MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU"

Transkript

1 ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 91785/ Zápis a usnesení z 18. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: ve hod Místo konání schůze: zasedací místnost Rady Přítomni: Radka Karbánová, Josef Tvarůžek, Ing. Leopold Písek, Karel Nový, Tomáš Kubát, Stanislav Doskočil, Martin Helcl, Petr Karabec Omluveni: Ing. Růžena Vrbová, Ing. Václav Jakubík, Ing. Tibor Dobrovolný Neomluveni: 0 Hosté: Ing. Vlastimil Habětínek, Ing. Pavol Vančo, Vladimír Havlíček Schůzi řídil: Josef Tvarůžek, místopředseda komise Na počátku schůze přítomno 8 členů komise z celkového počtu 11. Konstatováno, že komise je usnášeníschopná. Komise schválila následující program: 1) Úvod, schválení programu I.) A) rozhodnutí vedoucího odboru SM B) doporučení vedoucího odboru SM pro rozhodnutí RM C) doporučení vedoucího odboru SM pro doporučení RM a rozhodnutí ZM II.) a) Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemky a stavba b) Prodej nemovitých věcí z majetku města pozemky c) Podání právnické osoby d) Další právní jednání a záležitosti uznání bezdůvodného obohacení e) Záměr na pronájem nemovitých věcí části pozemků f) Zřízení služebnosti inženýrských sítí na nemovitých věcech v majetku města Chebu g) Změny usnesení Rady města Chebu 2) Různé 3) Závěr K bodu 1) Program schválen bez připomínek všemi členy komise MBaD Str. 1/17

2 Bod I.) A) schvaluje v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Cheb číslo 10/2014, Přílohou č. 1, části Pracovní náplň odboru správy majetku odst. 4.1, písm. b) uzavření nájemní smlouvy k bytu se žadateli ze schválených pořadníků a seznamů, po projednání v komisi MBaD k sociálnímu bytu číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2369, v ulici K Viaduktu, č. o. 8, který je součástí pozemku par. č. st. 6573/8 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 35,31 m 2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 2,30 m 2 ), s manželi, nar. a, nar., trvalý pobyt obou,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez povinnosti složení jistiny, B) doporučuje RM Návrh usnesení Rada města Chebu A) s c h v a l u j e 1. změnu usnesení RM č. 341/11/2015 ze dne pod bodem I, odst. 2., kterým bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy s, nar., k bytu číslo na adrese Kamenná 217/6 spočívající ve změně doby nájmu z původní doby určité na 1 rok na novou dobu neurčitou, 2. na základě výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 1139, v ulici Sadová, č.o. 7, který je součástí pozemku par. č. st v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 60,52 m2 (včetně sklepní kóje o velikosti 2,80 m2), s manželi, nar. a, nar., trvalý pobyt,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 48 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši 1 měsíčního nájemného z podlahové plochy bytu, 3. na základě výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2003, v ulici Šlikova, č.o. 16, který je součástí pozemku par. č. st. 1688/1 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+3 s příslušenstvím, o podlahové ploše 107,77 m2 (včetně sklepní kóje 3,20 m2), se společnými nájemci, nar., trvalý pobyt,. a, nar., trvalý pobyt,., na dobu určitou Str. 2/17

