Pravidla BUGHOUSE šachu V těchto Pravidlech jsou zájmena on, jemu, jeho, užívána ve smyslu, zahrnujícím ona, jí, její,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla BUGHOUSE šachu V těchto Pravidlech jsou zájmena on, jemu, jeho, užívána ve smyslu, zahrnujícím ona, jí, její,."

Transkript

1 Pravidla BUGHOUSE šachu V těchto Pravidlech jsou zájmena on, jemu, jeho, užívána ve smyslu, zahrnujícím ona, jí, její,. PRAVIDLA HRY Článek 1. Povaha a cíle hry bughouse šach 1.1 Bughouse šach je "realtimovou" formou šachu, v níţ proti sobě hrají dva dvoučlenné týmy na dvou šachovnicích. Šachovnice jsou umístěny vedle sebe a hodiny po stranách tak, ţe všichni hráči vidí čas na obou hodinách. Speciálním rysem této hry je, ţe kameny, které hráč sebere soupeři, předává svému spoluhráči hrajícímu opačnými barvami a ten je můţe místo jiného tahu 'nasadit' na prázdné pole na své šachovnici. Partie se hrají zpravidla v bleskovém tempu (jako 3 či 5 minut na partii pro hráče, bez časových bonusů za tah). Čas měří dvoje šachové hodiny (zpravidla digitální), jedny pro kaţdou šachovnici. Nehraje se dotknuto-táhnuto ale dle principu tiknuto-táhnuto (mezinárodně v angličtině clock-move ), coţ znamená, ţe tah je povaţován za ukončený aţ poté, co hráč pustí soupeři čas. Pěšec, který dojde na poslední řadu, získává dočasně, dokud není odstraněn ze šachovnice, schopnost pohybovat se jako dáma či jezdec. Hráč musí kameny, které dostal od spoluhráče, umístit v okolí šachovnice tak, aby je soupeři zřetelně viděli. Mezi spoluhráči je povolena plná komunikace, mohou si tedy i navzájem radit konkrétní tahy. 1.2 Hra na obou šachovnicích začíná najednou tím, ţe černí pustí bílým hodiny. 1.3 Hra končí okamţitě, je-li ukončena na kterékoliv šachovnici. 1.4 Hráč je na tahu poté, co jeho soupeř dokončil tah. Tah je dokončen po spuštění soupeřových hodin. 1.5 Cílem obou hráčů je ohrozit soupeřova krále (= dát mu šach ) takovým způsobem, aby soupeř neměl podle Pravidel tah, jímţ by zamezil dobytí svého krále v příštím tahu. Hráč, jenţ dosáhne takové situace, dal mat soupeřovu králi a hru vyhrál. Soupeř, jehoţ král mat dostal, hru prohrál. Hráč se nepovaţuje za zmaceného, pokud můţe teoreticky zabránit matu nasazením kamene. Mat tedy musí být vţdy dán buď šachem z bezprostřední blízkosti nebo šachem od jezdce či dvojšachem. Výhra libovolného hráče je výhrou jeho týmu (Viz 1.10). 1.6 Poté, co hráč sebere soupeři kámen, musí jej přesunout na místo spoluhráčova zásobníku a to okamţitě poté, co dokončí tah spuštěním soupeřových hodin, nejpozději před svým dalším tahem. Hráčův zásobník (mezinárodně v angličtině označovaný jako Stuff-place ) je oblast vyhrazená pro jeho kameny, které můţe nasadit na šachovnici. Hráčův zásobník se musí nacházet mezi jeho rukama a očima soupeřů. Zásobník je tedy obvykle mezi šachovnicí a místy kde má hráč poloţené ruce. Umístění zásobníku určí rozhodčí podle moţností hráčů před hrou, například: mezi šachovnicí a rukama hráče nebo vedle šachovnic. 1.7 Hráč nesmí skrývat kameny před zrakem soupeře. V průběhu celé partie jsou hráči povinni manipulovat s kameny pouze takovým způsobem, který umoţňuje oběma soupeřům vidět všechny kameny. Pouze v momentě přesunu sebraného kamene na místo spoluhráčova zásobníku nebo v okamţiku, kdy hráč provádí tah, můţe být kámen částečně zakryt. Avšak i v těchto momentech musí být soupeřům jednoznačně zřejmé jaký druh kamene je částečně zakryt a zároveň to musí trvat co nejkratší moţnou dobu. 1.8 a. Pokud hráč zakrývá kameny neţádoucím způsobem (viz 1.7), jeho soupeř (nebo spoluhráč jeho soupeře) je oprávněn ho upozornit hláškou ukaţ kameny (mezinárodně v angličtině show pieces ). b. Kdyţ se hráč pokusí nasadit skrytý kámen, jeho soupeř mu můţe zakázat ho nasadit hláškou neviditelný (v angličtině invisible ), např. neviditelný střelec a poté okamţitě pustit hráči čas, aby provedl jiný tah.

