OSTATNÍ DOKUMENT OD0502I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTATNÍ DOKUMENT OD0502I"

Transkript

1 strana 1 / 73 ydání: 5 OSTATÍ DOKUMET OD0502I Zpracoval: Ing. Alena ovopacká, Ing. Roman růša Jméno Datum odpis Odpovídá: Ing. avel ivoňka, h.d. - IO/Z Schválil: Ing. áclav Souček, h.d. - IO/ SCHÁLEO Uvolnil: Ing. Roman růša - IO/MK UOLĚO F05OD, vydání 3 ze dne

2 strana 2 / 73 ydání: 5 Obsah 1 ÚČEL ROZSAH LATOSTI OJMY, ZKRATKY, DEFIICE ODOĚDOSTI OIS ČIOSTI OBECĚ LEGISLATIÍ DOKUMETY - ÁRODÍ LEGISLATIÍ DOKUMETY - EROSKÉ ŘEDISY ČD, SŽDC AOD TECHICKÉ ORMY SEZAM YHLÁŠEK UIC SEZAM ZRÁ ERA, ERRI, ORE AOD SEZAM DOKUMETŮ UISIG TECHICKÉ ORMY ŽELEZIC DOKUMETY JIDE EZAŘAZEÉ SOUISEJÍCÍ DOKUMETY REIZE ZMĚOÉ ŘÍZEÍ ŘEHLED ŘEZKOUMÁÍ ŘEHLED ZMĚ ŘÍLOHY... 73

3 strana 3 / 73 ydání: 5 1 Účel Účelem tohoto dokumentu je podat přehled normativních dokumentů, které jsou používány při inspekci. 2 Rozsah platnosti Dokument platí pro všechny pracovníky IO. Tento dokument nahrazuje dokument OD0502I04 ze dne očet vydaných výtisků a rozdělovník je uveden v OD0501I řehled dokumentů IO UZ. 3 ojmy, zkratky, definice ojem CEE CE/TS CIE CR CD CCS a ČS ECE UECE E EE ERA ERRI ERTMS ETCS GSM-R HS IEC ysvětlení Certification of Elektrotechnical Equipment Technická specifikace vydaná evropskou komisí pro normalizaci International commision on illummination Conventional rail České dráhy, a.s. - Control-Command and Signalling on the board (řízení a zabezpečení palubní) CCS - Control-Command and Signalling (řízení a zabezpečení) - Control-Command and Signalling track side (řízení a zabezpečení traťové) Československá státní / česká technická norma Economic Commision for Europe of Uniter ations United ations Economic Commission for Europe Evropská norma EE - Energy (energetika) Evropská agentura pro železnice Evropský železniční výzkumný institut Systém řízení evropské dopravy Evropský systém řízení jízdy vlaků GSM pro železnice High speed International Electrical Comitee - Infrastructure (infrastruktura)

4 strana 4 / 73 ydání: 5 IO IO/MK IO/ ISO ISO/TR KOS MD MMR M K ORE pre QMS RK ST SŽDC T TŽ UIC UISIG Ž ojem Inspekční orgán Manažer kvality IO edoucí IO Mezinárodní norma ysvětlení Technická zpráva vydaná mezinárodní organizací pro normalizaci Koordinátor odborné skupiny Technický vedoucí Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra ařízení Komise ařízení vlády ýzkumný a zkušební ústav Mezinárodní železniční unie ávrh evropské normy Quality management system Rozhodnutí Komise - Rolling stock (kolejová vozidla) Soubor předpisů a technických normativů Správa železniční dopravní cesty, s.o. Technický návod vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním raha, s.p. Technická norma železnic Technická specifikace pro interoperabilitu Mezinárodní železniční unie Sdružení výrobců zabezpečovacích zařízení zorové listy železničního spodku 4 Odpovědnosti ředmět odpovědnosti Odpovídá Aktualizace dokumentů Referent ochrany průmyslových práv, vynálezů a zlepšovacích návrhů ávrh na vložení nového normativního dokumentu šichni zaměstnanci IO ložení a přiřazení dokumentu k subsystému KOS Rozhodnutí o aktualizaci OD0502I IO/MK yřazení normativního dokumentu KOS

