Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků"

Transkript

1 Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě: Školní rok pro sextu: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, Třída v příštím školním roce: V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 3 možnosti): a) b) c) Poznámky k volbě volitelných předmětů do sexty: 1.V sextě si volí každý žák dva volitelné předměty. 2.Žáci si volí jeden ze skupiny A a jeden ze skupiny B. 3.Předměty skupiny A jsou dvouleté nebo tříleté kurzy. 4.Předměty skupiny B jsou jednoleté (s výjimkou FJV, NJV a RJV). 5.Student označí v každé skupině ve sloupci číslo 1 dva předměty, a to číslem 1 žádaný předmět a číslem 2 předmět náhradní, zápis provede propisovací tužkou. 6.Po zjištění zájmu všech studentů příslušného ročníku bude do sloupce číslo 2 zapsán (nikoliv studenty) definitivní výběr volitelných předmětů pro sextu. 7.Žáci si předběžně navolí i předměty do septimy a oktávy, (sloupce číslo 3 a 5), které stejným způsobem (1 - předmět žádaný, 2 - předmět náhradní) zapíší, ovšem tentokrát obyčejnou tužkou do tabulky. Část vyplňovaná v sextě: Školní rok pro septimu: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, Třída v příštím školní roce: V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 2 možnosti): a) b) Poznámky k volbě volitelných předmětů do septimy: 1.Volitelné předměty skupiny A ze sexty pokračují, předměty skupiny B ze sexty končí. 2.Žáci si zvolí nejvýše jeden předmět z určité skupiny tak, aby měli celkem 6 hodin volitelných předmětů týdně (všechny volitelné předměty mají v týdnu dvouhodinovou dotaci). Všechny předměty ze skupin B, C a D pokračují do oktávy. 3.Studenti si stejným způsobem jako v předcházejícím ročníku navolí předměty do oktávy a zapíší je obyčejnou tužkou do tabulky. Část vyplňovaná v septimě: Školní rok pro oktávu: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, Třída v příštím školní roce: V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 2 možnosti): a) b) Poznámky k volbě volitelných předmětů do oktávy: 1. V oktávě nabízené volitelné předměty jsou jednoleté kurzy, jež jsou koncipované jako prohloubení témat středoškolského učiva, příprava k maturitě, k přijímacím zkouškám a k dalšímu studiu na VŠ. 1

2 2. Časová dotace pro tyto předměty je 2 hodiny týdně. 3. Žáci si zvolí nejvýše jeden předmět z určité skupiny tak, aby celkový počet hodin volitelných předmětů byl 8 hod. Připomínáme: 1. Při volbě VP využívají studenti anotací volitelných předmětů. 2. Studenti nevyplňují sloupce 2, 4, Všechny event. změny volitelných předmětů (přestupy) v jakémkoliv ročníku musí být předem konzultovány s příslušnými vyučujícími a třídním učitelem. Poté musí být prostřednictvím odpovědného zástupce ředitele podána písemná žádost s vyjádřením odpovědných vyučujících k rozhodnutí řediteli školy. 4. Studenti si mohou zvolit i více předmětů, než je povinně určené. Nadpočetné předměty budou vedeny jako nepovinné (docházka je povinná, odhlášení je možné pouze v pololetí a na konci školního roku). 5. Vypisují se vždy všechny maturitní předměty. Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v 1. roč. čtyřletého stud. programu: Školní rok pro 2. ročník: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, Třída v příštím školním roce: V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 3 možnosti): a) b) c) Poznámky k volbě volitelných předmětů do 2. ročníku: 1.Žáci si zvolí jeden předmět hlavní a jeden náhradní (kromě základů administrativy jsou předměty společné s osmiletým cyklem). 2.Zvolený hlavní předmět označí číslicí 1 a náhradní předmět číslicí 2 v sloupci číslo 1 propisovací tužkou. 3.Definitivní volba bude označena (nikoliv studenty) ve sloupci číslo 2. 4.Volitelné předměty pokračují do 3. (4.) ročníku. 5.Studenti si předběžně zvolí i předměty do 3. a 4. ročníku, které označí čísly 1 - žádaný předmět, 2 - předmět náhradní, a zapíší tato čísla tentokrát obyčejnou tužkou do sloupců číslo 3 pro 3. ročník a číslo 5 pro 4. ročník. Část vyplňovaná ve 2. roč. čtyřletého stud. programu: Školní rok pro 3. ročník: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, Třída v příštím školní roce: V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 2 možnosti): a) b) Poznámky k volbě volitelných předmětů do 3. ročníku: 1.Studenti si zvolí jeden předmět žádaný (označí 1 ve sloupci číslo 3) a jeden předmět náhradní (označí 2 ve sloupci číslo 3) a zapíší propisovací tužkou. Volba se provádí ze skupin B, C, D. Studenti si předběžně označí i volitelné předměty do 4. ročníku. 2.Definitivní volba bude označena (nikoliv studenty) ve sloupci číslo 4. 3.Předměty jsou společné pro čtyřletý i osmiletý studijní program, všechny volitelné předměty ve 3. ročníku pokračují do 4. ročníku. 4.Celkem mají studenti ve 3. ročníku 4 hodiny volitelných předmětů týdně. Každý volitelný předmět má dvouhodinovou týdenní dotaci. Část vyplňovaná ve 3. roč. čtyřletého stud. programu: Předměty, z nichž bych chtěl maturovat: ČJ, V budoucnu bych chtěl studovat vysokou školu (napište 2 možnosti): 2

