ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2011"

Transkript

1 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce Projekty v oblasti zeleně V roce 2011 probíhala příprava 5 nových projektů a studií (Regenerace zeleně v ulici K.Čapka, Jižní lom regenerace území, Obnova relaxační zahrady v Husových sadech, Ozelenění Starého náměstí, Revitalizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května), byly realizovány 4 neinvestiční projekty, z toho 2 dotační (Sadovnické úpravy u MKD, Revitalizace lesoparku Pod Háječkem, Sadové úpravy okolo budovy MěÚ Sokolov, Evropský týden mobility), a u dokončených 6 projektů probíhala následná péče (Komplexní řešení obnovy městských parků, Odbahnění rybníků, Revitalizace lomu Gsteinigt, Revitalizace areálu Bohemia, Regenerace panelového sídliště Wolkerova, Čisté město). Nové projekty a studie Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka Projekt řeší kompletně přerostlou, nevhodnou a zanedbanou zeleň v oblasti K.Čapka na ploše cca 20 ha a povede k moderní a sjednocené úpravě celého okolí. V oblasti K. Čapka roste 184 ks stromů + 5 skupin stromů. Bylo zjištěno, že zde roste mnoho přestárlých, neperspektivních jedinců nebo jedinců, kde byl proveden necitlivý zmlazovací řez. Stromy jsou špatně vysazené, v těsné blízkosti domů, a z toho důvodu dochází ke stížnostem obyvatel a žádostem o radikální řešení. Ke kácení bylo v rámci projektu navrženo 53 stromů. Vykácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, která již bude koncepční a bere ohled na obyvatele, kteří zde žijí. V rámci projektu bude vysazeno 62 ks nových stromů a 1272 ks keřů. Travní porosty jsou ve špatném stavu. Jsou zde výšlapy, porost je nesourodý, zaplevelený a zamechovaný. Jsou zde terénní nerovnosti. Projekt navrhuje kompletní obnovu travních ploch. Zároveň bylo v projektu počítáno i s rozšířením možných parkovacích míst, kde k obnově trávníků nedojde (pro budoucí udržitelnost projektu). U několika domů jsou neodborně založeny rozličné záhonové výsadby bez koncepce. Projekt řeší založení nových záhonů s keři (růže, skalník), které budou mulčovány borkou a štěrkem k bezproblémové údržbě. Projekt na vyřešení problémů se zelení v oblasti Čapkárny byl připraven již v roce 2010 pro podání žádosti o poskytnutí dotačních prostředků z Operačního programu životního prostředí. Výzva k podání žádostí však byla odložena a k vyhlášení došlo až v červnu V roce 2011 došlo k aktualizaci projektu včetně rozpočtu a posudku na základě aktuálního stavu zeleně. Byla zpracována žádost o dotaci, která byla podána dne Dne došlo k akceptaci žádosti. K dnešnímu dni neznáme výsledek posuzování žádosti a konečné stanovisko (jednání Řídícího výboru bylo přesunuto na ). Jižní lom regenerace území V roce 2011 bylo zadáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace Jižní lom regenerace území. Území Jižního lomu představuje plochu s výměrou cca 17 ha, která bude rozdělena zemním tělesem budoucí komunikace západního obchvatu na západní a východní část. Požadavek na projekt byl východní část koncipovat jako městský park v kombinaci s plošnými vodními prvky a západní část jako lesopark v kombinaci s velkoplošnými vodními prvky. Výběrové řízení vyhrál projektant Ing. Petr Ontko, který na projektu intenzivně pracuje. V součinnosti s ORM proběhlo několik jednání, kde byl návrh projektu projednáván se správcem lesů, odborem životního prostředí, odborem stavebním, se správci sítí, se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, Povodím Ohře a Krajským úřadem. V současnosti je projekt upraven na základě stanovisek od dotčených orgánů a je dokončena dokumentace k územnímu řízení. Nyní se zpracovává další fáze projektu dokumentace ke stavebnímu povolení. Obnova relaxační zahrady v Husových sadech Město Sokolov věnuje velikou péči svým parkům a zeleni. Park Husovy sady a Zámecký park v centru města jsou pravidelně udržovány, proběhly zde nové výsadby v rámci projektu Komplexní řešení obnovy městských parků, rybníky v Husových sadech byly odbahněny a opraveny břehy a nátoky v rámci projektu 1

