Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu komorových arytmií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu komorových arytmií"

Transkript

1 Doporuèení pro diagnostiku a léèbu komorových arytmií

2 Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku a léèbu komorových arytmií J. Bytešník 1, M. Táborský 2, J. Kautzner 1, P. Neužil 2, P. Pařízek 3, M. Fiala 4, M. Kozák 5, R. Krausová 1, L. Křivan 5, K. Lefflerová 1, J. Lukl 6, M. Novák 7, M. Tauchman 3, J. Vlašínová 5, R. Vopálka 2 OBSAH 1 Definice a klasifikace 2 Epidemiologie 3 Diagnostika 4 Riziková stratifikace 5 Léčba komorových arytmií 6 Komorové arytmie u specifických skupin pacientů 7 Současná strategie prevence náhlé srdeční smrti Plné znění doporučených postupů: Cor Vasa 2005; 47(9,Suppl):

3 1. Definice a klasifikace Komorové arytmie (KA) mají různou podobu a klinickou významnost. Jejich nejzávažnější formy vedou rychle k zástavě oběhu a stav pacienta vyžaduje okamžitý léčebný zásah v podobě elektrické kardioverze či defibrilace a kardiopulmonální resuscitace. U všech ostatních KA je třeba provést před volbou léčby podrobnější diagnostické zhodnocení včetně rozpoznání případného strukturálního srdečního postižení. Z tohoto komplexnějšího posouzení vychází stanovení prognostické a hemodynamické závažnosti dané arytmie a výběr odpovídající léčby. Předložený text shrnuje podstatné závěry z dříve publikovaných doporučených postupů a reflektuje též nejnovější verzi odpovídajícího materiálu Evropské kardiologické společnosti z roku Definice Pojmem KA označujeme různé poruchy srdečního rytmu komorového původu (z oblasti pod větvením Hisova svazku) s frekvencí rychlejší, než je klidová frekvence sinusového rytmu, či poruchy přicházející předčasně a narušující pravidelnost základního rytmu Elektrokardiografická klasifikace KA Škála KA je široká a sahá od akcelerovaného idioventrikulárního rytmu (AIVR) a od izolovaných monomorfních komorových extrasystol (KES), přes komplexní formy KES, neudržující se (nesetrvalé) komorové tachykardie (ns-kt), udržující se (setrvalé) monomorfní (s-mkt) a polymorfní komorové tachykardie (s-pkt) až po flutter komor (FlK) a fibrilaci komor (FiK). 4

4 Jak u KES, tak u komorových tachykardií (KT) je možno při hodnocení jejich morfologie (dle EKG) použít označení monomorfní (1 tvar), bimorfní (2 různé tvary) či polymorfní (více morfologií). Podle formy výskytu KES jsou rozlišovány extrasystoly izolované, či repetitivní (označované též jako komplexní formy KES). Ty mohou být v párech (tj. 2 po sobě následující KES), či ve větším počtu. Sekvence 3 a více KES bývá popisována jako salva KES nebo ns-kt. Podle původní hierarchické klasifikace KA je sekvence 3 5 komplexů komorového původu označováno spíše jako salva KES a pojmem ns-kt sekvence 6 a více následných ektopických komorových komplexů s frekvencí nad 100/min, končících spontánně do 30 s. Pokud je trvání uvedené tachykardie 30 s, nebo její hemodynamická závažnost vyžaduje její ukončení před tímto časovým limitem, nazýváme ji setrvalou komorovou tachykardií (s-kt). KT s morfologií tvaru sinusoidy s frekvencí kolem 300 za minutu je označována jako FlK. Forma KT nazývaná torsade de pointes (TdP) se vyskytuje u stavů s poruchou repolarizace (syndrom dlouhého intervalu QT) a je charakterizována postupným otáčením (rotací) osy komplexů QRS kolem izoelektrické roviny Prognostická klasifikace KA Tato současná klasifikace kromě frekvence a formy arytmie zohledňuje především základní organické srdeční postižení, funkci levé komory, nález na věnčitých tepnách a další klinické ukazatele. Podle prognostické klasifikace jsou KA rozdělovány do 3 skupin: benigní KA: KES a ns-kt bez prokazatelného strukturálního srdečního postižení či poruchy repolarizace prognosticky významné potenciálně maligní KA: komplexní formy KES a ns-kt u pacientů se strukturálním srdečním po- 5

5 stižením, nebo hemodynamicky tolerované s-kt bez organického srdečního onemocnění maligní KA: FiK, FlK u všech stavů tedy i bez organického srdečního postižení, s-mkt, s-pkt, TdP při strukturálním srdečním onemocněním či při poruše průběhu repolarizace 2. Epidemiologie KES lze zachytit při provádění krátkého záznamu EKG v klidu asi u 5 % osob, které nemají prokazatelné srdeční postižení. Jejich výskyt stoupá s věkem a je výrazně vyšší u pacientů s organickým srdečním onemocněním. Při 24hodinovém ambulantním monitorování EKG lze zachytit ojedinělé KES zhruba u 50 % zdravých osob. U pacientů s koronární nemocí či s dilatační kardiomyopatií se vyskytují KES až u %. ns-kt lze zachytit při 24hodinovém Holterově EKG-monitorování u osob bez zjevného srdečního postižení v 1 3 %. V prvních 24 hodinách po vzniku akutního infarktu myokardu je výskyt ns-kt udáván zhruba v 45 % případů. U chronických stadií ischemické choroby srdeční se ns-kt zachytí u 10 % vyšetřených, zejména u osob se sníženou funkcí levé srdeční komory. U pacientů s výraznou hypertrofií levé komory se ns-kt vyskytují až v %. U hypertrofické kardiomyopatie je výskyt ns-kt ještě vyšší a u pacientů s anamnézou synkop při této základní diagnóze dosahuje až 70 %. Velmi častá je ns-kt u pacientů s dilatační kardiomyopatií: při 24hodinovém ambulantním monitorování EKG lze zachytit uvedenou arytmii až v 50 % případů, a to i u asymptomatických jedinců. Kvalifikované odhady o výskytu náhlé srdeční smrti (NSS) v průmyslově vyspělých zemích uvádějí její roční výskyt v 0,15 %. Nejčas- 6

