Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016"

Transkript

1 Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky Cílem koncepce je stručně a strukturovaně popsat základní linie výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu (IDU) a stanovit priority výzkumu, jeho střednědobé a dílčí krátkodobé cíle. Smyslem koncepce je zajistit kontinuitu a návaznost realizovaného výzkumu a v neposlední řadě také uplatnění a zpřístupnění výsledků výzkumu. Materiál má pracovní charakter a předpokládá pravidelné revize, měl by sloužit rovněž jako podklad pro plánování fundraisingu pro výzkumnou činnost. Kromě oblasti základního výzkumu řeší tato koncepce i činnost, prezentaci a rozvoj dalších segmentů IDU, které se na výzkumné činnosti podílejí jde hlavně o ediční činnost, zpracování a zpřístupňování sbírek, dokumentačních a archivních fondů a udržení možnosti využívání a aktualizací ukončených projektů. Významnou roli hraje v tomto procesu vzájemná integrita výstupů. Realizace jednotlivých segmentů výzkumu je přímo závislá na úspěšnosti při získávání finančních prostředků. Nenahraditelnost výzkumu v IDU Koncepce výzkumu v oblasti divadla je plánována s vědomím, že v ČR neexistuje jiné pracoviště, které by komplexní a kontinuální výzkum, zvláště v oblasti historického bádání, mohlo zajišťovat. IDU, resp. jeho samostatné oddělení Kabinet pro studium českého divadla (KČD) je v současné době jediným vědeckým pracovištěm v ČR, jež se soustředěně věnuje dějinám divadla, na rozdíl od univerzitních kateder, které se orientují převážně na současné divadlo, a de facto tak plní pro oblast divadla funkci neexistujícího ústavu v Akademii věd ČR. Rovněž ediční činnost IDU zaměřená na divadelní oblast má z velké části výzkumný a ve svém zaměření jedinečný charakter. Jde o vysoce odborné texty, při jejichž přípravě jsou řešeny otázky terminologické, začleňování nových výrazů i jevů do terminologické struktury a hierarchie české teatrologie a zaplňování mezer v teatrologické literatuře, které vznikly před rokem 1989.

2 Specifickou oblastí je výzkum realizovaný v rámci archivní, sbírkotvorné a výstavní činnosti. Jedná se hlavně o práce z oblasti scénografie, realizované pracovníky oddělení sbírek a archivů, kdy jsou konkrétní poznatky nabyté při zpracovávání fondů přímo zpřístupňovány v rámci výstavní činnosti. Příprava výstav a katalogů představuje vysoce odbornou činnost spočívající především v tvorbě textů, rešerší a výzkumu pramenů, tvorbě bibliografií apod. IDU disponuje rozsáhlými pečlivě budovanými fondy, které jsou pro teatrologické bádání nenahraditelné a často obsahují unikátní materiály (knihovní, bibliografický, dokumentační a fotografický fond). Vzhledem k tomu, že IDU samostatně a nenahraditelně zajišťuje výzkum v jednom celém segmentu kulturního dědictví, lze jej považovat za organizaci, která primárně zajišťuje činnost infrastruktury podle 2 odst. 2 písm. f zákona č. 130/2002 Sb. Další oblastí výzkumu IDU v poslední době představuje výzkum umění z kulturně-politického pohledu. Tato činnost spadá pod oddělení Institut umění (IU), který byl založen v roce IU je v současné době řešitelem tří výzkumných projektů programu Ministerstva kultury ČR a má za sebou také další projekty, které souvisí s analytickou a vzdělávací činností. Nezastupitelnost IDU v této oblasti je dána vysoce odbornou specializací na komplexní problematiku kulturní politiky, která se specializuje především na všechny oblasti tzv. živého umění i další specifické kulturní oblasti. Ve svém výzkumu se IU zaměřuje i na tzv. instrumentalizaci umění, tedy na význam a funkce umění a kultury pro další oblasti společnosti a ekonomiky. Od svého vzniku sleduje IU oblast kulturní politiky na úrovni Evropské unie i ve světě, pracovníci IDU jsou zapojeni do mezinárodní spolupráce včetně pracovních týmů Evropské komise. IU přichází s novými výzkumnými trendy i tématy, jakými jsou např. koncept kulturních a kreativních průmyslů, kreativní ekonomika, mobilita, sociální inkluze a mezikulturní dialog. Této důležité výzkumné činnosti se takto speciálně zatím v ČR nevěnuje ani žádné univerzitní pracoviště. Získané zkušenosti z těchto projektů a rozšiřující se okruh expertů na oblast kulturní politiky a vzdělávání, s kterými Institut umění spolupracuje, jsou významným základem a předpokladem pro budoucí činnost v oblasti aplikovaného výzkumu kulturní politiky a vzdělávání.

