V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a z a r o k"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a

2 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůţkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje Výsledky hospodaření za rok 2005 a Struktura hlavních trţeb za rok Vývoj nákladů a trţeb za rok Rozvaha Pořízení investic v letech 2005 a Porovnání vývoje nákladů a trţeb v roce 2005 a Celkové trţby Celkové náklady Mzdové náklady Náklady na léky Náklady SZM Náklady na likvidaci odpadů Náklady na úklid strana: 2 z 30

3 5.3.8 Náklady na telefonní hovory Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie 6.2 Voda 6.3 Plyn 6.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců Průměrná mzda Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství strana: 3 z 30

4 1.Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Váţení, v roce 2006 vykonávala nemocnice Písek svoji činnost v právním postavení nestátní příspěvkové organizace, jejímţ zřizovatelem byl Jihočeský kraj. V závěru roku Vrchní soud v Praze rozhodl svým usnesením č.j. 14 Cmo 84/ ze dne o odvolání Nemocnice Písek, a.s. proti usnesení Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne a zapsal vklad do Nemocnice Písek, a.s. ve výši ,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci k Právní forma Nemocnice Písek byla změněna na akciovou společnost. Přes všechny problémy se Nemocnice Písek snaţila pracovat tak, aby i nadále poskytovala kvalitní zdravotní péči širokému okruhu našich klientů. Naše úsilí bylo oceněno v závěru roku, kdy Nemocnice Písek získala titul Nemocnice kraje Jihočeského 2006 očima pacientů, který udělila nemocnici organizace Health Care Institute a certifikát Akreditace Nemocnice Písek, který jí udělila Spojená akreditační komise ČR na základě úspěšně absolvovaného akreditačního řízení, kdyţ jsme splnili kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standartů. V průběhu roku 2006 jsme dokončili rekonstrukci interních ambulancí a obměnu přístrojového vybavení tří rentgenových pracovišť. Jednalo se o investiční akce, které byly zahájeny v roce 2005 a jejichţ celková cena činila více neţ 28 mil. Kč. Finančně se na těchto akcích podílel státní rozpočet, Jihočeský kraj a nemocnice. Další naše investiční akce v roce 2006 byly směřovány do oblasti obměny přístrojového vybavení, kam jsme investovali okolo 22 mil. Kč. Věnujeme se přípravě na zahájení výstavby hemodialyzačního oddělení, coţ významně zlepší nevyhovující podmínky dialyzovaným pacientům. Rádi bychom, kdyby se nám podařilo zajistit finanční zdroje pro zahájení rekonstrukce gynekologického oddělení. Věřím, ţe výše uvedené akce spolu s obměnou a rozšířením přístrojového (magnetická rezonance), zvyšování kvalifikace a organizační opatření spojená s novou právní formou, výrazně přispějí ke zlepšení kvality péče poskytované našim klientům. V průběhu roku 2007 chceme nadále zvyšovat úroveň poskytovaných sluţeb a doufám, ţe se nám podaří v závěru roku reakreditovat a udrţet si získaný certifikát SAK ČR. Jak ukazují přiloţené výsledky, práce se nám daří a pro rok 2007 jsme si vytvořili příznivou startovací pozici. březen 2007 ing. Miroslav Janovský předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. strana: 4 z 30

5 2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek Sídlo: K.Čapka 589, Písek Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Krajský úřad-jihočeský kraj České Budějovice Datum založení: Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče 3. Organizační struktura ředitel nemocnice sekretariát náměstek pro řízení kvality zdravotní péče hlavní sestra interní auditor provozně-technický odbor ekonomický odbor zaměstnanecký odbor výpočetní středisko právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůžková a ambulantní odd. Ing. Janovský Miroslav Skoková Vladimíra MUDr. Filka Jozef CSc. Somrová Jana Ing. Hruška Jiří Ing. Novotný Jaroslav vedoucí (v zast.) Ing. Novotný Jaroslav Smolová Zdena Ing. Veselý František Mgr. Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr. Václavík Milan Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 5 z 30

