OSTATNÍ DOKUMENT OD0502I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTATNÍ DOKUMENT OD0502I"

Transkript

1 strana 1 / 73 ydání: 5 OSTATÍ DOKUMET OD0502I Zpracoval: Ing. Alena ovopacká, Ing. Roman růša Jméno Datum odpis Odpovídá: Ing. avel ivoňka, h.d. - IO/Z Schválil: Ing. áclav Souček, h.d. - IO/ SCHÁLEO Uvolnil: Ing. Roman růša - IO/MK UOLĚO F05OD, vydání 3 ze dne

2 strana 2 / 73 ydání: 5 Obsah 1 ÚČEL ROZSAH LATOSTI OJMY, ZKRATKY, DEFIICE ODOĚDOSTI OIS ČIOSTI OBECĚ LEGISLATIÍ DOKUMETY - ÁRODÍ LEGISLATIÍ DOKUMETY - EROSKÉ ŘEDISY ČD, SŽDC AOD TECHICKÉ ORMY SEZAM YHLÁŠEK UIC SEZAM ZRÁ ERA, ERRI, ORE AOD SEZAM DOKUMETŮ UISIG TECHICKÉ ORMY ŽELEZIC DOKUMETY JIDE EZAŘAZEÉ SOUISEJÍCÍ DOKUMETY REIZE ZMĚOÉ ŘÍZEÍ ŘEHLED ŘEZKOUMÁÍ ŘEHLED ZMĚ ŘÍLOHY... 73

3 strana 3 / 73 ydání: 5 1 Účel Účelem tohoto dokumentu je podat přehled normativních dokumentů, které jsou používány při inspekci. 2 Rozsah platnosti Dokument platí pro všechny pracovníky IO. Tento dokument nahrazuje dokument OD0502I04 ze dne očet vydaných výtisků a rozdělovník je uveden v OD0501I řehled dokumentů IO UZ. 3 ojmy, zkratky, definice ojem CEE CE/TS CIE CR CD CCS a ČS ECE UECE E EE ERA ERRI ERTMS ETCS GSM-R HS IEC ysvětlení Certification of Elektrotechnical Equipment Technická specifikace vydaná evropskou komisí pro normalizaci International commision on illummination Conventional rail České dráhy, a.s. - Control-Command and Signalling on the board (řízení a zabezpečení palubní) CCS - Control-Command and Signalling (řízení a zabezpečení) - Control-Command and Signalling track side (řízení a zabezpečení traťové) Československá státní / česká technická norma Economic Commision for Europe of Uniter ations United ations Economic Commission for Europe Evropská norma EE - Energy (energetika) Evropská agentura pro železnice Evropský železniční výzkumný institut Systém řízení evropské dopravy Evropský systém řízení jízdy vlaků GSM pro železnice High speed International Electrical Comitee - Infrastructure (infrastruktura)

4 strana 4 / 73 ydání: 5 IO IO/MK IO/ ISO ISO/TR KOS MD MMR M K ORE pre QMS RK ST SŽDC T TŽ UIC UISIG Ž ojem Inspekční orgán Manažer kvality IO edoucí IO Mezinárodní norma ysvětlení Technická zpráva vydaná mezinárodní organizací pro normalizaci Koordinátor odborné skupiny Technický vedoucí Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra ařízení Komise ařízení vlády ýzkumný a zkušební ústav Mezinárodní železniční unie ávrh evropské normy Quality management system Rozhodnutí Komise - Rolling stock (kolejová vozidla) Soubor předpisů a technických normativů Správa železniční dopravní cesty, s.o. Technický návod vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním raha, s.p. Technická norma železnic Technická specifikace pro interoperabilitu Mezinárodní železniční unie Sdružení výrobců zabezpečovacích zařízení zorové listy železničního spodku 4 Odpovědnosti ředmět odpovědnosti Odpovídá Aktualizace dokumentů Referent ochrany průmyslových práv, vynálezů a zlepšovacích návrhů ávrh na vložení nového normativního dokumentu šichni zaměstnanci IO ložení a přiřazení dokumentu k subsystému KOS Rozhodnutí o aktualizaci OD0502I IO/MK yřazení normativního dokumentu KOS