2 c. Kámen, jehoţ pouţití bylo zakázáno výše uvedeným způsobem, nemůţe být hráčem pouţit, dokud to jeho soupeř nepovolí (např. hláškou střelec uţ viditelný ). Soupeř by měl povolit pouţití takového kamene co nejdříve je to moţné, v rámci principu fair-play. d. Pokud hráč opakovaně zakrývá kameny, jeho soupeř (nebo spoluhráč jeho soupeře) je oprávněn reklamovat opakované skrývání (v angličtině repeatedly hiding ) a rozhodčí můţe potrestat hráče dle 9.4. e. V případě ţe dojde k situaci, ţe některý kámen je skryt bez přičinění hráče, pokud tento fakt výrazně naruší normální průběh hry, můţe rozhodčí nařídit novou hru. 1.9 Pokud hráč dostane mat po sebrání nějakého kamene, pokud je jeho spoluhráč na tahu, můţe nasadit tento kámen jako svůj poslední tah Pokud hra na obou šachovnicích skončí ve stejný okamţik, výsledky na obou šachovnicích se sčítají; pokud tým zvítězil na obou šachovnicích vyhrává celou bughouse partii, jinak je partie bughouse remis a. Je zakázáno, aby hráč fyzicky prováděl tahy za svého spoluhráče nebo jakkoliv jinak fyzicky zasahoval do hry na spoluhráčově šachovnici. Hráč tedy například nemůţe radit spoluhráči tahy ukazováním mu je prstem nad šachovnicí. b. Spoluhráči mohou během partie spolu verbálně komunikovat. Je povolena plná komunikace, tedy hráč můţe spoluhráči radit i konkrétní tahy Kdokoliv z hrajících hráčů v týmu můţe reklamovat cokoliv z těchto pravidel na libovolné z obou šachovnic. To znamená, ţe můţe reklamovat také 'spadnutí praporku' nebo nahlas počítat 3x opakovanou pozici a reklamovat tak remízu na spoluhráčově šachovnici 1.13 Reklamace remis vzniklé opakováním pozic se uplatňují počítáním nahlas a jednoznačně poprvé,podruhé,potřetí remis Nemoţný tah (= tah proti Pravidlům) okamţitě končí partii. Soupeř je pak oprávněn reklamovat výhru dříve, neţ dokončí svůj tah Před začátkem hry by si oba hráči měli zkontrolovat výchozí pozici a nastavení hodin, neboť poté, co kaţdá ze stran zahraje tah, jiţ nelze reklamovat a provést opravu Hráč je oprávněn reklamovat mat dříve, neţ provede svůj další tah, po němţ jiţ nebude stát soupeř v matu, to znamená ţe pokud se jeho soupeř pokusí utéci z matu provedením nemoţného tahu a hráč zahraje další tah, ztrácí právo reklamovat původní mat Všichni hráči se musí snaţit být co nejméně hlučnými při vzájemné komunikaci a nesmí svou hrou rušit ostatní hrající týmy! 1.18 a. Tým, který vyhrál bughouse partii, získává jeden bod (1), b. který prohrál nebo vzdal nula bodů (0), c. a v případě remízy půl bodu (1/2). Článek 2: Skončení partie 2.1 a. Partii vyhrává hráč, který dal soupeřovu králi mat. Tím partie okamţitě končí, pokud matící tah byl přípustný. b. Partii vyhrává hráč jehoţ soupeř provedl nemoţný tah. Tím partie okamţitě končí. c. Partii vyhrává hráč, jehoţ soupeř prohlásil, ţe se vzdává. Tím partie okamţitě končí. 2.2 a. Partie je nerozhodná na základě dohody mezi oběma hráči v průběhu hry. Tím partie okamţitě končí. b. Partie můţe být nerozhodná, jestliţe se stejná pozice můţe vyskytnout nebo se jiţ vyskytla nejméně třikrát. c. Partie bughouse je nerozhodná, pokud hráč sebere soupeři kámen, poté (v následujícím soupeřově tahu) dostane mat, avšak jeho spoluhráč je v tom okamţiku na tahu a

3 nasazením tohoto sebraného kamene (před spadnutím svého praporku) dá mat či reklamuje remízu 3x opakovanou pozicí (Viz 2.2.b). Článek 3: Reklamování a nabízení remízy 3.1 a. Hráč můţe nabídnout remízu po provedení tahu na šachovnici. Musí tak však učinit ještě před zastavením svých hodin a uvedením do chodu hodin soupeře. Nabídka remízy během partie v jiné době je rovněţ platná, ovšem s přihlédnutím ke článku 8.5. Nabídku nelze spojovat s dalšími podmínkami. Nabídku remízy nelze odvolat. Nabídka platí, dokud soupeř nezahraje svůj tah. b. Reklamace remízy je rovněţ nabídkou remízy. 3.2 Partie je nerozhodná na základě oprávněné reklamace hráče, který je na tahu. 3.3 Pokud hráč provede tah, aniţ by reklamoval remízu ztrácí v tomto tahu právo na reklamaci dle článku Při reklamaci remízy by měl hráč okamţitě zastavit hodiny. Reklamaci remízy nelze odvolat. Zjistí-li se, ţe reklamace je oprávněná, partie okamţitě končí nerozhodně. Zjistí-li se, ţe reklamace je neoprávněná, je zastavení hodin pokládáno za nemoţný tah. Článek 4: Počáteční postavení kamenů na šachovnici 4.1 Šachovnice (v angličtině chessboard ) se skládá z mříţky 8 x 8, tj. 64 shodných čtvercových polí střídavě světlých ( bílá pole) a tmavých ( černá pole). Šachovnice se umístí mezi hráče tak, ţe rohové pole po pravé ruce hráče je bílé. 4.2 Na začátku hry má je den hráč 16 kamenů světlých ( bílé kameny) a druhý hráč 16 kamenů tmavých ( černé kameny). Tyto kameny jsou: Bílý král (v angličtině white king ), obvykle označovaný symbolem Bílá dáma (v angličtině white queen ), obvykle označovaná symbolem Dvě bílé věţe (v angličtině white rook ), obvykle označované symbolem Dva bílí střelci (v angličtině white bishop ), obvykle označovaní symbolem Dva bílí jezdci (v angličtině white knight ), obvykle označovaní symbolem Osm bílých pěšců (v angličtině white pawn ), obvykle označovaných symbolem Černý král (v angličtině black king ), obvykle označovaný symbolem Černá dáma (v angličtině black queen ), obvykle označovaná symbolem Dvě černé věţe (v angličtině black rook ), obvykle označované symbolem Dva černí střelci (v angličtině black bishop ), obvykle označovaní symbolem Dva černí jezdci (v angličtině black knight ), obvykle označovaní symbolem Osm černých pěšců (v angličtině black pawn ), obvykle označovaných symbolem 4.3 Standardní počáteční (neboli výchozí) postavení kamenů na šachovnici je následující : 4.4 Pole umístěná svisle pod sebou tvoří osm sloupců (v angličtině files ). Pole umístěná vodorovně vedle sebe tvoří osm řad (v angličtině ranks ). Přímá linie stejnobarevných polí, která se do týkají svými vrcholy, tvoří diagonálu ( úhlopříčku ) (v angličtině diagonal ). Článek 5: Tahy kamenů 5.1 Ţádný kámen nelze přemístit na pole obsazené kamenem stejné barvy. Kámen, který se přemísťuje na pole obsazené soupeřovým kamenem, bere tento kámen jako součást tohoto tahu. Hráč, který braní kamene provádí, musí braný kámen ihned odstranit ze šachovnice. Kámen napadá soupeřův kámen, jestliţe na tomto poli můţe provést braní podle článku 5.2 aţ Střelec můţe táhnout na kterékoli pole na diagonálách, na kterých stojí. 5.3 Věţ můţe táhnout na kterékoli pole na sloupci nebo v řadě, na kterých stojí. 5.4 Dáma můţe táhnout na kterékoli pole na sloupci, v řadě nebo diagonálách, na kterých stojí. 5.5 Při tazích dámy, věţe nebo střelce nelze přeskočit ţádný kámen, který stojí v cestě. 5.6 Jezdec můţe táhnout na jedno z nejbliţších k poli, na kterém stojí, nikoliv však po sloupci, řadě nebo diagonále.

