Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI"

Transkript

1 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro Prioritní osu: Oblast podpory: 2 Podpora prosperity regionu 2.2 Rozvoj cestovního ruchu Dílčí oblast podpory: Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Zaměření výzvy: Modernizace a rozvoj atrakcí (zařízení a produktů) zvyšujících atraktivitu regionu, revitalizace památek pro účely cestovního ruchu a další infrastruktura pro cestovní ruch. 1. Číslo výzvy (tag výzvy ) 2. Cíle prioritní osy, oblasti podpory Globálním cílem prioritní osy je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti. Specifickým cílem prioritní osy 2 (zároveň globálním cílem oblasti podpory 2.2) je zvýšit prosperitu regionu vytvářením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. Globálním cílem dílčí oblasti podpory je zvýšit atraktivitu regionu výstavbou, revitalizací a modernizací turistické. Specifickými cíli dílčí oblasti podpory je: Využít industriální památky, technické zajímavosti a památky kulturního a přírodního dědictví jako atraktivity cestovního ruchu. Připravit vybrané památky pro zápis do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO Budovat a rozvíjet stávající návštěvnická centra s důrazem na cílové skupiny tuzemští či zahraniční turisté a rodina s dětmi (turistické rekreačně zábavní a sportovní areály) Budovat a modernizovat vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství Přispět ke zkvalitnění turistické infrastruktury Na Jízdárně 2824/2, Ostrava Moravská Ostrava IČ: , tel.: , fax.:

2 3. Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory / dílčí oblasti podpory Revitalizace a zpřístupnění památek pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu o Revitalizace, zpřístupnění, vybavení a nové využití kulturních památek, technických zajímavostí, industriálních památek a kulturního dědictví pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu. o Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (přístupové komunikace, doprovodné parkoviště, doprovodné stravovací zařízení apod.). Pozn. Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v oblasti revitalizace památek bude podporováno jen jako součást komplexních projektů. Pozn. V rámci ROP MS nebudou podporovány národní kulturní památky uvedené na seznamu památek podporovaných z Integrovaného operačního programu (tento seznam zpracovalo Ministerstvo kultury ČR) a národní kulturní památky ve vlastnictví státu. Ostatní památky budou podporovány pouze pokud slouží cestovnímu ruchu. Revitalizace či obnova vybavenosti v oblasti rekreace o Modernizace a rozvoj atrakcí (zařízení a produktů) zvyšujících atraktivitu regionu a prodlužující sezónnost v regionu např. muzea, rekreačně zábavní areály apod.. Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch 1. o Rozvoj a rekonstrukce orientačně informačního systému cestovního ruchu. o Zřizování nových naučných stezek pro cestovní ruch (včetně značení a doprovodné infrastruktury). o Výstavba a propojování hippostezek (včetně značení a doprovodné infrastruktury). o Výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku na vodních tocích. o Rozvoj a rekonstrukce značených turistických tras pro pěší a běžky (včetně značení a doprovodné infrastruktury) 2. o Vyznačení a rekonstrukce cykloturistických tras 3 a výstavba a rekonstrukce cykloturistických stezek včetně značení a doprovodné infrastruktury značení/výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras je vázána pouze na komplexní projekty cestovního ruchu, tj. tyto aktivity nelze podporovat samostatně, ale pouze jako součást komplexního projektu 4. Podmínkou podpory projektů v rámci této výzvy je jejich zaměřenost na cílovou skupinu turisté (tuzemští či zahraniční) tj. musí se jednat o atraktivitu cestovního ruchu. UPOZORNĚNÍ Ve výzvě nejsou podporovány výstavba a rekonstrukce turistické infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu v oblasti sportu (např. lyžařské areály, golfová hřiště, hřiště na ostatní sporty aquaparky, koupaliště apod.), wellnes, lázeňství či ubytování. 1 Podmínkou podpory výstavby/rekonstrukce tras a stezek je jejich bezplatné zpřístupnění pro veřejnost. Výstavba/rekonstrukce/značení tras a stezek musí být v souladu s platnou legislativou. 2 V rámci tohoto bodu budou podporovány investice pro cyklisty jiné než cyklotrasy a cyklostezky např. singletracky (úzká horská nebo lesní cesta s přírodním povrchem). 3 Cykloturistické trasy budou realizovány s využitím stávající sítě pozemních komunikací, zejména však na silnicích s nižší intenzitou provozu, na místních, účelových, lesních a polních komunikacích. 4 Bude podporováno napojení na stávající síť značených cyklotras/cyklostezek v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje (dne 26. dubna 2007 schválena usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 17/1486)

