1. lékařská fakulta UK Praha Obor ADIKTOLOGIE. Univerzita Karlova v Praze 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Kateřinská 32, Praha 2, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. lékařská fakulta UK Praha Obor ADIKTOLOGIE. Univerzita Karlova v Praze 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Kateřinská 32, Praha 2, PSČ 121 08."

Transkript

1 1 lékařská fakulta UK Praha Univerzita Karlova v Praze 1 LÉKAŘSKÁ FAKULTA Kateřinská 32, Praha 2, PSČ Adiktologie Praha 2004 A Studijní program: ( 2 až 5 vyhlášky) 1

2 1 lékařská fakulta UK Praha Název předloženého studijního programu: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Název předloženého studijního oboru: Adiktologie Typ předloženého studijního programu : bakalářský Standardní doba studia (v letech): Forma studia: Počet studentů presenční formy: Počet studentů kombinované formy: Celkem: 3 roky prezenční a kombinovaná 35 studentů 35 studentů 70 studentů Absolventů: 0 Celkový počet studentů v obou formách studia je tak 70, tj předpokládá se samostatný průběh prezenčního a kombinovaného studia jemuž je přizpůsoben rozpočet i harmonogram výuky a praxí Uchazeči se tedy musí hlásit do jedné nebo druhé formy studia 1 Cíle studia studijního programu Cílem studia je vybavit absolventy potřebnými teoretickým znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro práci v oblastech prevence, léčby, sociální reintegrace, probační a mediační práce, penitenciární a postpenitenciární péče atd, ve vztahu k návykovým látkám a závislostnímu typu chování (poruchy chování v oblasti závislostí na internetu, počítačových hrách a automatech) Studium důsledně vychází z moderního mezioborového přístupu, který nenabízí žádný z doposud existujících studijních oborů a o který je v praxi stále větší zájem To odpovídá nejen postupnému vývoji samotného oboru adiktologie, ale především to odpovídá vzrůstajícímu významu celé této oblasti a jejímu výjimečnému postavení, díky obrovské složitosti problémů spojených s návykovými látkami a nelátkovými závislostmi 2 Stručný popis užívaného způsobu hodnocení Způsob hodnocení studentů v průběhu studia vychází z osvědčené praxe a běžných požadavků kladených na podobné typy studia Jedná se o formu zápočtů (ústních nebo písemných), kolokvií (ústních nebo písemných) a zkoušek (ústních nebo písemných) Vstup do studia bude zajištěn prostřednictvím standardního přijímacího řízení (v němž však bude výrazně více kladen důraz na motivaci a praktickou připravenost pro studium) Studium bude ukončeno státní závěrečnou zkouškou z teorie, obhajobou bakalářské práce a představení a obhajoby kasuistické práce vypracované v průběhu praxe Zvláštní forma hodnocení (sebehodnocení a hodnocení vedoucím praxe) bude uplatněna na praxe a stáže v průběhu studia (povinná součást studia) Kvalitou programu se průběžně zabývá vědecká rada fakulty Poradním orgánem děkana je intenzivně pracující fakultní pedagogická komise Kromě garanta celého programu je pro každý předmět jmenován vedoucí s potřebnou kvalifikací (jmenovitě 2