2 Odbahnění rybníků. Avšak jedna oblast v parku Husovy sady je stále opomíjena a nachází se ve špatném stavu, který je zapotřebí řešit. Jedná se o terasy pod bazénem a soustavu tůní mezi rybníky. ORM proto nechalo v roce 2011 zpracovat několik návrhů na řešení od Zahradní a parkové společnosti s r.o. Mariánské Lázně. Byly zpracovány 4 varianty řešení, které lze navzájem kombinovat. Tyto návrhy na řešení byly předloženy určeným komisím rady města, které k variantám řešení podali své vyjádření. Po vyhodnocení vedení města a výběru jedné z variant či kombinaci několika variant, bude zadáno zpracování projektu. Ozelenění Starého náměstí V roce 2011 vyhotovila projektová kancelář 2T engineering s.r.o. Praha, Ing. arch. Iveta Torkoniaková studii využití a ozelenění Starého náměstí v Sokolově. Důvodem zadání byl nevyhovující stav zeleně na Starém náměstí, zastaralý mobiliář a také připomínky občanů a podnikatelů na chybějící zeleň a nedostatek stínu na Starém náměstí. Zpracovaná studie navrhuje na Staré náměstí vysadit a umístit celkem 45 stromů a 350 dřevin na podsadbu do velkoobjemových, samozavlažovacích nádob, 28 nových laviček, 17 košů, 12 stojanů na kola a umístit stávající zahradní restaurace do centrální části náměstí a navrhnout pro ně jednotný design. Studie byly předloženy k vyjádření příslušným komisím rady města, které ke studii vyjádřili své náměty a připomínky ve svých zápisech. Vyjádření byla vesměs kladná. Dále byli pozváni všichni podnikatelé vlastnící nemovitosti na Starém náměstí k seznámení se studií. Výsledkem byla nespokojenost s tím, že náměstí není otevřeno dopravě, což podnikatelé uvádějí jako hlavní důvod vylidněnosti náměstí. Revitalizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května Město Sokolov obdrželo v roce 2011 nabídku od Společnosti Petra Parléře o.p.s. zúčastnit se urbanistickoarchitektonické soutěže Cena Petra Parléře Byl vypracován a zaslán do soutěže námět na zpracování návrhů na řešení Regenerace náměstí Budovatelů a ulice 5. května. Tento námět na řešení veřejného prostranství byl hodnotitelskou radou vybrán do soutěže a stali jsme se spoluvyhlašovateli soutěže. ORM zpracovalo soutěžní zadání včetně požadovaných podkladů a v cca 06/2012 bychom měli obdržet případné návrhy a studie na řešení námi zadaného námětu od architektů, kteří se do soutěže přihlásí. Mezi naše hlavní požadavky patří zpracování koncepčního řešení a celkové modernizace náměstí Budovatelů a přilehlé ulice 5. května, sladění, propojení koncepčními prvky, návrhy na materiálovou skladbu povrchů, řešení zeleně, nového mobiliáře včetně jeho rozmístění, efektivní využití plochy, kašny, parkovacích ploch aj. Realizované projekty Zeleň ve městě Sokolov V roce 2011 byly zrealizovány dva dotační projekty v rámci žádosti o poskytnutí dotace na Zeleň ve městě Sokolov. Dotační prostředky město získalo z Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 6.5. Zhotovitelem projektů byla firma PE-REZA spol. s r.o. Citice. K dokončení a předání díla došlo dne Sadovnické úpravy okolo MDK Byly provedeny úpravy zeleně v okolí Městského domu kultury Sokolov, které zahrnovaly regeneraci travnatých ploch, založení parkového trávníku, odstranění jírovců v havarijním stavu, výsadby nových alejových stromů Sorbus aria Magnifica (jeřáb), nové záhony s živým plotem Prunus laurocerasus Herbergi. Doplnění upravených ploch mobiliářem nebo dětskými herními prvky dotační program neřeší, náklady na vybavení musí hradit město Sokolov. V roce 2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele dětského hřiště u MDK. S vítěznou firmou LUNA PROGRESS s.r.o. Zdenice byla uzavřena Smlouva o dílo s termínem dokončení a předání dětského hřiště do Hřiště bude umístěno na travnaté ploše po pravé straně Hornického domu v blízkosti vybudovaných Toa POINT. Revitalizace lesoparku Pod Háječkem Z původně nevyužívaného a zarostlého pozemku byl vytvořen nový lesopark pro občany města. Bylo nutné odstranit černé skládky, oplocení a porost, vybudovat nové cestní sítě, nové trávníky, květinové louky, odpočinková místa, nové záhony a výsadby nových stromů a keřů, zastoupených mnoha různými druhy (44 ks listnatých, 38 ks jehličnatých, 411 ks keřů). Náklady na vybavení lesoparku mobiliářem, např. lavičky, stolky, koše, posilovací stroje pro seniory aj, dotační program neřeší a nefinancuje. 2

3 ORM proto v roce 2011 podalo žádost Nadaci ČEZ o příspěvek ve výši ,-- Kč v rámci podpory regionů na vybudování hřiště pro seniory Háječek. Vyřízení žádosti bude oznámeno až v březnu Sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu Sokolov Projekt je rozdělen na 2. etapy. První etapa byla realizována v rámci akce Rekonstrukce budovy MÚ v Sokolově odborem správy majetku z dotačních prostředků. Po ukončení venkovních stavebních úprav pokračují sadové úpravy druhou etapou, kterou má na starosti odbor rozvoje města. Práce probíhají postupně, dle přidělených finančních prostředků na realizaci v rozpočtu města. V roce 2011 byly založeny nové trvalkové záhony vřesovištní, umístěné v zelených plochách u spodního schodiště k hlavnímu vchodu do budovy Městského úřadu v Sokolově. Je plánováno provedení výměny dožité zeleně v rabatech, na které, vzhledem k jejich stavu, byl objednán stavebně technický průzkum a návrh sanačních prací. V plánovaných pracích se bude pokračovat dle výsledku průzkumu v roce Evropský týden mobility Jedná se o evropskou akci pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, která upozorňuje a napomáhá zlepšit životní prostředí. V Sokolově probíhají akce k Evropskému dni bez aut každoročně již od roku V roce 2011 proběhl již po šesté bohatý program, který se každoročně obměňuje. Cílem akce je využít alespoň 1 den v roce prostory využívané v průběhu roku auty jiným způsobem pro lidi, jejich zábavu a aktivní odpočinek Letošní program byl zaměřen zejména na třídění odpadu. Konal na uzavřené silnici a parkovišti před sokolovským koupalištěm v ul. Slovenská. Podařilo se zapojit do akce veliký počet organizací a společností (celkem 15, nejvíce se i finančně zapojil Krajský úřad Karlovarského kraje). Město Sokolov připravilo velmi bohatý a zajímavý program, na který mohly být pozváni nejen občané města, ale i všechny sokolovské školy a školky. Pro všechny byly připraveny tématické, ekologické hry, soutěže a akce včetně cen a dárků. Udržitelnost dokončených projektů Komplexní řešení obnovy městských parků Husovy sady, Zámecký park Realizační práce byly ukončeny v roce 2009, vyúčtování akce bylo ukončeno v roce Nyní po dobu 10 let následuje péče a udržitelnost projektu. Dle smlouvy probíhá každý měsíc inventarizace vysazených rostlin (tj. 30 stromů a keřů). Při zjištěném nedostatku je tento reklamován, v případě vandalismu či krádeže je zajištěna městem náprava. V roce 2011 bylo u zhotovitele reklamováno celkem 88 ks vysazených keřů a 1 ks stromu. Reklamace byla přijata a byly vysázeny nové rostliny. Dále byl zjištěn úhyn rostlin nepodléhající reklamaci v počtu 175 ks keřů v Husových sadech a 180 ks keřů v Zámeckém parku. Tyto chybějící rostliny byly v roce 2011 objednány a doplněny. Odbahnění rybníků a úprava břehů Práce na uvedeném projektu byly dokončeny v roce Jedná se o dotační akci s 10-ti letou udržitelností projektu. V roce 2011 z důvodu překročení max.hladiny začal prosakovat Horní rybník a tento problém byl okamžitě řešen s nájemcem (český svaz rybářů) i se zhotovitelem. Nájemce byl upozorněn na hlídání a dodržování určené hladiny rybníků. Po odstranění problému s prosakováním je tento úsek sledován a k dalšímu úniku vody z rybníka již nedochází. Revitalizace lomu Gsteinigt V roce 2009 byla realizace projektu ukončena a následuje 5-ti leté období zajištění udržitelnosti projektu a následné péče. V roce 2010 a 2011 prováděla péči v rámci udržitelnosti projektu zhotovitelná firma Pe-reza Citice na základě uzavřených ročních smluv. Tím byla zajištěna i záruka za vysazené rostliny (693 stromů, keřů a rostlin, trávníky). Práce byly kontrolovány odborem rozvoje města. V dalším roce bude na udržovací práce vyhlášeno výběrové řízení. Revitalizace areálu Bohemia I.etapa Také na tomto ukončeném projektu probíhá kontrola a zajištění udržitelnosti projektu až do roku V průběhu roku 2011 došlo k úhynu 5 ks Prunus serrulta a 9 ks Quercus rubra. Stromy byly doplněny. Dále bylo objednáno a vysazeno 14 ks ovíjivých rostlin Wisteria senensis k pergolám, za již jednou zcizené rostliny, ale do konce roku 2011 byly i tyto nové výsadby opět odcizeny. 3

