Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří"

Transkript

1 Květen 2014 Plnění požadavků normy ISO 15189:2012 Požadavky na kvalitu a kompetence zdravotnických laboratoří Sharon S. Ehrmeyer, Ph.D. V dnešní globální společnosti je důležité vzájemné rozpoznání kvality výsledků zdravotnických laboratoří. ISO je mezinárodně uznávaný standard vytvořený specificky pro zdravotnické laboratoře. Poskytuje mechanismus pro regulační orgány a akreditační agentury, který jim umožňuje potvrdit kompetence laboratoří k plnění technických požadavků a požadavků na řízení v souladu s vydáváním kvalitních výsledků testů. Laboratoře, jejichž cílem není specificky akreditace, používají ISO také k zavedení správné laboratorní praxe a k posouzení svých vlastních kompetencí. ISO používá rámec systému řízení kvality k prezentaci vzájemně provázaných technických požadavků a požadavků na řízení všem specielním oblastem testování ve zdravotnických laboratořích. Tento standard zahrnuje návrh, implementaci a udržování systému kvality tak, aby pomohl zdravotnickým laboratořím účinně organizovat jejich procesy s cílem splnit požadavky na kvalitu a očekávání klientů, zajistit kvalitní výsledky testů a trvale zlepšovat úroveň svých služeb. Požadavky na řízení (odstavec 4) se soustředí na organizační a řídící odpovědnosti. Technické požadavky (odstavec 5) se týkají personálního vybavení, ubytovacích podmínek a podmínek životního prostředí, přístrojového vybavení a třech fází procesu testování preanalytické, analytické a postanalytické. Následující informace uvádí, jak systém ACL TOP pro testování hemostázy pomáhá laboratořím plnit vybrané technické požadavky normy ISO Systémy ACL TOP jsou plně automatizované stolní multi parametrické hematologické analyzátory s náhodným přístupem od firmy Instrumentation Laboratory (IL). Jsou určeny specificky pro in vitro diagnostické testování pro hodnocení hemostázy. Systémy ACL TOP zahrnují řadu schopností, které podporují zvyšující se nároky středně velkých a velkoobjemových zdravotnických laboratoří při zvyšování kvality a bezpečnosti laboratorních vyšetření a snižují nároky na řadu časově náročných úkolů spojených s procesem laboratorního vyšetření. V souhrnu, široká platforma analyzátorů rodiny ACL TOP nabízí řešení na míru požadavkům každé zdravotnické laboratoře. Díky svým vlastnostem jako jsou uživatelem definované, automatizované provádění kontroly kvality a její hodnocení, uživatelský manuál přímo na palubě přístroje, nastavitelný a kontrolovaný přístup uživatele, ukládání informací o údržbě a používání systému, ucelená tvorba zpráv, pomáhá zdravotnickým laboratořím plnit četné technické požadavky normy ISO Plnění požadavků normy ISO 15189:2012 se systémy ACL TOP