6 Vedení zdravotnických oddělení Údaje k Oddělení Přednosta odd. Vrchní sestra Interna MUDr. Fábik Ladislav Straková Zdeňka Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava Kojetínová Marie TRN(ambulance) MUDr. Zdraţilová Vlasta Nervové MUDr. Schenk Ivo Havlanová Marie Bc. Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Gynekologie a porodnice MUDr. Vlášek Václav st.s. Vondrová Zdeňka Chirurgie MUDr. Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Mádlová Květoslava Bc. Urologie MUDr. Handrejch Leoš Kačírková Daniela Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr. Vilímek Ivo LDN-Mášková Jana REH-Kratochvílová Monika Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel OKB MUDr. Malina Pavel Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Sádlo Petr Transfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Kousalová Zdeňka Patologie MUDr. Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Bartůňková Zdeňka zast.v.s. Hlaváčová Irena Centrální operační sály Nezbedová Zdeňka strana: 6 z 30

7 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech 2005 a 2006 Oddělení Počet Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba lůţek interna ,5 68,1 6,6 6,7 infekce ,2 11,3 11,3 nervové ,2 82,2 6,1 8,3 dětské ,4 87,8 4,8 6,4 gynekologie ,3 61,4 5,7 4,2 porodnice ,7 75,3 7,2 6,8 chirurgie ,3 70,1 7,2 7,4 ARO ,1 51 7,5 7,2 ortopedie ,6 78,2 6,7 6,6 urologie ,9 6 Celkem ,6 72,1 6,6 6,4 LDN ,5 83,3 39,9 37,5 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek Rok Porody Počet narozených dětí Počet operací v Nemocnici Písek (operace prováděné na oper. sálech) Rok Chirurgie Ortopedie Gynekologie Urologie ORL Oční Celkem strana: 7 z 30

8 5. Ekonomické údaje 5.1. Ekonomické hodnocení Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Všechny rozhodující údaje jsou obsaţeny v tabulkové části. Za rok 2006 skončila Nemocnice Písek s vyrovnaným hospodařením. Toto vyrovnané hospodaření bylo umoţněno převodem částky ,16 Kč z rezervního fondu nemocnice do trţeb(dle zákona č.250/2000 Sb., 30, odst.3). Celkové náklady za rok 2006 činily tis.kč, coţ je o tis.kč více neţ v roce 2005(tj.nárůst o 5,7%). Zvýšení nákladů bylo způsobeno hlavně růstem osobních nákladů o tis.kč v důsledku uplatnění Nařízení vlády ČR č.537/05 od , kdy došlo ke zvýšení mzdových tarifů, dále byla vyšší spotřeba léků o tis.kč (ze zdrav.pojišťoven byla na nemocnice převedeno objednávání erytropoetinu pro HDS a od 1..8 došlo ke změně ve vykazování spotřeby cytostatik recepty-zum), vyšší byla také spotřeba energií o tis.kč(zvýšení cen jednotlivých druhů energií) a údrţby o tis.kč (nákup rentgenky pro CT v ceně cca tis.kč). Ve srovnání s rokem 2005 se nemocnici podařilo sníţit náklady na nákup SZM (o 825 tis.kč). Celkové trţby za rok 2006 byly ve výši tis.kč. Meziroční navýšení trţeb činilo cca tis.kč(tj.nárůst o 5,7%). Na zvýšení trţeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca tis.kč. Pohledávky a závazky Pohledávky k Celkem Z toho: odběratelé do lhůty do 30 dnů do 90 dnů tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč 155 tis.kč Závazky k Dlouhodobé závazky tis.kč Jedná se o splátky rtg přístrojů (do 05/2008) Krátkodobé závazky-celkem Z toho: dodavatelé tis.kč tis.kč Nemocnice Písek neměla k závazky po lhůtě splatnosti. strana: 8 z 30