4 Mobiliář byl rozšířen o další 2 lavičky. Pro zabránění napadení lesíka kůrovcem jsou zde umístěny lapače na kůrovce, kde jsou pravidelně doplňovány návnady. Na dětském hřišti a hřišti pro seniory jsou zajištěny revize a kontroly. V roce 2011 byly řešeny závady zavlažovacího systému fotbalového hřiště Bohemia. Vzhledem ke stavu koryta řeky Ohře (koryto se posouvá, nízká hladina vody) nedocházelo k dostatečnému naplnění vodou. To si vyžádalo osazení další nádrže. Byla provedena oprava spouštění zavlažovacího zařízení. Nyní je zavlažovací systém provozu schopný, bez závad. Regenerace panelového sídliště ul. Wolkerova Tento projekt byl dotačně financován MMR. Povinná následná péče o vybudované dětské hřiště a sadovou úpravu trvá až do roku Jsou zde prováděny kontroly a je zajištěna náprava zjištěných nedostatků. V roce 2011 nebyl zjištěn úhyn či krádež vysazených dřevin, je zajištěna pravidelná kontrola a revize dětského hřiště a sportoviště. Problémem je rozjíždění vybudovaných travnatých ploch auty. Byly zde rozmístěny kameny pro zabránění vjíždění na trávníky, ale ty jsou nezodpovědnými řidiči opakovaně posouvány a přemisťovány. Čisté město Dotační akce (Dispozičního fondu euroregionů Cíl 3 Česká republika-svobodný stát Bavorsko ) byla ukončena v roce Finanční vypořádání proběhlo v roce Projektem město získalo výstavní panely, webový portál, plakáty, letáky, cedule a propagační předměty. Cedule byly předány Sotesu Sokolov k umístění. Plakáty byly vylepeny na výlepových plochách a v prostředcích městské hromadné dopravy. Propagační předměty pro majitele psů byly předány Městské policii. Ostatní předměty byly předány na výstavách a soutěžích. Vytvořený webový portál cistemesto.sokolov.cz byl spuštěn v říjnu V roce 2011 bylo objednáno doplnění a úpravy vytvořených webových stránek zejména pro přístupy, využití a potřeby Městské policie Sokolov, k využití dotazníku k úklidu města, vkládání fotografií, zpětné vazby apod. V rámci Čistého města proběhla v roce 2011 akce Malování podchodu. V rámci této akce došlo k vymalování podchodu, který vede k jednotlivým kolejím a spojuje část Sokolova s částí Šenvert. Malování se ujali děti ze Základní umělecké školy a stěny vymalovali mýtickými tvory. Na stěnách se objevili jednorožci a draci. Navázaná spolupráce a umělecké malby dětí budou pokračovat i v roce Soutěže v oblasti zeleně Kvetoucí okno V Sokolově již tradiční soutěž zapsaná do podvědomí občanů. Koná se již 8 let od roku 2003 (nultý ročník). Cílem je zapojit občany města do zvelebení a ozelenění našeho města. Z přihlášených oken rada města vybírá celkem 15 výherců, z toho 10 výherců z bytových a panelových domů a 5 výherců z rodinných domků. Každý výherce obdrží poukaz v hodnotě 1 000,-- Kč na výběr zboží dle vlastního výběru v květinářství Týna v Sokolově, v zahradnictví PE-REZA v Citicích, v zahradnictví Hrdlička v Třebeni a nově i v Zahradním centru Smaragd v Sokolově. V ročníku 2011 se přihlásilo 45 účastníků soutěže, což je zatím rekordní počet soutěžících. Soutěž má i své webové stránky rozkvetlemesto.sokolov.cz, kde občané najdou informace k soutěži i fotografie přihlášených oken a balkonů. Tyto stránky stejně jako web. stránky Čistého města spravuje a doplňuje odbor rozvoje města úsek zeleně. Zelená školní zahrada Soutěž určená pro školní a předškolní zařízení v Sokolově. V roce 2011 byl vyhlášen 4. ročník. Náplní soutěže je předložit projekt zelené školní zahrady a z vybraných 3 nejlepších projektů je každý z nich oceněn finanční částkou ve výši ,-- Kč na realizaci projektu. Do soutěže v roce 2011 bylo přihlášeno celkem 6 projektů, z kterých rada vybrala vítězné projekty Základní školy Pionýrů, Mateřské školy Pionýrů a Mateřské školy Alšova. Realizace vybraných projektů byla zahájena na začátku školního roku v září 2011 a bude dokončena do konce školního roku, tzn. do června

