Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016"

Transkript

1 Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky Cílem koncepce je stručně a strukturovaně popsat základní linie výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu (IDU) a stanovit priority výzkumu, jeho střednědobé a dílčí krátkodobé cíle. Smyslem koncepce je zajistit kontinuitu a návaznost realizovaného výzkumu a v neposlední řadě také uplatnění a zpřístupnění výsledků výzkumu. Materiál má pracovní charakter a předpokládá pravidelné revize, měl by sloužit rovněž jako podklad pro plánování fundraisingu pro výzkumnou činnost. Kromě oblasti základního výzkumu řeší tato koncepce i činnost, prezentaci a rozvoj dalších segmentů IDU, které se na výzkumné činnosti podílejí jde hlavně o ediční činnost, zpracování a zpřístupňování sbírek, dokumentačních a archivních fondů a udržení možnosti využívání a aktualizací ukončených projektů. Významnou roli hraje v tomto procesu vzájemná integrita výstupů. Realizace jednotlivých segmentů výzkumu je přímo závislá na úspěšnosti při získávání finančních prostředků. Nenahraditelnost výzkumu v IDU Koncepce výzkumu v oblasti divadla je plánována s vědomím, že v ČR neexistuje jiné pracoviště, které by komplexní a kontinuální výzkum, zvláště v oblasti historického bádání, mohlo zajišťovat. IDU, resp. jeho samostatné oddělení Kabinet pro studium českého divadla (KČD) je v současné době jediným vědeckým pracovištěm v ČR, jež se soustředěně věnuje dějinám divadla, na rozdíl od univerzitních kateder, které se orientují převážně na současné divadlo, a de facto tak plní pro oblast divadla funkci neexistujícího ústavu v Akademii věd ČR. Rovněž ediční činnost IDU zaměřená na divadelní oblast má z velké části výzkumný a ve svém zaměření jedinečný charakter. Jde o vysoce odborné texty, při jejichž přípravě jsou řešeny otázky terminologické, začleňování nových výrazů i jevů do terminologické struktury a hierarchie české teatrologie a zaplňování mezer v teatrologické literatuře, které vznikly před rokem 1989.

2 Specifickou oblastí je výzkum realizovaný v rámci archivní, sbírkotvorné a výstavní činnosti. Jedná se hlavně o práce z oblasti scénografie, realizované pracovníky oddělení sbírek a archivů, kdy jsou konkrétní poznatky nabyté při zpracovávání fondů přímo zpřístupňovány v rámci výstavní činnosti. Příprava výstav a katalogů představuje vysoce odbornou činnost spočívající především v tvorbě textů, rešerší a výzkumu pramenů, tvorbě bibliografií apod. IDU disponuje rozsáhlými pečlivě budovanými fondy, které jsou pro teatrologické bádání nenahraditelné a často obsahují unikátní materiály (knihovní, bibliografický, dokumentační a fotografický fond). Vzhledem k tomu, že IDU samostatně a nenahraditelně zajišťuje výzkum v jednom celém segmentu kulturního dědictví, lze jej považovat za organizaci, která primárně zajišťuje činnost infrastruktury podle 2 odst. 2 písm. f zákona č. 130/2002 Sb. Další oblastí výzkumu IDU v poslední době představuje výzkum umění z kulturně-politického pohledu. Tato činnost spadá pod oddělení Institut umění (IU), který byl založen v roce IU je v současné době řešitelem tří výzkumných projektů programu Ministerstva kultury ČR a má za sebou také další projekty, které souvisí s analytickou a vzdělávací činností. Nezastupitelnost IDU v této oblasti je dána vysoce odbornou specializací na komplexní problematiku kulturní politiky, která se specializuje především na všechny oblasti tzv. živého umění i další specifické kulturní oblasti. Ve svém výzkumu se IU zaměřuje i na tzv. instrumentalizaci umění, tedy na význam a funkce umění a kultury pro další oblasti společnosti a ekonomiky. Od svého vzniku sleduje IU oblast kulturní politiky na úrovni Evropské unie i ve světě, pracovníci IDU jsou zapojeni do mezinárodní spolupráce včetně pracovních týmů Evropské komise. IU přichází s novými výzkumnými trendy i tématy, jakými jsou např. koncept kulturních a kreativních průmyslů, kreativní ekonomika, mobilita, sociální inkluze a mezikulturní dialog. Této důležité výzkumné činnosti se takto speciálně zatím v ČR nevěnuje ani žádné univerzitní pracoviště. Získané zkušenosti z těchto projektů a rozšiřující se okruh expertů na oblast kulturní politiky a vzdělávání, s kterými Institut umění spolupracuje, jsou významným základem a předpokladem pro budoucí činnost v oblasti aplikovaného výzkumu kulturní politiky a vzdělávání.