3 a) b) Poznámky k volbě volitelných předmětů do 4. ročníku: 1.Studenti si zvolí jeden předmět žádaný (označí 1 ve sloupci číslo 5) a jeden předmět náhradní (označí 2 ve sloupci číslo 5) a zapíší propisovací tužkou. Volba se provádí ze skupin E, F, G. 2.Definitivní volba bude označena (nikoliv studenty) ve sloupci číslo 6. 3.Předměty jsou společné pro čtyřletý i osmiletý studijní program. 4.Celkem mají studenti ve 4. ročníku 6 hodin volitelných předmětů týdně. 5.V tomto ročníku jsou (jednoleté) volitelné předměty koncipované jako prohloubení témat středoškolského učiva, příprava k maturitě, k přijímacím zkouškám a k dalšímu studiu na VŠ. 6.Časová dotace pro jeden předmět je 2 hodiny týdně. Připomínáme: 1. Při volbě VP využívají studenti anotací volitelných předmětů. 2. Všechny event. změny volitelných předmětů (přestupy) v jakémkoliv ročníku musí být předem konzultovány s příslušnými vyučujícími a třídním učitelem. Poté musí být prostřednictvím odpovědného zástupce ředitele podána písemná žádost s vyjádřením odpovědných vyučujících k rozhodnutí řediteli školy. 3. Studenti si mohou zvolit i více předmětů, než je povinně určené. Nadpočetné předměty budou vedeny jako nepovinné (docházka je povinná, odhlášení je možné pouze v pololetí a na konci školního roku). 4. Vypisují se vždy všechny maturitní předměty. 3

4 Povinně volitelné předměty Sexta (resp. 2. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) A Anglický jazykový diplom (AJD) dvouletý Studenti osmiletého cyklu, kteří mají AJ od primy a mají na posledním vysvědčení známku z AJ nejhůře chvalitebnou. Studenti čtyřletého cyklu, kteří mají vedený anglický jazyk jako první cizí jazyk a dosahují v tomto jazyce výborných výsledků. Studenti si rozšíří slovní zásobu, zdokonalí se v gramatice, poslechu, v práci s textem, v mluveném projevu, v samostatném tvořivém písemném projevu. Seznámí se s různými technikami testování. Písemné práce, testy, státní jazyková zkouška. Povinný výstup v septimě konání státní jazykové zkoušky na jazykové škole (cca 2 500,- Kč) nebo ekvivalentu, jako např. TOEFL (cca 3 500,- Kč), First Cambridge Certificate (cca 4 500,- Kč). Tyto zkoušky předpokládají finanční spoluúčast studentů. (Úspěšným studentům může částečně přispět SRPGCh; u doložených sociálně slabých případů je možnost příspěvku až do výše 100% ceny zkoušky ze školního Nadačního fondu Gaudeamus.) Předpokládaný vyučující: Hanzalová Možní vyučující: vyučující s odpovídající aprobací Německý jazykový diplom (NJD) tříletý Studenti osmiletého i čtyřletého cyklu, kteří mají vedený NJ jako první cizí jazyk a dosahují v tomto jazyce výborných výsledků. Příprava na jazykovou zkoušku organizovanou Konferencí ministrů školství SRN, která má mezinárodní platnost a náročností je ekvivalentem všeobecné státní zkoušky. Studenti se zdokonalí ve slovní zásobě, vyjadřování a gramatice. Především se budou věnovat psaní samostatných tvořivých projevů na základě textu i nezávisle na textu. Budou pracovat s materiálem z předchozích zkoušek. V oktávě bude seminář pokračovat jako nepovinný předmět v prvním pololetí (tj. do složení zkoušky). Písemné zpracování zadaných témat; certifikovaná jazyková zkouška v oktávě. (Předpokládá se finanční spoluúčast studentů ve výši cca 50,- Kč na jeden rok na úhradu kopírovaných materiálů.) Předpokládaný vyučující: de Boer Programování (PV1) dvouletý nebo tříletý Zájemci s hlubším zájmem o výpočetní techniku, kteří by chtěli z předmětu Programování maturovat. Základy programování v Delphi, základní algoritmické postupy. Obhajoba seminárního programu a event. řešení domácího kola olympiády z programování (MO kat.p), ve tříleté verzi též závěrečné opakování a maturitní zkouška. Předpokládaný vyučující: Brož ECDL - dvouletý Zájemci o efektivní znalost kancelářského softwaru Příprava na testy pokročilejší verze certifikované zkoušky z oblasti počítačové gramotnosti Europeau Computer Driving Licence (ECDL), která má mezinárodní platnost. Studenti se naučí efektivně používat moderní programové vybavení. Gymnázium Cheb je certifikovaným střediskem ECDL, a tak přímo zde probíhají i závěrečné zkoušky. Jedná se o prověření znalostí a dovedností v těchto modulech: Základní pojmy informačních technologií, Práce s počítačem a správa souborů, Textový editor, Tabulkový kalkulátor, Databáze, Prezentace, Služby informačních sítí (Internet). Zkoušky organizuje a garantuje Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (http://www.ecdl.cz). Závazně zkoušky ze 7 modulů ECDL v průběhu dvou let. Cena cca 2 000,- Kč. Předpokládá se plná finanční spoluúčast studentů; možnost příspěvku ze strany SRPGCh. Předpokládaný vyučující: Matoušek Možní vyučující: Úlovec, Brož 4