4 5.7 a. Pěšec můţe táhnout dopředu na nejbliţší neobsazené pole na sloupci, b. nebo ze druhé řady můţe pěšec táhnout jako v (a) nebo můţe postoupit i o dvě pole na stejném sloupci za předpokladu, ţe obě pole jsou neobsazena, c. nebo pěšec můţe brát soupeřův kámen tak, ţe provede tah úhlopříčně vpřed na sousední sloupec na pole, které je obsazeno soupeřovým kamenem. d. Pěšec ohroţující pole, které přešel soupeřův pěšec, jenţ postoupil jedním tahem o dvě pole, můţe tohoto soupeřova pěšce brát, jako by tento pěšec postoupil pouze o jedno pole. Toto braní lze provést pouze jako bezprostřední odpověď a nazývá se braní mimochodem ( en passant ). Kdyţ pěšec dosáhne nejvzdálenější řady od výchozího pole, získává schopnost se pohybovat jako dáma či jezdec místo jako pěšec a tento efekt nového chování je pouze dočasný. Tato změna chování se nazývá proměna a je pouze dočasná do okamţiku odstranění pěšce ze šachovnice. Pokud chce hráč proměnit pěšce na jezdce místo na dámu, musí to oznámit hláškou Jezdec (v angličtině Knight ) nahlas a jednoznačně. Hlášení proměny pěšce na dámu není povinné. 5.8 a. Král můţe provést tah dvojím rozdílným způsobem tak, ţe : a. se přemístí na kterékoli sousední pole, které není napadeno ţádným soupeřovým kamenem. Soupeřův kámen napadá nějaké pole i tehdy, kdyţ sám nemůţe táhnout. b. provede rošádu. Rošáda je tah krále a jedné z věţí (král musí stát na poli kde stál v počátečním postavení a věţ musí stát na poli kde stála v počátečním postavení věţ, věţ musí stát na téţe řadě jako král) stejné barvy, je pokládána za jednotlivý tah krále a provádí se takto: král se přemístí ze svého základního pole o dvě pole směrem k věţi a věţ se pak přemístí přes krále na pole, které král právě přešel. (1) Rošáda je nepřípustná: a. jestliţe král jiţ táhl, nebo b. s věţí, která jiţ táhla, nebo c. s nasazenou věţí (2) Rošádu nelze dočasně provést a. jestliţe je alespoň jedním soupeřovým kamenem napadeno pole, na kterém král stojí nebo které musí král překročit, případně které má král obsadit. b. jestliţe mezi králem a věţí, s níţ má být rošáda provedena, stojí jakýkoli kámen. b. Král je v šachu, jestliţe je napaden alespoň jedním soupeřovým kamenem, a to i tehdy, kdyţ tento kámen nemůţe provést tah. Hlášení šachu není povinné. 5.9 Hráč nesmí udělat tah, kterým vystavuje svého krále šachu, anebo kterým svého krále v šachu ponechává Provedení 'nasazení' kamene : Hráč můţe umístit kámen který sebral jeho spoluhráč na libovolné prázdné pole na šachovnici, s výjimkou ţe pěšce nelze nasadit na první a poslední řadu. Nasazením kamene nemůţe být sebrán jiný kámen Nasazený kámen se povaţuje za kámen s nímţ dosud nebylo taţeno. Pěšec nasazený na druhou řadu můţe postoupit i o dvě pole. Článek 6: Provedení tahu 6.1 Všechny tahy se provádějí pouze jednou rukou. Avšak hráč můţe pouţít obě ruce, pokud dodrţuje zásadu, ţe stejnou rukou, kterou přesunul kámen na cílové pole pouští soupeři čas. To znamená, ţe hráč můţe sebrat kámen tímto způsobem: levou rukou odstraní kámen ze šachovnice a poté pravou rukou přesune svůj kámen a pravou rukou pustí soupeři čas. A potom můţe libovolnou rukou přemístit sebraný kámen na místo spoluhráčova zásobníku. Hráč můţe

