení plamene po dobu 15 s. 9.3 Třídy A2, A Stejnorodé výrobky Výrobek, který má být klasifikován do třídy A1 fl, se musí zkoušet samostatně podle pren ISO 1182 a podle pren ISO Výrobek, který má být klasifikován do třídy A2 fl, se musí zkoušet samostatně buď podle pren ISO 1182 nebo podle pren ISO 1716 a podle pren ISO Nestejnorodé výrobky Každá podstatná složka nestejnorodého výrobku, který má být klasifikován do třídy A1 fl,se musí zkoušet samostatně podle pren ISO 1182 a podle pren ISO Každá podstatná složka nestejnorodého výrobku, který má být klasifikován do třídy A2 fl,se musí zkoušet samostatně buď podle pren ISO 1182 nebo podle pren ISO Nepodstatné složky nestejnorodého výrobku se musí zkoušet samostatně, a to pouze podle pren ISO Výrobky třídy A2 fl Všechny výrobky, které mají být klasifikovány do třídy A2 fl se musí navíc zkoušet podle pren ISO Doplňková klasifikace s1, s2 podle tvorby kouře Klasifikace s1 a s2 se odvozují z dat naměřených při zkoušce podle pren ISO Klasifikační kritéria pro stavební výrobky kromě podlahových krytin 10.1 Všeobecně Úrovně chování jsou pro každý specifický parametr zjištěny zkušebními metodami. a) kontinuální parametry pren ISO 1182 T m 17

18 pren ISO 1716 EN t f PCS a případně PCI FIGRA 0,2MJ a FIGRA 0,4MJ THR 600s SMOGRA TSP 600s Průměrná hodnota (m) musí být zjištěna pro úrovně chování podle každého parametru. Klasifikace poté musí být stanovena z této hodnoty v souladu s postupem uvedeným v 7.3. b) parametry ke splnění EN LSF a plamenně hořící kapky/částice pren ISO F s a plamenně hořící kapky/částice K stanovení klasifikace musí být posouzeny jednotlivé výsledky pro každý parametr postupem popsaným v Třída F Žádná kritéria chování. Třída F je také použita, pokud výrobek, pokud je zkoušen podle pren ISO , nesplní požadavky pro zařazení do třídy E Třída E Výrobek musí splňovat následující kritéria: pren ISO Při 15 s působení plamene na povrch a, kde je požadováno, na hranu (viz 6.3) nesmí být zaznamenáno žádné rozšíření plamene přesahující vzdálenost 150 mm ve svislém směru od místa dotyku zkušebního plamene do 20 s po ukončení působení zkušebního plamene Třída D Výrobek musí splňovat všechna následující kritéria: a) pren ISO Při 30 s působení plamene na povrch a, kde je požadováno, na hranu (viz 6.3) nesmí být zaznamenáno žádné rozšíření plamene přesahující vzdálenost 150 mm ve svislém směru od místa dotyku zkušebního plamene do 60 s po ukončení působení zkušebního plamene. b) EN FIGRA (= FIGRA 0,4MJ ) 750 W/s 10.5 Třída C Výrobek musí splňovat všechna následující kritéria: a) pren ISO Při 30 s působení plamene na povrch a, kde je požadováno, na hranu (viz 6.3) nesmí být zaznamenáno žádné rozšíření plamene přesahující vzdálenost 150 mm ve svislém směru od místa dotyku zkušebního plamene do 60 s po ukončení působení zkušebního plamene. b) EN Žádné postranní šíření plamene (LSF) ke hraně zkušebního tělesa. FIGRA (= FIGRA 0,4MJ ) 250 W/s THR 600s 15 MJ 18