5 strana 5 / 73 ydání: 5 5 opis činnosti 5.1 Obecně Tyto normativní dokumenty jsou používány při inspekci. Rozsah použití je dán legislativními požadavky, žádostí zákazníka a Smlouvou o dílo. Každý hodnotitel IO je povinen ještě před zahájením inspekčních prací ověřit platnost, aktuálnost a vhodnost uvažovaného dokumentu pro inspekci. 5.2 Legislativní dokumenty - národní Zákon č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 11/2002 Sb. č. 133/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 148/2006 Sb. č. 371/2007 Sb. č. 289/2010 Sb. č. 272/2011 Sb. č. 88/2012 Sb. yhl. MD č.100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů ormativní dokument o dráhách kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanoví Řád určených technických zařízení Subsystém EE EE EE

6 ormativní dokument strana 6 / 73 ydání: 5 Subsystém yhl. MD č.173/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 30/2001 Sb. yhl. MD č. 352/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD 376/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 377/2006 Sb. yhl. MD č. 326/2011 Sb yhl. MD č. 2/2014 Sb. yhl. MMR č. 369/2001 Sb. yhl. MMR č. 398/2009 Sb. yhl. M č. 23/2008 Sb. kterou se vydává Dopravní řád drah kterou se vydává Stavební a technický řád drah o pravidlech, úpravě, řízení a provozu na pozemních komunikacích o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb o technických podmínkách požární ochrany staveb EE EE EE EE EE EE

7 ormativní dokument strana 7 / 73 ydání: 5 Subsystém DUCR-66910/12/Kj ze dne Metodický pokyn pro uplatňování nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik EE 5.3 Legislativní dokumenty - evropské Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ve znění Směrnice 2008/110/ES ze dne Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne ve znění 2009/131/ES, 2011/18/EU a 2013/9/EU Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne Směrnice Komise 2013/9/EU ze dne ormativní dokument o bezpečnosti železnic Společenství a o změně Směrnice Rady 95/18/ES, o vydávání licencí železničním podnikům a Směrnice 2001/14/ES, o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění příloha II směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění přílohy II, a I směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění příloha III směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Subsystém EE EE EE EE EE CCS EE

8 Rozhodnutí Komise 2006/66/ES ze dne , ve znění rozhodnutí Komise 2012/462/EU, příl. Rozhodnutí Komise 2006/679/ES ze dne , ve znění Rozhodnutí Komise 2006/860/ES, Rozhodnutí Komise 2007/153/ES, Rozhodnutí Komise 2008/386/ES, Rozhodnutí Komise 2009/561/ES, Rozhodnutí Komise 2010/79/ES a rozhodnutí Komise 2012/463/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2006/860/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2006/861/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2009/107/ES, v rozsahu požadavků příl. I a ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2007/153/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2011/291/EU, čl. 8 a ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. II Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. III OSTATÍ DOKUMET OD0502I ormativní dokument o subsystému Kolejová vozidla - hluk (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS) o subsystému Kolejová vozidla - nákladní vozy (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS) o subsystému Bezpečnost v železničních tunelech v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému o týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému strana 8 / 73 ydání: 5 Subsystém EE

9 strana 9 / 73 ydání: 5 Rozhodnutí Komise 2008/217/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2008/232/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2008/284/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. II Rozhodnutí Komise 2008/386/ES ze dne Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2008/768/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2009/107/ES ze dne ařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne ormativní dokument o subsystému Infrastruktura (HS) o subsystému Kolejová vozidla (HS) o subsystému Energie (HS) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS+CR) o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES o subsystémů transevropského konvenčního železničního systému o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES o subsystému Řízení a zabezpečení (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS + CR) o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES Subsystém EE EE EE