3 Rada pro vědu a výzkum Rada pro vědu a výzkum je základním orgánem pro vědeckou činnost instituce a zároveň poradním orgánem ředitelky. Hlavním cílem rady je koordinace krátkodobé a dlouhodobé koncepce vědecké činnosti organizace, všestranná podpora a hodnocení probíhajících i plánovaných vědeckých projektů pracovníků Institutu umění Divadelního ústavu (dále jen IDU). Její práce se řídí Statutem rady pro vědu a výzkum a Jednacím řádem. Hlavní činnost rady: Vyjadřuje se k vědeckým úkolům a posuzuje grantové i jiné vědecké projekty v rámci interních oponentur. Navrhuje kritéria k hodnocení vědeckovýzkumné činnosti odborných pracovníků, které je nedílnou součástí jejich celkového hodnocení. Vyjadřuje se k využití finančních prostředků poskytnutých IDU na výzkum a vývoj v rámci institucionálního financování na základě materiálů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Vyjadřuje se k vědecké publikační činnosti IDU a její koncepci. Vyjadřuje se k vědeckému zpracování sbírek. Reprezentuje IDU v otázkách vědecké činnosti a obhajuje jeho vědecké zájmy. Vyjadřuje se k pedagogickému působení IDU na vysokých i jiných školách. Podporuje zahraniční spolupráci a zahraniční kontakty IDU na poli výzkumu a vývoje. Lidské zdroje Základem naplnění Koncepce je kmenový vědecký kádr IDU. Pro realizaci jednotlivých projektů jsou na dobu jejich trvání vytvářeny týmy specialistů z interních zaměstnanců a/nebo externích expertů. Předpokladem pro projektový způsob práce je (kromě zajištění financí): - monitorování vědeckých kapacit v daných oborech a specializacích - spolupráce při výchově odborníků spolupráce se školami, práce s doktorandy - výchova zkušených odborníků, kteří jsou zároveň schopni odborně i manažersky vést řešitelské týmy, vypracovávat grantové žádosti a pod. Financování Úspěšnost a míra naplnění koncepce je přímo závislá na finančních zdrojích, v ideálním případě by měl být výzkum pokryt z těchto zdrojů: - zdroje v rámci rozpočtu instituce pokryjí mzdy kmenových pracovníků. V r došlo k výraznému zkrácení mzdových prostředků. Zlepšení by přinesl návrat do stavu v roku účelové prostředky granty, projekty na úspěšnosti v této oblasti závisí realizace podstatných segmentů výzkumu i jejich zveřejnění. V této oblasti je

4 vhodné stimulovat jednotlivé odborné pracovníky k podávání výzkumných projektů v národních i mezinárodních programech. - účelové financování v rámci VaVaI příděl prostředků závisí na postupu RVVI, koncepce počítá s těmito prostředky v r Pro zajištění těchto prostředků v dalších letech bude vyvinuto ve spolupráci se zřizovatelem maximální možné úsilí. Uplatňování výsledků - Základními výstupy výzkumné činnosti jsou tištěné publikace v odborných impaktovaných periodikách, zvláště v Divadelní revue, a knižní výstupy (viz ediční činnost). Ediční plán je konzultován a schvalován Ediční radou IDU. - V rámci realizované koncepce bude kladen vyšší důraz na elektronické publikování archivních a encyklopedických výstupů. - Výsledky a dílčí výsledky výzkumu jsou prezentovány na odborných fórech národních a mezinárodních konferencích. Mezinárodní spolupráce Instituce se bude aktivně zapojovat do mezinárodních projektů zaměřených na výzkum či prezentaci kulturního dědictví a mezinárodních projektů kulturně politického zaměření. V současné době se podílí na projektu Linked Heritage (do r. 2014) koordinace standardů a technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví v Europeaně, připravuje se projekt EU-TEATRE zaměřený na elektronické zpřístupnění archiválií z oblasti divadla.