3 4. Oprávněný žadatel Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí nestátní neziskové organizace 5 organizační složka státu organizace zřízené státem podniky 6 zájmová sdružení právnických osob Projekty týkající se rozvoje kulturního dědictví a kulturních památek budou v této výzvě podporovány pouze v obcích s počtem obyvatel 500 a více. Pro obce pod 500 obyvatel tuto problematiku řeší Program rozvoje venkova. K určení způsobilosti příjemce dle počtu obyvatel je pro účely této výzvy rozhodující obyvatel dané obce uvedený v dokumentu Českého statistického úřadu s názvem Počet obyvatel v obcích České republiky k (kód e ). 5. Finanční alokace pro výzvu Celková alokace Kč 6. Minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů/dotace v rámci oblasti podpory 6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu 2 mil. Kč (u aktivit na značení tras a stezek a zřizování nových naučných stezek 0,5 mil. Kč) 6.2 Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt není stanovena 6.3 Forma podpory a struktura financování Projekty nezakládající veřejnou podporu : Nevratná přímá pomoc (dotace). Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 85 % celkových způsobilých výdajů 7. Příjemce zajistí spolufinancování projektu minimálně ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů. Projekty zakládající veřejnou podporu: Dotace bude poskytnuta v režimu regionální investiční podpory v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách část regionální investiční podpora), zveřejněno v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne NNO s doloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím (tj. dvě po sobě následující uzavřená roční účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci). V případě aktivit týkajících se značení tras a zřizování nových naučných turistických tras budou projekty předkládané NNO s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč z ROP MS podporovány pouze v případě, že budou realizovány na území obce s více než 2000 obyvateli. Projekty NNO v obcích do 2000 obyvatel se způsobilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč spadají do působnosti Programu rozvoje venkova. 6 Podnikatelé s doloženým alespoň dvouletým účetním obdobím (tj. dvě po sobě následující uzavřená roční účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci), jejichž současným předmětem podnikání je podnikání v cestovním ruchu. Z ROP MS nebudou podporovány projekty zemědělských podnikatelů. 7 tj. celkových způsobilých výdajů po odečtení realizačních příjmů. 8 V souladu s mapou regionální investiční podpory ČR pro období činí maximální výše celkové podpory z veřejných zdrojů 40 % celkových způsobilých výdajů, v případě malých podniků bude tento limit navýšen o 20 % a u středních podniků o 10 %

