OSTATNÍ DOKUMENT OD0502I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTATNÍ DOKUMENT OD0502I"

Transkript

1 strana 1 / 73 ydání: 5 OSTATÍ DOKUMET OD0502I Zpracoval: Ing. Alena ovopacká, Ing. Roman růša Jméno Datum odpis Odpovídá: Ing. avel ivoňka, h.d. - IO/Z Schválil: Ing. áclav Souček, h.d. - IO/ SCHÁLEO Uvolnil: Ing. Roman růša - IO/MK UOLĚO F05OD, vydání 3 ze dne

2 strana 2 / 73 ydání: 5 Obsah 1 ÚČEL ROZSAH LATOSTI OJMY, ZKRATKY, DEFIICE ODOĚDOSTI OIS ČIOSTI OBECĚ LEGISLATIÍ DOKUMETY - ÁRODÍ LEGISLATIÍ DOKUMETY - EROSKÉ ŘEDISY ČD, SŽDC AOD TECHICKÉ ORMY SEZAM YHLÁŠEK UIC SEZAM ZRÁ ERA, ERRI, ORE AOD SEZAM DOKUMETŮ UISIG TECHICKÉ ORMY ŽELEZIC DOKUMETY JIDE EZAŘAZEÉ SOUISEJÍCÍ DOKUMETY REIZE ZMĚOÉ ŘÍZEÍ ŘEHLED ŘEZKOUMÁÍ ŘEHLED ZMĚ ŘÍLOHY... 73

3 strana 3 / 73 ydání: 5 1 Účel Účelem tohoto dokumentu je podat přehled normativních dokumentů, které jsou používány při inspekci. 2 Rozsah platnosti Dokument platí pro všechny pracovníky IO. Tento dokument nahrazuje dokument OD0502I04 ze dne očet vydaných výtisků a rozdělovník je uveden v OD0501I řehled dokumentů IO UZ. 3 ojmy, zkratky, definice ojem CEE CE/TS CIE CR CD CCS a ČS ECE UECE E EE ERA ERRI ERTMS ETCS GSM-R HS IEC ysvětlení Certification of Elektrotechnical Equipment Technická specifikace vydaná evropskou komisí pro normalizaci International commision on illummination Conventional rail České dráhy, a.s. - Control-Command and Signalling on the board (řízení a zabezpečení palubní) CCS - Control-Command and Signalling (řízení a zabezpečení) - Control-Command and Signalling track side (řízení a zabezpečení traťové) Československá státní / česká technická norma Economic Commision for Europe of Uniter ations United ations Economic Commission for Europe Evropská norma EE - Energy (energetika) Evropská agentura pro železnice Evropský železniční výzkumný institut Systém řízení evropské dopravy Evropský systém řízení jízdy vlaků GSM pro železnice High speed International Electrical Comitee - Infrastructure (infrastruktura)

4 strana 4 / 73 ydání: 5 IO IO/MK IO/ ISO ISO/TR KOS MD MMR M K ORE pre QMS RK ST SŽDC T TŽ UIC UISIG Ž ojem Inspekční orgán Manažer kvality IO edoucí IO Mezinárodní norma ysvětlení Technická zpráva vydaná mezinárodní organizací pro normalizaci Koordinátor odborné skupiny Technický vedoucí Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra ařízení Komise ařízení vlády ýzkumný a zkušební ústav Mezinárodní železniční unie ávrh evropské normy Quality management system Rozhodnutí Komise - Rolling stock (kolejová vozidla) Soubor předpisů a technických normativů Správa železniční dopravní cesty, s.o. Technický návod vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním raha, s.p. Technická norma železnic Technická specifikace pro interoperabilitu Mezinárodní železniční unie Sdružení výrobců zabezpečovacích zařízení zorové listy železničního spodku 4 Odpovědnosti ředmět odpovědnosti Odpovídá Aktualizace dokumentů Referent ochrany průmyslových práv, vynálezů a zlepšovacích návrhů ávrh na vložení nového normativního dokumentu šichni zaměstnanci IO ložení a přiřazení dokumentu k subsystému KOS Rozhodnutí o aktualizaci OD0502I IO/MK yřazení normativního dokumentu KOS

5 strana 5 / 73 ydání: 5 5 opis činnosti 5.1 Obecně Tyto normativní dokumenty jsou používány při inspekci. Rozsah použití je dán legislativními požadavky, žádostí zákazníka a Smlouvou o dílo. Každý hodnotitel IO je povinen ještě před zahájením inspekčních prací ověřit platnost, aktuálnost a vhodnost uvažovaného dokumentu pro inspekci. 5.2 Legislativní dokumenty - národní Zákon č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 11/2002 Sb. č. 133/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 148/2006 Sb. č. 371/2007 Sb. č. 289/2010 Sb. č. 272/2011 Sb. č. 88/2012 Sb. yhl. MD č.100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů ormativní dokument o dráhách kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanoví Řád určených technických zařízení Subsystém EE EE EE