5 pouţít k provedení rošády obě ruce, avšak pustit čas soupeři smí aţ po kompletním dokončení rošády. 6.2 Hráč smí opravit postavení jednoho nebo více kamenů na jejich polích za předpokladu, ţe předtím upozornil na svůj záměr (např. slovem opravuji nebo j adoube ). 6.3 Tah je povaţován za ukončený aţ poté co hráč pustí soupeři hodiny. (Hra je zaloţena na principu tiknuto-táhnuto (v angličtině clock-move )). 6.4 Posune-li hráč v průběhu partie kameny ze svých polí, měl by opravit pozici na svůj čas. Jeho soupeř mu můţe pustit hodiny bez provedení tahu aby zajistil ţe k nápravě bude pouţit čas hráče který toto způsobil. Rozhodčí můţe potrestat hráče který toto způsobil. 6.5 Nerušící tah napřed (v angličtině Non-disruptive premove ) je povolen: Poté co hráč zatáhl (v angličtině made move = kdyţ hráč přesunul kámen na cílové pole a pustil ho) jeho soupeř můţe zahájit provedení svého následného tahu, ale nesmí ho dokončit (v angličtině completed move = kdyţ bylo taţeno kamenem a hráč pustil soupeři čas) dříve neţ hráč (pokud oba hráč i jeho soupeř táhnou kamenem dříve neţ hráč pustí soupeři čas, soupeř musí počkat aţ mu hráč pustí čas a teprve potom mu můţe sám pustit čas, ţádné blokování hodin ani tah za nulový čas není povolen, hráč má právo po táhnutí kamenem pustit soupeři čas). Je povoleno aby hráč po taţení kamenem změnil svůj názor a vrátil tento tah zpět, ačkoliv by to nemělo být příliš často, doporučený způsob je nepouštět kámen z ruky dokud si hráč není jistý ţe chce tah dokončit. Čas mezi táhnutím kamenem a dokončením tahu (puštěním času soupeři) by měl být co nejkratší. Pokud soupeř táhne kamenem dříve neţ hráč pustí kámen na cílovém poli z ruky, nazývá se to tah napřed (v angličtině premove ) a hráč je oprávněn toto reklamovat, načeţ rozhodčí můţe potrestat soupeře dle 9.4 (doporučuje se potrestat tento přestupek zmraţením na několik sekund). Pokud hráč táhnul kamenem, ale nedokončil tah a rozhodne se vrátit tah a zahrát jiný, jeho soupeř by měl vrátit zpět svůj napřed udělaný tah. a. Krouţení rukou nad šachovnicí se pokládá za nesportovní chování. Článek 7: Bughouse šachové hodiny 7.1 Šachové hodiny pro bughouse jsou hodiny se dvěma ciferníky (displeji), spojenými vzájemně tak, ţe současně oboje nemohou být v chodu. Hodinami v Pravidlech rozumíme jeden ze dvou ciferníků. Pádem praporku rozumíme spotřebování času stanoveného pro hráče. 7.2 Při pouţití šachových hodin musí kaţdý hráč provést všechny tahy ve stanoveném časovém úseku. 7.3 Kaţdé hodiny mají praporek (nebo nějaký digitální ekvivalent jako 0:00 ). Bezprostředně po pádu praporku můţe být reklamována výhra na čas. 7.4 Pokud jsou k dispozici, měly by být pouţity digitální hodiny. Pokud moţno nejlépe stejný model hodin pro kaţdou šachovnici. Před zahájením hry by měl rozhodčí zkontrolovat zda jsou šachové hodiny pro bughouse vyhovující. 7.5 V čase určeném pro zahájení hry se uvedou do chodu hodiny hráče, který má bílé kameny. 7.6 Pokud je některý z hráčů při zahájení hry nepřítomen, veškerý spotřebovaný čas aţ do okamţiku příchodu hráče jde k jeho tíţi, pokud nestanoví rozpis soutěţe jinak nebo jinak nerozhodne rozhodčí. 7.7 a. V průběhu partie kaţdý hráč po provedení tahu na šachovnici zastaví své hodiny a uvede do chodu hodiny soupeřovy. Hráč musí mít moţnost své hodiny zastavit. Teprve potom se jeho tah povaţuje za ukončený, pokud tímto tahem hra nekončí. Čas mezi provedením tahu, zastavením vlastních hodin a uvedením do chodu hodin soupeře se povaţuje za část času, který je hráči přidělen. b. Hráč musí zastavit své hodiny stejnou rukou, jakou provedl tah. Nesmí při tom trvale drţet prst na tlačítku hodin nebo nad ním krouţit.

