OSTATNÍ DOKUMENT OD0502I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTATNÍ DOKUMENT OD0502I"

Transkript

1 strana 1 / 73 ydání: 5 OSTATÍ DOKUMET OD0502I Zpracoval: Ing. Alena ovopacká, Ing. Roman růša Jméno Datum odpis Odpovídá: Ing. avel ivoňka, h.d. - IO/Z Schválil: Ing. áclav Souček, h.d. - IO/ SCHÁLEO Uvolnil: Ing. Roman růša - IO/MK UOLĚO F05OD, vydání 3 ze dne

2 strana 2 / 73 ydání: 5 Obsah 1 ÚČEL ROZSAH LATOSTI OJMY, ZKRATKY, DEFIICE ODOĚDOSTI OIS ČIOSTI OBECĚ LEGISLATIÍ DOKUMETY - ÁRODÍ LEGISLATIÍ DOKUMETY - EROSKÉ ŘEDISY ČD, SŽDC AOD TECHICKÉ ORMY SEZAM YHLÁŠEK UIC SEZAM ZRÁ ERA, ERRI, ORE AOD SEZAM DOKUMETŮ UISIG TECHICKÉ ORMY ŽELEZIC DOKUMETY JIDE EZAŘAZEÉ SOUISEJÍCÍ DOKUMETY REIZE ZMĚOÉ ŘÍZEÍ ŘEHLED ŘEZKOUMÁÍ ŘEHLED ZMĚ ŘÍLOHY... 73

3 strana 3 / 73 ydání: 5 1 Účel Účelem tohoto dokumentu je podat přehled normativních dokumentů, které jsou používány při inspekci. 2 Rozsah platnosti Dokument platí pro všechny pracovníky IO. Tento dokument nahrazuje dokument OD0502I04 ze dne očet vydaných výtisků a rozdělovník je uveden v OD0501I řehled dokumentů IO UZ. 3 ojmy, zkratky, definice ojem CEE CE/TS CIE CR CD CCS a ČS ECE UECE E EE ERA ERRI ERTMS ETCS GSM-R HS IEC ysvětlení Certification of Elektrotechnical Equipment Technická specifikace vydaná evropskou komisí pro normalizaci International commision on illummination Conventional rail České dráhy, a.s. - Control-Command and Signalling on the board (řízení a zabezpečení palubní) CCS - Control-Command and Signalling (řízení a zabezpečení) - Control-Command and Signalling track side (řízení a zabezpečení traťové) Československá státní / česká technická norma Economic Commision for Europe of Uniter ations United ations Economic Commission for Europe Evropská norma EE - Energy (energetika) Evropská agentura pro železnice Evropský železniční výzkumný institut Systém řízení evropské dopravy Evropský systém řízení jízdy vlaků GSM pro železnice High speed International Electrical Comitee - Infrastructure (infrastruktura)

4 strana 4 / 73 ydání: 5 IO IO/MK IO/ ISO ISO/TR KOS MD MMR M K ORE pre QMS RK ST SŽDC T TŽ UIC UISIG Ž ojem Inspekční orgán Manažer kvality IO edoucí IO Mezinárodní norma ysvětlení Technická zpráva vydaná mezinárodní organizací pro normalizaci Koordinátor odborné skupiny Technický vedoucí Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra ařízení Komise ařízení vlády ýzkumný a zkušební ústav Mezinárodní železniční unie ávrh evropské normy Quality management system Rozhodnutí Komise - Rolling stock (kolejová vozidla) Soubor předpisů a technických normativů Správa železniční dopravní cesty, s.o. Technický návod vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním raha, s.p. Technická norma železnic Technická specifikace pro interoperabilitu Mezinárodní železniční unie Sdružení výrobců zabezpečovacích zařízení zorové listy železničního spodku 4 Odpovědnosti ředmět odpovědnosti Odpovídá Aktualizace dokumentů Referent ochrany průmyslových práv, vynálezů a zlepšovacích návrhů ávrh na vložení nového normativního dokumentu šichni zaměstnanci IO ložení a přiřazení dokumentu k subsystému KOS Rozhodnutí o aktualizaci OD0502I IO/MK yřazení normativního dokumentu KOS