3 Rada pro vědu a výzkum Rada pro vědu a výzkum je základním orgánem pro vědeckou činnost instituce a zároveň poradním orgánem ředitelky. Hlavním cílem rady je koordinace krátkodobé a dlouhodobé koncepce vědecké činnosti organizace, všestranná podpora a hodnocení probíhajících i plánovaných vědeckých projektů pracovníků Institutu umění Divadelního ústavu (dále jen IDU). Její práce se řídí Statutem rady pro vědu a výzkum a Jednacím řádem. Hlavní činnost rady: Vyjadřuje se k vědeckým úkolům a posuzuje grantové i jiné vědecké projekty v rámci interních oponentur. Navrhuje kritéria k hodnocení vědeckovýzkumné činnosti odborných pracovníků, které je nedílnou součástí jejich celkového hodnocení. Vyjadřuje se k využití finančních prostředků poskytnutých IDU na výzkum a vývoj v rámci institucionálního financování na základě materiálů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Vyjadřuje se k vědecké publikační činnosti IDU a její koncepci. Vyjadřuje se k vědeckému zpracování sbírek. Reprezentuje IDU v otázkách vědecké činnosti a obhajuje jeho vědecké zájmy. Vyjadřuje se k pedagogickému působení IDU na vysokých i jiných školách. Podporuje zahraniční spolupráci a zahraniční kontakty IDU na poli výzkumu a vývoje. Lidské zdroje Základem naplnění Koncepce je kmenový vědecký kádr IDU. Pro realizaci jednotlivých projektů jsou na dobu jejich trvání vytvářeny týmy specialistů z interních zaměstnanců a/nebo externích expertů. Předpokladem pro projektový způsob práce je (kromě zajištění financí): - monitorování vědeckých kapacit v daných oborech a specializacích - spolupráce při výchově odborníků spolupráce se školami, práce s doktorandy - výchova zkušených odborníků, kteří jsou zároveň schopni odborně i manažersky vést řešitelské týmy, vypracovávat grantové žádosti a pod. Financování Úspěšnost a míra naplnění koncepce je přímo závislá na finančních zdrojích, v ideálním případě by měl být výzkum pokryt z těchto zdrojů: - zdroje v rámci rozpočtu instituce pokryjí mzdy kmenových pracovníků. V r došlo k výraznému zkrácení mzdových prostředků. Zlepšení by přinesl návrat do stavu v roku účelové prostředky granty, projekty na úspěšnosti v této oblasti závisí realizace podstatných segmentů výzkumu i jejich zveřejnění. V této oblasti je

4 vhodné stimulovat jednotlivé odborné pracovníky k podávání výzkumných projektů v národních i mezinárodních programech. - účelové financování v rámci VaVaI příděl prostředků závisí na postupu RVVI, koncepce počítá s těmito prostředky v r Pro zajištění těchto prostředků v dalších letech bude vyvinuto ve spolupráci se zřizovatelem maximální možné úsilí. Uplatňování výsledků - Základními výstupy výzkumné činnosti jsou tištěné publikace v odborných impaktovaných periodikách, zvláště v Divadelní revue, a knižní výstupy (viz ediční činnost). Ediční plán je konzultován a schvalován Ediční radou IDU. - V rámci realizované koncepce bude kladen vyšší důraz na elektronické publikování archivních a encyklopedických výstupů. - Výsledky a dílčí výsledky výzkumu jsou prezentovány na odborných fórech národních a mezinárodních konferencích. Mezinárodní spolupráce Instituce se bude aktivně zapojovat do mezinárodních projektů zaměřených na výzkum či prezentaci kulturního dědictví a mezinárodních projektů kulturně politického zaměření. V současné době se podílí na projektu Linked Heritage (do r. 2014) koordinace standardů a technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví v Europeaně, připravuje se projekt EU-TEATRE zaměřený na elektronické zpřístupnění archiválií z oblasti divadla.