5 3. Činnost v oblasti zeleně Žádosti v oblasti zeleně V loňském roce jsme obdrželi celkem 38 žádostí či návrhů na řešení celkem 88 ks dřevin. Žádosti předkládají většinou společenství vlastníků bytových jednotek, domovní samosprávy, majitelé domů, občané, školní zařízení, investoři projektů. Další podněty na řešení 60ks stromů vzešly od správce zeleně SOTESu Sokolov či Ing. Novákové, některé z vlastního šetření. Všechny požadované dřeviny byly změřeny a nafoceny. Na základě doporučení externí odborné pracovnice Ing. Novákové byly žádosti buď předloženy k dalšímu řešení do komise životního prostředí, předány k provedení ošetření SOTESu Sokolov, nebo rovnou zamítnuty. Všem žadatelům se písemně sděluje průběžně stav jejich žádosti. Zamítnutých žádostí bylo celkem na 12 ks dřevin. Souhlasů vlastníka pozemku nájemcům k pokácení bylo uděleno u 21 ks dřevin. Ošetřeno bylo 28 dřevin. Požádáno o vydání povolení ke kácení u odboru OŽP bylo o 54 ks dřevin. Odstraněno dřevin o obvodu menším 80ti cm bylo celkem 33 ks dřevin. Celkem v roce 2011 úsek zeleně řešil stav 148 ks stromů (jedná se o jednotlivé podněty, do tohoto počtu nejsou zahrnuty dřeviny řešené v rámci projektů). Úpravy okolí rozhledny Hard bylo provedeno vyčištění pozemku od náletů a křovin, byly provedeny terénní úpravy Kácení dřevin V rámci realizace projektů: 235 ks (MDK 38, Háječek 197) V rámci vydaných rozhodnutí o povolení kácení, kácení náletů a dřevin do 80ti cm: 136 ks Výsadby zeleně V rámci realizace projektů došlo k vysazení: celkem 834 dřevin (MDK 46 stromů, 275 keřů, Háječek 82 stromů, 411 keřů, 6.ZŠ 20 habrů) Na základě uložené náhradní výsadby dle vydaných Rozhodnutí o povolení kácení od orgánu ochrany přírody došlo k vysazení 50 ks stromů a 185 ks keřů, tj. celkem 235 dřevin. Na objednávku města bylo vysazeno: 14 ks dřevin (areál Bohemia) Do počtu vysazovaných dřevin nejsou zahrnuty výsadby nových stromů, které byly vysazeny jako náhrada za uhynulé, suché či odcizené stromy z projektů či náhr. výsadby (46 ks). Je zajišťován nákup sezónních rostlin do truhlíků na Starém náměstí a mobilních nádob u budovy úřadu, na pěší zóně 5. května a u dopravního terminálu. Ve spolupráci s odborníky jsou navrhovány další pozemky k náhradní výsadbě stromů a určovány druhy stromů k novým výsadbám. Pamětní lípa místo památného topolu Na počest 800 výročí od narození Anežky České byla ve spolupráci s občanským sdružením Střípky vysazena Pamětní lípa Sv. Anežky Přemyslovny. Umístění pamětní lípy bylo vybráno na místo odkáceného památného topolu v ulici Nábřežní. V rámci celorepublikové akce Stromy Anežky České dobrovolnické organizace vysadili na území ČR celkem 100 pamětních lip za finanční podpory České rady dětí a mládeže, skupiny ČEZ a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Komise ŽP Je zajišťována činnost komise životního prostředí. V roce 2011 byly komisi předloženy projekty: Sadové úpravy okolo MěÚ Sokolov, Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ sadové úpravy, Ozelenění Starého náměstí, Obnova relaxační zahrady-návrhy řešení, Protipovodňová ochrana v ulici J.K.Tyla. Komise absolvovala exkurze: prohlídka vstavačových luk, cyklostezky okolo Medardu. Pravidelně jednala o stavu zeleně a o návrzích na kácení. Pasport zeleně V pasportu zeleně byla nastavena nová práva odboru rozvoje města k provádění úprav (zaznamenání změn kácení i výsadby) v pasportu. Došlo sice k nárůstu práce na úseku zeleně, ale ke zkvalitnění a aktuálnímu stavu zeleně v digitálně technické mapě města Sokolov. V současné době je již nastavena spolupráce se Sotesem Sokolov, který provádí většinu prací v zeleni a se zhotoviteli projektů na úseku zeleně. 5