5 strana 5 / 73 ydání: 5 5 opis činnosti 5.1 Obecně Tyto normativní dokumenty jsou používány při inspekci. Rozsah použití je dán legislativními požadavky, žádostí zákazníka a Smlouvou o dílo. Každý hodnotitel IO je povinen ještě před zahájením inspekčních prací ověřit platnost, aktuálnost a vhodnost uvažovaného dokumentu pro inspekci. 5.2 Legislativní dokumenty - národní Zákon č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 11/2002 Sb. č. 133/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 148/2006 Sb. č. 371/2007 Sb. č. 289/2010 Sb. č. 272/2011 Sb. č. 88/2012 Sb. yhl. MD č.100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů ormativní dokument o dráhách kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanoví Řád určených technických zařízení Subsystém EE EE EE

6 ormativní dokument strana 6 / 73 ydání: 5 Subsystém yhl. MD č.173/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 30/2001 Sb. yhl. MD č. 352/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD 376/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 377/2006 Sb. yhl. MD č. 326/2011 Sb yhl. MD č. 2/2014 Sb. yhl. MMR č. 369/2001 Sb. yhl. MMR č. 398/2009 Sb. yhl. M č. 23/2008 Sb. kterou se vydává Dopravní řád drah kterou se vydává Stavební a technický řád drah o pravidlech, úpravě, řízení a provozu na pozemních komunikacích o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb o technických podmínkách požární ochrany staveb EE EE EE EE EE EE

7 ormativní dokument strana 7 / 73 ydání: 5 Subsystém DUCR-66910/12/Kj ze dne Metodický pokyn pro uplatňování nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik EE 5.3 Legislativní dokumenty - evropské Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ve znění Směrnice 2008/110/ES ze dne Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne ve znění 2009/131/ES, 2011/18/EU a 2013/9/EU Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne Směrnice Komise 2013/9/EU ze dne ormativní dokument o bezpečnosti železnic Společenství a o změně Směrnice Rady 95/18/ES, o vydávání licencí železničním podnikům a Směrnice 2001/14/ES, o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění příloha II směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění přílohy II, a I směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění příloha III směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Subsystém EE EE EE EE EE CCS EE

8 Rozhodnutí Komise 2006/66/ES ze dne , ve znění rozhodnutí Komise 2012/462/EU, příl. Rozhodnutí Komise 2006/679/ES ze dne , ve znění Rozhodnutí Komise 2006/860/ES, Rozhodnutí Komise 2007/153/ES, Rozhodnutí Komise 2008/386/ES, Rozhodnutí Komise 2009/561/ES, Rozhodnutí Komise 2010/79/ES a rozhodnutí Komise 2012/463/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2006/860/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2006/861/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2009/107/ES, v rozsahu požadavků příl. I a ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2007/153/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2011/291/EU, čl. 8 a ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. II Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. III OSTATÍ DOKUMET OD0502I ormativní dokument o subsystému Kolejová vozidla - hluk (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS) o subsystému Kolejová vozidla - nákladní vozy (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS) o subsystému Bezpečnost v železničních tunelech v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému o týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému strana 8 / 73 ydání: 5 Subsystém EE

9 strana 9 / 73 ydání: 5 Rozhodnutí Komise 2008/217/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2008/232/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2008/284/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. II Rozhodnutí Komise 2008/386/ES ze dne Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2008/768/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2009/107/ES ze dne ařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne ormativní dokument o subsystému Infrastruktura (HS) o subsystému Kolejová vozidla (HS) o subsystému Energie (HS) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS+CR) o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES o subsystémů transevropského konvenčního železničního systému o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES o subsystému Řízení a zabezpečení (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS + CR) o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES Subsystém EE EE EE

10 strana 10 / 73 ydání: 5 Doporučení Komise 2011/217/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2011/229/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. III Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. X Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/88/EU, článku 5 a rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. XI Doporučení Komise 2011/622/EU ze dne rováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne rováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU Ze dne Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/696/EU Rozhodnutí Komise 2012/462/EU ze dne ormativní dokument o povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o subsystému Kolejová vozidla - hluk transevropského konvenčního železničního systému o subsystému Energie transevropského konvenčního železničního systém o subsystému Infrastruktura transevropského konvenčního železničního systému o subsystému Kolejová vozidla - lokomotivy a Kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému Týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry o společných specifikacích registru železniční infrastruktury o evropském registru povolených typů železničních vozidel o týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému kterým se mění rozhodnutí 2002/731/ES, 2002/732/ES, 2002/733/ES, 2002/735/ES a 2006/66/ES a zrušuje rozhodnutí 2002/730/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu Subsystém EE EE EE EE EE

