Větší pozornost než e zasluhuje LEARNING!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Větší pozornost než e zasluhuje LEARNING!"

Transkript

1 Větší pozornost než e zasluhuje LEARNING! Seminár elearn února 2007 Žilina, SR RNDr. Danuše BAUEROVÁ, Ph.D. Institut inovace vzdělávání Katedra matematických metod v ekonomice Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

2 Kážeme: elearning Konáme: eteaching LEARNING TEACHING UČENÍ SE VZDĚLÁVÁNÍ SE UČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

3 Charakteristika současného vzdělávání: GLOBAL OPEN LEARNING GLOBAL Kdokoliv, cokoliv, kdekoliv, kdykoliv OPEN - otevřenost Open standards ( open source) Otevřenost obsahu (NEMORÁLNOST využívání versus ASOCIÁLNOST neposkytnutí) Open metadata LEARNING Potlačení teaching vzdělávat (SE!) celoživotně (LLL to není totéž jako vzdělávat se ve vyšším věku; znamená POTŘEBU vzdělávání SE po celou dobu života)

4 INTERNET ZMĚNIL SVĚT (a teprve změní!?) aneb Nové technologie mají SOCIÁLNÍ dopady plynoucí ze změn v oblastech: JSME BEZRADNÍ?! Médií Reklamy Stravování Cestování Hudby VZDĚLÁVÁNÍ...

5 Internet a změny ve vzdělávání POTŘEBA vzdělávat SE celoživotně Role DIALOGU METAlearning Web 2.0 (READ-WRITE web)

6 Internet a změny ve vzdělávání Častý názor: K informačním a komunikačním technologiím ve vzdělávání (tj. k elearningu) patří pouze DISTANČNÍ vzdělávání: elektronické studijní materiály se DORUČÍ přes internet... Revoluční síla internetu NENÍ v tom, že DORUČÍ OBSAH (na dálku, tj. distančně)! INTERNET představuje novou KVALITU, která se týká VŠECH FOREM STUDIA (prezenční, distanční, kombinované) ROVNÝM DÍLEM!

7 Proč váháme, zda el 1. Slepá IMPLEMENTACE modelu třídy a učebnice el je to pravé? Odlišnost vzdělávání před internetem a nyní zde není pochopena! 2. LPĚNÍ NA KONTROLE práce studujících 3. Nepřiměřená SOUSTŘEDĚNOST NA OBSAH elearning Research Centre: Jonathan Darby:

8 Obvyklý elearningový kurz - zahájení 1. Napsánístudijníopory ( Kde na to mám brát čas? ) 2. Pověšení studijní opory do LMS ( Kdo a kde to má pořád hledat? ) 3. Vytištění studijní opory studenty ( Levnější je přece tiskárna! ) 4. Zadání korespondenčních úkolů ( To přece nemohu stihat opravovat! ) 5. Vložení testů ( Ústní zkoušení je přece kvalitnější! ) 6. ZATRACENÍ elearningu! TO NENÍ elearning! ANI SE NELZE DIVIT! To je jen ELEKTRONICKÁ KOPIE starého modelu třídy a učebnice. NESTAČÍ: Není využit REVOLUČNÍ POTENCIÁL WEBU!

9 Vstup ICT do studijního předmětu Elektronická podpora vzdělávání (v konkrétním studijním předmětu) NEzačíná napsáním (mého vlastního) OBSAHU vzdělávání ( napíšu studijní opory a pak je pověsím na web ), ale AŽ ZAHÁJENÍM digitálního DIALOGU! = realizace (revolučního) potenciálu webu, tj. potenciálu KOMUNIKACE a REFLEXE: Cílem (vzdělávání) je digitální DIALOG v globální síti (vzdělávání)!

10 TRADIČNÍ postup při zabezpečování nového studijního předmětu ODBORNÝ OBSAH - elektronicky (vlastní studijní opora) TESTY KORESP. ÚKOLY?

