Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava,"

Transkript

1 1 Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava, IČ DPH SK Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Vybrané problémové časti zákona o dani z pridanej hodnoty 1) Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu Ustanovenie 43 zákona rieši problematiku dodania tovaru do iného členského štátu, ktoré je oslobodené od dane. Podľa ustanovenia 43 ods. 1 zákona dodaním tovaru do iného členského štátu je také dodanie tovaru pri ktorom sú súčasne splnené nasledovné podmienky: - dodávateľom tovaru je zdaniteľná osoba, ktorá tovar dodáva pod slovenským identifikačným číslom - nadobúdateľom tovaru je zdaniteľná osoba, ktorá tovar nadobúda pod identifikačným číslom prideleným iným členským štátom - dodávaný tovar je fyzický prepravený resp. odoslaný z územia Slovenska na územie iného členského štátu - preprava tovaru z územia Slovenska na územie iného členského štátu je: vykonaná slovenským dodávateľom tovaru vykonaná odberateľom tovaru z iného členského štátu realizovaná na náklady slovenského dodávateľa tovaru realizovaná na náklady odberateľa tovaru z iného členského štátu Upozornenie: V prípade, ak prepravu tovaru vykoná iná osoba ako slovenský dodávateľ tovaru alebo odberateľ tovaru z iného členského štátu resp. ak je realizovaná na náklady inej osoby ako na náklady slovenského dodávateľa tovaru alebo na náklady odberateľa z iného členského štátu, tak obchodný vzťah medzi slovenským dodávateľom tovaru a odberateľom tovaru z iného členského štátu nie je dodaním tovaru do iného členského štátu. Ak tento obchodný vzťah nie je dodaním tovaru do iného členského štátu, tak naň nie je ani možné uplatniť oslobodenie od dane podľa 43. Slovenský platiteľ dane A (so sídlom v Bratislave) uzatvoril kúpnu zmluvu s českým platiteľom dane B (so sídlom v Prahe), ktorý si tovar objednal pod českým identifikačným číslom. Český platiteľ dane B tovar nadobudnutý od slovenského platiteľa dane A okamžite predal českému platiteľovi dane C (so sídlom v Plzni). Uvedený tovar bol prepravený z Bratislavy do Plzne, pričom preprava tovaru z Bratislavy do Plzne bola realizovaná na náklady českého platiteľa dane C. V tomto uvedenom prípade boli uzatvorené dve kúpne zmluvy a to: - zmluva medzi slovenským dodávateľom tovaru A a českým odberateľom tovaru B - zmluva medzi prvým českým odberateľom B (ktorý je súčasne aj druhým dodávateľom) a druhým českým odberateľom C.

2 2 Vzhľadom k tomu, že preprava tovaru z Bratislavy do Plzne sa viaže k druhej kúpnej zmluve (český platiteľ dane B a český platiteľ dane C) tak dodanie tovaru v rámci prvej kúpnej zmluvy (slovenský platiteľ dane A a český platiteľ dane B) je dodaním tovaru bez prepravy. Zákon o dani z pridanej hodnoty však oslobodenie od dane z dôvodu dodania tovaru do iného členského štátu viaže na podmienku, že ide o dodanie tovaru s prepravou. V ustanovení 43 ods. 5 zákona platného do 30. septembra 2012 bolo uvedené, akým spôsobom bol dodávateľ tovaru povinný preukázať splnenie podmienok na oslobodenie od dane. Dodávateľ tovaru splnenie podmienok na oslobodenie preukazoval kópiou faktúry a v prípade, že prepravu resp. odoslanie tovaru: - vykonal dodávateľ tovaru, bol povinný prepravu tovaru preukázať písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom - zabezpečoval dodávateľ tovaru inou osobou (dopravcom), bol povinný prepravu tovaru preukázať prepravným dokladom (alebo iným dokladom) v ktorom bolo uvedené miesto určenia - vykonal odberateľ tovaru, dodávateľ bol povinný prepravu tovaru preukázať písomným vyhlásením odberateľa (alebo ním poverenej osoby), že tovar prepravil do iného členského štátu - zabezpečoval odberateľ tovaru inou osobou (dopravcom), bol povinný prepravu tovaru preukázať prepravným dokladom (alebo iným dokladom) v ktorom bolo uvedené miesto určenia. Citované ustanovenie umožňovalo dodávateľovi tovaru preukazovať prepravu alebo odoslanie tovaru zo Slovenska do iného členského štátu aj inými dokladmi ako napr. zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za dodaný tovar. Novelizáciou zákona k 1. októbru 2012 bol do zákona vložený nový text odseku 5, podľa ktorého je dodávateľ tovaru povinný preukázať, že sú splnené podmienky na oslobodenie od dane kópiou faktúry a v prípade, že prepravu tovaru: - zabezpečí dodávateľ tovaru poštovým podnikom, je povinný dodávateľ tovaru preukázať prepravu tovaru dokladom o odoslaní - zabezpečí dodávateľ tovaru inou osobou ako poštovým podnikom, je povinný dodávateľ tovaru preukázať prepravu tovaru kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom (alebo osobou ním poverenou) prevzatie tovaru v inom členskom štáte - zabezpečí odberateľ tovaru poštovým podnikom, je povinný dodávateľ tovaru preukázať prepravu tovaru dokladom o odoslaní - zabezpečí odberateľ tovaru inou osobou ako poštovým podnikom, je povinný dodávateľ tovaru preukázať prepravu tovaru kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom (alebo osobou ním poverenou) prevzatie tovaru v inom členskom štáte. V prípade ak dodávateľ tovaru takýto doklad o preprave nemá, prevzatie tovaru v inom členskom štáte je povinný preukázať iným dokladom - vykoná dodávateľ tovaru, je dodávateľ tovaru povinný preukázať prepravu tovaru potvrdením o prijatí tovaru odberateľom (alebo osobou ním poverenou) - vykoná odberateľ tovaru, je dodávateľ tovaru povinný preukázať prepravu tovaru potvrdením o prijatí tovaru odberateľom (alebo osobou ním poverenou) Potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom musí obsahovať: a) meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa, adresu jeho sídla, (miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava) b) množstvo a druh tovaru