5 strana 5 / 73 ydání: 5 5 opis činnosti 5.1 Obecně Tyto normativní dokumenty jsou používány při inspekci. Rozsah použití je dán legislativními požadavky, žádostí zákazníka a Smlouvou o dílo. Každý hodnotitel IO je povinen ještě před zahájením inspekčních prací ověřit platnost, aktuálnost a vhodnost uvažovaného dokumentu pro inspekci. 5.2 Legislativní dokumenty - národní Zákon č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 11/2002 Sb. č. 133/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 148/2006 Sb. č. 371/2007 Sb. č. 289/2010 Sb. č. 272/2011 Sb. č. 88/2012 Sb. yhl. MD č.100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů ormativní dokument o dráhách kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanoví Řád určených technických zařízení Subsystém EE EE EE

6 ormativní dokument strana 6 / 73 ydání: 5 Subsystém yhl. MD č.173/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 30/2001 Sb. yhl. MD č. 352/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD 376/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 377/2006 Sb. yhl. MD č. 326/2011 Sb yhl. MD č. 2/2014 Sb. yhl. MMR č. 369/2001 Sb. yhl. MMR č. 398/2009 Sb. yhl. M č. 23/2008 Sb. kterou se vydává Dopravní řád drah kterou se vydává Stavební a technický řád drah o pravidlech, úpravě, řízení a provozu na pozemních komunikacích o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb o technických podmínkách požární ochrany staveb EE EE EE EE EE EE

7 ormativní dokument strana 7 / 73 ydání: 5 Subsystém DUCR-66910/12/Kj ze dne Metodický pokyn pro uplatňování nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik EE 5.3 Legislativní dokumenty - evropské Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ve znění Směrnice 2008/110/ES ze dne Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne ve znění 2009/131/ES, 2011/18/EU a 2013/9/EU Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne Směrnice Komise 2013/9/EU ze dne ormativní dokument o bezpečnosti železnic Společenství a o změně Směrnice Rady 95/18/ES, o vydávání licencí železničním podnikům a Směrnice 2001/14/ES, o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění příloha II směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění přílohy II, a I směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění příloha III směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Subsystém EE EE EE EE EE CCS EE

8 Rozhodnutí Komise 2006/66/ES ze dne , ve znění rozhodnutí Komise 2012/462/EU, příl. Rozhodnutí Komise 2006/679/ES ze dne , ve znění Rozhodnutí Komise 2006/860/ES, Rozhodnutí Komise 2007/153/ES, Rozhodnutí Komise 2008/386/ES, Rozhodnutí Komise 2009/561/ES, Rozhodnutí Komise 2010/79/ES a rozhodnutí Komise 2012/463/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2006/860/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2006/861/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2009/107/ES, v rozsahu požadavků příl. I a ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2007/153/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2011/291/EU, čl. 8 a ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. II Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. III OSTATÍ DOKUMET OD0502I ormativní dokument o subsystému Kolejová vozidla - hluk (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS) o subsystému Kolejová vozidla - nákladní vozy (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS) o subsystému Bezpečnost v železničních tunelech v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému o týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému strana 8 / 73 ydání: 5 Subsystém EE

9 strana 9 / 73 ydání: 5 Rozhodnutí Komise 2008/217/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2008/232/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2008/284/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. II Rozhodnutí Komise 2008/386/ES ze dne Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2008/768/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2009/107/ES ze dne ařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne ormativní dokument o subsystému Infrastruktura (HS) o subsystému Kolejová vozidla (HS) o subsystému Energie (HS) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS+CR) o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES o subsystémů transevropského konvenčního železničního systému o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES o subsystému Řízení a zabezpečení (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS + CR) o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES Subsystém EE EE EE

