Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016"

Transkript

1 Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky Cílem koncepce je stručně a strukturovaně popsat základní linie výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu (IDU) a stanovit priority výzkumu, jeho střednědobé a dílčí krátkodobé cíle. Smyslem koncepce je zajistit kontinuitu a návaznost realizovaného výzkumu a v neposlední řadě také uplatnění a zpřístupnění výsledků výzkumu. Materiál má pracovní charakter a předpokládá pravidelné revize, měl by sloužit rovněž jako podklad pro plánování fundraisingu pro výzkumnou činnost. Kromě oblasti základního výzkumu řeší tato koncepce i činnost, prezentaci a rozvoj dalších segmentů IDU, které se na výzkumné činnosti podílejí jde hlavně o ediční činnost, zpracování a zpřístupňování sbírek, dokumentačních a archivních fondů a udržení možnosti využívání a aktualizací ukončených projektů. Významnou roli hraje v tomto procesu vzájemná integrita výstupů. Realizace jednotlivých segmentů výzkumu je přímo závislá na úspěšnosti při získávání finančních prostředků. Nenahraditelnost výzkumu v IDU Koncepce výzkumu v oblasti divadla je plánována s vědomím, že v ČR neexistuje jiné pracoviště, které by komplexní a kontinuální výzkum, zvláště v oblasti historického bádání, mohlo zajišťovat. IDU, resp. jeho samostatné oddělení Kabinet pro studium českého divadla (KČD) je v současné době jediným vědeckým pracovištěm v ČR, jež se soustředěně věnuje dějinám divadla, na rozdíl od univerzitních kateder, které se orientují převážně na současné divadlo, a de facto tak plní pro oblast divadla funkci neexistujícího ústavu v Akademii věd ČR. Rovněž ediční činnost IDU zaměřená na divadelní oblast má z velké části výzkumný a ve svém zaměření jedinečný charakter. Jde o vysoce odborné texty, při jejichž přípravě jsou řešeny otázky terminologické, začleňování nových výrazů i jevů do terminologické struktury a hierarchie české teatrologie a zaplňování mezer v teatrologické literatuře, které vznikly před rokem 1989.

2 Specifickou oblastí je výzkum realizovaný v rámci archivní, sbírkotvorné a výstavní činnosti. Jedná se hlavně o práce z oblasti scénografie, realizované pracovníky oddělení sbírek a archivů, kdy jsou konkrétní poznatky nabyté při zpracovávání fondů přímo zpřístupňovány v rámci výstavní činnosti. Příprava výstav a katalogů představuje vysoce odbornou činnost spočívající především v tvorbě textů, rešerší a výzkumu pramenů, tvorbě bibliografií apod. IDU disponuje rozsáhlými pečlivě budovanými fondy, které jsou pro teatrologické bádání nenahraditelné a často obsahují unikátní materiály (knihovní, bibliografický, dokumentační a fotografický fond). Vzhledem k tomu, že IDU samostatně a nenahraditelně zajišťuje výzkum v jednom celém segmentu kulturního dědictví, lze jej považovat za organizaci, která primárně zajišťuje činnost infrastruktury podle 2 odst. 2 písm. f zákona č. 130/2002 Sb. Další oblastí výzkumu IDU v poslední době představuje výzkum umění z kulturně-politického pohledu. Tato činnost spadá pod oddělení Institut umění (IU), který byl založen v roce IU je v současné době řešitelem tří výzkumných projektů programu Ministerstva kultury ČR a má za sebou také další projekty, které souvisí s analytickou a vzdělávací činností. Nezastupitelnost IDU v této oblasti je dána vysoce odbornou specializací na komplexní problematiku kulturní politiky, která se specializuje především na všechny oblasti tzv. živého umění i další specifické kulturní oblasti. Ve svém výzkumu se IU zaměřuje i na tzv. instrumentalizaci umění, tedy na význam a funkce umění a kultury pro další oblasti společnosti a ekonomiky. Od svého vzniku sleduje IU oblast kulturní politiky na úrovni Evropské unie i ve světě, pracovníci IDU jsou zapojeni do mezinárodní spolupráce včetně pracovních týmů Evropské komise. IU přichází s novými výzkumnými trendy i tématy, jakými jsou např. koncept kulturních a kreativních průmyslů, kreativní ekonomika, mobilita, sociální inkluze a mezikulturní dialog. Této důležité výzkumné činnosti se takto speciálně zatím v ČR nevěnuje ani žádné univerzitní pracoviště. Získané zkušenosti z těchto projektů a rozšiřující se okruh expertů na oblast kulturní politiky a vzdělávání, s kterými Institut umění spolupracuje, jsou významným základem a předpokladem pro budoucí činnost v oblasti aplikovaného výzkumu kulturní politiky a vzdělávání.