6 ormativní dokument strana 6 / 73 ydání: 5 Subsystém yhl. MD č.173/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 30/2001 Sb. yhl. MD č. 352/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD 376/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů yhl. MD č. 377/2006 Sb. yhl. MD č. 326/2011 Sb yhl. MD č. 2/2014 Sb. yhl. MMR č. 369/2001 Sb. yhl. MMR č. 398/2009 Sb. yhl. M č. 23/2008 Sb. kterou se vydává Dopravní řád drah kterou se vydává Stavební a technický řád drah o pravidlech, úpravě, řízení a provozu na pozemních komunikacích o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb o technických podmínkách požární ochrany staveb EE EE EE EE EE EE

7 ormativní dokument strana 7 / 73 ydání: 5 Subsystém DUCR-66910/12/Kj ze dne Metodický pokyn pro uplatňování nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik EE 5.3 Legislativní dokumenty - evropské Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ve znění Směrnice 2008/110/ES ze dne Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne ve znění 2009/131/ES, 2011/18/EU a 2013/9/EU Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne Směrnice Komise 2013/9/EU ze dne ormativní dokument o bezpečnosti železnic Společenství a o změně Směrnice Rady 95/18/ES, o vydávání licencí železničním podnikům a Směrnice 2001/14/ES, o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění příloha II směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění přílohy II, a I směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství kterou se mění příloha III směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Subsystém EE EE EE EE EE CCS EE

8 Rozhodnutí Komise 2006/66/ES ze dne , ve znění rozhodnutí Komise 2012/462/EU, příl. Rozhodnutí Komise 2006/679/ES ze dne , ve znění Rozhodnutí Komise 2006/860/ES, Rozhodnutí Komise 2007/153/ES, Rozhodnutí Komise 2008/386/ES, Rozhodnutí Komise 2009/561/ES, Rozhodnutí Komise 2010/79/ES a rozhodnutí Komise 2012/463/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2006/860/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2006/861/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2009/107/ES, v rozsahu požadavků příl. I a ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2007/153/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2011/291/EU, čl. 8 a ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. II Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. III OSTATÍ DOKUMET OD0502I ormativní dokument o subsystému Kolejová vozidla - hluk (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS) o subsystému Kolejová vozidla - nákladní vozy (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS) o subsystému Bezpečnost v železničních tunelech v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému o týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému strana 8 / 73 ydání: 5 Subsystém EE

9 strana 9 / 73 ydání: 5 Rozhodnutí Komise 2008/217/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2008/232/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. I Rozhodnutí Komise 2008/284/ES ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. II Rozhodnutí Komise 2008/386/ES ze dne Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2008/768/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2009/107/ES ze dne ařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne ormativní dokument o subsystému Infrastruktura (HS) o subsystému Kolejová vozidla (HS) o subsystému Energie (HS) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS+CR) o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES o subsystémů transevropského konvenčního železničního systému o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES o subsystému Řízení a zabezpečení (CR) o subsystému Řízení a zabezpečení (HS + CR) o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES Subsystém EE EE EE

10 strana 10 / 73 ydání: 5 Doporučení Komise 2011/217/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2011/229/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. III Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. X Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/88/EU, článku 5 a rozhodnutí Komise 2012/464/EU, příl. XI Doporučení Komise 2011/622/EU ze dne rováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne rováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU Ze dne Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne ve znění rozhodnutí Komise 2012/696/EU Rozhodnutí Komise 2012/462/EU ze dne ormativní dokument o povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o subsystému Kolejová vozidla - hluk transevropského konvenčního železničního systému o subsystému Energie transevropského konvenčního železničního systém o subsystému Infrastruktura transevropského konvenčního železničního systému o subsystému Kolejová vozidla - lokomotivy a Kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému Týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry o společných specifikacích registru železniční infrastruktury o evropském registru povolených typů železničních vozidel o týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému kterým se mění rozhodnutí 2002/731/ES, 2002/732/ES, 2002/733/ES, 2002/735/ES a 2006/66/ES a zrušuje rozhodnutí 2002/730/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu Subsystém EE EE EE EE EE

11 strana 11 / 73 ydání: 5 Rozhodnutí Komise 2012/463/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2012/464/EU ze dne Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne ařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne ve znění nařízení Komise (EU) č. 1236/2013 rováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne ařízení Komise (EU) č. 1236/2013 ze dne ormativní dokument kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU a 2011/314/EU o technických specifikacích pro interoperabilitu. kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla nákladní vozy železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla nákladní vozy železničního systému v Evropské unii a o změně nařízení Komise (EU) č. 321/2013 Subsystém EE EE 5.4 ředpisy ČD, SŽDC apod. ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 ČD T 200/1, od 1989 ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. Funkční zkoušky reléového staničního zabezpečovacího zařízení ČD T 200/2, od 1989 ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. Funkční zkoušky automatického bloku 1 symbol (povinné) nebo (volitelné)