3 1 lékařská fakulta UK Praha uvedenou v této žádosti) Vedoucí odpovídá za realizaci a za aktualizaci obsahu jednotlivých předmětů Náročnost předmětů je vyjádřena podle zásad evropského kreditního systému (ECTS) 3 Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení 1) Úspěšně absolvovat a složit všechny zápočty, kolokvia a zkoušky 2) Absolvovat předepsaný počet praxí a stáží s úspěšným hodnocením 3) Vypracovat kasuistickou studii a úspěšně ji obhájit před komisí 4) Vypracovat bakalářskou práci a úspěšně ji obhájit před komisí 5) Úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku před komisí 4 Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu Název požadavku Typ požadavku Splnění podmínek přijímacího řízení 1) Formální požadavky (ukončené SŠ vzdělání maturitní zkouškou) 2) Základní znalosti oboru adiktologie 3) Základní znalosti oboru biologie člověka a společenských věd 4) Prokázání motivace ke studiu 5) Doporučená je vlastní zkušenost (krátká stáž atd) Forma požadavku 1) Maturitní vysvědčení 2) Úspěšně složený znalostní test z oboru adiktologie 3) Úspěšně složený znalostní test v oborech biologie člověka a společenských věd 4) Vypracování práce týkající se oboru či jiný způsob prokázání motivace (dobrovolnická pomoc atd) 5) Vlastní doložená zkušenost s pomocí v oboru (např dobrovolnická pomoc, stáž v zařízení atd) Obecný obsah požadavku: 1) Maturitní vysvědčení 2) Úspěšně složený znalostní test v oborech biologie člověka a společenských věd Specifický obsah požadavku: 1) Úspěšně složený znalostní písemný test z oboru adiktologie 2) Vypracování práce týkající se oboru či jiný způsob prokázání motivace (dobrovolnická pomoc atd) 3) Vlastní doložená zkušenost s pomocí v oboru (např dobrovolnická pomoc, stáž v zařízení atd) 4) Úspěšné složení ústní části přijímacích zkoušek (zahrnující body 2-3 a rozpravu nad výsledky testu v bodu 1) 5 Vymezení období během standardní doby studia v týdnech: Rok První rok studia Období výuky Září-leden, únor-červen Období zkoušek Leden, únor, květen červen, září 3

4 1 lékařská fakulta UK Praha Odborná praxe - Období prázdnin Červenec - srpen Rok Období výuky Období zkoušek Odborná praxe Období prázdnin Rok Období výuky Období zkoušek Odborná praxe Období prázdnin Druhý rok studia Září-leden, únor-červen Leden, únor, květen červen, září Květen Červenec - srpen Třetí rok studia Září-leden, únor-červen Leden, únor, květen červen, září Květen Červenec - srpen Garant studijního oboru: prof MUDr Jiří Raboch, DrSc, přednosta Psychiatrické kliniky 1LF UK a VFN Zpracovatel: Autorský kolektiv: PhDr Michal Miovský, PhD PhDr Michal Miovský, PhD MUDr et PhDr Kamil Kalina, CSc prim MUDr Petr Popov B 1 Studijní obor Název studijního oboru: Adiktologie B11 Definice oboru adiktologie 4