3 Rada pro vědu a výzkum Rada pro vědu a výzkum je základním orgánem pro vědeckou činnost instituce a zároveň poradním orgánem ředitelky. Hlavním cílem rady je koordinace krátkodobé a dlouhodobé koncepce vědecké činnosti organizace, všestranná podpora a hodnocení probíhajících i plánovaných vědeckých projektů pracovníků Institutu umění Divadelního ústavu (dále jen IDU). Její práce se řídí Statutem rady pro vědu a výzkum a Jednacím řádem. Hlavní činnost rady: Vyjadřuje se k vědeckým úkolům a posuzuje grantové i jiné vědecké projekty v rámci interních oponentur. Navrhuje kritéria k hodnocení vědeckovýzkumné činnosti odborných pracovníků, které je nedílnou součástí jejich celkového hodnocení. Vyjadřuje se k využití finančních prostředků poskytnutých IDU na výzkum a vývoj v rámci institucionálního financování na základě materiálů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Vyjadřuje se k vědecké publikační činnosti IDU a její koncepci. Vyjadřuje se k vědeckému zpracování sbírek. Reprezentuje IDU v otázkách vědecké činnosti a obhajuje jeho vědecké zájmy. Vyjadřuje se k pedagogickému působení IDU na vysokých i jiných školách. Podporuje zahraniční spolupráci a zahraniční kontakty IDU na poli výzkumu a vývoje. Lidské zdroje Základem naplnění Koncepce je kmenový vědecký kádr IDU. Pro realizaci jednotlivých projektů jsou na dobu jejich trvání vytvářeny týmy specialistů z interních zaměstnanců a/nebo externích expertů. Předpokladem pro projektový způsob práce je (kromě zajištění financí): - monitorování vědeckých kapacit v daných oborech a specializacích - spolupráce při výchově odborníků spolupráce se školami, práce s doktorandy - výchova zkušených odborníků, kteří jsou zároveň schopni odborně i manažersky vést řešitelské týmy, vypracovávat grantové žádosti a pod. Financování Úspěšnost a míra naplnění koncepce je přímo závislá na finančních zdrojích, v ideálním případě by měl být výzkum pokryt z těchto zdrojů: - zdroje v rámci rozpočtu instituce pokryjí mzdy kmenových pracovníků. V r došlo k výraznému zkrácení mzdových prostředků. Zlepšení by přinesl návrat do stavu v roku účelové prostředky granty, projekty na úspěšnosti v této oblasti závisí realizace podstatných segmentů výzkumu i jejich zveřejnění. V této oblasti je

4 vhodné stimulovat jednotlivé odborné pracovníky k podávání výzkumných projektů v národních i mezinárodních programech. - účelové financování v rámci VaVaI příděl prostředků závisí na postupu RVVI, koncepce počítá s těmito prostředky v r Pro zajištění těchto prostředků v dalších letech bude vyvinuto ve spolupráci se zřizovatelem maximální možné úsilí. Uplatňování výsledků - Základními výstupy výzkumné činnosti jsou tištěné publikace v odborných impaktovaných periodikách, zvláště v Divadelní revue, a knižní výstupy (viz ediční činnost). Ediční plán je konzultován a schvalován Ediční radou IDU. - V rámci realizované koncepce bude kladen vyšší důraz na elektronické publikování archivních a encyklopedických výstupů. - Výsledky a dílčí výsledky výzkumu jsou prezentovány na odborných fórech národních a mezinárodních konferencích. Mezinárodní spolupráce Instituce se bude aktivně zapojovat do mezinárodních projektů zaměřených na výzkum či prezentaci kulturního dědictví a mezinárodních projektů kulturně politického zaměření. V současné době se podílí na projektu Linked Heritage (do r. 2014) koordinace standardů a technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví v Europeaně, připravuje se projekt EU-TEATRE zaměřený na elektronické zpřístupnění archiválií z oblasti divadla.