4 Dotace z rozpočtu Regionální rady bude poskytnuta ve výši maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů. V případě žadatele/příjemce, který má charakter malého podniku, bude dotace navýšena na maximálně 60 %, u středního podniku maximálně 50 %. Žadatel/příjemce musí zajistit spolufinancování projektu ve výši minimálně 60 % (resp. 40 % u malých a 50 % u středních podniků) celkových způsobilých výdajů, při tom minimálně 25 % celkových způsobilých výdajů musí být pokryto z vlastních zdrojů žadatele/příjemce. V režimu regionální investiční podpory dle Nařízení 800/2008 lze udělit podporu na následující činností související s cestovním ruchem ve smyslu statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE) Revize 2: a) NACE 55: Ubytování b) NACE 56: Stravování a pohostinství; c) NACE 79: Činnosti cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související činnosti; d) NACE 90: Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti; e) NACE 91: Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení; f) NACE 93: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti; Řídící orgán ROP MS se při výkladu obsahu těchto činností bude řídit metodikou Českého statistického úřadu. 7. První možné datum předložení monitorovací zprávy / závěrečné monitorovací zprávy Příjemce dotace může žádat o platbu po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (v termínech uvedených v aktuálním Harmonogramu plateb). Informace k modifikovaným platbám jsou uvedeny v Příručce pro příjemce. 8. Místo realizace projektů Region soudržnosti Moravskoslezsko 9. Doba trvání projektu/nejpozději možné datum ukončení projektu Zahájení projektu Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy mezi příjemcem a řídícím orgánem. Datum ukončení projektu Nejpozději do POZOR! Obecně - nelze povolit prodloužení doby realizace projektu po ! Ke dni musí být předmět projektu dokončen a plně funkční v celém rozsahu, stanoveným projektem, jinak bude celá stavba považována za nezpůsobilou a příjemcům nebude proplacena

5 10. Termíny výzvy Datum vyhlášení výzvy: Lhůta pro příjem projektů (s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele): Ukončení příjmu projektů: , 12:00 h Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny. Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: říjen 2013 Pokud žadatel odevzdává žádost o dotaci s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za jeho účasti, musí s dostatečným předstihem kontaktovat sekretariát odboru implementace programu (Zuzana Fabiánová, ), se kterou dohodne termín (datum a hodinu) této kontroly a která určí pracovníka odboru implementace programu, jež provede příjem a kontrolu formálních náležitostí projektu. Příjem žádostí s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za účasti žadatele probíhá po celou dobu trvání výzvy s výjimkou dvou posledních pracovních dnů (viz výše uvedená lhůta) - ty jsou vyhrazeny pouze příjmu žádostí o dotaci bez okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele. 11. Místo předkládání žádostí: Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady odbor implementace programu, Na Jízdárně 2824/2, Ostrava-Moravská Ostrava. 12. Kritéria pro poskytnutí dotace: Kritéria: Splnění formálních náležitostí 9, splnění kritérií přijatelnosti 10, hodnotící kritéria 11. Specifická kritéria pro tuto oblast podpory: nejsou stanovena. 13. Způsobilé výdaje a datum počátku způsobilosti výdajů: Způsobilé výdaje jsou blíže popsány v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění. U projektů zakládajících veřejnou podporu je způsobilost výdajů vymezena rovněž podmínkami konkrétního režimu veřejné podpory, který je pro tuto oblast podpory uplatňován. Nezpůsobilým výdajem je pro účely této výzvy nákup zvířat a nákup dopravních prostředků (s výjimkou specifických dopravních prostředků, jež samy o sobě představují atraktivitu cestovního ruchu) Způsobilost výdajů na doprovodné parkovací plochy, příjezdové komunikace, doprovodná stravovací zařízení a značení/výstavbu/rekonstrukci cyklostezek a cyklotras Doprovodné parkovací plochy, příjezdové komunikace, doprovodná stravovací zařízení a značení/výstavbu/rekonstrukci cyklostezek a cyklotras lze realizovat pouze doplňkově v rámci komplexních projektů, jejichž hlavní náplní je atraktivita cestovního ruchu. Součet výdajů tyto aktivity na může být způsobilým výdajem maximálně do 50% celkových způsobilých výdajů projektu. Žadatel v žádosti BENEFIT7+ v záložce Roz projektu uvede v položce Parkovací plochy a příjezdové komunikace (informativní, nenačítací položka) všechny náklady, které se vztahují k těmto výdajům a jsou obsaženy v položkách 05.02, 05.03, a (u neplátců DPH i poměrná část 07.01). Podpoložka se nenačítá do souhrnné položky 05 specificky slouží pouze k evidenci výše uvedených výdajů vůči celkovým způsobilým výdajům. Žadatel je povinen popsat postup výpočtu částky zpoložky Parkovací plochy a příjezdové komunikace do relevantní části Studie proveditelnosti (kapitola 9a Popis výdajů projektu v jednotlivých fázích). 9 Kritéria formálních náležitostí jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele 10 Kritéria přijatelnosti jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele (nástroj pro hodnocení finančního zdraví žadatele je zveřejněn na v sekci ke stažení -» ROP» Dokumentace pro žadatele a příjemce k výzvám ) 11 Hodnotící kritéria jsou uvedena v hodnotících tabulkách - viz příloha 2a) a 2b) této výzvy