6 c. Hráč musí s hodinami zacházet vhodným způsobem. Zakazuje se pouţívat silných úderů, brát hodiny do ruky nebo hodiny posunovat. Nevhodné zacházení s hodinami se trestá podle článku 9.4. d. Není-li hráč schopen obsluhovat hodiny sám, můţe touto činností pověřit asistenta, který je přijatelný pro rozhodčího. 7.8 Praporek se povaţuje za spadlý, kdyţ jeden z hráčů pád praporku oprávněně reklamuje. 7.9 S výjimkou článků 2.1 a 2.2 platí, ţe hráč jemuţ spadl praporek prohrává S výjimkou článků 2.1 a 2.2 platí, ţe pokud oba praporky spadly hra končí remízou Údaje dané hodinami se povaţují za konečné, pokud nejde o zjevnou závadu. Hodiny se zjevnou závadou musí být vyměněny. Rozhodčí musí v takovém případě nařídit novou hru a. Pokud je třeba přerušit hru rozhodčí by měl zastavit oboje šachové hodiny. b. Hráč by měl zastavit oboje šachové hodiny v případě, ţe potřebuje pomoc rozhodčího. c. Rozhodčí rozhodne zdali bude pokračováno ve hře. d. Jestliţe hráč zastaví hodiny, aby si vyţádal pomoc rozhodčího, rozhodčí určí, zda ţádost je oprávněná. Pokud je zřejmé, ţe hráč právoplatný důvod neměl, je zastavení hodin pokládáno za nemoţný tah. Článek 8: Chování hráčů 8.1 Hráči budou jednat tak, aby nepoškozovali dobré jméno hry bughouse šach. 8.2 Hráčům je zakázáno pouţívat v průběhu partie jakékoli informační zdroje, rady nebo počítače (Viz 1.11). 8.3 Hráči, kteří své partie dokončili, jsou povaţováni za diváky. 8.4 Je zakázáno vyrušovat nebo obtěţovat soupeře jakýmkoli způsobem včetně neodůvodněných reklamací či nabídek remízy. 8.5 Porušení pravidel uvedených v článku 8.1. aţ 8.4 má za následek trest podle článku Prohrou partie bude potrestán hráč, který se opakovaně odmítá řídit Pravidly. O bodovém zisku soupeře rozhodne rozhodčí. 8.7 Jsou-li podle článku 8.6 vinni oba hráči, partie se prohlásí oběma hráčům za prohranou. Článek 9: Úloha rozhodčího 9.1 Rozhodčí dbá na přesné dodrţování těchto Pravidel. 9.2 Rozhodčí jedná v nejvyšším zájmu soutěţe. Dohlíţí na její průběh a zajišťuje, aby hráči nebyli při hře rušeni. 9.3 Rozhodčí sleduje průběh partií, uplatňuje svá rozhodnutí a ukládá hráčům přiměřené tresty. 9.4 Rozhodčí můţe udělit tyto tresty: a. napomenutí, b. nařízení zmrazení (v angličtině freezing ) hráče na 5 (nebo 10) sekund (= hráč musí počkat dokud jeho čas na hodinách nebude o 5 sekund menší neţ byl v okamţiku kdy byl zmrazen, a teprve poté můţe pokračovat ve hře), c. kontumaci partie, d. nařízení nové partie, e. zmenšení bodového zisku v dané partii hráči, který se provinil, f. zvýšení bodového zisku v dané partii soupeři hráče, který se provinil, na maximálně moţný v dané partii, g. vyloučení ze soutěţe. 9.5 Rozhodčí nesmí zasahovat do hry s výjimkou případů, uvedených v Pravidlech. To znamená ţe nesmí upozorňovat na nemoţné tahy, spadlé praporky apod. (pokud se ovšem všichni hráči před hrou nedohodli ho přivolat na pomoc) toto vše je v zodpovědnosti hráčů samotných.

7 9.6 Diváci a ostatní hráči nesmí mluvit o partii ani ţádným jiným způsobem do ni zasahovat. Jeli to nezbytné měl by je rozhodčí vykázat z hrací místnosti. E. Notace partie bughouse šachu Popis algebraického systému E1. Kaţdý kámen je označen prvním písmenem svého názvu, a to písmenem velkým. Příklad: K = král, D = dáma, V = věţ, S = střelec, J = jezdec. (V angličtině: K = king = král, Q = queen = dáma, R = rook = věţ, B = bishop = střelec, P = pawn = pěšec, N = knight = jezdec. E2. Kaţdý hráč můţe zvolit písmeno názvu kamene podle národních zvyklostí. Příklady: F = fou (francouzsky střelec), L = loper (holandsky střelec). V tištěných publikacích je pro kameny doporučeno pouţívat grafické symboly. V digitálních textových souborech se doporučuje pouţívat jako standart angličtinu, protoţe většina software jiný jazyk neumí zpracovat. Pozn. Mezi mnoţinou velkých písmen jimiţ se značí figury mezinárodně v angličtině (KQRBNP) a českým značením (KDVSJP) existuje jednoznačné přiřazení, lze tedy oboustranně pouţít v digitálních textech elementární funkci nahrazení (D -> Q ci Q -> D, V -> R ci R -> V atd.) a tím docílit překladu. E3. Pěšci se svým prvním písmenem neoznačují, poznají se tím, ţe takové písmeno chybí. Příklady: e5, d4, a5. E4. Osm sloupců (zleva doprava pro bílého a zprava doleva pro černého) je označeno malými písmeny: a, b, c, d, e, f, g, h. E5. Osm řad (zespodu nahoru ze strany bílého a shora dolů ze strany černého) je očíslováno: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. V základním postavení jsou tedy bílé figury a pěšci umístěni na 1. a 2. řadě, černé figury a pěšci na 7. a 8. řadě. E6. Kaţdé ze 64 polí je v důsledku předchozích pravidel pevně označeno jednoznačnou kombinací písmena a číslice. E7. Kaţdý tah kamene je označen a) počátečním písmenem názvu příslušného kamene a b) názvem cílového pole. Mezi a) a b) není pomlčka. Příklady: Se5, Jf3, Vd1. U tahů pěšcem se označují pouze cílová pole. Příklady: e5, d4, a5. E8. Pokud kámen provádí braní, vkládá se mezi a) (prvé písmeno názvu příslušného kamene) a b) (cílové pole) symbol x. Příklady: Sxe5, Jxf3, Vxd1. Pokud braní provádí pěšec, označuje se nejen cílové pole, ale i sloupec, z něhoţ pěšec táhne, následovaný symbolem x. Příklady: dxe5, gxf3, axb5. V případě braní mimochodem ( en passant ) se jako cílové pole označí to pole, na kterém pěšec nakonec zůstane. E9. Pokud můţe více stejných figur táhnout na stejné pole, figura, kterou se táhne, se označí následovně: 1. a) prvním písmenem názvu figury (b) názvem pole, z něhoţ se táhne (c) názvem cílového pole. 2. Pokud se ve sloupci vyskytuje pouze jedna figura svého druhu, která můţe táhnout na cílové pole : a) prvním písmenem názvu figury; b) názvem sloupce, z něhoţ se táhne; c) názvem cílového pole.