5 Výzkum realizovaný v Divadelním ústavu (DÚ) Teatrologický výzkum probíhá primárně v oddělení Kabinet pro studium českého divadla (KČD). Ostatní oddělení přispívají k výzkumu určitou částí své statutární činnosti a/nebo v rámci realizace konkrétních projektů. Jde o Ediční oddělení (výzkumná činnost realizovaná v rámci ediční práce), Informačně-dokumentační oddělení, Bibliografie, Knihovna a Oddělení sbírek a archivu (digitalizace, zpracování fondů, budování databází, zpřístupňování informací, projekty, výstavy). V období zůstává klíčovým bodem výzkum dějin divadla. Vzhledem k technickým možnostem a standardům publikování informací pak musí být nutně doprovázen promyšlenou elektronizací jak ve fázi samotného výzkumu a jeho podpory (zpracování primárních a sekundárních materiálů, archivních fondů), tak ve fázi prezentace výsledků (elektronické zpřístupnění). 1) základní teatrologický výzkum a. Česká divadelní encyklopedie (ČDE) tvoří páteř dlouhodobé koncepce výzkumu historie českého divadla doposud publikováno knižně ve 4 svazcích, 5. sv. je připraven do tisku (Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhundert, vyjde ve spolupráci s Nakladatelstvím Rakouské akademie věd). V letech bude realizováno: i. Biografický slovník III. Činoherní divadlo 19. století realizované v české řeči. I. etapa obsahová revize, redakce, příprava do tisku, tisk (2013) ii. Biografický slovník III. Činoherní divadlo 19. století realizované v české řeči. II. etapa - dokončení výzkumu, obsahová revize, redakce, příprava do tisku, tisk (2015) iii. České činoherní divadlo v letech příprava a podání grantové žádosti (2011, GAČR), dokončení 2015 iv. Německá činohra 19. století v českých zemích příprava a podání grantové žádosti (2012, GAČR), dokončení V případě neúspěchu grantové žádosti bude práce na projektu zahájena v redukované podobě v rámci rozpočtu instituce. b. Monografie i. Umělecké divadlo Otomara Krejči v kontextu české divadelní kultury dvacátého století. Navazuje na stejnojmenný grant GAČR řešitelky Jany Patočkové. Výsledkem bude kompletní tvůrčí biografie, soupis díla a

6 analýza českých divadelních inscenací této klíčové osobnosti českého divadla 20. století dokončení výzkumu, vydání monografie. ii. Až k hořkému konci... Poslední půlstoletí pražského německého divadla. Monografie byla připravena s podporou grantu GAČR ( ) řešitelky Jitky Ludvové. Připravena k vydání v roce 2011 ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia. iii. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Monografie je knižní verzí dizertační práce Magdalény Jackové, věnované fenomému školského divadla v jezuitském řádu. Vychází v roce 2011 v ediční řadě Trivium Filozofické fakulty UK. iv. Divadelní činnost Václava Mihuleho v jeho evropských působištích ( ). Probíhající projekt GAČR ( ) řešitelky Alena Jakubcové, věnovaný shromáždění pramenných materiálů, které poskytnou základ pro monografické zpracování života a činnosti významného divadelnínu ředitele doby osvícenství. 2) další výzkum a. Česká divadelní fotografie realizace výzkumu zakončeného výstavou a vydáním katalogu (2016) b. Scénografie i. výstupy z projektu Intersekce a Pražského Quadriennale 2011 ii. fondy J. Hirschová a J. Skalický třídění, identifikace, zpracování 3) Zpracování a zpřístupnění materiálů a výsledků výzkumu, tzv. Virtuální badatelna - dlouhodobý projekt zahrnující aktivity elektronického zpracování a zpřístupnění materiálů, dokumentů, archiválií a sbírkových předmětů, dále elektronické publikování výsledků výzkumu a to včetně konverze starších (tištěných) publikací a konverzi lístkových bibliografií. a. Zpřístupnění fondů on-line publikování databází a materiálů (dosud zpřístupněno: katalog knihovny, článková bibliografie od r. 1995, katalog videotéky, divadelní inscenace po r. 1945, divadelní fotografie) i. Scénografie databáze scénografické sbírky a fond dokumentace scénografie (2011) ii. Divadelní akce dokumentační databáze festivalů, hostování českých divadel v zahraničí a naopak. ( ) b. E-archiv nástroj pro zpracování historických pramenů nashromážděných během základního výzkumu nebo celistvých archivních celků. Návrh základní