19 10.6 Třída B Výrobek musí splňovat všechna následující kritétia: a) pren ISO Při 30 s působení plamene na povrch a, kde je požadováno, na hranu (viz 6.3) nesmí být zaznamenáno žádné rozšíření plamene přesahující vzdálenost 150 mm ve svislém směru od místa dotyku zkušebního plamene do 60 s po ukončení působení zkušebního plamene. b) EN Žádné postranní šíření plamene (LSF) ke hraně zkušebního tělesa. FIGRA (= FIGRA 0,2MJ ) 120 W/s THR 600s 7,5 MJ 10.7 Třída A Všeobecně Každý výrobek třídy A2 musí splňovat, pokud je zkoušen v souladu s EN 13823, stejná kritéria jako jsou vyžadována pro třídu B (viz 10.6) Stejnorodé výrobky Výrobek musí splňovat následující kritéria: a) pren ISO 1716 PCS 3,0 MJ/kg nebo b) pren ISO 1182 T 50 C a m 50 % a t f 20 s Nestejnorodé výrobky Každá podstatná složka musí splňovat následující kritéria: a) pren ISO 1716 PCS 3,0 MJ/kg nebo b) pren ISO 1182 T 50 C a m 50 % a t f 20 s Každá vnější nepodstatná složka musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 4,0 MJ/m 2 Každá vnitřní nepodstatná složka musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 4,0 MJ/m 2 19

20 Každý výrobek jako celek musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 3,0 MJ/kg POZNÁMKA Parametr PCS zahrnuje měření latentního tepla obsaženého v jakýchkoliv vodních parách uvolňovaných z materiálu v průběhu jeho hoření při zkoušce podle pren ISO 1716:1998 příloha A a které nemůže přispívat ke zvýšení teploty při požáru. Proto výrobky obsahující materiály, které mohou vykazovat PCI (na rozdíl od hodnoty PCS) podstatně nižší než limity stanovené pro PCS, mohou být považovány za kandidáty pro opravný postup Třída A Stejnorodé výrobky Výrobek musí splňovat všechna následující kritéria: a) pren ISO 1716 PCS 2,0 MJ/kg a b) pren ISO 1182 T 30 C a m 50 % a t f = 0 s Nestejnorodé výrobky Každá podstatná složka musí splňovat všechna následující kritéria: a) pren ISO 1716 PCS 2,0 MJ/kg a b) pren ISO 1182 T 30 C a m 50 % a t f = 0 s Každá vnější nepodstatná složka musí splňovat všechna kritéria stanovená buď podle a) nebo podle b): a) pren ISO 1716 PCS 2,0 MJ/kg nebo b) pren ISO 1716 PCS 2,0 MJ/m 2 a EN FIGRA (= FIGRA 0,2MJ ) 20 W/s a LSF < hrana vzorku a THR 600s 4 MJ a splnění podmínek pro s1 a d0 20

21 Každá vnitřní nepodstatná složka musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 1,4 MJ/m 2 Každý výrobek jako celek musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 2,0 MJ/kg POZNÁMKA Parametr PCS zahrnuje měření latentního tepla obsaženého v jakýchkoliv vodních parách uvolňovaných z materiálu v průběhu jeho hoření při zkoušce podle pren ISO 1716:1998 příloha A a které nemůže přispívat ke zvýšení teploty při požáru. Proto výrobky obsahující materiály, které mohou vykazovat PCI (na rozdíl od hodnoty PCS) podstatně nižší než limity stanovené pro PCS, mohou být považovány za kandidáty pro opravný postup Doplňková klasifikace s1, s2, s3 pro tvorbu kouře Všeobecně Výrobky klasifikované A2, B, C, D obdrží přídatnou klasifikaci s1, s2, s3 týkající se tvorby kouře s1 EN Výrobek musí splňovat všechna následující kritéria: SMOGRA 30 m 2 /s 2 a TSP 600s 50 m s2 EN Výrobek musí splňovat všechna následující kritéria: SMOGRA 180 m 2 /s 2 a TSP 600s 200 m s3 Výrobek, pro který nejsou stanoveny žádné požadavky na chování nebo který nesplňuje kritéria pro zatřídění do s1 a s Doplňková klasifikace d0, d1, d2 pro plamenně hořící kapky/částice Výrobky klasifikované A2, B, C, D Výrobky klasifikované A2, B, C, D obdrží přídatnou klasifikaci d0, d1, d2 týkající se tvorby plamenně hořících kapek/částic podle následujících pravidel: d0, pokud se plamenně hořící kapky/částice objeví během prvních 600 s déle než 10 s při zkoušce podle EN d1, pokud se plamenně hořící kapky/částice objeví během prvních 600 s déle než 10 s při zkoušce podle EN d2, pokud nejsou stanoveny žádné požadavky na chování nebo pokud výrobek: a) nevyhovuje výše uvedeným kritériím pro klasifikaci d0 a d1 nebo b) zapálí papír při zkoušce zápalnosti (pren ISO ). 21

