Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI"

Transkript

1 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro Prioritní osu: Oblast podpory: 2 Podpora prosperity regionu 2.2 Rozvoj cestovního ruchu Dílčí oblast podpory: Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Zaměření výzvy: Modernizace a rozvoj atrakcí (zařízení a produktů) zvyšujících atraktivitu regionu, revitalizace památek pro účely cestovního ruchu a další infrastruktura pro cestovní ruch. 1. Číslo výzvy (tag výzvy ) 2. Cíle prioritní osy, oblasti podpory Globálním cílem prioritní osy je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti. Specifickým cílem prioritní osy 2 (zároveň globálním cílem oblasti podpory 2.2) je zvýšit prosperitu regionu vytvářením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. Globálním cílem dílčí oblasti podpory je zvýšit atraktivitu regionu výstavbou, revitalizací a modernizací turistické. Specifickými cíli dílčí oblasti podpory je: Využít industriální památky, technické zajímavosti a památky kulturního a přírodního dědictví jako atraktivity cestovního ruchu. Připravit vybrané památky pro zápis do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO Budovat a rozvíjet stávající návštěvnická centra s důrazem na cílové skupiny tuzemští či zahraniční turisté a rodina s dětmi (turistické rekreačně zábavní a sportovní areály) Budovat a modernizovat vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství Přispět ke zkvalitnění turistické infrastruktury Na Jízdárně 2824/2, Ostrava Moravská Ostrava IČ: , tel.: , fax.:

2 3. Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory / dílčí oblasti podpory Revitalizace a zpřístupnění památek pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu o Revitalizace, zpřístupnění, vybavení a nové využití kulturních památek, technických zajímavostí, industriálních památek a kulturního dědictví pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu. o Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (přístupové komunikace, doprovodné parkoviště, doprovodné stravovací zařízení apod.). Pozn. Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v oblasti revitalizace památek bude podporováno jen jako součást komplexních projektů. Pozn. V rámci ROP MS nebudou podporovány národní kulturní památky uvedené na seznamu památek podporovaných z Integrovaného operačního programu (tento seznam zpracovalo Ministerstvo kultury ČR) a národní kulturní památky ve vlastnictví státu. Ostatní památky budou podporovány pouze pokud slouží cestovnímu ruchu. Revitalizace či obnova vybavenosti v oblasti rekreace o Modernizace a rozvoj atrakcí (zařízení a produktů) zvyšujících atraktivitu regionu a prodlužující sezónnost v regionu např. muzea, rekreačně zábavní areály apod.. Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch 1. o Rozvoj a rekonstrukce orientačně informačního systému cestovního ruchu. o Zřizování nových naučných stezek pro cestovní ruch (včetně značení a doprovodné infrastruktury). o Výstavba a propojování hippostezek (včetně značení a doprovodné infrastruktury). o Výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku na vodních tocích. o Rozvoj a rekonstrukce značených turistických tras pro pěší a běžky (včetně značení a doprovodné infrastruktury) 2. o Vyznačení a rekonstrukce cykloturistických tras 3 a výstavba a rekonstrukce cykloturistických stezek včetně značení a doprovodné infrastruktury značení/výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras je vázána pouze na komplexní projekty cestovního ruchu, tj. tyto aktivity nelze podporovat samostatně, ale pouze jako součást komplexního projektu 4. Podmínkou podpory projektů v rámci této výzvy je jejich zaměřenost na cílovou skupinu turisté (tuzemští či zahraniční) tj. musí se jednat o atraktivitu cestovního ruchu. UPOZORNĚNÍ Ve výzvě nejsou podporovány výstavba a rekonstrukce turistické infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu v oblasti sportu (např. lyžařské areály, golfová hřiště, hřiště na ostatní sporty aquaparky, koupaliště apod.), wellnes, lázeňství či ubytování. 1 Podmínkou podpory výstavby/rekonstrukce tras a stezek je jejich bezplatné zpřístupnění pro veřejnost. Výstavba/rekonstrukce/značení tras a stezek musí být v souladu s platnou legislativou. 2 V rámci tohoto bodu budou podporovány investice pro cyklisty jiné než cyklotrasy a cyklostezky např. singletracky (úzká horská nebo lesní cesta s přírodním povrchem). 3 Cykloturistické trasy budou realizovány s využitím stávající sítě pozemních komunikací, zejména však na silnicích s nižší intenzitou provozu, na místních, účelových, lesních a polních komunikacích. 4 Bude podporováno napojení na stávající síť značených cyklotras/cyklostezek v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje (dne 26. dubna 2007 schválena usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 17/1486)