3 3 c) adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ tovaru d) adresu miesta a dátum skončenia prepravy ak prepravu tovaru vykoná odberateľ tovaru e) meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis f) evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru g) inými dokladmi najmä zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za dodaný tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru. Podľa ustanovenia 43 ods. 8 zákona, v prípade že prepravu tovaru zo Slovenska uskutočnil odberateľ z iného členského štátu alebo ak preprava resp. odoslanie tovaru zo Slovenska bola realizovaná inou osobou ale na náklady odberateľa z iného členského štátu, doklady preukazujúce prepravu tovaru alebo jeho odoslanie musí slovenský dodávateľ tovaru vlastniť do konca 6. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. V prípade, ak slovenský dodávate tovaru v tejto lehote nebude vlastniť tieto doklady, je povinný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie v ktorom uplynula uvedená šesťmesačná lehota dodanie tovaru do iného členského štátu dodaniť. Firma A (slovenský mesačný platiteľ dane) dodal v zdaňovacom období január tovar do Nemecka odberateľovi identifikovanému pre daň v Nemecku. Tovar zo Slovenska do Nemecka prepravil dopravca, ktorý prepravu tovaru fakturoval nemeckému odberateľovi. Slovenský dodávateľ tovaru si v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie január uplatnil oslobodenie od dane podľa 43 napriek skutočnosti, že do podania daňového priznania za január nemal doklad o preprave tovaru zo Slovenska do Nemecka. Podľa ustanovenia 43 ods. 8 je slovenský dodávateľ tovaru povinný tento doklad vlastniť najneskôr do 31. júla. Ak do tohto obdobia tento doklad bude vlastniť, uplatnené oslobodenie od dane v zdaňovacom období január bolo oprávnené. Ak však doklad o preprave tovaru zo Slovenska do Nemecka nebude slovenský dodávateľ tovaru vlastniť do 31. júla, tak je povinný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl odviesť daň z dodania tovaru do iného členského štátu uskutočneného v mesiaci január. 2) Daňová povinnosť pri dodaní tovaru do iného členského štátu Podľa 19 ods. 8 zákona, pri dodaní tovaru do iného členského štátu (t.j. ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu) vzniká daňová povinnosť deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný, alebo - dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný. Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu je síce v prípade splnenia podmienok podľa 43 oslobodené od dane ale vzhľadom ku skutočnosti, že uskutočnený zdaniteľný obchod je potrebné uviesť v daňovom priznaní, v zákone je uvedený deň dodania tovaru a tým aj deň vzniku daňovej povinnosti.

4 4 Problematikou dodania tovaru do iného členského štátu sa zaoberal aj Európsky súdny dvor, ktorý vo svojom rozhodnutí konštatoval, že aby plnenie mohlo byť označené ako dodanie tovaru do iného členského štátu (ktoré je oslobodené od dane), musia byť splnené nasledovné podmienky: - na nadobúdateľa v inom členskom štáte musí prejsť právo nakladať s tovarom ako vlastník - tovar musí byť fyzický odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu Z uvedeného konštatovania Európskeho súdneho dvora vyplýva, že na oslobodenie pri dodaní tovaru do iného členského štátu nepostačuje len skutočnosť, že na kupujúceho z iného členského štátu prejde právo nakladať s tovarom ako vlastník ale musí dôjsť aj k fyzickému odoslaniu alebo preprave tovaru z tuzemska do iného členského štátu. K dodaniu tovaru z tuzemska do iného členského štátu a teda aj k oslobodeniu od dane dôjde len v tom prípade ak sú splnené obidve podmienky. Z ustanovenia 19 ods. 8 zákona o dani z pridanej hodnoty vyplýva, že že za deň vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru do iného členského štátu (ktoré je oslobodené od dane) sa považuje 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom došlo k dodaniu tovaru t.j. 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom na zahraničného kupujúceho prešlo práva disponovať s tovarom ako vlastník a tovar bol fyzický odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu. Z ustanovenia 19 ods. 8 zákona o dani z pridanej hodnoty však vyplýva, že za deň vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru do iného členského štátu (ktoré je oslobodené od dane) sa môže považovať aj deň vyhotovenia faktúry. Deň vyhotovenia faktúra je dňom dodania tovaru len v tom prípade: - ak je faktúra na zahraničného odberateľa tovaru vystavená po tom čo na zahraničného nadobúdateľa tovaru prešlo právo disponovať s tovarom ako vlastník a tovar bol fyzický odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu - ale deň vystavenia faktúry je skorší ako 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci v ktorom na zahraničného kupujúceho prešlo právo disponovať s tovarom ako vlastník a tovar bol fyzický odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu. V závislosti od dátumu vystavenia faktúry tuzemským dodávateľom tovaru môžu vzniknúť nasledovné prípady vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru do iného členského štátu (ktoré je oslobodené od dane): a) Dodanie tovaru v prípade, ak je faktúra vystavená pred dodaním tovaru a pred uskutočnením odoslania alebo prepravy tovaru z tuzemska V prípade, ak tuzemský platiteľ dane vystaví faktúru na zahraničného odberateľa tovaru pred tým ako mu dodá tovar t.j. faktúra je vystavená na zahraničného odberateľa tovaru pred tým ako na neho prejde právo disponovať s tovarom ako vlastník, tak dátum vystavenia faktúry nie je dňom vzniku daňovej povinnosti Dňom vzniku daňovej povinnosti, je v takomto prípade 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bol tovar dodaný t.j. 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom zahraničný odberateľ tovaru nadobudol právo disponovať s tovarom ako vlastník a tovar bol fyzický odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu.