5 Deskriptivní geometrie (DG) - dvouletý či tříletý Určeno všem zájemcům. Předmět je všeobecně vzdělávací. Rozvíjí tvořivé myšlení a prostorovou představivost. Ukazuje, jak lze řešit nejsložitější vztahy v prostoru na papíře, a studentům poskytuje poznatky z konkrétní praktické činnosti při kreslení a rýsování. Vyučující doufají, že studentům přiblíží nový, zajímavý svět a že mnohé z nich získají pro studium oborů ve stavebnictví, architektuře, strojírenství, dopravě, geodézii, geologii, počítačové grafice a v jiných oborech. Studium může být v tříleté verzi ukončeno maturitou a též ročníkovou prací podle zájmu. Rysy, závěrečné grafické práce. Předpokládaný vyučující: Hazi Možní vyučující: Tesařová, Haziová, Brož Třetí cizí jazyk (FJV, NJV, RJV) předmět nepřipravuje k maturitní ani přijímací zkoušce z tohoto předmětu není možné přestoupit na jiný volitelný předmět předmět má dvouhodinovou dotaci, v případě finanční spoluúčasti studentů (cca 900,- Kč za pololetí) je možné zařazení třetí hodiny nabídka je určena jen pro studenty osmiletého studijního programu Francouzský jazyk (FJV) tříletý Zájemci o studium jazyků. Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem o studium jazyků a chtějí si své znalosti rozšířit o gramatické a konverzační základy dalšího jazyka, tentokrát románského, jež může usnadnit porozumění dalším jazykům této skupiny. Rovněž kultura frankofonních zemí má nezastupitelný význam. Orientace v časopiseckých textech (základy reálií), běžné konverzační situace. Předpokládaný vyučující: Joanidisová Německý jazyk (NJV) - tříletý Zájemci o studium jazyků. Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem o studium jazyků a chtějí si své znalosti rozšířit o gramatické a konverzační základy dalšího (třetího) cizího jazyka. Orientace v časopiseckých textech (základy reálií), běžné konverzační situace. Předpokládaný vyučující: Kokorev, Strach Ruský jazyk (RJV) - tříletý Zájemci o studium cizích jazyků. Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem o studium cizích jazyků a chtějí si své znalosti rozšířit o konverzační a gramatické základy dalšího cizího jazyka. Předpokládaný vyučující: Hanzalová, rodilí mluvčí Písemná a elektronická komunikace (PEK) dvouletý Zájemci z řad studentů čtyřletého cyklu studia. Studenti získají v tomto dvouletém předmětu základní vědomosti a dovednosti nutné pro vykonávání administrativních prací. Naučí se psát na elektronickém psacím stroji nebo klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou, kterou později využijí při práci na počítači. Získají základní znalosti o mechanice, druzích, funkcích a typech psacích strojů a dovednost jejich běžné údržby. Studenti se dále naučí vyhotovovat písemnosti podle normalizované úpravy ČSN 6910, což později využijí ve své praxi. Po absolvování dvouletého kursu mají studenti možnost složit státní zkoušku z kancelářského psaní na stroji nebo klávesnici počítače. 5