11 NOVÝ model vzdělávání PROHLEDÁVÁNÍ WEBU MULTIMEDIA BASED RESOURCES TVORBA OBSAHU SIMULACE ODBORNÉ ČLÁNKY ODBORNÉ ČLÁNKY Průběžné praktické ZKUŠENOSTI z kurzu ODBORNÉ ČLÁNKY TVORBA OBSAHU PROSTOR PRO KOLABORATIVNÍ DIALOG ODBORNÝ OBSAH TESTY PŘEDCHOZÍ DIALOGY KORESP. ÚKOLY ODBORNÝ OBSAH: COURSE READINGS AKCE a REFLEXE WEB SEARCH SIMULACE MULTIMEDIA BASED RESOURCES WEB SEARCH MULTIMEDIA BASED RESOURCES SIMULACE MULTIMEDI ÁLNÍ ZDROJE ODBORNÉ ČLÁNKY Průběžné praktické ZKUŠENO z kurzu ODBORNÝ OBSAH

12 PROHLEDÁVÁNÍ WEBU MULTIME DIA BASED RESOURCE S ODBORNÝ OBSAH ODBORNÉ ČLÁNKY ODBORNÉ ČLÁNKY Průběžné praktické ZKUŠENOSTI z kurzu ODBORNÝ OBSAH PROSTOR PRO KOLABORATIVNÍ DIALOG ODBORNÝ OBSAH: COURSE READINGS WEB SEARCH MULTIME DIA BASED RESOURCE SIMULACE S AKCE a REFLEXE MULTIMEDI ÁLNÍ ZDROJE ODBORNÉ ČLÁNKY SIMULACE ODBORNÉ ČLÁNKY ODBORN Ý OBSAH TESTY PŘEDCHOZÍ DIALOGY KORESP. ÚKOLY PROHLEDÁVÁNÍ WEBU SIMULACE MULTIM EDIA BASED RESOUR CES ODBORNÝ OBSAH MULTIME DIA Průběžné BASED praktické ZKUŠENOSTI WEB RESOURCE z kurzu ODBORNÉ ČLÁNKY SEARCHS ODBORNÉ ČLÁNKY Průběžné praktické ZKUŠENOSTI z kurzu ODBORNÝ OBSAH PŘEDCHOZÍ PROSTOR PRO KOLABORATIVNÍ DIALOGY ODBORNÝ OBSAH: COURSE READINGS ODBORN WEB SEARCH Ý OBSAH MULTIM EDIA BASED RESOUR SIMULACE CES MULTIMEDI ÁLNÍ ZDROJE TEACHING se utlumuje, do popředí vystupuje LEARNING! SIMULACE ODBORNÉ ČLÁNKY ODBO RNÝ OBSA H TEST Y PŘEDCHOZÍ DIALOGY KORESP. ÚKOLY SIMULACE ODBORNÉ ČLÁNKY MULTIM EDIA Průběžné BASED praktické ZKUŠENOSTI WEB RESOUR z kurzu SEARCH CES ODBO RNÝ OBSA H

13 Vstup ICT do studijního předmětu, např. příprava studijního předmětu pro kombinovanou formu studia 1. Přidělit ke studijnímu předmětu WEBOVÝ PROSTOR, např. založit elearningový kurz v LMS systému. 2. Vložit PRŮVODCE pro PODPORU studia CO A JAK SE UČIT? 3. ODBORNÝ OBSAH lze využít ze starých nebo cizích zdrojů (s komentáři v Průvodci). 4. Webový prostor NENÍ pro pasivní KONZUMACI obsahu, ale pro MOTIVACI vlastních AKTIVIT všech. 5. Každá aktivita nechť s sebou nese REFLEXI přirozené zahájení DIALOGU (musí mít právo zápisu). 6. KAŽDÝ účastník kurzu SE PODÍLÍ na multimediální TVORBĚ WEBU (= to je toho kurzu)! JUST IN TIME EDUCATION!