5 5 Tuzemský platiteľ dane predáva tovar odberateľovi, ktorý si tovar objednal pod nemeckým identifikačným číslom. Tuzemský platiteľ dane požaduje od odberateľa úhradu za tovar vopred. Dňa 10. marca tuzemskému platiteľovi dane na účet nabehla platba za tovar. Faktúru za tovar tuzemský platiteľ dane vystavil dňa 18. marca. Tovar bol zo Slovenska do Nemecka prepravený dňa 1. apríla a týmto dňom nadobudol nemecký odberateľ aj právo disponovať s tovarom ako vlastník. Vzhľadom k tomu, že faktúra slovenským platiteľom dane bola vystavený pred tým ako na nemeckého odberateľa prešlo právo disponovať s tovarom ako vlastník, tak na vystavenú faktúru sa pri určení dňa vzniku daňovej povinnosti ( v zmysle 19 ods. 8) neprihliada. Dňom vzniku daňovej povinnosti je v danom prípade 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bol tovar dodaný t.j. 15. máj. Tovar bol tuzemským dodávateľom tovaru dodaný 1. apríla (v tento deň nemecký odberateľ tovaru nadobudol právo disponovať s tovarom ako vlastník a tovar bol fyzický prepravený z tuzemska) z čoho vyplýva, že 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca je 15. máj. Slovenský platiteľ dane uvedené dodanie tovaru do iného členského štátu (ktoré je oslobodené od dane) uvedie do daňového priznania za mesiac máj (v prípade štvrťročného platiteľa dane do daňového priznania za II. štvrťrok). Slovenský platiteľ dane uvedené dodanie tovaru do iného členského štátu uvedie do súhrnného výkazu za mesiac máj resp. za II. štvrťrok. b) Dodanie tovaru v prípade ak je faktúra vystavená po dodaní tovaru ale pred uskutočnením odoslania alebo prepravy tovaru z tuzemska V prípade, ak tuzemský dodávateľ tovaru vystaví faktúru na zahraničného odberateľa po dodaní tovaru (t.j. zahraničný odberateľ nadobudne právo disponovať s tovarom ako vlastník) ale pred tým ako je tovar fyzický odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu je dňom vzniku daňovej povinnosti (podľa 19 ods. 8) deň vyhotovenia faktúry vtedy, ak do fyzického podania daňového priznania za to zdaňovacie obdobie v ktorom bola faktúra vyhotovená sa fyzicky uskutoční odoslanie alebo preprava tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Tuzemský platiteľ dane predáva tovar odberateľovi, ktorý si tovar objednal pod nemeckým identifikačným číslom. Podľa dodacích podmienok bol tovar dodaný dňa 10. septembra t.j. v tento deň nemecký odberateľ nadobudol právo disponovať s tovarom ako vlastník. Tuzemský platiteľ dane vystavil faktúru za dodaný tovar dňa 11. septembra pričom v tejto faktúre si uplatnil oslobodenie od dane. Daňové priznanie za mesiac september tuzemský platiteľ dane podal dňa 22. októbra. Nemecký odberateľ tovar prepravil zo Slovenska do Nemecka dňa 20. októbra (od 10. októbra nemecký odberateľ skladoval uvedený tovar na Slovensku na svoje náklady). Dňa 20. októbra boli splnené podmienky na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu (nemecký odberateľ mal právo disponovať s tovarom ako vlastník a tovar bol fyzický prepravený z tuzemska). Vzhľadom k tomu, že podmienky na oslobodenie boli splnené 20. októbra t.j. do fyzického podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie september v ktorom bola vystavená faktúra (tuzemský platiteľ dane podal daňové priznanie 22. októbra) za deň vzniku daňovej povinnosti podľa 19 ods. 8 sa považuje deň vystavenia faktúry t.j. 11. september.

6 6 Tuzemský platiteľ dane uvedie oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu do daňového priznania za mesiac september a do súhrnného výkazu za mesiac september resp. za III. štvrťrok. V prípade, ak tuzemský dodávateľ tovaru vystaví faktúru na zahraničného odberateľa po dodaní tovaru (t.j. zahraničný odberateľ nadobudne právo disponovať s tovarom ako vlastník) ale pred tým ako je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu je dňom vzniku daňovej povinnosti (podľa 19 ods. 8) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru vtedy, ak do fyzického podania daňového priznania za to zdaňovacie obdobie v ktorom bola faktúra vyhotovená sa fyzicky neuskutoční odoslanie alebo preprava tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Tuzemský platiteľ dane predáva tovar odberateľovi, ktorý si tovar objednal pod nemeckým identifikačným číslom. Podľa dodacích podmienok bol tovar dodaný dňa 10. septembra t.j. v tento deň nemecký odberateľ nadobudol právo disponovať s tovarom ako vlastník. Tuzemský platiteľ dane vystavil faktúru za dodaný tovar dňa 11. septembra pričom v tejto faktúre si uplatnil oslobodenie od dane. Daňové priznanie za mesiac september tuzemský platiteľ dane podal dňa 22. októbra. Nemecký odberateľ tovar prepravil zo Slovenska do Nemecka dňa 23. októbra (od 10. októbra nemecký odberateľ skladoval uvedený tovar na Slovensku na svoje náklady). Dňa 23. októbra boli splnené podmienky na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu (nemecký odberateľ mal právo disponovať s tovarom ako vlastník a tovar bol fyzický prepravený z tuzemska). Vzhľadom k tomu, že podmienky na oslobodenie boli splnené 23. októbra t.j. po fyzickom podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie september v ktorom bola vystavená faktúra (tuzemský platiteľ dane podal daňové priznanie 22. októbra) za deň vzniku daňovej povinnosti (podľa 19 ods. 8) sa považuje 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bol tovar dodaný t.j. 15. november. Tuzemský platiteľ dane uvedie oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu do daňového priznania za mesiac november a do súhrnného výkazu za mesiac november resp. za IV. štvrťrok. c) Dodanie tovaru v prípade ak je faktúra vystavená po dodaní tovaru a po uskutočnení odoslania alebo prepravy tovaru z tuzemska do iného členského štátu V prípade, ak tuzemský dodávateľ tovaru vystaví faktúru na zahraničného odberateľa po dodaní tovaru a po jeho fyzickom odoslaní alebo preprave z tuzemska do iného členského štátu a faktúra je vyhotovená pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru, dňom vzniku daňovej povinnosti (podľa 19 ods. 8) je deň vystavenia faktúry. Tuzemský platiteľ dane predáva tovar odberateľovi, ktorý si tovar objednal pod nemeckým identifikačným číslom. Tovar bol zo Slovenska prepravený 29 mája a odberateľovi v Nemecku odovzdaný 30. mája. Faktúra bola tuzemským platiteľom vystavená 31. mája. Z uvedeného vyplýva, že obidve podmienky na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru boli splnené 30. mája (29. mája bol tovar prepravený z tuzemska a 30. mája nemecký odberateľ nadobudol právo disponovať s tovarom ako vlastník).