6 4. Dětská hřiště K zeleni patří také rozvoj dětských hřišť. Zajišťují se výběrová řízení na nákup herních prvků, jejich nainstalování a vybudování dopadových ploch. Herní prvky jsou předávány do správy SOTESU Sokolov. Další péči, správu a kontroly dětských hřišť provádí SOTES Sokolov (mimo DH U Koupaliště správce Makroinvest, a DH U Děťátka p. Šlechta). ORM jsou prováděny každý měsíc kontroly vybraných hřišť včetně zápisu zjištěných závad. Zápis je předán Sotesu k provedení a zpětnou vazbou je ORM informován o prováděných měsíčních opravách a zásazích Sotesu na dětských hřištích. Každoročně jsou zajišťovány dle ČSN roční odborné revize všech vybudovaných dětských hřišť v Sokolově. Vybudovaná dětská hřiště jsou zanesená v pasportu dětských hřišť, který si od roku 2011 sami aktualizujeme. Jsou sledovány výzvy k podání žádostí na dotační prostředky na vybudování hřišť. V roce 2011 bylo požádáno u Nadace ČEZ o poskytnutí příspěvku na vybudování Oranžového hřiště U Štětky. Žádost byla zamítnuta a hřiště město vybudovalo z vlastních prostředků. Dále bylo již po druhé požádáno o nadační příspěvek na podporu regionů na výstavbu druhého hřiště pro seniory v Sokolově, a to v Areálu klidného stáří, v novém lesoparku Pod Háječkem. Výsledek žádosti bude znán až v roce V roce 2011 proběhla preventivní akce pro zvýšení bezpečnosti na dětských pískovištích za účasti Městské policie a dobrovolníků z řad občanů, kdy byly pískoviště kontrolovány pomocí detektorů kovu (vyhledává i zahrabané injekční stříkačky v písku) a vyčištěny. Nové hřiště 2011 U Štětky - zde byly před několika lety odstraněny dřevěné herní prvky, které byly vyhnilé. V roce 2011 byl připravený oplocený zatravněný pozemek vybaven herními prvky: herní multifunkční sestava Max, pryžová dopadová plocha, kolotoč, dvojhoupadlo Koníci, bagr Doplněná hřiště U Lidlu lanová pyramida, minikolotoč, auto na pružinách, houpačka Beruška U Koupaliště multifunkční sestava pro nejmenší, bagr Spartakiádní sestava Žirafa, prolézačka Auto, pružina čtyřlístek a houpadlo bugina Dům dětí a mládeže - pingpongový stůl s plachtou, pískoviště a dvojhoupačka Areál sportu domeček, houpadlo bugina, spica 4. Plán činnosti na rok 2012 na úseku veřejné zeleně výběrové řízení a realizace projektu Regenerace zeleně v ul. Karla Čapka výběrové řízení na následnou péči v rámci projektu Revitalizace lomu Gsteinigt postupně zvelebovat úpravu zeleně v okolí budovy Městského úřadu v Sokolově dle připraveného projektu. PD Jižní lom-regenerace území, získat potřebná povolení a zajistit dotační prostředky Výběr návrhů (studií) na Revitalizaci náměstí Budovatelů postupně realizovat vítězný návrh studie Obnova relaxační zahrady v Husových sadech zajistit udržitelnost u hotových projektů: Komplexní řešení obnovy městských parků, Odbahnění rybníků a úprava břehů, Revitalizace panelového vnitrobloku Wolkerova, Revitalizace areálu Bohemia, Revitalizace lomu Gsteinigt, Revitalizace lesoparku Pod Háječkem, Sadovnické úpravy u MDK zajišťovat náhradní výsadbu 6

7 další ročník soutěže Kvetoucí okno 2012 vyhlásit další ročník Zelené školní zahrady a provést kontrolu realizace stávajících projektů na revitalizovaných plochách u MDK výstavba nového dětského hřiště v Areálu Pod Háječkem vybudovat hřiště pro seniory + mobiliář vybudovat nové dětské hřiště v ulici Marie Majerové zajistit celonárodní certifikát Ověřené bezpečné hřiště na 1-2 vybrané hřiště v Sokolově podat žádosti u Nadace ČEZ na podporu regionů a oranžové hřiště ve spolupráci se společností SOTES Sokolov a odborem školství a kultury sjednotit design laviček a košů v Sokolově průběžně řešit všechny žádosti a podněty podané od občanů nebo jiných žadatelů provádět pravidelné kontroly zeleně za účasti ORM, SOTESU a Ing. Novákové (odborný konzultant v oblasti dendrologie) Následuje zpráva vypracovaná SOTESEM Sokolov, spol. s r.o. o stavu na úseku zeleně v roce 2011 v jejich organizaci: 7

8 SOTES Sokolov, spol. s r.o. vyhodnocení plnění úkolů na úseku zeleně ve městě Sokolov v roce 2011 Správa a údržba veřejné zeleně ve městě včetně souvisejících technických zařízení byla v roce 2011 prováděna na základě uzavřené Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2011 mezi městem Sokolov a společností SOTES Sokolov s r.o. dne Největší část činnosti byla soustředěna na údržbu travnatých a keřových ploch. Ve větší míře došlo k radikální úpravě živých keřů, ošetření a tvarové úpravy na mnoha místech celé části města. Výsadby okrasných rostlin jsou prováděny především v centrální části města. Jedná se zejména o celkový proces od výsadby, kvalitativní doplňování, až po následné ošetření záhonů a doplnění o kompost.: nám.budovatelů, Zámecký park, areál Bohemia, ul.rooseweltova a Rokycanova, kruhové křižovatky v centr.části města. Travní plochy jsou vylepšovány kompostem, vyšlapané plochy jsou nově zakompostovány a zatravněny. Seče byly prováděny tech.mulčováním, zejména se jedná o lokality parků, areálu Bohemia a areálu Zdraví, sídl.vítězná, sídl.michal. Tím se zvýšila intenzita sečí, s důrazem na četnost v centrální části města. Převážná část keřových ploch byla zamulčována štěpkami tvořených vlastním štěpkovačem. Zachovala se úroveň a četnost doplňování. Proces likvidace odpadní a zbytkové zelené hmoty z města je řešen kompostováním (fa.asa a.s.) a vlastním štěpkováním, což zachovává přirozený cyklus obnovy. 1. Nové výsadby ve městě jejich specifikace a vyčíslení nákladů. Výsadba dřevin a keřů : ks Dřevina j.cena/kč Lokalita - ulice Výsad.celkem/Kč 4 Buk lesní červený 2376,-Kč ul.gagarinova 9504,-Kč 3 Borovice limba 908,-Kč Baník pod zahrád.kolonií 2724,-Kč 1 Borovice limba 908,-Kč Hrušková, rezervní nádrž 908,-Kč 6 Borovice kleč 61,-Kč Hrušková, rezervní nádrž 366,-Kč 3 Borovice kleč 61,-Kč Baník pod zahrád.kolonií 183,-Kč 3 Borovice černá 275,-Kč Baník pod zahrád.kolonií 825,-Kč 1 Jírovec maďal 2563,-Kč ul.alšova 2563,-Kč 1 Dub červený 2228,-Kč ul.závodu míru 2228,-Kč 1 Hloh obecný červený 1319,-Kč ul.pionýrů 1319,-Kč 1 Dub červený 2228,-Kč St.Ovčárna 2228,-Kč 1 Dub červený 2228,-Kč Hrušková, rezervní nádrž 2228,-Kč 3 Lípa malolistá 1595,-Kč ul.kosmonautů 4785,-Kč 10 Habr obecný 429,-Kč ul.alšova 4290,-Kč 5 Javor mléč 1914,-Kč ul.k.h.borovského 9570,-Kč 5 Jalovec čínský 72,-Kč ul.jiráskova 360,-Kč 1 Platan javorolistý 1375,-Kč 2.ZŠ Sokolov 1375,-Kč 2 Sakura 1595,-Kč ul.hornická 3190,-Kč 1 Jilm horský 1298,-Kč K.H.Borovského 1298,-Kč 1 Ambroň západní 2068,-Kč H.Sady lávka přes Lob.p. 2068,-Kč 2 Zerav řasnatý 218,-Kč Hřbitovní kaple 436,-Kč 200 Távolník 25,-Kč ul.b.němcové 5000,-Kč 100 Távolník 25,-Kč ul.jiráskova 2500,-Kč 90 Ptačí zob 54,-Kč Lesopark Bohemia 4860,-Kč 60 Skalník 25,-Kč ul.jiráskova 1500,-Kč 9 Dub červený 2228,-Kč Dopl.aleje - Bohemia 20052,-Kč 5 Višeň pil.-sakura 1595,-Kč Dopl.aleje - Bohemia 7975,-Kč 26 Tis červený 165,-Kč Dopl. Hus.sady a Zám.p. 4290,-Kč 2 Líska kroucená 248,-Kč Dopl. Hus.sady a Zám.p. 496,-Kč 14 Vistérie čínská 186,-Kč Lesopark Bohemia 2604,-Kč 20 Habr obecný 429,-Kč Školní areál 6.ZŠ 8580,-Kč 8