11 strana 11 / 73 ydání: 5 Rozhodnutí Komise 2012/463/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2012/464/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne ařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne ve znění nařízení Komise (EU) č. 1236/2013 rováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne ařízení Komise (EU) č. 1236/2013 ze dne ormativní dokument kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU a 2011/314/EU o technických specifikacích pro interoperabilitu. kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla nákladní vozy železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla nákladní vozy železničního systému v Evropské unii a o změně nařízení Komise (EU) č. 321/2013 Subsystém EE EE 5.4 ředpisy ČD, SŽDC apod. ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 ČD T 200/1, od 1989 ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. Funkční zkoušky reléového staničního zabezpečovacího zařízení ČD T 200/2, od 1989 ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. Funkční zkoušky automatického bloku 1 symbol (povinné) nebo (volitelné)

12 strana 12 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 ČD Z 2, ředpis pro obsluhu přejezdových změna 1, od 2001 zabezpečovacích zařízení Z 11 ředpis pro obsluhu rádiových Účinnost od zařízení ČD Ž 11 Železniční přejezdy a přechody Směrnice SŽDC GŘ č. 16/2005 Účinnost od Směrnice SŽDC GŘ č. 28/2005 Účinnost od Směrnice SŽDC č. 30 Směrnice SŽDC č. 34/2007 Účinnost od Směrnice SŽDC č. 35/2010 Účinnost od Změna č. 1, účinnost Směrnice SŽDC č. 36/2008 Účinnost od SŽDC (ČD) Op 16 Účinnost od Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. května 2011) Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel ředpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci EE

13 strana 13 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 SŽDC (ČD) S 3 Železniční svršek ve znění Změny č. 1, čj.: S 36956/11-OTH Účinnost od SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej Účinnost od SŽDC (ČD) D1 Účinnost od Dopravní a návěstní předpis SŽDC D3 Účinnost od SŽDC (ČD) M 21 Účinnost od SŽDC (ČD) SR 5 (S) Účinnost od SŽDC (ČD) SR 103/1 (S) Účinnost od SŽDC (ČD) T 108 Účinnost od Změna č. 1 účinnost od Změna č. 2 účinnost od Změna č. 3 účinnost od SŽDC (ČD) T 120 Účinnost od Změna č. 1 účinnost od SŽDC (ČSD) T 200 Účinnost od SŽDC Ž 8 ředpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. července 2013) ředpis pro staničení železničních tratí Služební rukověť. Určování zatížitelnosti železničních mostů Služební rukověť. Seznam vzorových listů železničního svršku Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení ředpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu ástupiště na drahách celostátních, regionálních a vlečkách /

14 strana 14 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 okyn provozovatele oužití písku pro trakční účely dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č.1/2008, č.j /08-OAE, , novelizace 09/2008 ové opatření Ř O12 č.j. 1970/08-O12 Účinnost od zvýšení bezpečnosti provozu, ČD, a.s., Odbor kolejových vozidel 5.5 Technické normy ČS E ydána: Datum zrušení: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 řenosné hasicí přístroje - Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky ortable fire extinguishers Construction, resistance to pressure, mechanical tests E 3-3:1994 ČS E ydána: Datum zrušení: E 3-6:1995 amended in 1999 řenosné hasicí přístroje Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle E 3 část 1 až část 5 ortable fire extinguishers art 6: rovisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with E 3 part 1 to part 5 2 symbol (povinné) nebo (volitelné) 3 symbol nebo (národní)

15 strana 15 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E A ydána: E 3-7:2004 řenosné hasicí přístroje Část 7: lastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody ortable fire extinguishers art 7: Characteristics, performance requirements and test methods ČS E 81-40, část ydána: Oprava Opr.1 ydána: Oprava Opr. 2 ydána: ČS E 81-41, část ydána: Oprava Opr.1 ydána: ČS E ydána: Změna A1 ydána: Oprava Opr.1 ydána: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - art 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - art 41: ertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - řístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace Safety rules for the construction and installations of lifts - art 70: articular applications for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability

16 strana 16 / 73 ydání: 5 ČS E A ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: E 286-3:1994 ČS E ydána: E 286-4:1994 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž Safety of escalators and moving walks - art 1: Construction and installation Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: ředpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků Safety of escalators and moving walks - art 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: řipojovací oblý závit Respiratory protective devices - Threads for facepieces - art 1: Standard thread connection Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. art 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. art 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock

17 strana 17 / 73 ydání: 5 ČS E ydána: Datum zrušení: E 401:1994 ČS E ydána: E 402:2003 ČS E ydána: E 403:2004 ČS E ISO ydána: Oprava: Opr 1 ydána: ČS E ISO ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Dýchací sebezáchranné prostředky. Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem. Únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (KO2). ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices for selfrescue - Self-contained closed -circuit breathing apparatus. Chemical oxygen (KO2) escape apparatus. Requirements, testing, marking Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained opencircuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni -ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices for selfrescue Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn Steels - Micrographic determination of the apparent grain size Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou Microstructure of cast irons - art 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2008)

18 strana 18 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E ISO ydána: ISO 1101 Geometrické specifikace výrobků (GS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení Geometrical roduct Specifications (GS) - Geometrical tolerancing -- Tolerances of form, orientation, location and run-out ČS E ydána: Zkoušení požární odolnosti Část 1: Základní požadavky Fire resistance tests, art 1: General requirements E :1999 ČS E ydána: ČS E 1990 A ed. A ydána: ČS E A ed.a ydána: ČS ISO ydána: Změna Amd.1 ydána: ČS ISO ydána: Světlo a osvětlení - ouzové osvětlení Ligting application - Emergency ligting ational Annex - Eurocode: Basis of structural design Annexe ationale - Eurocode: Bases de calcul des structures Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou Eurocode 1: Actions on structures - art 2: Traffic loads on bridges ibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: šeobecné požadavky Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to wholebody vibration - art 1: General requirements ibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: ibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz) Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to wholebody vibration - art 2: ibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)

19 strana 19 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E ISO ydána: Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace Steels - Determination and verification of the depth of carburized and hardened cases ČS E ydána: Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle enskyho-martense Determination of flash point - ensky- Martens closed cup method E ISO 2719:2002 ČS ISO ydána: Změna: Z1 ydána: ISO 2813:1998 ČS E ISO ydána: ČS E ISO ydána: E ISO 3381:2005 ČS E ISO ydána: E ISO 3740:2000 átěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20, 60 a 85 aints and varnishes Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20, 60 and 85 Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly Railway applications - Acoustics - Measurement of noise emitted by railbound vehicles Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel Railway applications - Acoustics - Measurement of noise inside railbound vehicles Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Směrnice pro užití základních norem Acoustic - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards.

20 strana 20 / 73 ydání: 5 ČS ISO ydána: ČS E ISO ydána: ČS ISO ydána: Změna Z1 ydána: Změna Amd.1 ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení Graphical symbols - Safety colours and safety signs - art 1: Design principles for safety signs and safety markings Ocel - Stanovení hloubky oduhličení Steels - Determination of depth of decarburization lasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla Část 2: Zkouška při teplotě okolí lastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - art 2: Ambient-temperature test / árodní 3 E ISO :1999 ČS ISO ydána: ISO 4967, metoda A ČS E ISO ydána: ISO :1996 ISO :2006/Am1:2011 Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení Steel - Determination of content of nonmetallic inclusions - Micrographic method using standard diagrams ibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: šeobecné požadavky Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to handtransmitted vibration - art 1: General requirements Reakce na požární zkoušky Stanovení šíření plamene Část 2. Stranové šíření u produktů ve svislé poloze Reaction to fire tests - Spread of flame - art 2: Lateral spread on building products in vertical configuration