2 Vlastnosti diagnostického systému mohou při plnění technických požadavků normy ISO hrát klíčovou roli. Analyzátory rodiny ACL TOP jsou specificky určeny k asistenci zdravotnickým laboratořím při plnění vybraných technických požadavků, zvýrazněných níže Zařízení Zkoušení zařízení při převzetí Laboratoř musí po instalaci a před použitím ověřit, že dané zařízení je schopné dosáhnout požadovanou výkonnost a že vyhovuje požadavkům příslušných laboratorních vyšetření. K tomuto odstavci je připojena poznámka, že tento požadavek se týká také zařízení zapůjčených nebo používaných někým jiným v přidružených nebo mobilních zařízeních se schválením laboratoře. K další diskuzi viz odstavce níže Pokyny k používání zařízení Zařízení smí vždy obsluhovat jen zaškolení a oprávnění pracovníci. Aktuální návody k použití, instrukce o bezpečnosti a údržbě zařízení včetně všech příslušných příruček a směrnic k použití dodaných výrobcem zařízení musí být snadno dostupné. IL poskytuje informace specifické pro daný test, včetně specifikací výkonnosti, obsluhy a údržby pro společností validované a chráněné testovací postupy, které jsou předem vloženy do systémů ACL TOP. Tyto systémy jsou chráněny heslem. Laboratoře mohou nastavit přístup do analyzátoru na základě laboratoří definovaných kritérií, jako je umožnění obsluhy přístroje jen poučeným a pověřeným osobám. Další diskuse viz odstavce níže. Elektronický uživatelský manuál je na palubě systémů ACL TOP, aby byl k němu zajištěn snadný přístup Kalibrace zařízení a metrologická návaznost Laboratoř musí mít dokumentovaný postup pro kalibraci těch zařízení, která mají přímý nebo nepřímý vliv na výsledky laboratorních vyšetření. Tento postup obsahuje: a) zohlednění podmínek používání a pokynů výrobce V Uživatelském manuálu je k dispozici prohlášení o zamýšleném použití vypracované pro systémy ACL TOP a odsouhlasené americkou FDA. Pokyny výrobce týkající se postupů u testů předem nahraných do přístroje jsou uvedeny v příbalových letácích k jednotlivým produktům. b) záznam o metrologické návaznosti kalibrátoru/kalibračního standardu a návazné kalibraci položky zařízení Kalibrační standard(y) jsou navázány na Biologický referenční materiál WHO, je-li dostupný nebo na alternativní firemní standard. Čísla šarží adekvátních referenčních materiálů WHO (jsou li dostupná) jsou uvedena ve všech příbalových letácích HemosIL kalibračních plazem. Na palubě přístroje zůstává uchováno až 10 předchozích kalibrací pro každý jednotlivý test se zjistitelností použitých materiálů (např. čísla šarží) a na obsluhu, která kalibraci provedla. c) ověření požadované přesnosti měření a fungování měřícího systému v určených intervalech

3 Na systémech ACL TOP lze nastavit automatické provádění kontroly kvality na definovaných hladinách a s definovanou četností. d) záznam o stavu/ výsledku kalibrace a datu rekalibrace U každého testu zůstává v přístroji uloženo až 10 kalibrací spolu s datem a časem provedení a identifikací obsluhy, která uvedené úkony provedla. e) zajištění správné aktualizace předchozích kalibračních faktorů v případech, kdy kalibrace poskytne soubor korekčních faktorů Jestliže je kalibrace validována obsluhou, předchozí kalibrace a s ní spojené faktory již nebudou používány. f) zabezpečení, zabraňující úpravám nebo manipulacím, které by mohly znehodnotit výsledky laboratorních vyšetření přednastavené testovací parametry v ACL TOP jsou uzamčeny a obsluha je nemůže změnit systémy ACL TOP nepovolují změny výsledků testů všechny bezpečnostní a jiné kritické činnosti jsou automaticky protokolovány Údržba zařízení a opravy Laboratoř musí mít dokumentovaný program preventivní údržby, který přinejmenším odpovídá pokynům výrobce. Musí být použit minimálně časový plán výrobce nebo jeho pokyny, nebo obojí. Všechny požadované činnosti preventivní údržby systémů ACL TOP jsou uvedeny v Uživatelském manuálu a jsou snadno přístupné elektronicky. Většina činností údržby je plně nebo poloautomatická tak, aby byla minimalizována potřeba zásahů uživatele a aby byl dodržen určený čas údržby. Systém obsluhu upozorní, že je čas provést určitou činnost a dokumentuje datum a čas provedení každé činnosti údržby. Pokud není činnost provedena včas, systémy ACL TOP budou hlásit tuto skutečnost u výsledků testů tak dlouho, dokud požadovaná činnost nebude uskutečněna. 5.5 PROCESY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Výběr, verifikace a validace postupů laboratorního vyšetření Laboratoř musí zvolit takové postupy laboratorních vyšetření, které byly validovány pro zamýšlené použití (viz ). Totožnost osob, provádějících činnosti v průběhu procesů laboratorních vyšetření, se musí zaznamenávat. Specifikované požadavky (výkonnostní specifikace) pro každý postup laboratorního vyšetření musí být v souladu se zamýšleným použitím tohoto laboratorního vyšetření. (Poznámka: Přednost se dává postupům, které jsou uvedeny v návodech pro použití zdravotnických prostředků in vitro, nebo takovým, které byly publikovány v zavedených/uznávaných učebnicích, recenzovaných textech nebo časopisech nebo mezinárodně dohodnutých normách nebo směrnicích nebo národních či regionálních právních předpisech.) Místo, kde probíhá vyšetření (obvykle jeho ředitel nebo pověřená osoba) garantuje vhodnost každého postupu prostřednictvím informace dosažené v procesu Verifikace metody (viz ) ještě před jeho zavedením. Instrumentation Laboratory poskytuje informace specifické pro jednotlivé testy na ACL TOP, včetně specifikací výkonnosti pro společností validované a chráněné