3 4. Oprávněný žadatel Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí nestátní neziskové organizace 5 organizační složka státu organizace zřízené státem podniky 6 zájmová sdružení právnických osob Projekty týkající se rozvoje kulturního dědictví a kulturních památek budou v této výzvě podporovány pouze v obcích s počtem obyvatel 500 a více. Pro obce pod 500 obyvatel tuto problematiku řeší Program rozvoje venkova. K určení způsobilosti příjemce dle počtu obyvatel je pro účely této výzvy rozhodující obyvatel dané obce uvedený v dokumentu Českého statistického úřadu s názvem Počet obyvatel v obcích České republiky k (kód e ). 5. Finanční alokace pro výzvu Celková alokace Kč 6. Minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů/dotace v rámci oblasti podpory 6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu 2 mil. Kč (u aktivit na značení tras a stezek a zřizování nových naučných stezek 0,5 mil. Kč) 6.2 Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt není stanovena 6.3 Forma podpory a struktura financování Projekty nezakládající veřejnou podporu : Nevratná přímá pomoc (dotace). Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 85 % celkových způsobilých výdajů 7. Příjemce zajistí spolufinancování projektu minimálně ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů. Projekty zakládající veřejnou podporu: Dotace bude poskytnuta v režimu regionální investiční podpory v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách část regionální investiční podpora), zveřejněno v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne NNO s doloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím (tj. dvě po sobě následující uzavřená roční účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci). V případě aktivit týkajících se značení tras a zřizování nových naučných turistických tras budou projekty předkládané NNO s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč z ROP MS podporovány pouze v případě, že budou realizovány na území obce s více než 2000 obyvateli. Projekty NNO v obcích do 2000 obyvatel se způsobilými výdaji nižšími než 1,5 mil. Kč spadají do působnosti Programu rozvoje venkova. 6 Podnikatelé s doloženým alespoň dvouletým účetním obdobím (tj. dvě po sobě následující uzavřená roční účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci), jejichž současným předmětem podnikání je podnikání v cestovním ruchu. Z ROP MS nebudou podporovány projekty zemědělských podnikatelů. 7 tj. celkových způsobilých výdajů po odečtení realizačních příjmů. 8 V souladu s mapou regionální investiční podpory ČR pro období činí maximální výše celkové podpory z veřejných zdrojů 40 % celkových způsobilých výdajů, v případě malých podniků bude tento limit navýšen o 20 % a u středních podniků o 10 %

4 Dotace z rozpočtu Regionální rady bude poskytnuta ve výši maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů. V případě žadatele/příjemce, který má charakter malého podniku, bude dotace navýšena na maximálně 60 %, u středního podniku maximálně 50 %. Žadatel/příjemce musí zajistit spolufinancování projektu ve výši minimálně 60 % (resp. 40 % u malých a 50 % u středních podniků) celkových způsobilých výdajů, při tom minimálně 25 % celkových způsobilých výdajů musí být pokryto z vlastních zdrojů žadatele/příjemce. V režimu regionální investiční podpory dle Nařízení 800/2008 lze udělit podporu na následující činností související s cestovním ruchem ve smyslu statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE) Revize 2: a) NACE 55: Ubytování b) NACE 56: Stravování a pohostinství; c) NACE 79: Činnosti cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související činnosti; d) NACE 90: Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti; e) NACE 91: Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení; f) NACE 93: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti; Řídící orgán ROP MS se při výkladu obsahu těchto činností bude řídit metodikou Českého statistického úřadu. 7. První možné datum předložení monitorovací zprávy / závěrečné monitorovací zprávy Příjemce dotace může žádat o platbu po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (v termínech uvedených v aktuálním Harmonogramu plateb). Informace k modifikovaným platbám jsou uvedeny v Příručce pro příjemce. 8. Místo realizace projektů Region soudržnosti Moravskoslezsko 9. Doba trvání projektu/nejpozději možné datum ukončení projektu Zahájení projektu Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy mezi příjemcem a řídícím orgánem. Datum ukončení projektu Nejpozději do POZOR! Obecně - nelze povolit prodloužení doby realizace projektu po ! Ke dni musí být předmět projektu dokončen a plně funkční v celém rozsahu, stanoveným projektem, jinak bude celá stavba považována za nezpůsobilou a příjemcům nebude proplacena