7 7 Dňom vzniku daňovej povinnosti (podľa 19 ods. 8) je v danom prípade 31. máj t.j. deň vystavenia faktúry, pretože faktúra bola vystavená pred 15. júnom t.j. pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bol tovar dodaný. Tuzemský platiteľ dane uvedie oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu do daňového priznania za mesiac máj a do súhrnného výkazu za mesiac máj resp. za II. štvrťrok. V prípade, ak tuzemský dodávateľ tovaru vystaví faktúru na zahraničného odberateľa po dodaní tovaru a po jeho fyzickom odoslaní alebo preprave z tuzemska do iného členského štátu a faktúra je vyhotovená po 15. dni kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru, dňom vzniku daňovej povinnosti (podľa 19 ods. 8) je 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. Tuzemský platiteľ dane predáva tovar odberateľovi, ktorý si tovar objednal pod nemeckým identifikačným číslom. Tovar bol zo Slovenska prepravený 29 mája a odberateľovi v Nemecku odovzdaný 30. mája. Faktúra bola tuzemským platiteľom vystavená 16. júna. Z uvedeného vyplýva, že obidve podmienky na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru boli splnené 30. mája (29. mája bol tovar prepravený z tuzemska a 30. mája nemecký odberateľ nadobudol právo disponovať s tovarom ako vlastník). Dňom vzniku daňovej povinnosti (podľa 19 ods. 8 je v danom prípade 15. jún t.j. 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru, pretože faktúra bola vystavená po 15. júni t.j. po 15. dni kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bol tovar dodaný. Tuzemský platiteľ dane uvedie oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu do daňového priznania za mesiac jún a do súhrnného výkazu za mesiac jún resp. za II. štvrťrok. 3) Trojstranný obchod Podľa 45 zákona od dane je oslobodené dodanie tovaru pri trojstrannom obchode. Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak: - sa na obchode zúčastňujú tri osoby - predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru - tovar je odoslaný alebo prepravený od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu - všetky tri osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch - prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa - prvý odberateľ voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň - tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ alebo iná osoba na účet prvého dodávateľa alebo prvého odberateľa - druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru - druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň V prípade ak sú splnené všetky uvedené podmienky trojstranného obchodu, prvý odberateľ nie je povinný nadobudnutie tovaru z iného členského štátu zdaniť (nadobudnutie tovaru z iného členského štátu sa považuje za zdanené) a pre druhého

8 8 odberateľa vyhotoví faktúru bez dane. Na tejto faktúre prvý odberateľ ( ktorý je súčasne aj druhým dodávateľom) musí uviesť poznámku, že ide o trojstranný obchod. V prípade ak pri trojstrannom obchode je prvým odberateľom (a súčasne aj druhým dodávateľom) osoba, ktorá je identifikovaná pre daň na Slovensku (t.j. má pridelené slovenské identifikačné číslo pre daň) musí vedieť preukázať dohodnutú odplatu za dodanie tovaru druhému odberateľovi a názov alebo meno a adresu druhého odberateľa. V prípade, ak pri trojstrannom obchode je druhým odberateľom osoba, ktorá je identifikovaná pre daň na Slovensku (t.j. má pridelené slovenské identifikačné číslo pre daň) musí vedieť preukázať základ dane, sumu dane a názov alebo meno a adresu prvého odberateľa. Slovenská firma A (identifikovaná pre daň na Slovensku) uzatvorila kúpnu zmluvu s českou firmou B (identifikovanej pre daň v Českej republike). Slovenská firma A ako kupujúci tovaru od českej firmy B, tento tovar prepravila z Českej republiky do Nemecka. S nemeckou firmou C (identifikovanej pre daň v Nemecku) má slovenská firma A uzatvorenú kúpnu zmluvu predmetom ktorej je predaj tovaru slovenskou firmou A (ide o predaj toho istého tovaru, ktorý bol kúpený od českej firmy B) nemeckej firme C. Vzhľadom k tomu, že sú splnené všetky podmienky trojstranného obchodu: - na obchode sa zúčastňujú tri osoby t.j. slovenská firma A, česká firma B a nemecká firma C - predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru - tovar je prepravený od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu t.j. z českej firmy B do nemeckej firmy C - všetky tri osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch t.j. slovenská firma A je identifikovaná pre daň na Slovensku, česká firma B je identifikovaná pre daň v Českej republike a nemecká firma C je identifikovaná pre daň v Nemecku - prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa t.j. slovenská firma A (prvý odberateľ) nie je identifikovaná pre daň v Nemecku (druhým odberateľom je nemecká firma C) - prvý odberateľ voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo t.j. slovenská firma A (prvý odberateľ) si objednala tovar v českej firme B (prvý dodávateľ) pod identifikačným číslom prideleným na Slovensku, pričom slovenská firma A pod týmto identifikačným číslom dodala tovar nemeckej firme C (druhý odberateľ) - tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ alebo iná osoba na ich účet t.j. tovar bol prepravený slovenskou firmou A (prvým odberateľom) - druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru t.j. nemecká firma C si tovar od slovenskej firmy A objednala pod identifikačným číslom prideleným v Nemecku, ktoré je členským štátom v ktorom sa skončila preprava tovaru - druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň t.j. nemecká firma C (druhý odberateľ) je osobou povinnou platiť daň v Nemecku z nadobudnutého tovaru, slovenská firma A (prvý odberateľ) nie je povinná nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (nadobudnutie tovaru z Českej republiky od českej firmy B) na Slovensku zdaniť. Nadobudnutie tovaru z Českej republiky slovenskou firmou A sa na Slovensku považuje za zdanené. Slovenská firma A pre svojho odberateľa (nemecká firma C) vystaví faktúru bez

