PŘÍBALOVÁ INFORMACE. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek"

Transkript

1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro diagnostický zdravotnický prostředek a je určena pro profesionální použití ve specializovaných klinických a výzkumných laboratořích. GeneProof a.s. Vídeňská 119 / CZ Brno / / VERZE: IDNA_004_15_02 Platnost od: /20

2 2.1. PRINCIP METODY SPECIFIKACE SOUPRAVY UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ ELUCE... 5 GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 2/20

3 1. Obsah soupravy GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 50 reakcí 250 reakcí Pufr B3 15 ml 60 ml Pufr B5 (koncentrát)* 12 ml 50 ml Pufr BW 30 ml 150 ml Pufr BE 13 ml 60 ml Proteináza K (lyofylizovaná)* 30 mg 2 x 75 mg Proteinázový Pufr 1,8 ml 8 ml DNA kolonky (plus centrifugační zkumavky) ml centrifugační zkumavky 3 x 50 3 x 250 * Příprava pracovních roztoků a podmínky skladování viz sekce 3 Příbalová informace 3/20

4 2. Popis soupravy 2.1. Princip metody Genomovou DNA lze pomocí soupravy GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit izolovat z plné krve, kultivovaných buněk, plasmy nebo ostatních tělních tekutin. Lyze vzorku je dosaženo inkubací v roztoku s vysokým obsahem chaotropních iontů za přítomnosti proteinázy K. Ideálních podmínek k navázání DNA na silikagelovou membránu kolonky je dosaženo přidáním ethanolu k lyzátu. Vazebný proces je reverzibilní a specifický pro nukleové kyseliny. Promývací kroky efektivně odstraňují možnou kontaminaci. Čistá genomová DNA je eluována za nízké koncentrace iontů v mírně alkalickém elučním pufru Specifikace soupravy GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit je navržen pro rychlou izolaci genomové DNA z plné krve, plasmy a ostatních tělních tekutin. Umožňuje také izolaci virové a bakteriální DNA z klinických vzorků. Vzhledem k tomu, že se virová DNA izoluje společně s buněčnou DNA, doporučujeme pro přípravu čisté virové DNA použít vzorky neobsahující buňky (plasma, sérum). Je možné použít krev ošetřenou EDTA, citrátem i heparinem. Pokud se zpracovávají materiály bohaté na leukocyty jako např. buffy coat, aplikujte na kolonku menší objemy vzorku a vzorky nařeďte sterilním PBS. Rozpustit 8 g NaCl, 0.2 g KCl, 1.44 g Na2HPO4 a 0.24 g KH2PO4 v 800 ml H2O. ph upravit na 7.4 pomocí HCl. Doplnit H2O do 1 litru. DNA izolovaná pomocí této soupravy vykazuje poměr A260/280 mezi 1,60 a 1,90 a průměrnou koncentraci ng/µl. Izolovaná DNA je vhodná pro použití v kombinaci s GeneProof PCR Kity. Parametr Objem vzorku GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit až 200 µl tělních tekutin Průměrný výtěžek 4-6 µg Eluční objem 100 µl Vazebná kapacita 60 µg Čas/reakce 30 min GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 4/20