5 10. Termíny výzvy Datum vyhlášení výzvy: Lhůta pro příjem projektů (s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele): Ukončení příjmu projektů: , 12:00 h Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny. Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: říjen 2013 Pokud žadatel odevzdává žádost o dotaci s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za jeho účasti, musí s dostatečným předstihem kontaktovat sekretariát odboru implementace programu (Zuzana Fabiánová, ), se kterou dohodne termín (datum a hodinu) této kontroly a která určí pracovníka odboru implementace programu, jež provede příjem a kontrolu formálních náležitostí projektu. Příjem žádostí s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za účasti žadatele probíhá po celou dobu trvání výzvy s výjimkou dvou posledních pracovních dnů (viz výše uvedená lhůta) - ty jsou vyhrazeny pouze příjmu žádostí o dotaci bez okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele. 11. Místo předkládání žádostí: Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady odbor implementace programu, Na Jízdárně 2824/2, Ostrava-Moravská Ostrava. 12. Kritéria pro poskytnutí dotace: Kritéria: Splnění formálních náležitostí 9, splnění kritérií přijatelnosti 10, hodnotící kritéria 11. Specifická kritéria pro tuto oblast podpory: nejsou stanovena. 13. Způsobilé výdaje a datum počátku způsobilosti výdajů: Způsobilé výdaje jsou blíže popsány v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění. U projektů zakládajících veřejnou podporu je způsobilost výdajů vymezena rovněž podmínkami konkrétního režimu veřejné podpory, který je pro tuto oblast podpory uplatňován. Nezpůsobilým výdajem je pro účely této výzvy nákup zvířat a nákup dopravních prostředků (s výjimkou specifických dopravních prostředků, jež samy o sobě představují atraktivitu cestovního ruchu) Způsobilost výdajů na doprovodné parkovací plochy, příjezdové komunikace, doprovodná stravovací zařízení a značení/výstavbu/rekonstrukci cyklostezek a cyklotras Doprovodné parkovací plochy, příjezdové komunikace, doprovodná stravovací zařízení a značení/výstavbu/rekonstrukci cyklostezek a cyklotras lze realizovat pouze doplňkově v rámci komplexních projektů, jejichž hlavní náplní je atraktivita cestovního ruchu. Součet výdajů tyto aktivity na může být způsobilým výdajem maximálně do 50% celkových způsobilých výdajů projektu. Žadatel v žádosti BENEFIT7+ v záložce Roz projektu uvede v položce Parkovací plochy a příjezdové komunikace (informativní, nenačítací položka) všechny náklady, které se vztahují k těmto výdajům a jsou obsaženy v položkách 05.02, 05.03, a (u neplátců DPH i poměrná část 07.01). Podpoložka se nenačítá do souhrnné položky 05 specificky slouží pouze k evidenci výše uvedených výdajů vůči celkovým způsobilým výdajům. Žadatel je povinen popsat postup výpočtu částky zpoložky Parkovací plochy a příjezdové komunikace do relevantní části Studie proveditelnosti (kapitola 9a Popis výdajů projektu v jednotlivých fázích). 9 Kritéria formálních náležitostí jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele 10 Kritéria přijatelnosti jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele (nástroj pro hodnocení finančního zdraví žadatele je zveřejněn na v sekci ke stažení -» ROP» Dokumentace pro žadatele a příjemce k výzvám ) 11 Hodnotící kritéria jsou uvedena v hodnotících tabulkách - viz příloha 2a) a 2b) této výzvy