21 strana 21 / 73 ydání: 5 ČS E ISO ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 lasty ývoj dýmu Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře lastics - Smoke generation - art 2: Determination of optical density by a single-chamber test E ISO : 1998 ČS E ISO ydána: ČS ISO 7000: ydána: ČS ISO ydána: ČS E ISO ydána: Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda Metallic materials - Brinell hardness test - art 1: Test method Grafické značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis Grafické značky - eřejné informační značky Graphical symbols - ublic information symbols Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky Graphical symbols Safety colours and safety signs Registered safety signs E ISO 7010:2003 ISO TR 7239:1984 ypracovanie a zásady používania verejných informačných značiek Development and principles for application of public information symbols ČS ISO ydána: Stlačený vzduch - Část 1: Znečištění a třídy čistoty Compressed air art 1: Contaminants and purity classes

22 strana 22 / 73 ydání: 5 ČS E ISO ydána: Oprava 1 ydána: GOST ČS E ydána: Zrušena: ČS E ydána: Oprava: 1 ydána: Zrušena: ČS E ydána: Zrušena: Subsystém ovinné/ olitelné 2 Systémy managementu kvality ožadavky Quality management systems - EE Requirements Construction and rolling stock clearance diagrams for the ussr railways of 1520 (1524) mm gauge Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty Metallic materials - Tensile testing - art 1: Method of test at ambient temperature Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho - Část 1: Zkušební metoda / a U vruby/ Metallic materials - Charpy impact test - art 1: Test method Kovové materiály. Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho. Část 2: Ověřování zkušebních strojů (kyvadlových kladiv) Metallic materials. Charpy impact test. art 2: erification of the testing E machine (pendulum impact) ISO Safety data sheet for chemical products - art 1: Content and order of sections ČS E A ydána: ČS E 2081+A1 ydána: E 12081:2007 Železniční aplikace - ápravová ložiska - alivá ložiska Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings Železniční aplikace - ápravová ložiska - lastická maziva Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases / árodní 3

23 strana 23 / 73 ydání: 5 ČS E A ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Železniční aplikace - ápravová ložiska - Zkouška výkonnosti Railway applications - Axleboxes erformance testing Annex 6 E 12082: A1:2010 ČS E ydána: pre ČS E ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí zařízení - ožadavky a metody zkoušení Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers Requirements and test methods Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: nitřní pracovní prostory Light and lighting - Lighting of work places - art 1: Indoor work places Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: enkovní pracovní prostory Lighting of work places - art 2: Outdoor work places Železniční aplikace - evnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy) Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - art 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons)

16.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 97/11

16.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 97/11 16.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 97/11 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému

Více

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu)

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) L 37/74 Úřední věstník Evropské unie 10.2.2010 IV (Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí

Více

Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel - aktuální stav, evropské aktivity s vazbou na ČR

Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel - aktuální stav, evropské aktivity s vazbou na ČR 7. konference - Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici Aktuální výzvy moderního řízení železniční dopravy a zajištění její bezpečnosti Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel -

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.020;93.100 Říjen 1998 Železniční zabezpečovací zařízení ČSN 34 2614 Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů Railway Signalling Equipment - Rules

Více

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM)

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM) 1. - účel? (cíle, politika - společné bezpečnostní cíle CST) - stanovení CSM, - CSM usnadní přístup na trh pro služby železniční dopravy, a) 352/2009 Účel 1. Toto nařízení stanoví společnou bezpečnostní

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Prosinec 2011 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595+A1 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 28. července 2006

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 28. července 2006 8.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/1 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. července 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název opravovaného ČOS 999921, 2. vydání BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Oprava č. 1 Část č. 1 kapitola

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 31.160; 33.040.30 2002 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 khz až 148,5 khz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace Březen

Více

Transformace technické normalizace v České republice a její dopad do železničního sektoru

Transformace technické normalizace v České republice a její dopad do železničního sektoru Danuše Marusičová 1 Transformace technické normalizace v České republice a její dopad do železničního sektoru Klíčová slova: technická normalizace, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002

Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 2004 Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky ČSN EN 593 13 3901 Prosinec Industrial valves - Metallic butterfly valves Robinetterie industrielle - Robinets

Více

Z á p i s ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 21.6.2012 v budově ÚNMZ Praha

Z á p i s ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 21.6.2012 v budově ÚNMZ Praha Z á p i s ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 21.6.2012 v budově ÚNMZ Praha Přítomni: Ing. Bedřichová, Ing. Müller, Ing. Sláma CSc., Ing. Devera, Ing. Kalábová, Ing. Šašinková, CSc.,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Září 2009 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires Freinage

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Seminář Czech Raildays, Ostrava, 17.06. 2008 SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Zdeněk MALKOVSKÝ 1, Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice řešení pasivní bezpečnosti

Více

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D.