12 strana 12 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 ČD Z 2, ředpis pro obsluhu přejezdových změna 1, od 2001 zabezpečovacích zařízení Z 11 ředpis pro obsluhu rádiových Účinnost od zařízení ČD Ž 11 Železniční přejezdy a přechody Směrnice SŽDC GŘ č. 16/2005 Účinnost od Směrnice SŽDC GŘ č. 28/2005 Účinnost od Směrnice SŽDC č. 30 Směrnice SŽDC č. 34/2007 Účinnost od Směrnice SŽDC č. 35/2010 Účinnost od Změna č. 1, účinnost Směrnice SŽDC č. 36/2008 Účinnost od SŽDC (ČD) Op 16 Účinnost od Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. května 2011) Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel ředpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci EE

13 strana 13 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 SŽDC (ČD) S 3 Železniční svršek ve znění Změny č. 1, čj.: S 36956/11-OTH Účinnost od SŽDC (ČD) S 3/2 Bezstyková kolej Účinnost od SŽDC (ČD) D1 Účinnost od Dopravní a návěstní předpis SŽDC D3 Účinnost od SŽDC (ČD) M 21 Účinnost od SŽDC (ČD) SR 5 (S) Účinnost od SŽDC (ČD) SR 103/1 (S) Účinnost od SŽDC (ČD) T 108 Účinnost od Změna č. 1 účinnost od Změna č. 2 účinnost od Změna č. 3 účinnost od SŽDC (ČD) T 120 Účinnost od Změna č. 1 účinnost od SŽDC (ČSD) T 200 Účinnost od SŽDC Ž 8 ředpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. července 2013) ředpis pro staničení železničních tratí Služební rukověť. Určování zatížitelnosti železničních mostů Služební rukověť. Seznam vzorových listů železničního svršku Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení ředpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků ředpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu ástupiště na drahách celostátních, regionálních a vlečkách /

14 strana 14 / 73 ydání: 5 ormativní dokument Subsystém ovinné/ olitelné 1 okyn provozovatele oužití písku pro trakční účely dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č.1/2008, č.j /08-OAE, , novelizace 09/2008 ové opatření Ř O12 č.j. 1970/08-O12 Účinnost od zvýšení bezpečnosti provozu, ČD, a.s., Odbor kolejových vozidel 5.5 Technické normy ČS E ydána: Datum zrušení: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 řenosné hasicí přístroje - Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky ortable fire extinguishers Construction, resistance to pressure, mechanical tests E 3-3:1994 ČS E ydána: Datum zrušení: E 3-6:1995 amended in 1999 řenosné hasicí přístroje Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle E 3 část 1 až část 5 ortable fire extinguishers art 6: rovisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with E 3 part 1 to part 5 2 symbol (povinné) nebo (volitelné) 3 symbol nebo (národní)

15 strana 15 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E A ydána: E 3-7:2004 řenosné hasicí přístroje Část 7: lastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody ortable fire extinguishers art 7: Characteristics, performance requirements and test methods ČS E 81-40, část ydána: Oprava Opr.1 ydána: Oprava Opr. 2 ydána: ČS E 81-41, část ydána: Oprava Opr.1 ydána: ČS E ydána: Změna A1 ydána: Oprava Opr.1 ydána: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - art 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - art 41: ertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - řístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace Safety rules for the construction and installations of lifts - art 70: articular applications for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability

16 strana 16 / 73 ydání: 5 ČS E A ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: E 286-3:1994 ČS E ydána: E 286-4:1994 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž Safety of escalators and moving walks - art 1: Construction and installation Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: ředpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků Safety of escalators and moving walks - art 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: řipojovací oblý závit Respiratory protective devices - Threads for facepieces - art 1: Standard thread connection Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. art 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. art 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock

17 strana 17 / 73 ydání: 5 ČS E ydána: Datum zrušení: E 401:1994 ČS E ydána: E 402:2003 ČS E ydána: E 403:2004 ČS E ISO ydána: Oprava: Opr 1 ydána: ČS E ISO ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Dýchací sebezáchranné prostředky. Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem. Únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (KO2). ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices for selfrescue - Self-contained closed -circuit breathing apparatus. Chemical oxygen (KO2) escape apparatus. Requirements, testing, marking Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained opencircuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni -ožadavky, zkoušení a značení Respiratory protective devices for selfrescue Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn Steels - Micrographic determination of the apparent grain size Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou Microstructure of cast irons - art 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2008)