6 13. 2 Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu: Projekty nezakládající veřejnou podporu: (výjimkou jsou výdaje na projektovou dokumentaci pro územní/stavební řízení a na studii proveditelnosti projektu od ) Projekty zakládající veřejnou podporu: Způsobilost výdajů těchto projektů v režimu regionální investiční podpory dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách část regionální investiční podpora), zveřejněné v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne , začíná datem zaregistrování žádosti o podporu řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko (Regionální radou) rozhodným datem je datum uvedené ve formuláři o registraci projektu zaslaném žadateli. Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu, s výjimkou zpracování projektové dokumentace, administrativní činnosti spojené s přípravou projektu, zpracování ekonomických a jiných studií a průzkumů a zpracování žádosti a příloh (viz kap Příručky pro žadatele). 14. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace Kompletní žádost o dotaci obsahuje: tištěné verze elektronické žádosti, kterou žadatel získal vyplněním a finalizováním žádosti BENEFIT (2 x paré 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie); povinné 12 a nepovinné přílohy (2 x paré 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie); elektronickou verzi následujících dokumentů (1 x CD): o studie proveditelnosti a její přílohy (a to ve formátu pdf/doc., případně xls); o podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele zpracovaný v aplikaci Vyhodnocení finančního zdraví (ve formátu.xls); o posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy (u nichž je tato příloha relevantní viz platné znění Metodického pokynu pro projekty vytvářející příjmy), o položkový stavební roz (ve formátu.orf, případně.xls). Kompletní žádost o dotaci žadatel předkládá v řádně zalepené obálce (archivní box, krabice). Štítek na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce, je automaticky vytištěn z programu BENEFIT tj. strana tištěného výstupu z programu BENEFIT označená jako štítek na obálku. Vytištěný štítek žadatel připevní na obálku. V případě okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele při příjmu žádosti o dotaci není nutné mít obálku řádně zalepenou. Ostatní náležitosti musí být zachovány (tj. uložení žádosti o dotaci v obálce, vytištěný štítek na obálce). 15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR Zpravidla do 16 týdnů od schválení projektu Výborem Regionální rady 16. Další informace Všechny náležitosti, vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů, jsou dále uvedeny na internetové adrese: Informace o programu poskytuje: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady, odbor programování a metodiky. V případě telefonických dotazů k programu volejte informační linku V případě osobní konzultace projektu se zaregistrujte na v sekci Nástroje (rezervace 12 Povinné přílohy jsou uvedeny v příloze č. 1 Příručky pro žadatele v platném znění

7 konzultací), kde Vám bude po vyplnění údajů automaticky nabídnuty termíny projektového manažera. Pro rezervování termínu je nutné být na webu Regionální rady zaregistrován, resp. přihlášen. Seznam příloh výzvy: Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu a jejich výklad Příloha 2a - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně Příloha 2b - Hodnotící tabulky - bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt nad 10 mil. Kč Příloha 3 Podmínky bodového zvýhodnění projektů za část 2 hodnotící tabulky Význam projektu

8 Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu A. Přehled indikátorů INDIKÁTORY Hlavní monitorovací indikátory Název Výstupy (CORE) Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Měrná jednotka Výsledky (CORE) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných hippostezek Délka nově vybudovaných cyklostezek Délka rekonstruovaných cyklostezek Délka nově vyznačených cyklotras Délka rekonstruovaných cyklotras Délka nově vybudovaných turistických tras pro pěší Délka nově vybudovaných turistických tras pro běžky Délka rekonstruovaných turistických tras pro pěší Délka rekonstruovaných turistických tras pro běžky Délka vodních toků s nově vybudovaným zázemím pro vodní aktivity a vodní turistiku Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha zrekonstruovaných památkových objektů Užitná plocha v m Plocha památkových objektů s nově pořízeným vybavením Užitná plocha v m Plocha regenerovaného a revitalizovaného území u památkových objektů Ha Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy Počet zapojených partnerů Vybudování nového přístupu k atraktivitě cestovního ruchu nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku cestovního ruchu Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet návštěvníků zrekonstruovaných památkových objektů B. Definice/výklad indikátorů Název indikátoru (CORE) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Jednotka Definice indikátoru Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem na rozvoj cestovního ruchu. Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být příjemce nebo provozovatel výstupu projektu. Nově vytvářenými pracovními místy se obecně rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem nebo provozovatelem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za 13 Zahrnuje např. orientačně informační zařízení, naučné stezky, vyznačené turistické okruhy, apod

