Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne"

Transkript

1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina Chvostová, referentka odboru HB Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ Ing. Jana Králová, vedoucí FO Program: 1. Kontrola usnesení 2. Návrh rozpočtových opatření 3. Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ulici Žižkova po povodni 2009 dodatečné stavební práce 4. Návrh Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN provoz kompostárny 5. Pozemky 6. Bytové záležitosti 7. Nebytové prostory 8. Záležitosti odboru investic a údržby 9. Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku 10. Veřejná zakázka - dodávka osobního automobilu pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví 11. Žádost o povolení uzavření městské knihovny 12. Různé Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 1. Kontrola usnesení - zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne Usnesení č Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne Zodpovídá: kancelář starosty

2 2. Návrh rozpočtových opatření - návrh FO Usnesení č Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2011 dle předloženého návrhu: - změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 90), - změnu objemu rozpočtu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 91). Pro 5, proti 0 zdržel se 0. Návrh byl přijat. Zodpovídá: FO, termín do Záležitosti odboru investic a údržby a) obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrace v ulici Žižkova po povodni 2009 dodatečné stavební práce, návrh Dodatku č. 1 (změna termínu ukončení realizace díla) b) návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílé Vimperk, ulice Nad Stadionem obnova komunikace (změna termínu ukončení realizace díla) Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dílo Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ulici Žižkova po povodni 2009 dodatečné stavební práce mezi městem Vimperk a společností Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, Třeboň, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dílo Vimperk, ulice Nad Stadionem obnova komunikace mezi městem Vimperk a společností Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, Třeboň, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do

3 4. Návrh Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN provoz kompostárny - návrh smlouvy, návrh odboru ŽP Usnesení č Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí (dále jen Smlouva ) pro zákazníky kategorie C o zajištění dodávky elektřiny pro provoz Kompostárny Vimperk uzavírané mezi městem Vimperk a společností E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zodpovídá: odbor ŽP, termín do Pozemky a) žádost ze dne o prodej podílu parcely PK č. 895/5 neveřejná komunikace ul. Větrná k. ú. Boubská manželé Chvostovi, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB b) žádost ze dne o vedení inženýrských sítí přes pozemek města Vimperk k. ú. Boubská, vyjádření IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB c) návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu Sudslavice TS Samoty, VN, NN, žádost spol. Elprojekt Písek, s. r. o. ze dne , snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB d) žádost o odkoupení částí pozemků u ulice Pod Pekárnou v k. ú. Vimperk kopie geometrického plánu č. 1841/337/2008 a č /2011 se zákresem, návrh odboru HB e) majetkoprávní vypořádání v k. ú. Bořanovice u Vimperka směna, prodej části pozemku KN č. 666/7 v k. ú. Bořanovice kopie geometrického plánu č. 60-4/2011 a č /2011 se zákresem, přehledná tabulka pozemků a jejich ocenění, návrh odboru HB Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje ideálního podílu 1/24 pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Boubská, na listu vlastnickém č. 407 z majetku Města Vimperk, zapsaného jako parcela ve zjednodušené evidenci PK č. 895/5 o výměře 1265 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3013/2010 ve výši ,- Kč. Kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště. Pozemek bude prodán vlastníkům sousedního pozemku PK č. 895/60 v k.ú. Boubská z důvodu zajištění přístupu k plánované stavbě RD, která bude na uvedené parcele realizována. Zodpovídá: odbor HB, termín do

4 Usnesení č Rada města nemá námitek k žádosti o budoucí vedení inženýrských sítí přes parcelu KN č. 893/1 v k.ú. Boubská ve vlastnictví města Vimperk k pozemku odděleného geometrickým plánem (parcela p.č. 895/68), na které plánuje žadatelka stavět stavbu rodinného domu. Podmínkou je, že budoucí stavebník předloží k odsouhlasení projektovou dokumentaci, ve které budou zohledněny podmínky města Vimperk k parametrům a vedení těchto sítí. Zodpovídá: odbor HB, termín do Usnesení č Rada města, v zastoupení vlastníka pozemků, souhlasí dle předloženého návrhu s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro výměnu stávajícího venkovního vedení NN na stávajících betonových stožárech za izolované vedení VN a výměně vodičů NN v rámci stavby Sudslavice TS Samoty, VN, NN, v pozemcích parcel katastru nemovitostí KN č. 436 a KN č. 407/1 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Výškovice u Vimperka na LV č , podle přiloženého snímku katastrální mapy, se společností E.ON Distribuce a. s., se sídlem v Českých Budějovicích. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu ve výši 7.500,-Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Zodpovídá: odbor HB, termín do Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém č pro Město Vimperk, tam vedených jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1884/2 trvalý travní porost o výměře 2954 m2, její část oddělená dle geometrického plánu č /2008 a označená jako parcela č. 2701/5 o nové výměře 9 m2, tam dále vedených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1886/2 ostatní plocha o výměře 972 m2, KN č. 1900/3 ostatní plocha o výměře 348 m2 a KN č. 1899/5 trvalý travní porost o výměře 3483 m2, jejich části oddělené dle geometrického plánu č /2011 a označené jako parcela č. 1886/8 o nové výměře 115 m2, parcela č. 2701/6 o nové výměře 58 m2 a parcela č. 1899/4 o nové výměře 43 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3331/2011 ve výši (300,- Kč/m2) celkem ,- Kč. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené městem na ocenění pozemků ve výši 500,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemky budou prodány stávajícím nájemcům a vlastníkům domu čp. 504 ulice Mírová jako zázemí k uvedené stavbě. Zodpovídá: odbor HB, termín do

