NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: (FW-1351, modrá barva Obj. č.: (FW-1352, šedá barva)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: (FW-1351, modrá barva Obj. č.: (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 (naprosto přesný čas a přesné datum, automatické přepínání mezi normálním a letním časem). Zobrazení času ve 24-hodinovém nebo ve 12-hodinovém formátu. Možnost nastavení času druhého časového pásma. Funkce buzení (2 časy buzení) a funkce opakovaného buzení po cca 4 minutách. Zvyšující se akustický signál buzení (crescendo). Věčný kalendář. Zobrazení kalendářního týdne (jeho čísla) Zobrazení zkratek dnů v týdnu v následujících jazycích: Němčina [D], francouzština [F], angličtina [GB], španělština [E], italština [I], norština (dánština) [N] a holandština (nizozemština) [NL]. Osvětlení displeje. Zobrazení naměřené pokojové teploty ve stupních Celsia (0 C až 50 C). Napájení tohoto budíku zajišťuje 1 tužková baterie 1,5 V velikosti AA. 3. Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění budíku Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s tímto budíkem. 1. Úvod a základní funkce budíku Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho budíku s hodinami, které zobrazují vždy přesný čas a přesné datum, neboť jsou řízeny časovým rádiovým signálem DCF-77 (z vysílače ve Spolkové republice Německo). V případě potřeby, pokud hodiny tohoto budíku nezachytí časový rádiový signál DCF-77, můžete na něm provést i ruční nastavení času a data. Důležité upozornění! Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé nepodstatné pasáže byly vynechány (zkráceny), některé důležité informace jsou naopak popsány podrobněji. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení budíku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení budíku. Případné opravy budíku svěřte autorizovanému servisu (spojte se v tomto případě se svým prodejcem, který Vám zajistí opravu budíku v autorizovaném servisu). Nevystavujte tento budík přílišné vlhkosti (nenamáčejte jej do vody), nevystavujte jej vibracím (otřesům) a přímému slunečnímu záření a nepoužívejte jej v místnostech se zvířeným prachem. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot nebo polystyrénové kuličky představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout. Tento budík kromě občasné výměny baterie nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění displeje a pouzdra budíku používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro budíku. Nenamáčejte budík do vody nebo do jiných kapalin. Manipulace s bateriemi Baterie nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Nenechávejte v budíku vybitou baterii. Tato by mohla vytéci a způsobit poškození budíku. Dejte pozor nato, že obyčejné (alkalické) baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 2