9 posledních dvanáct měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. RPJ je pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Počet nově vytvořených pracovních míst (čistý nárůst pracovních míst) se v tomto případě určí jako rozdíl RPJ za 12 kalendářních měsíců následujících po datu ukončení projektu a RPJ za 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byla zahájena fyzická realizace projektu. Pokud projekt vytváří pracovní místa a žadatel si zvolí tento indikátor, je nutné, aby jej zároveň uvedl v rozdělení na muže a ženy (pomocí doplňkových indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy). Rozdělení na muže a ženy je pouze informativní Délka nově vybudovaných hippostezek Délka nově vybudovaných cyklostezek Délka rekonstruovaných cyklostezek Délka nově vyznačených cyklotras Délka rekonstruovaných cyklotras Délka nově vybudovaných turistických tras pro pěší Délka nově vybudovaných turistických tras pro běžky 00 39Délka rekonstruovaných turistických tras pro pěší Délka nově vybudovaných hippostezek v. Délka nově vybudovaných cyklostezek v. Délka cyklostezek v úseku s rekonstruovaným značením, povrchem a/nebo doprovodnou infrastrukturou v. Délka nově vyznačených cyklotras v. Délka cyklotras v úseku s rekonstruovaným značením, povrchem a/nebo doprovodnou infrastrukturou v. Délka nově vybudovaných turistických tras pro pěší v. Délka nově vybudovaných turistických tras pro běžecké lyžování v. Délka turistických tras pro pěší v úseku s rekonstruovaným značením, povrchem a/nebo doprovodnou infrastrukturou v (zde se načítá délka tras/cest pro cyklisty, jiné než cyklostezky a cyklotrasy, např. singletracky) Délka rekonstruovaných Délka rekonstruovaných turistických tras pro běžecké

10 turistických tras pro běžky lyžování v úseku s rekonstruovaným značením, povrchem a/nebo doprovodnou infrastrukturou v Délka vodních toků s nově vybudovaným zázemím pro vodní aktivity a vodní turistiku Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha zrekonstruovaných památkových objektů Užitná plocha v m 2 Délka vodního toku v úseku s nově vybudovaným zázemím pro vodní aktivity a vodní turistiku v (např. vybudování kajakářského úseku pro sjíždění řeky). Zahrnuje např. orientačně informační zařízení, naučné stezky, vyznačené turistické okruhy, apod. Do tohoto indikátoru se uvádí produktů, tj. tematických celků/typů ( stezek, tras, okruhů, typů informačních zařízení apod.). Neuvádí se zde jednotlivých tabulí na stezce. Počet m2 užitné plochy rekonstruovaných památkových objektů. Tento indikátoru lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu) Plocha památkových objektů s nově pořízeným vybavením Užitná plocha v m 2 Plocha stávajících památkových objektů, ve kterých bylo umístěno nové nebo modernizované vybavení a zařízení a ve kterých nebyla provedena rekonstrukce nebo modernizace Plocha regenerovaného a revitalizovaného území u památkových objektů ha Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány realizací projektu a které slouží památkovému objektu. V případě regenerace území včetně objektů není do indikátoru započítána zastavěná plocha rekonstruovaného objektu. Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy Počet zapojených partnerů Vybudování nového přístupu k atraktivitě cestovního ruchu nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku cestovního ruchu Totéž jako pro muže Totéž jako pro ženy Počet zapojených partnerů - organizací v realizaci projektu Počet výstupů projektu vedoucích ke zvýšení dostupnosti atraktivity cestovního ruchu, tj. vybudovaných nových příjezdových komunikací /stezek /chodníků /tras k atraktivitě cestovního ruchu nebo vybudovaných nových parkovacích kapacit ve středisku cestovního ruchu aj Počet Počet rekonstruovaných a zpřístupněných památkových