6 tějším arytmickým podkladem náhlého kardiálního úmrtí jsou KT nebo FiK, které odpovídají za 85 % NSS. s-kt se v prvním období (od 3. dne do konce 6. týdne) po IM vyskytne asi v 1 % případů, v dalším období se výskyt s-kt pohybuje v rozmezí 5 10 % za rok a je zřetelně vyšší při výrazně snížené systolické funkci levé komory. U neischemických kardiomyopatií je výskyt s-kt při ročním sledování obdobný. Při diagnóze chronického srdečního selhání je podíl NSS na celkové mortalitě dominantní (zhruba 2/3) ve funkční třídě II (klasifikace NYHA), zatímco v třídě III a IV je převažující příčinou smrti progresivní srdeční selhání. 3. Diagnostika K záchytu arytmie lze využít různé formy registrace elektrokardiogramu a intrakardiální elektrogramy (tab. 1). Tab. 1. Souèasné mo ností záchytu a diagnostiky KA. 12svodové standardní EKG kontinuální monitorace EKG při hospitalizaci ambulantní časově omezená monitorace EKG (Holterovo monitorování) kazuální dlouhodobější monitorace EKG (aktivovaná pacientem) zátěžové EKG invazivní elektrofyziologické vyšetření implantabilní nahrávače (loop-rekordéry) informace z paměti implantovaných kardiostimulátorů či kardioverterů-defibrilátorů nepřímá informace z testů ke stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti (viz dále) 7

7 Schéma 1. Diferenciální diagnostika tachykardií se širokým QRS komplexem s vyu itím 12svodového EKG. Absence RS komplexu ve všech prekordiálních (V1 V6) svodech? ne: ano: KT Interval RS > 100 ms v některém prekordiálním svodu? ne: ano: KT Přítomnost AV-disociace? ne: ano: KT Přítomnost morfologického kritéria KT ve svodech V1 a V6? ne: SVT ano: KT Základem diagnostiky KA je standardní elektrokardiogram. Typickým nálezem na elektrokardiogramu při KT je šíře QRS-komplexu nad 0,12 s. Rozšíření komorového komplexu na povrchovém EKG však nemusí znamenat, že se jedná o komorovou tachykardii. Rozlišení tachykardií se širokým QRS-komplexem ( 0,12 s) tj. KT a supraventrikulárních tachykardií s aberací komorového vedení či s komorovou preexcitací podle EKG-kritérií se opírá o dostatečně ověřené algoritmy. Je přitom posuzována přítomnost síňokomorové disociace, tvar komorového komplexu a časový průběh jeho jednotlivých komponent. Typickým nálezem, svědčícím pro komorovou tachykardii, je monofázický R-kmit ve V1, převážně pozitivní konkordantní tvar QRS ve všech hrudních svodech a levostranný sklon osy srdeční ve frontální rovině. Všeobecně uznávaný je algoritmus podle Bruga- 8

8 dy, který má vysokou senzitivu (98 %) i specificitu (97 %) pro správné rozlišení SVT od KT (schéma 1). Morfologická kritéria KT ve V1 a V6 jsou následující: (a) u tachykardie tvaru RBBB: V1: R monofázický KT V6: R/S < 1 KT (b) u tachykardie tvaru LBBB: V1: R > 30 ms KT RS > 60 ms KT Důležité je zachycení 12svodového EKG-záznamu v průběhu tachykardie, aby bylo k dispozici pro srovnání se stimulačně vyvolanou tachykardií v případě další diagnostiky a nefarmakologické cílené léčby. Kontinuální registraci EKG je třeba zajistit při použití vagových manévrů či při nitrožilní aplikaci léku (například adenozinu) k ukončení tachykardie. Základní zásada pro léčebný postup při tachykardii zní: Při každé tachykardii se širokým komplexem QRS, se má z hlediska bezpečnosti pacienta postupovat v úvodní fázi léčby tak, jako by se jednalo o tachykardii komorovu. V případech, v nichž je EKG-diagnostika nepřesvědčivá, je třeba upřesnit diagnózu pomocí invazivního elektrofyziologického vyšetření (EFV), které se též využívá k posouzení vyvolatelnosti s-kt při stratifikaci rizika NSS. Toto vyšetření má být prováděno na pracovišti, které je schopno poskytnout komplexní léčbu KA, včetně nefarmakologických léčebných postupů. 9

9 4. Riziková stratifikace Vytipování pacientů s výrazně vyšším rizikem NSS riziková stratifikace má určité odlišnosti podle základní kardiální diagnózy. Zůstává v platnosti, že hlavním rizikovým ukazatelem bez ohledu na základní srdeční postižení je spontánní výskyt udržující se (setrvalé) KA. Podle tohoto aspektu označujeme prevenci NSS jako (a) sekundární ( post-event, tj. u pacientů s dokumentovanou s-kt/fik) (b) primární ( pre-event, tj. u pacientů, kteří mají dle určitých ukazatelů vyšší riziko NSS, avšak dosud se u nich s-kt nemanifestovala) Riziková stratifikace u pacientù s ischemickou chorobou srdeèní Hlavní rizikovou podskupinu tvoří pacienti po proběhlém IM. Riziková stratifikace po IM se zaměřuje na posouzení následujících ukazatelů: (a) trvající projevy ischemie myokardu (b) kontraktilní funkce a objem levé komory (c) spontánní výskyt komorových arytmií (d) záchyt pozdních komorových potenciálů (e) posouzení funkce autonomní inervace (f) posouzení změn a disperze průběhu srdeční repolarizace Jednotlivé používané testy v této rizikové stratifikaci mají významné limitace, což je zejména nepřímý vztah mezi senzitivitou a specificitou a nízká pozitivní předpovědní hodnota. Ta u jednotlivých testů nepřesahuje obvykle %. 10