8 3. Pokud se v řadě vyskytuje pouze jedna figura svého druhu, která můţe táhnout na cílové pole : a) prvním písmenem názvu figury; b) názvem řady, z níţ se táhne; c) názvem cílového pole. Příklady: Na polích g1 a d2 stojí dva jezdci, z nichţ jedním je proveden tah na pole f3: podle situace se zapíše Jgf3 nebo Jdf3. Na polích g5 a g1 stojí dva jezdci, z nichţ jedním je proveden tah na pole f3: podle situace se zapíše J5f3 nebo J1f3. Na polích h2 a d4 stojí dva jezdci, z nichţ jedním je proveden tah na pole f3: podle situace se zapíše Jhf3 nebo Jdf3. Dojde-li na poli f3 k braní, změní se předchozí příklady vloţením symbolu x. Podle situace se zapíše: 1. Jgxf3 nebo Jdxf3; 2. J5xf3 nebo J1xf3; 3. Jhxf3 nebo Jdxf3. Na polích g1,e1,d5 stojí jezdci, z nichţ jedním je proveden tah na pole f3: podle situace se zapíše: 1. Jg1f3; 2. Jef3; 3. J5f3. E10. Mohou-li dva pěšci brát tentýţ soupeřův kámen, označí se pěšec, kterým je taţeno: a) písmenem výchozího sloupce; b) symbolem x; c) názvem cílového pole. Příklad: jsou-li dva bílí pěšci na polích c4 a e4 a černý kámen na poli d5, zápis tahu bílého podle situace bude cxd5 nebo exd5. E11 Je-li kámen nasazen ze zásobníku, vloţí se mezi první písmeno názvu nasazeného kamene a cílové pole. Příklady: E13. Nabídka remízy se označuje (=). Nejdůleţitější zkratky: O-O rošáda s věţí h1 nebo h8 (malá rošáda) O-O-O rošáda s věţí a1 nebo a8 (velká rošáda) x braní + šach ++ nebo # mat Ukázka zápisu: 1.e4 e6 2.d4 d5 dxe4 4.d5 Jf6 5.Sc4 Sg4 Sxd1 7.exf7+ Kxf7 Ke8 Ke7 E14. Jelikoţ bughouse je dvojšach, také kaţdá ze šachovnic je značena písmenem. A, a značí bílého a černého na první šachovnici, B, b značí bílého a černého na druhé šachovnici. Zbylý čas ve vteřinách je zapsán mezi {, }, podvarianty mezi (, ), poznámka mezi {A: a }, komentář mezi {C: a }. BPGN Formát zápisu libovolné partie bughouse šachu. [Event "Ukázková partie"] [Site "Nikde"] [Date " "] [WhiteA "Bílý A"][WhiteAElo "----"] [BlackA "Černý a"][blackaelo "----"] [WhiteB "Bílý B"][WhiteBElo "----"] [BlackA "Černý b"][blackbelo "----"] [TimeControl "300+0"] [Result "1-0"] 1A. e4 {299} 1B. e4 {299} 1a. e6 {299} 1b. e5 {299} 2A. d4 {298} 2a. d5 {298} 2B. Bc4 {297} 2b. Nf6 {298} 3A. c4 {297} 3a. dxe4 {294} 4A. d5 {296} 4a. exd5 {290} 5A. cxd5 {295} 3B. Nc3 {287} 3b. Bb4 {297} 4B. Bxf7+ {286} 4b. Kxf7 {296} 5B. Nh3 {285} 5b. Bxc3

