RÁMCOVÁ METODIKA PRO TVORBU DOKUMENTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ METODIKA PRO TVORBU DOKUMENTŮ"

Transkript

1 Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE RÁMCOVÁ METODIKA PRO TVORBU DOKUMENTŮ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 Obsah I. Obsah metodiky dle projektu... 4 I.1 Informace o projektu Podpory meziobecní spolupráce... 4 I.2 Metodiky vzniklé v rámci projektu... 4 I.3 Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů struktura dokumentu... 5 II. Obsah souhrnného dokumentu a dílčích strategií... 7 II.1 Komentář... 7 II.2 Struktura souhrnného dokumentu... 7 II.3 Harmonogram tvorby strategického dokumentu II.4 Procesní mapa tvorby strategického dokumentu v území ORP III. Závěr IV. Použitá literatura s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 I. Obsah metodiky dle projektu I.1 Informace o projektu Podpory meziobecní spolupráce Celý název projektu je Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci (dále jen MOS) v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Obce spolu standardně komunikují při výkonu přenesené působnosti, v samostatné ojediněle. Podle zahraničních zkušeností přináší spolupráce prostřednictvím dobrovolného sdílení výkonů agend v samostatné působnosti úspory financí při zachování nezávislosti obcí. Nositelem projektu je Svaz města a obcí České republiky. I.2 Metodiky vzniklé v rámci projektu Z hlediska tvorby metodik je podstatná aktivita projektu 3. Její popis je v následující tabulce. Tab. 1: Popis a výstupy klíčové aktivity 3 vztahující se k tvorbě metodik Číslo aktivity: 03 Název klíčové aktivity: KA03: Vytvoření expertního týmu na úrovni SMO ČR včetně vytvoření metodik Popis realizace klíčových aktivit: Projekt, jehož realizace musí probíhat na území celé ČR, vyžaduje vysoce kvalitní metodické a odborné vedení. Za tímto účelem bude vytvořen tým odborníků na jednotlivé oblasti. Pod vedoucím odborného týmu (VOT), zodpovědného za celkové metodické vedení a odbornou přípravu (vzdělávání), bude působit manažer metodických a analytických prací (MMAP), zodpovědný za realizaci všech procesů spojených s řízením tvorby strategických dokumentů a analytických podkladů na úrovni žadatele a VO (vedoucí obce v textu metodiky označována jako smluvní partner ), manažer strategického řízení meziobecní spolupráce (MSŘ MOS), zodpovědný za realizaci všech procesů spojených se strategickým řízením podpory MOS na úrovni žadatele a v území SO ORP, formování zárodků meziobecní spolupráce, strategické řízení vzniků shromáždění zástupců obcí území SO ORP, přípravného výboru pro vznik svazků obcí apod. a manažer procesů vzdělávání (MPV), kteří budou společně s příslušnými metodickými a analytickými pracovníky zajišťovat: - veškeré odborné práce spojené s přípravou metodik, - proškolení zaměstnanců VO v daných tématech, - poskytovat průběžnou odbornou a metodickou pomoc ve spolupráci s regionálními koordinátory (RK) a týmu pracovníků VO. Harmonogram: 5/ /2015 Výstupy: - sestavený odborný tým, - metodiky pro jednotlivá témata (předškolní výchova a základní školství, sociální služby, odpadové hospodářství, volitelné téma), - rámcová metodika pro tvorbu dokumentů, - metodika podpory meziobecní spolupráce (MOS), - metodika strategického řízení pro MOS, - metodika projekt. řízení pro MOS, - jednotné metodické vedení, zajištění vazeb mezi metodikami, s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 - specifické metodické vedení v souvislosti s tvorbou jednotlivých dokumentů, - metodické vedení v souvislosti s aktivizací MOS, - realizace vzdělávacích aktivit (vazba na KA07) Jak plyne z následující tabulky (v tabulce podtrženo), v rámci projektu má být zpracováno pět metodických dokumentů: 1. metodiky pro jednotlivá témata: a. předškolní výchova a základní školství, b. sociální služby, c. odpadové hospodářství, d. volitelné téma, Všechny oblasti budou obsahovat průřezové téma, kterým je zefektivnění výkonu veřejné správy (mj. i s důrazem na úspory a finanční výhodnost vzájemné spolupráce). 