10 Tab. 2. Kombinace testù pro stratifikaci rizika NSS/KT po IM. 2letý výskyt s-kt/nss (%): stupeň 1 SAECG + a EFLK oba negativní 2,2 1 pozitivní 10,6 oba pozitivní 38,7 Je-li 1 test při stupni 1 pozitivní následuje stupeň 2: stupeň 2 Holter (ns/s-kt, HRV) oba negativní 4,7 1 pozitivní 17,5 oba pozitivní 48,2 Je-li 1 test při stupni 2 pozitivní následuje stupeň 3: stupeň 3 PSK negativní 8,9 pozitivní 45,1 Při výskytu EFLK, KTA při Holterově monitoraci a PSK +: 66,5 (tj. kritéria studie MADIT) V případě pozitivního nálezu při neinvazivních testech je v současné době doporučeno provedení invazivního testu programované stimulace komor (PSK). Využívá se tzv. 2stupňový či 3stupňový systém rizikové stratifikace pacientů po IM. Výtěžnost jednotlivých testů a jejich kombinací zhodnotila metaanalýza 44 studií (Bailey JJ, J Am Coll Cardiol 2001; 38: 1902n) zabývajících se stratifikací rizika vzniku závažné komorové tachyarytmie či NSS u pacientů po IM (tab. 2). Pro klinickou praxi lze tedy doporučit u pacientů po IM rizikovou stratifikaci, která odpovídá kritériím výběru pacientů v 2 studiích (MADIT nebo MUSTT): 11

11 záchyt ns-kt při 24hodinovém Holterově monitorování EKG (či obdobné monitoraci) snížená ejekční frakce levé komory ( 35 %) Pokud jsou oba tyto ukazatele zjištěny při jinak stabilizovaném hemodynamickém stavu v odstupu > 48 hodin od vzniku akutního IM, je možno zvážit indikaci PSK. Tento invazivní test je prováděn v intervalu alespoň > 96 hodin (obvykle však > 1 týden) po akutní koronární příhodě. Je-li při použití standardního stimulačního protokolu indukována s-kt, svědčí to pro zvýšené riziko ohrožení pacienta NSS a je indikována primárně preventivní implantace ICD. Schématicky je přínos jednotlivých stratifikačních testů shrnut v tab. 3 a 4. Tab. 3. Klasifikace jednotlivých doporuèení podle materiálù ACC/AHA/ESC (podle kritérií EBM). indikační třída Třída I: Je jasná evidence a všeobecný souhlas, že použití daného parametru rizikové stratifikace je užitečné a efektivní. Třída IIa: Evidence o užitečnosti daného parametru rizikové stratifikace není jednoznačná, avšak data ve prospěch významu tohoto parametru zřetelně převažují. Třída IIb: Obdobný závěr jako u IIa s tím, že evidence o užitečnosti daného parametru je méně přesvědčivá. Úroveň důkazů: A data z většho počtu randomizovaných studií či z metaanalýz B data z 1 randomizované studie či z velkých nerandomizovaných studií C data z kazuistik nebo konsenzus expertů 12

12 Tab. 4. Stratifikace rizika NSS u jednotlivých kardiálních diagnóz. diagnóza indikační třída: I IIa IIb ICHS po IM s-kt/fik PSK+ LP + EFLK ns-kt HRV/BRS TWA SF HRT objem LK HKMP s-kt/fik RA: NSS rizikový genotyp oběhová zástava synkopa septum 3 cm ns-kt hypotenze při zátěžovém testu DKMP s-kt/fik synkopa EFLK ns-kt ARVD s-kt/fik oběhová zástava PSK dilatace PK synkopa současné dysfunkce postižení LK PK, LP + LQTS s-kt/fik/tdp QTc > 0,6 s RA: NSS oběhová zástava synkopa V případě HRV, BRS, TWA, HRT je hodnocen výsledek testu, znamenající arbitrárně vyšší riziko NSS. + pozitivita testu 13

13 4.2. Riziková stratifikace u neischemické kardiomyopatie èi jiného kardiálního posti ení U dilatační nebo hypertrofické kardiomyopatie, arytmogenní kardiomyopatie (dysplazie) pravé komory, syndromu dlouhého QT aj má invazivní elektrofyziologické vyšetření podstatně menší význam. Může však upřesnit, zda je synkopa podmíněna závažnějším postižením převodního srdečního systému (a je tedy indikace k trvalé kardiostimulaci), nebo zda je podkladem obtíží typická reentry tachykardie využívající převodní systém (BBRT), u níž může být účinnou léčbou katetrizační ablace. V rizikové stratifikaci se více uplatňují jiné klinické ukazatele (tab. 4). 5. Léèba komorových arytmií 5.1. Benigní a ménì rizikové komorové arytmie V zásadě platí, že asymptomatická či málo symptomatická komorová extrasystolie nepředstavuje indikaci k léčbě. U nemocných bez strukturálního srdečního onemocnění jsou frekventní KES důvodem k perspektivnímu sledování funkce levé komory. Také u pacientů se symptomatickými formami komorové extrasystolie bez prokazatelného závažnějšího srdečního postižení se vyhýbáme podávání antiarytmik. Snažíme se ovlivnit danou situaci psychoterapií nebo léčbou anxiolytikem. V některých případech lze uspět podáním menší dávky betablokátoru. Léčbu antiarytmikem indikujeme až v případě, že jsou symptomy velmi výrazné a výše zmíněnými způsoby se nepodařilo stav zklidnit. V této situaci bývá preferována menší dávka propafenonu či jiného antiarytmika s nižším proarytmickým potenciálem a s nižším výskytem závažnějších vedlejších účinků. 14