11 zrekonstruovaných památkových objektů objektů (včetně technických památek), které byly opraveny v rámci projektů. Památkový objekt je takový objekt, který je součástí registru MK- Ústřední seznam kulturních památek ČR Počet návštěvníků zrekonstruovaných památkových objektů Počet návštěvníků zrekonstruovaných památkových objektů za rok Žadatel vyplňuje vždy všechny indikátory, které jsou naplňovány jednotlivými aktivitami projektu a přispívají k naplnění cíle projektu a výzvy. C Definice pojmů Cyklostezka Cyklotrasa Samostatná stezka pro cyklisty, případně pro cyklisty a chodce. Zpravidla není součástí komunikací pro silniční dopravu. Cyklostezka je ohraničena na svém začátku a konci značkami C8a Stezka pro cyklisty a C8b Konec stezky pro cyklisty, stezka pro chodce a cyklisty výše uvedenými dopravními značkami C9a a C9b nebo C10a a C10b, dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, a je oddělena od automobilové dopravy. Na cyklostezkách jsou pro cyklisty přesně vymezené prostory pohybu vyznačeny vodorovným a svislým dopravním značením, které jsou uživatelé cyklostezky povinni respektovat. Představuje orientační směrové vedení cyklistů; může být vedena jak po cyklostezkách, tak i po vhodných komunikacích společných se silniční dopravou. Cyklotrasou se rozumí doporučená trasa, která vede po silnicích, místních a účelových komunikacích a je vyznačena orientačním dopravním značením dle 13, odst. 1cc) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., v platném znění

12 Příloha 3 Podmínky bodového zvýhodnění projektů 1. Kriterium Podmínka udělení zvýhodnění za vytvoření pracovních míst V indikátoru Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu žadatel uvádí také zlomky ročních pracovních jednotek (dále RPJ). Součet všech RPJ se pro hodnocení v kritériu zaokrouhluje dolů na celá čísla (např. za vytvoření jednoho místa na plný úvazek či dvou míst na poloviční úvazek dávajících dohromady jednu roční pracovní jednotku může žadatel v kritériu obdržet 20 bodů ) Upozornění! Aby mohly být níže uvedené skupiny hodnotících kriterií 2.1.2, a zohledněny při hodnocení projektu, musí být s nimi související údaje přiměřeně popsány v relevantní části Studie proveditelnosti 14, případně doloženy spolu se žádostí vrámci nepovinných příloh. 2. Kriterium inovativnost: Za inovativnost se považuje zařízení, které reaguje na trendy a využívá technických novinek, zařízení jednoznačně zvyšující přitažlivost, zajímavost a využitelnost předmětu projektu jako atraktivity cestovního ruchu pro vymezené cílové skupiny návštěvníků. Bude posuzována inovativnost minimálně na úrovni regionu soudržnosti Moravskoslezsko (což je v žádosti třeba prokázat pomocí analýzy konkurence). V relevantní části Studie proveditelnosti musí být popsán vliv inovativního řešení na cestovní ruch, na atraktivitu předmětu projektu i cílové skupiny. Podmínka zvýhodnění: Výše uvedené podmínky musí být splněny současně. Budou zvýhodněny inovace ve vztahu k turistům/cílovým skupinám atraktivity cestovního ruchu, definovaným v marketingové části Studie proveditelnosti. 3. Kriterium Projekt je napojen na další návazné služby v místě realizace projektu Požaduje-li žadatel bodové zvýhodnění za hodnotící kritérium projekt je napojen na další návazné služby v místě realizace projektu, je třeba v rámci dokumentace k projektu smysluplně popsat a případně vhodným způsobem doložit, že bude projekt realizován v oblastech s dalšími návaznými službami (např. dostupnost ubytovacích kapacit v místě realizace projektu a/nebo jeho blízkém okolí, návaznost na dopravní spojení v místě realizace projektu a/nebo jeho blízkém okolí, výskyt dalších atraktivit cestovního ruchu v místě realizace projektu a/nebo jeho blízkém okolí apod.). Okolí místa realizace bude posuzováno s ohledem na typ a význam atraktivity cestovního ruchu. Výhodou v tomto kritériu bude taková kombinace návazných služeb, která napomůže vytvoření podmínek pro delší setrvání návštěvníků v místě realizace projektu a/nebo jeho blízkém okolí. 4. Kriterium hodnotící tabulky Dostupnost a rozsah aktivit Při posuzování počtu měsíců, po které bude předmět projektu dostupný pro návštěvníky, se měsíc považuje za splněný, pokud je předmět projektu pro návštěvníky přímo dostupný (tj. nejen na telefonickou či on-line objednávku) alespoň 8 dnů v daném měsíci. 5. Kriterium Komplexnost projektu 5.1 Požaduje-li žadatel bodové zvýhodnění za hodnotící kritérium a) Projekt se komplexně zabývá min. 1 dílčí aktivitou/2 a více dílčími aktivitami aktivity Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství/revitalizace a zpřístupnění památek pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu, je třeba v dokumentaci k projektu smysluplně 14 Zejména ve Studii proveditelnosti (v částech 4 popis podstaty projektu a 5 marketingová analýza)