6 13. 2 Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu: Projekty nezakládající veřejnou podporu: (výjimkou jsou výdaje na projektovou dokumentaci pro územní/stavební řízení a na studii proveditelnosti projektu od ) Projekty zakládající veřejnou podporu: Způsobilost výdajů těchto projektů v režimu regionální investiční podpory dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách část regionální investiční podpora), zveřejněné v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne , začíná datem zaregistrování žádosti o podporu řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko (Regionální radou) rozhodným datem je datum uvedené ve formuláři o registraci projektu zaslaném žadateli. Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu, s výjimkou zpracování projektové dokumentace, administrativní činnosti spojené s přípravou projektu, zpracování ekonomických a jiných studií a průzkumů a zpracování žádosti a příloh (viz kap Příručky pro žadatele). 14. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace Kompletní žádost o dotaci obsahuje: tištěné verze elektronické žádosti, kterou žadatel získal vyplněním a finalizováním žádosti BENEFIT (2 x paré 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie); povinné 12 a nepovinné přílohy (2 x paré 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie); elektronickou verzi následujících dokumentů (1 x CD): o studie proveditelnosti a její přílohy (a to ve formátu pdf/doc., případně xls); o podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele zpracovaný v aplikaci Vyhodnocení finančního zdraví (ve formátu.xls); o posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy (u nichž je tato příloha relevantní viz platné znění Metodického pokynu pro projekty vytvářející příjmy), o položkový stavební roz (ve formátu.orf, případně.xls). Kompletní žádost o dotaci žadatel předkládá v řádně zalepené obálce (archivní box, krabice). Štítek na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce, je automaticky vytištěn z programu BENEFIT tj. strana tištěného výstupu z programu BENEFIT označená jako štítek na obálku. Vytištěný štítek žadatel připevní na obálku. V případě okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele při příjmu žádosti o dotaci není nutné mít obálku řádně zalepenou. Ostatní náležitosti musí být zachovány (tj. uložení žádosti o dotaci v obálce, vytištěný štítek na obálce). 15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR Zpravidla do 16 týdnů od schválení projektu Výborem Regionální rady 16. Další informace Všechny náležitosti, vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů, jsou dále uvedeny na internetové adrese: Informace o programu poskytuje: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady, odbor programování a metodiky. V případě telefonických dotazů k programu volejte informační linku V případě osobní konzultace projektu se zaregistrujte na v sekci Nástroje (rezervace 12 Povinné přílohy jsou uvedeny v příloze č. 1 Příručky pro žadatele v platném znění

7 konzultací), kde Vám bude po vyplnění údajů automaticky nabídnuty termíny projektového manažera. Pro rezervování termínu je nutné být na webu Regionální rady zaregistrován, resp. přihlášen. Seznam příloh výzvy: Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu a jejich výklad Příloha 2a - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně Příloha 2b - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt nad 10 mil. Kč Příloha 3 Podmínky bodového zvýhodnění projektů za část 2 hodnotící tabulky Význam projektu