5 Výzkum realizovaný v Divadelním ústavu (DÚ) Teatrologický výzkum probíhá primárně v oddělení Kabinet pro studium českého divadla (KČD). Ostatní oddělení přispívají k výzkumu určitou částí své statutární činnosti a/nebo v rámci realizace konkrétních projektů. Jde o Ediční oddělení (výzkumná činnost realizovaná v rámci ediční práce), Informačně-dokumentační oddělení, Bibliografie, Knihovna a Oddělení sbírek a archivu (digitalizace, zpracování fondů, budování databází, zpřístupňování informací, projekty, výstavy). V období zůstává klíčovým bodem výzkum dějin divadla. Vzhledem k technickým možnostem a standardům publikování informací pak musí být nutně doprovázen promyšlenou elektronizací jak ve fázi samotného výzkumu a jeho podpory (zpracování primárních a sekundárních materiálů, archivních fondů), tak ve fázi prezentace výsledků (elektronické zpřístupnění). 1) základní teatrologický výzkum a. Česká divadelní encyklopedie (ČDE) tvoří páteř dlouhodobé koncepce výzkumu historie českého divadla doposud publikováno knižně ve 4 svazcích, 5. sv. je připraven do tisku (Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhundert, vyjde ve spolupráci s Nakladatelstvím Rakouské akademie věd). V letech bude realizováno: i. Biografický slovník III. Činoherní divadlo 19. století realizované v české řeči. I. etapa obsahová revize, redakce, příprava do tisku, tisk (2013) ii. Biografický slovník III. Činoherní divadlo 19. století realizované v české řeči. II. etapa - dokončení výzkumu, obsahová revize, redakce, příprava do tisku, tisk (2015) iii. České činoherní divadlo v letech příprava a podání grantové žádosti (2011, GAČR), dokončení 2015 iv. Německá činohra 19. století v českých zemích příprava a podání grantové žádosti (2012, GAČR), dokončení V případě neúspěchu grantové žádosti bude práce na projektu zahájena v redukované podobě v rámci rozpočtu instituce. b. Monografie i. Umělecké divadlo Otomara Krejči v kontextu české divadelní kultury dvacátého století. Navazuje na stejnojmenný grant GAČR řešitelky Jany Patočkové. Výsledkem bude kompletní tvůrčí biografie, soupis díla a

6 analýza českých divadelních inscenací této klíčové osobnosti českého divadla 20. století dokončení výzkumu, vydání monografie. ii. Až k hořkému konci... Poslední půlstoletí pražského německého divadla. Monografie byla připravena s podporou grantu GAČR ( ) řešitelky Jitky Ludvové. Připravena k vydání v roce 2011 ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia. iii. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Monografie je knižní verzí dizertační práce Magdalény Jackové, věnované fenomému školského divadla v jezuitském řádu. Vychází v roce 2011 v ediční řadě Trivium Filozofické fakulty UK. iv. Divadelní činnost Václava Mihuleho v jeho evropských působištích ( ). Probíhající projekt GAČR ( ) řešitelky Alena Jakubcové, věnovaný shromáždění pramenných materiálů, které poskytnou základ pro monografické zpracování života a činnosti významného divadelnínu ředitele doby osvícenství. 2) další výzkum a. Česká divadelní fotografie realizace výzkumu zakončeného výstavou a vydáním katalogu (2016) b. Scénografie i. výstupy z projektu Intersekce a Pražského Quadriennale 2011 ii. fondy J. Hirschová a J. Skalický třídění, identifikace, zpracování 3) Zpracování a zpřístupnění materiálů a výsledků výzkumu, tzv. Virtuální badatelna - dlouhodobý projekt zahrnující aktivity elektronického zpracování a zpřístupnění materiálů, dokumentů, archiválií a sbírkových předmětů, dále elektronické publikování výsledků výzkumu a to včetně konverze starších (tištěných) publikací a konverzi lístkových bibliografií. a. Zpřístupnění fondů on-line publikování databází a materiálů (dosud zpřístupněno: katalog knihovny, článková bibliografie od r. 1995, katalog videotéky, divadelní inscenace po r. 1945, divadelní fotografie) i. Scénografie databáze scénografické sbírky a fond dokumentace scénografie (2011) ii. Divadelní akce dokumentační databáze festivalů, hostování českých divadel v zahraničí a naopak. ( ) b. E-archiv nástroj pro zpracování historických pramenů nashromážděných během základního výzkumu nebo celistvých archivních celků. Návrh základní