9 UKAZATELE LIKVIDITY k a) běžná likvidita (OA:KZ) = 2,1 (k byla 2,7 ) standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita (OA zásoby): KZ = 1,9 (k byla 2,4 ) standardní hodnoty 1 1,5 K byl finanční stav našich účtů následující: - běžný účet 28,604 mil. Kč (k byl 22,462 mil. Kč ) - účet FKSP 0,158 mil. Kč (k byl 0,263 mil Kč ) Celkem 28,762 mil. Kč (k byl 22,725 mil. Kč ) 5.2 Ekonomické údaje Výsledky hospodaření za rok 2005 a 2006 v tis.kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek Daň z příjmu Celkem Tržby Tržby za vlastní výkony Aktivace mater.a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného majetku 23 9 Provozní dotace Celkem Struktura hlavních tržeb za rok 2006 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla tis. Kč (85,2% z celkových trţeb) tis. Kč (6,7% z celkových trţeb) tis. Kč (0,73% z celkových trţeb) tis. Kč (2,2% z celkových trţeb) strana: 9 z 30

10 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 2006 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady Tržby Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Náklady Tržby Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec strana: 10 z 30

11 5.2.4 Rozvaha Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 v tis. Kč Aktiva celkem z toho: A. Stálá aktiva z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod.hmot.majetku B. Oběţná aktiva z toho: 1.Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní Pasiva celkem z toho: C. Vlastní zdroje z toho: 1.Majetkové fondy Finanční a peněţní fondy Hospodářský výsledek 0 0 D. Cizí zdroje z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky strana: 11 z 30

12 5.2.5 Pořízení investic v letech 2005 a 2006 v tis.kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem Přidělené dotace: Krajský úřad- Jihočeský kraj MZ ČR tis.kč rekonstrukce interních ambulancí tis.kč chlazená odstředivka tis.kč monitory EKG 700 tis.kč ventilátor pro novorozence 354 tis.kč EKG 585 tis.kč - inkubátor 990 tis.kč narkotizační přístroj 998 tis.kč telef. ústředna 939 tis.kč ultrazvuk. přístroj (mamografie) tis.kč ultrazvuk. přístroj (gynekologie) 473 tis.kč videogastroskop 288 tis.kč hemodialyzační přístroj tis. Kč ultrazvuk. přístroj (interna) tis.kč obměna přístroj. vybavení RDO strana: 12 z 30

13 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 2005 a Celkové tržby leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 13 z 30

14 5.3.2 Celkové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 14 z 30

15 Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 15 z 30

16 5.3.4 Náklady na léky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince strana: 16 z 30

17 5.3.5 Náklady SZM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 17 z 30

18 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 18 z 30

19 5.3.7 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 19 z 30

20 5.3.8 Náklady na telefonní hovory leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 20 z 30

21 5.3.9 Náklady na všeobecný materiál+náhr.díly leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 21 z 30

22 6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 2006 činí kwh.. Oproti minulému roku došlo k nepatrnému zvýšení celkového odebraného mnoţství elektrické energie z důvodu velkých klimatických změn v zimních měsících. Trend postupné stagnace v odebíraném mnoţství elektrické energie byl patrný i v předcházejících obdobích. 6.2 Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 2006 činila m 3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo moţné v plné míře vyuţít potenciálu vlastních zdrojů uţitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) došlo k mírnému zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, ţe spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let (cca m 3 ) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichţ je závislá vydatnost vlastních zdrojů uţitkové vody. 6.3 Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce 2006 činila m 3. Byl potvrzen trend z minulého roku a opět došlo ke sníţení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla a dále realizovaná opatření vyplývající z energetického auditu Nemocnice Písek. 6.4 Pára Celková spotřeba páry v roce 2006 činila GJ. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. mnoţství 7800GJ) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. V současné době probíhají jednání s Teplárnou Písek a.s. o zvýšení celkového smluvního odebíraného mnoţství. strana: 22 z 30

23 kwh Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Elektrická energie Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2000 Řada Řada Řada Řada Řada Řada Rada Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíc Celková spotřeba elektrické energie v letech kwh roky strana: 23 z 30