6 Státní zkouška z kancelářského psaní na stroji nebo klávesnici počítače. Předpokládaný vyučující: Anderle Sexta (resp. 2. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) B Seminář a cvičení z matematiky (SCM) jednoletý Pro všechny studenty, kteří se na VŠ setkají s matematikou (především ekonomické, technické, přírodovědné a další obory), a pro zájemce o výhodné ukládání peněz, pojištění, pro zájemce o problematiku leasingu a úvěrů. Studenti se seznámí s novými kapitolami matematiky: řešení soustav rovnic, matice, determinanty, finanční a pojistná matematika v každodenní praxi. Samostatná práce studentů z oblasti finanční matematiky. Předpokládaný vyučující: Kubín Možní vyučující: Hazi, Brož, Haziová Laboratorní práce z biologie a chemie (LBCh) - jednoletý Zájemci o pozdější studium chemie a biologie. Praktická cvičení z chemie a biologie doplňující výuku. Protokoly z laboratorních prací. Předpokládaný vyučující: Martínek Možní vyučující: Chára Laboratorní práce z fyziky (LFy) - jednoletý Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí porozumět domácím přístrojům, ovládat je a umět je vybírat. Ke zvládnutí předmětu není třeba hlubokých znalostí fyziky. Studenti se seznámí s principy fungování domácích přístrojů (videokamera, videopřehrávač, televize, topinkovač, mikrovlnná trouba atd.), naučí se je vybírat nejen podle ceny, ale i podle uživatelského vybavení a také se naučí některé dokonale ovládat (videotechnika atd.). Referát, krátký videopořad. Předpokládaný vyučující: Úlovec Možní vyučující: Kubín, Slavík, Kočvara Septima (resp. 3. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) B Seminář z deskriptivní geometrie (SDG) dvouletý Určeno všem zájemcům. Předmět je všeobecně vzdělávací. Rozvíjí tvořivé myšlení a prostorovou představivost. Ukazuje, jak lze řešit nejsložitější vztahy v prostoru na papíře, a studentům poskytuje poznatky z konkrétní praktické činnosti při kreslení a rýsování. Studenti se seznámí s nezbytnými základy deskriptivní geometrie, které jsou potřebné ke studiu na VŠ technického směru (pro studium oborů ve stavebnictví, architektuře, strojírenství, dopravě, geodézii, geologii, počítačové grafice a v jiných oborech). Předmět ve dvouleté verzi nepřipravuje k maturitě. Rysy, závěrečné grafické práce. Předpokládaný vyučující: Hazi Možní vyučující: Tesařová, Haziová, Brož 6

7 Latina (LV) dvouletý Tento předmět je určen všem studentům, kteří si chtějí usnadnit vysokoškolské studium medicíny, farmacie, práv, přírodních věd, historie, filosofie, literatury i jazyků. Znalosti získané v tomto dvouletém kursu využijí kromě výše jmenovaných studentů i ti studenti, kteří budou při svém povolání potřebovat bohatou slovní zásobu s výrazy cizího původu a široký kulturní rozhled (žurnalistika, knihovnictví, oblast elektronických médií). Latina vyžaduje systematické studium. Předmět nepřipravuje k maturitě, ale přispívá k rozvoji logického myšlení a pomáhá orientovat se v mnohých oborech lidského vědění a činnosti. Předpokládaný vyučující: Lodrová Seminář z fyziky - experimentální fyzika (SFy) dvouletý Předmět je určen zájemcům o přírodní experimentální vědy (zejména o fyziku) a o činnost, která vyžaduje vlastní úsilí. Základem je experimentální činnost; tj. demonstrační a žákovské pokusy, které se týkají probraného učiva fyziky a dále ho prohlubují. Doplňující témata jsou teoretická fyzika a vlastní tvořivá činnost žáků (pokusy, referáty, bádání). Referáty, seminární práce na vybrané téma podle platných všeobecných zásad. Předpokládaný vyučující: Slavík Možní vyučující: Kubín, Úlovec, Kočvara Seminář ze základů společenských věd (SV) dvouletý Seminář je určen pro humanitně zaměřené studenty, kteří mají zájem o společenskovědní problematiku nad rámec povinných osnov ZSV, případně uvažují o studiu VŠ humanitního typu. Jeho volba je nezbytnou podmínkou pro studenty, kteří chtějí ze ZSV maturovat. V septimě si studenti doplní a rozšíří poznatky z filosofie. V oktávě si doplní a rozšíří poznatky z probíraného učiva z oblasti psychologie, sociologie, teorie práva. V septimě seminární práce na sociologické téma podle platných všeobecných zásad. V oktávě opakovací písemné práce. Předpokládaný vyučující: Stehlíková, Kůtek Septima (resp. 3. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) C Seminář z matematiky (SM) dvouletý Pro maturanty a studenty, kteří budou konat přijímací zkoušku z matematiky. Předmět je nezbytně nutný pro maturanty (diferenciální, integrální počet a komplexní čísla jsou požadovány u maturity a nejsou v základním učivu matematiky). Studenti se seznámí s novými kapitolami matematiky: 1. rok: diferenciální a integrální počet, případně vybrané úlohy z Matematické olympiády, 2. rok: integrální počet, komplexní čísla, prezentace a obhajoby seminárních prací. Seminární práce podle aktuálních všeobecných zásad. Předpokládaný vyučující: vyučující matematiky v odpovídajícím ročníku Možní vyučující: Hazi, Haziová, Brož, Kubín, Dvořáková Seminář z dějepisu (SD) dvouletý Studenti se zájmem o historii. Předmět je zaměřen na hlubší poznání dějin lidské společnosti, na civilizační pojetí dějin. Studenti se seznámí s historickou dimenzí civilizačního okruhu ve světě, v Evropě a na našem území. Referáty, seminární práce podle aktuálních všeobecných zásad. Volba tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro ty studenty, kteří chtějí v oktávě mít volitelný předmět Maturitní dějepis, resp. maturovat z dějepisu. 7