2. rámcová metodika pro tvorbu dokumentů (tato metodika), 3. metodika podpory meziobecní spolupráce, 4. metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 5. metodika projektového řízení pro meziobecní spolupráci. Tématem této metodiky je tvorba dokumentů strategické povahy v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. I.3 Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů struktura dokumentu Z hlediska obsahu Rámcové metodiky pro tvorbu dokumentů je důležitá klíčová aktivita projektu č. 8. V rámci této aktivity bude pro každý správní obvod obce s rozšířenou působností vytvořen jeden souhrnný strategický dokument, který bude obsahovat návrh strategie pro 4 oblasti: 1. školství a předškolního vzdělávání, 2. Sociální služby, 3. odpadové hospodářství, 4. volitelné téma. Struktura dokumentu je popsána v následující tabulce. Tab. 2: Struktura strategického dokumentu dle klíčové aktivity 8 Číslo aktivity: 08 Název klíčové aktivity: Tvorba strategií pro vybrané oblasti samostatné působnosti Popis realizace klíčových aktivit: Klíčová aktivita zajistí vznik rozvojových strategií pro území všech zapojených SO ORP, které budou zaměřeny na vybrané samosprávné oblasti a na kterých bude demonstrována výhodnost MOS. Jde o stěžejní část projektu na straně VO. Týmy VO připraví k projednání dílčí strategie pro oblast: 1. školství a předškolního vzdělávání, 2. sociálních služeb, 3. odpadové hospodářství, 4. volitelné téma: volitelné téma určí VO po dohodě se shromážděním zástupců obcí území SO ORP, např. sociální ekonomika, energetika, cestovní ruch. Dokumenty budou zpracovány ve struktuře: 1. Analytická část situační analýza (využití dat z KA08), vymezení území, legislativa. 2. Návrhová část definice problémových okruhů a potřeb, stanovení měřitelných cílů, přiřazení odpovědností, rámcový harmonogram a rozpočet, návrh realizace (varianty strategického řešení). Dílčí části budou po zhotovení a oponentuře zapracovány do 1 souhrnného, komunikovatelného podkladu za dané území SO ORP. Součástí bude vždy analýza možnosti zefektivnění VS v jednotlivých s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 oblastech a praktických zkušeností obcí. Odůvodnění výběru oblastí pro tvorbu strategií je uvedeno v příloze č. 1. KA bude realizována proškolenými týmy VO. Ty využijí centrálně zpracované analýzy a metodiky (vytvořené v KA03) a budou intenzivně podporovány odborným týmem SMO ČR a regionálními koordinátory. Dokumenty budou podléhat oponentuře z řad spolupracujících odborníků, zástupců akad. sféry a dotčených orgánů státní správy. Oponentura bude honorovaná a napomůže přijetí MOS napříč veřejnou i terciální sférou. Strategie bude projednána v rámci společného setkání zástupců obcí z území SO ORP (viz KA07). Harmonogram: 10/ /2015 (délka zapojení smluvní obce: 19 měsíců, tj. 10/13 4/15 nebo 11/13 5/15) Výstupy: -205 konsolidovaných, projednaných strategií pro rozvoj SO ORP ve 3-4 vybraných oblastech (1 dokument za 1 SO ORP) s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 II. Obsah souhrnného dokumentu a dílčích strategií II.1 Komentář Následující struktura je závazná pro: - tvorbu dílčích strategií ve 4 oblastech (tři povinné a jedna volitelná) - tvorbu souhrnného dokumentu. Obsah dokumentu může být pracovníky smluvního partnera změněn či doplněn jen na základě konzultace a souhlasu odborného týmu projektu, a to jen v případě odůvodněných potřeb konkrétního správního obvodu. Jednotná struktura je nezbytná pro efektivní řízení projektu, následné kontroly ze strany ministerstva, možnosti srovnání mezi územími. Tato metodika využívá postupy uvedené v Metodice přípravy veřejných strategií viz (http://www.verejne-strategie.cz/metodika.html), ale jen ty, které jsou pro území správního obvodu ORP vhodné. II.2 Struktura souhrnného dokumentu Závazná struktura dokumentu: 1. Úvod 1.1 Základní informace o strategii Obsahuje základní informace uvedené v tabulce převzaté po úpravě z Metodiky přípravy veřejných strategií. 