7 struktury a logiky třídění a popisu materiálů (2011), zpracování unikátního soupisu repertoáru Stavovského divadla (k 230. výročí zahájení provozu, ), průběžné zpracovávání archivu KČD ( ) c. E-encyklopedie nástroj pro publikaci výstupů výzkumné činnosti. Návrh základní struktury (2011), technické řešení (2012), převod existujících výstupů knižních encyklopedií ( ), zpracování a publikování nových poznatků (nutno zvážit návaznost na chystané knižní publikace, pozitiva a rizika). Příprava a realizace elektronické encyklopedie bude koordinována resp. přímo zahrnuta do projektu Česká kulturní encyklopedie on-line, který iniciuje ÚČL AV ČR. d. Digitalizace i. dokumentační fond po r základní materiál pro výzkum divadla druhé poloviny 20. stol. ii. tvorba metadat k digitalizovaným materiálům uloženým v knihovně DÚ iii. lístková bibliografie realizace ve spolupráci s ÚČL AV ČR (2011- pilotní vzorek 20 tis. záznamů, realizace 300 tis. záznamů) iv. scénografie fond J. Hirschová, fond J. Skalický spolu se zpracováním a popisem 4) Výstavní činnost a. Česká divadelní fotografie výstup výzkumu (2015) b. výstava Cesty českého loutkového divadla po roce nula na festivalu The World Festival of Puppet Theatres v Charleville-Mézieres, Francie, září 2011 c. výstava Czech Puppets v Columbus Museum of Arts, Columbus, USA, leden červen 2013 (ve spolupráci s Národním muzeem Praha) d. Luboš Hrůza 2013 e. menší výstavy z fondů DÚ (průběžně) 5) Publikační činnost a. Divadelní revue (recenzované teatrologické periodikum, inkorporováno v ERIH)

8 b. ediční řada České divadlo, Světové divadlo (překladová literatura, klíčové osobnosti české i světové teatrologie, řešení problémů teatrologické terminologie) i. Výbor z díla Vsevoloda Mejercholda (2 svazky 2011, 2012) ii. Výbor z díla Adolpha Appii (2015) iii. V rámci řady Eseje, kritiky, analýzy výbory z díla Evy Uhlířové (2011), Jindřicha Černého (2012), Miroslava Rutteho (2013), Jany Patočkové (2014). c. edice Divadelní hry, výbory z klasické překladové dramatické literatury s obsáhlými studiemi: Arthur Schnitzler (2012), Luigi Pirandello (2013), Jeana Giraudaux (2015). d. jednotlivé svazky ČDE e. odborné monografie (výstupy z výzkumných projektů) f. další odborná literatura (původní i překladová) g. sborníky - sborník z konference Theatre after 1989 in East Central Europe 2011 (ve spolupráci s Univerzitou Brusel, Belgie) 6) Projekty v režimu udržitelnosti a. Divadelní architektura (TACE, zajištění rozvoje a dalšího výzkumu, rozšíření o další země, realizace dalších hesel z ČR, propojení s dalšími informačními zdroji b. Divadelní fotografie - zajištění rozvoje a dalšího doplňování dat a informací, propojení s plánovaným výzkumem na téma Divadelní fotografie 7) Ostatní činnost a. DRAMplan2011, mezinárodní setkání věnované problematice uvádění současných her, Praha, ČR, červen 2011 (jako doprovodný program PQ) b. Formování inscenačních prostorů, mezinárodní konference FIRT / IFTR 2011, Praha, ČR, červen 2011 (jako doprovodný program PQ)

9 c. Mezinárodní sympozium Mezioborovost: Luxus nebo nutnost?, Praha, ČR, říjen 2011