8 Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu A. Přehled indikátorů INDIKÁTORY Hlavní monitorovací indikátory Název Výstupy (CORE) Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Měrná jednotka Výsledky (CORE) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných hippostezek Délka nově vybudovaných cyklostezek Délka rekonstruovaných cyklostezek Délka nově vyznačených cyklotras Délka rekonstruovaných cyklotras Délka nově vybudovaných turistických tras pro pěší Délka nově vybudovaných turistických tras pro běžky Délka rekonstruovaných turistických tras pro pěší Délka rekonstruovaných turistických tras pro běžky Délka vodních toků s nově vybudovaným zázemím pro vodní aktivity a vodní turistiku Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha zrekonstruovaných památkových objektů Užitná plocha v m Plocha památkových objektů s nově pořízeným vybavením Užitná plocha v m Plocha regenerovaného a revitalizovaného území u památkových objektů Ha Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy Počet zapojených partnerů Vybudování nového přístupu k atraktivitě cestovního ruchu nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku cestovního ruchu Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet návštěvníků zrekonstruovaných památkových objektů B. Definice/výklad indikátorů Název indikátoru (CORE) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Jednotka Definice indikátoru Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem na rozvoj cestovního ruchu. Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být příjemce nebo provozovatel výstupu projektu. Nově vytvářenými pracovními místy se obecně rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem nebo provozovatelem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za 13 Zahrnuje např. orientačně informační zařízení, naučné stezky, vyznačené turistické okruhy, apod

9 posledních dvanáct měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. RPJ je pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Počet nově vytvořených pracovních míst (čistý nárůst pracovních míst) se v tomto případě určí jako rozdíl RPJ za 12 kalendářních měsíců následujících po datu ukončení projektu a RPJ za 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byla zahájena fyzická realizace projektu. Pokud projekt vytváří pracovní místa a žadatel si zvolí tento indikátor, je nutné, aby jej zároveň uvedl v rozdělení na muže a ženy (pomocí doplňkových indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy). Rozdělení na muže a ženy je pouze informativní Délka nově vybudovaných hippostezek Délka nově vybudovaných cyklostezek Délka rekonstruovaných cyklostezek Délka nově vyznačených cyklotras Délka rekonstruovaných cyklotras Délka nově vybudovaných turistických tras pro pěší Délka nově vybudovaných turistických tras pro běžky 00 39Délka rekonstruovaných turistických tras pro pěší Délka nově vybudovaných hippostezek v. Délka nově vybudovaných cyklostezek v. Délka cyklostezek v úseku s rekonstruovaným značením, povrchem a/nebo doprovodnou infrastrukturou v. Délka nově vyznačených cyklotras v. Délka cyklotras v úseku s rekonstruovaným značením, povrchem a/nebo doprovodnou infrastrukturou v. Délka nově vybudovaných turistických tras pro pěší v. Délka nově vybudovaných turistických tras pro běžecké lyžování v. Délka turistických tras pro pěší v úseku s rekonstruovaným značením, povrchem a/nebo doprovodnou infrastrukturou v (zde se načítá délka tras/cest pro cyklisty, jiné než cyklostezky a cyklotrasy, např. singletracky) Délka rekonstruovaných Délka rekonstruovaných turistických tras pro běžecké

10 turistických tras pro běžky lyžování v úseku s rekonstruovaným značením, povrchem a/nebo doprovodnou infrastrukturou v Délka vodních toků s nově vybudovaným zázemím pro vodní aktivity a vodní turistiku Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha zrekonstruovaných památkových objektů Užitná plocha v m 2 Délka vodního toku v úseku s nově vybudovaným zázemím pro vodní aktivity a vodní turistiku v (např. vybudování kajakářského úseku pro sjíždění řeky). Zahrnuje např. orientačně informační zařízení, naučné stezky, vyznačené turistické okruhy, apod. Do tohoto indikátoru se uvádí produktů, tj. tematických celků/typů ( stezek, tras, okruhů, typů informačních zařízení apod.). Neuvádí se zde jednotlivých tabulí na stezce. Počet m2 užitné plochy rekonstruovaných památkových objektů. Tento indikátoru lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu) Plocha památkových objektů s nově pořízeným vybavením Užitná plocha v m 2 Plocha stávajících památkových objektů, ve kterých bylo umístěno nové nebo modernizované vybavení a zařízení a ve kterých nebyla provedena rekonstrukce nebo modernizace Plocha regenerovaného a revitalizovaného území u památkových objektů ha Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány realizací projektu a které slouží památkovému objektu. V případě regenerace území včetně objektů není do indikátoru započítána zastavěná plocha rekonstruovaného objektu. Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy Počet zapojených partnerů Vybudování nového přístupu k atraktivitě cestovního ruchu nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku cestovního ruchu Totéž jako pro muže Totéž jako pro ženy Počet zapojených partnerů - organizací v realizaci projektu Počet výstupů projektu vedoucích ke zvýšení dostupnosti atraktivity cestovního ruchu, tj. vybudovaných nových příjezdových komunikací /stezek /chodníků /tras k atraktivitě cestovního ruchu nebo vybudovaných nových parkovacích kapacit ve středisku cestovního ruchu aj Počet Počet rekonstruovaných a zpřístupněných památkových