14 Tab. 5. Doporuèení pro akutní léèbu maligní komorové tachyarytmie. (a) První defibrilační výboj má energii 200 J (b) Při absenci léčebné odezvy opakovat až 2krát výboj o maximální energii (360 J) (při použití bifázického výboje dostačují nižší energie výboje) (c) Při absenci léčebné odezvy na první 3 výboje pokračovat v KPR a současně zajistit následující opatření v rámci komplexní resuscitace (d) Žilní linka, endotracheální intubace, adrenalin nitrožilně, opakovat elektrický výboj (e) Pokud výboj nepřerušil tachyarytmii podat amiodaron 150 mg i.v., případně dále lidokain (v našich podmínkách Trimecain, tj. mezokain 100 mg i.v.) či magnezium sulfuricum v dávce odpovídající 8 17 mmol), eventuálně betablokátor (Betaloc 2 3 mg i.v.) a opakovat elektrickou kardioverzi a při hyposystolii pokračovat v kardiopulmonální resuscitaci Alternativně je možno indikovat katetrizační ablaci arytmogenního ložiska. Ta je dominantní léčbou u idiopatických KT z výtokového traktu pravé či levé komory. Některé idiopatické KT z levé komory mohou vycházet z tkáně převodního systému a reagují na kalciové blokátory (tzv. verapamil- -senzitivní KT). Při častějších KES u pacientů s koronární nemocí podáváme betablokátory nikoliv s cílem potlačit extrasystolii, ale ke snížení rizika IM a NSS Maligní komorové arytmie Tyto KA jsou nejčastějším podkladem oběhové zástavy. Kromě FiK a FlK řadíme do této skupiny s-mkt, s-pkt a TdP. 15

15 Akutní léčba maligních KT Při výskytu hemodynamicky velice závažné KA, provázené těžkou hypotenzí (systolický TK pod 90 mm Hg), manifestním srdečním selháváním, projevy koronární nebo cerebrovaskulární insuficience, či dokonce oběhovou zástavou, je třeba provést neodkladně elektrickou transtorakální kardioverzi či defibrilaci a podle potřeby zahájit komplexní kardiopulmonální resuscitaci. Podle mezinárodně uznávaných doporučení je vhodný postup uvedený v tab. 5. Při výskytu KT typu TdP při sekundárně prodlouženém QT-intervalu je vhodné aplikovat magnézium i.v., korigovat sérovou hladinu kalia a zkrátit délku základního srdečního cyklu (dočasnou kardiostimulací nebo infuzí izoprenalinu). Pokud má pacient implantován kardiostimulátor nebo kardioverter-defibrilátor, je vhodné umístit defibrilační elektrody při transtorakální defibrilaci do alternativní polohy (například anteroposteriorní tj. nad dolní část sterna a na protilehlé místo na zádech mezi lopatkami) a dodržet minimální vzdálenost zevní defibrilační elektrody alespoň cm od implantátu. Bezprostředně po elektrické kardioverzi či defibrilaci závažné KA je třeba rychle posoudit možnost podílu případné reverzibilní poruchy na vzniku a udržení tachyarytmie, a pokud taková okolnost existuje, zajistit její korekci (léčba akutního koronárního syndromu a městnavé srdeční insuficience, léčba hypoxemie, či rozvratu vnitřního prostředí, minerálové dysbalance, lékové nebo jiné intoxikace aj) Dlouhodobá léčba maligních KA V případě, že není prokázána reverzibilní příčina, jsou pacienti po proběhlé epizodě maligní KA ohroženi recidivami KA. 16

16 V terapii těchto stavů převažují nefarmakologické léčebné metody. Dominantní postavení v léčbě závažných KT zaujímá implantabilní kardioverter-defibrilátor. V rámci obecně uznávaných indikací ICD jsou v indikační třídě I zařazeny stavy s dokumentovanou s-kt/fik jak při organickém srdečním postižení, tak u arytmických syndromů bez prokazatelného strukturálního onemocnění myokardu. Cílená katetrizační nebo chirurgická ablace arytmogenního substrátu je další léčebnou možností, a může být dokonce kurativním výkonem. Typickým arytmogenním substrátem u pacientů po infarktu myokardu je oblast jizvy a jejího okolí. V případě vyvolatelnosti dalších forem KA po ablační léčbě je indikována implantace ICD. Tento postup je součástí tzv. hybridní terapie, přičemž modifikace arytmogenního substrátu může snížit frekvenci epizod KT nebo usnadní jejich potlačení elektroterapií ICD. V ojedinělých případech je u jinak neovlivnitelných hemodynamicky netolerovaných KA indikována ortotopická transplantace srdce či přechodně mechanická srdeční podpora. Mezi nejzávažnější problémy u pacientů s ICD patří kumulace častých epizod KA, někdy až rázu nepřetržité (incesantní) s-kt, což vede k opakovaným výbojům ICD během krátkého časového intervalu tzv. arytmická bouře. V tomto případě je nezbytné co nejrychleji vyloučit a případně korigovat dysbalanci sérových minerálů, akutní ischemii myokardu, projevy srdečního selhávání či jinou sekundární příčinu KA. Pacient s tímto velice závažným akutním stavem má být celkově zklidněn a co nejrychleji přeložen (s důsled- 17