10 strana 10 / 73 ydání: 5 Doporučení Komise 2011/217/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2011/229/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. III Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. X Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/88/EU, článku 5 a rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. XI Doporučení Komise 2011/622/EU ze dne rováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne rováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU Ze dne Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/696/EU Rozhodnutí Komise 2012/462/EU ze dne ormativní dokument o povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o subsystému Kolejová vozidla - hluk transevropského konvenčního železničního systému o subsystému Energie transevropského konvenčního železničního systém o subsystému Infrastruktura transevropského konvenčního železničního systému o subsystému Kolejová vozidla - lokomotivy a Kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému Týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry o společných specifikacích registru železniční infrastruktury o evropském registru povolených typů železničních vozidel o týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému kterým se mění rozhodnutí 2002/731/ES, 2002/732/ES, 2002/733/ES, 2002/735/ES a 2006/66/ES a zrušuje rozhodnutí 2002/730/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu Subsystém EE EE EE EE EE

11 strana 11 / 73 ydání: 5 Rozhodnutí Komise 2012/463/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2012/464/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne ařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne ve znění nařízení Komise (EU) č. 1236/2013 rováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne ařízení Komise (EU) č. 1236/2013 ze dne ormativní dokument kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU a 2011/314/EU o technických specifikacích pro interoperabilitu. kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla nákladní vozy železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla nákladní vozy železničního systému v Evropské unii a o změně nařízení Komise (EU) č. 321/2013 Subsystém EE EE 5.4 ředpisy ČD, SŽDC apod. ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 ČD T 200/1, od 1989 ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. Funkční zkoušky reléového staničního zabezpečovacího zařízení ČD T 200/2, od 1989 ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. Funkční zkoušky automatického bloku 1 symbol (povinné) nebo (volitelné)

12 strana 12 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 ČD Z 2, ředpis pro obsluhu přejezdových změna 1, od 2001 zabezpečovacích zařízení Z 11 ředpis pro obsluhu rádiových Účinnost od zařízení ČD Ž 11 Železniční přejezdy a přechody Směrnice SŽDC GŘ č. 16/2005 Účinnost od Směrnice SŽDC GŘ č. 28/2005 Účinnost od Směrnice SŽDC č. 30 Směrnice SŽDC č. 34/2007 Účinnost od Směrnice SŽDC č. 35/2010 Účinnost od Změna č. 1, účinnost Směrnice SŽDC č. 36/2008 Účinnost od SŽDC (ČD) Op 16 Účinnost od Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. května 2011) Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel ředpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci EE

13 strana 13 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 SŽDC (ČD) S 3 Železniční svršek ve znění Změny č. 1, čj.: S 36956/11-OTH Účinnost od SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej Účinnost od SŽDC (ČD) D1 Účinnost od Dopravní a návěstní předpis SŽDC D3 Účinnost od SŽDC (ČD) M 21 Účinnost od SŽDC (ČD) SR 5 (S) Účinnost od SŽDC (ČD) SR 103/1 (S) Účinnost od SŽDC (ČD) T 108 Účinnost od Změna č. 1 účinnost od Změna č. 2 účinnost od Změna č. 3 účinnost od SŽDC (ČD) T 120 Účinnost od Změna č. 1 účinnost od SŽDC (ČSD) T 200 Účinnost od SŽDC Ž 8 ředpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. července 2013) ředpis pro staničení železničních tratí Služební rukověť. Určování zatížitelnosti železničních mostů Služební rukověť. Seznam vzorových listů železničního svršku Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení ředpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu ástupiště na drahách celostátních, regionálních a vlečkách /