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. ACRI Akademie Praha 4. května 2011 CTN ACRI TNK 126 Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. Zajištění: Úkoly CTN ACRI v oblasti TNK 126 - Elektrotechnika v dopravě - tvorby českých technických

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12080:1998. Evropská norma EN 12080:1998 má status české technické normy.

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12080:1998. Evropská norma EN 12080:1998 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.100.20; 45.040 Únor 1999 Železniční aplikace Nápravová ložiska Valivá ložiska ČSN EN 12 080 28 0530 Railway applications Axleboxes Rolling bearings Applications ferroviaires

Více

ČESKÁ NORMA ICS 17.140.10 Září 1996 ČSN ISO 3743-2

ČESKÁ NORMA ICS 17.140.10 Září 1996 ČSN ISO 3743-2 ČESKÁ NORMA ICS 17.140.10 Září 1996 Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody

Více

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY Jiří HAVLÍK Ing. Jiří HAVLÍK, DT výhybkárna a mostárna a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov Anotace V oddělení výzkumu a vývoje firmy jsou řešeny úkoly zejména z

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.50; 29.280 Září 2011 Drážní zařízení Pevná trakční zařízení Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních

Více

VLIV INTEROPERABILITY NA SYSTÉMY ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

VLIV INTEROPERABILITY NA SYSTÉMY ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY VLIV INTEROPERABILITY NA SYSTÉMY ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY František FRÝBORT, Karel VIŠNOVSKÝ Ing. František FRÝBORT, AŽD Praha s.r.o, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 Ing. Karel VIŠNOVSKÝ, AŽD Praha s.r.o.,

Více

VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ

VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci zvláštního vozidla kategorie SS Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.180.99; 91.140.90 2002 Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 2: Poháněné schodiš»ové výtahy pohybující

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Zápis ze zasedání TNK

Zápis ze zasedání TNK Zápis ze zasedání TNK 61. zasedání TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu, které se konalo 13. a 14. května 2015 ve firmě Ammann Nové

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 2006 Železniční aplikace - Boční vstupní systémy ČSN EN 14752 28 0326 Srpen Railway applications - Bodyside entrance systems Applications ferroviaires - Systèmes de

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Květen 2011 Železniční aplikace Dvojkolí a podvozky Nápravy hnacích dvojkolí Metoda návrhu ČSN EN 13104+A1 28 0514 Railway applications Wheelsets and bogies Powered

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

Einfache unbefeuerte Druckbehälter für Luft oder Stickstoff - Teil 4: Druckbehälter aus

Einfache unbefeuerte Druckbehälter für Luft oder Stickstoff - Teil 4: Druckbehälter aus ČESKÁ NORMA ICS 23.020.30;45.060.10 Březen 1996 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická

Více

Pokyn pro uvádění subsystémů transevropského a evropského železničního systému, které jsou součástí železniční dopravní cesty, do provozu

Pokyn pro uvádění subsystémů transevropského a evropského železničního systému, které jsou součástí železniční dopravní cesty, do provozu Pokyn pro uvádění subsystémů transevropského a evropského železničního systému, které jsou součástí železniční dopravní cesty, do provozu I. Úvod 1. Tento pokyn stanoví postup pro uvádění do provozu strukturálních

Více

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Ing. Zdeněk Štěpánek Ředitel odboru údržby a oprav KV Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička REGISTRY Karel Tácha Karel Růžička 9.9. 2014 ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety Tato databáze má zajistit, aby informace vztahující se k bezpečnosti a interoperabilitě

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.260; 45.040 Květen 2009 Železniční aplikace Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice Mazání okolků ČSN EN 15427 28 0555 Railway applications Wheel/rail friction management

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

EUROKÓDY: SEZNAM PLATNÝCH EUROKÓDŮ K 30. 9. 2015 (včetně změn, oprav, příloh NA ed. A, zrušených a nahrazených norem)