9 9 dane (uplatni si oslobodenie od dane vzťahujúce sa k trojstrannému obchodu), pričom na faktúre uvedie poznámku že ide o trojstranný obchod. 4) Vývoz tovaru Podľa 47 ods. 1 zákona je od dane oslobodené dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Oslobodenie od dane je však slovenský platiteľ dane povinný preukázať colným vyhlásením o prepustení tovaru do colného režimu vývoz, v ktorom je potvrdenie colným orgánom o výstupe tovaru z územia Európskych spoločenstiev a dokladom o odoslaní alebo o preprave tovaru. Colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz musí mať platiteľ dane k dispozícii najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom si uplatnil oslobodenie od dane pri vývoze tovaru. V tomto prípade v colnom vyhlásení je ako vývozca uvedený predávajúci (t.j. slovenský platiteľ dane) Podľa 47 ods. 2 zákona je od dane oslobodené dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. V uvedenom prípade sa môže oslobodenie uplatniť iba za podmienky že, kupujúci nemá na Slovensku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko t.j. kupujúcim je zahraničná osoba podľa 5. Oslobodenie od dane je však slovenský platiteľ dane povinný preukázať colným vyhlásením o prepustení tovaru do colného režimu vývoz, v ktorom je potvrdenie colným orgánom o výstupe tovaru z územia Európskych spoločenstiev a dokladom o odoslaní alebo o preprave tovaru. Colné vyhlásenie o prepustení tovaru do colného režimu vývoz musí mať platiteľ dane k dispozícii najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom si uplatnil oslobodenie od dane pri vývoze tovaru. V tomto prípade v colnom vyhlásení je ako vývozca uvedený kupujúci. Podľa 47 ods. 3 zákona je platiteľ dane povinný preukázať prepravu resp. odoslanie tovaru z tuzemska do miesta určenia na území nečlenského štátu (okrem colného vyhlásenia) aj dokladom o odoslaní alebo preprave. Upozornenie: Od 1. júla 2009 bol uvedený do prevádzky elektronický systém colného konania pri vývoze tovaru. K tejto zmene vydalo DR SR usmernenie k poskytovaniu elektronických správ z procesov elektronického colného konania na daňové účely. Podľa tohto usmernenia všetky dokumenty vytvárané a vydávane colnou správou pri vývoze tovaru sú výhradne elektronické. V procese elektronickej komunikácie sa tvoria dva elektronické dokumenty: a) rozhodnutie v colnom konaní podpísané zaručeným elektronickým podpisom colníka, ktorý dane rozhodnutie vydal b) sprievodka, ktorá potvrdzuje oprávnenie colníka na vydávanie rozhodnutí v colnom konaní elektronický a ktorá referencuje príslušné elektronické rozhodnutie. Táto sprievodka je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby poverenej konať v mene elektronickej podateľne Colného riaditeľstva SR V zmysle 47 ods. 3 zákona o DPH je platiteľ dane povinný preukázať odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územie EÚ a dokladom o odoslaní a preprave tovaru. Pre splnenie vyššie uvedenej povinnosti pre platiteľa dane postačuje predloženie nasledovných elektronických správ odosielaných colnou správou: - správa SK529A + sprievodka

10 10 - správa SK599 + sprievodka Pre predkladanie uvedených správ v procesoch daňovej kontroly je potrebné dodržať nasledovné princípy: - platiteľ dane pri predkladaní príslušného potvrdenia predloží štyri elektronické dokumenty prijaté od colnej správy a to rozhodnutie s príslušnou sprievodkou a potvrdenie výstupu tovaru s príslušnou sprievodkou - elektronické dokumenty sa predkladajú v stave v akom boli prijaté od colnej správy, ktoré sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom. 5) Daňová povinnosť pri vývoze tovaru Podľa 19 ods. 9 zákona, pri vývoze tovaru (t.j. ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do nečlenského štátu) sa za deň dodania tovaru považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení. Vývoz tovaru z tuzemska na územie nečlenského štátu je síce v prípade splnenia podmienok podľa 47 oslobodené od dane ale vzhľadom ku skutočnosti, že uskutočnený zdaniteľný obchod je potrebné uviesť v daňovom priznaní, v zákone je uvedený deň dodania tovaru a tým aj deň vzniku daňovej povinnosti. 7) Vyhotovovanie faktúr Novelizáciou zákona k 1. januáru 2013 došlo v zákone k vypusteniu textu 71, ktorý upravoval vystavovanie a obsah faktúr pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku a do 71 bol vložený text, ktorý upravuje problematiku faktúry nielen pri dodaní tovaru a a služby v tuzemsku ale aj v iných prípadoch napr. pri dodaní tovaru do iného členského štátu, pri dodaní služby do iného členského štátu, pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu. Podľa 71 ods. 1 na účely zákona o dani z pridanej hodnoty sa: - faktúrou rozumie každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo v elektronickej podobe podľa slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty alebo zákona o dani z pridanej hodnoty platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry - elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte, pričom elektronickú faktúru možno vydať výlučne so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby (súhlas na vystavenie elektronickej faktúry môže odberateľ vyjadriť písomne, v zmluve, om alebo aj samotným spracovaním faktúry alebo jej úhradou. Skutočnosť, že odberateľ uhradí elektronicky prijatú faktúru znamená, že súhlasil s jej vydaním v elektronickej podobe) - vierohodnosťou pôvodu faktúry sa rozumie potvrdenie totožnosti dodávateľa tovaru alebo služby alebo osoby, ktorá v mene dodávateľa vyhotovila faktúru - neporušenosťou obsahu faktúry sa rozumie zachovanie obsahu faktúry - elektronickou výmenou údajov (EDI) sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny. Podľa 71 ods. 2 sa za faktúru považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (opravná faktúra, dobropis alebo ťarchopis). Podľa 71 ods. 3 zdaniteľná osoba (odberateľ ale aj dodávateľ) je povinná zabezpečiť: - vierohodnosť pôvodu faktúry