11 zrekonstruovaných památkových objektů objektů (včetně technických památek), které byly opraveny v rámci projektů. Památkový objekt je takový objekt, který je součástí registru MK- Ústřední seznam kulturních památek ČR Počet návštěvníků zrekonstruovaných památkových objektů Počet návštěvníků zrekonstruovaných památkových objektů za rok Žadatel vyplňuje vždy všechny indikátory, které jsou naplňovány jednotlivými aktivitami projektu a přispívají k naplnění cíle projektu a výzvy. C Definice pojmů Cyklostezka Cyklotrasa Samostatná stezka pro cyklisty, případně pro cyklisty a chodce. Zpravidla není součástí komunikací pro silniční dopravu. Cyklostezka je ohraničena na svém začátku a konci značkami C8a Stezka pro cyklisty a C8b Konec stezky pro cyklisty, stezka pro chodce a cyklisty výše uvedenými dopravními značkami C9a a C9b nebo C10a a C10b, dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, a je oddělena od automobilové dopravy. Na cyklostezkách jsou pro cyklisty přesně vymezené prostory pohybu vyznačeny vodorovným a svislým dopravním značením, které jsou uživatelé cyklostezky povinni respektovat. Představuje orientační směrové vedení cyklistů; může být vedena jak po cyklostezkách, tak i po vhodných komunikacích společných se silniční dopravou. Cyklotrasou se rozumí doporučená trasa, která vede po silnicích, místních a účelových komunikacích a je vyznačena orientačním dopravním značením dle 13, odst. 1cc) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., v platném znění