4 postupy, které jsou do systému vloženy předem. Systémy ACL jsou vybaveny prvky sofistikované softwarové bezpečnosti. Laboratoř definuje, které funkce systému jsou přístupné jednotlivým uživatelům. Jen autorizovaná obsluha (např. ti, kteří byli vycvičeni a prokázali příslušné kompetence) se může přihlásit a obsluhovat systém podle svých individuálních přístupových práv. Všechny kritické operace, včetně přihlášení a odhlášení uživatele, jsou automaticky dokumentovány systémem ACL TOP tak, aby byla plně zajištěna jejich návaznost. Tyto systémy váží události a akce na operátora přihlášeného v době, kdy k dané události nebo akci došlo Verifikace postupů laboratorních vyšetření Validované postupy laboratorních vyšetření používané beze změn musí podléhat nezávislé verifikaci v laboratoři předtím, než je zahájeno jejich rutinní používání. Laboratoř musí získat od výrobce/původce metody informace pro potvrzení výkonnostních charakteristik daného postupu. Nezávislou verifikací musí laboratoř potvrdit, prostřednictvím získání objektivního důkazu (ve formě výkonnostních charakteristik), že požadavky na výkonnost u daného postupu laboratorního vyšetření byly splněny. Požadavky na výkonnost postupu potvrzené během procesu verifikace, musí být takové, které odpovídají zamýšlenému použití výsledků laboratorního vyšetření. V žádném z testů IL předem vložených do systémů ACL TOP nelze modifikovat kritické parametry (např. objemy vzorků, reagencií a testovacích metod, inkubační a reakční časy, odečítací vlnové délky, algoritmy redukce dat a kontroly dat). Pro podporu nezávislé verifikace poskytuje IL specifické informace, včetně specifikací výkonnosti, a to v příbalových letácích pro reagencie, kalibrátory a kontroly. Laboratoře rozhodují o tom, která data budou sesbírána pro nezávislé potvrzení, že je dosaženo výkonnosti udávané výrobcem. Laboratoře obvykle získávají objektivní důkaz pomocí studií navržených s cílem ověřit správnost metody, její přesnost a linearitu a testovatelné nebo analytické měřící rozmezí Validace postupů laboratorních vyšetření (Poznámka: Tato sekce je relevantní jen pro nestandardní, laboratoří nebo uživatelem definované a modifikované metody.) Testovací parametry definované IL nelze modifikovat Biologické referenční intervaly nebo klinické rozhodovací hodnoty Laboratoř musí definovat biologické referenční intervaly nebo klinické rozhodovací hodnoty, dokumentovat podklady pro referenční intervaly nebo rozhodovací hodnoty a sdělit tyto informace uživatelům. Měly by být vybrány referenční intervaly odpovídající populaci obsluhované klinickou laboratoří. Laboratoře je mohou stanovit experimentálně nebo je mohou vybrat z různých zdrojů. Příklady referenčních hodnot jsou zahrnuty v příbalových letácích výrobků IL Dokumentace postupů laboratorních vyšetření