2 4. Zobrazení na displeji a funkce ovládacích tlačítek Funkce ovládacích tlačítek (stisknutí jednoho tlačítka) REPEAT/LIGHT AL 1 AL 2 Krátké stisknutí tlačítka zapnutí osvětlení displeje na 5 sekund; Dlouhé stisknutí tlačítka (déle než 3 sekundy) zapnutí funkce opakovaného buzení (po zaznění akustického signálu buzení). Krátké stisknutí tlačítka zobrazení nastaveného času prvního buzení a přepnutí do režimu nastavení prvního času buzení. Krátké stisknutí tlačítka zobrazení nastaveného času druhého buzení a přepnutí do režimu nastavení druhého času buzení. ON/OFF Krátké stisknutí tlačítka vypnutí funkce buzení na 24 hodin (po zaznění akustického signálu buzení) nebo potvrzení zadané hodnoty (zadaného parametru) v režimu nastavení budíku včetně funkce buzení; Dlouhé stisknutí tlačítka (déle než 3 sekundy) vypnutí obou funkcí buzení nebo ukončení režimu nastavení budíku. + V režimu nastavení zvýšení hodnoty (například hodiny času buzení). V režimu nastavení snížení hodnoty (například hodiny času). 5. Uvedení budíku do provozu Vložení baterie do budíku (její výměna) Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně budíku a odstraňte izolační pásek nebo vložte do tohoto pouzdra správnou polaritou jednu alkalickou tužkovou baterii 1,5 V velikosti AA (LR6) viz označení (+) a ( ) v bateriovém pouzdru. Poté kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. Jakmile přestane být zobrazení na displeji budíku čitelné, proveďte v budíku výměnu baterie. Po výměně baterie v budíku budete muset provést opět všechna dříve již provedená nastavení (například nastavení časů buzení). Po vyndání staré, vybité baterie počkejte minimálně 30 sekund. Teprve poté vložte do budíku novou baterii. Po vložení baterie do budíku se ozve z budíku krátký akustický signál. Po uplynutí několika sekund se na displeji budíku zobrazí na krátkou dobu všechny jeho segmenty. Poté se zobrazí na budíku základní čas a základní datum, zkratka dne v týdnu a naměřená pokojová teplota. Nyní se hodiny budíku pokusí zachytit rádiový časový signál DCF-77 viz následující odstavec. Synchronizace času a data s rádiovým časovým signálem DCF-77 Po zobrazení výše uvedených parametrů na displeji budíku začnou jeho hodiny okamžitě přijímat rádiový časový signál DCF-77. Na displeji budíku začne blikat v jeho pravém horním rohu symbol stožáru vysílače signálu DCF-77. Jakmile budík zachytí signál DCF-77 (po uplynutí asi 3 až 5 minut), přestane na jeho displeji blikat symbol stožáru vysílače (tento symbol zůstane trvale viditelný). Poté se na displeji budíku zobrazí přesný čas, přesné datum, příslušná zkratka dne v týdnu (v německém jazyce) a příslušné číslo kalendářního týdne v roce. Pokud budete chtít změnit jazyk zkratek dnů v týdnu, pak to proveďte podle kapitoly 7. Nastavení zvláštních parametrů. Každý den v noci v 2:00 hodin provedou hodiny budíku novou synchronizaci (opravu) času podle rádiového časového signálu DCF-77. Pokud bude příjem tohoto signálu slabý nebo rušený, pak po uplynutí 2 minut hodiny tuto synchronizaci přeruší a z displeje budíku zmizí zobrazení symbolu stožáru vysílače signálu DCF-77. O nové zachycení signálu DCF-77 se hodiny pokusí ve 3 hodiny, případně dále ve 4 hodiny v noci nebo naposledy v 5 hodin ráno. Pokud hodiny tento signál nezachytí, proveďte kontroly a příslušná opatření podle kapitoly 6. Rádiový časový signál DCF-77 a jejího odstavce Možné příčiny rušení nebo nemožnosti příjmu z vysílače DCF-77, případně proveďte ruční nastavení času a data podle kapitoly 8. Ruční nastavení času, data a jazyka zkratek dnů v týdnu. Funkce ovládacích tlačítek (stisknutí dvou tlačítek současně) ON/OFF a ON/OFF a + Dlouhé stisknutí obou tlačítek současně (déle než 3 sekundy) přepnutí do režimu ručního nastavení v případě nemožnosti příjmu rádiového časového signálu DCF-77, viz kapitola 8. Ruční nastavení času, data a jazyka zkratek dnů v týdnu. Dlouhé stisknutí obou tlačítek současně (déle než 3 sekundy) přepnutí do režimu nastavení zvláštních parametrů: Nastavení jazyka zkratek dnů v týdnu, volba 12-hodinového nebo 24-hodinového formátu zobrazení času a posunutí časového pásma viz kapitola 7. Nastavení zvláštních parametrů. 3 4