3 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši Kč/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, 4. uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru sloužícímu podnikání č. 302, v domě v Chebu, č.p. 505, který je součástí pozemku par. č. st. 150 v k.ú. Cheb, Kostelní, č.o.5, v k.ú. Cheb, situovaného v 2. nadzemním podlaží 1 místnost o celkové výměře 33,10 m2, se spol. Yabirinth s.r.o., IČO , se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 513/12, Cheb, zastoupenou jednatelem Romanem Frajtem, za roční nájemné sjednané dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 806 Kč/m2/rok), které může být navyšováno každoročně indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako skladové prostory pro internetové knihkupectví, 5. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 301, v domě v Chebu, č.p. 1566, který je součástí pozemku par. č. st v k.ú. Cheb, v ulici Evropská, č.o. 41, situovaného v 1. nadzemním podlaží, 6 místností o celkové výměře 165,5 m2, se společností AESCULUS v.o.s., IČO , se sídlem Evropská 1566/41, Cheb, zastoupenou Ing. Jindrou Papežovou, společníkem za roční nájemné ve výši Kč bez DPH (z toho 1 místnost prodejní plochy o celkové výměře 44 m2 za roční nájemné ve výši 1048 Kč/ m2/rok, 1 místnost kancelář o celkové výměře 18 m2 za roční nájemné ve výši 806 Kč/ m2/rok a 4 místnosti sloužící jako zázemí provozovny o celkové výměře 103,5 m2 za roční nájemné ve výši 534Kč/ m2/rok, vše bez DPH) stanovené v souladu s přílohou č. 1 Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu č. 46/2012 v platném znění, které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro účel využití jako lékárna se zázemím, 6. uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání č. 313, v domě v Chebu, č.p. 509, který je součástí pozemku par. č. st. 142 v k.ú. Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 8, situovaného v 2. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 17,40 m2 s, IČO , se sídlem Cheb, Americká 297/10, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 725,40 Kč/m2/rok), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce, pro účel užívání jako kancelář pro správu bytů, velkoobchod, maloobchod, 7. uzavření smlouvy na výpůjčku volného nebytového prostoru č. 319, v domě v Chebu, č.p. 507, který je součástí pozemku st.p.č. 148 v k.ú. Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.o. 6, situovaného ve 2. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 18,00 m2, se Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvkové organizace, IČO , se sídlem Pastýřská 4, Cheb, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro účel využití jako Centrum rozvoje pěstounské péče, 8. uzavření smlouvy na výpůjčku nemovitostí budov a pozemku, st.p.č. 2091, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 678 m2, jejíž součástí je budova v Chebu, č.p. 842, objekt k bydlení, v ulici Vrázova č.o. 6 a poz. p. č. 1393/10, zahrada o celkové výměře 154 m2, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, s Diecézní Charitou Plzeň, IČO , se sídlem Sady 5. května 348/8, Plzeň, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 14 dnů, pro účel využití příprava a zabezpečení předmětu výpůjčky k vybudování denního centra a ubytovny, 9. uzavření smlouvy na výpůjčku nemovitostí budov a pozemku, st.p. č. 1674/1, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 600 m2, jejíž součástí je budova v Chebu, č.p. 1643, jiná Str. 3/17

4 stavba, v ulici Žižkova č.o. 29 a par. č. 1438/70 o výměře 21 m2, manipulační plocha, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb s pobočným spolkem Autoklub Cheb v AČR, IČO , se sídlem Žižkova 3, Cheb zastoupeným předsedou Mirko Majerem s tím, že veškerou údržbu a opravy předmětu výpůjčky zajišťuje na své náklady vypůjčitel, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, pro účel využití zázemí a činnost Autoklubu Cheb v AČR, B) n e s o u h l a s í s obnovením nájemního vztahu k bytu číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 8, v ulici Šlikova, č. o. 11, který je součástí pozemku par. č. st. 209/2 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb podanou dne , nar., trvalý pobyt,, z důvodu aktuálního dluhu za část 08/2015 a 09/2015 (ke dni bez vyčísleného prodlení v celkové výši Kč) a z důvodu opakovaného pozdního placení nájemného a záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu a trvá na vyklizení a předání bytu do 1 měsíce po oznámení tohoto usnesení s tím, že po marném uplynutí lhůty k předání bytu budou oddělení právnímu předány podklady na podání žaloby o vyklizení bytu, C) doporučuje ZM Návrh usnesení Rada města Chebu d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t 1) uzavření splátkového kalendáře s a) nájemcem, nar., trvalý pobyt, na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy a prodlení v období 7/2015 a vyúčtování za rok 2013 a 2014 za byt č., Májová 105/29 v celkové výši ,31 Kč (z toho jistina Kč; dluh z prodlení ke dni je ,31 Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedená v 23 měsíčních splátkách ve výši Kč, poslední splátka ve výši Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; -sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, b) nájemcem, IČO: , se sídlem Cheb, Růžová 358/14 na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy a prodlení v období 06/ /2015 za nebytový prostor č. 501, Růžová 358/14 v celkové výši Kč (z toho jistina Kč; dluh z prodlení ke Str. 4/17