14 strana 14 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 okyn provozovatele oužití písku pro trakční účely dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č.1/2008, č.j /08-OAE, , novelizace 09/2008 ové opatření Ř O12 č.j. 1970/08-O12 Účinnost od zvýšení bezpečnosti provozu, ČD, a.s., Odbor kolejových vozidel 5.5 Technické normy ČS E ydána: Datum zrušení: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 řenosné hasicí přístroje - Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky ortable fire extinguishers Construction, resistance to pressure, mechanical tests E 3-3:1994 ČS E ydána: Datum zrušení: E 3-6:1995 amended in 1999 řenosné hasicí přístroje Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle E 3 část 1 až část 5 ortable fire extinguishers art 6: rovisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with E 3 part 1 to part 5 2 symbol (povinné) nebo (volitelné) 3 symbol nebo (národní)

15 strana 15 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E A ydána: E 3-7:2004 řenosné hasicí přístroje Část 7: lastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody ortable fire extinguishers art 7: Characteristics, performance requirements and test methods ČS E 81-40, část ydána: Oprava Opr.1 ydána: Oprava Opr. 2 ydána: ČS E 81-41, část ydána: Oprava Opr.1 ydána: ČS E ydána: Změna A1 ydána: Oprava Opr.1 ydána: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - art 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - art 41: ertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - řístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace Safety rules for the construction and installations of lifts - art 70: articular applications for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability

16 strana 16 / 73 ydání: 5 ČS E A ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: E 286-3:1994 ČS E ydána: E 286-4:1994 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž Safety of escalators and moving walks - art 1: Construction and installation Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: ředpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků Safety of escalators and moving walks - art 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: řipojovací oblý závit Respiratory protective devices - Threads for facepieces - art 1: Standard thread connection Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. art 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. art 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock

17 strana 17 / 73 ydání: 5 ČS E ydána: Datum zrušení: E 401:1994 ČS E ydána: E 402:2003 ČS E ydána: E 403:2004 ČS E ISO ydána: Oprava: Opr 1 ydána: ČS E ISO ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Dýchací sebezáchranné prostředky. Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem. Únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (KO2). ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices for selfrescue - Self-contained closed -circuit breathing apparatus. Chemical oxygen (KO2) escape apparatus. Requirements, testing, marking Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained opencircuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni -ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices for selfrescue Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn Steels - Micrographic determination of the apparent grain size Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou Microstructure of cast irons - art 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2008)

18 strana 18 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E ISO ydána: ISO 1101 Geometrické specifikace výrobků (GS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení Geometrical roduct Specifications (GS) - Geometrical tolerancing -- Tolerances of form, orientation, location and run-out ČS E ydána: Zkoušení požární odolnosti Část 1: Základní požadavky Fire resistance tests, art 1: General requirements E :1999 ČS E ydána: ČS E 1990 A ed. A ydána: ČS E A ed.a ydána: ČS ISO ydána: Změna Amd.1 ydána: ČS ISO ydána: Světlo a osvětlení - ouzové osvětlení Ligting application - Emergency ligting ational Annex - Eurocode: Basis of structural design Annexe ationale - Eurocode: Bases de calcul des structures Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou Eurocode 1: Actions on structures - art 2: Traffic loads on bridges ibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: šeobecné požadavky Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to wholebody vibration - art 1: General requirements ibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: ibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz) Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to wholebody vibration - art 2: ibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)

19 strana 19 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E ISO ydána: Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace Steels - Determination and verification of the depth of carburized and hardened cases ČS E ydána: Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle enskyho-martense Determination of flash point - ensky- Martens closed cup method E ISO 2719:2002 ČS ISO ydána: Změna: Z1 ydána: ISO 2813:1998 ČS E ISO ydána: ČS E ISO ydána: E ISO 3381:2005 ČS E ISO ydána: E ISO 3740:2000 átěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20, 60 a 85 aints and varnishes Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20, 60 and 85 Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly Railway applications - Acoustics - Measurement of noise emitted by railbound vehicles Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel Railway applications - Acoustics - Measurement of noise inside railbound vehicles Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Směrnice pro užití základních norem Acoustic - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards.