22 Výrobky klasifikované E Pokud dojde k zapálení filtračního papíru při zkoušce podle pren ISO je přidělena pro plamenně hořící kapky/částice klasifikace d2. Pokud nedojde k zapálení filtračního papíru není pro třídu E stanovena žádná klasifikace d. 11 Klasifikační kritéria pro podlahové krytiny 11.1 Všeobecně Úrovně chování musí být pro každý specifický parametr zjištěny zkušebními metodami. a) kontinuální parametry pren ISO 1182 T m t f pren ISO 1716 PCS pren ISO Kritický tepelný tok Průměrná hodnota (m) musí být zjištěna pro úrovně chování podle každého parametru. Klasifikace poté musí být stanovena z této hodnoty v souladu postupem uvedeným v 7.3. b) parametry ke splnění pren ISO F s K stanovení klasifikace musí být posouzeny jednotlivé výsledky postupem popsaným v Třída F fl Žádná kritéria chování Třída E fl Výrobek musí splňovat následující kritéria: pren ISO Při 15 s působení plamene na povrch a, kde je požadováno, nesmí být zaznamenáno žádné rozšíření plamene přesahující vzdálenost 150 mm ve svislém směru od místa dotyku zkušebního plamene do 20 s po ukončení působení zkušebního plamene Třída D fl Výrobek musí splňovat všechna následující kritéria: a) pren ISO Výrobek musí splńovat kritérium pro třídu E fl. b) pren ISO Kritický tepelný tok 3 kw/m Třída C fl Výrobek musí splňovat všechna následující kritéria: a) pren ISO Výrobek musí splńovat kritérium pro třídu E fl. b) pren ISO Kritický tepelný tok 4,5 kw/m 2 22

23 11.6 Třída B fl Výrobek musí splňovat všechna následující kritéria: a) pren ISO Výrobek musí splňovat kritérium pro třídu E fl. b) pren ISO Kritický tepelný tok 8 kw/m Třída A2 fl Všeobecně Následující kritérium musí splňovat jak stejnorodé tak nestejnorodé výrobky: pren ISO Kritický tepelný tok 8 kw/m Stejnorodé výrobky Výrobek musí splňovat následující kritéria: a) pren ISO 1716 PCS 3,0 MJ/kg nebo b) pren ISO 1182 T 50 C a m 50 % a t f 20 s Nestejnorodé výrobky Každá podstatná složka musí splňovat následující kritéria: a) pren ISO 1716 PCS 3,0 MJ/kg nebo b) pren ISO 1182 T 50 C a m 50 % a t f 20 s Každá vnější nepodstatná složka musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 4,0 MJ/m 2 Každá vnitřní nepodstatná složka musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 4,0 MJ/m 2 Každý výrobek jako celek musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 3,0 MJ/kg 23

24 11.8 Třída A1 fl Stejnorodé výrobky Výrobek musí splňovat následující kritéria: a) pren ISO 1716 PCS 2,0 MJ/kg a b) pren ISO 1182 T 30 C a m 50 % a t f = 0 s Nestejnorodé výrobky Každá podstatná složka musí splňovat všechna následující kritéria: a) pren ISO 1716 PCS 2,0 MJ/kg a b) pren ISO T 30 C a m 50 % a t f = 0 s Každá vnější nepodstatná složka musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 2,0 MJ/m 2 Každá vnitřní nepodstatná složka musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 1,4 MJ/m 2 Každý výrobek jako celek musí splňovat následující kritérium: pren ISO 1716 PCS 2,0 MJ/kg 11.9 Doplňková klasifikace s1, s2 pro tvorbu kouře Všeobecně Výrobky klasifikované A2 fl, B fl, C fl a D fl obdrží přídatnou klasifikaci s1 nebo s2 týkající se tvorby kouře s1 pren ISO Výrobek musí splňovat následující kritérium: Kouř 750 % minuty s2 Výrobky, pro které nejsou stanoveny žádné požadavky na chování nebo které nesplňují kritérium pro zatřídění do s1. 24