5 1 lékařská fakulta UK Praha Obor adiktologie je samostatným vědním oborem zabývajícím se prevencí, léčbou a výzkumem užívání návykových látek a závislosti na činnostech, v jejichž důsledku dochází k ujmě jednotlivce nebo společnosti a současně vykazujících zřetelné prvky tzv závislostního chování (patologické hráčství atd) Termín adiktologie je přitom pro český jazyk nejbližší významu anglického termínu dependence, nikoli addiction Do českého jazyka byl přejat z latiny Obor adiktologie se postupně etabloval z tzv mezioborového přístupu praktikovaného na poli medicíny, psychologie a sociální práce Původní převažující model sahající do 70 let, označovaný obvykle jako bio-psycho-sociální model však doplňuje o nové přístupy a perspektivy v závislosti na stavu moderního výzkumu a pojetí užívání návykových látek Mezi tyto nové obory a přístupy patří především ekonomie, právo, kriminologie, politologie a religionistika či kulturní a sociální antropologie, které doplňují původní pojetí bio-psychosociálního modelu Vznik oboru adiktologie v ČR má přispět k budování identity samostatného vědního oboru vyčleněného z medicínských oborů, psychologie, sociální práce apod a má vést k pragmatickému a vědecky zakotvenému přístupu k užívání všech typů návykových látek a nelátkových závislostí V rámci procesu etablování nového oboru je prioritní jak vytyčování a pojmenovávání hranic s obory z nichž se adiktologie vyčlenila, tak hledání nového vztahu v oblastech, kde nadále zůstávají původní obory dominantní (biomedicínský a farmakologický výzkum atd) Forma studia: Prezenční a kombinovaná Cíle studijního oboru: Cílem studia je vybavit absolventy potřebnými teoretickým znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro práci v oblastech prevence, léčby, sociální reintegrace, probační a mediační práce, penitenciární a postpenitenciární péče atd, ve vztahu k návykovým látkám a závislostnímu typu chování (poruchy chování v oblasti závislostí na internetu, počítačových hrách a automatech) Studium důsledně vychází z moderního mezioborového přístupu, který nenabízí žádný z doposud existujících studijních oborů a který je v praxi stále větší zájem To odpovídá nejen postupnému vývoji samotného oboru adiktologie, ale především to odpovídá vzrůstajícímu významu celé této oblasti a jejímu výjimečného postavení, díky obrovské složitosti problémů spojených s návykovými látkami a nelátkovými závislostmi Profil absolventa studijního oboru: Absolvent bude připraven pro tři základní oblasti praxe Jednak pro oblast prevence užívání návykových látek a nelátkových závislostí (včetně základní průpravy v PR atd) Dále v oblasti poradenství, léčby a sociální reintegrace poruch způsobených užíváním návykových látek a nelátkovými závislostmi Konečně třetí okruh se týká veřejné správy, managementu, probační a mediační práce, penitenciární a postpenitenciární péče ve vztahu k oboru adiktologie Absolvent získá všestranné vzdělání a schopnost komunikovat s lidmi s medicínským, či psychologickým vzděláním atd Samozřejmou součástí kvalifikace je zvládnutí základních zdravotnických úkonů Do základní výbavy absolventa patří také dovednosti v oblasti preventivně-výchovné práce, krizové intervence a case managementu B12 Vymezení výstupních znalostí a dovedností Absolventi získají poznatky integrované do mezioborového přístupu k fenoménu užívání návykových látek a nelátkových závislostí To se skládá z dílčích základů všech oborů, které mají k adiktologii vztah, tj toxikologie, psychiatrie, psychologie, sociologie a sociální práce, sociální politika, kriminologie, právo, kulturní antropologie, religionistika, pedagogika a speciální pedagogika Absolvent musí zvládnout základní poznatky a slovník těchto oborů a dokázat je integrovat do interdisciplinární aplikace v adiktologii 5

6 1 lékařská fakulta UK Praha Šířka záběru znemožňuje příliš hluboké teoretické poznatky v jednotlivých disciplínách, ty však, jak ukazuje praxe, nejsou tak významné, jako naopak komplexní přístup a dovednost komunikovat se všemi relevantními odborníky, kteří pak v případě indikace, jsou určeni právě k tomu, aby v dílčích oblastech šli do takové hloubky, do jaké je potřeba Jedním z praktických aspektů role adiktologa integrovat a působit jako mediátor mezi různými profesemi, podílejícími se na prevenci a léčbě B13 Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe Charakter bakalářského studia je vystavěn tak, aby jeho absolventi získali velmi všestranné vzdělání V praktických oblastech, kde se adiktologie uplatňuje, tak budou představovat velmi dobře teoreticky a prakticky vybavenou pracovní cílu, schopnou zastat všechny typy práce s výjimkou specialistů (psychiatr, psycholog atd) a všeobecných sester Díky tomu bude dosaženo maximální možné míry adaptability na požadavky praxe, která právě ve vztahu k návykovým látkám a nelátkovým závislostem představuje nesmírně dynamicky se proměňující oblast Očekáváme, že adiktologové postupně v této oblasti budou dominantní pracovní silou Přitom míra jejich uplatnitelnosti se bude neustále zvyšovat jak po kvalitativní (vývoj oboru adiktologie), tak kvantitativní stránce (kromě oblasti demencí v psychiatrii není jiné oblasti, ve které by podobně rychle docházelo k nárůstu počtu ohrožených a postižených problémových osob i v dlouhodobém horizontu) B14 Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání Název profese (instituce) Školy a školská zařízení Charakteristika : Výchovný poradce: metodik prevence, preventivní pracovník a poradce atd Název profese (instituce) Všechny typy drogových služeb: a) Preventivně-výchovná zařízení a organizace b) Všechny typy ambulantních drogových služeb (ordinace, poradny, stacionáře atd) c) Lůžková zařízení (Terapeutické komunity a následná péče atd) d) Substituční programy e) Oblast nízkoprahových služeb (streetwork, K-centrum) Charakteristika : Víceúčelový pracovník vhodný pro zařazení jako poradce, výchovný pracovník, terapeut atd Oblast uplatnění pokrývá přibližně 70% současných pracovních míst v těchto zařízeních (často zde dnes pracují lidé bez potřebné kvalifikace, kterou pro ně může právě obor adiktologie být) Název profese (instituce) Psychiatrické kliniky a léčebny: oddělení pro léčbu závislostí a programy určené osobám užívajícím návykové látky Charakteristika : Víceúčelový pracovník vhodný pro zařazení jako poradce, výchovný pracovník, terapeut atd Uplatní se zejména v terapeutických a rehabilitačních programech, v oblasti poradenských, socioterapeutických a jako pomocný pracovník také v oblasti psychoterapeutických programů Název profese (instituce) Státní a veřejná správa 6