5 2.3. Uchovávání vzorků Vzorky pro izolaci s použitím GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit mohou být uchovávány při teplotě 2 až 8 C po dobu několika dnů. Výtěžek DNA ovšem s prodlužující se dobou uchovávání klesá. Pro lepší výtěžnost DNA při dlouhodobém skladování doporučujeme vzorky zamrazit na -85 až -10 C Eluce Proces eluce a objem elučního pufru je možné přizpůsobit podle požadavků na následné zpracování izolované DNA. Standardní metoda dosahuje procentuálního výtěžku % a je možno ji modifikovat několika dalšími postupy. Pro následující kroky použijte eluční pufr předehřátý na 70 C. Vysoký výtěžek: Proveďte dva eluční kroky po sobě v objemu pufru daném v protokolu. Takto lze získat % navázané DNA. Vysoká koncentrace: Proveďte jeden eluční krok se 60 % objemu pufru daném v protokolu. Koncentrace DNA bude vyšší než při standardní eluci (asi 130 %). Maximální výtěžek DNA je kolem 80 % Vysoký výtěžek a vysoká koncentrace: Aplikujte na membránu polovinu objemu elučního pufru udaného v protokolu, nechte inkubovat 3 min a centrifugujte. Aplikujte druhou polovinu elučního pufru a opět inkubujte 3 min. a centrifugujte. Takto obdržíte asi % vázané DNA ve standardním objemu elučního pufru ve vysoké koncentraci. Zjednodušená eluce: Pro usnadnění procesu eluce lze použít eluční pufr o laboratorní teplotě. Výtěžek DNA bude asi o 20 % menší než při použití předehřátého pufru. Eluci lze také provádět s použitím Tris-EDTA pufru (TE) o ph 8. Tento postup zvyšuje stabilitu DNA během dlouhodobého skladování při teplotě 2 až 8 C tím, že inhibuje činnost všudypřítomných DNáz. EDTA obsažená v TE pufru nicméně interferuje v závislosti na finální koncentraci s některými následnými aplikacemi. Pro optimální využití izolované DNA při následných aplikacích doporučujeme používat dodávaný eluční pufr a uchovávat DNA při -85 až -10 C zvláště při dlouhodobém skladování. Opakované zamražení a rozmražení nebude znehodnocovat následné aplikace. Kvalita provedení long-range PCR (> 10 kb) nebo sensitivita detekce stopových množství DNA může být několikanásobným zamražováním a rozmražováním nebo dlouhým skladováním izolované DNA při teplotě 2 až 8 C snížena díky rozpadu DNA nebo adsorpci na povrchy. Příbalová informace 5/20

6 3. Skladování a příprava pracovních roztoků Upozornění: Pufry B3 a BW obsahují guanidin hydrochlorid! Noste ochranné brýle a rukavice! Všechny součásti soupravy mohou být uchovávány při laboratorní teplotě (15 až 25 C) a jsou stabilní po dobu jednoho roku. Před začátkem GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit protokolu si připravte následující: Před prvním použitím soupravy přidejte udané množství Proteináze Buffer k lyofilizované proteináze K a rozpusťte ji. Takto připravený roztok je stabilní při 2-8 C po dobu 6 měsíců. Pokud připravený roztok nespotřebujete do té doby, doporučujeme roztok zamrazit na -85 až -10 C. Pufr B5: Přidejte udané množství ethanolu ( %) ke koncentrátu pufru B5. Takto připravený pufr lze skladovat při laboratorní teplotě (15 až 25 C) po dobu jednoho roku. Během skladování, zvláště při nižších teplotách se může v pufrech B3 tvořit bílý precipitát. Precipitát rozpustíte zahřátím láhve na 70 C před použitím pufrů. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit Složka 50 reakcí 250 reakcí Pufr B5 (koncentrát) 12 ml přidat 48 ml ethanolu 50 ml přidat 200 ml ethanolu Proteináza K (lyofilizovaná) 30 mg přidat 1,35 ml Proteináze Buffer 2 x 75 mg do každé lahvičky přidat 3,35 ml Proteináze Buffer GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 6/20

7 4. Bezpečnostní informace H a P věty Následující komponenty GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit obsahují nebezpečné látky. Vždy noste rukavice a ochranné brýle a dbejte bezpečnostních pokynů v této sekci. Složka Nebezpečný obsah GHS symboly H-věty P-věty B3 Guanidine hydrochlorid % Varování 302, , , , , 313 BW Guanidine hydrochlorid % + isopropanol % Varování 226, 302, , 330, , Proteináza K Proteináza K, lyofilizovaná Nebezpečí , , H-věty H 226 Hořlavá kapalina a páry. H 302 Zdraví škodlivý při požití. H 319 Způsobuje vážné podráždění očí. H 334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Příbalová informace 7/20

8 P-věty P 210 P 233 P 261 P 280 P P P P 330 P P P Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vypláchněte ústa. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 8/20