17 Tab. 6. Léèba komorových tachyarytmií v rámci sekundární prevence u jednotlivých kardiálních diagnóz. (Uvedeny jsou indikaèní tøídy I, IIa, IIb, v závorce je oznaèení úrovnì dùkazù pro opodstatnìní jednotlivých léèebných indikací definice v tab. 3.) diagnóza léčba indikační třída I IIa IIb ICHS, stp. IM ICD (A) AMIO, RFA, BB (C) ChA (C) HKMP ICD (B) DKMP ICD (B) AMIO, BB (C) ARVD ICD (B) LQTS ICD (C) Brugadův syndrom ICD (B) CPVT ICD (C) BB (C) MVP ICD (C) AS ICD (C) synkopa (bez EKG-projevů), ICD (B) inducibilního s-kt/fik, EFLK 0,4 s-kt/fik bez strukturálního ICD (C ) onemocnění myokardu ným dodržením všech podmínek bezpečného transportu s možností komplexní resuscitace) do implantačního centra, které je kromě reprogramace ICD schopno zajistit veškerou potřebnou terapii včetně případné urgentní revaskularizace myokardu a neod- 18

18 kladné cílené katetrizační ablace či modifikace arytmogenního substrátu nebo použití mechanické srdeční podpory. Současné indikace léčebných postupů v rámci sekundární prevence s-kt/fik a NSS u jednotlivých diagnóz shrnuje tab Potenciálnì maligní komorové arytmie Léčba potenciálně maligních komorových tachyarytmií zatím zůstává značně problematická. Záchyt ns-kt u pacienta se strukturálním srdečním postižením vyžaduje komplexnější posouzení, které má určitá specifika u jednotlivých diagnóz: (a) ns-kt u pacientů s koronární nemocí, po IM ve spojení s dalšími ukazateli umožňuje identifikovat pacienty s vyšším rizikem NSS. Algoritmus výběru léčby zahrnuje i použití srdeční resynchronizační terapie (biventrikulární stimulace), viz schéma 2. (b) Léčbu ns-kt u ostatních kardiálních diagnóz tj. v rámci primární prevence (čili prevence první ataky) s-kt/nss shrnuje tab Komorové arytmie u specifických diagnóz KT po chirurgické korekci vrozených srdečních vad Vyskytují se po výkonech zahrnujících ventrikulotomii (typicky bývají po operaci Fallotovy tetralogie, defektu komorového septa a po operaci stenózy plicnice). Většinou se jedná o makroreentry KT, při níž vzruch krouží kolem pooperační jizvy či kolem záplaty. U hemodynamicky tolerované s-kt stabilní morfologie bývá ověřován efekt antiarytmika a některé formy lze příznivě ovlivnit 19

19 Schéma 2. Posouzení a výbìr léèby u nesetrvalé komorové tachykardie, zachycené po odeznìní akutní fáze IM. nesetrvalá KT EFLK 0,35 > 0,35 PSK + + QRS > 0,12 s + + léčba ICD-CRT** ICD ICD-CRT** OPT ABL/ICD* OPT OPT optimální medikamentózní léčba po IM, ABL chirurgická či katetrizační ablace * Při vyvolatelnosti monomorfní, hemodynamicky tolerované KT, shodné s klinickou KT, je možno indikovat katetrizační ablaci. Při inducibilitě morfologicky odlišné nebo hemodynamicky netolerované KT, je indikována léčba ICD-CRT srdeční resynchronizační terapie (biventrikulární kardiostimulace) ** Při QRS > 120 ms a 150 ms je indikace k ICD-CRT, pokud je dalším vyšetřením dokumentována intra- či interventrikulární dyssynchronie, při QRS > 150 ms je indikace k ICD- CRT i bez další přesvědčivé dokumentace dyssynchronie 20

20 Tab. 7. Souèasné indikace léèebných postupù v rámci primární prevence s KT/FiK a NSS u jednotlivých diagnóz. Jsou uvedeny indikaèní tøídy I, IIa, IIb. (V závorce je úroveò dùkazù dle kriterií medicíny zalo ené na dùkazech definice v tab. 3.) diagnóza léčba indikační třída I IIa IIb ICHS, po IM, ICD (A), BB (A) (MADIT I) ACEI (A) ICHS, po IM, ACEI, ICD (B) (MADIT II) BB (A) ICHS, ns-kt, ACEI, dobrá funkce LK BB (B) CHSS, NYHA III-IV ICD-BiV (B) (COMPANION) CHSS, NYHA II, EFLK 0,35 ICD (B) (SCD-HeFT) HKMP (rizikový profil*) ICD (B) AMIO (B) DKMP (ns-kt, ICD (B) AMIO, EFLK 0,35) BB (B) ARVD ICD (C) sotalol (C) LQTS BB (B) ICD (C) PM (C) Brugadův syndrom ICD (B) (rizikový profil**) CPVT (rizikový profil***) BB (C) ICD (C) AS AVR (B) AMIO (C) * synkopa (bez dokument. EKG), ns-kt, pozit. RA: NSS) ** synkopa, inducibilní KT *** synkopa, pozitivní RA: NSS, AVR náhrada aortální chlopně 21

21 katetrizační ablací. U závažných forem KTA a při jejich měnlivé morfologii je indikována léčba ICD KT u myokarditid, systémových a dalších onemocnění Při léčbě komorových tachykardií u myokarditid, systémových a dalších onemocnění je třeba věnovat velikou pozornost též snaze o ovlivnění základního chorobného procesu. Myokarditidy patří mezi významné příčiny NSS u mladých pacientů (Podle některých studií, opírajících se o sekční nálezy, byly známky myokarditidy prokázány až ve % případů NSS u mladých osob). Také u Chagasovy choroby bývají KT častou příčinou NSS, což je myokarditida, způsobená prvoky rodu Trypanosoma. KTA typicky vychází z okraje aneuryzmatu hrotové oblasti komory a relativně častá bývá subepikardiální lokalizace reentry-okruhu. Léčbou volby může být katetrizační ablace a při její neschůdnosti nebo při nedostatečném efektu lze indikovat ICD, při selhávání srdce pak ortotopickou transplantaci srdce (OTS). Příznivý efekt může mít i chronická léčba amiodaronem. Amyloidóza je onemocnění, charakterizované extracelulárním ukládáním amyloidu. Depozita amyloidu bývají spojena s fibrózou převodního srdečního systému. Jednou z manifestací kardiálního postižení může být s-mkt. KT při amyloidóze může skončit NSS, pokud není užita agresivní terapie. Vzhledem k prognostické závažnosti uvedeného postižení je možné při difuznějším postižení myokardu zvážit OTS. Sarkoidóza je multisystémové granulomatózní onemocnění nejasné etiologie, které může postihovat i srdce. Manifestace kardiálního postižení může být v podobě poruchy vedení vzruchu 22