18 strana 18 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E ISO ydána: ISO 1101 Geometrické specifikace výrobků (GS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení Geometrical roduct Specifications (GS) - Geometrical tolerancing -- Tolerances of form, orientation, location and run-out ČS E ydána: Zkoušení požární odolnosti Část 1: Základní požadavky Fire resistance tests, art 1: General requirements E :1999 ČS E ydána: ČS E 1990 A ed. A ydána: ČS E A ed.a ydána: ČS ISO ydána: Změna Amd.1 ydána: ČS ISO ydána: Světlo a osvětlení - ouzové osvětlení Ligting application - Emergency ligting ational Annex - Eurocode: Basis of structural design Annexe ationale - Eurocode: Bases de calcul des structures Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou Eurocode 1: Actions on structures - art 2: Traffic loads on bridges ibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: šeobecné požadavky Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to wholebody vibration - art 1: General requirements ibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: ibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz) Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to wholebody vibration - art 2: ibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)

19 strana 19 / 73 ydání: 5 Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 ČS E ISO ydána: Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace Steels - Determination and verification of the depth of carburized and hardened cases ČS E ydána: Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle enskyho-martense Determination of flash point - ensky- Martens closed cup method E ISO 2719:2002 ČS ISO ydána: Změna: Z1 ydána: ISO 2813:1998 ČS E ISO ydána: ČS E ISO ydána: E ISO 3381:2005 ČS E ISO ydána: E ISO 3740:2000 átěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20, 60 a 85 aints and varnishes Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20, 60 and 85 Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly Railway applications - Acoustics - Measurement of noise emitted by railbound vehicles Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel Railway applications - Acoustics - Measurement of noise inside railbound vehicles Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Směrnice pro užití základních norem Acoustic - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards.

20 strana 20 / 73 ydání: 5 ČS ISO ydána: ČS E ISO ydána: ČS ISO ydána: Změna Z1 ydána: Změna Amd.1 ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení Graphical symbols - Safety colours and safety signs - art 1: Design principles for safety signs and safety markings Ocel - Stanovení hloubky oduhličení Steels - Determination of depth of decarburization lasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla Část 2: Zkouška při teplotě okolí lastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - art 2: Ambient-temperature test / árodní 3 E ISO :1999 ČS ISO ydána: ISO 4967, metoda A ČS E ISO ydána: ISO :1996 ISO :2006/Am1:2011 Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení Steel - Determination of content of nonmetallic inclusions - Micrographic method using standard diagrams ibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: šeobecné požadavky Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to handtransmitted vibration - art 1: General requirements Reakce na požární zkoušky Stanovení šíření plamene Část 2. Stranové šíření u produktů ve svislé poloze Reaction to fire tests - Spread of flame - art 2: Lateral spread on building products in vertical configuration

21 strana 21 / 73 ydání: 5 ČS E ISO ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 lasty ývoj dýmu Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře lastics - Smoke generation - art 2: Determination of optical density by a single-chamber test E ISO : 1998 ČS E ISO ydána: ČS ISO 7000: ydána: ČS ISO ydána: ČS E ISO ydána: Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda Metallic materials - Brinell hardness test - art 1: Test method Grafické značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis Grafické značky - eřejné informační značky Graphical symbols - ublic information symbols Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky Graphical symbols Safety colours and safety signs Registered safety signs E ISO 7010:2003 ISO TR 7239:1984 ypracovanie a zásady používania verejných informačných značiek Development and principles for application of public information symbols ČS ISO ydána: Stlačený vzduch - Část 1: Znečištění a třídy čistoty Compressed air art 1: Contaminants and purity classes

22 strana 22 / 73 ydání: 5 ČS E ISO ydána: Oprava 1 ydána: GOST ČS E ydána: Zrušena: ČS E ydána: Oprava: 1 ydána: Zrušena: ČS E ydána: Zrušena: Subsystém ovinné/ olitelné 2 Systémy managementu kvality ožadavky Quality management systems - EE Requirements Construction and rolling stock clearance diagrams for the ussr railways of 1520 (1524) mm gauge Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty Metallic materials - Tensile testing - art 1: Method of test at ambient temperature Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho - Část 1: Zkušební metoda / a U vruby/ Metallic materials - Charpy impact test - art 1: Test method Kovové materiály. Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho. Část 2: Ověřování zkušebních strojů (kyvadlových kladiv) Metallic materials. Charpy impact test. art 2: erification of the testing E machine (pendulum impact) ISO Safety data sheet for chemical products - art 1: Content and order of sections ČS E A ydána: ČS E 2081+A1 ydána: E 12081:2007 Železniční aplikace - ápravová ložiska - alivá ložiska Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings Železniční aplikace - ápravová ložiska - lastická maziva Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases / árodní 3