9 Celkem ,-Kč Výsadba cibulovin a mobilní zeleně : Práce představují výsadbu letniček a cibulovin, zamulčování.... Celkem ,-Kč Ostatní : Práce představují okopávky, pletí, terénní úpravy, zálivka, sběr nečistot a úklid odpadků na vegetačních plochách a trávnících... Celkem ,-Kč CELKEM VÝKONY NA VÝSADBU VE MĚSTĚ ,-Kč 2. Kácení dřevin na pozemcích města, vynaložené nálady na kácení. Dodavatelské práce samostatně. Péče o poškozené stromy. V méně odborných a specializovaných případech je prováděna přímo pracovníky SOTES Sokolov spol. s r. o., v odborných a složitějších případech probíhá dodavatelsky firmami. Problematické stromy jsou ošetřovány odbornou arboristickou firmou. A) Vlastní : Kácení provedené dle platných rozhodnutí a v rozsahu v nich stanovených : Celkem na různých lokalitách ve městě : stromy ks keřové plochy m 2 Náklady na zprac.větví, dřeva a úpravy keřů : Pila, plot.nůžky ,- Kč Štěpkovač Pracovníci Doprava Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč B) Dodavatelsky : Fy. BAOBAB spol.s r.o. - Praha Firmou byla provedena likvidace kalamitních stavů, opravné a zdravotní řezy, kácení horolezeckou technikou po celém městě, ošetření stromů, vazby : Lokality : K.B. - redukce dubu letního ul.svatopluka Čecha Topoly černé rizikové kácení, ošetření a řez koruny stromů 6.ZŠ Celkem ,- Kč CELKEM VÝKONY NA KÁCENÍ VE MĚSTĚ ,-Kč 3. Rozsah ošetření a prořezávek dřevin Péče o poškozené stromy. Převážně je prováděno přímo pracovníky SOTES Sokolov spol.s r.o., ve složitějších a specializovaných případech probíhá dodavatelsky odbornými firmami. Problematické stromy jsou ošetřovány specializovanou arboristickou firmou. Ošetření a prořezávky dřevin, řezy živých plotů ve městě 2x, v některých lokalitách 3x (centr.část města), zmlazovací řez bez likvidace : Lokality : Staré město, centrál. část K.Čapka, K.H.Máchy 9

10 B.Němcové, Sokolovská ul. 7.etapa, M.Majerové sídl.vítězná krácení Topolů ul.švabinského, Z.Míru ul.dělnická a ul.tovární Náklady na zpracování a úpravy keřů: Pila, plot.nůžky ,- Kč Štěpkovač ,- Kč Pracovníci ,- Kč Doprava ,- Kč CELKEM VÝKONY NA OŠETŘ.A PROŘEZ.DŘEVIN VE MĚSTĚ ,-Kč 4. Opatření proti bolševníku a dalších invazivních rostlin Opatření proti šíření klíněnky na jírovcích probíhá dle instrukcí Městského úřadu Sokolov, ke zhoršení nedošlo, stav je stabilizován na úrovni minulého roku. Výsledek je závislý na průběhu suchých a deštivých dnů. Žádná speciální chemická opatření nebyla prováděna. Firmou je důsledně praktikováno nejosvědčenější řešení vyhrabání a sběr spadaného listí. Problematické výsadby jsou zalévány a přihnojovány, listí z napadených jírovců je samostatně separováno a následně likvidováno. Lokality s jírovci jsou velmi intenzivně ošetřovány zálivkou, hnojením. Je prováděna průběžná kontrola, listí ze stromů je průběžně vyhrabáváno, s následnou separací a likvidací tímto postupem je napadení klíněnkou mírně lepší než v předcházejících letech. Lapače proti šíření kůrovce jsou umisťovány v lesoparku Bohemia dle instrukcí Městského úřadu. Stav porostu je stabilizován. Invazivní křídlatka a bolševník je redukován dle rozsahu výskytu nejen mechanicky, ale i chemicky. Výskyt se opakuje ve stejných lokalitách jako v předešlých letech. Mechanicky byl výskyt bolševníku ošetřen od měsíce dubna celkem pětkrát. Chemicky byl výskyt bolševníku a křídlatky redukován prostředky Roundup a Bofix dodavatelsky dle smlouvy s fa.myšáci spol.s r.o. Místa aplikace postřiku na hubení plevele : Hřbitov, pomník u hřbitova, pěší cesty pod pomníkem, okolí kina Alfa, za domy ul.b.němcové, Baník u potoka, SOTES areál, lesopark Bohemia cesty, oplocení, garáže, ČSAD, ul.mánesova louka, Stará Březovská příkopy, Plynárny plochy naproti a u cesty, u býv.voj.správy směrem k prodejně Billa, nad OHES parovod a naproti u Motoklubu, MŠ Vrchlického vnější strana oplocení, Dobrovského stráň naproti PČR, sídl.vítězná vedle prodejny Elex, Chemička pod paneláky a u hlavní cesty, ul.heyrovského zadní trakty za domy, oplocení a ředitelství Muzea v Zám.parku, protihluk.val a okolí nových rodinných domů, volný pozemek na Šenvertě, ul.dvořákova, autoškola Vyskočil Šenvert, ploty v okolí čerpací stanice ul.kraslická, Spartakiádní 1964, okolí LZZP Zám.park 10