7 struktury a logiky třídění a popisu materiálů (2011), zpracování unikátního soupisu repertoáru Stavovského divadla (k 230. výročí zahájení provozu, ), průběžné zpracovávání archivu KČD ( ) c. E-encyklopedie nástroj pro publikaci výstupů výzkumné činnosti. Návrh základní struktury (2011), technické řešení (2012), převod existujících výstupů knižních encyklopedií ( ), zpracování a publikování nových poznatků (nutno zvážit návaznost na chystané knižní publikace, pozitiva a rizika). Příprava a realizace elektronické encyklopedie bude koordinována resp. přímo zahrnuta do projektu Česká kulturní encyklopedie on-line, který iniciuje ÚČL AV ČR. d. Digitalizace i. dokumentační fond po r základní materiál pro výzkum divadla druhé poloviny 20. stol. ii. tvorba metadat k digitalizovaným materiálům uloženým v knihovně DÚ iii. lístková bibliografie realizace ve spolupráci s ÚČL AV ČR (2011- pilotní vzorek 20 tis. záznamů, realizace 300 tis. záznamů) iv. scénografie fond J. Hirschová, fond J. Skalický spolu se zpracováním a popisem 4) Výstavní činnost a. Česká divadelní fotografie výstup výzkumu (2015) b. výstava Cesty českého loutkového divadla po roce nula na festivalu The World Festival of Puppet Theatres v Charleville-Mézieres, Francie, září 2011 c. výstava Czech Puppets v Columbus Museum of Arts, Columbus, USA, leden červen 2013 (ve spolupráci s Národním muzeem Praha) d. Luboš Hrůza 2013 e. menší výstavy z fondů DÚ (průběžně) 5) Publikační činnost a. Divadelní revue (recenzované teatrologické periodikum, inkorporováno v ERIH)

8 b. ediční řada České divadlo, Světové divadlo (překladová literatura, klíčové osobnosti české i světové teatrologie, řešení problémů teatrologické terminologie) i. Výbor z díla Vsevoloda Mejercholda (2 svazky 2011, 2012) ii. Výbor z díla Adolpha Appii (2015) iii. V rámci řady Eseje, kritiky, analýzy výbory z díla Evy Uhlířové (2011), Jindřicha Černého (2012), Miroslava Rutteho (2013), Jany Patočkové (2014). c. edice Divadelní hry, výbory z klasické překladové dramatické literatury s obsáhlými studiemi: Arthur Schnitzler (2012), Luigi Pirandello (2013), Jeana Giraudaux (2015). d. jednotlivé svazky ČDE e. odborné monografie (výstupy z výzkumných projektů) f. další odborná literatura (původní i překladová) g. sborníky - sborník z konference Theatre after 1989 in East Central Europe 2011 (ve spolupráci s Univerzitou Brusel, Belgie) 6) Projekty v režimu udržitelnosti a. Divadelní architektura (TACE, zajištění rozvoje a dalšího výzkumu, rozšíření o další země, realizace dalších hesel z ČR, propojení s dalšími informačními zdroji b. Divadelní fotografie - zajištění rozvoje a dalšího doplňování dat a informací, propojení s plánovaným výzkumem na téma Divadelní fotografie 7) Ostatní činnost a. DRAMplan2011, mezinárodní setkání věnované problematice uvádění současných her, Praha, ČR, červen 2011 (jako doprovodný program PQ) b. Formování inscenačních prostorů, mezinárodní konference FIRT / IFTR 2011, Praha, ČR, červen 2011 (jako doprovodný program PQ)