1.2 Stručná informace o městech a obcích správního obvodu Obsahuje základní informace o všech obcích správního obvodu název obce, počet obyvatel, zapojení do tvorby strategie, znak obce. 1.3 Kontext vzniku a existence strategie Informace o vzniku strategie Strategie byla zpracována v rámci projektu Meziobecní spolupráce. 1.4 Účel strategie proč byla zpracována Popisuje účel strategie Účelem strategie je vymezit a definovat ve 4 oblastech možnosti meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP, a to včetně návrhu možných řešení. 1.5 Uživatelé strategie komu strategie slouží Vymezuje, komu strategie slouží Strategie je určena obcím správního obvodu, jejich občanům, voleným orgánům a zřízeným či založeným organizacím. Slouží také představitelům organizací a subjektů v rámci daného území správního obvodu mikroregionům, MAS, ziskovému i neziskovému sektoru. K uživatelům strategie mohou patřit též stát a jeho organizace. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 1.6 Vybrané relevantní významné strategické dokumenty Jsou zde uvedeny názvy a odkazy na vybrané významné strategické dokumenty státu, kraje, obcí a mikroregionů. 2. Profil (základní charakteristika) území správního obvodu a souhrnná SWOT analýza 2.1 Profil území správního obvodu Identifikace správního obvodu Poloha a základní geografická a administrativní charakteristika území cca 1 až 2 odstavce Stručná charakteristika území správního obvodu Obsahuje vybrané ukazatele správního obvodu a dále popis: a. Obyvatelstvo a obce b. Občanská a technická vybavenost obcí správního obvodu c. Ekonomická situace území, struktura ekonomiky území a trh práce d. Doprava e. Ekonomická situace území a struktura ekonomiky území, těžba nerostných surovin, průmyslová výroba a stavebnictví, řemesla a jiné drobné podnikatelské aktivity, komerční služby a maloobchodní sféra, inovace f. Ekologická situace a ochrana životního prostředí, zemědělství a lesnictví g. Technická infrastruktura (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, dálkovody, telekomunikace, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochrana před povodněmi a živelními pohromami) h. Občanská vybavenost (školství, sociální služby, sportoviště atd.), kultura, společenské a sportovní aktivity, nestátní neziskový sektor i. Rekreace, památky a cestovní ruch Územní plánování obcí a kraje, širší vztahy území Počty obcí s platným územním plánem a strategickým plánem (programem rozvoje obce nebo jiným koncepčním dokumentem řešící rozvoj) v rámci správního obvodu Aktéři regionálního rozvoje Bod popisuje stručně klíčové aktéry rozvoje území správního obvodu. 2.2 Souhrnná SWOT analýza území správního obvodu Obsahuje SWOT analýzu území (maximálně 7 silných, slabých stránek, příležitostí, rizik) 3. Téma 1.: školství a předškolní vzdělávání 3.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Obsahuje vymezení území (území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP), popis řešeného tématu, základní legislativu Popis základního a mateřského školství správního obvodu (situační analýza, finanční analýza), očekávaný vývoj s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 a. Celkové údaje b. Základní školy (mající 1. a současně také 2. stupeň) c. Základní školy (mající jen 1. stupeň) d. Předškolní vzdělávání - mateřské školy e. Předškolní vzdělávání - jesle f. Ostatní školská a předškolní zařízení zřizovaná obcemi Analýza rizik a další potřebné analýzy a. Analýza cílových (dotčených) skupin b. Analýza rizik registr rizik v oblasti školství a předškolního vzdělávání c. Další potřebné analýzy SWOT analýza školství a předškolního vzdělávání Obsahuje SWOT analýzu zaměřenou na tuto oblast Souhrn výsledků analýz (analytické části) Obsahuje stručné shrnutí všech analýz a analytické části. 