9 5. Protokol pro izolaci z tělních tekutin Před začátkem protokolu nastavte inkubátor nebo vodní lázeň na 70 C. Předehřejte eluční pufr BE na 70 C. Připravte pufry B3 a B5 a roztok proteinázy K (sekce 3). 1 Lyze vzorku Napipetujte 25 µl proteinázy K a 200 µl vzorku do 1,5 ml zkumavky. Nutnost dodržet pořadí pipetování, jinak by mohlo dojít ke znehodnocení proteinázy. U menšího objemu vzorku přidejte ke vzorku PBS do objemu 200 µl. Při izolaci DNA virů doporučujeme použít 200 µl plasmy Buněčné kultury resuspendujte v koncentraci až buněk ve finálním objemu 200 µl PBS. Přidejte 200 µl lyzačního pufru B3 ke vzorkům a důkladně vortexujte (10-20 s). Inkubujte vzorky při 70 C po dobu 30 min. U krevních vzorků by měl lyzát v průběhu inkubace s B3 zhnědnout. Pokud zpracováváte starší nebo viskozní či sražené vzorky, prodlužte dobu inkubace až na 1 hodinu a průběžně vortexujte. Krátce centrifugovat. 25 µl proteinázy K µl vzorku µl B3 zamíchat 70 C; 30 min 2 Upravení podmínek navázání na membránu Přidejte 210 µl ethanolu ( %) ke každému vzorku a vortexujte. Krátce centrifugovat µl ethanol zamíchat 3 Vázání DNA Pro každý vzorek použijte jednu DNA kolonku umístěnou v 2ml centrifugační zkumavce a naneste vzorek tak, aby se nesmočil okraj zkumavky. nanesení lyzátu na kolonku Maximální objem pro jednu kolonku je 650 µl. Centrifugujte 1 min g. Pokud celý vzorek neprošel přes membránku, centrifugujte při vyšších g (< g) nebo prodlužte dobu centrifugace. Vyhoďte zkumavku s filtrátem do odpadu. 1 min g Příbalová informace 9/20

10 4 Promývání membrány 1. Promytí Umístěte kolonku do nové 2ml centrifugační zkumavky a přidejte 500 µl pufru BW. Centrifugujte 1 min při x g µl BW 1 min x g Vyhoďte zkumavku s filtrátem do odpadu. 2. Promytí Umístěte kolonku do nové 2ml centrifugační zkumavky a přidejte 600 µl pufru B µl B5 1 min x g Centrifugujte 1 min při x g. Vyhoďte zkumavku s filtrátem do odpadu. 5 Vysušení membrány Umístěte kolonku do nové 2 ml centrifugační zkumavky. Centrifugujte 1 min při x g Při tomto kroku se odstraní zbytkový ethanol z membránky. 1 min x g 6 Eluce čisté DNA Umístěte kolonku do 1.5ml centrifugační zkumavky a přidejte 50 µl předehřátého elučního pufru BE (70 C). Pufr pipetujte přímo na membránu kolonky, ale nedotýkejte se jí špičkou. Inkubujte 1 minutu při pokojové teplotě. Centrifugujte 1 min při 11,000 x g. Přidejte dalších 50 µl předehřátého elučního pufru BE (70 C). Pufr pipetujte přímo na membránu kolonky, ale nedotýkejte se jí špičkou. Inkubujte 1 minutu při pokojové teplotě µl BE (70 C) RT 1 min 1 min x g Centrifugujte 1 min při 11,000 x g. Výsledný objem je 100 µl. Pro další možnosti eluce viz sekce 2.4. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 10/20