25 12 Uvádění klasifikace 12.1 Stavební výrobky kromě podlahových krytin Stavební výrobky, kromě podlahových krytin, se klasifikují v souladu s touto normou do následujících tříd: A1 A2-s1, d0 A2-s1, d1 A2-s1, d2 A2-s2, d0 A2-s2, d1 A2-s2, d2 A2-s3,d0 A2-s3, d1 A2-s3, d2 B-s1, d0 B-s1, d1 B-s1, d2 B-s2, d0 B-s2, d1 B-s2, d2 B-s3, d0 B-s3, d1 B-s3, d2 C-s1, d0 C-s1, d1 C-s1, d2 C-s2, d0 C-s2, d1 C-s2, d2 C-s3, d0 C-s3, d1 C-s3, d2 D-s1, d0 D-s1, d1 D-s1, d2 D-s2, d0 D-s2, d1 D-s2, d2 D-s3, d0 D-s3, d1 D-s3, d2 E E-d2 F POZNÁMKA Pokud zahrnuje klasifikace s3 a/nebo d2, znamená to, že není žádné omezení pro množství kouře a/nebo plamenně hořící kapky/částice Podlahové krytiny Podlahové krytiny se klasifikují v souladu s touto normou do následujících tříd: A1 fl A2 fl -s1 A2 fl -s2 B fl -s1 B fl -s2 C fl -s1 C fl -s2 D fl -s1 D fl -s2 E fl F fl POZNÁMKA Pokud zahrnuje klasifikace s2, znamená to, že není žádné omezení pro množství kouře. 13 Oblast využití klasifikace Oblast využití klasifikace je totožná s oblastí využití odvozenou ze zkoušek zkušebních podmínek stanovených ve vztahu ke konečnému použití. Při různých zamýšlených způsobech konečného použití výrobku může být stavební výrobek i rozdílně klasifikován. Pro použití podkladů a dalších vrstev za zkoušeným výrobkem, které se mohou vyskytovat v konečném, platí EN 13823, která popisuje standardní podklady pro zkoušky a také uvádí pravidla pro využití výsledků zkoušek získaných při použití těchto standardních podkladů. Použití těchto podkladů není povinné. Výrobek může být také zkoušen v souladu s jeho konečným použitím nebo s nestandardním podkladem reprezentujícím konečné použití. 25

26 Využitelnost výsledků zkoušek se standardním podkladem podle EN je popsána v téže normě. Pokud je použit nestandardní podklad, jsou výsledky zkoušek omezeny pouze pro tento podklad. Využitelnost výsledků naměřených při zkouškách výrobků připevněných k podkladu je omezena pouze na způsoby připevnění použité při zkoušce. Pokud je použito typové lepidlo, výsledky platí pro všechna lepidla téhož druhu nanesená v podobných množstvích. Pojem typový odkazuje na lepidla, která jsou na zkoušeném výrobku klasifikována do stejné nebo vyšší třídy podle reakce na oheň. Výše uvedený pojem typový může být též využit pro lepidla téhož známého složení (např. polyvinylpyrolidonová, polyvinylacetátová). Pokud je použito zvláštní (netypové) lepidlo, platí výsledky zkoušek pouze pro toto určité lepidlo. Klasifikace podle reakce na oheň může platit pro výrobky téže příbuzné skupiny, přičemž příbuzná skupina je definována jako soubor výrobků s definovanou omezenou variabilitou vlastností, např. tloušťky, hustoty, konečného použití, pro kterou je prokázána nezměněná klasifikace podle reakce na oheň. POZNÁMKA Pravidla pro přímou a rozšířenou aplikaci jsou ve fázi přípravy. 14 Protokol o klasifikaci 14.1 Všeobecně Smyslem protokolu o klasifikaci je poskytnutí harmonizovaného způsobu uvádění klasifikace výrobků, založené na výsledcích zkoušek podle zkušebních metod reakce na oheň. Předpokládá se, že protokol o klasifikaci bude obsahovat podrobnosti o základech a výsledcích klasifikačního postupu Obsah a úprava Protokol o klasifikaci musí mít následující obsah a úpravu (viz přílohu B): a) identifikační číslo a datum vydání protokolu o klasifikaci; b) identifikaci vlastníka protokolu o klasifikaci; c) identifikaci organizace, která vypracovala protokol o klasifikaci; d) podrobnosti o původu a použití klasifikovaného výrobku, včetně jeho obchodního názvu; e) podrobný popis výrobku; Buď může být odkázáno na podrobný popis uvedený v protokolu o zkoušce, na které byla klasifikace založena nebo se podrobný popis uvede přímo v protokolu o klasifikaci. Podrobný popis musí obsahovat úplný popis a identifikaci všech příslušných částí výrobku a způsobu jejich sestavení. Pokud je použit typový výrobek postačuje obecný popis. Pokud je však použit zvláštní výrobek, např. lepidlo s retardérem hoření, musí být uvedeny všechny dostupné informace. Musí také zahrnovat příslušné specifikace výrobku použitelné pro celý klasifikovaný výrobek nebo jeho části. informace o zkouškách; 1) všechny protokoly o zkouškách použitých pro klasifikaci musí být identifikovány: i) názvem laboratoře, která zkoušky vykonala; ii) názvem zadavatele zkoušek; iii) identifikačním číslem zkoušky a protokolu o zkoušce. 2) identifikaci zkoušky provedené v souladu s normou a zamýšlené oblasti použití. 3) výsledky zkoušky pro každé zkušební těleso 26