14 Co znamená vzdělávat CELOŽIVOTNĚ? Protichůdné požadavky: Je kritériem VĚK? Nikoliv. Co tedy? Kdy vzděláváme celoživotně? 1. Vzdělávat KAŽDÉHO a po CELÝ jeho ŽIVOT! 2. Individuální přístup ke vzdělávanému: vzdělávání šité na míru INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB. Výsledek: SE KAŽDÝ, PO CELÝ ŽIVOT a při tom INDIVIDUÁLNĚ???! Vzniká ROZPOR: Jak lze vyhovět SOUČASNĚ? Kde najdeme tolik VZDĚLAVATELŮ individuálně pro každého a při tom po celý jeho život? Kde je KLÍČ k řešení? JAK LZE VYHOVĚT?! V samotném VZDĚLÁVACÍM PROCESU zde musí nastat změny!

15 Co znamená vzdělávat CELOŽIVOTNĚ? LEARNING nikoliv TEACHING Vzdělávat se SÁM? Ano, ale za PODPORY! Jaká PODPORA? Instituce, pedagog, technologie. Technologie mají splněno! Chybí: změna rolí instituce, pedagoga, studenta! Pedagog a instituce stále předává obsah a při tom se chce PODPORA! Student stále očekává, že bude učen a při tom SE má učit! Vzděláváme celoživotně? Jen na tolik, na kolik jsme již připustili, že stěžejní není teaching! vytvořili podmínky pro podporu learning! LLL Změna ROLÍ!

16 ELearning demands NEW MODELS. The classroom does not translate. OLD model NEW model

17 Stálá odezva, reflexe, reakce, to je vzdělávání SE (celoživotní) dneška stálánegociace myšlenek! If you have an IDEA, you can GET IT UP AND OUT, and good idea RESONATES! Nutný předpoklad realizace: NOVÝ model vzdělávání Barry Diller 1. Technické předpoklady právo zápisu 2. Nový vzdělávací model metodologii LLL

18 ELearning kopíruje potřeby znalostního managementu Jedinec i instituce postupují ve znalostní ekonomice podle schématu: COLLECT RELATE CREATE DONATE! Vzdělavatel i vzdělávající SE vykonává v procesu vzdělávání aktivity, při nichž shromažďuje (informace), dává (je) do souvislostí, přeměňuje (informace ve znalosti), POSKYTUJE (znalosti) dalším účastníkům vzdělávacího procesu.

19 Model vzdělávání v době internetu, v době potřeby vzdělávat vat se celoživotn ivotně COLLECT RELATE CREATE DONATE Jak se zorientovat? JSME BEZRADNÍ?! VIRTUAL BRAIN OF CORPORATION

20 Model vzdělávání v době INTERNETU, v době potřeby vzdělávat vat se CELOŽIVOTN IVOTNĚ Musí být student, pedagog, instituce BEZRADNÁ? Nikoliv. Musí se však soustředit nikoliv na transport obsahu ze scény k divákům, ale na kategorii o třídu vyšší! Do hry vstupuje tzv. METALEARNING! COLLECT RELATE CREATE DONATE VIRTUAL BRAIN OF CORPORATION

21 METALEARNING UČIT SE JAK SE UČIT!

22 Jak a čím může být METALEARNING ve studujících ROZVÍJEN A STIMULOVÁN? Soustavnou a aktivní PARTICIPACÍ studujících ve všudypřítomném DIALOGU, V KOLABORATIVNÍM BUDOVÁNÍ ZNALOSTÍ (collaborative knowledge building - CKB)!

23 TYPY HODNOT A KOMPETENCÍ získaných vzděláváním soustředěným na METALEARNING Schopnost kritického pohledu Schopnost naslouchat názorům druhých Schopnost předpokládat a vnímat názory druhých při procesech modifikace vlastních myšlenek nebo při formování myšlenek nových Schopnost spolupráce a práce v týmech Schopnost budovat si své znalosti Schopnost sdílet své nové znalosti Schopnost učit se KONTINUÁLNĚ (LEARNING TO LEARN!)