24 m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Voda Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2000 Řada Řada Řada Řada Řada Řada Rada Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada měsíce m Celková spotřeba vody v letech roky strana: 24 z 30

25 m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Plyn Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2000 Řada Řada Řada Řada Řada Řada Rada Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada měsíce Celková spotřeba plynu v letech m roky strana: 25 z 30

26 Gj Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Pára Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2000 Řada Řada Řada Řada Řada Řada Rada Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech měsíce Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Celková spotřeba páry v letech Gj roky strana: 26 z 30

27 7. Personalistika a mzdy Výroční zpráva Nemocnice Písek Počty zaměstnanců v letech 2004 až 2006 Kategorie lékaři 86,1 86,32 87,41 farmaceuti 3, jiní odborní VŠ 5,61 5,95 5,17 SZP 371,49 375,88 374,95 NZP 27,07 30,5 32,59 PZP 74,53 76,6 74,09 THP 55,14 52,98 49,65 dělníci 84 87,92 85,66 Celkem 707,92 720,15 713, Průměrná mzda v letech 2004 až 2006 Kategorie lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ SZP NZP PZP THP dělníci Celkem strana: 27 z 30

28 8. Provoz 8.1. Stravovací provoz měsíc /2005 PSD SJ[Kč] PSD SJ[Kč] PSD SJ leden , ,85 1,025 1,028 únor , ,79 0,999 1,006 březen ,62 10,651 52,75 1,046 1,002 duben , ,55 1,015 1,047 květen , ,26 0,951 1,062 červen , ,54 0,939 1,145 červenec , ,21 0,928 1,084 srpen , ,46 0,934 1,139 září ,3 0,931 1,101 říjen , ,38 0,929 1,116 listopad ,95 1,003 1,11 prosinec , ,37 0,919 1,099 celkem ,958 PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí strana: 28 z 30

29 Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin skupina potravin náklady [Kč] náklady [Kč] 2006/2005 maso, masné výrobky ,963 mléko, mléčné výrobky ,051 pečivo, pekárenské výrobky ,114 zelenina ,046 ostatní potraviny ,091 celkem ,027 Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet DIETA náklady [Kč] náklady [Kč] 2006/ šetřící 38,45 38,9 1, racionální 36,65 37,54 1, redukční 41,15 41,9 1, diabetická 51,12 51,97 1, dětská 40,62 41,06 1,011 strana: 29 z 30

30 8.2 Odpadové hospodářství měsíc mnoţství [kg] /2005 leden ,11 Únor ,05 březen ,15 duben ,89 květen ,16 červen ,92 červenec ,91 srpen ,87 září ,90 říjen ,10 listopad ,96 prosinec ,93 celkem ,99 strana: 30 z 30

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 10) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2005 rozvahový den 31. 12. 2005 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2014

R O Č N Í Z P R Á V A 2014 R O Č N Í Z P R Á V A 2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 1 Vojenská nemocnice Brno V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Předkládá: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel Nemocnice Pelhřimov Březen 2015 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka,

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky 202 Obsah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Úvodní slovo ředitelky Organizační struktura Průměrný plat dle kategorií a struktury Skladba provozních nákladů Skladba provozních výnosů Pohledávky dle struktury a splatnosti

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2000

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2000 Výroční zpráva 2001 V roce 2001 poskytovala NsP Česká Lípa služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou, statutem a předpisy upravujícími poskytování a financování zdravotní péče. Financování poskytnuté

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

Výroční zpráva 2013 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva 2013 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva 2013 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost www.nemcl.cz Struktura 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje o společnosti 3. Profil společnosti

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

seznam stížností za rok 2013

seznam stížností za rok 2013 seznam stížností za rok 2013 leden 2013- prosinec 2013 předmět oddělení výsledek leden stíţnost na vybavení dětské JIP dětská JIP neoprávněná celkem 9 stíţnost- ztráta osobních věcí chirurgie neoprávněná

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více