11 6. Postup izolace ze stěrů anebo výtěrů Odběrový materiál: kartáček nebo tampon Upozornění: Odběry stěrů a výtěrů pro účely izolace nukleových kyselin se musí provádět NASUCHO a nesmí se používat žádné médium! Transport vzorku se provádí v co nejkratším čase a vzorek se uchovává do 24h při 2 až 8 C nebo delší dobu zamražený. 1. Ustříhnout nebo zalomit kartáček/tampon se stěrem tak, aby se část se vzorkem vešla do zavřené 2ml zkumavky. 2. Vložit takto ustřihnutý kartáček/tampon do 2ml zkumavky. 3. Přidat do zkumavky 200 µl sterilní vody (nuclease free a DNA/RNA free). 4. Přidat 200 µl pufru B3. 5. Lehce promíchat (obracením zkumavky nebo krátce vortexovat). 6. Inkubovat 15 min při pokojové teplotě (rozmezí C). 7. Krátce vortexovat a následně krátce centrifugovat. 8. Přidat 25 µl Proteinázy K. 9. Lehce promíchat (obracením zkumavky nebo krátce vortexovat). 10. Inkubovat 30 min při 70 C. 11. Krátce vortexovat a následně krátce centrifugovat. 12. Otevřít zkumavku a odebrat kartáček/tampon (vyhodit jako infekční materiál). 13. Do zkumavky přidat 210 µl Ethanolu %. 14. Krátce vortexovat a následně krátce centrifugovat. 15. Zkumavku otevřít a nanést obsah na kolonku a pokračovat podle Příbalové informace od bodu (3-Vázání DNA) dále; eluovat do 50 µl BE. Příbalová informace 11/20

12 7. Postup izolace ze simulovaných stěrů/výtěrů Odběrový materiál: vzorky mohou být dodávány institucemi poskytujícími EHK panely (takové vzorky neobsahují kartáček ani tampon, ale obsahují na spodní stěně zkumavky materiál napodobující stěr) Poznámka: tento postup je totožný s postupem pro izolaci nukleových kyselin ze stěrů a výtěrů, ale neobsahuje manipulaci s kartáčkem nebo tamponem 1. Přidat do zkumavky s umělým stěrem 200 µl sterilní vody (nuclease free a DNA/RNA free). 2. Přidat 200 µl pufru B3. 3. Lehce promíchat (obracením zkumavky nebo krátce vortexovat). 4. Inkubovat 15 min při pokojové teplotě (rozmezí C). 5. Krátce vortexovat a následně krátce centrifugovat. 6. Otevřít zkumavku a přidat 25 µl Proteinázy K. 7. Lehce promíchat (obracením zkumavky nebo krátce vortexovat). 8. Inkubovat 30 min při 70 C. 9. Krátce vortexovat a následně krátce centrifugovat. 10. Do zkumavky přidat 210 µl Ethanolu %. 11. Krátce vortexovat a následně krátce centrifugovat. 12. Zkumavku otevřít a nanést obsah na kolonku a pokračovat podle Příbalové informace od bodu (3- Vázání DNA) dále; eluovat do 50 µl BE. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 12/20

13 8. Zkrácený protokol Příbalová informace 13/20

14 9. Řešení problémů Problém Možné příčiny a návrhy řešení Nízká koncentrace leukocytů ve vzorku Připravte buffy coat ze vzorku plné krve: Proveďte centrifugaci vzorku plné krve při laboratorní teplotě a g po dobu 10 min. Poté budou ve vzorku patrné tři vrsty materiálu, leukocyty se nacházejí v prostřední vrstvě (= buffy coat). Nedostatečná lýze buněk Vzorek nebyl dostatečně promíchán s lyzačním pufrem nebo proteinázou. Vzorek je třeba intenzivně vortexovat ihned po přidání lyzačního pufru. Žádný nebo nízký výtěžek DNA Nedostatečná účinnost proteinázy K. Nikdy nepřidávejte proteinázu přímo k lyzačnímu pufru. Inkubujte 15 až 20 min při 70 C. Nesprávně připravené reagencie Připravujte pufry a proteinázu K podle návodu (sekce 3). Před aplikací na kolonku přidejte ke vzorku ethanol. Nedostatečná eluce DNA z membrány Předehřejte pufr BE na 70 C před elucí. Pipetujte eluční pufr přímo na střed membrány.. Účinnost eluce dramaticky klesá při použití pufrů o ph < 7.0. Používejte mírně zásadité roztoky jako pufr BE (ph 8.5). Vzorky během inkubace při 70 C důkladně vortexujte, zejména pokud se jedná o vzorky staré či sražené krve. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 14/20