10 strana 10 / 73 ydání: 5 Doporučení Komise 2011/217/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2011/229/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. III Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. X Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/88/EU, článku 5 a rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. XI Doporučení Komise 2011/622/EU ze dne rováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne rováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU Ze dne Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/696/EU Rozhodnutí Komise 2012/462/EU ze dne ormativní dokument o povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o subsystému Kolejová vozidla - hluk transevropského konvenčního železničního systému o subsystému Energie transevropského konvenčního železničního systém o subsystému Infrastruktura transevropského konvenčního železničního systému o subsystému Kolejová vozidla - lokomotivy a Kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému Týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry o společných specifikacích registru železniční infrastruktury o evropském registru povolených typů železničních vozidel o týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému kterým se mění rozhodnutí 2002/731/ES, 2002/732/ES, 2002/733/ES, 2002/735/ES a 2006/66/ES a zrušuje rozhodnutí 2002/730/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu Subsystém EE EE EE EE EE

11 strana 11 / 73 ydání: 5 Rozhodnutí Komise 2012/463/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2012/464/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne ařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne ve znění nařízení Komise (EU) č. 1236/2013 rováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne ařízení Komise (EU) č. 1236/2013 ze dne ormativní dokument kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU a 2011/314/EU o technických specifikacích pro interoperabilitu. kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla nákladní vozy železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla nákladní vozy železničního systému v Evropské unii a o změně nařízení Komise (EU) č. 321/2013 Subsystém EE EE 5.4 ředpisy ČD, SŽDC apod. ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 ČD T 200/1, od 1989 ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. Funkční zkoušky reléového staničního zabezpečovacího zařízení ČD T 200/2, od 1989 ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. Funkční zkoušky automatického bloku 1 symbol (povinné) nebo (volitelné)

12 strana 12 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 ČD Z 2, ředpis pro obsluhu přejezdových změna 1, od 2001 zabezpečovacích zařízení Z 11 ředpis pro obsluhu rádiových Účinnost od zařízení ČD Ž 11 Železniční přejezdy a přechody Směrnice SŽDC GŘ č. 16/2005 Účinnost od Směrnice SŽDC GŘ č. 28/2005 Účinnost od Směrnice SŽDC č. 30 Směrnice SŽDC č. 34/2007 Účinnost od Směrnice SŽDC č. 35/2010 Účinnost od Změna č. 1, účinnost Směrnice SŽDC č. 36/2008 Účinnost od SŽDC (ČD) Op 16 Účinnost od Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. května 2011) Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel ředpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci EE

13 strana 13 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 SŽDC (ČD) S 3 Železniční svršek ve znění Změny č. 1, čj.: S 36956/11-OTH Účinnost od SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej Účinnost od SŽDC (ČD) D1 Účinnost od Dopravní a návěstní předpis SŽDC D3 Účinnost od SŽDC (ČD) M 21 Účinnost od SŽDC (ČD) SR 5 (S) Účinnost od SŽDC (ČD) SR 103/1 (S) Účinnost od SŽDC (ČD) T 108 Účinnost od Změna č. 1 účinnost od Změna č. 2 účinnost od Změna č. 3 účinnost od SŽDC (ČD) T 120 Účinnost od Změna č. 1 účinnost od SŽDC (ČSD) T 200 Účinnost od SŽDC Ž 8 ředpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. července 2013) ředpis pro staničení železničních tratí Služební rukověť. Určování zatížitelnosti železničních mostů Služební rukověť. Seznam vzorových listů železničního svršku Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení ředpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu ástupiště na drahách celostátních, regionálních a vlečkách /