10 Výzkum realizovaný v Institutu umění Institut umění (IU) se věnuje výzkumu umění s kulturně politickým zaměřením od roku 2005, kdy byl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu založen. Na výzkumné činnosti se částečně podílejí téměř všichni pracovníci IU. Ve své koncepci vychází a navazuje IDU na již realizované a realizující se projekty. Hlavním tématem výzkumu v letech bude mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR prostřednictvím v současné době řešených výzkumných projektů podpořených Ministerstvem kultury, eventuálně výzkum v souvisejících oblastech. 1) V roce 2011 budou ukončeny dva výzkumné projekty: Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR ( ) (DD06P03OUK002) Předmětem projektu je teoretická a empirická analýza proměny oblasti umění a definování českého uměleckého a kulturního potenciálu jako předpokladu a primárního zdroje kulturních průmyslů. Výstupy projektu budou dva svazky kolektivní monografie analyzující všechny oblasti umění (divadlo, tance, hudba, výtvarné umění, literatura a film) a věnující se tématům: definice oborů, historie oborů do roku 1989, jejich transformace po roce 1989, teoretická a historiografická reflexe, kritická reflexe, vzdělávání a výzkum, financování, legislativa, sociální problematika, příjemci uměleckého díla/výkonu, mezinárodní spolupráce a současný stav uměleckých oborů. V rámci projektu byla mezi dalšími výstupy vydána samostatná kolektivní oborová monografie s názvem Tanec v České republice a zpracována studie s názvem Multiplikační efekty kulturních odvětví v české ekonomice. V roce 2011 se projekt zaměří na vypracování návrhu střednědobé koncepce podpory umění na období po roce Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR ( ) DD07P03OUK004 Předmětem projektu je teoretická a empirická analýza možností využití potenciálu kulturních, resp. kreativních průmyslů k sociálnímu a ekonomickému rozvoji v ČR. Výstupem projektu je studie o sociologicko-historickém vymezení konceptu kulturních a kreativních průmyslů v podobě publikace M. Cikánka Kreativní průmysly příležitost pro novou ekonomiku, studie o kulturních a kreativních průmyslů v kulturní politice EU, Analýza strategických materiálů, rešerše projektů, subjektů a jednotlivců z oblasti kreativních průmyslů.

11 V roce 2011se projekt zaměří na vydání dílčích oborových studií mapujících současný stav jednotlivých oborů v ČR (oblast knih a tisku, filmu, reklamy, TV a rozhlasu, herního trhu, průmyslového designu, trhu se současným uměním, scénických umění, hudby a cestovního ruchu) s cílem vytvořit materiály shrnující dostupná data, koncepce, návrhy zákonů apod. s výčtem toho, co v dané oblasti není k dispozici (data, studie), s popisem oborových trendů a aktuálních témat a eventuálním doporučením, co by bylo účelné sledovat a dále detailně zpracovat. Dále bude zpracován návrh doporučení pro kulturní politiku a pro strategii podpory kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR. 2) Na výše zmíněný projekt navazuje projekt podpořený v rámci NAKI, jehož realizace bude stěžejní náplní výzkumné činnosti IU. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (březen ). Cílem projektu je především získání kompletních a detailních informací kvantitativního i kvalitativního charakteru o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů u nás a následná analýza těchto dat a zjištění. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU provádějících obdobný výzkum. Hlavním výstupem projektu bude mapovací dokument kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který shrne všechny poznatky získané během pětiletého trvání projektu ( ). Na základě mapovacího dokumentu budou mimo jiné formulována doporučení strategického charakteru vedoucí k lepší organizaci a efektivnějšímu financování umění a kultury z veřejných prostředků na celostátní, regionální i místní úrovni a vedoucí rovněž k důslednějšímu využití společenského a ekonomického potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Projekt bude realizován ve třech liniích: a) Mapování - získání kvantitativních dat: ekonomický výkon, zaměstnanost, objem produkce, objem hrubé přidané hodnoty, (celkem 11 odvětví) v ČR a následná analýza a interpretace těchto dat. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU. Je zajištěna spolupráce s NIPOSEm a ČSÚ (satelitní účet pro kulturu). b) Identita - kreativní průmysly sebou nesou v souvislosti s kulturní globalizací také mnoho negativních aspektů. Proto se budeme věnovat rovněž otázkám české identity a postavení české kultury v globalizovaném světě. Tato linie bude zaměřena získání kvalitativních dat a bude hledat zkoumat odpovědi na otázky typu: Jak vnímá česká společnost kulturu, jaké obory mají nejvyšší ekonomický potenciál, které oblasti hodnotového řetězce je třeba podpořit? c) Multiplikátory výstupem projektu bude praktický nástroj na výpočet přímých i nepřímých (multiplikovaných) ekonomických dopadů kulturních akcí a