15 Nesprávně připravené reagencie Připravujte pufry a proteinázu K podle návodu (sekce 3). Před aplikací na kolonku přidejte ke vzorku ethanol. Nedostatečná lýze buněk Vzorek nebyl dostatečně promíchán s lyzačním pufrem nebo proteinázou. Vzorek je třeba intenzivně vortexovat ihned po přidání lyzačního pufru. Špatná kvalita DNA Nedostatečná účinnost proteinázy K. Nikdy nepřidávejte proteinázu přímo k lyzačnímu pufru. Inkubujte 30 min při 70 C. RNA ve vzorku Pokud požadujete DNA bez přítomnosti RNA, přidejte 20 µl roztoku RNasy A (20 mg/ml) před přidáním lyzačního pufru. Izolace DNA ze vzorků staré nebo sražené krve Při izolaci DNA ze vzorků staré či sražené krve doporučujeme prodloužit krok inkubace při 70 C na 30 min a v průběhu kroku několikrát vortexovat. Přenos ethanolu Problémy při následném zpracování DNA při enzymatických reakcích Ujistěte se, že byl z kolonky odstraněn veškerý pufr B5 před elucí DNA. Pokud z jakéhokoliv důvodu dosáhla hladina pufru B5 v centrifugační zkumavce spodní části kolonky, umístěte kolonku do nové centrifugační zkumavky a znovu centrifugujte. Kontaminace DNA inhibitory Pokud byl při eluci použit pufr TE, ujistěte se, že EDTA neinterferuje při následném zpracování DNA nebo DNA přečistěte do pufru BE. Při izolaci DNA ze vzorků staré či sražené krve doporučujeme prodloužit krok inkubace při 70 C na 30 min a v průběhu kroku několikrát vortexovat. Pokud je hodnota poměru A260/280 nižší než 1,6, proveďte přečištění. Přidejte 1 objem pufru B3 a 1 objem ethanolu k eluátu, naneste na kolonku a pokračujte krokem 3 v návodu. Příbalová informace 15/20

16 10. Varianty produktu Název produktu Kat. č. Technologie Balení GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 Izolace 50 izolací GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA250 Izolace 250 izolací UPOZORNĚNÍ Jediná platná Příbalová informace pro konkrétní soupravu je součástí balení nebo na vyžádání k dané šarži u výrobce. Soupravu je po použití doporučeno likvidovat podle aktuální právní úpravy s ohledem na skutečnost, že souprava neobsahuje žádné nebezpečné, infekční nebo toxické látky, které by podléhaly zvláštním bezpečnostním předpisům, a použité obalové materiály jsou vyrobeny z papíru a z polypropylenu. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte zákaznický servis. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 16/20

17 11. Zákaznický servis Vážíme si všech našich zákazníků a kromě kvalitních produktů poskytujeme nadstandardní zákaznický servis, který představuje: poskytnutí demonstračních PCR kitů zdarma vč. předvedení v laboratoři zákazníka a zaškolení personálu expresní dodávky rychlé řešení problémů vztahujících se k dodávaným produktům - garance zahájení servisu do 24 hod. od nahlášení pomoc při řešení jakýchkoliv problémů týkajících se molekulární diagnostiky na pracovišti odběratele konzultace k interpretacím technologickým i klinickým Pro zajištění co nejrychlejšího řešení jakéhokoliv problému od uživatelů GeneProof PCR souprav vždy požadujeme: název soupravy popis problému šarži (lot) soupravy uvedeno na obalu soupravy použitý přístroj soubor se záznamem vyšetření z použitého přístroje, pokud je k dispozici 12. Kontakt Zákaznický servis a technická podpora Tel.: Fax: Objednávky Tel.: Fax: GeneProof a.s. Vídeňská 119 / CZ Brno / / VERZE: IDNA_004_15_02 Platnost od: /20

18 13. Poznámky GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 18/20

19 Příbalová informace 19/20

20 GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 20/20

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt Trojlístek

4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek 5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

GROWTH TECHNOLOGY LTD

GROWTH TECHNOLOGY LTD GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Strana 1 z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LEUCO-SCINTkit Kit pro přípravu radiofarmaka. Léčivá látka: Exametazimum (HM-PAO)

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Spárovací hmota WIDE. Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání : 01.11.2014 Datum revize :