11 Lokality již bez výskytu bolševníku : U sportu nám.9.května, Háječek, před OHES, před nádražím ČD Dializační středisko a okolí,, ul.slavíčkova za domy ve stráni, protihlukové valy a v okolí nových rod.domků, venkovní zeď areálu Sok.bytové, louka nad zahrádkami naproti DDM, křižovatka Dukelská Gymnázium, CELKEM VÝKONY NA OŠETŘ.INVAZ.ROSTLIN VE MĚSTĚ ,-Kč 5. Péče o travnaté plochy s vedením četnosti sekání vzrostlé trávy, popřípadě likvidace spadaného listí Intenzitu sečí v městě Sokolov se oproti minulému roku podařilo zachovat a to i nadále s důrazem na kvalitu, což bylo umožněno inovací strojového parku modernějšími sekačkami, které jsou již využívány po celém městě, i nadále byla věnována pozornost na kvalitní seče v centrální části města a městských parků. Průběh počasí neměl vliv na vzrůst travního porostu. Proti minulým letem byla seč na méně frekventovaných plochách zachována a provedena min.5x, intenzita byla navýšena zejména na sídlištích a v okrajových částech města. Kvalita a četnost sečí na vybraných lokalitách byla ovlivněna použitím moderních sekaček s tzv. mulčováním, kde není zdržení z důvodu vykládky. Tímto způsobem bylo docíleno parkového vzhledu i v okrajových částech města Sokolov. Na ostatních plochách neobydlených částí města Sokolov byly seče nově prováděny velkokapacitními mulčovacími sekačkami a to bez zdržení při nutnosti vyklápění do kontejnerů. Tímto operativním způsobem prováděných sečí nedocházelo ke kumulaci neposečených ploch, a došlo k mírnému navýšení intenzity při zachování kvality seče v okrajových částech města. Některé plochy byli sečeny dodavatelsky : 7.etapa (Správa sport.zařízení spol.s r.o.) a sídliště Vítězná (PE-REZA spol. s r.o.), a to v časovém období květen, červen,červenec. Sběr listí byl proveden 3 x. Četnost sečí dle lokalit : a upřesnění : Parkové plochy 15 x sídl.vítězná dodav. 3 x / Sotes 6 x Centrum města 15 x Staré město 9 x Sídliště 9 x sídl.michal 9 x Ostatní 8 x 7.etapa dodav. 3x / Sotes 6 x Dříve neudrž. plochy 5 x Mičurinova 8 x Lesopark Bohemia 9 x B.Němcové 10 x K.Čapka Heyrovského ul. Šenvert Protihlukové valy Hrušková V loňském roce byl inovován strojový park o nové a osvědčené sekačky, které velmi pomohly zvýšit intenzitu sečení v celém městě a o stroje na úklid spadaného listí. 9 x 8 x 8 x 5 x 5 x Nákup : Velkokapacitní mulčovač SEPPI... 1 x ,- Kč Lanový naviják FARMI... 1 x ,- Kč Traktorová sekačka ETESIA 124 D (mulčovací)... 1 x ,- Kč Mulčovací sekací na trak.sekačku ETESIA 124 D... 1 x ,- Kč 11

12 Práce : Obsluha křovinořezů ,- Kč Obsluha sekaček ,- Kč Obslužná doprava, odvoz ,- Kč Úklid trávy, listí, úprava, hrabání ,- Kč Dodavatelsky : 7.etapa fy.správa sportovních zařízení Sokolov spol.s r.o ,- Kč sídl.vítězná fy.pe-reza spol.s r.o ,- Kč ,- Kč CELKEM VÝKONY NA PÉČI O TRAV.PLOCHY VE MĚSTĚ ,-Kč 6.Práce na dětských hřištích Provedené práce: výměna poškozených součástí herních sestav (šroubů, madel, úchytů); ochranný nátěr prken, herních sestav, laviček; výměna písku a štěpek; drobné opravy dřevěných součástí, dotažení šroubových spojů; úprava terénu v okolí sestav; urovnání materiálu na dopadových plochách sestav; umístění informačních tabulí a značek zákaz psů ; odstranění nefunkčních laviček, odstranění kovových herních prvků a patek; denní vizuální kontroly dětských hřišť se zaměřením na nebezpečné předměty v okolí herních sestav a v pískovištích a to zejména na sklo, injekční stříkačky či jehly. Obnova herních prvků dětských hřišť, doplnění dětských hřišť o nové herní prvky. Měs. / rok : I. - V VI. - VII VIII IX X XI. - XII Výkony v Kč : ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč CELKEM VÝKONY NA ÚDRŽBU A OBNOVU HŘIŠŤ VE MĚSTĚ ,-Kč 12