22 při přítomnosti granulomů. Převodní porucha může přispět ke vzniku KA. Medikamentózní léčba bývá málo efektivní a u dokumentované KT připadá v úvahu implantace ICD. KA se mohou vyskytovat i u dalších poruch a onemocnění jako jsou Lymeská karditida, metabolické či toxické kardiomyopatie, akutní rejekce transplantovaného srdce, neuromuskulární onemocnění, srdeční nádory, hypertrofie srdce u vytrvalostních sportovců aj. V těchto případech obvykle nemá léčba arytmií specifické rysy a podstatná je léčba základního kardiálního postižení KA u chronické srdeční nedostatečnosti Specifickou problematiku představují KA u chronického srdečního selhání (CHSS) při ischemické i neischemické kardiomyopatii. U pacientů s CHSS, ve funkční třídě NYHA II, s ejekční frakcí levé komory < 30 %, je vyšší riziko NSS, která je hlavní příčinou mortality. Naopak u pacientů s CHSS ve funkční třídě NYHA III a IV je hlavní příčinou úmrtí mechanické srdeční selhání. Dosud uskutečněné studie ukázaly výrazně příznivý efekt kombinace resynchronizační terapie a ICD na snížení celkové mortality u těchto nemocných a probíhající studie se nyní zaměřují na zpřesnění rizikové stratifikace a primárně preventivní indikace ICD a CRT (viz níže). To naznačuje další nový trend léčby ke zlepšení prognózy pacientů s CHSS. Studie cílené na primární profylaxi NSS a na snížení kardiální mortality u pacientů s CHSS se proto zaměřují na prognostický dopad léčby ICD, CRT a případně obou těchto postupů, kombinovaných s tzv.optimální me- 23

23 dikamentózní terapií. Výrazně příznivý efekt kombinace resynchronizační terapie a ICD na snížení celkové mortality (o 43 %) byl zaznamenán již po relativně krátkém sledování u pacientů s CHSS ve funkční třídě NYHA III a IV, s ejekční frakcí levé komory 35 % a s rozšířeným QRS > 120 ms, bez konvenční indikace k implantaci kardiostimulátoru či ICD ve studii COMPANION, první velké randomizované studie této problematiky. Podíl resynchronizační terapie na tomto zlepšení přežívání činí zhruba ze 2/3. Tento závěr potvrzují také výsledky studie CARE-HF. 6. Komorové arytmie u specifických skupin pacientù 6.1. KA v prùbìhu gravidity KA v graviditě jsou léčeny v podstatě stejným způsobem jako v období mimo ni. Hlavním požadavkem je co nejkonzervativnější a nejšetrnější postup léčby, a pokud to situace umožňuje, je definitivní léčba odložena na období po skončení gravidity. Je třeba zdůraznit, že všechna obecně používaná antiarytmika procházejí placentární bariérou. Nejvhodnější z nich je amiodaron, protože oproti jiným antiarytmikům přechází v menším množství placentou (fetální koncentrace dosahuje jen 20 % koncentrace v těle matky), má menší negativní vliv na srdeční kontraktilitu a nižší proarytmický potenciál. Amiodaron však hojně přestupuje do mateřského mléka, a proto by při jeho užívání pacientka neměla kojit. Dalším lékem, který lze v graviditě akceptovat k ovlivnění rizika komorových arytmií, jsou beta-1-selektivní blokátory. Hemodynamicky závažné či život ohrožující s-kta mají být ukončeny elektrickou kardioverzí. Stav po implantaci ICD nepředstavuje kontraindikaci budoucí gravidity. 24

24 6.2. KA u seniorù Řešení problematiky KA u seniorů se v zásadě neliší od postupů u pacientů mladších věkových skupin. Fyziologické stárnutí srdce je sice spojeno s řadou morfologických změn (například je to úbytek kardiomyocytů a zmnožení vazivové intersticiální tkáně), avšak patofyziologie KA je obdobná jako u pacientů mladších. Častěji se vyskytují arytmie v důsledku nežádoucích účinků farmakoterapie hypokalemie, předávkování digitalisem aj. Proto je při léčbě třeba respektovat změny ve farmakokinetice. Dalším faktorem, který komplikuje situaci, je obvykle polymorbidita seniorů. Pokud však komorbidity nepřinášejí riziko zkrácení očekávaného přežívání (< 1 rok), neměl by být vyšší věk nemocného limitujícím faktorem pro výběr léčby, včetně ICD KA u sportovcù Sportovci, u nichž je zaznamenán výskyt KA, mají být vyšetřováni a léčeni jako ostatní populace. Při výskytu maligních KA či potenciálně maligních KA při přítomném strukturálním srdečním onemocnění platí zákaz výkonnostního (závodního) sportu. 7. Souèasná strategie prevence NSS Současná strategii léčby komorových tachyarytmií, a tedy prevence NSS vychází ze závažnosti rizika NSS a lze ji shrnout následovně Prevence a léèba u pacientù zvýšeným rizikem NSS U pacientů s výrazně zvýšeným rizikem NSS ( 20 % do 1 až 2 roků) je jednoznačně preferována implantace kardioverteru- -defibrilátoru. 25