27 f) klasifikaci a oblast použití 1) odkaz na příslušný klasifikační postup v této evropské normě 2) závěr: Klasifikace stavebního výrobku 3) podrobný popis oblastí přímé aplikace, tj. konečné použití tohoto protokolu o klasifikaci g) dodatečná ustanovení; Protokol o klasifikaci musí obsahovat: 1) jakákoliv časová omezení platnosti tohoto protokolu o klasifikaci 2) upozornění Tento dokument nemůže nahrazovat schválení typu nebo certifikát výrobku. i) jméno a podpis osoby odpovědné za protokol o klasifikaci 27

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2004 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 C ČSN EN 13880-2 73 6182 Listopad Hot applied joint sealants - Part 2: Test method

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 2003 Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace ČSN EN 13049 74 6805 Listopad Windows - Soft and heavy body impact

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 2002 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu ČSN EN 13185 01 5041 Duben Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method Essais

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 2003 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1906 16 5776 Duben Building hradware - Lever handles and knob furniture - Requirements

Více

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content ČESKÁ NORMA 25.160.50 Prosinec 1997 Tavidla pro měkké pájení - Zkušební ČSN EN ISO 9455-9 metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku 05 0059 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30; 77.140.99 2002 Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky ČSN EN 13411-2 02 4470 Květen Terminations for

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.30; 27.080; 27.200 1999 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky ČSN EN 1861 14 2007 Srpen Refrigerating

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.50, 23.020.30 2002 Znovuplnitelné ocelové a hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Likvidace ČSN EN 12816 07 8519 Březen Transportable refillable

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 2003 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky ČSN EN 50134-1 33 4590 Březen Alarm systems - Social alarm systems - Part 1: System requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.65 2004 Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely ČSN EN 60379 36 1060 Listopad mod IEC 379:1987 Methods for measuring

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 2005 Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN 196-3 72 2100 Říjen Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 1999 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem ČSN EN ISO 898-5 02

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread ČESKÁ NORMA ICS 21.060.20 Srpen 1997 Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí ČSN EN ISO 898-6

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.260; 45.040 Květen 2009 Železniční aplikace Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice Mazání okolků ČSN EN 15427 28 0555 Railway applications Wheel/rail friction management

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1999 Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba ČSN EN 1442 07 8518 Březen Transportable

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.050 2008 Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na stanovení proteinů ČSN EN ISO 21572 56 9901 Leden idt

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1998 Přepravní vratné ocelové svařované lahve určené k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Postup pro zkoušky před plněním, v jeho průběhu a po naplnění

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.220 Květen 2009 Podpěrná lešení Požadavky na provedení a obecný návrh ČSN EN 12812 73 8108 Falsework Performance requirements and general design Etaiements Exigences de performance