13 7. Výhled na rok ) Výsadba stromů a keřů zejména v ulicích a na vybraných místech, pokud dojde k postupnému kácení poškozených stromů na základě vydaného rozhodnutí. 2) Plnění podmínek náhradní výsadby pro rok ) Akce po dohodě s odborem rozvoje města. 4) Doplňování barevných květinových záhonů (cibuloviny, letničky a trvalky v kombinaci s keři). 5) Navýšení četnosti sečí na travnatých plochách v okrajových částech města.(s využitím moderních tech.). Udržení kvality prováděných sečí. 6) Udržet bezpečnostní standart dětských hřišť. CELKOVÁ BILANCE ZA ROK 2011 : Výsadby stromů, cibulovin, mobil.zeleně Práce terénní úpravy, zálivka, pletí.. Kácení dřevin - vlastní Kácení a ošetření stromů - dodavatelsky Prořezávky, ošetření stromů a keřů Opatření proti bolševníku a invaz.rostlin Péče o travnaté plochy - vlastní Péče o travnaté plochy - dodavatelsky Dětské hřiště ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč CELKEM VÝKONY V ROCE ,- Kč PLÁN NA ROK ,- Kč Zpráva o činnosti na úseku veřejné zeleně ve městě Sokolov v roce 2011 byla projednána v komisi životního prostředí na jednání dne a vzata na vědomí bez připomínek. 13

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007 Agendu veřejné zeleně zabezpečuje odbor rozvoje města na úseku veřejná zeleň, dětská hřiště, který má na starosti pracovnice p. Němečková.

Více

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013 Město Sokolov zajišťuje rozvoj veřejné zeleně prostřednictvím odboru rozvoje města, ve kterém je začleněn úsek rozvoje

Více

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2014

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2014 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2014 Město Sokolov zajišťuje rozvoj veřejné zeleně prostřednictvím odboru rozvoje města, ve kterém je začleněn úsek rozvoje veřejné zeleně a

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 3. Všeobecná

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 Lipník nad Bečvou 12. února 2010 Popis činnosti organizace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka Zahradnická činnost výsadba vzrostlých stromů a keřů přesadba vzrostlých stromů zakládání záhonů trvalek, travin a cibulovin zakládání trávníků výsevem pokládka travních koberců zakládání trávníků na problematických

Více

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578,

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, 756 55 OBSAH: Architektonická studie LOKALITA/POZEMEK:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce Strategický plán města Sokolov -aktualizace 2014-2018 Aktivita Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce Termín realizace Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku. Bc. Ludmila Bortlová - tajemnice komise

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku. Bc. Ludmila Bortlová - tajemnice komise MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Bc. Ludmila Bortlová tajemnice

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Školní přírodní učebna Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 (předkladatel projektu)

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 0

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 0 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 1 0 Lipník nad Bečvou 11. února 2011 Popis činnosti organizace

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Cílem podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

generální projektant : AGE project,s.r.o. JEČNÁ 39, PRAHA 2 www.ageproject.cz ageproject@ageproject.cz

generální projektant : AGE project,s.r.o. JEČNÁ 39, PRAHA 2 www.ageproject.cz ageproject@ageproject.cz generální projektant : datum : ZAHRADA 03/2013 LEGENDA PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ P1a-d P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pískoviště s krycí plachtou, rozměry 300/300/380 mm Svahová skluzavka - nerezová skluzavka

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče Motto: Okolí nádraží nepotřebují mnoho bez udržovací péče není možno zachovat žádný historický odkaz Východiska návrhu: Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Hlasování per rollam Datum jednání: Místo jednání: Začátek jednání:

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Multifunkční školní zahrada aneb Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Úvod Vytvořit v areálu základní školy T. G. Masaryka v Písku multifunkční školní zahradu, která bude sloužit jako

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SEZNAM PŘÍLOH: SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY 1.00 ÚVOD 1.01 SEZNAM PŘÍLOH, SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY 1.02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, FOTODOKUMENTACE 2.00 VÝKRESOVÁ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku sídliště Slezská 1. Identifikace výzvy Operační

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PROMĚNA PARKU ALEJKA s podporou nadace PROMĚNY projekt realizovaný v Broumově v letech 2007-2010

PROMĚNA PARKU ALEJKA s podporou nadace PROMĚNY projekt realizovaný v Broumově v letech 2007-2010 PRESS KIT PROMĚNA PARKU ALEJKA projekt realizovaný v Broumově v letech 2007-2010 Nadace PROMĚNY byla založena 21. listopadu 2005. Jejím posláním je podporovat rozvoj městských parků, které ctí charakter

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI

OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI 1 OBJEDNATEL: Statutární město Zlín ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513 760 01 Zlín Vypracoval: Technická kontrola: Ing.arch. Dita Kunetková Datum zpracování: červen 2013 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz www.detskahristestasek.cz

Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz www.detskahristestasek.cz Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz Čmáralka Sestava obsahuje: kládová konstrukce se dvěma nebo jednou malovací tabulí kotvená do země. Prostor pro prvek včetně

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ).

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ). Obec Velichov zastoupená Ing. Markétou Moravcovou, starostkou obce, v souladu s 18 odst. 5) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na

Více

Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč

Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč Obec Zeleneč Zastupitelstvo obce Zeleneč Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zeleneč, konaného dne 19. 3. 2012 od 19.00 hodin v klubovně SK Zeleneč Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Klíčová aktivita Plán mobiliáře

Klíčová aktivita Plán mobiliáře Projekt Přívětivý Český Brod Klíčová aktivita Plán mobiliáře Výsledky dotazníkového průzkumu umístění mobiliáře ve městě Plán umístění mobiliáře Součást projektu Přívětivý Český Brod klíčová aktivita Plán

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 13.8.2007 Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE

* * * VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE OPERAtNI tlvotni PROGRAM PROSTŘEDí * * * EVROPSKÁ UNIE I Pro vodu VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE VČ. TEXTové ČÁSTIZADÁVACí DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie na služby

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁM. T.G.MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www. prostejov.eu Statutární město Prostějov nám.

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2012, od 20:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více