5 Výzkum realizovaný v Divadelním ústavu (DÚ) Teatrologický výzkum probíhá primárně v oddělení Kabinet pro studium českého divadla (KČD). Ostatní oddělení přispívají k výzkumu určitou částí své statutární činnosti a/nebo v rámci realizace konkrétních projektů. Jde o Ediční oddělení (výzkumná činnost realizovaná v rámci ediční práce), Informačně-dokumentační oddělení, Bibliografie, Knihovna a Oddělení sbírek a archivu (digitalizace, zpracování fondů, budování databází, zpřístupňování informací, projekty, výstavy). V období zůstává klíčovým bodem výzkum dějin divadla. Vzhledem k technickým možnostem a standardům publikování informací pak musí být nutně doprovázen promyšlenou elektronizací jak ve fázi samotného výzkumu a jeho podpory (zpracování primárních a sekundárních materiálů, archivních fondů), tak ve fázi prezentace výsledků (elektronické zpřístupnění). 1) základní teatrologický výzkum a. Česká divadelní encyklopedie (ČDE) tvoří páteř dlouhodobé koncepce výzkumu historie českého divadla doposud publikováno knižně ve 4 svazcích, 5. sv. je připraven do tisku (Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhundert, vyjde ve spolupráci s Nakladatelstvím Rakouské akademie věd). V letech bude realizováno: i. Biografický slovník III. Činoherní divadlo 19. století realizované v české řeči. I. etapa obsahová revize, redakce, příprava do tisku, tisk (2013) ii. Biografický slovník III. Činoherní divadlo 19. století realizované v české řeči. II. etapa - dokončení výzkumu, obsahová revize, redakce, příprava do tisku, tisk (2015) iii. České činoherní divadlo v letech příprava a podání grantové žádosti (2011, GAČR), dokončení 2015 iv. Německá činohra 19. století v českých zemích příprava a podání grantové žádosti (2012, GAČR), dokončení V případě neúspěchu grantové žádosti bude práce na projektu zahájena v redukované podobě v rámci rozpočtu instituce. b. Monografie i. Umělecké divadlo Otomara Krejči v kontextu české divadelní kultury dvacátého století. Navazuje na stejnojmenný grant GAČR řešitelky Jany Patočkové. Výsledkem bude kompletní tvůrčí biografie, soupis díla a

6 analýza českých divadelních inscenací této klíčové osobnosti českého divadla 20. století dokončení výzkumu, vydání monografie. ii. Až k hořkému konci... Poslední půlstoletí pražského německého divadla. Monografie byla připravena s podporou grantu GAČR ( ) řešitelky Jitky Ludvové. Připravena k vydání v roce 2011 ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia. iii. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Monografie je knižní verzí dizertační práce Magdalény Jackové, věnované fenomému školského divadla v jezuitském řádu. Vychází v roce 2011 v ediční řadě Trivium Filozofické fakulty UK. iv. Divadelní činnost Václava Mihuleho v jeho evropských působištích ( ). Probíhající projekt GAČR ( ) řešitelky Alena Jakubcové, věnovaný shromáždění pramenných materiálů, které poskytnou základ pro monografické zpracování života a činnosti významného divadelnínu ředitele doby osvícenství. 2) další výzkum a. Česká divadelní fotografie realizace výzkumu zakončeného výstavou a vydáním katalogu (2016) b. Scénografie i. výstupy z projektu Intersekce a Pražského Quadriennale 2011 ii. fondy J. Hirschová a J. Skalický třídění, identifikace, zpracování 3) Zpracování a zpřístupnění materiálů a výsledků výzkumu, tzv. Virtuální badatelna - dlouhodobý projekt zahrnující aktivity elektronického zpracování a zpřístupnění materiálů, dokumentů, archiválií a sbírkových předmětů, dále elektronické publikování výsledků výzkumu a to včetně konverze starších (tištěných) publikací a konverzi lístkových bibliografií. a. Zpřístupnění fondů on-line publikování databází a materiálů (dosud zpřístupněno: katalog knihovny, článková bibliografie od r. 1995, katalog videotéky, divadelní inscenace po r. 1945, divadelní fotografie) i. Scénografie databáze scénografické sbírky a fond dokumentace scénografie (2011) ii. Divadelní akce dokumentační databáze festivalů, hostování českých divadel v zahraničí a naopak. ( ) b. E-archiv nástroj pro zpracování historických pramenů nashromážděných během základního výzkumu nebo celistvých archivních celků. Návrh základní