8 Předpokládaný vyučující: Velíková Seminář z chemie (SCh) dvouletý předmět Pro studenty, kteří chtějí po maturitě studovat přírodovědné obory (medicína, veterina, učitelství Bi-Ch, farmacie, lesnictví, zemědělství, chovatelství apod.). Shrnutí a prohloubení tématických celků probíraných v kvartě, kvintě a v prvním a druhém ročníku čtyřletého studia (úvod do studia anorganické chemie, složení a struktura chemických látek, chemické reakce, analytická chemie). Shrnutí a prohloubení tematických celků probíraných v sextě, septimě a v třetím ročníku čtyřletého studia (základy organ. chemie, uhlovodíky a jejich deriváty, makromolekulární látky, chemie přírodních látek, základy biochemie). Studenti samostatně zpracují individuálně zadaná témata, seminární práce podle aktuálních všeobecných zásad. Předpokládaný vyučující: Martínek Septima (resp. 3. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) D Seminář z literatury (SL) dvouletý Studenti orientovaní ke studiu humanitních oborů a škol s uměleckým zaměřením. Seminář nabízí podrobnější pohled do světa literatury, divadla a filmu. V programu se dává přednost jednotlivostem a detailům, nebo naopak širším souvislostem umění (autorský profil, téma, literární žánr, umělecký směr). Seminář je zaměřen také prakticky analýza a interpretace uměleckého textu, samostatná literárněkritická činnost atd. Je určen pro skutečné zájemce o literaturu, umění a tvůrčí studenty, kteří jsou ochotni věnovat část svého volného času návštěvám kulturních akcí. Sborník prací v rozsahu podle platných aktuálních zásad pro seminární práce, videozáznamy z činnosti semináře. Předpokládaný vyučující: Kokorev Možní vyučující: učitelé na vyšším stupni s odpovídající aprobací Seminář z biologie (SBi) dvouletý Všichni, především zájemci o maturitu a o studium podobného zaměření na VŠ. 1. rok (základy ekologie): Studenti se seznámí se základními složkami ekosystémů a principy fungování ekosystémů se zřetelem na ekologii rostlin po teoretické i praktické stránce. 2. rok (rozšíření základního učiva biologie): dějiny biologie, evoluce života a její zákonitosti, poznávání a určování organismů, základy zoogeografie a fytografie (rozšíření živočichů a rostlin na Zemi), vybraná témata molekulární a buněčné biologie, práce s odbornou literaturou (procvičení schopnosti orientace v neznámém problému). 1. rok seminární práce podle platných aktuálních zásad, 2. rok písemné práce testovou formou (použití variant přijímacích testů na různé VŠ), účast v biologické olympiádě kategorie A. Předpokládaný vyučující: Martínek Seminář ze zeměpisu (SZ) dvouletý Maturanti ze zeměpisu v osmiletém i čtyřletém studijním programu. Rozšíření základního učiva (základy ekonomie, politická geografie, turistika, geografie Chebska, kartografie, aktuální události ve světě, vybrané kapitoly z fyzické a sociální geografie, globální problémy lidstva). Seminární práce podle platných aktuálních zásad, tvorba vlastní mapy. Předpokládaný vyučující: Jalovec Programování (PV2) dvouletý Zájemci s hlubším zájmem o výpočetní techniku, kteří by chtěli z předmětu Programování maturovat. 8

9 Základy programování v Delphi, základní algoritmické postupy. Výstup Obhajoba seminárního programu a event. řešení domácího kola olympiády z programování (MO kat.p). Předpokládaný vyučující: Brož Oktáva (resp. 4. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) E Maturitní matematika (MM) jednoletý Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí maturovat z matematiky nebo se připravují na přijímací řízení z matematiky. Studenti zopakují látku k maturitě a příklady, které se objevují v přijímacích zkouškách. Písemné práce a zkoušení (obdoba přijímacích testů a maturity), závěrečné písemné maturitní opakování, test ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: vyučující v maturitních třídách Možní vyučující: Haziová, Hazi, Brož, Kubín, Úlovec, Dvořáková Maturitní biologie (MBi) jednoletý Maturanti z biologie. Opakování k maturitě, příprava na přijímací zkoušky z biologie. Výstupy: Opakovací písemné práce, testy ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Martínek Maturitní dějepis (MD) jednoletý Předmět je určen pro studenty závěrečných tříd, kteří chtějí maturovat z dějepisu a kteří navštěvovali seminář z dějepisu. Studenti se připravují na maturitní zkoušku, seminář je zaměřen na témata, která byla součástí výukových plánů dějepisu. Seminární práce, závěrečné písemné maturitní opakování, test ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Velíková Oktáva (resp. 4. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) F Maturitní fyzika (MFy) jednoletý Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí maturovat z fyziky nebo se připravují na přijímací řízení z fyziky. Studenti zopakují látku k maturitě a příklady, které se objevují v přijímacích zkouškách. Písemné práce a zkoušení (obdoba přijímacích testů a maturity), závěrečné písemné maturitní opakování, test ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Kubín Možní vyučující: Slavík, Úlovec, Kočvara Maturitní základy společenských věd (MSV) jednoletý Předmět je určen pro ty studenty, kteří budou v daném roce maturovat z předmětu Základy společenských věd. 9