5 dni je Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedená v 9 měsíčních splátkách ve výši Kč, poslední splátka ve výši Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; -sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, c) s bývalým nájemcem, nar., trvalý pobyt, na vydání bezdůvodného obohacení a poskytnuté služby za období 01/ /2015 za užívání bytu číslo, Cheb, Sládkova 161/2 bez právního důvodu, v celkové výši ,14 Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni ve výši ,14 Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedena v 68 měsíčních splátkách ve výši Kč a 1 měsíční splátce ve výši 1.261,14 Kč, -sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, d) s bývalým nájemcem, nar., trvalý pobyt, na úhradu dluhu za období 01/ /2015 za byt číslo, Cheb, Slavice 2119/1 v celkové výši ,86 Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni ve výši ,86 Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedena v 19 měsíčních splátkách ve výši Kč a 1 měsíční splátce ve výši 2.746,86 Kč, s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení ZM uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat, -sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, 2) finanční vyrovnání za předčasné ukončení smlouvy o provedení vestavby bytové jednotky před sjednanou dobou bezplatného užívání bytu č., Cheb, na adrese K Nemocnici 793/40, bývalému nájemci, trvale bytem,, ve výši Kč, která byla vypočtena za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Materiál projednán en bloc Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Bod II. a) Záměr prodeje nemovitých věcí pozemky a stavba Katastrální území Cheb 1. pozemek parcelní číslo 1486/1 zastavěná plocha o výměře 578 m 2, jehož součástí je stavba č.p. 1817, a pozemek parcelní číslo 992/10 ostatní plocha o výměře 663 m 2 Str. 5/17

6 Odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb v současné době připravuje v souladu s usnesením porady Vedení města Chebu zápis č. 40/15, bod 1., ze dne , prodej níže uvedených nemovitých věcí: pozemek parcelní číslo st. 1486/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 578 m 2, jehož součástí je budova s č. p (P. Otakara 1), a pozemek parcelní č. 992/10 sportoviště a rekreační plocha o výměře 663 m 2, v katastrálním území Cheb, Vyjádření odboru ŠTaK: Zdůvodnění prodeje objektu Přemysla Otakara 1, odloučeného pracoviště MŠ Malé náměstí 2. Ředitelka MŠ se v posledních letech potýká se zmenšujícím se zájmem o předškolní vzdělávání v MŠ, především pak v objektu odloučeného pracoviště Přemysla Otakara 1. Dokáže organizovat výuku tak, že zájemce uspokojí docházkou dítěte do hlavní budovy. Roční provozní náklady mateřské školy Přemysla Otakara 1, Cheb: Média: Teplo 240,- tis. Kč Voda 33,- tis. Kč Elektřina 40,- tis. Kč Plyn 2,- tis. Kč Spotřební materiál 50,- tis. Kč Celkem 365,- tis. Kč Technický stav budovy Suterén budovy je vlhký V podkroví se nachází byt v době pronájmu se objevila plíseň ve dvou místnostech. Nepraktické je dovážení jídla do budovy z pracoviště Malé náměstí 2, nemoderní školní hřiště. V souvislosti s otevřením církevní MŠ (40 míst) a razantním snížením natality ve městě, neočekává odbor ŠTaK významný zájem o umístění předškolního dítěte do zařízení MŠ v této lokalitě. Doporučujeme odboru majetkoprávnímu prodej budovy. MaP navrhuje schválit záměr prodeje výše uvedených nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb, ve smyslu ustanovení 39 odst. 1), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich součástí a příslušenství. Pro: 3 Proti: 5 Zdržel se: - Přítomno: 8 Usnesení nepřijato doporučení komise: vzhledem k výsledku hlasování místopředseda komise konstatoval, že komise MBaD nedoporučuje schválit záměr prodeje výše uvedených nemovitých věcí Str. 6/17

7 b) Prodej nemovitých věcí z majetku města pozemky Katastrální území Cheb 2. pozemek parcelní číslo 3608 ostatní plocha o výměře 24 m 2 a pozemek parcelní číslo 3107 označený jako pozemek parcelní číslo 3107/2 travní porost část o výměře 404 m 2 dle GP č /2014 Jedná se pozemek v ulici Podhradská, pod areálem společnosti Lagarde spedition. Žadatel je spoluvlastníkem sousedící st.p.č a p.p.č Požadovanou parcelu užívá jako zahradu. V současné době jsou obě parcely pronajaty rodině žadatele za cenu Kč/rok. Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn od s předpokládaným datem sejmutí Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 380 Kč/m 2, tj. celkem Kč. V této lokalitě evidujeme realizovanou cenu z roku 2009 ve výši 225 Kč/m 2 (p.p.č. 3108). Pozemek leží mezi lokalitou Švédského vrchu (500 Kč/m 2 ) a Podhradem (ceny v rozmezí Kč/m 2 ). Odbor MaP navrhuje prodej žadateli za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP Katastrální území Podhoří u Chebu 3. pozemek parcelní číslo 69/1 ost. plocha díly a+b o celkové výměře 171 m 2, oddělené podle geometrického plánu č /2015 Pozemek v lokalitě Křížový kámen. Požádáno o prodej dvou částí pro účely vypořádání zabrané plochy a srovnání hranic pozemku p.č. 50/4. Vyznačené díly budou po zápisu GP sloučeny do pozemku p.č. 50/4. Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn ve dnech od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 300 Kč/m 2, což odpovídá cenám realizovaným v chatové oblasti Podhoří v posledních letech (poslední kupní smlouva byla takto uzavřena na prodej pozemku p.č. 22/30 podle usnesení ZM ze dne ). Náklady spojené s prodejem budou účtovány ve výši Kč. Odbor MaP navrhuje prodej žadateli za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP Str. 7/17