3.2 Návrhová část pro oblast školství a předškolního vzdělávání Struktura návrhové části Bod obsahuje strukturu (vize oblasti cíle indikátory akční plán) a vizualizaci návrhové části. Formulace vize je nepovinná. Vizualizace slouží pro rychlý přehled měly by být v rozsahu max. 1 stránky a obsahovat vizi, oblasti, cíle a případně další údaje Vize a problémové oblasti (okruhy) V tomto bodě je popsána vize (pokud se tvoří vize je nepovinná) a popis problémových oblastí. Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2023) a současně jako nástroj marketingu (je-li chápána i takto, pak obsahuje také slogany či hlavní hesla, které jsou pro oblast typické a se kterými se lidé mohou ztotožnit). S počtem problémových oblastí je třeba šetřit u školství by to mohly být například 3: 1. Problematika MŠ, 2. Problematika ZŠ, 3. Ostatní Popis cílů v jednotlivých oblastech Obsahuje popis cílů. Celkový počet cílů by neměl být velký např. 2-3 v každé oblasti. Vyžadují-li to místní podmínky, může jich být i více nebo méně Indikátory Počet indikátorů není stanoven. K indikátorům může například u školství patřit celková kapacita MŠ, ZŠ; počet nepřijatých dětí do MŠ; průměrný počet žáků ve třídě atd. Ke každému indikátoru bude stanovena jednoduchá metodika měření a cílový stav. 3.3 Akční plán realizace: opatření, odpovědnosti, harmonogram a rozpočet Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje: číslo cíle, ke kterému se projekt váže; název projektu/opatření; orientační rozpočet; zdroj financování (např. fondy EU); s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 způsob ukončení projektu (u investičních projektů obvykle kolaudace); harmonogram; nositel projektu; stupeň rozpracovanosti (u investičních projektů např. studie nebo projektová dokumentace nebo vysoutěženo atd.) 3.4 Pravidla pro řízení strategie (implementační pravidla) Systém monitorování, řízení rizik a hodnocení realizace strategie Bod obsahuje stručný popis monitorování a kontroly plnění strategie, řízení rizik, hodnocení úspěšnosti (např. počtem splněných projektů nebo počtem plněných indikátorů.) Systém změn strategie Obsahuje krátký popis, jakým způsobem může být strategie měněna. 3.5 Závěr, postup zpracování a kontakty Shrnutí Krátké shrnutí údajů a závěrů Popis postupu tvorby strategie Bod obsahuje stručný popis postupu tvorby strategie Kontakty, autoři strategie a zúčastněné strany Bod obsahuje kontakty na zpracovatele strategie a další významné zúčastněné strany. 3.6 Přílohy Bod obsahuje seznam příloh. 4. Téma 2.: sociální služby 4.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Obsahuje vymezení území (území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP), popis řešeného tématu, základní legislativu Popis sociálních služeb ve správním obvodu (situační analýza, finanční analýza), očekávaný vývoj Bod bude obsahovat situační analýzu, finanční analýzu a očekávaný vývoj. Analýza se bude týkat jednotlivých poskytovaných sociálních služeb ve smyslu zákona. Bližší vymezení řeší metodika sociálních služeb Analýza rizik a další potřebné analýzy a. Analýza cílových (dotčených) skupin b. Analýza rizik registr rizik v oblasti c. Další potřebné analýzy SWOT analýza oblasti Obsahuje SWOT analýzu zaměřenou na tuto oblast. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 4.1.5 Souhrn výsledků analýz (analytické části) Obsahuje stručné shrnutí všech analýz a analytické části. 4.2 Návrhová část pro oblast sociálních služeb Struktura návrhové části Bod obsahuje strukturu (vize oblasti cíle indikátory akční plán) a vizualizaci návrhové části. Formulace vize je nepovinná. Vizualizace slouží pro rychlý přehled měly by být v rozsahu max. 1 stránky a obsahovat vizi, oblasti, cíle a případně další údaje Vize a problémové oblasti (okruhy) V tomto bodě je popsána vize (pokud se tvoří vize je nepovinná) a popis problémových oblastí. Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2023) a současně jako nástroj marketingu (je-li chápána i takto, pak obsahuje také slogany či hlavní hesla, které jsou pro oblast typické a se kterými se lidé mohou ztotožnit). S počtem problémových oblastí je třeba šetřit Popis cílů v jednotlivých oblastech Obsahuje popis cílů. Celkový počet cílů by neměl být velký např. 2-3 v každé oblasti. Vyžadují-li to místní podmínky, může jich být i více nebo méně Indikátory Počet indikátorů není stanoven. Ke každému indikátoru bude stanovena jednoduchá metodika měření a cílový stav. 4.3 Akční plán realizace: opatření, odpovědnosti, harmonogram a rozpočet Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje: číslo cíle, ke kterému se projekt váže; název projektu/ opatření; orientační rozpočet; zdroj financování (např. fondy EU); způsob ukončení projektu (u investičních projektů obvykle kolaudace); harmonogram; nositel projektu; stupeň rozpracovanosti (u investičních projektů např. studie nebo projektová dokumentace nebo vysoutěženo atd.). 4.4 Pravidla pro řízení strategie (implementační pravidla) Systém monitorování, řízení rizik a hodnocení realizace strategie Bod obsahuje stručný popis monitorování a kontroly plnění strategie, řízení rizik, hodnocení úspěšnosti (např. počtem splněných projektů nebo počtem plněných indikátorů.) Systém změn strategie Obsahuje krátký popis, jakým způsobem může být strategie měněna. 4.5 Závěr, postup zpracování a kontakty Shrnutí Krátké shrnutí údajů a závěrů Popis postupu tvorby strategie s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 Bod obsahuje stručný popis postupu tvorby strategie Kontakty, autoři strategie a zúčastněné strany Bod obsahuje kontakty na zpracovatele strategie a další významné zúčastněné strany. 4.6 Přílohy Bod obsahuje seznam příloh. 5. Téma 3.: odpadové hospodářství 5.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Obsahuje vymezení území (území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP), popis řešeného tématu, základní legislativu Popis odpadového hospodářství ve správním obvodu (situační analýza, finanční analýza), očekávaný vývoj Bod bude obsahovat situační analýzu, finanční analýzu a očekávaný vývoj. Bližší vymezení řeší metodika odpadového hospodářství Analýza rizik a další potřebné analýzy a. Analýza cílových (dotčených) skupin b. Analýza rizik registr rizik v oblasti c. Další potřebné analýzy SWOT analýza oblasti Obsahuje SWOT analýzu zaměřenou na tuto oblast Souhrn výsledků analýz (analytické části) Obsahuje stručné shrnutí všech analýz a analytické části. 5.2 Návrhová část pro oblast sociálních služeb Struktura návrhové části Bod obsahuje strukturu (vize oblasti cíle indikátory akční plán) a vizualizaci návrhové části. Formulace vize je nepovinná. Vizualizace slouží pro rychlý přehled měly by být v rozsahu max. 1 stránky a obsahovat vizi, oblasti, cíle a případně další údaje Vize a problémové oblasti (okruhy) V tomto bodě je popsána vize (pokud se tvoří vize je nepovinná) a popis problémových oblastí. Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2023) a současně jako nástroj marketingu (je-li chápána i takto, pak obsahuje také slogany či hlavní hesla, které jsou pro oblast typické a se kterými se lidé mohou ztotožnit). S počtem problémových oblastí je třeba šetřit Popis cílů v jednotlivých oblastech s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

13 Obsahuje popis cílů. Celkový počet cílů by neměl být velký např. 2-3 v každé oblasti. Vyžadují-li to místní podmínky, může jich být i více nebo méně Indikátory Počet indikátorů není stanoven. Ke každému indikátoru bude stanovena jednoduchá metodika měření a cílový stav. 5.3 Akční plán realizace: opatření, odpovědnosti, harmonogram a rozpočet Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje: číslo cíle, ke kterému se projekt váže; název projektu/ opatření; orientační rozpočet; zdroj financování (např. fondy EU); způsob ukončení projektu (u investičních projektů obvykle kolaudace); harmonogram; nositel projektu; stupeň rozpracovanosti (u investičních projektů např. studie nebo projektová dokumentace nebo vysoutěženo atd.). 