10 Studenti si zopakují a rozšíří poznatky ze sociologie, psychologie, politologie, práva a filozofie. Předmět je určen jako příprava k maturitní zkoušce. Testy z psychologie, písemná opakování z ontologie, gnoseologie a etiky, závěrečné písemné maturitní opakování, test ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Stehlíková, Žídek, Kůtek Oktáva (resp. 4. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) G Maturitní chemie (MCh) jednoletý Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí maturovat z chemie nebo se připravují na přijímací řízení z chemie. Studenti zopakují látku k maturitě a příklady, které se objevují v přijímacích zkouškách, a rozšíří si znalosti (názvosloví anorganické chemie, typy reakcí, stavba atomu, struktura látek, periodická soustava prvků, výpočty, systémy anorganické chemie, organická chemie, makromolekulární chemie, chemie přírodních látek, biochemie). Studenti samostatně zpracují individuálně zadaná témata, závěrečné písemné maturitní opakování, testy ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Chára, Martínek Maturitní zeměpis (MZ) jednoletý Maturanti ze zeměpisu. Opakování k maturitě, příprava na přijímací zkoušky z geografie a ze všeobecného přehledu. Výstupy: Opakovací písemné práce, závěrečné písemné maturitní opakování, testy ve formě požadavků budoucí maturitní zkoušky (např. testy SCIO, Kalibro, Cermat apod.). Předpokládaný vyučující: Jalovec Oktáva (resp. 4. ročník čtyřletého studijního programu) skupina (blok) H Základy latiny (ZL) jednoletý Tento předmět je určen všem studentům, kteří si chtějí usnadnit vysokoškolské studium medicíny, farmacie, práv, přírodních věd, historie, filosofie, literatury i jazyků. Předmět obsahuje úvod do studia latinského jazyka. Proberou se základy výslovnosti a gramatiky jazyka. Absolventi získají předpoklady pro porozumění cizím slovům pocházejícím z latiny a slovům lat. původu užívaným běžně v češtině. Získané znalosti uplatní zejména při studiu medicíny (snazší pochopení lékařské terminologie) nebo přírodovědných oborů (podpora při osvojování botanické a zoologické terminologie), ale i práv a žurnalistiky (snazší porozumění odborné terminologii v oboru). Získané znalosti využijí kromě výše jmenovaných studentů i ti, kteří budou při svém povolání potřebovat bohatou slovní zásobu s výrazy cizího původu a široký kulturní rozhled (žurnalistika, knihovnictví, oblast elektronických médií). Předmět přispívá k rozvoji logického myšlení a pomáhá orientovat se v mnohých oborech lidského vědění a činnosti. Předpokládaný vyučující: Lodrová Matematika pro VŠ (MaVŠ) jednoletý Studenti, kteří budou konat přijímací zkoušku z matematiky. Předmět se soustřeďuje na zopakování a procvičování matematických témat důležitých k přijetí a k dalšímu studiu na VŠ, jež požadují přijímací zkoušku z matematiky (VŠ ekonomického zaměření typicky VŠE Praha, VŠ technické orientace typicky ČVUT Praha). Hlavní náplní je metodika vypracování a řešení vzorových přijímacích testů. Předmět posiluje i přípravu k vykonání maturitní zkoušky z matematiky. 10

11 Výstupy: Řešení vzorových přijímacích testů. Předpokládaný vyučující: Kočvara Všeobecný přehled (VP) jednoletý Studenti, kteří budou konat přijímací zkoušku na fakulty humanitního zaměření. Předmět zahrnuje témata důležitá pro přípravu na přijímací zkoušky fakult humanitního zaměření. Hlavní náplní je metodika vypracování a vzorové řešení přijímacích testů typických pro daný typ škol (fakulty humanitních studií, fakulty právnické, filozofické atd.). Příkladem takových testů jsou mimo jiné tzv. testy (obecných) studijních předpokladů, logické úlohy apod. Předmět posiluje i přípravu k vykonání maturitní zkoušky ze ZSV. Výstupy: Řešení vzorových přijímacích testů. Předpokládaný vyučující: Slavík Kultura a společnost (KS) jednoletý Předmět je určen budoucím studentům vysokoškolských humanitních oborů, učitelství, architektury atd., ale i všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit všeobecné znalosti a získat základní kulturní přehled. Předmět zahrnuje témata z oblasti divadla, filmu, výtvarného umění, fotografie, architektury a užitého umění. Výstupy: Předpokládá se, že studenti jsou ochotni věnovat část svého volného času návštěvám kulturních akcí. Předpokládaný vyučující: Tesařová Příklady optimálního výběru dle typu školy Škola Sexta Septima Oktáva Technické VŠ DG LFy SM SFy MM MFy (např.: architektura, stavební, elektro, strojní, MFF,...) Lékařská fakulta, Přírodovědná fakulta _JD BCh SBi SCh MBi MCh (nepov. MFy) Právnická fakulta _JD SCM SD LV MD MSV Ekonomická fakulta _JD SCM SM SZ MM MZ Společenskovědní obory (např.: sociologie, psychologie, filosofie,...) _JD SCM LS SV MD MSV 11