Více

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Červen 2015 Dřevěná schodiště Navrhování únosnosti Metody výpočtu ČSN EN 16481 73 1703 Timber stairs Structural design Calculation methods Escaliers en bois Conception

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 2006 Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2006 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu ČSN

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.20 Únor 2009 Střešní krytiny z plechu Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu Část 3: Korozivzdorná ocel ČSN EN 508-3

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.060 1999 Bezpečnost motorových vozíků -Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky ČSN EN 1175-2 26 8830 Březen Safety of industrial trucks -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10 Květen 2009 Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu ČSN EN ISO 9170-2 85 2761

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.20 Prosinec 2009 Akustika Měření parametrů prostorové akustiky Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči ČSN EN ISO 3382-1 73 0534 idt ISO 3382-1:2009 Acoustics - Measurement

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Září 2009 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires Freinage

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.20 2008 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi ČSN P CEN/TS 13547 13 4112 Leden Industrial valves - Copper alloy ball valves Robinetterie industrielle

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2011 Tepelné soustavy v budovách Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy Část 4-7: Zdroje tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing ČESKÁ NORMA 87.100;25.140.20 Květen 1994 Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro ČSN EN 50059 nanášení nehořlavých látek 33 2036 Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable

Více

Metallische Einwegkartuschen für Flübiggas mit oder ohne Entnahmeventil zum Betrieb von tragbaren Geräten - Herstellung, Prüfung und Kennzeichnung

Metallische Einwegkartuschen für Flübiggas mit oder ohne Entnahmeventil zum Betrieb von tragbaren Geräten - Herstellung, Prüfung und Kennzeichnung ČESKÁ NORMA MDT 621.642.1.02.036-034:662.767:620.1:62-777 Říjen 1994 KOVOVÉ NÁDOBY NA ZKAPALNĚNÉ UHLOVODÍKOVÉ PLYNY PRO JEDNO POUŽITÍ S VENTILEM NEBO BEZ NĚHO PRO PŘENOSNÉ SPOTŘEBIČE Konstrukce, kontrola,

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.70 Říjen 2010 Zdravotnická informatika Registrace informačních objektů použitých pro EDI ve zdravotní péči Část 1: Registr ČSN P ENV 12537-1 98 2002 Medical informatics

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Červenec 2009 Ocelové statické skladovací systémy Používání a údržba skladovacího zařízení ČSN EN 15635 26 9635 Steel static storage systems Application and maintenance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.040 2004 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky ČSN EN 12952-15 07 7604 Květen Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 15: Acceptance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 2004 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676 07 5802 Březen Automatic forced draught burners for gaseous fuels Brûleurs automatiques

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.250 2006 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v simulantech potravin

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.250 2005 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin ČSN

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 87.100 Srpen 2010 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot Bezpečnostní požadavky ČSN EN 50176 ed. 2 33 2037 Stationary electrostatic

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.040.10; 71.040.40 Říjen 2014 Protialkoholová blokovací zařízení Zkušební metody a požadavky na vlastnosti Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující

Více

Part 3: Interface for interconnection of ENG cameras and portable VTRs using non-composite signals, for 625 lines/50 fields systems

Part 3: Interface for interconnection of ENG cameras and portable VTRs using non-composite signals, for 625 lines/50 fields systems ČESKÁ NORMA 33.160.40 Leden 1996 Zvukové, obrazové a audiovizuální ČSN EN 60933-3 systémy. Propojení a přizpůsobovací hodnoty. Část 3: Rozhraní pro připojování kamer elektronického zpravodajství 36 7010

Více

Flanges and their joints Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation

Flanges and their joints Design rules for gasketed circular flange connections Part 1: Calculation ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.60 Květen 2015 Příruby a přírubové spoje Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů Část 1: Výpočet ČSN EN 1591-1 13 1551 Flanges and their joints Design

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

Fours a micro-ondes a usage domestique Méthodes de mesure de l,aptitude a la fonction