5 Pracovní postupy laboratorních vyšetření musí být dokumentovány. Musí být napsány jazykem běžně srozumitelným pracovníkům laboratoře a musí být dostupné na příslušných místech. Jakýkoliv stručný formát dokumentace (např. karty nebo podobně používané systémy) musí odpovídat dokumentovanému postupu. Po laboratoři se žádá, aby vypracovala manuál pro postup, který popisuje celý proces laboratorního vyšetření (5.5.3 odstavce a-t, jsou-li aplikovatelné). Požadavky ISO nyní zahrnují přípravu pacienta, pokyny pro stanovení kvantitativních výsledků, pokud je výsledek mimo měřící interval a odkazy na zdroje. IL poskytuje specifické informace pro analytické testy v příbalových letácích k reagenciím, kalibrátorům a kontrolám a v elektronickém Uživatelském manuálu na palubě systémů ACL TOP. Manuál obsahuje také pokyny specifické pro přístroj a pokyny pro obsluhu. Autorizovaná obsluha by měla mít přístup do relevantních kapitol tohoto manuálu; nicméně řídící manuál musí být kontrolován a chráněn před náhodnými změnami. 5.6 Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření Řízení kvality Obecně Laboratoř musí navrhnout postupy řízení kvality, které ověří dosažení zamýšlené kvality výsledků. (Poznámka: Pro řízení kvality tak, jak se používá v tomto článku, se v některých zemích používá název interní řízení kvality.) Po laboratoři je požadováno, aby nastavila politiku kvality a postupy, kterými ověří tvrzení o zamýšlené kvalitě výsledků, včetně používání vhodných hladin kontrol, nastavení pravidel pro kontroly a nastavení četnosti kontrolních analýz. Systémy ACL TOP nabízejí sofistikované možnosti nastavení kontroly kvality, které vybavuje laboratoř nástroji pro dodržení tohoto požadavku. Kontrola kvality na palubě systémů ACL TOP umožňuje uživatelům: o Výběr z integrovaných Westgardových pravidel pro kontrolu kvality o Zablokování výsledků pacientů, u kterých byla překročena platnost nebo selhala kontrola kvality o Nastavení automatické analýzy kontroly kvality v čase, při změně lahvičky s reagencií a/nebo po předdefinovaném počtu testů o Zablokování další analýzy testů po překročení platnosti nebo selhání kontroly kvality o Získání statistické informace Výsledky kontroly kvality jsou ukládány na palubě a jsou navázány na uživatele a na šarži materiálu. Laboratoř si může nastavit a používat vlastní systém auto-validace. Všechny výsledky, které splní vybraná kritéria, jsou přeneseny do informačního systému pro klinickou validaci, zatímco ty, u kterých kritéria splněna nebyla, jsou zadrženy v systému, aby mohly být zkontrolovány a validovány.

6 Materiály pro řízení kvality Laboratoř musí pro řízení kvality používat takové materiály, které reagují v systému laboratorních vyšetření způsobem, který se co nejvíce podobá reakci vzorků pacientů. Materiály pro řízení kvality musí být pravidelně analyzovány s četností, která vychází ze stability postupu a rizika poškození pacienta chybným výsledkem. Po laboratoři se žádá, aby nastavila politiku a postupy řízení kvality, včetně vhodných hladin kontrol, kontrolních pravidel pro hodnocení výsledku a četnosti kontrolních analýz. IL má materiály pro kontrolu kvality na více hladinách, vhodné pro všechny systémy ACL TOP. SW ACL TOP umožňuje analýzu kontroly kvality definovanou uživatelem a automatické vyhodnocení výsledků. Systémy ACL TOP uživateli umožňují: o Nastavit automatickou kontrolu kvality v určitou denní dobu, po změně lahvičky s reagencií a/nebo po předdefinovaném počtu testů. o Zablokování další analýzy testů, pokud dojde k selhání nebo překročení platnosti kontroly kvality Výstupy řízení kvality Laboratoř musí mít postupy, jak zabránit vydávání výsledků pacientů v případě selhání kontroly kvality. Když jsou porušena pravidla kontroly kvality a ukazuje to na pravděpodobnou přítomnost klinicky významných chyb ve výsledcích laboratorních vyšetření, musí být výsledky zamítnuty a příslušné vzorky pacientů musí být vyšetřeny znovu. Laboratoř musí též prověřit výsledky vzorků pacientů, které byly vyšetřeny po posledním úspěšném provedení kontroly kvality. Údaje řízení kvality musí být v pravidelných intervalech přezkoumávány tak, aby se odhalily trendy, které by mohly ukazovat na problémy v systému laboratorních vyšetření. Tam, kde jsou takové trendy zaznamenány, se musí podniknout preventivní opatření a tato se musí zaznamenat. (Poznámka: Všude, kde je to možné, by se měly používat statistické a nestatistické techniky pro kontinuální sledování výkonnosti systému laboratorních vyšetření.) Systém kontroly kvality na palubě analyzátorů ACL TOP umožňuje uživatelům: o Konfigurovat / nastavit automatickou analýzu kontroly kvality v určitou denní dobu, při změně lahvičky s reagencií a/nebo po předdefinovaném počtu testů o Zablokovat nebo označit výsledky pacientů, u kterých byla překročena platnost nebo selhala kontrola kvality o Zablokovat další analýzu testů, pokud byla překročena platnost nebo selhala kontrola kvality o Získat aktuální statistickou informaci Výsledky kontroly kvality jsou ukládány na palubě a jsou navázány na informace o obsluze a materiálu a jeho šarži. Laboratoř si může nastavit a používat vlastní systém auto-validace. Všechny výsledky, které splní vybraná kritéria, jsou přeneseny do informačního systému pro