Spárovací hmota WIDE. Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání : 01.11.2014 Datum revize : Spárovací hmota WIDE Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání : 01.11.2014 Datum revize : Název výrobku: Spárovací hmota WIDE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem Médium MarrowGrow Informace o produktu Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml UPOZORNĚNÍ: Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 www.cytogen.info

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 1/2/2008, verze 1 Název výrobku: PLASTIMUL 2K PLUS složka B 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY

1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY Duet BEZPEČNOSTNÍ LIST Verze 1 Datum změny 12. března 2009 1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY Název produktu Duet Dávkovač aerosoly neutralizátor vzduchu Účel použití parfemované, dávkované aerosolové spreje

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006 & 1272/2008

Bezpečnostní list podle 1907/2006 & 1272/2008 strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Použití látky / přípravku Pomocný prípravek pro dentální techniku Identifikace výrobce/dovozce: GC EUROPE N.V.

Více

2.05 Chemická zahrádka. Projekt Trojlístek

2.05 Chemická zahrádka. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.05 Chemická zahrádka. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Karta bezpečnostních údajů

Karta bezpečnostních údajů Karta bezpečnostních údajů V souladu s nařízením ES No 1907/2006, příloha II Platnost od Revize českého překladu Verze 25.06.2012 13.08.2015 A I. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

IZOLACE DNA POMOCÍ MAGNETIZOVATELNÝCH ČÁSTIC A JEJICH VYUŽITÍ V DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

IZOLACE DNA POMOCÍ MAGNETIZOVATELNÝCH ČÁSTIC A JEJICH VYUŽITÍ V DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ IZOLACE DNA POMOCÍ MAGNETIZOVATELNÝCH ČÁSTIC A JEJICH VYUŽITÍ V DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Marcela Vlčnovská 1, Kristýna Šmerková 1, Simona Dostálová 2, Jiří Sochor 1, René Kizek 1* 1 Ústav chemie

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS SIGMA-ALDRICH Bezpečnostní list Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS 1 - Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku düfa Isoliersalz Příslušná určená použití látky Speciální izolace pro sádrové omítky na stěny a stropy. nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Příloha č. 4 : Bezpečnostní list (počet stran 8) BEZPEČNOSTNÍ Datum vydání 1. české verze: 3.6. 2011 Strana: 1 Počet stran: 8 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU Název přípravku: Použití přípravku: Insekticidní

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI podle požadavků zákona 350/2011 Sb. Chemického zákona, zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce Obsah Účel dokumentu... 2 Seznam zkratek... 2 Legislativa...

Více

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Datum revize v ČR: 20.11.2002 Datum posledního přepracování v zahraničí: 06.10.2000 Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. 1. Identifikace přípravku,

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Stránka 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití směsi: Směs pro dezinfekci

Více

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010 PCR Spotřební materiál Markéta Jeřábková 16.06.2010 Obsah 1. twin.tec PCR Plates 2. PCR Tubes, PCR Tube Strips a Cap Strips 3. Films a Foils 4. twin.tec real-time PCR Plates Masterclear Cap Strips a real-time

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF 24 Tests P/N: 05985595190 POZNÁMKA:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Wetrok Reocid. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Wetrok Reocid. Xi - Dráždivý Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Prací a čisticí

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471 Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02 0125 Název výrobku Čistá látka/směs Směs 1.2 Náležitá použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučené

Více

Bezpečné použití minerálních hnojiv v zemědělském podniku

Bezpečné použití minerálních hnojiv v zemědělském podniku Bezpečné použití minerálních hnojiv v zemědělském podniku Knowledge grows Bezpečné použití minerálních hnojiv v zemědělském podniku Společnost Yara se řídí programem Product Stewardship, který popisuje,

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona č.356/2003 Sb. DILURENTE SPECIALE DEPURATORE (K-FLEX Speciální čisticí prostředek) Datum vydání: 26. 06.

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona č.356/2003 Sb. DILURENTE SPECIALE DEPURATORE (K-FLEX Speciální čisticí prostředek) Datum vydání: 26. 06. BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona č.356/2003 Sb. DILURENTE SPECIALE DEPURATORE (K-FLEX Speciální čisticí prostředek) Datum vydání: 26. 06. 2007 1. Identifikace produktu výrobce, distributora a dodavatele pro

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více