5 Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém č pro Město Vimperk, tam vedeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1899/5 trvalý travní porost o výměře 3483 m2, její část oddělená dle geometrického plánu č /2011 označená jako parcela č. 1899/6 o nové výměře 260 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3331/2011 ve výši (300,- Kč/m2) celkem ,- Kč. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené městem na zaměření a ocenění pozemku ve výši 7.412,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek bude prodán stávajícímu nájemci a vlastníku domu čp. 567 ulice Mírová jako zazemí k uvedené stavbě. Zodpovídá: odbor HB, termín do Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Bořanovice u Vimperka, na listu vlastnictví č pro Město Vimperk, tam označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 531/7 zahrada a KN č. 767/1 ostatní plocha, jejich části dle geometrického plánu č. 60-4/2011 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice, s. r. o., tj. parc. č. 531/7 o nové výměře 43 m2 a parc.č. 767/1 díl a o výměře 10 m2, dále pak tam označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 666/1 ostatní plocha, KN č. 791 ostatní plocha, KN č. 666/13 ostatní plocha a KN č. 777/1 ostatní plocha, jejich části dle geometrického plánu č /2011 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice, s. r. o., tj. parc. č. 777/1 díl c o výměře 41 m2, parc. č. 666/13 díl l o výměře 289 m2, parc.č. 666/13 o nové výměře 119 m2 a parc. č. 666/1 o nové výměře 6347 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č. 3333/2011 v celkové výši ,-Kč z majetku Města Vimperk za pozemky v k.ú. Bořanovice u Vimperka vzniklé dle výše uvedených geometrických plánů a označených jako parc. č. 538/2 o výměře 105 m2, parc.č. 666/4 díl s o výměře 114 m2 a parc. č. 666/17 díl p o výměře 2 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č. 3333/2011 v celkové výši ,- Kč. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků tj ,- Kč uhradí směnitelé městu Vimperk před podpisem směnné smlouvy. Obě strany směny ponesou každá 1/2 nákladů spojených s převodem směňovaných nemovitostí tj. náklady na geometrické oddělení pozemků, ocenění a poplatek za vklad do katastru nemovitostí (tj ,- Kč) a rovněž 1/2 daně z převodu nemovitostí. Zodpovídá: odbor HB, termín do

6 Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Bořanovice u Vimperka, na listu vlastnickém č pro Město Vimperk, tam vedeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 666/7 ostatní plocha o výměře 1257 m2, její část oddělená dle geometrického plánu č /2011 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice, s. r. o., označená jako parcela č. 666/18 o nové výměře 312 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3332/2011 ve výši (60,- Kč/m2) celkem ,- Kč. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené městem na zaměření a ocenění pozemku ve výši 4.627,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek bude prodán vlastníku domu čp. 17 v osadě Bořanovice jako zazemí k uvedené stavbě. Zodpovídá: odbor HB, termín do

7 6. Bytové záležitosti a) dne zasedala bytová komise a přidělovala níže uvedené byty b) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici K. Weise čp. 394 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., vyjádření a návrh odboru HB c) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh a vyjádření odboru HB d) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh a vyjádření odboru HB e) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh a vyjádření odboru HB f) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici K. Weise čp. 393 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh a vyjádření odboru HB g) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh a vyjádření odboru HB h) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh a vyjádření odboru HB i) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh a vyjádření odboru HB j) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh a vyjádření odboru HB k) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh a vyjádření odboru HB l) žádost ze dne o souhlas s výměnou oken v bytu v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB m) žádost ze dne o prominutí poplatku z prodlení nájemného z bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB n) žádost ze dne o zrušení výpovědí z nájmu bytu v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB o) žádost ze dne o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách k bytu v ulici Pasovská čp. 150 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB p) žádost ze dne o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách, bývalý nájemce obytné místnosti v ulici Pivovarská čp. 322 ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB q) žádost ze dne o souhlas s úhradou dluhu na nájemném a plnění za užívání bytu K Rokli čp. 495, Vimperk dle dohody o splátkách, vyjádření MěSD, návrh odboru HB Usnesení č Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku, 4+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.