23 strana 23 / 73 ydání: 5 ČS E A ydána: Subsystém ovinné/ olitelné 2 / árodní 3 Železniční aplikace - ápravová ložiska - Zkouška výkonnosti Railway applications - Axleboxes erformance testing Annex 6 E 12082: A1:2010 ČS E ydána: pre ČS E ydána: ČS E ydána: ČS E ydána: Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíjecí zařízení - ožadavky a metody zkoušení Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers Requirements and test methods Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: nitřní pracovní prostory Light and lighting - Lighting of work places - art 1: Indoor work places Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: enkovní pracovní prostory Lighting of work places - art 2: Outdoor work places Železniční aplikace - evnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy) Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - art 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons)

OSTATNÍ DOKUMENT OD0502I

OSTATNÍ DOKUMENT OD0502I OSTATÍ DOKUMET OD0502I ormativní dokumenty strana 1 / 90 ydání: 8 OSTATÍ DOKUMET OD0502I ormativní dokumenty Jméno a funkce Datum odpis Zpracoval: Ing. Alena ovopacká IO/MK 26.08.2015 Odpovídá: Ing. Alena

Více

16.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 97/11

16.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 97/11 16.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 97/11 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ,, a.s. www.cdvuz.cz VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Česká železnice v roce 2030 Požadavky na vysokorychlostní železniční systém a jeho strukturální subsystémy z pohledu interoperability

Více

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu)

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) L 37/74 Úřední věstník Evropské unie 10.2.2010 IV (Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí

Více

Český normalizační institut Czech Standards Institute TNK 141. Železnice. Seminář ACRI

Český normalizační institut Czech Standards Institute TNK 141. Železnice. Seminář ACRI TNK 141 Železnice Obor působnosti Český normalizační institut Normalizace v oblasti železnic, s výjimkou elektrických a elektronických zařízení, včetně předměstské a městské dopravy, se zaměřením na vozidla

Více

Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, Karel Beneš

Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, Karel Beneš K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě X Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, 20.5.2015 Karel Beneš Kompatibilita mezi KO a drážními

Více

Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel - aktuální stav, evropské aktivity s vazbou na ČR

Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel - aktuální stav, evropské aktivity s vazbou na ČR 7. konference - Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici Aktuální výzvy moderního řízení železniční dopravy a zajištění její bezpečnosti Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel -

Více

Dynamický zkušební stav (DZS)

Dynamický zkušební stav (DZS) Jiří Soukup 1, Armin Delong 2 Dynamický zkušební stav (DZS) Klíčová slova: akreditované zkoušky, zkoušky kolejových vozidel, zkušební ložiskový stav, zkoušky součástí železničního svršku, Výzkumný ústav

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Květen 2011 Železniční aplikace Brzdění Ventil potrubního zrychlovače ČSN EN 15612+A1 28 4057 Railway applications Braking Brake pipe accelerator valve Applications

Více

ACRI Akademie. CTN ACRI v procesu tvorby norem pro kolejová vozidla a železniční svršek. Praha 4. května Ing. Jan Lutrýn

ACRI Akademie. CTN ACRI v procesu tvorby norem pro kolejová vozidla a železniční svršek. Praha 4. května Ing. Jan Lutrýn ACRI Akademie Praha 4. května 2011 CTN ACRI v procesu tvorby norem pro kolejová vozidla a železniční svršek Ing. Jan Lutrýn Úkoly CTN v oblasti norem pro kolejová vozidla a železniční svršek (141) Zajištění

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ IV. Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.. ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5 List 1 z 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 28. července 2006

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 28. července 2006 8.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 344/1 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. července 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.020;93.100 Říjen 1998 Železniční zabezpečovací zařízení ČSN 34 2614 Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů Railway Signalling Equipment - Rules

Více

ACRI Akademie

ACRI Akademie ACRI Akademie - 8.4.2015 Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě CTN ACRI oblast TNK 126 Elektrotechnika v dopravě Ing.Přemysl Šolc, Ph.D. Činnost CTN ACRI v oblasti TKN126 CTN ACRI

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název opravovaného ČOS 999921, 2. vydání BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Oprava č. 1 Část č. 1 kapitola

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Prosinec 2011 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595+A1 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.040 2004 Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 -

Více

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM)

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ O SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODĚ (CSM) 1. - účel? (cíle, politika - společné bezpečnostní cíle CST) - stanovení CSM, - CSM usnadní přístup na trh pro služby železniční dopravy, a) 352/2009 Účel 1. Toto nařízení stanoví společnou bezpečnostní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb., vyhlášky č. 326 /2011 Sb. a vyhlášky č. 2/2014 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 31.160; 33.040.30 2002 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 khz až 148,5 khz - Část 4-1: Oddělovací filtry nízkého napětí - Kmenová specifikace Březen