20 strana 20 / 73 ydání: 5 ČS ISO ydána: ČS E ISO ydána: ČS ISO ydána: Změna Z1 ydána: Změna Amd.1 ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení Graphical symbols - Safety colours and safety signs - art 1: Design principles for safety signs and safety markings Ocel - Stanovení hloubky oduhličení Steels - Determination of depth of decarburization lasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla Část 2: Zkouška při teplotě okolí lastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - art 2: Ambient-temperature test / árodní 3 E ISO :1999 ČS ISO ydána: ISO 4967, metoda A ČS E ISO ydána: ISO :1996 ISO :2006/Am1:2011 Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení Steel - Determination of content of nonmetallic inclusions - Micrographic method using standard diagrams ibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: šeobecné požadavky Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to handtransmitted vibration - art 1: General requirements Reakce na požární zkoušky Stanovení šíření plamene Část 2. Stranové šíření u produktů ve svislé poloze Reaction to fire tests - Spread of flame - art 2: Lateral spread on building products in vertical configuration

21 strana 21 / 73 ydání: 5 ČS E ISO ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 lasty ývoj dýmu Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře lastics - Smoke generation - art 2: Determination of optical density by a single-chamber test E ISO : 1998 ČS E ISO ydána: ČS ISO 7000: ydána: ČS ISO ydána: ČS E ISO ydána: Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda Metallic materials - Brinell hardness test - art 1: Test method Grafické značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis Grafické značky - eřejné informační značky Graphical symbols - ublic information symbols Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky Graphical symbols Safety colours and safety signs Registered safety signs E ISO 7010:2003 ISO TR 7239:1984 ypracovanie a zásady používania verejných informačných značiek Development and principles for application of public information symbols ČS ISO ydána: Stlačený vzduch - Část 1: Znečištění a třídy čistoty Compressed air art 1: Contaminants and purity classes

22 strana 22 / 73 ydání: 5 ČS E ISO ydána: Oprava 1 ydána: GOST ČS E ydána: Zrušena: ČS E ydána: Oprava: 1 ydána: Zrušena: ČS E ydána: Zrušena: Subsystém ovinné/ olitelné 2 Systémy managementu kvality ožadavky Quality management systems - EE Requirements Construction and rolling stock clearance diagrams for the ussr railways of 1520 (1524) mm gauge Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty Metallic materials - Tensile testing - art 1: Method of test at ambient temperature Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho - Část 1: Zkušební metoda / a U vruby/ Metallic materials - Charpy impact test - art 1: Test method Kovové materiály. Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho. Část 2: Ověřování zkušebních strojů (kyvadlových kladiv) Metallic materials. Charpy impact test. art 2: erification of the testing E machine (pendulum impact) ISO Safety data sheet for chemical products - art 1: Content and order of sections ČS E A ydána: ČS E 2081+A1 ydána: E 12081:2007 Železniční aplikace - ápravová ložiska - alivá ložiska Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings Železniční aplikace - ápravová ložiska - lastická maziva Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases / árodní 3

23 strana 23 / 73 ydání: 5 ČS E A ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Železniční aplikace - ápravová ložiska - Zkouška výkonnosti Railway applications - Axleboxes erformance testing Annex 6 E 12082: A1:2010 ČS E ydána: pre ČS E ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí zařízení - ožadavky a metody zkoušení Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers Requirements and test methods Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: nitřní pracovní prostory Light and lighting - Lighting of work places - art 1: Indoor work places Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: enkovní pracovní prostory Lighting of work places - art 2: Outdoor work places Železniční aplikace - evnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy) Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - art 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons)

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Září 2009 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires Freinage

Více

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Infrastruktura projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.260; 45.040 Květen 2009 Železniční aplikace Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice Mazání okolků ČSN EN 15427 28 0555 Railway applications Wheel/rail friction management