7 struktury a logiky třídění a popisu materiálů (2011), zpracování unikátního soupisu repertoáru Stavovského divadla (k 230. výročí zahájení provozu, ), průběžné zpracovávání archivu KČD ( ) c. E-encyklopedie nástroj pro publikaci výstupů výzkumné činnosti. Návrh základní struktury (2011), technické řešení (2012), převod existujících výstupů knižních encyklopedií ( ), zpracování a publikování nových poznatků (nutno zvážit návaznost na chystané knižní publikace, pozitiva a rizika). Příprava a realizace elektronické encyklopedie bude koordinována resp. přímo zahrnuta do projektu Česká kulturní encyklopedie on-line, který iniciuje ÚČL AV ČR. d. Digitalizace i. dokumentační fond po r základní materiál pro výzkum divadla druhé poloviny 20. stol. ii. tvorba metadat k digitalizovaným materiálům uloženým v knihovně DÚ iii. lístková bibliografie realizace ve spolupráci s ÚČL AV ČR (2011- pilotní vzorek 20 tis. záznamů, realizace 300 tis. záznamů) iv. scénografie fond J. Hirschová, fond J. Skalický spolu se zpracováním a popisem 4) Výstavní činnost a. Česká divadelní fotografie výstup výzkumu (2015) b. výstava Cesty českého loutkového divadla po roce nula na festivalu The World Festival of Puppet Theatres v Charleville-Mézieres, Francie, září 2011 c. výstava Czech Puppets v Columbus Museum of Arts, Columbus, USA, leden červen 2013 (ve spolupráci s Národním muzeem Praha) d. Luboš Hrůza 2013 e. menší výstavy z fondů DÚ (průběžně) 5) Publikační činnost a. Divadelní revue (recenzované teatrologické periodikum, inkorporováno v ERIH)

8 b. ediční řada České divadlo, Světové divadlo (překladová literatura, klíčové osobnosti české i světové teatrologie, řešení problémů teatrologické terminologie) i. Výbor z díla Vsevoloda Mejercholda (2 svazky 2011, 2012) ii. Výbor z díla Adolpha Appii (2015) iii. V rámci řady Eseje, kritiky, analýzy výbory z díla Evy Uhlířové (2011), Jindřicha Černého (2012), Miroslava Rutteho (2013), Jany Patočkové (2014). c. edice Divadelní hry, výbory z klasické překladové dramatické literatury s obsáhlými studiemi: Arthur Schnitzler (2012), Luigi Pirandello (2013), Jeana Giraudaux (2015). d. jednotlivé svazky ČDE e. odborné monografie (výstupy z výzkumných projektů) f. další odborná literatura (původní i překladová) g. sborníky - sborník z konference Theatre after 1989 in East Central Europe 2011 (ve spolupráci s Univerzitou Brusel, Belgie) 6) Projekty v režimu udržitelnosti a. Divadelní architektura (TACE, zajištění rozvoje a dalšího výzkumu, rozšíření o další země, realizace dalších hesel z ČR, propojení s dalšími informačními zdroji b. Divadelní fotografie - zajištění rozvoje a dalšího doplňování dat a informací, propojení s plánovaným výzkumem na téma Divadelní fotografie 7) Ostatní činnost a. DRAMplan2011, mezinárodní setkání věnované problematice uvádění současných her, Praha, ČR, červen 2011 (jako doprovodný program PQ) b. Formování inscenačních prostorů, mezinárodní konference FIRT / IFTR 2011, Praha, ČR, červen 2011 (jako doprovodný program PQ)

9 c. Mezinárodní sympozium Mezioborovost: Luxus nebo nutnost?, Praha, ČR, říjen 2011

10 Výzkum realizovaný v Institutu umění Institut umění (IU) se věnuje výzkumu umění s kulturně politickým zaměřením od roku 2005, kdy byl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu založen. Na výzkumné činnosti se částečně podílejí téměř všichni pracovníci IU. Ve své koncepci vychází a navazuje IDU na již realizované a realizující se projekty. Hlavním tématem výzkumu v letech bude mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR prostřednictvím v současné době řešených výzkumných projektů podpořených Ministerstvem kultury, eventuálně výzkum v souvisejících oblastech. 1) V roce 2011 budou ukončeny dva výzkumné projekty: Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR ( ) (DD06P03OUK002) Předmětem projektu je teoretická a empirická analýza proměny oblasti umění a definování českého uměleckého a kulturního potenciálu jako předpokladu a primárního zdroje kulturních průmyslů. Výstupy projektu budou dva svazky kolektivní monografie analyzující všechny oblasti umění (divadlo, tance, hudba, výtvarné umění, literatura a film) a věnující se tématům: definice oborů, historie oborů do roku 1989, jejich transformace po roce 1989, teoretická a historiografická reflexe, kritická reflexe, vzdělávání a výzkum, financování, legislativa, sociální problematika, příjemci uměleckého díla/výkonu, mezinárodní spolupráce a současný stav uměleckých oborů. V rámci projektu byla mezi dalšími výstupy vydána samostatná kolektivní oborová monografie s názvem Tanec v České republice a zpracována studie s názvem Multiplikační efekty kulturních odvětví v české ekonomice. V roce 2011 se projekt zaměří na vypracování návrhu střednědobé koncepce podpory umění na období po roce Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR ( ) DD07P03OUK004 Předmětem projektu je teoretická a empirická analýza možností využití potenciálu kulturních, resp. kreativních průmyslů k sociálnímu a ekonomickému rozvoji v ČR. Výstupem projektu je studie o sociologicko-historickém vymezení konceptu kulturních a kreativních průmyslů v podobě publikace M. Cikánka Kreativní průmysly příležitost pro novou ekonomiku, studie o kulturních a kreativních průmyslů v kulturní politice EU, Analýza strategických materiálů, rešerše projektů, subjektů a jednotlivců z oblasti kreativních průmyslů.