8 Usnesení č Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22 v ulici Čelakovského čp. 400 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Drenčeni). Návrh byl přijat. Usnesení č Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 v ulici Sklářská čp. 129 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Drenčeni). Návrh byl přijat. Usnesení č Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 v ulici Pasovská čp. 150 ve Vimperku, 2+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 31,77 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy.

9 Usnesení č Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Karla Weise čp. 394 ve Vimperku, do Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 15 v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku do Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 32 v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku s p. Radkem Krnákem, do Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 25 v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku do Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 393 v ulici Karla Weise čp. 393 ve Vimperku do Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 17 v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku, do

10 Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 16 v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku do Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku do Usnesení č Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku na dobu neurčitou s platností od Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 19 v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku do Usnesení č Rada města souhlasí s výměnou oken v bytě č. 28 v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku na vlastní náklady nájemců. Náklady na výměnu oken budou uhrazeny ve výši aktuální ceny až při realizaci výměny všech oken v objektu čp. 434 v Mírové ulici ve Vimperku. Pokud dojde k ukončení nájemního vztahu a odstěhování z bytu nájemců před realizací výměny oken v uvedeném objektu, bude náklad na výměnu oken uhrazen dle předložených daňových dokladů. Usnesení č Rada města trvá na úhradě poplatku z prodlení z dlužného nájemného z bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku.

11 Usnesení č Rada města trvá na výpovědi z nájmu bytu v Mírové ulici čp. 426 ve Vimperku, která byla dána z důvodů uvedených v 711 odst. 2b) občanského zákoníku, protože nebyl dosud uhrazen poplatek z prodlení z dlužného nájemného ve výši ,- Kč. Dojde-li k porušení byť jedné měsíční splátky na bezdůvodném obohacení ve výši nájemného nebo nedojde-li k uzavření dohody o splátkách na poplatky z prodlení v termínu a výší splátek stanovených městem Vimperk, bude dána žaloba na vyklizení výše uvedeného bytu. Dále rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o souhlas s úhradou poplatku z prodlení v měsíčních splátkách ve výši 500,- Kč a doporučuje stanovit výši měsíčních splátek na 1.000,-- Kč. Usnesení č Rada města souhlasí s úhradou dluhu na nájmu včetně plnění za užívání bytu v ulici Pasovská čp. 150 ve Vimperku nájemce dle dohody o splátkách ve výši 2500,- měsíčně. Nájemnice uzavře dohodu o splátkách nejpozději do Usnesení č Rada města rozhodla o úhradě dluhu na nájmu, bezdůvodném obohacení na plnění za užívání obytné místnosti v ulici Pivovarská čp. 322 ve Vimperku, jejíž nájemcem byla ve výši ,- Kč, dle dohody o splátkách ve výši 2000,- Kč měsíčně. Nájemnice uzavře dohodu o splátkách nejpozději do Usnesení č Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu na nájemném a plnění za užívání bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku ve výši ,- Kč (dluh k bez poplatku a úroku z prodlení) formou měsíčních splátek ve výši 100,-- Kč a doporučuje stanovit výši měsíčních splátek na 1.000,- Kč.