3 6. Rádiový časový signál DCF-77 DCF-77 je rozhlasový vysílač zakódovaných časových znaků, který je šířen v pásmu dlouhých vln (77,5 khz) a jehož dosah je cca km. Tento vysílač, který je umístěn v Mainflingenu poblíž Frankfurtu nad Mohanem, šíří a kóduje časový signál DCF-77 z césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto času činí méně než 1 sekundu za 1 milion let. Tento rádiový časový signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a normální neboli zimní čas), přestupné roky a změny data. Pokud se bude Váš budík nacházet v dosahu příjmu z tohoto vysílače, pak začnou hodiny tohoto budíku tento časový signál přijímat, provedou jeho dekódování a budou po celý rok zobrazovat přesný čas, a to nezávisle na letním nebo na normálním (zimním) čase. Zkratka DCF znamená následující: D (Deutschland = Německo), C (označení pásma dlouhých vln) a F (frankfurtský region). Příjem tohoto rádiového časového signálu DCF-77 je závislý na zeměpisných, atmosférických a stavebních podmínkách. V normálních podmínkách lze tento signál zachytit bez problému až do vzdálenosti km od vysílače ve Frankfurtu nad Mohanem (za ideálních podmínek až do vzdálenosti km od tohoto vysílače). Možné příčiny rušení nebo nemožnosti příjmu signálu z vysílače DCF-77 Budovy s betonovým zdivem (se železobetonem), elektrická zařízení (například v nákupních střediscích). Televizory, osobní počítače (monitory), domácí elektrické spotřebiče, reproduktory, transformátory, vysokonapěťová vedení, železniční trakční vedení, vysílačky (radiostanice, bezdrátové a mobilní telefony) atd. Atmosférické poruchy a zeměpisná poloha (hory, skály atd.). V noci mívá toto rušení podstatně nižší intenzitu, takže lze v této době signál DCF-77 zachytit. Pouze jediné zachycení příjmu časového rádiového signálu DCF-77 v jednom dni (třeba i v noci) stačí k tomu, aby se odchylka času zobrazovaná na displeji budíku udržela po dobu 24 hodin s přesností 1 sekundy. Velká vzdálenost budíku od vysílače DCF-77 (například oblasti jižní Itálie nebo severní Skandinávie). V některých oblastech se vyskytují takzvané mrtvé zóny (díry), které zcela znemožňují příjem signálů z vysílače DCF-77. Vybitá (již slabá) baterie vložená do budíku. V normálních podmínkách (v bezpečné vzdálenosti od zdrojů rušení (viz výše) trvá zachycení časového signálu několik minut. Pokud by hodiny tohoto budíku tento signál nezachytily (nebo bude-li příjem rušený), pak je třeba, abyste provedli kontrolu podle následujících bodů a provedli příslušná opatření: 1) Vzdálenost budíku od zdrojů rušení, jako jsou monitory počítačů nebo televizní přijímače, by měla být při příjmu tohoto signálu alespoň 1,5 až 2 metry. Nedávejte budík při příjmu časového signálu do blízkosti kovových dveří, okenních rámů nebo jiných kovových konstrukcí či předmětů (pračky, sušičky, chladničky atd.). 2) V prostorách ze železobetonových konstrukcí (sklepy, výškové domy atd.) je příjem signálu DCF-77 podle podmínek slabší. V externích případech umístěte budík poblíž okna a/nebo jím otočte zadní nebo přední stranou směrem k vysílači ve Frankfurtu nad Mohanem. Pokud by Váš budík ani po provedení výše uvedených opatření signál DCF-77 nezachytil, proveďte na něm ruční nastavení času a data (viz dále kapitola 8. Ruční nastavení času, data a jazyka zkratek dnů v týdnu). 7. Nastavení zvláštních parametrů Upozornění: Pokud budete spokojeni se základním nastavením budíku, pak nemusíte tento režim nastavení vyvolávat. V tomto režimu nastavení zadáte následující parametry: 1) Volba jazyka zkratek dnů v týdnu: Němčina [D], francouzština [F], angličtina [GB], španělština [E], italština [I], dánština nebo norština oba tyto jazyky mají stejnou zkratku [N] a holandština (nizozemština) [NL]. 2) 24-hodinový nebo 12-hodinový formát zobrazení času: 12-hodinový formát = britský a americký způsob zobrazování času s následujícími zkratkami: PM (= post meridiem) = po poledni = čas odpoledne, AM (= ante meridiem) = před polednem = čas dopoledne. Pokud nastavíte tento režim, pak se bude na displeji budíku zobrazovat datum ve formátu měsíc v roce.den v měsíci (tedy nikoliv jak jme u nás zvyklí den v měsíci.měsíc v roce). Protože tento způsob zobrazovaní času není u nás ve Střední Evropě obvyklý, nedoporučujeme Vám provést nastavení zobrazení času v tomto formátu. 3) Posunutí časového pásma (-11H / + 12 H): Vezmete-li si tento budík s sebou na dovolenou do jiné země, kde neplatí středoevropský čas, pak můžete zadáním jiného času než středoevropského provést posunutí časového pásma v rozsahu - 11 hodin / + 12 hodin (například pro Velkou Británii nebo pro Portugalsko se jedná o posunutí času o 1 hodinu zpět, pro Řecko o posunutí času o 1 hodinu vpřed). Pozor: Pokud posunete tento čas o více než jednu hodinu (zpět nebo vpřed), pak vypnete příjem rádiového časového signálu DCF-77. Hodiny tohoto budíku budou poté pracovat pouze jako normální křemenné hodinky (řízené krystalem). Provedete-li ruční nastavení času a data (například v České republice), pak se hodiny pokusí opět v příslušnou dobu provést synchronizaci správného času a data podle rádiového časového signálu DCF-77 (viz kapitola 5. Uvedení budíku do provozu a její odstavec Synchronizace času a data s rádiovým časovým signálem DCF-77. Do režimu tohoto nastavení se dostanete dlouhým současným stisknutím tlačítek ON/OFF a +, která podržíte stisknutá delší dobu než 3 sekundy. Z budíku se ozve jako potvrzení akustický signál. Na displeji budíku začne blikat pole prvního parametru k nastavení volby jazyka zkratek dnů v týdnu. Pokud nebudete chtít provést žádnou změnu, pak stiskněte krátce tlačítko ON/OFF (přechod k nastavení 12-hodinového nebo 24-hodinového zobrazení formátu času). Jinak požadovaný jazyk (D, F, GB, E, I, N nebo NL) zkratek dnů v týdnu zvolíte postupným tisknutím tlačítka + nebo. Příslušnou volbu potvrďte krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF. Nyní můžete stisknout opět krátce tlačítko ON/OFF a přejít, pokud budete chtít, k nastavení posunutí časového pásma, nebo můžete provést změnu formátu zobrazení času stisknutím tlačítka + nebo a potvrdit toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF. Nakonec můžete postupným tisknutím tlačítka + nebo provést posunutí časového pásma a potvrdit toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF. Tento režim nastavení zvláštních parametrů můžete kdykoliv přerušit (ukončit) dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF, které podržíte stisknuté déle než 3 sekundy nebo můžete počkat 20 sekund, aniž byste tiskli jakékoliv ovládací tlačítko. Po této akci (po provedení příslušných nastavení) dojde k opětovnému spuštění synchronizace času s rádiovým časovým signálem DCF