11 11 - neporušenosť obsahu faktúry - čitateľnosť faktúry od jej vydania až do konca obdobia na uschovávanie faktúry. Platiteľ dane môže zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry: - kontrolným mechanizmom podnikových procesov, ktoré spoľahlivo zabezpečia priraditeľnosť faktúry k dokumentom súvisiacim s dodaním tovaru alebo služby. U odberateľa dokumentmi preukazujúcimi vierohodnosť a neporušenosť faktúry môžu byť objednávka, príjemka tovaru alebo preberací protokol v prípade dodania služby, doklad o preprave dodávaného tovaru, zmluva o dodávke tovaru alebo služby, doklad o zaplatení dodaného tovaru alebo dodanej služby. U dodávateľa dokumentmi preukazujúcimi vierohodnosť a neporušenosť faktúry môže byť potvrdená objednávka, zmluva o dodávke tovaru alebo služby, výdajka tovaru, preberací protokol pri dodaní služby, zaúčtovanie transakcie, doklad o preprave tovaru, doklad o prijatí platby za dodaný tovar alebo dodanú službu. U dodávateľa ale predovšetkým u odberateľa na uvedených podporných dokumentoch, preukazujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry musia byť uvedené totožné údaje aké sú uvedené na faktúre. - zaručeným elektronickým podpisom podľa slovenského zákona o elektronickom podpise alebo podľa zákona platného v inom členskom štáte - elektronickou výmenou údajov (EDI) ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov - iný spôsob zabezpečujúci vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry napr. elektronický podpis podľa zákona o elektronickom podpise. 8) Obsah faktúry a druhy faktúr V ustanovení 74 je uvedený obsah faktúry. Podľa odseku 1 faktúra musí obsahovať: a) meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla (miesta podnikania alebo prevádzkarne) alebo adresu jej bydliska (miesta kde sa obvykle zdržiava( a jej identifikačné číslo, pod ktorým tovar alebo službu dodala b) meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla (miesta podnikania alebo prevádzkarne) alebo adresu jeho bydliska (miesta kde sa obvykle zdržiava) a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba c) poradové číslo faktúry d) dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby ( ak tento dátum možno určiť) a ak sa odlišuje od dátumu faktúry e) dátum vyhotovenia faktúry e) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby g) základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú už obsiahnuté v jednotkovej cene h) uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane. V prípade oslobodenia od dane sa uvedie: - odkaz na ustanovenie slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty alebo - odkaz na smernicu Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty alebo - slovná informácia dodanie tovaru je oslobodené od dane

12 12 i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, s výnimkou výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy podľa 66 j) slovnú informáciu vyhotovenie faktúry odberateľom v prípade ak odberateľ tovaru alebo služby vyhotovuje faktúru podľa 72 ods. 4 k) slovnú informáciu prenesenie daňovej povinnosti, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby l) údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa 11 ods. 12 m) slovnú informáciu úprava zdaňovania prirážky cestovné kancelárie ak sa uplatňuje osobitná úprava podľa 65 n) slovnú informáciu úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar, úprava zdaňovania prirážky - umelecké diela alebo úprava zdaňovania prirážky zberateľské predmety a starožitnosti v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatňuje osobitná úprava podľa 66. V zákone je jednoznačné určené, že dodávateľ tovaru alebo služby na vyhotovenej faktúre uvádza identifikačné číslo, pod ktorým tovar alebo službu dodáva resp. identifikačné číslo odberateľa pod ktorým je odberateľovi dodávaný tovar alebo služba. V zákone je tiež jednoznačnejšie určené, čo má faktúra obsahovať v prípade použitia osobitnej úpravy podľa 65 (cestovné kancelárie) alebo podľa 66 (použitý tovar, umelecké predmety, zberateľské predmety a starožitnosti). Podľa odseku 2 v prípade vyhotovenia faktúry pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, pri ktorom osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby faktúra nemusí obsahovať: - základ dane - sadzbu dane - výšku dane ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby možno určiť základ dane. Podľa odseku 3 platiteľ dane môže vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá nemusí obsahovať všetky údaje uvedené v odseku 1. Za zjednodušenú faktúru sa považuje: a) doklad za tovar a službu, ak cena (vrátane dane) nie je viac ako 100 b) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou (podľa zákona č. 289/2008 o používaní ERP) v prípade že cena tovaru alebo služby (vrátane dane) nie je viac ako: v prípade platby v hotovosti v prípade platby platobnými prostriedkami nahradzujúcimi hotovosť c) doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako Zjednodušená faktúra ( doklad o kúpe neprevyšujúci 100, doklad z ERP neprevyšujúci resp , doklad z tankovacieho automatu) v takomto prípade nemusí obsahovať: - meno a priezvisko resp. názov a adresu resp. sídlo odberateľa tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň - jednotkovú cenu d) podkladová časť diaľničnej nálepky, ktorá zostane príjemcovi služby po odlepení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje: - obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre daň - dátum predaja nálepky - cenu vrátane dane a sumu dane