9 c. Mezinárodní sympozium Mezioborovost: Luxus nebo nutnost?, Praha, ČR, říjen 2011

10 Výzkum realizovaný v Institutu umění Institut umění (IU) se věnuje výzkumu umění s kulturně politickým zaměřením od roku 2005, kdy byl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu založen. Na výzkumné činnosti se částečně podílejí téměř všichni pracovníci IU. Ve své koncepci vychází a navazuje IDU na již realizované a realizující se projekty. Hlavním tématem výzkumu v letech bude mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR prostřednictvím v současné době řešených výzkumných projektů podpořených Ministerstvem kultury, eventuálně výzkum v souvisejících oblastech. 1) V roce 2011 budou ukončeny dva výzkumné projekty: Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR ( ) (DD06P03OUK002) Předmětem projektu je teoretická a empirická analýza proměny oblasti umění a definování českého uměleckého a kulturního potenciálu jako předpokladu a primárního zdroje kulturních průmyslů. Výstupy projektu budou dva svazky kolektivní monografie analyzující všechny oblasti umění (divadlo, tance, hudba, výtvarné umění, literatura a film) a věnující se tématům: definice oborů, historie oborů do roku 1989, jejich transformace po roce 1989, teoretická a historiografická reflexe, kritická reflexe, vzdělávání a výzkum, financování, legislativa, sociální problematika, příjemci uměleckého díla/výkonu, mezinárodní spolupráce a současný stav uměleckých oborů. V rámci projektu byla mezi dalšími výstupy vydána samostatná kolektivní oborová monografie s názvem Tanec v České republice a zpracována studie s názvem Multiplikační efekty kulturních odvětví v české ekonomice. V roce 2011 se projekt zaměří na vypracování návrhu střednědobé koncepce podpory umění na období po roce Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR ( ) DD07P03OUK004 Předmětem projektu je teoretická a empirická analýza možností využití potenciálu kulturních, resp. kreativních průmyslů k sociálnímu a ekonomickému rozvoji v ČR. Výstupem projektu je studie o sociologicko-historickém vymezení konceptu kulturních a kreativních průmyslů v podobě publikace M. Cikánka Kreativní průmysly příležitost pro novou ekonomiku, studie o kulturních a kreativních průmyslů v kulturní politice EU, Analýza strategických materiálů, rešerše projektů, subjektů a jednotlivců z oblasti kreativních průmyslů.

11 V roce 2011se projekt zaměří na vydání dílčích oborových studií mapujících současný stav jednotlivých oborů v ČR (oblast knih a tisku, filmu, reklamy, TV a rozhlasu, herního trhu, průmyslového designu, trhu se současným uměním, scénických umění, hudby a cestovního ruchu) s cílem vytvořit materiály shrnující dostupná data, koncepce, návrhy zákonů apod. s výčtem toho, co v dané oblasti není k dispozici (data, studie), s popisem oborových trendů a aktuálních témat a eventuálním doporučením, co by bylo účelné sledovat a dále detailně zpracovat. Dále bude zpracován návrh doporučení pro kulturní politiku a pro strategii podpory kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR. 2) Na výše zmíněný projekt navazuje projekt podpořený v rámci NAKI, jehož realizace bude stěžejní náplní výzkumné činnosti IU. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (březen ). Cílem projektu je především získání kompletních a detailních informací kvantitativního i kvalitativního charakteru o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů u nás a následná analýza těchto dat a zjištění. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU provádějících obdobný výzkum. Hlavním výstupem projektu bude mapovací dokument kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který shrne všechny poznatky získané během pětiletého trvání projektu ( ). Na základě mapovacího dokumentu budou mimo jiné formulována doporučení strategického charakteru vedoucí k lepší organizaci a efektivnějšímu financování umění a kultury z veřejných prostředků na celostátní, regionální i místní úrovni a vedoucí rovněž k důslednějšímu využití společenského a ekonomického potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Projekt bude realizován ve třech liniích: a) Mapování - získání kvantitativních dat: ekonomický výkon, zaměstnanost, objem produkce, objem hrubé přidané hodnoty, (celkem 11 odvětví) v ČR a následná analýza a interpretace těchto dat. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU. Je zajištěna spolupráce s NIPOSEm a ČSÚ (satelitní účet pro kulturu). b) Identita - kreativní průmysly sebou nesou v souvislosti s kulturní globalizací také mnoho negativních aspektů. Proto se budeme věnovat rovněž otázkám české identity a postavení české kultury v globalizovaném světě. Tato linie bude zaměřena získání kvalitativních dat a bude hledat zkoumat odpovědi na otázky typu: Jak vnímá česká společnost kulturu, jaké obory mají nejvyšší ekonomický potenciál, které oblasti hodnotového řetězce je třeba podpořit? c) Multiplikátory výstupem projektu bude praktický nástroj na výpočet přímých i nepřímých (multiplikovaných) ekonomických dopadů kulturních akcí a