12 Příloha 3 Podmínky bodového zvýhodnění projektů 1. Kriterium Podmínka udělení zvýhodnění za vytvoření pracovních míst V indikátoru Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu žadatel uvádí také zlomky ročních pracovních jednotek (dále RPJ). Součet všech RPJ se pro hodnocení v kritériu zaokrouhluje dolů na celá čísla (např. za vytvoření jednoho místa na plný úvazek či dvou míst na poloviční úvazek dávajících dohromady jednu roční pracovní jednotku může žadatel v kritériu obdržet 20 bodů ) Upozornění! Aby mohly být níže uvedené skupiny hodnotících kriterií 2.1.2, a zohledněny při hodnocení projektu, musí být s nimi související údaje přiměřeně popsány v relevantní části Studie proveditelnosti 14, případně doloženy spolu se žádostí vrámci nepovinných příloh. 2. Kriterium inovativnost: Za inovativnost se považuje zařízení, které reaguje na trendy a využívá technických novinek, zařízení jednoznačně zvyšující přitažlivost, zajímavost a využitelnost předmětu projektu jako atraktivity cestovního ruchu pro vymezené cílové skupiny návštěvníků. Bude posuzována inovativnost minimálně na úrovni regionu soudržnosti Moravskoslezsko (což je v žádosti třeba prokázat pomocí analýzy konkurence). V relevantní části Studie proveditelnosti musí být popsán vliv inovativního řešení na cestovní ruch, na atraktivitu předmětu projektu i cílové skupiny. Podmínka zvýhodnění: Výše uvedené podmínky musí být splněny současně. Budou zvýhodněny inovace ve vztahu k turistům/cílovým skupinám atraktivity cestovního ruchu, definovaným v marketingové části Studie proveditelnosti. 3. Kriterium Projekt je napojen na další návazné služby v místě realizace projektu Požaduje-li žadatel bodové zvýhodnění za hodnotící kritérium projekt je napojen na další návazné služby v místě realizace projektu, je třeba v rámci dokumentace k projektu smysluplně popsat a případně vhodným způsobem doložit, že bude projekt realizován v oblastech s dalšími návaznými službami (např. dostupnost ubytovacích kapacit v místě realizace projektu a/nebo jeho blízkém okolí, návaznost na dopravní spojení v místě realizace projektu a/nebo jeho blízkém okolí, výskyt dalších atraktivit cestovního ruchu v místě realizace projektu a/nebo jeho blízkém okolí apod.). Okolí místa realizace bude posuzováno s ohledem na typ a význam atraktivity cestovního ruchu. Výhodou v tomto kritériu bude taková kombinace návazných služeb, která napomůže vytvoření podmínek pro delší setrvání návštěvníků v místě realizace projektu a/nebo jeho blízkém okolí. 4. Kriterium hodnotící tabulky Dostupnost a rozsah aktivit Při posuzování počtu měsíců, po které bude předmět projektu dostupný pro návštěvníky, se měsíc považuje za splněný, pokud je předmět projektu pro návštěvníky přímo dostupný (tj. nejen na telefonickou či on-line objednávku) alespoň 8 dnů v daném měsíci. 5. Kriterium Komplexnost projektu 5.1 Požaduje-li žadatel bodové zvýhodnění za hodnotící kritérium a) Projekt se komplexně zabývá min. 1 dílčí aktivitou/2 a více dílčími aktivitami aktivity Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství/revitalizace a zpřístupnění památek pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu, je třeba v dokumentaci k projektu smysluplně 14 Zejména ve Studii proveditelnosti (v částech 4 popis podstaty projektu a 5 marketingová analýza)