13 13 e) faktúra, ktorou sa mení pôvodná faktúra (opravná faktúra, dobropis alebo ťarchopis), pričom takáto zjednodušená faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje ktoré sa menia. Podľa odseku 4 zjednodušená faktúra, ktorou je doklad za tovar a službu ak cena neprevyšujúci 100 a doklad vyhotovený ERP neprevyšujúci resp sa nesmie vyhotoviť pri dodaní tovaru a služby: - s miestom dodania v inom členskom štáte ak osobou povinnou platiť daň je príjemca ( 71 ods. 1 písm. b). - formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku ( 71 ods. 1 písm. d) - pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa 43 t.j. pri dodaní tovaru do iného členského štátu ( 71 ods. 1 písm. e) Podľa odseku 5 ak dodanie tovaru alebo služby dodáva skupina, vo faktúre sa uvedie meno a sídlo toho člena skupiny, ktorý dodáva tovar alebo službu a identifikačné číslo pre daň pridelené skupine. Podľa odseku 6 ak sú elektronické faktúry poslané alebo sprístupnené rovnakému príjemcovi v jednom súbore, môžu sa údaje, ktoré sú spoločne pre jednotlivé faktúry, uviesť iba raz, ak sú pre každú faktúru prístupne všetky informácie. 9) Prechod daňovej povinnosti z platiteľa uskutočňujúceho zdaniteľný obchod na platiteľa dane prijímajúceho zdaniteľný obchod Novelizáciou zákona k 1. októbru 2012 sa v paragrafe 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane zmenil text odseku 12. Podľa odseku 12 zákona platného do 30. septembra 2012 povinnosť platiť daň pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku a pri prevode emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku mal ten platiteľ dane, ktorému bol kovový odpad resp. kovový šrot a emisné kvóty skleníkových plynov dodané (t.j. kupujúci). Podľa novelizovaného odseku 12 bude mať platiteľ dane ktorý je príjemcom zdaniteľného obchodu od iného platiteľa dane povinnosť platiť daň nielen v prípade kovového odpadu resp. kovového šrotu v tuzemsku a v prípade emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku ale aj v prípade: - dodania nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa 38 ods. 1 t.j. predmetom zdaniteľného obchodu bude dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti ktorá je viac ako päť rokov po prvej kolaudáciu. V prípade ak predmetom zdaniteľného obchodu bude nehnuteľnosť, pri ktorej od prvej kolaudácie neuplynulo päť rokov, povinnosť platiť daň bude mať ten platiteľ dane, ktorý nehnuteľnosť alebo jej časť dodáva (predávajúci) - dodania nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji - dodania tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky. V prípade zabezpečovacieho prevodu práva je príjemcom plnenia (t.j. osobou povinnou platiť daň) platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená a tiež platiteľ dane, ktorý nadobudol predmet záruky (napr. kúpou na dražbe). Platiteľ dane A predáva platiteľovi dane B nehnuteľnosť. Predaj nehnuteľnosti je v zmysle 38 ods. 1 oslobodený od dane, pretože platiteľ dane A predáva nehnuteľnosť od

14 14 kolaudácie ktorej uplynulo viac ako 5 rokov. Platiteľ dane A sa však rozhodne, že nevyužije oslobodenie od dane (ustanovenie 38 ods. 1 mu takéto rozhodnutie umožňuje). V zmysle ustanovenia 69 ods. 12 v takomto prípade povinnosť zaplatiť daň má platiteľ dane B t.j. kupujúci. Platiteľ dane A vystaví faktúru za predanú nehnuteľnosť bez dane, pričom na faktúre uvedie poznámku prenos daňovej povinnosti. Platiteľ dane B na kúpnu cenu uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú si súčasne uplatní na odpočítanie. Platiteľ dane B (t.j. kupujúci) uvedie uvedený zdaniteľný obchod vo svojom daňovom priznaní (daň na výstupu a súčasne aj daň na vstupe) Platiteľ dane A predáva platiteľovi dane B nehnuteľnosť. od kolaudácie ktorej neuplynulo viac ako 5 rokov. V zmysle 38 ods. 1 ide o predaj nehnuteľnosti ktorý nie je oslobodený od dane. Na tento predaj nehnuteľnosti sa nevzťahuje ustanovenie 69 ods. 12 a preto nedochádza k prenosu daňovej povinnosti z platiteľa dane A na platiteľa dane B. Povinnosť zaplatiť daň má teda platiteľ dane A, ktorý uvedie uvedený zdaniteľný obchod do svojho daňového priznania. Platiteľ dane A vystaví za predaj tejto nehnuteľnosti faktúru s daňou z pridanej hodnoty. Na platiteľa dane A bol vyhlásený konkurz. V rámci konkurzu došlo k predaju nehnuteľnosti na verejnej dražbe. Vydražiteľom nehnuteľnosti bol platiteľ dane B. Vydražená suma je cena vrátane dane, pričom povinnosť zaplatiť daň má platiteľ dane B (do 30. septembra 2012 mal povinnosť zaplatiť daň platiteľ dane A). Banka (platiteľ dane) poskytla úver platiteľovi dane A. Platiteľ dane A z poskytnutého úveru zakúpil výrobnú linku Pohľadávku z poskytnutého úveru si banka zabezpečila zabezpečovacím prevodom práva t.j. banka sa stala právnym vlastníkom výrobnej linky. Vzhľadom k tomu, že banka je síce právnym vlastníkom výrobnej linky ale nenadobudla právo disponovať s výrobnou linkou, z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty takýmto prevodom vlastníckeho práva nedochádza k dodaniu tovaru. V prípade ak dôjde k situácii, že platiteľ dane A nebude splácať úver, banka si svoju pohľadávku zrealizuje zabezpečovacím prevodom práva t.j. banka sa stane plnohodnotným vlastníkom výrobnej linky. To znamená, že banka nadobudne aj právo disponovať s výrobnou linkou, čo z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty znamená, že dôjde k dodaniu tovaru, pričom daňová povinnosť (do 3O. septembra 2012) vznikala platiteľovi dane A. Od 1. októbra 2012 však povinnosť zaplatiť daň má banka (platiteľ dane), ktorej súčasne vzniká právo na odpočítanie tejto dane. Platiteľ dane A je v tomto prípade povinný vystaviť faktúru bez dane, na ktorej je povinný uviesť slovnú informáciu prenesenie daňovej povinnosti Ak sa banka (platiteľ dane) rozhodne takýmto spôsobom nadobudnutú výrobnú linku predať daňová povinnosť síce vzniká banke (predajúcemu) ale povinnosť zaplatiť daň nemá v tomto prípade predávajúci (banka) ale platiteľ dane, ktorý je kupujúcim výrobnej linky. 10) Ručenie za daň Ustanovenie 69 odsek 14 zákona platného do 30. septembra 2012 riešilo problematiku ručenia za daň. Podľa uvedeného ustanovenia platiteľ, ktorému bol dodaný tovar alebo služba v tuzemsku ručil spoločne a nerozdielne za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak vyhotoviteľ faktúry vykázanú daň úmyselne nezaplatil alebo sa úmyselne stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ pri uzavretí zmluvy mal o tom vedomosť.