12 kulturních organizací (festivaly, divadla, muzea.) v podobě veřejně přístupné online webové aplikace. 3) Další aktivity Kromě práce na zmíněných projektech je Institut umění připraven zaměřit se i na dílčí a specifická témata z oblasti kulturní politiky, managementu a vzdělávání, především formou spolupráce s dalšími institucemi. Je připraven výzkumný projekt spolupráce pro vytvoření modelu a metodiky evaluace implementací zásad QMS (Quality Management Systém) pro nekomerční hudební a divadelní organizace s využitím modelů ISO, BSC (Balanced Score Card) a EFQM, jehož je IU iniciátorem. IU se bude snažit iniciovat a případně i spolupracovat na dalších dílčích projektech, především ve spolupráci s vysokoškolskými výzkumnými pracovišti a kulturními organizacemi.

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Verze pro zveřejnění

Verze pro zveřejnění Verze pro zveřejnění Zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (DD06P03OUK002) za rok 2011 A) Konstatační část Šestiletý projekt Studie stavu,

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům?

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Tamara Pršínová Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice prsinova @cbvk.cz Knihovny současnosti Olomouc 2014 Historie průkopník

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Možnosti podpory KULTURNÍCH. PRŮMYSLŮ v ČR. a KREATIVNÍCH. Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012. www.kreativniprumysly.cz

Možnosti podpory KULTURNÍCH. PRŮMYSLŮ v ČR. a KREATIVNÍCH. Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012. www.kreativniprumysly.cz Možnosti podpory KULTURNÍCH a KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ v ČR Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012 www.kreativniprumysly.cz PUBLIKACE KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY V ČR Malý domácí trh Menšinový jazyk NEDOSTATEČNÁ

Více

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková Linked Heritage Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany Alena Součková Základní cíle Získat pro Europeanu velký objem nových dat, a to nejen z veřejného, ale i ze soukromého sektoru

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Doktorské studium na FPH VŠE Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium 3.10.2016 1 1. Proč studovat doktorské studium Chtít přicházet věcem (korektním a metodicky správným způsobem) na

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Co jsme si slíbili Trochu teorie (informační potřeby, typy informací, informační dokumenty) Trochu praxe

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Digitální knihovny v České republice

Digitální knihovny v České republice Digitální knihovny v České republice PhDr. Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz Aktualizace: 19. prosince 2016 Digitální knihovna Definice 1 Integrovaný

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven současný stav, trendy, problémy Vít Richter 3.11.2015 Konference Kultura 2016 SKIP ČR Kulturní dědictví v digitální podobě

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa Kreativní Evropa 2014-2020 O programu Nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů a her distribuci a propagaci evropských filmů a pro sítě kin vzdělávání pro profesionály a umělce

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i.

Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i. Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i. I. Úvodní ustanovení 1. Tato interní směrnice, vydávaná v návaznosti na Organizační řád Slovanského ústavu

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Virtuální národní fonotéka Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Úvod v ČR neexistuje Národní fonotéka pro zvukové dokumenty jako ekvivalent NFA pro filmy v zahraničí

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK

Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK Účelová podpora - programy NAKI a NAKI-II oba vychází

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci?

Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci? Otázky pro panelovou diskusi Jak AV ČR podporuje excelenci svých výzkumných pracovníků? Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci? Analyzuje AV ČR příčiny neúspěšných návrhů projektů? Akademická

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Aktuální informace z Technologické agentury ČR

Aktuální informace z Technologické agentury ČR 1 Aktuální informace z Technologické agentury ČR Miroslav Janeček Člen předsednictva TA ČR Seminář, Praha 14. dubna 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Programy TA ČR ALFA podpora VaV zejména v oblasti progresivních

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Několik slov o projektu Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ NPÚ

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Iva Horová. Pracovní skupina pro ochranu, zpřístupňování a digitalizaci zvukových dokumentů

Iva Horová. Pracovní skupina pro ochranu, zpřístupňování a digitalizaci zvukových dokumentů Koncepce ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových dokumentů v paměťových institucích ČR. Zmizí kulturní dědictví ČR zachycené na zvukových nosičích? Iva Horová Pracovní skupina pro ochranu, zpřístupňování

Více

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Dotační program Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady ),

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, expert klíčové aktivity Informační

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 AVU vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze V Praze 5.3.2003 Sekr.2261/2003 Směrnice kvestorky č. 2/2003 o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze S platností od 1.3. 2003

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více