9 {295} 5a. Nf6 {284} 6B. dxc3 {284} 6A. Bc4 {294} 6a. Bg4 {283} 6b. d5 {293} 7B. Ng5+ {283} 7b. Ke7 {292} 8B. exd5 {282} 8b. Qxd5 {291} 7A. {284} 7a. Bxd1 {282} 9B. {275} 9b. exd4 {290} 8A. exf7+ {282} 10B. Qe2+ {274} 8a. Kxf7 {281} 9A. {281} 9a. Ke8 {280} 10b. {283} 11B. Bxe3 {273} 10A. {276} 10a. Ke7 {279} 11b. Qxg5 {278} 11A. {272} {*} 1-0 BFEN Formát zápisu libovolné pozice z bughouse šachu. BFEN příklad: r2k1r2/pbppnppp/1p2p1nb/1p5n/3n4/4pn1q/ppp1qp1p/2kr2r1/brpbbqppn - - w Q~4rk1/8/8/8/8/8/8/R3K2R KQ - w BFEN Odpovídající pozice: Jak lze vidět na příkladu, bfen formát má následující strukturu: FEN popis šachovnice A, následuje oddělovač ' ' a potom FEN popis šachovnice B. Popis šachovnice A má následující strukturu: Standardní FEN formát pro pozici (r2k1r2/pbppnppp/1p2p1nb/1p5n/3n4/4pn1q/ppp1qp1p/2kr2r1) s jednou modifikací: ~ za kamenem označuje pěšce proměněného dočasně na tuto figuru (na šachovnici B stojí na poli a8 pěšec který se nyní pohybuje jako dáma ) lomítko(/), zásobník neboli kameny které má hráč "v ruce" (BrpBBqppN; velká písmena značí kameny bílého, malými jsou značeny kameny černého; v příkladu má bílý v zásobníku 3 střelce a jezdce, černý má v zásobníku věţ, dámu a 3 pěšce), mezera, strana která je na tahu (w pokud je na tahu bílý, b pokud černý), mezera, možnosti dělat rošády (pomlčka znamená ţe nemůţe rochovat nikdo, K=bílý můţe dělat malou rošádu,k=černý můţe dělat malou rošádu, Q=bílý můţe dělat velkou rošádu, q=černý můţe dělat velkou rošádu. Na šachovnici A je v BFEN pomlčka, tedy nikdo nemůţe jiţ dělat rošádu. Na šachovnici B je v BFEN zapsáno KQ, tudíţ bílý můţe rochovat na obě strany, zatímco černý vůbec), mezera, možnosti braní mimochodem (pomlčka = ţádné braní mimochodem není moţné, jinak by zde bylo napsáno pole přes které právě přešel pěšec a můţe zde být vzat soupeřovým pěšcem, typicky např. e3 či d6, apod. V našem příkladě nikdo brát mimochodem nemůţe) mezera, zbývající čas bílého ve vteřinách (45), mezera, zbývající čas černého ve vteřinách (56). FEN formát pro šachovnici B je stejný. Jak lze vidět na šachovnici B nikdo nemá nic v zásobníku, a tedy sekce zásobník a lomítko před ní jsou vynechány. Fen se skládá z 8 částí oddělených lomítkem (r2k1r2/pbppnppp/1p2p1nb/1p5n/3n4/4pn1q/ppp1qp1p/2kr2r1). Kaţdá část představuje jednu řadu šachovnice. První část (r2k1r2) představuje 8. řadu a poslední část (2KR2R1) řadu první. Čísla ve FEN zápisu označují počet prázdných polí, malá písmena označují černé a velká bílé kameny. Například r2k1r2 označuje černou věţ (na a-sloupci) vedle níţ jsou 2 prázdná pole (na sloupcích b a c ), následuje černý král (na d-sloupci), dále prázdné pole (na e-sloupci) a černá věţ (na f-sloupci) a vedle ní 2 prázdná pole(sloupce g a h ). Internet Internetová online podoba bughouse šachu je plně podporována šachovým serverem FICS ( na němţ hraje nejvíce vyznavačů této formy šachu a utkávají se zde nejsilnější hráči bughouse z celého světa.

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13 PRAVIDLA ŠACHU FIDE Obsah: ÚVOD strana 2 PŘEDMLUVA strana 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2 Článek 1: Povaha a cíle šachové hry strana 2 Článek 2: Počáteční postavení kamenů na šachovnici strana 2 Článek

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Multifunkční hrací stůl. Výr. Číslo: 4827. Návod k použití

Multifunkční hrací stůl. Výr. Číslo: 4827. Návod k použití Multifunkční hrací stůl Výr. Číslo: 4827 Návod k použití Před použitím si přečtěte všechny informace Bezpečnostní pokyny Přístroj není vhodný pro instalaci v prostoru, kde se nachází voda, pokud je napájecí

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Autoři: ing. Petr Herejk, trenér II. třídy ing. Evžen Gonsior, trenér I. třídy Richard Biolek, trenér II. třídy, mezinárodní mistr v šachu ing.

Autoři: ing. Petr Herejk, trenér II. třídy ing. Evžen Gonsior, trenér I. třídy Richard Biolek, trenér II. třídy, mezinárodní mistr v šachu ing. Autoři: ing. Petr Herejk, trenér II. třídy ing. Evžen Gonsior, trenér I. třídy Richard Biolek, trenér II. třídy, mezinárodní mistr v šachu ing. Karel Kubala, trenér II. třídy Mgr. Zdeňka Kubalová, klinická

Více

Pravidla korespondenčního šachu v České republice pro hru klasickou poštou 1. Úvodní ustanovení 2. Zasílání tahů

Pravidla korespondenčního šachu v České republice pro hru klasickou poštou 1. Úvodní ustanovení 2. Zasílání tahů Pravidla korespondenčního šachu v České republice pro hru klasickou poštou Vydává ŘK SKŠ v ČR v souladu s ustanovením 12, odst. 5, písm. g Stanov SKŠ v ČR 1. Úvodní ustanovení 1.1. Korespondenční šachová

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

Pravidla SKŠ v ČR pro hru klasickou poštou (platná od 1. 7. 2010)

Pravidla SKŠ v ČR pro hru klasickou poštou (platná od 1. 7. 2010) Pravidla SKŠ v ČR pro hru klasickou poštou (platná od 1. 7. 2010) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Korespondenční šachová hra je samostatné odvětví šachové hry, ve kterém se šachová partie hraje prostřednictvím

Více

XII. DVOJICE STŘELCŮ. Dva střelci proti jednomu. Dva střelci proti jezdci. Diagram č. 410 BNT. Diagram č. 409 BNT. Diagram č.

XII. DVOJICE STŘELCŮ. Dva střelci proti jednomu. Dva střelci proti jezdci. Diagram č. 410 BNT. Diagram č. 409 BNT. Diagram č. XII. DVOJICE STŘELCŮ Výhoda dvojice střelců spočívá především v tom, že se střelci vhodně doplňují a mohou kontrolovat všechna pole na šachovnici. Je jasné, že střelci potřebují volné diagonály, a proto

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

HRACÍ STŮL NÁVOD K POUŽITÍ

HRACÍ STŮL NÁVOD K POUŽITÍ HRACÍ STŮL NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

CO JSEM SE NAUČIL OD BOBBYHO FISCHERA

CO JSEM SE NAUČIL OD BOBBYHO FISCHERA CO JSEM SE NAUČIL OD BOBBYHO FISCHERA ~ David Navara ~ Jsem trochu v rozpacích z toho, že mám psát o jedenáctém mistru světa. Přece jen patřím k později narozeným a naživo pamatuji už jen pokroucený stín

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

Příručka aplikace Bovo

Příručka aplikace Bovo Aron Bostrom Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček BOVO N 5 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Herní pravidla........................................ 7 3.2 Herní tipy..........................................