EUROKÓDY: SEZNAM PLATNÝCH EUROKÓDŮ K 30. 9. 2015 (včetně změn, oprav, příloh NA ed. A, zrušených a nahrazených norem) EUROKÓDY: SEZNAM PLATNÝCH EUROKÓDŮ K 30. 9. 2015 (včetně změn, oprav, příloh, zrušených a nahrazených norem) Označení normy ČSN EN 1990 EUROKÓD: Zásady navrhování konstrukcí 73 0002 Eurokód: Zásady navrhování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.040 2006 Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol ČSN EN 13715 28 0526 Říjen Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Wheels tread

Více

Railway applications Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods

Railway applications Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.040 Září 2015 Železniční aplikace Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek Část 2: Zkušební metody ČSN EN 16185-2 28 4022 Railway applications Braking systems of multiple

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140 Červenec 2014 ČSN 33 2000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení Pomocné obvody idt HD 60364-5-557:2013 idt IEC 60364-5-55:2011/A1:2012

Více

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy Studium: Obor: Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: Zahrnuje předměty: Akademický rok: 2014/2015 Počet otázek: 30 Bakalářské studium Technologie a řízení dopravy TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 2001 Duben Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení ČSN EN 50134-2 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě. doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě. doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. Praha 25.6.2014 Činnosti Fakulty dopravní ČVUT

Více

2 Podmínky pro zřízení zkušebního úseku

2 Podmínky pro zřízení zkušebního úseku PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU PARDUBICE UHERSKO PRO RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY JEDNOTKY 680 Jaroslav GRIM Ing., České dráhy, a.s. Technická ústředna Českých drah, Bělehradská 22, Praha 2 1 Úvod Na základě vyhodnocení

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 9. března 1998

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 9. března 1998 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. března 1998 o postupu stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční kovové výrobky a doplňky (Text s významem pro EHP) (98/214/ES)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.060 Prosinec 2013 ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací Design of road tunnels Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 7507 z ledna 2006

Více

Zápis ze zasedání TNK 3 Osobní ochranné prostředky konaného dne 8. 12. 2014

Zápis ze zasedání TNK 3 Osobní ochranné prostředky konaného dne 8. 12. 2014 Zápis ze zasedání TNK 3 Osobní ochranné prostředky konaného dne 8. 12. 2014 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č. 1) Program: 1. Úvod předseda 2. Kontrola zápisu ze zasedání z roku 2013 předseda

Více

TÜV NORD Czech, s.r.o. Inspekční orgán TÜV NORD Czech, s.r.o.

TÜV NORD Czech, s.r.o. Inspekční orgán TÜV NORD Czech, s.r.o. Inspekční orgán Pracoviště inspekčního orgánu: Název pracoviště Adresa pracoviště 1. Vedení inspekčního orgánu 2. Kancelář Hradec Králové Pražská 155/4, 500 04 Hradec Králové 3. LaZ Brno Olomoucká 7/9,

Více

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka Přednáška: Schvalování typů cisteren, výroba a zkoušky nových cisteren, změny předpisu RID v oblasti cisteren

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADY 380 PRO ČD

ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADY 380 PRO ČD ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADY 380 PRO ČD Ing. Petr ŠPALEK 1 ÚVOD V loňském roce ŠKODA TRANSPORTATION (tehdy ještě pod jménem ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA) zvítězila ve veřejné obchodní soutěži na

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

[11] EN 335-2 Durability of wood and wood-based products definition of hazard classes

[11] EN 335-2 Durability of wood and wood-based products definition of hazard classes Literatura 136 [1] BREYER, D. E., Design of Wood Structures, McGraw-Hill Book Company, 1980 [2] KOLLMANN, F. P.; CÔTÉ, W. A.: Principles of Wood Science and Technology, Volume : Solid Wood, Springer-Verlag,

Více

GESTORSKÁ ČINNOST V TECHNICKÝCH KOMISÍCH CEN/TC 178 Dlažební prvky a obrubníky CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty. Pololetní zpráva 2005

GESTORSKÁ ČINNOST V TECHNICKÝCH KOMISÍCH CEN/TC 178 Dlažební prvky a obrubníky CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty. Pololetní zpráva 2005 SILMOS Křižíkova 70, 61200 Brno GESTORSKÁ ČINNOST V TECHNICKÝCH KOMISÍCH CEN/TC 178 Dlažební prvky a obrubníky CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty Pololetní zpráva 2005 červen 2005 Kancelář: Saveljevova 18,