Více

Traffic light signals. Technical and functional requirements. Part 1: Traffic light signals for traffic control

Traffic light signals. Technical and functional requirements. Part 1: Traffic light signals for traffic control ČESKÁ NORMA ICS 93.080.30;13.200 Únor 1997 Světelná signalizační zařízení Technické a funkční požadavky Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu ČSN 36 5601-1 Traffic light

Více

Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002

Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES

Více

ACRI Akademie

ACRI Akademie ACRI Akademie - 12.5.2016 Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě CTN ACRI oblast TNK 126 Elektrotechnika v dopravě Ing.Přemysl Šolc, Ph.D. Činnost CTN ACRI v oblasti TNK 126 CTN ACRI

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

Hodnocení vodicích vlastností lokomotivy v obloucích velmi malých poloměrů podle nové vyhlášky UIC 518:2009

Hodnocení vodicích vlastností lokomotivy v obloucích velmi malých poloměrů podle nové vyhlášky UIC 518:2009 Vědeckotechnický sborník ČD č. 29/1 Jaromír Zelenka 1 Hodnocení vodicích vlastností lokomotivy v obloucích velmi malých poloměrů podle nové vyhlášky UIC 518:9 Klíčová slova: vodicí vlastnosti lokomotivy,

Více

Problematika KO ve vztahu k aktuálním evropským aktivitám ZČU Plzeň, Karel Beneš

Problematika KO ve vztahu k aktuálním evropským aktivitám ZČU Plzeň, Karel Beneš K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XI Problematika KO ve vztahu k aktuálním evropským aktivitám ZČU Plzeň, 25.5.2016 Karel Beneš Evropa Legislativa Interoperabilita - TSI CCS (Rozhodnutí

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více

Nově přijatá a připravovaná TSI

Nově přijatá a připravovaná TSI Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Radek Čech ACRI Akademie 2011, Praha, 04.05.2011 RISC Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost zřízený na základě směrnice 2008/57/ES

Více

Technické normy v působnosti TNK 141 Železnice CTN ACRI Ing. Jan Lutrýn / Ing. Danuše Marusičová

Technické normy v působnosti TNK 141 Železnice CTN ACRI Ing. Jan Lutrýn / Ing. Danuše Marusičová Technické normy v působnosti TNK 141 Železnice CTN ACRI Ing. Jan Lutrýn / Ing. Danuše Marusičová Seminář ACRI Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Praha, 12.5.2016 Centrum technické

Více

Transformace technické normalizace v České republice a její dopad do železničního sektoru

Transformace technické normalizace v České republice a její dopad do železničního sektoru Danuše Marusičová 1 Transformace technické normalizace v České republice a její dopad do železničního sektoru Klíčová slova: technická normalizace, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení Příloha 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení 1 Směrnice SŽDC 3/2003 Přechodné ubytování zaměstnanců státní organizace

Více

Z á p i s ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 21.6.2012 v budově ÚNMZ Praha

Z á p i s ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 21.6.2012 v budově ÚNMZ Praha Z á p i s ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 21.6.2012 v budově ÚNMZ Praha Přítomni: Ing. Bedřichová, Ing. Müller, Ing. Sláma CSc., Ing. Devera, Ing. Kalábová, Ing. Šašinková, CSc.,

Více

5145/11 ADD 1 ps 1 DG C I

5145/11 ADD 1 ps 1 DG C I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. ledna 2011 (OR. en) 5145/11 ADD 1 TRANS 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská Komise Datum přijetí: 7. ledna 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět: Předloha

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Září 2009 Železniční aplikace Brzdění Protismyková ochrana kola ČSN EN 15595 28 4043 Railway applications Braking Wheel slide protection Applications ferroviaires Freinage

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce:

Více

Aplikace novelizované ČSN v oblasti měření a hodnocení GPK

Aplikace novelizované ČSN v oblasti měření a hodnocení GPK Aplikace novelizované ČSN 7 660 v oblasti měření a hodnocení GPK České dráhy, as, wwwcdcz Technická ústředna Českých drah, wwwtucdcz ČSN 7 660 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 2004 Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky ČSN EN 593 13 3901 Prosinec Industrial valves - Metallic butterfly valves Robinetterie industrielle - Robinets

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: MANATECH CZ, s. r. o. Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Více

Evropské normy a technické specifikace pro interoperabilitu

Evropské normy a technické specifikace pro interoperabilitu Výroční setkání představitelů ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHU PRŮMYSLU Štiřín 8. listopadu 2012 Evropské normy a technické specifikace pro interoperabilitu Ing. Danuše Marusičová TSI & technické normy Od vydání TSI

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.280; 45.060.01; 33.100.01 2001 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo ČSN EN 50121-3-1 33 3590 Červen Railway

Více

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY Jiří HAVLÍK Ing. Jiří HAVLÍK, DT výhybkárna a mostárna a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov Anotace V oddělení výzkumu a vývoje firmy jsou řešeny úkoly zejména z

Více

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb. Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12080:1998. Evropská norma EN 12080:1998 má status české technické normy.