7 1 lékařská fakulta UK Praha Charakteristika : Adiktolog má velmi výhodné vzdělání pro práci drogového koordinátora (krajského a místního), pro výkon funkce poradce se specializací na návykové látky atd Jeho uplatnění tedy může být v oblasti sociálních a zdravotních odborů, které se s problematikou návykových látek setkávají nejčastěji Název profese (instituce) Vězeňská služba ČR, Policie ČR, Armáda ČR Charakteristika : Všechny uvedené instituce mají pracoviště a oddělení zaměřené právě na oblast návykových látek a adiktolog zde může nalézt velmi široké uplatnění jak v rovině poradenské, tak koncepční a kontrolní činnosti atd B15 Časový plán studia Bakalářské studium adiktologie je rozvrženo do 6 semestrů, tj 36 měsíců studia) V závěru studia je kladen vysoký nárok na praktickou přípravu a zvládnutí nácviku terapeutických dovedností Současně mají posluchači více prostoru pro přípravu svých prací a konzultací se svými vedoucími bakalářské práce 7

8 1 lékařská fakulta UK Praha B Studijní plán Studijní plán pro I ročník ADIKTOLOGIE Název předmětu podle seznamu přednášek Povinné předměty: Úvod do studia ADIKTOLOGIE Miovský Jméno učitele Kombinovaná forma ZS LS před 1 2 Prezenční forma Týdně hod v semestru zimním letním před Klasifikace Duševní hygiena Kudrle Zk Klinická propedeutika Svačina, Popov Zk Anatomie a fyziologie člověka Trojan, Borovanský Zk Základy psychologie a komunikace s nemocným I, II Psychiatrie I, II Vymětal, Šťastná Z Zk Z,Z Zk Raboch, Randák, Kalina, Popov Z,Z Zk Vývojová psychologie Vymětal, Šťastná Zk Základy práva Schneiberg,Gajdošíková Neurovědy Nevšímalová, Páleníček 1 2 Z Metodologie adiktologického Miovský výzkumu 1 2 Z Zk Základní přístupy a metody sociální Schneiberg, práce I, II Skřivánková Z Zk Psychopatologie Raboch, Popov, Kalina Zk Pedagogika a speciální pedagogika Psychofarmakologie návykových Látek (dělení, účinky, rizika atd) Těmínová Perlík, Kalina, Popov 1 2 Praxe ve vybraném zařízení I Miovský 1 2 týdny Z Povinně volitelné předměty: Cizí jazyk Základy administrativy Základy práce s PC Student si zvolí: 4 předměty v zimním semestru a 4 předměty v letním semestru Říhová Z,Z Zk Facová Špunda, Vacek Religionistika Ventura Kulturní a sociální antropologie Kalina, Kudrle Veřejná správa a management Richter organizací Historie užívání návykových látek Popov, Kudrle Metody práce s tělem Gabrhelík Z Zk 8