12 7. Nebytové prostory a) žádost ze dne o pronájem nebytových prostor v čp. 144 v I. patře v ulici 1. máje ve Vimperku, vyjádření MěSD, s. r. o., návrh odboru HB b) žádost Úřadu práce v Prachaticích ze dne o pronájem nebytových prostor v objektu v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku, návrh odboru HB Usnesení č Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku v I. patře o celkové výměře 177,20 m2 za účelem přestavby nebytového prostoru na bytovou jednotku. Minimální výše nájemného z nebytových prostor je stanoveno ve výši 1,- Kč/m2/měsíc. Do 15 dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní ve výši 35,30 Kč/m2/měsíc a bude zvyšováno každým rokem o míru inflace. Pohledávka města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů (zařizovací předměty bytu nebudou nájemci započteny). Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Rekonstrukce nebytových prostorů na bytovou jednotku bude provedena nejpozději do Usnesení č Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 275,20 m2 v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku Úřadu práce v Prachaticích se sídlem Prachatice, Poštovní čp. 113, za účelem zřízení kanceláří. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 466,52 Kč/m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 373,23 Kč/m2/rok a u nebytových prostor ostatních ve výši 186,62,- za 1 m2/rok. Toto nájemné bude navyšováno každým rokem o míru inflace vyhlášené ČSÚ, a to vždy k 1.1. vyjma roku 2012, kde k navýšení dojde od Nájemné bude v důsledku redislokace dále navýšeno o částku ,- Kč (nebude zvyšováno o míru inflace), která bude nájemcem hrazena formou měsíčního nájemného po 36 měsíců. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení č Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v loku AB v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku o celkové výměře 141,92 m2 dohodou ke dni

13 8. Záležitosti odboru investic a údržby a) návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě č pro odběrné místo parc. č v k. ú. Vimperk b) informace - Vimperk, ulice Pasovská most přes řeku Volyňku u objektu čp. 34 statický výpočet bez usnesení Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě č pro odběrné místo p. č v k. ú. Vimperk (veřejné osvětlení Vodník) mezi městem Vimperk a společností E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku - poskytnutí finančního příspěvku od firmy Rohde & Schwarz s. r. o. na opravu fotbalových šaten místního fotbalového klubu TJ Šumavan Vimperk ( ,- Kč), návrh MS Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi městem Vimperk a společností Rohde & Schwarz s. r. o. na opravu fotbalových šaten místního fotbalového klubu TJ Šumavan Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zodpovídá: odbor MS, termín do Veřejná zakázka - dodávka osobního automobilu pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek s přílohami, návrh TAJ Usnesení č Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek jmenovanou komisí rozhodla pořídit osobní vozidlo pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví formou přímého prodeje a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6 a společností Auto Ševčík c.z. spol. s r.o. Finanční prostředky na koupi vozidla budou řešeny formou rozpočtového opatření v rámci rozpočtu místní správy roku Zodpovídá: TAJ, FO, termín do

14 11. Žádost o povolení uzavření městské knihovny - žádost městské knihovny ze dne Usnesení č Rada města souhlasí s uzavřením Městské knihovny Vimperk v době vánočních prázdnin, tj. od do z důvodu čerpání řádné dovolené. Zodpovídá: KS, termín do Různé R1) Návrh na vyplacení odměny tajemníkovi MěÚ - návrh S Usnesení č Rada města rozhodla o vyplacení odměny za rok 2011 Zdeňku Ženíškovi, tajemníkovi MěÚ Vimperk dle předloženého návrhu. Zodpovídá: S, termín do Usnesení č Rada města rozhodla o vyplacení mimořádné odměny Zdeňku Ženíškovi, tajemníkovi MěÚ Vimperk za dlouhodobé zastupování vedoucí odboru vnitřních věcí dle předloženého návrhu. Zodpovídá: S, termín do R2) Návrh na vyplacení peněžního daru - návrh S Usnesení č Rada města rozhodla o vyplacení peněžního daru Ing. Jaroslavě Martanové, místostarostce města dle předloženého návrhu. Zodpovídá: S, termín do

15 R3) Zápis z kontroly DR Městských lesů Vimperk s.r.o. - zápis ze dne Usnesení č Rada města bere na vědomí zápis z kontroly DR Městských lesů Vimperk s.r.o. provedné dozorčí radou dne Zodpovídá: S, termín do R4) Informace nabídka společnosti Starnet rada města nesouhlasila s nabídkou bez usnesení R5) Informace o bezpečnostní situaci: a) incident v ZŠ TGM Vimperk zápis Mgr. Rűckerové b) informace o průběhu mítinku dne c) informace o jednání s Policií ČR (kpt. Mgr. Lenka Ollé a plk. Mgr. Bc. Martin Souček) Oprava tiskové chyby: v usnesení č. 996 ze dne prodloužení nájemního vztahu do , místo Zapsala: Starosta: Člen rady: Renata Svobodová Ing. Bohumil Petrášek Mgr. Dagmar Rűckerová

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Usnesení č. 648 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.06.2010. Usnesení č. 649 Rada města souhlasí v souladu s 719 občanského zákoníku

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.27/2013. ze dne 27.května 2013

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.27/2013. ze dne 27.května 2013 U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Malenice č.27/2013 ze dne 27.května 2013 V souladu s ustanovením 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : I. S C

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více