13 popsat a případně vhodným způsobem doložit, že je projektem řešena některá z následujících charakteristik : Multifunkčnost atraktivity cestovního ruchu - např. víceúčelové, komplexně řešené areály umožňující využití více typů rekreačních aktivit apod., Provázanost atraktivity cestovního ruchu provázanost služeb areálu/atrakce s jinými areály/atrakcemi apod. Dostupnost atraktivity cestovního ruchu např. přístupové komunikace případně doprovodné parkoviště odpovídající kapacitě atraktivity Zahrnutí dalších služeb pro turisty např. veřejné sociální zařízení, návštěvnické centrum či komplexní průvodcovské služby např. s využitím audiovizuální techniky, interaktivních zařízení apod. 5.2 Za doložení památkové ochrany předmětu projektu pro účely hodnotícího kritéria a) Předmět projektu je památkově chráněn se považuje doložení povinné přílohy předkládané spolu se žádostí o dotaci s názvem Doklad o památkové ochraně předmětu projektu (viz popis povinné přílohy uvedený v příloze Příručky pro žadatele č. 1) 5.3 Pro účely kritéria b) Projekt se v rámci aktivity Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch zabývá alespoň 1 druhem/2 druhy využití se druhy využití rozumí využití pro cyklo, běžky, pěší, hippo, vodní aktivity, naučné stezky, orientačně informační systém. Druhy využití typově korespondují s aktivitami uvedenými v bodě 3 výzvy. 5.4 Pro účely kritéria b) Projektem vznikne orientační a informační doprovodná infrastruktura relevantní dle typu aktivity Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch, se za orientační a informační doprovodnou infrastrukturu považuje značení, směrové tabule, informační tabule apod. odpovídající typu trasy/stezky. 5.5 Pro účely kritéria b) Projektem vznikne odpočinková doprovodná infrastruktura relevantní dle typu aktivity Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch, se za odpočinkovou doprovodnou infrastrukturu považují odpočinková místa 15 podél tras a stezek včetně např. posezení, přístřešků, úvazišť pro koně, odstavných/ úschovných/ uzamykatelných boxů pro kola, odpadkových košů apod. odpovídající typu trasy/stezky. 6. Kriterium Projekt je svým vybavením přizpůsoben a atraktivní pro cílovou skupinu zahraniční turisté 6.1 Pro účely kritéria Zajištění marketingu a nabídky atraktivity vůči potenciálním návštěvníkům alespoň ve dvou cizích jazycích je podmínkou zaměření projektu na cílovou skupinu Zahraniční turisté, které musí být prokazatelně odůvodněno v marketingové části Studie proveditelnosti. Jedná se např. o jazykové mutace www stránek, tištěných propagačních a informačních materiálů apod. Zvýhodnění lze obdržet pouze za přizpůsobení cílové skupině Zahraniční turisté, které je předmětem realizace projektu. 6.2 Pro účely kriteria Zajištění uživatelsky příjemné orientace v rámci atraktivity pro její návštěvníky alespoň ve dvou cizích jazycích je podmínkou zajištění kombinace základních prvků v jazykových mutacích (obsluha a označení v rámci atraktivity). Jedná se např. o orientační značení v jazykových mutacích a/nebo mezinárodně srozumitelných piktogramech, obsluha (personál ve styku s klientem recepce, průvodcovské služby atd., základní informační materiály o službách zařízení (např. ceník služeb, orientačně informační systém). Zaměření projektu na cílovou skupinu Zahraniční turisté musí být prokazatelně odůvodněno v marketingové části Studie proveditelnosti (4P). Zvýhodnění lze obdržet pouze za přizpůsobení cílové skupině Zahraniční turisté, které je předmětem realizace projektu. 7. Kriterium Projekt je svým vybavením přizpůsoben a atraktivní pro cílovou skupinu 15 Odpočinkovým místem se rozumí zařízení k bezplatnému posezení (lavice, stůl apod.), nikoli občerstvení