7 klinickou validaci, zatímco ty, u kterých kritéria splněna nebyla, jsou zadrženy v systému pro kontrolu a validaci. 5.7 Procesy po laboratorním vyšetření Přezkoumání výsledků Laboratoře musí mít postupy, které zajišťují, že oprávnění pracovníci přezkoumávají výsledky laboratorních vyšetření před jejich uvolněním, hodnotí je ve vztahu k vnitřnímu řízení kvality a popřípadě pomocí dostupných klinických informací a výsledků předchozích laboratorních vyšetření. Pokud postup pro přezkoumání výsledků obsahuje automatický výběr a sdělování výsledků, musí být stanovena, schválena a dokumentována kritéria pro přezkoumávání (viz 5.9.1). Po laboratořích je požadováno, aby měly postupy, které zajistí přezkoumání výsledků testů na základě informace o interní kontrole kvality, shodou s dostupnými klinickými informacemi o pacientovi a výsledky předchozích laboratorních vyšetření (pokud jsou k dispozici); tento dohled musí být zajištěn autorizovanou osobou před povolením uvolnění výsledků. Systémy ACL TOP usnadňují a posilují efektivitu technického dohledu nad výsledky. Výsledky jsou snadno přístupné a doprovázené rozmezími definovanými laboratoří (např. referenčními, terapeutickými) a těmi, které jsou definovány IL (např. lineární rozmezí). Navíc jsou k dispozici sofistikované kontroly dat, které pomáhají identifikovat neobvyklé reakce. Laboratoř si může nastavit a využít auto-validační kritéria. Všechny výsledky, které splní vybraná kritéria jsou přeneseny do informačního systému pro klinickou validaci, kdežto ty, které je nesplní, budou zadrženy v systému, aby mohly být vyhodnoceny a validovány. Dr. Sharon Ehrmeyer, ředitelka Programu zdravotnických technologií a profesorka patologie a laboratorní medicíny na lékařské fakultě Univerzity ve Wisconsinu v Madisonu ve státě Wisconsin, je expertkou v oblasti dodržování regulačních předpisů. Její výzkum je soustředěn na praxi testování kvality, včetně vlivu regulací na laboratorní a medicínské testování a byl mimo jiné publikován v Clinica Chimica Acta, Americain Journal of Clinical Pathology a Clinical Chemistry and Laboratory Medecine. Dr. Ehrmeyer se účastnila Rady ředitelů Institutu pro klinické a laboratorní standardy (CLSI) a Technického poradního výboru Společné komise, předsedala Výboru pro vztahy s vládou Americké asociace pro klinickou chemii a v současnosti je editorem sekce regulačních záležitostí časopisu Point of Care: The Journal of Near Patient Testing and Technology. Bibliografie ISO15189:2012. Zdravotnické laboratoře Požadavky na kvalitu a kompetence, Ženeva, Švýcarsko: Mezinárodní organizace pro standardizaci;

8 Logo Instrumentation Laboratory, HemosIL, ACL AcuStar, ACL ELITE a ACL TOP jsou obchodní značky společnosti Instrumentation Laboratory a/nebo některé z jejích dceřiných nebo mateřských společností a mohou být registrovány Americkým úřadem pro patenty a obchodní značky nebo jinými institucemi. Jména ostatních produktů, jména společností, značky, loga a symboly jsou obchodními značkami jejich případných vlastníků Instrumentation Laboratory. Všechna práva vyhrazena. p/n