Více

Nové normy v knihovně VÚBP

Nové normy v knihovně VÚBP Nové normy v knihovně VÚBP 1 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. anotace: Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14040:2006. verze. Tato evropská norma

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU Ing. Petr Sychrovský SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty, Praha 1. ÚVOD Správa železniční dopravní

Více

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Milan Schuster Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 46, 301 00 Plzeň, e-mail: schuster@vzuplzen.cz Abstract: This paper deals with numerical simulations

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd Rail System Forum SET 07 Brzdění UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy Příručka pro používání kompozitních špalků (LL) (10. vydání) Část 1 Vybavení nákladních

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Odborný seminář RIB. Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové konstrukce, sloupy

Odborný seminář RIB. Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové konstrukce, sloupy Odborný seminář RIB Požární odolnost železobetonových konstrukcí se zvláštním zaměřením na problematiku sloupů 25.6. 2008 Praha, 26.6.2008 Bratislava Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička

Drážní úřad Rail Authority REGISTRY. Karel Tácha Karel Růžička REGISTRY Karel Tácha Karel Růžička 9.9. 2014 ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety Tato databáze má zajistit, aby informace vztahující se k bezpečnosti a interoperabilitě

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001

OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001 OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001 L 93 Commission Decision of 21 March 2001 on the basic parameters of the command-control and signalling subsystem of trans-european hign-speed rail systém referred to as ERTMS

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě. doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě. doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Představení činnosti Fakulty dopravní ČVUT s důrazem na regionální tratě doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. Praha 25.6.2014 Činnosti Fakulty dopravní ČVUT

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČESKÁ NORMA ICS 55.180.10 Červenec 1996 KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČSN ISO 1496-3 26 9355 Series

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel ČSN 34 2613 ed. 3 Přednášející: Ing. Martin Trögel Správa železniční dopravní cesty, s. o., www.szdc.cz Technická ústředna dopravní cesty, www.tudc.cz Náhradní schéma kolejového vedení Pro korektní činnost

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 1999 Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba ČSN EN 1442 07 8518 Březen Transportable

Více

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices Ráčnový řetězový zvedák / Lever chain hoist specifikace: řetěz a háky z leg. oceli tř.7 / chain, hooks forged and tempered steel použití / appl.: do lehkých provozů, 360 o rotace / for light duty, 360

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35

Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35 Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35 Vysokozdvižné vozíky, pohon: nafta / plyn Forklift trucks, diesel / gas MI 20-25 MI 30-35 Ostatní Misc. Motor Engine Výkony Performances Rozměry Dimensions

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products EN 14001 : 2004 ISO NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE VYSOKÉ PROCENTO NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup do i z vozidla a pohyb v něm Bezbariérový přístup pro

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

L u k á š. Ústav dopravních systémů (K612) č.. 1. Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD)

L u k á š. Ústav dopravních systémů (K612) č.. 1. Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD) Vysokorychlostní železniční tratě Anotace: L u k á š T ý f a Ústav dopravních systémů (K612) Téma č.. 1 Vysokorychlostní železniční doprava (VRŽD) Definice, rozdělení, smysl a podstata VRŽD Výhody a nevýhody

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 3/2015 20. března 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Úpravy zkušebního řádu pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_386 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Ing. Petr Kolář 25. 6. 2014 GNSS Centre of Excellence Obsah Úvod Železniční doprava o Mimořádné události o Přejezdy Technické předpoklady pro rozvoj železničních

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 23. ledna 2009, (oznámeno pod číslem K(2009) 38) (Text s významem pro EHP) (2009/107/ES)

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 23. ledna 2009, (oznámeno pod číslem K(2009) 38) (Text s významem pro EHP) (2009/107/ES) 14.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 45/1 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2009,

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

Směry vývoje automobilu jak dál? Michal Slavík. Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu TC Technický vývoj. Projekt IQ auto