Fours a micro-ondes a usage domestique Méthodes de mesure de l,aptitude a la fonction ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.040.20 Srpen 2015 Mikrovlnné trouby pro domácnost Metody měření funkce ČSN EN 60705 ed. 2 36 1060 idt IEC 60705:2010 + IEC 60705:2010/A1:2014 Household microwave ovens Methods

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.310; 91.020 Říjen 2011 Prevence kriminality Plánování městské výstavby a navrhování budov Část 5: Čerpací stanice ČSN P CEN/TR 14383-5 73 4400 Prevention of crime

Více

Erdöl und Erdgasindustrie Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen Teil 2: Einschicht-Epoxipulverbeschichtungen

Erdöl und Erdgasindustrie Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen Teil 2: Einschicht-Epoxipulverbeschichtungen ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200 Květen 2015 Naftový a plynárenský průmysl Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech Část 2: Jednotlivé vrstvy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod ČSN ISO 18431-1 01 1466 Říjen Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180; 35.180 Červenec 2012 Ergonomie systémových interakcí člověka Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje ČSN EN ISO 9241-303 83 3582 idt ISO 9241-303:2011

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.20 Listopad 2009 Stabilní hasicí zařízení Pěnová zařízení Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba ČSN EN 13565-2 38 9221 Fixed firefighting systems Foam systems Part 2:

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČESKÁ NORMA ICS 55.180.10 Červenec 1996 KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČSN ISO 1496-3 26 9355 Series

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.120.10 Září 2009 Obráběcí a tvářecí stroje Mechanické lisy Bezpečnost ČSN EN 692+A1 21 0711 Machine tools Mechanical presses Safety Machines-outils Presses mécaniques Sécurité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2010 Zdravotnická informatika Data zdravotní karty pacienta Část 5: Identifikační data ČSN EN ISO 21549-5 98 1026 idt ISO 21549-5:2008 Health informatics Patient

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2010 Zdravotnická informatika Data zdravotní karty pacienta Část 2: Společné objekty ČSN EN ISO 21549-2 98 1026 idt ISO 21549-2:2004 Health informatics Patient

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.01; 31.260 Srpen 2013 Zdravotnické elektrické přístroje Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.20 Duben 2009 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením ČSN EN 676+A2 07 5802 Automatic forced draught burners for gaseous fuels Bruleurs automatiques

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Říjen 2009 Ocelové statické skladovací systémy Přestavitelné paletové regálové systémy Zásady navrhování konstrukce ČSN EN 15512 26 9636 Steel static storage systems Adjustable

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2009 Energetická náročnost budov Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení ČSN EN ISO 13790 73 0317 idt ISO 13790:2008 Energy performance of buildings Calculation

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.030 Prosinec 2014 Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov Část 1: Čištění ČSN EN 14654-1 75 6902 Management and control of operational activities

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

idt IEC 1000-5-5:1996

idt IEC 1000-5-5:1996 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.100 Říjen 1997 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů Oddíl 5: Specifikace ochranných prvků pro rušení HEMP šířené vedením

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.100; 97.200.30 Září 2013 Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech ČSN EN 1949+A1

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.37; 37.100.01 2007 Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny ČSN ISO 12637-1 88 3001 Leden Graphic technology - Vocabulary - Part 1: Fundamental

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.130.20 Duben 2014 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí Část 7-4: Pomocná zařízení Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče ČSN EN 60947-7- 4 35 4101 idt IEC 60947-7-4:2013

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.020 Květen 2013 Zdravotnické služby Systémy managementu kvality Požadavky založené na EN ISO 9001:2008 ČSN EN 15224 76 3100 Health care services Quality management

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.10 2006 Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v ph (Referenční metoda) ČSN ISO 14637 57 0102 Únor Milk - Determination of urea content

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.140 Leden 2013 Regulace vodních turbín Průvodce specifikací ČSN EN 61362 ed. 2 08 6501 idt IEC 61362:2012 Guide to specification of hydraulic turbine governing systems Guide

Více

Odborný seminář RIB. Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové konstrukce, sloupy

Odborný seminář RIB. Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové konstrukce, sloupy Odborný seminář RIB Požární odolnost železobetonových konstrukcí se zvláštním zaměřením na problematiku sloupů 25.6. 2008 Praha, 26.6.2008 Bratislava Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.10 Únor 2014 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více