12 Nabídka nepovinných předmětů Otevření nepovinného předmětu závisí jednak na zájmu studentů, jednak na personálních, finančních a technických možnostech školy. Konečné rozhodnutí je vždy v kompetenci ředitele. Reálie v NJ (RNJ) Určeno: Pro studenty, kteří si vybrali v sextě přípravu na NJD (podmínkou pro otevření tohoto nepovinného předmětu je přihlášení všech studentů, kteří mají NJD). Náplň: Předmět obsahuje rozšiřující učivo důležité pro certifikovanou zkoušku NJD. Garant: Snížková Základy astronomie (Astr) Určeno: Pro studenty všech ročníků ze zájmem o astronomii. Náplň: Hlavní náplní je pozorování oblohy dalekohledy školní hvězdárny. Při nepřízni počasí probíhá práce a diskuse na zvolené astronomické téma. Garant: Dirlbeck, Kočvara Dramatická výchova Trychtýř (DV) Určeno: Pro omezený počet zájemců od kvart do septim, popř. pro zájemce prvního až třetího ročníku čtyřletého studijního programu. Náplň: Dobrovolný předmět pro zájemce o divadelní umění - nejen o hereckou profesi. Divadelní sdružení TRYCHTÝŘ kromě pravidelných zkoušek vystupuje v místních divadlech, své hry představuje i mimo Cheb. Historii souboru i aktuální informace lze nalézt na webových stránkách Garant: Kokorev Deskriptivní geometrie (DGN) Určeno: Pro studenty oktáv a čtvrtého ročníku čtyřletého studijního programu. Náplň: Tento předmět se otevře v případě dostatečného počtu studentů, kteří by po absolvování dvouletého kurzu povinně volitelné DG chtěli pokračovat v dalším studiu předmětu a chtěli se připravit k maturitě a na přijímací zkoušky na VŠ. Garant: Hazi Filmový klub (FK) Určeno: Pro zájemce ze všech tříd vyššího gymnázia, především pro maturitní ročníky. Náplň: Náplní filmového klubu je projekce výrazných filmů světové a české kinematografie jako doplnění filmových dějin, které se stručně probírají v hodinách českého jazyka. Výběr filmů se řídí i literární látkou probíranou ve vyšších třídách (filmová adaptace literárních děl). Garant: Kokorev Hudební výchova - sbor (HVS) Určeno: Pro všechny studenty se zájmem o sborový zpěv. Náplň: Pěvecký sbor CANZONA přijímá každoročně nové členy chlapce i dívky se zájmem o zpěv. Ve velkém sboru zpívají žáci prim, sekund, tercií a kvart, v komorním smíšeném sboru studenti vyšších ročníků. Zkoušky jsou jedenkrát týdně v hudebně školy. Repertoár obsahuje písně českých i světových autorů. Každoročně se sbor pod vedením Marie Opekarové zúčastňuje přehlídek pěveckých sborů, vystupoval také v německých městech Bayreuth a Oelsnitz. Garant: Opekarová Náboženství (Náb) Určeno: Pro všechny studenty, kteří se zajímají o tuto oblast. Náplň: V rámci nepovinných předmětů zaručuje škola svobodu výuky náboženství, kterou mohou organizovat všechny státem uznané církve v souladu s obecně závaznými předpisy a s mravními a humánními zásadami výuky a vzdělávání. Přihlašování žáků, zpracování obsahu předmětu a dohled nad výukou po obsahové stránce provádí církev. Škola zabezpečuje učební prostory ve vhodné době a s přiměřeným vybavením. Garant: Žídek Praktika z biologie (PBi) Určeno: Pro studenty prim až oktáv s trvalým hlubším zájmem o biologii, ekologii a geologii. Na jednotlivé akce tohoto předmětu je možná i docházka nepřihlášených studentů. Náplň: Cílem tohoto předmětu je rozšíření především praktických znalostí z výše uvedené vědy. Převažujícími formami činnosti jsou vycházky a exkurze, společná práce s odbornou literaturou, besedy, laboratorní činnost (možné výstupy: výstavky přírodnin, příprava na soutěže, ročníkové práce a práce SOČ, pomoc při ochraně přírody a ekologické výchově). Garant: Martínek Ruský jazyk (RJN) 12