13 popsat a případně vhodným způsobem doložit, že je projektem řešena některá z následujících charakteristik : Multifunkčnost atraktivity cestovního ruchu - např. víceúčelové, komplexně řešené areály umožňující využití více typů rekreačních aktivit apod., Provázanost atraktivity cestovního ruchu provázanost služeb areálu/atrakce s jinými areály/atrakcemi apod. Dostupnost atraktivity cestovního ruchu např. přístupové komunikace případně doprovodné parkoviště odpovídající kapacitě atraktivity Zahrnutí dalších služeb pro turisty např. veřejné sociální zařízení, návštěvnické centrum či komplexní průvodcovské služby např. s využitím audiovizuální techniky, interaktivních zařízení apod. 5.2 Za doložení památkové ochrany předmětu projektu pro účely hodnotícího kritéria a) Předmět projektu je památkově chráněn se považuje doložení povinné přílohy předkládané spolu se žádostí o dotaci s názvem Doklad o památkové ochraně předmětu projektu (viz popis povinné přílohy uvedený v příloze Příručky pro žadatele č. 1) 5.3 Pro účely kritéria b) Projekt se v rámci aktivity Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch zabývá alespoň 1 druhem/2 druhy využití se druhy využití rozumí využití pro cyklo, běžky, pěší, hippo, vodní aktivity, naučné stezky, orientačně informační systém. Druhy využití typově korespondují s aktivitami uvedenými v bodě 3 výzvy. 5.4 Pro účely kritéria b) Projektem vznikne orientační a informační doprovodná infrastruktura relevantní dle typu aktivity Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch, se za orientační a informační doprovodnou infrastrukturu považuje značení, směrové tabule, informační tabule apod. odpovídající typu trasy/stezky. 5.5 Pro účely kritéria b) Projektem vznikne odpočinková doprovodná infrastruktura relevantní dle typu aktivity Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch, se za odpočinkovou doprovodnou infrastrukturu považují odpočinková místa 15 podél tras a stezek včetně např. posezení, přístřešků, úvazišť pro koně, odstavných/ úschovných/ uzamykatelných boxů pro kola, odpadkových košů apod. odpovídající typu trasy/stezky. 6. Kriterium Projekt je svým vybavením přizpůsoben a atraktivní pro cílovou skupinu zahraniční turisté 6.1 Pro účely kritéria Zajištění marketingu a nabídky atraktivity vůči potenciálním návštěvníkům alespoň ve dvou cizích jazycích je podmínkou zaměření projektu na cílovou skupinu Zahraniční turisté, které musí být prokazatelně odůvodněno v marketingové části Studie proveditelnosti. Jedná se např. o jazykové mutace www stránek, tištěných propagačních a informačních materiálů apod. Zvýhodnění lze obdržet pouze za přizpůsobení cílové skupině Zahraniční turisté, které je předmětem realizace projektu. 6.2 Pro účely kriteria Zajištění uživatelsky příjemné orientace v rámci atraktivity pro její návštěvníky alespoň ve dvou cizích jazycích je podmínkou zajištění kombinace základních prvků v jazykových mutacích (obsluha a označení v rámci atraktivity). Jedná se např. o orientační značení v jazykových mutacích a/nebo mezinárodně srozumitelných piktogramech, obsluha (personál ve styku s klientem recepce, průvodcovské služby atd., základní informační materiály o službách zařízení (např. ceník služeb, orientačně informační systém). Zaměření projektu na cílovou skupinu Zahraniční turisté musí být prokazatelně odůvodněno v marketingové části Studie proveditelnosti (4P). Zvýhodnění lze obdržet pouze za přizpůsobení cílové skupině Zahraniční turisté, které je předmětem realizace projektu. 7. Kriterium Projekt je svým vybavením přizpůsoben a atraktivní pro cílovou skupinu 15 Odpočinkovým místem se rozumí zařízení k bezplatnému posezení (lavice, stůl apod.), nikoli občerstvení

14 rodiny s dětmi Zaměření projektu na cílovou skupinu Rodiny s dětmi musí být prokazatelně odůvodněno v marketingové části Studie proveditelnosti. Zvýhodnění lze obdržet pouze za přizpůsobení cílové skupině Rodiny s dětmi, které je předmětem realizace projektu. Jedná se např. o: dětskou hernu/dětský koutek (společná místnost nebo prostor, jenž má vybavení a materiál určený pro dětskou zábavu), denní místnost pro děti s odborným dohledem (zvláštní místnost nebo prostor, ve kterém jsou děti pod stálým dohledem odpovědné osoby), interaktivní hrací prvky pro děti či jiné vyžití a aktivity zaměřené na děti. 8. Kriterium Projekt je svým vybavením přizpůsoben a atraktivní pro cílovou skupinu cyklisté/běžkaři/lyžaři Kritérium není pro účely této výzvy relevantní. 9. Kriterium Přínosy projektu (v případě projektů s celkovými výdaji na projekt pod 10 mil. Kč, včetně) Předkladatelé projektů s celkovými výdaji pod 10 mil. Kč včetně, mohou ke zdůvodnění přínosů svých projektů použít přínosy z aplikace CBA (aplikace, v níž se povinně vyčíslují přínosy projektů s celkovými náklady na projekt nad 10 mil. Kč, aplikace je dostupná na internetových stránkách Regionální rady Moravskoslezsko:

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI INTEGROVANÝCH

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku sídliště Slezská 1. Identifikace výzvy Operační

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 10. 6. 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 2.2 25. listopadu 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 22.01.2014 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 12 V 21 1.0 V 12 V 21 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více