25 Do této skupiny patří především pacienti s dokumentovanou FiK nebo hemodynamicky závažnou s-kt a pacienti, u nichž je dle současné rizikové stratifikace výrazně zvýšeno riziko výskytu s- KTA a NSS (viz výše). Tuto léčbu je možno pro docílení co největšího efektu a komfortu pro pacienta a prodloužení životnosti ICD kombinovat s katetrizačním či chirurgickým ovlivněním arytmogenního substrátu a s antiarytmickou farmakoterapií. Léčba pacientů s maligními KTA má být prováděna v centrech, která jsou schopna poskytnout u této diagnózy komplexní léčebnou péči a nepřetržitý servis při akutních problémech u pacientů s ICD (např. při tzv. arytmické bouři) Prevence a léèba pacientù s nízkým rizikem NSS Pacienty s nízkým rizikem NSS ( 3 5 % do 2 roků) je možno stabilizovat léčbou betablokátorem případně amiodaronem. Některé formy monomorfních KT (zejména typu idiopatické KT) je možno kurativně vyřešit katetrizační ablací Prevence a léèba pacientù s intermediárním rizikem U pacientů s intermediárním rizikem (tj. s potenciálně maligními komorovými arytmiemi se strukturálním postižením myokardu) je využívána současná riziková stratifikace, která však doposud není dostatečně spolehlivá a dostatečně efektivní. Jasnější koncepce je zatím především u pacientů po IM, mezi nimiž je podle současných poznatků možno vytipovat pacienty, u kterých je opodstatněná primárně preventivní implantace ICD. Další oblastí, v níž bude nejspíše v blízké době zaujato poměrně jasné stanovisko k indikaci primárně preventivní implantace ICD (izolované nebo v kombinaci s CRT), bude blíže definovaná podsku- 26

26 pina pacientů s CHSS. V tomto směru jsou očekávány závěry dalších randomizovaných studií Prevence a léèba pacientù s ostatními diagnózami U ostatních diagnóz zatím zůstává v popředí individuální posouzení a rozhodnutí o výběru léčby podle komplexního zvážení všech ukazatelů, které mohou hrát roli pro další prognózu jednotlivého pacienta. Indikace jednotlivých postupů léčby budou ovlivňovány novými poznatky základního a klinického výzkumu. Léčba komorových tachykardií je dynamický dlouhodobý proces. Při výběru a vedení léčby hraje významnou roli mimo jiné též systematický přístup k dané medicínské problematice, zkušenosti centra a kvalita spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními různých stupňů, která zajišťují kontinuální péči o pacienta a řešení případných akutních komplikací v průběhu léčebného procesu. 27

27 MUDr. Jan Bytešník, CSc. 1 MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC 2 prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC 1 MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC 2 MUDr. Petr Pařízek, Ph.D. 3 MUDr. Martin Fiala, Ph.D. 4 MUDr. Milan Kozák, Ph.D. 5 MUDr. Renata Krausová 1 MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. 5 MUDr. Kateřina Lefflerová 1 prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. 6 as. MUDr. Miroslav Novák, CSc. 7 MUDr. Miloslav Tauchman 3 MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. 5 MUDr. Roman Vopálka 2 1 Klinika kardiologie IKEM, Praha 2 kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 3 Kardiocentrum LF UK a FN Hradec Králové 4 oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec 5 Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice 6 I. interní klinika LF UP a FN Olomouc 7 I. interní kardioangiologická klinika FN U sv. Anny, Brno 28

28 Poznámky 29

29 Rejstøík V závorkách se uvádí místo výskytu v příloze nebo subkapitola, v níž je hlavní pojednání problému. Vyskytuje-li se termín i mimo přílohu v textu, je to naznačeno mezerou mezi číslem strany a závorkou. ablace katetrizační 14, 15, 17, 19, 20 (schéma 2), 22, 26 chirurgická 17 amiodaron 15, 18(tab. 6), 26, amyloidóza 24 antiarytmika indikace 14, 19, 24 kontraindikace 14 anxiolytika 14 arytmická bouře 17, 26 arytmie komorové 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 (tab. 5), 16, 19, 24, 25, 26 léčba 18(tab. 6), 23 benigní 5 léčba 14 maligní 5, 6, léčba 15, 16, 26 léčba dlouhodobá 16 potenciálně maligní 5 léčba 19, 26 definice 4 klasifikace hierarchická 5 klasifikace elektrokardiografická 4 klasifikace prognostická 5 léčba u specifických diagnóz 19 léčba u specifických skupin pacientů 24 gravidní 24 senioři 25 sportovci 25 arytmogenní substrát 17, 19, 26 betablokátory 14, 15, 26 beta1-selektivní 24 blokátory kalciových kanálů 15 defibrilace 4, 16 u pacientů s ICD nebo s kardiostimulátorem 16 EFV viz vyšetření elektrofyziologické invazivní EKG-vyšetření viz vyšetření EKG extrasystolie komorová 14, 15 extrasystoly komorové 5, 6, 13, 14, 15, 28 izolované monomorfní 4, 5, 26 komplexní formy 4, 5 repetitivní 5 salva 5 farmakoterapie antiarytmická 26 fibrilace komor 4, 6, 7, 10, 13(tab. 4), 15, 17, 18(tab. 6), 19, 21(tab. 7), 26, flutter komor 4, 5, 6, 15 definice 5 hypertrofie srdce levé komory 6 srdce 23 Chagasova choroba 22 chronické srdeční selhání viz selhání srdeční implantace ICD 12, 17, 23, 25, 26 infarkt myokardu 7, 10, 11, 12, 15, 13(tab. 4), 17, 18(tab. 6), 20(schéma 2), 21(tab. 7), 26 akutní 6 riziková stratifikace 10 ischemická choroba srdeční 6, 13(tab. 4), 18(tab. 6), 21(tab. 7) riziková stratifikace 10 izoprenalin 16 kardiostimulace 16, 20(schéma 2) trvalá 14