12 kulturních organizací (festivaly, divadla, muzea.) v podobě veřejně přístupné online webové aplikace. 3) Další aktivity Kromě práce na zmíněných projektech je Institut umění připraven zaměřit se i na dílčí a specifická témata z oblasti kulturní politiky, managementu a vzdělávání, především formou spolupráce s dalšími institucemi. Je připraven výzkumný projekt spolupráce pro vytvoření modelu a metodiky evaluace implementací zásad QMS (Quality Management Systém) pro nekomerční hudební a divadelní organizace s využitím modelů ISO, BSC (Balanced Score Card) a EFQM, jehož je IU iniciátorem. IU se bude snažit iniciovat a případně i spolupracovat na dalších dílčích projektech, především ve spolupráci s vysokoškolskými výzkumnými pracovišti a kulturními organizacemi.

Verze pro zveřejnění

Verze pro zveřejnění Verze pro zveřejnění Zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (DD06P03OUK002) za rok 2011 A) Konstatační část Šestiletý projekt Studie stavu,

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Příloha (k tiskové zprávě IDU, 7. dubna 2010)

Příloha (k tiskové zprávě IDU, 7. dubna 2010) Příloha (k tiskové zprávě IDU, 7. dubna 2010) Informační kulturní portál Czechiana V roce 2009 IDU pracoval na přípravě projektu informačního kulturního portálu. Tento portál bude zajišťovat zastřešení

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Struktura posudku pro hodnotící řízení

Struktura posudku pro hodnotící řízení Struktura posudku pro hodnotící řízení Hodnotící řízení: závěrečné mimořádné Termín: řádný opakovaný Název projektu: Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Radim Chvála * radim.chvala@amu.cz Iva Horová ** iva.horova@amu.cz Abstrakt: Příspěvek seznamuje

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Koncepce Moravské zemské knihovny na období 2015-2025

Koncepce Moravské zemské knihovny na období 2015-2025 Koncepce Moravské zemské knihovny na období 2015-2025 Moravská zemská knihovna v Brně, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky, je přední paměťovou institucí a plní knihovnicko-informační,

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Dotazy od poskytovatelů

Dotazy od poskytovatelů Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Dotazy od poskytovatelů seminář Hodnocení VaV v roce 2011 dne 29. března 2011 Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Šedá literatura jako zdroj odborných informací

Šedá literatura jako zdroj odborných informací Šedá literatura jako zdroj odborných informací Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna p.novak@stk.cz 22. ledna 2008 IKI 2008, areál UK, Praha - Jinonice Proč se zabývat šedou literaturou? není běžně

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz

Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií. Marie Vítková www.esbirky.cz Národní portál pro prezentaci digitalizovaných sbírkových objektů muzeí a galerií Marie Vítková www.esbirky.cz Historie esbírek Současný stav Budoucnost Historie? esbírky 2010 Nárůst počtu předmětů 2011-2014

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více