8 4. pozemek parcelní číslo 50/1 trvalý travní porost část oddělená jako pozemek p.č. 50/11 o výměře 402 m 2, pozemek parcelní číslo 69/1 ostatní plocha část oddělená jako pozemek p.č. 69/73 o výměře 47 m 2, vše podle geometrického plánu č /2015 Tyto pozemky vznikly zaměřením skutečného stavu oplocení vodohospodářského zařízení čerpací stanice Křížový kámen. Geometrický plán bude podkladem pro narovnání právního vztahu o prodej pozemku požádala společnost CHEVAK Cheb, a.s., a následnou legalizaci stavby. Souhlas s dělením pozemků byl vydán odborem stavebním a životního prostředí dne Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn ve dnech od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 300 Kč/m 2, Náklady spojené s prodejem budou účtovány ve výši Kč. Odbor MaP navrhuje prodej žadateli za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP 5. pozemek parcelní číslo 111/136 ost. plocha o výměře 27 m 2 Parcela vznikla rozdělením úzkého pruhu mezi chatovou osadou a pozemkem ve vlastnictví KSÚS. Geometrický plán byl zapsán s první kupní smlouvou v r Prodáno bylo postupně vlastníkům navazujících zahrad celkem 9 parcel. I v tomto případě žádá o prodej k rozšíření zahrady vlastník sousedních nemovitostí pozemků p.č. st. 168 a p.č. 111/84. Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn ve dnech od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta, s ohledem na charakter pozemku (úzký pruh bez přístupu, umístěný nad zářezem hlavní komunikace na Pomezí) na 60 Kč/m 2, což odpovídá realizovaným cenám za jiné parcely oddělené z původní p.p.č. 111/4. Náklady spojené s prodejem budou účtovány ve výši Kč. Odbor MaP navrhuje prodej žadateli za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP Str. 8/17

9 c) Podání právnické osoby žádost o úpravu kupní ceny Katastrální území Dolní Dvory 6. pozemek parcelní číslo 219/36 orná půda o nové výměře 3066 m 2, vzniklý podle geometrického plánu číslo /2015 sloučením dílu a o výměře 1776 m 2 pozemku p.č. 219/35 a dílu b o výměře 1290 m 2 původního pozemku p.č. 219/36 Usnesením ZM č. 183/10/2015 ze dne byl schválen prodej pozemku parcelní číslo 219/36 orná půda o nové výměře 3066 m 2, vzniklého podle geometrického plánu číslo /2015 sloučením dílu a o výměře 1776 m 2 pozemku p.č. 219/35 a dílu b o výměře 1290 m 2 původního pozemku p.č. 219/36 v katastrálním území Dolní Dvory, společnosti SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s.r.o. se sídlem Cheb Dolní Dvory, Průmyslový park 32/20, PSČ 35002, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč. Na návrh kupní smlouvy, doručený dne , reagoval kupující podáním ze dne , doručeným odboru MaP dne V dopise, jehož kopie je přílohou tohoto materiálu, jsou uvedeny důvody, týkající se charakteru prodávaného pozemku a záměru jeho využití kupujícím, pro které by podle mínění žadatele měla být výše navržené ceny revidována. Stanovená cena 490 Kč/m 2 je cenou, za kterou se obecně pozemky v Průmyslovém parku Cheb v posledních letech zpravidla prodávají, podle názoru kupujícího však v tomto případě nejde o plnohodnotný pozemek v průmyslové zóně. O podání společnosti SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s.r.o. bylo dne informováno vedení města. Podle zápisu z PoVe č. 40/15 vedení doporučilo předložit věc orgánům města s nesouhlasným stanoviskem. Zaměřený pozemek je situován u komunikace, s možností napojení na sítě z I. etapy výstavby Průmyslového parku a jeho velikost nevylučuje ani umístění menší provozovny typu PRACANT, ESTO Cheb nebo Inko KV na okraji zóny v Hradišti. Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP d) Další právní jednání a záležitosti uznání bezdůvodného obohacení Katastrální území Cheb 7. pozemek parcelní číslo st. 39 Str. 9/17