Více

EU legislativa a železnice 2008. ACRI Mělník, 7.11.2008

EU legislativa a železnice 2008. ACRI Mělník, 7.11.2008 Ing. Danuše Marusičová České dráhy, a. s., www.cd.cz EU legislativa a železnice červen / červenec 2008 2 základní dokumenty Směrnice EP a Rady 2008/57/ES ze dne 17.6.2008 o interoperabilitě železničního

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA

Více

GESTORSKÁ ČINNOST V TECHNICKÝCH KOMISÍCH CEN/TC 178 Dlažební prvky a obrubníky CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty. Závěrečná zpráva 2007

GESTORSKÁ ČINNOST V TECHNICKÝCH KOMISÍCH CEN/TC 178 Dlažební prvky a obrubníky CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty. Závěrečná zpráva 2007 PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 GESTORSKÁ ČINNOST V TECHNICKÝCH KOMISÍCH CEN/TC 178 Dlažební prvky a obrubníky CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty Závěrečná zpráva 2007 Listopad 2007

Více

Applications ferroviaires Convertisseurs de puissance embarqués sur le matériel roulant Partie 1: Caractéristiques et méthodes

Applications ferroviaires Convertisseurs de puissance embarqués sur le matériel roulant Partie 1: Caractéristiques et méthodes ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Květen 2015 Drážní zařízení Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech Část 1: Charakteristiky a zkušební metody ČSN EN 61287-1 ed. 2 33 3551 idt IEC 61287-1:2014

Více

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 364-7-713: 1996. Mezinárodní norma IEC 364-- -713: 1996 má status české technické normy.

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 364-7-713: 1996. Mezinárodní norma IEC 364-- -713: 1996 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91. 140. 50; 97. 140 Říjen 2005 Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek idt IEC 364-7-713: 1996 Electrical installations

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ZKL S KLECÍ Z POLYAMIDU

NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ZKL S KLECÍ Z POLYAMIDU NÁPRAVOVÁ LOŽISKA ZKL S KLECÍ Z POLYAMIDU Vladimír ZIKMUND Ing. Vladimír ZIKMUND, ředitel, ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Abstrakt Příspěvek pojednává o nových železničních ložiskách

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.100; 71.040.10 2002 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Říjen ČSN 01 8003 Safety code for working in chemical laboratories Principes pour un travail de sécurité

Více

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 10. května 2012. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D.

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 10. května 2012. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. ACRI Akademie Praha 10. května 2012 CTN ACRI TNK 126 Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. 1 Úkoly CTN ACRI v oblasti TNK 126 - Elektrotechnika v dopravě Zajištění: - tvorby českých technických

Více

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA DRUHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Hnací vozidla - jsou schopna vyvinout tažnou sílu Přípojná vozidla - nejsou schopna vyvinout tažnou sílu DRUHY HNACÍCH VOZIDEL Lokomotivy - pouze strojní

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ České dráhy, a. s., www.cd.cz Technická ústředna Českých drah, www.tucd.cz Oddělení železničního svršku a spodku Přínos nové konstrukce železničního svršku a spodku

Více

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC Lecturer: Bohumil Pokorný České dráhy, a.s., www.cd.cz EXISTING CONDITIONS The Czech Republic needs quality and fast railway traffic conection with the other countries

Více

EGU - HV Laboratory a.s. High voltage testing laboratory Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 - Běchovice

EGU - HV Laboratory a.s. High voltage testing laboratory Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 - Běchovice List 1 z 18 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři na webových

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 21. prosince 2007

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 21. prosince 2007 L 64/72 CS Úřední věstník Evropské unie 7.3.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském

Více

European Rail Traffic Management System na síti SŽDC

European Rail Traffic Management System na síti SŽDC European Rail Traffic Management System na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice ERTMS, historie ERTMS European Rail Traffic Management System (ERTMS) se skládá

Více

Moderní metodika přejezdových zařízení u Českých drah

Moderní metodika přejezdových zařízení u Českých drah Moderní metodika přejezdových zařízení u Českých drah Lubomír ANTON Lubomír ANTON, Ing., ČD, a.s., Technická ústředna Českých drah, Malletova 1, Praha Abstrak Článek uvádí přehled používaných typů přejezdových

Více