30 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře společnosti

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup České kardiologické společnosti inovace 2011

Doporučený diagnostický a léčebný postup České kardiologické společnosti inovace 2011 DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ ARK 1.LF UK a TN Praha ARYTMIE poruchy srdečního rytmu veškeré srdeční rytmy, které se odlišují od sinusového rytmu ARYTMIE Z klinického hlediska dvě základní skupiny : - tachyarytmie

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA SYNKOPA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Vlastimil Doupal I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SYNKOPA Synkopa je definována jako náhlá, krátkodobá ztráta vědomí a posturálního tonu, s následnou

Více

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných Jiří Kettner Výskyt a mortalita chronického srdečního selhání Rose, Gelijns, Moskowitz, et al. NEJM. 345:1435-43, 2001. Rogers,

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé

ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé ANATOMIE SRDCE A CÉV Anatomie srdečních oddílů (Petr Kmoníček) Pravá síň Pravá komora Levá síň Levá komora Perikard Koronárni oběh Kmen levé koronárni arterie Pravá koronárni arterie Krevní zásobení vodivého

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment

Cardiac Arrhythmias. Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě. Bennett s. Practical Notes on Interpretation and Treatment David H. Bennett Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě Překlad 8. vydání Bennett s Cardiac Arrhythmias Practical Notes on Interpretation and Treatment 8 th Edition David H. Bennett

Více

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika J.Bala 1, D.Rábová 1,J.Švehla 1 1 ARO Nemocnice na Františku, Praha, Česká republika Historie Toxické účinky známé již ve starověku-odvar používán

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR IX. Pelhřimovský podvečer 15. 16.11. 2013 Definice 1: AED je vysoce

Více

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu synkopy

Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu synkopy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu synkopy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku a léèbu synkopy J. Kautzner za výbor Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci při ČKS OBSAH 1 Definice synkopy

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců

Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. Doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Prof MUDr Josef Kautzner, CSc Klinika kardiologie IKEM, Praha

Prof MUDr Josef Kautzner, CSc Klinika kardiologie IKEM, Praha Prof MUDr Josef Kautzner, CSc Klinika kardiologie IKEM, Praha joka@medicon.cz www.ikem.cz Definice Přechodná ztráta vědomí v důsledku krátkodobé globální mozkové hypoperfuze, charakterizovaná náhlým začátkem,

Více

Struktura databáze AHEAD ACS

Struktura databáze AHEAD ACS Anamnéza Formulář: Hospitalizace Struktura databáze AHEAD ACS Odebratelná anamnéza (ano/ne) Hypertenze (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná) DM (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná)

Více

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová

Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Kdy indikovat vyšetření srdce pomocí CT nebo magnetické rezonance? Radka Kočková Dana Kautznerová Počítačová tomografie - CT CT zobrazení a výpočet množství koronárního kalcia kalciové skóre CT angiografie

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012 Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel Odborné stanovisko České kardiologické společnosti novelizace 2012 Jaromír Hradec, Miloš Táborský. František Toušek, Hana Skalická

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu 2009

Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu 2009 DOPORUČENÍ PRO ORIGINAL CONTRIBUTIONS Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

sp.zn. sukls70500/2014

sp.zn. sukls70500/2014 sp.zn. sukls70500/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADENOCOR Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Adenosinum 6 mg ve 2 ml injekčního roztoku. 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká transplantační společnost Česká společnost intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ

Více

Srdeční vady a arytmie

Srdeční vady a arytmie 10. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ve spolupráci s pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti Srdeční vady a arytmie Pardubice,

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Tabulka 1. Lownova klasifikace komorových extrasystol. Stupeň Typ komorové extrasystoly (KES) 0 žádné KES

Tabulka 1. Lownova klasifikace komorových extrasystol. Stupeň Typ komorové extrasystoly (KES) 0 žádné KES KDY LÉČIT KOMOROVÉ EXTRASYSTOLY doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. I. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Přehled znalostí o komorové extrasystolii obsahuje v základní části definici, klasifikaci a výskyt komorové

Více

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Moderní zobrazovací metody v kardiologii Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Cardiovascular Imaging Association (EACVI) ECHO denní chléb kardiologa Endokarditida

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Sviták R. 1, Jáchim P. 1, Pečenková E. 2, Sloup P. 2, Karásek J. 3 1 ZZS Plzeňského kraje, 2 OIT KÚPK, 3 OZDR

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

Hypertrofická kardiomyopatie

Hypertrofická kardiomyopatie Hypertrofická kardiomyopatie odpovědi na nejčastější otázky pacientů Josef Veselka Kardiovaskulární centrum FN v Motole Recenze: MUDr. David Zemánek a MUDr. Pavol Tomašov, Kardiovaskulární centrum FN v

Více

X. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí

X. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí X. české a slovenské sympózium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí Academia centrum Zlín - Univerzita Tomáše Bati 29.- 31. 1. 2012 PROGRAM - SESTERSKÁ SEKCE Pondělí 30. 1. 2012 SÁL 3 - WICHTERLEHO

Více

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013 201 Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc. Ludmila Klímová Organizační výbor: Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. předseda

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě Machart S ARK FN Plzeň Riziko žilní punkce Ze strany anesteziologa: Zkušenost Vybavení (ekonomické tlaky) Časování (interval mezi kontrakcemi) Komunikace s

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: FN u sv. Anny v Brně - ICRC - Elektrofyziologické systémy Evidenční ve VVZ: 226004 Evidenční zadavatele:

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Inclusion Definice Akutní infarkt myokardu (AIM) Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - AKUTNÍ INFRAKT MYOKARDU (AIM) Akutní infarkt myokardu (AIM) lze definovat z několika různých perspektiv dle charakteristik

Více

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více