10 Zastupitelstvo města Chebu schválilo usnesením ZM č. 155/9/2015 ze dne úplatné nabytí nemovité věci stavby bez čp/če na pozemku parcelní číslo st. 39 v katastrálním území Skalka u Chebu za cenu Kč do vlastnictví města Chebu. Jedná se o vyhlídkový pavilon Egerwarte, který má být jedním z významných turistických cílů v rámci projektu Krajinné výstavy Cheb Smlouva se státním podnikem Lesy České republiky, byla zavkladována v katastru nemovitostí dne s právními účinky vkladu ke dni Lesy České republiky se obrátily na město Cheb s požadavkem o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 5.787,60 Kč, který odůvodňují neoprávněným převodem pozemku pod předmětnou stavbou do vlastnictví města Cheb notářským zápisem č. NZ 157/2004 ze dne Výše bezdůvodného obohacení je stanovena dle znaleckého posudku č /2015 ze dne Stejným znaleckým posudkem byla rovněž odhadnuta cena obvyklá stavby vyhlídkového pavilonu Egerwarte, která byla nižší oproti nabídkové ceně ve výši Kč, do které státní podnik Lesy České republiky zahrnul i veškeré náklady vynaložené na předchozí opravy pavilonu Egerwarte a náklady na zajištění podkladů k realizaci jeho prodeje. Tuto nabídkovou cenu se město Cheb rozhodlo akceptovat zejména s ohledem na tehdejší plánovaný rozvoj projektu Krajinné výstavy. Město Cheb pozemek pod stavbou nijak nevyužívalo, vlastníkovi stavby nijak nebránilo v užívání stavby a ani neinkasovalo od vlastníka stavby po celou dobu vlastnictví pozemku žádné nájemné. Vzhledem k uvedenému se město Cheb chovalo v tomto případě pouze jako tzv. evidenční vlastník. Státní podnik Lesy České republiky měl předmětnou stavbu pavilonu Egerwarte zapsanou na svém listu vlastnictví, avšak fakticky s ní rovněž nehospodařil a ke své činnosti ji nevyužíval a nepotřeboval. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje odbor MaP požadavku státního podniku Lesy České republiky o vydání bezdůvodného obohacení nevyhovět s odkazem, že požadované bezdůvodné obohacení (došlo-li vůbec ze strany města Cheb k němu) ve výši 5.787,60 Kč bylo Státnímu podniku Lesy České republiky vydáno již v rámci úhrady nabídkové kupní ceny za pavilon Egerwarte. Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP e) Záměr na pronájem nemovitých věcí částí pozemků Pozemky v katastrálním území Chebu Dne byla přijata žádost o prodloužení stávající nájemní smlouvy č. 1994/06/Soukr. uzavřené za účelem umístění plakátovacích ploch se společností RENGL, s. r. o., se sídlem Liberec 14 - Ruprechtice, Zákopnická 354, PSČ , IČ , účinné od 1. února 2006 do 31. ledna 2016 o dalších 10 let. Str. 10/17