4 8. Ruční nastavení času, data a jazyka zkratek dnů v týdnu Pokud po vložení baterie do budíku jeho hodiny nezachytí rádiový časový signál DCF-77, můžete v tomto režimu nastavení provést ruční zadání času a data jakož i jazyk zkratek dnů v týdnu v následujícím pořadí: 1) Volba jazyka zkratek dnů v týdnu: Němčina [D], francouzština [F], angličtina [GB], španělština [E], italština [I], dánština nebo norština oba tyto jazyky mají stejnou zkratku [N] a holandština (nizozemština) [NL]. 2) Nastavení času a data: Hodina, minuta, měsíc v roce, den v měsíci a rok. Do režimu tohoto nastavení se dostanete dlouhým současným stisknutím tlačítek ON/OFF a, která podržíte stisknutá delší dobu než 3 sekundy. Z budíku se ozve jako potvrzení akustický signál. Na displeji budíku začne blikat pole k nastavení volby jazyka zkratek dnů v týdnu. Pokud nebudete chtít provést žádnou změnu, pak stiskněte krátce tlačítko ON/OFF (přechod k nastavení času a data). Jinak požadovaný jazyk (D, F, GB, E, I, N nebo NL) zkratek dnů v týdnu zvolíte postupným tisknutím tlačítka + nebo. Příslušnou volbu potvrďte krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF. Nyní můžete zadat postupným tisknutím tlačítka + nebo správný čas v hodinách a potvrdit toto nastavení krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF. Podržíte-li tlačítko + nebo déle stisknuté, urychlíte tím provedení příslušného nastavení. Stejným způsobem zadejte správný čas v minutách, dále měsíc v roce, poté den v měsíci a nakonec rok. Tento režim ručního nastavení času a data můžete kdykoliv přerušit (ukončit) dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF, které podržíte stisknuté déle než 3 sekundy nebo můžete počkat 20 sekund, aniž byste tiskli jakékoliv ovládací tlačítko. Po této akci (po provedení příslušných nastavení) dojde k opětovnému spuštění synchronizace času s rádiovým časovým signálem DCF-77. Pokud se tato synchronizace nepodaří, budou hodiny tohoto budíku dále pracovat jako křemenné hodiny řízené krystalem. 9. Funkce buzení (2 časy buzení, 2 alarmy) Tento budík je vybaven funkcí buzení se dvěma různými časy buzení (alarmů), které můžete použít nejen k buzení, nýbrž i jako upozornění například na důležitý sjednaný termín. Na displeji budíku je zobrazován vždy následující nastavený čas buzení (alarmu). O který čas buzení se jedná, poznáte podle zobrazení malého trojúhelníku vedle symbolu zvonečku s číslem 1 nebo 2. Aktivní 1. alarm Vypnutý 2. alarm (Zobrazení času 1. alarmu) Nastavení času 1. buzení (1. alarmu) Aktivní 1. alarm Aktivní 2. alarm (Zobrazení času 2. alarmu) Vypnutý 1. alarm Vypnutý 2. alarm (Žádné zobrazení času) Stiskněte krátce jedenkrát (1 x) tlačítko AL1. Na displeji budíku začne blikat dříve nastavený čas buzení (alarmu č. 1). Zobrazení malého trojúhelníku vedle symbolu se zvonečkem č. 1 znamená, že se jedná o 1. alarm (čas buzení). Nyní můžete zadat postupným tisknutím tlačítka + nebo požadovaný čas 1. alarmu. Podržíte-li tlačítko + nebo déle stisknuté, urychlíte tím provedení příslušného nastavení (zadání času). Pokud nebude tento alarm (tento čas buzení) ještě aktivován, pak provedete jeho aktivaci po prvním stisknutí tlačítka + nebo. Potvrzení tohoto nastavení a ukončení tohoto režimu nastavení provedete krátkým stisknutím tlačítka AL1 nebo můžete počkat 20 sekund, aniž byste tiskli jakékoliv ovládací tlačítko. Nastavení času 2. buzení (2. alarmu) Stiskněte krátce jedenkrát (1 x) tlačítko AL2. Na displeji budíku začne blikat dříve nastavený čas buzení (alarmu č. 2). Zobrazení malého trojúhelníku vedle symbolu se zvonečkem č. 2 znamená, že