15 15 Novelizáciou zákona k 1. októbru 2012 sa úplne zmenilo uvedené ustanovenie. Predovšetkým sú zo zákona vypustené slová úmyselne, pretože dokázať úmysel je veľmi problematické. Novelizovaný text síce rieši tú istú problematiku ale je precíznejšie rozpracovaný. Platiteľ dane, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa 69b za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ uvedenú daň na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ dane v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo zo služby nebude zaplatená. Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ dane vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo zo služby nebude zaplatená, je skutočnosť, že: - protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerané vysoká alebo neprimerané nízka - platiteľ dane pokračoval v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa 81 ods. 4 písm. b) 2 bod aj po dni jeho zverejnenia v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom SR - v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho organu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa dane, ktorý dodáva tovar alebo službu. Novelizáciou zákona k 1. októbru 2012 sa do zákona vkladá nový paragraf 69b, ktorý upravuje postup správcu dane pri realizácii inštitútu ručenia za daň podľa 69 ods. 14. Podľa odseku 1, daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ nezaplatil v lehote splatnosti alebo zaplatil iba jej časť je povinný zaplatiť platiteľ, ktorý ručí za daň podľa 69 ods. 14. Podľa odseku 2, zánikom dodávateľa bez právneho nástupcu nie je povinnosť ručiteľa dotknutá. Podľa odseku 3 správca dane rozhodnutím uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň. Podľa odseku 4 správca dane v rozhodnutí uvedie výšku nezaplatenej dane. Ručiteľ je povinný zaplatiť nezaplatenú daň v lehote ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Proti doručenému rozhodnutiu môže ručiteľ podať odvolanie do ôsmich dni od doručenia rozhodnutia, ale odvolanie nemá odkladný účinok. Podľa odseku 5 má ručiteľ, v súvislosti s úhradou nezaplatenej dane, právo nazerať do spisu týkajúceho sa nezaplatenej dane v rozsahu nevyhnutnom pre uplatnenie opravného prostriedku (t.j. odvolania). Podľa odseku 6, v prípade že ručiteľ si uplatňuje nadmerný odpočet, ktorý má byť ručiteľovi vrátený, správca dane použije na úhradu nezaplatenej dane alebo jej časti tento nadmerný odpočet alebo jeho časť. O použití nadmerného odpočtu alebo jeho časti na úhradu nezaplatenej dane vydá správca dane rozhodnutie. Voči tomuto rozhodnutie je ručiteľ oprávnený podať odvolanie, ktoré však nemá odkladný účinok. Podľa odseku 7 v prípade, že ručiteľ uhradil nezaplatenú daň a daňový úrad súčasne použil nadmerný odpočet na úhradu nezaplatenej dane, správca dane bezodkladne vráti ručiteľovi sumu dane, ktorá prevyšuje výšku nezaplatenej dane. Podľa odseku 8 v prípade ak ručiteľ nezaplatenú daň alebo jej časť zaplatil a súčasne došlo k zaplateniu dane alebo jej časti aj dodávateľom a výsledná suma zaplatenej dane (ručiteľom a dodávateľom) je vyššia ako nezaplatená daň, správca dane zaplatenú sumu ručiteľom, ktorá prevyšuje nezaplatenú daň, bezodkladne vráti ručiteľovi. V Bratislave 31. augusta 2013

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

prosinec 2012 Vážení čtenáři,

prosinec 2012 Vážení čtenáři, prosinec 2012 Vážení čtenáři, přichází znovu čas adventu a Vánoce se nezadržitelně blíží. Jakoby nám nestačil tradiční předvánoční shon, přidávají nám v letošním roce naši zákonodárci k tomu všemu pořádnou

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

květen 2014 Vážení čtenáři,

květen 2014 Vážení čtenáři, květen 2014 Vážení čtenáři, jak jsme psali v minulém vydání Finančních aktualit, ministerstvo financí připravuje návrh novel některých daňových zákonů, především zákona o daních z příjmů, a to s účinností

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

NOVINKY Z OECD Stálá provozovna v Modelové smlouvě OECD OECD zahajuje diskusi ke zpřesnění výkladu pojmu stálá provozovna.

NOVINKY Z OECD Stálá provozovna v Modelové smlouvě OECD OECD zahajuje diskusi ke zpřesnění výkladu pojmu stálá provozovna. listopad 2011 Zřejmě nejvýznamnější událostí posledních dní je přehlasování veta Senátu návrhů zákonů, které mají nově upravit penzijní reformu, zákoník práce a novelu zákona o DPH. Schválení nepředstavuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, konec roku je obvykle ve znamení daňových změn, zdá se, že ani letošní nebude výjimkou. Publikace některých novel ve Sbírce zákonů proběhne zcela

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu ve Skotsku. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě ABUBA.CZ

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě ABUBA.CZ Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě ABUBA.CZ Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (faktury), kdy na jedné straně prodávající provozovatel internetového

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Oddělení cenové kontroly v 8rně Územní pracoviště Brno I, Příkop 25,60423 Brno Č. j.: 199925/14/4000-03000-709234 Spisová značka: 155569/14/400003000-37

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2/2014 Praha, únor 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 2 o str. 25 44 Katedra

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_13 Jméno

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

CZ,SK Návod k použití/návod na použitie CZ+SK IN 3908, 3909, 3910, 3911, 3912 - Gymnastický míč insportline TOP BALL s pumpičkou/ Gymnastická lopta insportline TOP BALL s pumpičkou CZ DŮLEŽITÉ! 1. Před

Více

prosinec 2013 Vážení čtenáři,

prosinec 2013 Vážení čtenáři, prosinec 2013 Vážení čtenáři, nově ustavená Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu, která novelizují daňové zákony s účinností od 1. ledna 2014. O úpravě daňových zákonů jsme Vás informovali

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více