11 Tato žádost byla projednána ve Vedení města Chebu dne a doplňující informace byly předloženy Vedení města Chebu dne Předpokládá se schválení podmínek výběrového řízení na jediného provozovatele výlepových ploch v Chebu a jeho následné vyhlášení. Do doby účinnosti nového smluvního vztahu, který bude uzavřen s vítězem budoucího výběrového řízení je třeba překlenout dobu od ukončení platnosti stávající nájemní smlouvy společností RENGL, s. r. o. (dne ) do doby udržitelnosti dotovaného projektu Rekonstrukce pěší zóny Cheb, kdy tato udržitelnost končí dne tak, aby informační služba na výlepových plochách byla pro občany a návštěvníky Chebu kontinuálně zachována. Uzavření nového smluvního vztahu podle výsledků budoucího výběrového řízení se předpokládá k Stanovisko odboru MaP Odbor MaP navrhuje schválit usnesení tak, jak je předloženo. Vedoucí odboru MaP informoval komisi MBaD o záměru vedení města sjednotit realizaci komerční činnosti konané nájemci formou výlepu reklamních plakátů a tiskovin s jediným nájemcem. Za tím účelem bude v lednu 2016 vyhlášeno výběrové řízení. Členové komise byli seznámeni s tím, že stávajícím nájemcům bude v měsíci prosinci 2015 odeslána výpověď z nájemních vztahů. Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP f) Zřízení služebností inženýrských sítí na nemovitých věcech v majetku města Chebu 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v celkové délce 1,7 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 2305/1, v katastrálním území a obci Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. 627/5, v katastrálním území a obci Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: vlastník oprávněného pozemku p. č. 627/5, k. ú. Cheb. Žadatelem je současný vlastník, trvale bytem,. Důvod: umístění a provozování vodovodní přípojky pro p.p.č. 627/5 ve vlastnictví žadatele. Str. 11/17

12 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v celkové délce 3,3 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 1284/21, v katastrálním území a obci Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. st. 1965/2, jehož součástí je budova bez čp/če, v katastrálním území a obci Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: vlastník oprávněného pozemku p. č. st. 1965/2, jehož součástí je budova bez čp/če, k. ú. Cheb. Žadatelem je současný vlastník, trvale bytem,. Důvod: umístění a provozování vodovodní přípojky pro p.p.č.st. 1965/2 ve vlastnictví žadatele. 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 5 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 353/1 v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MARTIA a.s., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (2.000 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MARTIA a.s., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ Důvod: kabelové vedení NN v rámci stavby: Komorní Dvůr, Cheb, pč 496/21 knn. 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění a provozování dešťové kanalizace v délce 12 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2479/6, pozemku parcelní č. 2479/2, pozemku parcelní č. 2479/12 a pozemku parcelní č. 2478/14, v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněné ze služebnosti manžele., nar., a, nar., oba bytem,. Žadatelé zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.400 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Str. 12/17

13 Oprávněný: Manželé., nar., a, nar., oba bytem,. Důvod: odvodnění areálu Auto Sael s.r.o., Truhlářská 11, Cheb. 5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přesahu balkónu o celkové výměře 8,11 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 1124/3, v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněné ze služebnosti manžele, nar., a., nar., oba bytem,. Žadatelé zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: Manželé nar., a., nar., oba bytem,. Důvod: přesah balkónů, které budou nově zbudovány v rámci rekonstrukce bytu v 3. NP Valdštejnova 9, Cheb. 6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování kanalizační přípojky v celkové délce 5,5 běžných metrů na části služebného pozemku p. č. 1479/4, v katastrálním území a obci Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. st. 2559, jehož součástí je budova bez čp/če, v katastrálním území a obci Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: vlastník oprávněného pozemku p. č. st. 2559, jehož součástí je budova bez čp/če, k. ú. Cheb. Žadatelem je současný vlastník, trvale bytem,. Důvod: umístění a provozování kanalizační přípojky pro p.p.č.st ve vlastnictví žadatele. 7. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování telekomunikačního vedení v délce 64 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 279/1, pozemku parcelní č. 287/3, pozemku parcelní č. 3273, pozemku parcelní č. 301/23 a pozemku parcelní č. 301/24, v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO , se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ , zastoupenou na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Praha 10 - Hostivař, Štěrboholská 1404/104, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti Str. 13/17

14 inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO , se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ , zastoupená na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Praha 10 - Hostivař, Štěrboholská 1404/104, PSČ Důvod: Uložení sdělovacího kabelu v rámci akce TM BTA Cheb CHYCM OK". Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 77 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2951/2, pozemku parcelní č. 2953/4 a pozemku parcelní č. 3046/1 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností STEMONT JS s.r.o., IČO , se sídlem Horšovský Týn, Hřbitovní 281, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená STEMONT JS s.r.o., IČO , se sídlem Horšovský Týn, Hřbitovní 281, PSČ Důvod: kabelové vedení NN v rámci stavby: Cheb, Potoční, pč 2945/3, knn. 9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování vzdušného vedení VN v délce 840 běžných metrů, kabelového vedení VN v délce 575 běžných metrů a umístění 10 ks stožárů VN na části služebného pozemku parcelní č. 120/14, pozemku parcelní č. 120/15, pozemku parcelní č. 120/10, pozemku parcelní č. 120/1, pozemku parcelní č. 233/2, pozemku parcelní č. 170/2, pozemku parcelní č. 170/3, pozemku parcelní č. 170/1, pozemku parcelní č. 170/7, pozemku parcelní č. 128/1, pozemku parcelní č. 235, pozemku parcelní č. 139/6, pozemku parcelní č. 139/4, pozemku parcelní č. 248/1, pozemku parcelní č. 174/5, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností SAG Elektrovod a.s. organizační složka Brno, IČO , se sídlem Brno, Traťová 1, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní Str. 14/17