9 1 lékařská fakulta UK Praha Název předmětu podle seznamu přednášek Povinné předměty: Opatření potlačující nabídku: základní definice a aplikace přístupů Studijní plán pro II ročník ADIKTOLOGIE Sotolář Jméno učitele Kombinovaná forma ZS LS před Prezenční forma Týdně hod v semestru zimním letním před Klasifikace Zk Kriminologie Gajdošíková Obecná psychoterapie Kalina, Hajný Zk Pomocné vědy adiktologické Mravčík, Miovský První pomoc Jurásková Základy etiky Payne, Gajdošíková Klinická farmakologie Perlík Z Zk Racionální drogová politika Radimecký Sociální práce a politika Schneiberg, Z Skřivánková Primární drogová prevence Skalík, Kubů Zk Etiologické aspekty užívání Kalina návykových látek Systém léčebné péče I: Ambulantní služby a substituce Systém léčebné péče II: ústavní péče, TK, následná péče a speciální léčebné programy ve věznicích Bečka, Preslová Zk Dvořáček, Těmínová Kuda Zk Systém nízkoprahových služeb Bém Speciální psychoterapie Kalina Zk Praxe ve vybraném zařízení II Miovský 1 2 týdny Z Povinně volitelné předměty: Úvodní interview a vedení diagnosticko-terapeutického rozhovoru Nácvik komunikačních dovedností Student si zvolí: 5 předmětů v zimním semestru a 5 předmětů v letním semestru Broža Kuda Seznámení s ošetřovatelskou praxí Jurásková Neverbální komunikace a její využití Vacek v terapeutické praxi Terapeutické komunity: případová Těmínová práce Případová práce Libra Princip Harm Reduction Gabrhelík v teorii a praxi Dynamicky orientovaná psychoterapie: Hajný aktuální praxe Svépomocné systémy (AA, AN atd) Vobořil, Vacek, Gabrhelík Možnosti a meze práce psychologa v Douda prevenci a léčbě drogových závisl Kognitivně-behaviorální přístupy: Bečka, Kuda aktuální praxe 9

10 1 lékařská fakulta UK Praha Studijní plán pro III ročník ADIKTOLOGIE Název předmětu podle seznamu přednášek Povinné předměty: Včasná intervence a krizová intervence Diagnostické praktikum: case management Komplikace při léčbě poruch způsobených užíváním návykových látek Obecné otázky systému léčebné péče Libra Jméno učitele Minařík, Kalina Kalina, Popov Kalina Kombinovaná forma ZS LS před Prezenční forma Týdně hod v semestru zimním letním před Klasifikace Zk Zk Metody práce s rodinami Hajný Zk Základy finančního managementu Beránková Zk Specifické cílové skupiny (etnické minority, děti a mladiství, gender problematiky atd) Votavová, Schmidt, Preslová Zk Profesní a osobní růst Kalina, Broža Klienti v konfliktu se zákonem Gajdošíková, Škvařilová, Müllerová Právní normy a minimum Gajdošíková Příprava na závěrečné zkoušky Miovský Praxe ve vybraném zařízení III 4 týdny (20 dnů) završená kazuistickou Miovský 1 4 týdny Z studií Praktický nácvik sociálně-právních dovedností Sociálně-psychologický a poradenský výcvik v rozsahu 80 hodin rozložený do jednoho týdne (40 hodin), 2 dvoudenní (2krát 16 hodin) a jedno setkání 8 hodin (příprava) Gajdošíková, Škvařilová, Müllerová, Skřivánková Vedení 3 skupin: Popov, Kalina, Miovský, Kuda + 4 koterapeuti 1 1 týden Z 1 80 hod Z Bakalářský proseminář I, II Špála, Miovský, Z,Z Státní závěrečná zkouška Raboch SZk 10