Směry vývoje automobilu jak dál? Michal Slavík. Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu TC Technický vývoj. Projekt IQ auto Michal Slavík Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu TC Technický vývoj 1 Úvod V současné době zahyne při dopravních nehodách v zemích EU asi 40.000 lidí za rok. Finanční ztráta způsobená dopravními

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

APLIKACE SMĚRNICE 2001/16/EC REGISTR INFRASTRUKTURY

APLIKACE SMĚRNICE 2001/16/EC REGISTR INFRASTRUKTURY APLIKACE SMĚRNICE 2001/16/EC REGISTR INFRASTRUKTURY Petr VARADINOV Ing. Petr VARADINOV, ČD TÚDC Bělehradská 22, Praha 2 Úvod Železniční systémy v Evropě existují již více než dvě stě let. Za tuto dobu

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Aktuální možnosti dopravní telematiky

Aktuální možnosti dopravní telematiky EUROTRAFFIC 2006 Aktuální možnosti dopravní telematiky Komentář vybraných aktivit Sdružení pro dopravní telematiku ČR Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc, 1 Důvody hledání nových řešení Nákladní doprava do roku

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

The machine for manipulation with hazardous wastes

The machine for manipulation with hazardous wastes Název funkčního vzorku v originále Stroj pro přepravu nebezpečných odpadů Název funkčního vzorku anglicky The machine for manipulation with hazardous wastes C B A Obrázek 1 Počítačový 3D-model funkčního

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

ŠKODA ELECTRIC TRENDY V OBLASTI E-MOBILITY JAN VEJBOR ELEKTRICKÉ AUTOBUSY PRO MĚSTO II AMPER MOTION 2014 18.3.2014, BRNO

ŠKODA ELECTRIC TRENDY V OBLASTI E-MOBILITY JAN VEJBOR ELEKTRICKÉ AUTOBUSY PRO MĚSTO II AMPER MOTION 2014 18.3.2014, BRNO ŠKODA ELECTRIC TRENDY V OBLASTI E-MOBILITY JAN VEJBOR ELEKTRICKÉ AUTOBUSY PRO MĚSTO II AMPER MOTION 2014 18.3.2014, BRNO Historické milníky 1859 1869 1918 1919 1923 1927 1939 1958 1972 1993 1994 1997 1999

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PRODUCT ASSORTMENT Heavy Duty Fixings for concrete and masonry F-SL-COMP-2010CZ/EN

PRODUCT ASSORTMENT Heavy Duty Fixings for concrete and masonry F-SL-COMP-2010CZ/EN PŘEHLED SORTIMENTU Kotevní materiál pro vysoká zatížení do betonu a zděných staveb PRODUCT ASSORTMENT Heavy Duty Fixings for concrete and masonry F-SL-COMP-2010CZ/EN VÝBĚR KOTEV / ANCHOR SELECTION Princip

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.29; 29.100.01 2004 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení ČSN IEC 60050-151 33 0050 Září International Electrotechnical Vocabulary

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

KONCEPCE SYSTEMŮ NADŘAZENÉHO ŘÍZENÍ

KONCEPCE SYSTEMŮ NADŘAZENÉHO ŘÍZENÍ KONCEPCE SYSTEMŮ NADŘAZENÉHO ŘÍZENÍ Dobromil NENUTIL Dobromil NENUTIL, UniControls a.s, Praha Adresa pro korespondenci: Křenická 2257, Praha 10, 100 00,E-mail: nenutil@unicontrols.cz Fax: +420 272 011

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.060 1999 Bezpečnost motorových vozíků -Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky ČSN EN 1175-2 26 8830 Březen Safety of industrial trucks -

Více

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Ilja Březina 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Únosnost vozovky je schopnost konstrukce vozovky a podloží přenášet dopravní zatížení, které se vyjadřuje zatížením

Více