se jedná o 2. alarm (čas buzení). Nyní můžete zadat postupným tisknutím tlačítka + nebo požadovaný čas 2. alarmu. Podržíte-li tlačítko + nebo déle stisknuté, urychlíte tím provedení příslušného nastavení (zadání času). Pokud nebude tento alarm (tento čas buzení) ještě aktivován, pak provedete jeho aktivaci po prvním stisknutí tlačítka + nebo. Potvrzení tohoto nastavení a ukončení tohoto režimu nastavení provedete krátkým stisknutím tlačítka AL2 nebo můžete počkat 20 sekund, aniž byste tiskli jakékoliv ovládací tlačítko. Kontrola nastavených času buzení (alarmů) První alarm: Při normálním zobrazení na displeji budíku stiskněte krátce tlačítko AL1. Na displeji budíku se zobrazí blikající nastavený čas 1. buzení (alarmu č. 1). Pokud nebudete chtít provést žádnou změnu tohoto času, stiskněte krátce tlačítko AL1 nebo můžete počkat 20 sekund, aniž byste tiskli jakékoliv ovládací tlačítko. Po provedení této akce přestane na displeji budíku blikat nastavený čas buzení. Po uplynutí jedné minuty se na displeji budíku zobrazí opět nastavený čas dalšího buzení (2. alarmu). Druhý alarm: Při normálním zobrazení na displeji budíku stiskněte krátce tlačítko AL2. Na displeji budíku se zobrazí blikající nastavený čas 2. buzení (alarmu č. 2). Pokud nebudete chtít provést žádnou změnu tohoto času, stiskněte krátce tlačítko AL2 nebo můžete počkat 20 sekund, aniž byste tiskli jakékoliv ovládací tlačítko. Po provedení této akce přestane blikat na displeji budíku nastavený čas buzení. Po uplynutí jedné minuty se na displeji budíku zobrazí opět nastavený čas dalšího buzení (1. alarmu). Zapnutí a vypnutí funkcí buzení (alarmů) První alarm: Bude-li na displeji budíku zobrazen čas 2. alarmu, pak stiskněte krátce tlačítko AL1. Poté stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. Zobrazení symbolu zvonečku s číslem 1 znamená zapnutí funkce tohoto alarmu. Pokud nebude tento symbol zvonečku na displeji budíku zobrazen, pak to znamená vypnutí funkce tohoto alarmu. Druhý alarm: Bude-li na displeji budíku zobrazen čas 1. alarmu, pak stiskněte krátce tlačítko AL2. Poté stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. Zobrazení symbolu zvonečku s číslem 2 znamená zapnutí funkce tohoto alarmu. Pokud nebude tento symbol zvonečku na displeji budíku zobrazen, pak to znamená vypnutí funkce tohoto alarmu. První a druhý alarm současně: Dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF, které podržíte stisknuté déle než 3 sekundy, zapnete nebo vypnete oba alarmy současně. Akustický signál buzení (alarmu) Funkce buzení (akustický signál): V nastavený čas buzení se z budíku ozve akustický signál buzení (crescendo) a po dobu 15 sekund bude blikat zobrazení na displeji budíku. Vypnutí znění akustického signálu buzení (alarmu): Znění tohoto akustického signálu buzení (jakmile se ozve z budíku) vypnete jedním krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF. V tomto případě se Vás budík pokusí vzbudit v nastavený čas následující den, pokud ovšem nenastavíte jiný čas buzení nebo jestliže funkci příslušného alarmu zcela nevypnete. Funkce opakovaného buzení (dospávání) Jakmile se v nastavený čas buzení ozve z budíku akustický signál buzení, můžete znění tohoto signálu přerušit krátkým stisknutím tlačítka REPEAT/LIGHT na dobu 4 minuty. Po uplynutí této doby (po 4 minutách) se Vás budík pokusí opět vzbudit - viz popis v odstavci Akustický signál buzení (alarmu) a v jeho pododstavci Vypnutí znění akustického signálu buzení (alarmu). Tuto akci přerušení znění akustického signálu a opětovné zapnutí funkce dospávání můžete zopakovat několikrát. 7 8