14 strana 14 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 okyn provozovatele oužití písku pro trakční účely dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č.1/2008, č.j /08-OAE, , novelizace 09/2008 ové opatření Ř O12 č.j. 1970/08-O12 Účinnost od zvýšení bezpečnosti provozu, ČD, a.s., Odbor kolejových vozidel 5.5 Technické normy ČS E ydána: Datum zrušení: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 řenosné hasicí přístroje - Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky ortable fire extinguishers Construction, resistance to pressure, mechanical tests E 3-3:1994 ČS E ydána: Datum zrušení: E 3-6:1995 amended in 1999 řenosné hasicí přístroje Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle E 3 část 1 až část 5 ortable fire extinguishers art 6: rovisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with E 3 part 1 to part 5 2 symbol (povinné) nebo (volitelné) 3 symbol nebo (národní)

15 strana 15 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E A ydána: E 3-7:2004 řenosné hasicí přístroje Část 7: lastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody ortable fire extinguishers art 7: Characteristics, performance requirements and test methods ČS E 81-40, část ydána: Oprava Opr.1 ydána: Oprava Opr. 2 ydána: ČS E 81-41, část ydána: Oprava Opr.1 ydána: ČS E ydána: Změna A1 ydána: Oprava Opr.1 ydána: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - art 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - art 41: ertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - řístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace Safety rules for the construction and installations of lifts - art 70: articular applications for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability

16 strana 16 / 73 ydání: 5 ČS E A ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: E 286-3:1994 ČS E ydána: E 286-4:1994 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž Safety of escalators and moving walks - art 1: Construction and installation Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: ředpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků Safety of escalators and moving walks - art 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: řipojovací oblý závit Respiratory protective devices - Threads for facepieces - art 1: Standard thread connection Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. art 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. art 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock

17 strana 17 / 73 ydání: 5 ČS E ydána: Datum zrušení: E 401:1994 ČS E ydána: E 402:2003 ČS E ydána: E 403:2004 ČS E ISO ydána: Oprava: Opr 1 ydána: ČS E ISO ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Dýchací sebezáchranné prostředky. Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem. Únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (KO2). ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices for selfrescue - Self-contained closed -circuit breathing apparatus. Chemical oxygen (KO2) escape apparatus. Requirements, testing, marking Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained opencircuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni -ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices for selfrescue Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn Steels - Micrographic determination of the apparent grain size Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou Microstructure of cast irons - art 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2008)

18 strana 18 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E ISO ydána: ISO 1101 Geometrické specifikace výrobků (GS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení Geometrical roduct Specifications (GS) - Geometrical tolerancing -- Tolerances of form, orientation, location and run-out ČS E ydána: Zkoušení požární odolnosti Část 1: Základní požadavky Fire resistance tests, art 1: General requirements E :1999 ČS E ydána: ČS E 1990 A ed. A ydána: ČS E A ed.a ydána: ČS ISO ydána: Změna Amd.1 ydána: ČS ISO ydána: Světlo a osvětlení - ouzové osvětlení Ligting application - Emergency ligting ational Annex - Eurocode: Basis of structural design Annexe ationale - Eurocode: Bases de calcul des structures Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou Eurocode 1: Actions on structures - art 2: Traffic loads on bridges ibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: šeobecné požadavky Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to wholebody vibration - art 1: General requirements ibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: ibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz) Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to wholebody vibration - art 2: ibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)

19 strana 19 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E ISO ydána: Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace Steels - Determination and verification of the depth of carburized and hardened cases ČS E ydána: Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle enskyho-martense Determination of flash point - ensky- Martens closed cup method E ISO 2719:2002 ČS ISO ydána: Změna: Z1 ydána: ISO 2813:1998 ČS E ISO ydána: ČS E ISO ydána: E ISO 3381:2005 ČS E ISO ydána: E ISO 3740:2000 átěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20, 60 a 85 aints and varnishes Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20, 60 and 85 Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly Railway applications - Acoustics - Measurement of noise emitted by railbound vehicles Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel Railway applications - Acoustics - Measurement of noise inside railbound vehicles Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Směrnice pro užití základních norem Acoustic - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards.