11 V roce 2011se projekt zaměří na vydání dílčích oborových studií mapujících současný stav jednotlivých oborů v ČR (oblast knih a tisku, filmu, reklamy, TV a rozhlasu, herního trhu, průmyslového designu, trhu se současným uměním, scénických umění, hudby a cestovního ruchu) s cílem vytvořit materiály shrnující dostupná data, koncepce, návrhy zákonů apod. s výčtem toho, co v dané oblasti není k dispozici (data, studie), s popisem oborových trendů a aktuálních témat a eventuálním doporučením, co by bylo účelné sledovat a dále detailně zpracovat. Dále bude zpracován návrh doporučení pro kulturní politiku a pro strategii podpory kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR. 2) Na výše zmíněný projekt navazuje projekt podpořený v rámci NAKI, jehož realizace bude stěžejní náplní výzkumné činnosti IU. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (březen ). Cílem projektu je především získání kompletních a detailních informací kvantitativního i kvalitativního charakteru o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů u nás a následná analýza těchto dat a zjištění. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU provádějících obdobný výzkum. Hlavním výstupem projektu bude mapovací dokument kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který shrne všechny poznatky získané během pětiletého trvání projektu ( ). Na základě mapovacího dokumentu budou mimo jiné formulována doporučení strategického charakteru vedoucí k lepší organizaci a efektivnějšímu financování umění a kultury z veřejných prostředků na celostátní, regionální i místní úrovni a vedoucí rovněž k důslednějšímu využití společenského a ekonomického potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Projekt bude realizován ve třech liniích: a) Mapování - získání kvantitativních dat: ekonomický výkon, zaměstnanost, objem produkce, objem hrubé přidané hodnoty, (celkem 11 odvětví) v ČR a následná analýza a interpretace těchto dat. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU. Je zajištěna spolupráce s NIPOSEm a ČSÚ (satelitní účet pro kulturu). b) Identita - kreativní průmysly sebou nesou v souvislosti s kulturní globalizací také mnoho negativních aspektů. Proto se budeme věnovat rovněž otázkám české identity a postavení české kultury v globalizovaném světě. Tato linie bude zaměřena získání kvalitativních dat a bude hledat zkoumat odpovědi na otázky typu: Jak vnímá česká společnost kulturu, jaké obory mají nejvyšší ekonomický potenciál, které oblasti hodnotového řetězce je třeba podpořit? c) Multiplikátory výstupem projektu bude praktický nástroj na výpočet přímých i nepřímých (multiplikovaných) ekonomických dopadů kulturních akcí a

12 kulturních organizací (festivaly, divadla, muzea.) v podobě veřejně přístupné online webové aplikace. 3) Další aktivity Kromě práce na zmíněných projektech je Institut umění připraven zaměřit se i na dílčí a specifická témata z oblasti kulturní politiky, managementu a vzdělávání, především formou spolupráce s dalšími institucemi. Je připraven výzkumný projekt spolupráce pro vytvoření modelu a metodiky evaluace implementací zásad QMS (Quality Management Systém) pro nekomerční hudební a divadelní organizace s využitím modelů ISO, BSC (Balanced Score Card) a EFQM, jehož je IU iniciátorem. IU se bude snažit iniciovat a případně i spolupracovat na dalších dílčích projektech, především ve spolupráci s vysokoškolskými výzkumnými pracovišti a kulturními organizacemi.

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Obsah 1. Základní informace 2. Informace o výzkumné činnosti ÚMV, v. v. i. 3. Informace o dalších činnostech ÚMV, v. v. i. 4. Popis koncepce

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více