24 Opakujme: NOVÝ model vzdělávání - LLL založen na: If you have an IDEA, NOVÝ model vzdělávání LLL you can GET IT UP AND OUT, and good idea RESONATES! Barry Diller

25 Proč je takové vzdělávání až dnes? Protože jsou TECHNOLOGICKÉ předpoklady vést neustálý dialog! Jak začala tato přednáška? Čím se liší vzdělávání před internetem a s ním? I internet se zdokonaluje: dnes je tu tzv. WEB 2.0

26 Jak realizovat nový model vzdělávání prakticky? Základem nového elearningového kurzu je DIALOG! JAK DIALOG REALIZOVAT? Jak vytvářet nové sociální vazby -SÍŤOVÉ PROPOJENÍ LIDÍ? Technologické předpoklady: WEB 2.0

27 O Reilly WHAT IS WEB 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software

28 Co to je Web 2.0? Iniciační brainstorming PŘÍKLADY, jež jej charakterizují

29 ROZDÍLY: WEB 1.0 WEB 2.0 Mp3.com Britannica Online Personal websites Domain name speculation Page views Screen scraping Publishing Content management systems Directories (taxonomy) Stickiness

30 ROZDÍLY: WEB 1.0 WEB 2.0 READ WEB READ-WRITE WEB Mp3.com Britannica Online Personal websites Domain name speculation Page views Screen scraping Publishing Content management systems Directories (taxonomy) Stickiness... Napster Wikipedia Blogging Search engine optimization Cost per click Web services Participation Wikis Tagging ( folksonomy ) Syndication...

31 Shrnutí: Internet a změny ve vzdělávání Vzdělávání SE po celý život - každého Role DIALOGU METAlearning WEB 2.0

32 ZÁVĚR: Jaké učení může být EFEKTIVNÍ v době internetu? Učení, jež realizuje potenciál webu pro KOMUNIKACI a INTERAKCI lidí! Internet umožňuje propojení KONEKTIVITA LIDÍ: CONNECTIVISM, HUMAN WEB! METALEARNING (učit se, JAK SE UČÍ DRUZÍ!) Učení nemůžeme vytvořit, můžeme jej jen USMĚRŇOVAT! To jediné je užitečné pro GLOBÁLNÍ svět. Instantní NEGOCIACE MYŠLENEK, postojů, mínění: Minimalizovat teaching, maximalizovat learning! Kontinuální SDÍLENÝ DYNAMICKÝ DIALOG Sdílení jednotlivých perspektiv chápání reality Osvojování si myšlenkových postupů odvozovaných od myšlenkových postojů jiných lidí... Využití technologie pro SDĚLOVÁNÍ: WEB 2.0

33 UČIT MÉNĚ UČIT SE VÍCE J. A. Komenský Děkuji za pozornost! Danuše BAUEROVÁ EkF VŠB-TU Ostrava

MEFANET. 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma elearning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů

MEFANET. 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma elearning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Změna PARADIGMATU vzdělávání 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma elearning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů MEFANET Brno, 21.-22. listopadu 2007, hotel Voroněž I RNDr.

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub,

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MANAGEMENTU INOVACÍ Eva Grublová 1 Úvod Dnešní globální svět se neustále mění díky vývoji ekonomiky, rozvoji vědy a techniky, vzniku nových trhů a změny hodnot, které vyznávají

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

ROZVOJ MANAŽERŮ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

ROZVOJ MANAŽERŮ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH ROZVOJ MANAŽERŮ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH Development of Managers and Human Resources in Enterprises Mgr. Bc. Erika Konupčíková Vysoká škola logistiky, o.p.s v Přerově, Katedra

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon)

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning je určen pro manažery a školitele egon center a svým obsahem doplňuje

Více