20 strana 20 / 73 ydání: 5 ČS ISO ydána: ČS E ISO ydána: ČS ISO ydána: Změna Z1 ydána: Změna Amd.1 ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení Graphical symbols - Safety colours and safety signs - art 1: Design principles for safety signs and safety markings Ocel - Stanovení hloubky oduhličení Steels - Determination of depth of decarburization lasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla Část 2: Zkouška při teplotě okolí lastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - art 2: Ambient-temperature test / árodní 3 E ISO :1999 ČS ISO ydána: ISO 4967, metoda A ČS E ISO ydána: ISO :1996 ISO :2006/Am1:2011 Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení Steel - Determination of content of nonmetallic inclusions - Micrographic method using standard diagrams ibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: šeobecné požadavky Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to handtransmitted vibration - art 1: General requirements Reakce na požární zkoušky Stanovení šíření plamene Část 2. Stranové šíření u produktů ve svislé poloze Reaction to fire tests - Spread of flame - art 2: Lateral spread on building products in vertical configuration

21 strana 21 / 73 ydání: 5 ČS E ISO ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 lasty ývoj dýmu Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře lastics - Smoke generation - art 2: Determination of optical density by a single-chamber test E ISO : 1998 ČS E ISO ydána: ČS ISO 7000: ydána: ČS ISO ydána: ČS E ISO ydána: Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda Metallic materials - Brinell hardness test - art 1: Test method Grafické značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis Grafické značky - eřejné informační značky Graphical symbols - ublic information symbols Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky Graphical symbols Safety colours and safety signs Registered safety signs E ISO 7010:2003 ISO TR 7239:1984 ypracovanie a zásady používania verejných informačných značiek Development and principles for application of public information symbols ČS ISO ydána: Stlačený vzduch - Část 1: Znečištění a třídy čistoty Compressed air art 1: Contaminants and purity classes

22 strana 22 / 73 ydání: 5 ČS E ISO ydána: Oprava 1 ydána: GOST ČS E ydána: Zrušena: ČS E ydána: Oprava: 1 ydána: Zrušena: ČS E ydána: Zrušena: Subsystém ovinné/ olitelné 2 Systémy managementu kvality ožadavky Quality management systems - EE Requirements Construction and rolling stock clearance diagrams for the ussr railways of 1520 (1524) mm gauge Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty Metallic materials - Tensile testing - art 1: Method of test at ambient temperature Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho - Část 1: Zkušební metoda / a U vruby/ Metallic materials - Charpy impact test - art 1: Test method Kovové materiály. Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho. Část 2: Ověřování zkušebních strojů (kyvadlových kladiv) Metallic materials. Charpy impact test. art 2: erification of the testing E machine (pendulum impact) ISO Safety data sheet for chemical products - art 1: Content and order of sections ČS E A ydána: ČS E 2081+A1 ydána: E 12081:2007 Železniční aplikace - ápravová ložiska - alivá ložiska Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings Železniční aplikace - ápravová ložiska - lastická maziva Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases / árodní 3

23 strana 23 / 73 ydání: 5 ČS E A ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Železniční aplikace - ápravová ložiska - Zkouška výkonnosti Railway applications - Axleboxes erformance testing Annex 6 E 12082: A1:2010 ČS E ydána: pre ČS E ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí zařízení - ožadavky a metody zkoušení Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers Requirements and test methods Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: nitřní pracovní prostory Light and lighting - Lighting of work places - art 1: Indoor work places Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: enkovní pracovní prostory Lighting of work places - art 2: Outdoor work places Železniční aplikace - evnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy) Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - art 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons)

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ

Více

(Post-tensioning kits for prestressing of structures)

(Post-tensioning kits for prestressing of structures) Evropská organizace pro technická schválení Vydání červen 2002 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PŘEDPÍNACÍ SESTAVY PRO DODATEČNÉ PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ (obvykle nazývané systémy dodatečného

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES (hluk) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB. (Výběr grafických značek z databáze IEC 60617DB)

Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB. (Výběr grafických značek z databáze IEC 60617DB) Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB (Výběr grafických značek z databáze IEC 60617DB) 1 Úvod Tato příručka s názvem Grafické značky používané

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více