15 služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená SAG Elektrovod a.s. organizační složka Brno, IČO , se sídlem Brno, Traťová 1, PSČ Důvod: vzdušné a kabelové vedení VN v rámci stavby: Cheb, Průmyslový park, p.č. 139/4 - vvn, jedná se o přeložku vyvolanou městem Cheb z důvodu rozšíření Průmyslové zóny. Cena u vzdušného vedení VN je určena částkou 600 Kč/1bm bez DPH. V minulosti se v případě akcí vyvolaných městem Cheb zpoplatňovala věcná břemena paušální částkou ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH). 10. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 95 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 1479/4, pozemku parcelní č. 2377/7, pozemku parcelní č. 2377/8, pozemku parcelní č. 2377/9, pozemku parcelní č. 2377/10, pozemku parcelní č. 2377/11, pozemku parcelní č. 2377/12, pozemku parcelní č. 2377/13, pozemku parcelní č. 2377/14, vše v katastrálním území a obci Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MARTIA a.s., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ , s podmínkou provedení rozebrání stávající zámkové dlažby, pokládky zámkové dlažby, překopu asfaltové cesty a opravy asfaltové cesty, společností ALGON a.s., IČO , se sídlem Praha 5, Ringhofferova 1/115, z důvodu zachování plné záruky na stavbu Rekonstrukce komunikací Švédský Vrch. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MARTIA a.s., IČO , se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ Důvod: kabelové vedení NN v rámci stavby: Cheb, Železničářská, p.č. 2559/kNN. Bod II, písm. f) projednán en bloc Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP Str. 15/17

16 g) Změny usnesení Rady města Chebu 1. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 94/4/2005 ze dne , bod č. 1, kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2014, spočívající v právu umístění a provozování přípojky elektrické energie na části služebného pozemku p. č. 916/6 a pozemku parcelní č. 3150/2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. 888/12, v katastrálním území Cheb, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradil při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (2.000 Kč bez DPH). Vlastník oprávněné věci uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti straně povinné ze služebnosti správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: vlastník oprávněného pozemku p. č. 888/12, k. ú. Cheb. Žadatelem jsou současní spoluvlastníci a, oba trvale bytem,. Důvod: umístění a provozování přípojky elektrické energie pro p.p.č. 888/12, k.ú. Cheb ve vlastnictví žadatelů. Přeschválení z důvodu změny dotčených pozemků. 2. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 148/7/2008 ze dne , bod č. 3, kdy se původní znění uvedených bodů usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2012, spočívající v právu umístění a provozování vzdušného vedení VN v celkové délce 124 bm na části služebného pozemku parcelní č. 219/49, pozemku parcelní č. 334, pozemku parcelní č. 342, pozemku parcelní č. 343, pozemku parcelní č. 344, vše v katastrálním území Dolní Dvory, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROPLAN s.r.o., IČO , Karlovy Vary, Nejdecká 160/8, PSČ Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení osobní služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti straně povinné ze služebnosti doplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (1.800 Kč bez DPH) a správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená ELEKTROPLAN s.r.o., IČO , Karlovy Vary, Nejdecká 160/8, PSČ Důvod: Přeschválení z důvodu změny dotčených pozemků. Str. 16/17

17 Bod II, písm. g) projednán en bloc Usnesení komise: shodně s návrhem odboru MaP K bodu 2) různé K bodu 3) závěr Příští schůze komise MBaD se bude konat 7. prosince 2015 ve13.00 hod v zasedací místnosti č. 5. Schůze ukončena ve hodin. Zapsala: Schválil: Renata Bártová tajemník komise Ing. Václav Jakubík předseda komise Str. 17/17

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 10.7.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky Číslo: PP/166/P/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: PORTÁL ÚŘEDNÍKA Platnost

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22. 7. 2015 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více