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12080:1998. Evropská norma EN 12080:1998 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.100.20; 45.040 Únor 1999 Železniční aplikace Nápravová ložiska Valivá ložiska ČSN EN 12 080 28 0530 Railway applications Axleboxes Rolling bearings Applications ferroviaires

Více

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Seminář Czech Raildays, Ostrava, 17.06. 2008 SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Zdeněk MALKOVSKÝ 1, Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice řešení pasivní bezpečnosti

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

VLIV INTEROPERABILITY NA SYSTÉMY ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

VLIV INTEROPERABILITY NA SYSTÉMY ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY VLIV INTEROPERABILITY NA SYSTÉMY ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY František FRÝBORT, Karel VIŠNOVSKÝ Ing. František FRÝBORT, AŽD Praha s.r.o, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 Ing. Karel VIŠNOVSKÝ, AŽD Praha s.r.o.,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Květen 2011 Železniční aplikace Brzdění Rozváděče a vypínače brzdy ČSN EN 15355+A1 28 4042 Railway applications Braking Distributor valves and distributor-isolating

Více

ČESKÁ NORMA ICS 17.140.10 Září 1996 ČSN ISO 3743-2

ČESKÁ NORMA ICS 17.140.10 Září 1996 ČSN ISO 3743-2 ČESKÁ NORMA ICS 17.140.10 Září 1996 Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody

Více

idt EN ISO 3746:1995

idt EN ISO 3746:1995 ČESKÁ NORMA ICS 17.140.10 Říjen 1996 Akustika URČENÍ HLADIN AKUSTICKÉHO ČSN VÝKONU ZDROJŮ HLUKU POMOCÍ ISO 3746 AKUSTICKÉHO TLAKU - Provozní metoda měření ve volném poli nad odrazivou rovinou 01 1606 idt

Více

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D.

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. ACRI Akademie Praha 4. května 2011 CTN ACRI TNK 126 Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. Zajištění: Úkoly CTN ACRI v oblasti TNK 126 - Elektrotechnika v dopravě - tvorby českých technických

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09 Stránka 1 z 3 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09 Výrobek identifikační kód typu Typové označení Zamýšlené pouţití Výrobce Výrobna Zplnomocněný zástupce Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 999921 2. vydání, Oprava 1 BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY. 2. Oprava č. 2. Část č.

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Materiálová zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň 2. Dynamická zkušebna Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň korespondenční adresa:

Více

VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ

VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci zvláštního vozidla kategorie SS Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ Ing. Bohuslav Puda, DT výhybkárna a mostárna, Prostějov 1. Úvod Vývoj štíhlých výhybek a výhybek pro vysokorychlostní tratě je jedním z hlavních úkolů oddělení výzkumu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.50; 29.280 Září 2011 Drážní zařízení Pevná trakční zařízení Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních

Více

Zápis ze zasedání TNK

Zápis ze zasedání TNK Zápis ze zasedání TNK 61. zasedání TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu, které se konalo 13. a 14. května 2015 ve firmě Ammann Nové

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 2006 Železniční aplikace - Boční vstupní systémy ČSN EN 14752 28 0326 Srpen Railway applications - Bodyside entrance systems Applications ferroviaires - Systèmes de

Více

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Strana 1 z celkového počtu 14 stran Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Einfache unbefeuerte Druckbehälter für Luft oder Stickstoff - Teil 4: Druckbehälter aus

Einfache unbefeuerte Druckbehälter für Luft oder Stickstoff - Teil 4: Druckbehälter aus ČESKÁ NORMA ICS 23.020.30;45.060.10 Březen 1996 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými Objednavatel: Výrobce: PRINOTH AG/SPA, Brennerstraße 34, I-39049 Sterzing/Vipiteno, Italy Název a typ:

Více

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG1. Oblast: ELEKTRONICKÉ VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ (EFC) Zkrácený název: ZKUŠEBNÍ POSTUPY 2. Norma číslo:

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG1. Oblast: ELEKTRONICKÉ VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ (EFC) Zkrácený název: ZKUŠEBNÍ POSTUPY 2. Norma číslo: POPIS STANDARDU CEN TC278/WG1 Oblast: ELEKTRONICKÉ VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ (EFC) Zkrácený název: ZKUŠEBNÍ POSTUPY 2 Norma číslo: 14907-2 Norma název (en): RTTT EFC - TEST PROCEDURES FOR USER AND FIXED EQUIPMENT

Více

UNIVERZITA. PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedra dopravních prostředků a diagnostiky. Oddělení kolejových vozidel