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

ŠACHY K.O. Platí pro tuto hru normální pravidla šachu, vítězí však ten, kdo jako první nemůže táhnout. Nemůže však žádný hráč způsobit mat sám sobě.

ŠACHY K.O. Platí pro tuto hru normální pravidla šachu, vítězí však ten, kdo jako první nemůže táhnout. Nemůže však žádný hráč způsobit mat sám sobě. NAVOD_300.indd 1 8.6.2011 12:17:21 NÁVODY K SOUBORU HER ŠACHY Vybavení: herní plán - šachovnice = čtvercová deska rozdělená na 8x8 střídavě černých a bílých polí. 16 bílých + 16 černých šachových figurek.

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

Bleskový turnaj u Pásků leden 2015

Bleskový turnaj u Pásků leden 2015 Bleskový turnaj u Pásků leden 2015 Jméno Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Los 1 Staněk Stanislav Jundrov -- 11 11 x1 11 1x x1 11 12x 2 2 Šnorek Milan Loko Brno 00 -- 01 11 11 10 11 11 10 4 3 Kubát Pavel Ořechov

Více

Moderní učebnice šachové hry Richard Réti Principy šachového umění v jeho historickém vývoji

Moderní učebnice šachové hry Richard Réti Principy šachového umění v jeho historickém vývoji Moderní učebnice šachové hry Richard Réti Principy šachového umění v jeho historickém vývoji Fizkultura i sport, Moskva, 1981 3. vydání Kapitola IV. Siegbert Tarrasch I když měl Steinitz soupeře (Anderssen,

Více

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC!

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Pořad Míň je víc! je všeobecná znalostní televizní soutěž, v níž vždy tří soutěžní páry soutěží o to, který z nich uvede takovou

Více

Varianty Monte Carlo Tree Search

Varianty Monte Carlo Tree Search Varianty Monte Carlo Tree Search tomas.kuca@matfyz.cz Herní algoritmy MFF UK Praha 2011 Témata O čem bude přednáška? Monte Carlo Tree Search od her podobných Go (bez Go) k vzdálenějším rozdíly a rozšíření

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

ROBERT CVEK (2531) DAVID NAVARA (2638)

ROBERT CVEK (2531) DAVID NAVARA (2638) ROBERT CVEK (2531) DAVID NAVARA (2638) Turnaj ke 100 letům Salo Flohra, Praha, 2008 Rétiho hra [A09] Komentují GM Robert Cvek, GM David Navara Partie se hrála v předposledním kole. Robert Cvek vedl s půlbodovým

Více

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz Miniházená 4 + 1 1. Garant ligy Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz házené (PSH). Garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Victoria - Tip, a.s. se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČO: 26059517, zapsaná v obchodním

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Obsah Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Dáma... 5 Polská dáma... 5 Staroněmecká dáma... 5 Turecká dáma... 6 Rohová dáma... 6 Žravá

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

PRANDSTETTER - SKÁCEL

PRANDSTETTER - SKÁCEL Tak to bývá: sejde z očí, sejde s mysli. Bohoušek Skácel je sice stále registrovaný v ŠK 64 Brno s mezinárodním ratingem 2225, ale sedět za šachovnicí ve vážném zápase družstev, či aspoň v bleskovém turnaji

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem.

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem. Magic Games CZK Magic Games obsahuje 12 různých her ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami, přičemž HI-LO není považována za extra hru.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Sněhulák OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE VKLADU,

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Emotion 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.05 Název Teorie internetu- e-mail Téma hodiny Teorie internetu

Více

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál.

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. HERNÍ PLÁN Systém: MULTI LOTTO Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. Super Fruit Je to 3 -kotoučová hra s pěti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK dle

Více

1) Základní informace a ustanovení

1) Základní informace a ustanovení 1) Základní informace a ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím eshopu fylyppos.cz (shop.fylyppos.cz), a jsou nedílnou součástí

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL Seznam her: stolní fotbálek vč. 2x míček kulečník vč. 2 x tágo, sada koulí, křídy, trojúhelník stolní tenis vč. 2 x pálka na stolní tenis, síťka, 2x míček stolní hokej vč.

Více

Nejlepší amatérská partie všech dob

Nejlepší amatérská partie všech dob Nejlepší amatérská partie všech dob Při brouzdání po nedozírném internetovém moři jsem narazil na tuto krásnou partii: [Event "Carrol M. Capps Memorial"] [Site "San Francisco, California"] [Date "1974.10.26"]

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, domino )

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, domino ) KUŽELKY (BOWLING) Kuželky rozestavíme na vymezené území (dráha, hrací plocha apod). Hrát může libovolný počet hráčů či družstev. Cílem hry je na jeden hod porazit co nejvíce kuželek. Můžete si vybrat ze

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky směrnice číslo 12/2008 Klasifikační řád školy OBSAH 1. Pravidla hodnocení a

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

ZÁKLADNÍ POZNÁMKY Z DIDAKTIKY:

ZÁKLADNÍ POZNÁMKY Z DIDAKTIKY: Hlavní úkoly a znalosti trenéra III.třídy (vedoucího I.cyklus tréninku): Úloha trenéra: ) propagace, probuzení zájmu v dětech (..,aby ve volném čase samy hrály. ) ) co má děti naučit První rok - výcvik

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více

Podmínky pro Obchody regulované nařízením EMIR

Podmínky pro Obchody regulované nařízením EMIR Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky pro obchody regulované nařízením ( Obchody, Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky ( Všeobecné podmínky

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více