5 10. Zapnutí osvětlení displeje Zapnutí osvětlení displeje provedete při normálním zobrazení na displeji budíku krátkým stisknutím tlačítka REPEAT/LIGHT. Po uplynutí 5 sekund dojte k opětovnému vypnutí osvětlení displeje. Důležité upozornění: Časté zapínání osvětlení displeje snižuje životnost do budíku vložené baterie. 11. Technické údaje Napájení budíku: 1 tužková baterie 1,5 V velikosti AA Anténa: Interní feritová anténa Citlivost přijímače (DCF-77): < 60 µv Pokojová teplota: 0 C až + 50 C (rozlišení 0,1 C) Rozměry budíku (š x v x h): 80 x 123 x 45 mm 9

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 64

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 64 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 64 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho krokoměru a přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů při jeho používání. Ideální a nepostradatelný pomocník

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: 12 88 00 Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd.

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE...

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... 3 4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 5. VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ... 4 DÁLKOVÝ OVLADAČ... 4 HLÁSIČ

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití spínacího modulu... 3 3. Poznámky k použití domácí řídící centrály CCU1 HM-Cen-3-1... 3

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Bezdrátová venkovní kamera s monitorem 7 QuattSecure. Obj. č.: 75 42 81. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Bezdrátová venkovní kamera s monitorem 7 QuattSecure. Obj. č.: 75 42 81. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Rozsah dodávky Na rozdíl od běžných bezdrátových kamer probíhá v případě QuattSecure přenos digitálním způsobem. To může rušit signál. Video pak není plynulé. Bezdrátová venkovní kamera s monitorem 7 QuattSecure

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 41 Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 64 63 29 Verze 06/08 1. Úvod + účel použití meteorologické stanice Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší moderní rádiové meteorologické stanice

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV. Obj. č.: 87 30 59 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV. Obj. č.: 87 30 59 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV Obj. č.: 87 30 59 1. Úvod a účel použití zařízení Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho moderní

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 21

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 21 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/04 Obj. č.: 84 03 21 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Bezdrátová meteostanice s digitálním fotorámečkem. Obj. č.: 67 28 64

Bezdrátová meteostanice s digitálním fotorámečkem. Obj. č.: 67 28 64 Bezdrátová meteostanice s digitálním fotorámečkem Obj. č.: 67 28 64 Předpověď počasí vypočtenou touto meteostanicí je třeba považovat pouze za orientační. Nejedná se o absolutně přesnou předpověď. Výrobce

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením. Obj. č. 65 79 47. Bezpečnostní informace

Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením. Obj. č. 65 79 47. Bezpečnostní informace Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením Obj. č. 65 79 47 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup osobní váhy Soehnle. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Centronic TimeControl TC445-II

Centronic TimeControl TC445-II Centronic TimeControl TC445-II cs Návod na montáž a obsluhu Spínací hodiny v ručním vysílači s displejem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám!

Více

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování SANITAS SBM03 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených. 1. Seznámení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 07 00

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 07 00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 93 07 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Kazetový enkodér Ion Tape Express. Obj. č.: 34 64 18. Úvod. Rozsah dodávky. Popis Tape Express

Kazetový enkodér Ion Tape Express. Obj. č.: 34 64 18. Úvod. Rozsah dodávky. Popis Tape Express Úvod Kazetový enkodér Ion Tape Express Obj. č.: 34 64 18 Připojením Tape Express přímo k počítači můžete převádět Vaše cenné nahrávky do digitálního formátu. S převodem Vám může pomoci několik přiložených

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE HCK Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘEDVÁŽKA HCK Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY A PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více