14 rodiny s dětmi Zaměření projektu na cílovou skupinu Rodiny s dětmi musí být prokazatelně odůvodněno v marketingové části Studie proveditelnosti. Zvýhodnění lze obdržet pouze za přizpůsobení cílové skupině Rodiny s dětmi, které je předmětem realizace projektu. Jedná se např. o: dětskou hernu/dětský koutek (společná místnost nebo prostor, jenž má vybavení a materiál určený pro dětskou zábavu), denní místnost pro děti s odborným dohledem (zvláštní místnost nebo prostor, ve kterém jsou děti pod stálým dohledem odpovědné osoby), interaktivní hrací prvky pro děti či jiné vyžití a aktivity zaměřené na děti. 8. Kriterium Projekt je svým vybavením přizpůsoben a atraktivní pro cílovou skupinu cyklisté/běžkaři/lyžaři Kritérium není pro účely této výzvy relevantní. 9. Kriterium Přínosy projektu (v případě projektů s celkovými výdaji na projekt pod 10 mil. Kč, včetně) Předkladatelé projektů s celkovými výdaji pod 10 mil. Kč včetně, mohou ke zdůvodnění přínosů svých projektů použít přínosy z aplikace CBA (aplikace, v níž se povinně vyčíslují přínosy projektů s celkovými náklady na projekt nad 10 mil. Kč, aplikace je dostupná na internetových stránkách Regionální rady Moravskoslezsko:

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Doplňující informace k výzvě č

Doplňující informace k výzvě č Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Doplňující informace k výzvě č. 2.2-04 prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu oblast podpory: 2.2 Rozvoj cestovního ruchu dílčí

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ DOČERPÁVACÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ DOČERPÁVACÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI 19 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ DOČERPÁVACÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit CR. Alena Víchová

2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit CR. Alena Víchová 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit CR Alena Víchová Cíl Seznámení s podmínkami vyhlášené výzvy 2.2.1. Výstavba, revitalizace a modernizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012:

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září do 30. listopadu 2010 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25)

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25) Příloha č. 2a Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 1. června 2009 příjem žádostí: od 1. června do 30. listopadu 2009 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září 2010 do 31. ledna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu.

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu. oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: od 5. května do 7. července 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitnit a rozvíjet marketingové,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

km Délka rekonstruovaných a modernizovaných silnic III. třídy na území regionu v kilometrech. modernizovaných silnic III. třídy

km Délka rekonstruovaných a modernizovaných silnic III. třídy na území regionu v kilometrech. modernizovaných silnic III. třídy Oblast podpory 1.1 Kód NČI Název Jednotka Definice Indikátory výstupu 61/01/09 Délka nově vybudovaných nebo km Délka nových silnic II. a III. třídy na území regionu v kilometrech. rekonstruovaných silničních

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 26. října 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV ke způsobu sledování a vykazování indikátoru Nová pracovní místa a ke změnám v některých atributech vybraných indikátorů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Výzva pro předkládání žádostí

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Datum zveřejnění: 1. 11. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev. (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011)

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev. (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011) Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2011 Specifikace výzev (včetně dříve vyhlášených výzev přesahujících do roku 2011) 21. 12. 2010 Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 21.12.

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD

Více

oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyhlášení výzvy: příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně

oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyhlášení výzvy: příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyhlášení výzvy: 1. 8. 2013 příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně Výzva je koncipována jako závěrečná 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více