11 1 lékařská fakulta UK Praha Studijní plán pro III ročník ADIKTOLOGIE Název předmětu podle seznamu přednášek Povinně volitelné předměty: Jméno učitele Kombinovaná forma ZS LS před Prezenční forma Týdně hod v semestru zimním letním před Klasifikace Student si zvolí: 6 předmětů v zimním semestru a 7 předmětů v letním semestru Metody práce s týmem Kačaba Evaluace drogových služeb Miovský Socioterapie Heller Gambling, problémy spojené s nezvládnutým užíváním PC: speciální otázky léčebných intervencí Nešpor, Frouzová Výzkumné praktikum Šťastná Gender problematika Vobořil, Preslová Etnické minority a migranti v kontextu Schmidt drogových služeb Motivační rozhovor Dobiášová Speciální otázky sociální práce Skřivánková, s uživateli drog Dolanská Primárně preventivní programy v praxi Skacelová, Trapková, Kubů Intervence zaměřené na rekreační Kubů, Páleníček užívání drog Bakalářský proseminář I, II Špála, Miovský Z,Z Děti a mladiství jako specifická cílová skupina Votavová 11

12 1 lékařská fakulta UK Praha B) Externí přednášející a školitelé Obor bude zabezpečovat adiktologické oddělení Psychiatrické klinicky 1 LF UK v Praze Toto oddělení bude kromě samotné výuky též provádět samostatnou vědecko-výzkumnou činnost Budoucí interní členové oddělení: Externí pedagogové: Mgr Roman Gabrhelík Mgr Hana Gajdošíková MUDr et PhDr Kamil Kalina, CSc PhDr Michal Miovský, PhD prim MUDr Petr Popov Mgr Lenka Šťastná Mgr Jaroslav Vacek MUDr Jan Bečka MUDr Pavel Bém Ing Alena Beránková MUDr Vladimír Borovanský PhDr Jiří Broža PhDr Ladislav Csémy Mgr Pavla Dolanská PhDr Ivan Douda PhDr Dana Dobiášová PhDr Martin Hajný MUDr Pavel Kubů Mgr Aleš Kuda Prim MUDr Stanislav Kudrle PhDr Jiří Libra MUDr Jakub Minařík MUDr Viktor Mravčík MUDr Karel Nešpor MUDr Tomáš Páleniček MUDr Dušan Randák Mgr Jiří Richter PaedDr Martina Těmínová-Richterová Mgr Magdaléna Skřivánková JUDr Alexander Sotolář Mgr Olga Škvařilová Mgr Barbora Trapková Mgr Jindřich Vobořil 12

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Dětská a dorostová adiktologie

Dětská a dorostová adiktologie Dětská a dorostová adiktologie Michaela Namyslovová 18. 6 2015 Diskuse Kam byste poslali nezletilého závislého/experimentátora? Pro tuto specifickou klientelu chybí specifické služby Jediná ambulance dětské

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Odborný program. 7. 5. 2007 pondělí dopoledne společný program Čas Jméno Název příspěvku

Odborný program. 7. 5. 2007 pondělí dopoledne společný program Čas Jméno Název příspěvku Odborný program XIII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 46. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP 7. 5. 2007 pondělí dopoledne společný program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Celkový počet odevzdaných dotazníků - 78

Celkový počet odevzdaných dotazníků - 78 ÚVODNÍ POZNÁMKY Celkový počet odevzdaných dotazníků - 78 Způsob hodnocení: 5stupňová škála odpovědí pro otázku č. 1, 3, 5, 7 a 8 (1 = velmi kvalitní, 5 = naprosto nekvalitní) Celková známka: dána průměrem

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6.

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6. VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6. 2010 Východiska: Na realizaci efektivních programů primární prevence

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Program konference

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Program konference Program konference Primární prevence rizikového chování III. Upozornění pro autory: V případě přihlášeného sdělení (ústního nebo posteru) a následné neodůvodněné neúčasti na konferenci, bude k této skutečnosti

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky - 0............................ 2 1.2 Astronomie - P3............................................. 3 1.3 Český jazyk

Více