13 Určeno: Pro zájemce o studium cizích jazyků Náplň: Předmět je určen pro studenty, kteří si chtějí své znalosti rozšířit o gramatické a konverzační základy dalšího jazyka. Garant: Hanzalová Řízení motorových vozidel (ŘMV) Určeno: Pro sedmnáctileté (popř. starší) zájemce z řad studentů gymnázia (v době konání závěrečných zkoušek musí být zájemce zletilý). Náplň: Získání řidičského oprávnění. Garant: Kočvara Seminář z pedagogické praxe (SPP) Určeno: Pro studenty septim a odpovídajícího (tj. 3.) ročníku čtyřletého studijního programu, kteří uvažují o studiu na pedagogických fakultách. Náplň: V průběhu semináře se zájemci o pedagogické povolání po absolvování cca šesti teoretických hodin aktivně zúčastní pedagogického procesu na základních školách, a to nejprve formou náslechů a později samostatným vyučováním ve třídách. Výstupem je závěrečná písemná práce. Garant: Žídek Sportovní hry (SH) Určeno: Pro studenty prim až oktáv (bude upřesněno vyučujícím), pro zájemce. Náplň: Předmět je každý rok otevírán podle zájmu studentů o určitý druh sportu. V pravidelné nabídce je aerobic a volejbal pro děvčata ze všech ročníků a volejbal pro chlapce z vyššího a čtyřletého gymnázia. Další sportovní aktivity jsou studentům umožněny v rámci sportovních kroužků Školního klubu Asociace školních sportovních klubů České republiky (kroužek volejbalu, malé kopané, aerobiku, floorbalu, tenisu, kondiční kulturistiky ). Garant: PK TV Zdravotní tělesná výchova (ZTV) Určeno: Pro žáky všech tříd s určitým oslabením pohybového aparátu, jako je například celková přílišná uvolněnost svalů (hypermobilita), zvětšená hrudní kyfóza a bederní lordóza, drobné funkční poruchy funkce páteře, kloubní problémy dolních končetin atd. Náplň: Cílem zdravotní tělesné výchovy je celkové zlepšení stavu pohybového systému, oběhového i dýchacího aparátu a zvýšení úrovně fyzické kondice. Garant: Svatková Vybrané kapitoly z dějepisu (VKD) Určeno: Pro zájemce z řad žáků, kteří se připravují na vyšší kola dějepisných soutěží. Náplň: Září - prosinec: příprava na dějepisnou soutěž družstev SŠ (pro studenty vyššího gymnázia). Leden - červen: příprava studentů na soutěž Mladý historik (pro studenty nižšího gymnázia). Garant: Velíková Vybrané kapitoly z fyzikální olympiády (VKFO) Určeno: Pro studenty se zájmem o fyziku. Náplň: Řešení úloh s cílem připravit se na školní i vyšší kola FO. Garant: Kubín Vybrané kapitoly z chemické olympiády (VKChO) Určeno: Pro studenty se zájmem o chemii. Náplň: Řešení úloh s cílem připravit se na školní i vyšší kola ChO. Garant: Chára Vybrané kapitoly z matematické olympiády (VKMO) Určeno: Pro studenty se zájmem o matematiku (vždy skupina ve věku pro jednu kategorii MO). Náplň: Předmět je zaměřen na řešení příkladů z matematických olympiád minulých ročníků a na rozšiřující učivo. Cílem je připravit se na školní i vyšší kola MO. Garant: Dvořáková, Haziová, Hazi Výtvarná výchova Pátečníci (VVN) Určeno: Pro zájemce o výtvarné umění; dále pro studenty připravující se na talentovou zkoušku (pedagogická fakulta, architektura apod.) a také pro ty, kteří by chtěli maturovat z výtvarné výchovy. Náplň: Náplň práce přihlíží ke konkrétním požadavkům studentů a zahrnuje teorii i praxi. Garant: Tesařová Německý jazykový diplom (DSD) 13

14 Určeno: Pro studenty oktáv, kteří pokračují v tomto předmětu od sexty. Náplň: Příprava na složení zkoušek DSD (proběhnou do konce 1. pololetí). Garant: Snížková Diskusní klub ČAJOVÉ SUŠENKY (DK) Určeno: Pro otevřenou společnost z řad studentů školy. Náplň: Při čaji mají studenti možnost se formou řízené diskuse vyjádřit k otázkám morálky, světového názoru, filosofie, životního stylu, politiky apod. Garant: Kokorev 14

15 Volitelné předměty Gymnázia v Chebu 2008/9 Nabídka volitelných předmětů do sexty (celkem 4 hodiny) a do II.r. (celkem 2 hodiny) Skupina B a) BCh a) NJD b) LFy a) AJD a) PEK c) SCM b) PV (2r/3r) c) DG (2r/3r) d) FJV d) ECDL (2r) d) NJV d) RJV Nabídka volitelných předmětů do septimy (celkem 6 hodin včetně pokračujících předmětů) a do III.r. (celkem 4 hodiny) Nové předměty Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D a) NJD a) SDG a) SM a) LS a) AJD b) Latina (LV) b) SCh b) SZ b) PV (2r/3r) c) SFy c) SD c) SBi c) DG (2r/3r) d) SV d) Pr e) FJV e) NJV e) RJV Nabídka volitelných předmětů do oktávy (celkem 8 hodin včetně pokračujících předmětů) a do IV.r. (celkem 6 hodin) Nepovinné předměty Pokračující předměty Nové předměty Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Skupina E Skupina F Skupina G a) DG a) SM a) SL a) MM a) MFy a) MCh a) Příprava NJD b) PV (3r) b) Latina (LV) b) SCh b) SZ+CZ b) MBi b) MSV b) MZ c) DG (3r) c) SFy c) SD c) SBi c) MD d) SV d) Pr e) FJV e) NJV e) RJV 15

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 6/2014 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně účastní

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více