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Směrnice IVD, EHK a akreditace

Směrnice IVD, EHK a akreditace Směrnice IVD, EHK a akreditace B.Friedecký, J.Kratochvíla * Praha 14. 2. 2006 Seminář CZEDMA Výkon a způsobilost EHK Výkon laboratoří - schopnost produkovat výsledky, vyhovující zamýšlenému použití, tedy

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno 1 POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013 M. Matýšková OKH FN Brno 2 AKREDITACE ZDRAVOTNICKÝCH LABORATOŘÍ ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zdravotnická laboratoř může být od 1.

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

QRM při skladování a distribuci. Září 2015

QRM při skladování a distribuci. Září 2015 QRM při skladování a distribuci Září 2015 Úvod Skladování Výchozích látek a materiálů Meziproduktů Hotových produktů Doprava spojená se skladováním Je součást výroby a podléhá pravidlům GMP Úvod Distribuce

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů

Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace. Adaptabilní automatizace. ke zrychlení laboratorních procesů Thermo Scientific TCAutomation Řešení laboratorní automatizace Adaptabilní automatizace ke zrychlení laboratorních procesů Efektivita a konzistence při manipulaci se vzorky Zvýšení efektivity a bezpečnosti

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL . Změny kategorizace ZP 2. let zkušeností AZL přednášející: Ing. Lenka Žďárská spoluautoři Ing. Zdeněk Švéda, Ing. Zdeněk Horáček Novela MDD Podklady: platné znění MDD/AIMD 93/42/EEC (se zapracovanou novelou

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na ní kladené a validovat ji.

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN. XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014. Irena Knapovská ÚVN Praha

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN. XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014. Irena Knapovská ÚVN Praha ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM POCT SYSTÉMŮ V ÚVN XXX II. Mezikrajské dny klinické biochemie Písek 2014 Irena Knapovská ÚVN Praha P OINT OF CARE TESTING Provádění měření nebo testů in vitro v mimolaboratorních

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center. Cube Studio

Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center. Cube Studio Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center Cube Studio Jakub Matas 2012 Přihlášení a uživatelské účty Jednotné účty pro všechny podstránky Přihlášení a uživatelské účty Jednotné

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující:

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující: Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Projekt DRG restart Pilotní verze projektové dokumentace vznikajícího projektu. Dokument bude průběžně doplňován, konečná verze

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

7. Správná výrobní praxe (1)

7. Správná výrobní praxe (1) 7. Správná výrobní praxe (1) se se souhlasem souhlasem autora autora ál školy koly -techlogic techlogické Jeho Jeho žit bez bez souhlasu souhlasu autora autora je je ázá Správná výrobní praxe (SVP), Good

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. P

4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. P Příručka kvality HTO, ON Příbram,a.s. OBSAH 1. Úvod 2. Rozsah platnosti 3. Terminologie, definice a zkratky 3.1. Terminologie a definice 3.2. Zkratky 4. Požadavky managmentu 4.1 Organizace a řízení 4.1.1.

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 SYSTÉM CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (CA HIPS) JE SPOJENÍM SAMOSTATNÉ

Více

PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení klinické biochemie PK 21-06-2013

PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení klinické biochemie PK 21-06-2013 PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení klinické biochemie PK 21-06-2013 Příručka kvality PK 21-06-2013 verze: 01 Datum tisku: 21-06-2013 Strana 1/54 0 Úvod... 6 1 Rozsah platnosti... 6 2 Normativní odkazy a literatura...

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod CO JE? Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha Úvod Metrologie v chemii (MiC) Současným celosvětovým trendem je zavádění metrologických pravidel do chemických analýz - chemických měření. Důvodem

Více

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30.

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30. Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH Webinářo požadavcích na informace 30. listopadu 2009 Přehled Nařízení REACH a zkoušky in vitro Kritéria pro použití

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník 2013. Vydáno dne 15. srpna 2013 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2013 Vydáno dne 15. srpna 2013 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 8. srpna 2013 o vydání čtvrté verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více