UNIVERZITA. PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedra dopravních prostředků a diagnostiky. Oddělení kolejových vozidel UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravních prostředků a diagnostiky Oddělení kolejových vozidel Dislokované pracoviště Česká Třebová Slovanská 452 56 2 Česká Třebová www.upce.cz/dfjp

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.20; 91.140.60 Duben 2009 ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody Fire protection of buildings Cable line Sécurité des bâtiments contre l,incendie Ligne de

Více

ČESKÁ NORMA MDT :620.1:62-777:614.8 Květen 1995 ČSN EN 402

ČESKÁ NORMA MDT :620.1:62-777:614.8 Květen 1995 ČSN EN 402 ČESKÁ NORMA MDT 614.894.41.7:620.1:62-777:614.8 Květen 1995 Dýchací sebezáchranné prostředky. AUTONOMNÍ DÝCHACÍ PŘÍSTROJE S OTEVŘENÝM OKRUHEM NA TLAKOVÝ VZDUCH S OBLIČEJOVOU MASKOU NEBO ÚSTENKOU. Požadavky,

Více

ACRI akademie seminář Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě

ACRI akademie seminář Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě ACRI akademie seminář Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Aplikace požadavků normy CEN/TS 45545 Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů Daniel Kudláček Praha 10. května

Více

Informace o aktuálním stavu změn v drážní legislativě

Informace o aktuálním stavu změn v drážní legislativě Informace o aktuálním stavu změn v drážní legislativě Danuše Marusičová ACRI Akademie seminář Technické normy pro tramvajovou dopravu Praha, 14.1.2015 Stav změn v drážní legislativě Legislativa ČR Legislativa

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

ČSN ISO

ČSN ISO ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.140.20; 21.200 2003 Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem ČSN ISO 8579-1 01 4660 Květen Acceptance code for gear units

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více

Pokyn pro uvádění subsystémů transevropského a evropského železničního systému, které jsou součástí železniční dopravní cesty, do provozu

Pokyn pro uvádění subsystémů transevropského a evropského železničního systému, které jsou součástí železniční dopravní cesty, do provozu Pokyn pro uvádění subsystémů transevropského a evropského železničního systému, které jsou součástí železniční dopravní cesty, do provozu I. Úvod 1. Tento pokyn stanoví postup pro uvádění do provozu strukturálních

Více

ZPRÁVY PRO SBĚRNICI CAN OPEN

ZPRÁVY PRO SBĚRNICI CAN OPEN POPIS STANDARDU CEN TC 278 / WG 3 Oblast VEŘEJNÁ DOPRAVA Zkrácený název: ZPRÁVY PRO SBĚRNICI CAN OPEN Herma číslo: ENV 13149-6 Norma název (en): PUBLIC TRANSPORT ROAD VEHICLE SCHEDULING AND CONTROL SYSTEMS

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

Ventil zpětný A30 DN 10 50, Pp 20 MPa Piston check valve A30 DN 10 50, Pp 20 MPa

Ventil zpětný A30 DN 10 50, Pp 20 MPa Piston check valve A30 DN 10 50, Pp 20 MPa DN 10 50, Pp MPa DN 10 50, Pp MPa Použití Samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména primárních,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Květen 2011 Železniční aplikace Dvojkolí a podvozky Nápravy hnacích dvojkolí Metoda návrhu ČSN EN 13104+A1 28 0514 Railway applications Wheelsets and bogies Powered

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNCKÁ NORMA CS 29.120.50; 29.280 Červenec 2003 Drážní zařízení Pevná trakční zařízení Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami ČSN

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 EN 1090-1 Požadavky nové normy a její vztah k současné P Group Legislativní požadavky Construction Product

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let AŽD Praha Automatizované systémy v drážní dopravě Pohled do budoucnosti 10+ let Inovace& Železnice Praha, 13. prosince 2016 Zdeněk CHRDLE Generální ředitel, AŽD Praha Co říká Bílá kniha dopravní politiky

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.180.99; 91.140.90 2002 Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 2: Poháněné schodiš»ové výtahy pohybující

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

Aktuální informace z EU a Budoucí rozvoj CCS v železniční dopravě

Aktuální informace z EU a Budoucí rozvoj CCS v železniční dopravě AŽD Praha Aktuální informace z EU a Budoucí rozvoj CCS v železniční dopravě TECHNOLOGICKÝ FORECAST Interoperabilita železniční infrastruktury 19. ledna 2017 Vladimír KAMPÍK Ředitel pro evropské záležitosti,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Prosinec 2016 Železniční aplikace Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.040 Srpen 2009 Železniční aplikace Dvojkolí a podvozky Nápravy Požadavky na výrobek ČSN EN 13261 28 0522 Railway applications Wheelsets and bogies Axles Product requirements

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více