5.4 Pravidla pro řízení strategie (implementační pravidla) Systém monitorování, řízení rizik a hodnocení realizace strategie Bod obsahuje stručný popis monitorování a kontroly plnění strategie, řízení rizik, hodnocení úspěšnosti (např. počtem splněných projektů nebo počtem plněných indikátorů.) Systém změn strategie Obsahuje krátký popis, jakým způsobem může být strategie měněna. 5.5 Závěr, postup zpracování a kontakty Shrnutí Krátké shrnutí údajů a závěrů Popis postupu tvorby strategie Bod obsahuje stručný popis postupu tvorby strategie Kontakty, autoři strategie a zúčastněné strany Bod obsahuje kontakty na zpracovatele strategie a další významné zúčastněné strany. 5.6 Přílohy Bod obsahuje seznam příloh. 6. Téma 4.: volitelné téma 6.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Obsahuje vymezení území (území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP), popis řešeného tématu, základní legislativu Popis ve správním obvodu (situační analýza, finanční analýza), očekávaný vývoj s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 13

14 Bod bude obsahovat situační analýzu, finanční analýzu a očekávaný vývoj. S ohledem na skutečnost, že k volitelnému tématu nebude zpracována konkrétní metodika, je na smluvním partneru konkrétní vymezení Analýza rizik a další potřebné analýzy a. Analýza cílových (dotčených) skupin b. Analýza rizik registr rizik v oblasti c. Další potřebné analýzy SWOT analýza oblasti Obsahuje SWOT analýzu zaměřenou na tuto oblast Souhrn výsledků analýz (analytické části) Obsahuje stručné shrnutí všech analýz a analytické části. 6.2 Návrhová část pro oblast sociálních služeb Struktura návrhové části Bod obsahuje strukturu (vize oblasti cíle indikátory akční plán) a vizualizaci návrhové části. Formulace vize je nepovinná. Vizualizace slouží pro rychlý přehled měly by být v rozsahu max. 1 stránky a obsahovat vizi, oblasti, cíle a případně další údaje Vize a problémové oblasti (okruhy) V tomto bodě je popsána vize (pokud se tvoří vize je nepovinná) a popis problémových oblastí. Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2023) a současně jako nástroj marketingu (je-li chápána i takto, pak obsahuje také slogany či hlavní hesla, které jsou pro oblast typické a se kterými se lidé mohou ztotožnit). S počtem problémových oblastí je třeba šetřit Popis cílů v jednotlivých oblastech Obsahuje popis cílů. Celkový počet cílů by neměl být velký např. 2-3 v každé oblasti. Vyžadují-li to místní podmínky, může jich být i více nebo méně Indikátory Počet indikátorů není stanoven. Ke každému indikátoru bude stanovena jednoduchá metodika měření a cílový stav. 6.3 Akční plán realizace: opatření, odpovědnosti, harmonogram a rozpočet Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje: číslo cíle, ke kterému se projekt váže; název projektu/ opatření; orientační rozpočet; zdroj financování (např. fondy EU); způsob ukončení projektu (u investičních projektů obvykle kolaudace); harmonogram; nositel projektu; stupeň rozpracovanosti (u investičních projektů např. studie nebo projektová dokumentace nebo vysoutěženo atd.). s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 14

15 6.4 Pravidla pro řízení strategie (implementační pravidla) Systém monitorování, řízení rizik a hodnocení realizace strategie Bod obsahuje stručný popis monitorování a kontroly plnění strategie, řízení rizik, hodnocení úspěšnosti (např. počtem splněných projektů nebo počtem plněných indikátorů.) Systém změn strategie Obsahuje krátký popis, jakým způsobem může být strategie měněna. 6.5 Závěr, postup zpracování a kontakty Shrnutí Krátké shrnutí údajů a závěrů Popis postupu tvorby strategie Bod obsahuje stručný popis postupu tvorby strategie Kontakty, autoři strategie a zúčastněné strany Bod obsahuje kontakty na zpracovatele strategie a další významné zúčastněné strany. 6.6 Přílohy Bod obsahuje seznam příloh. 7. Závěr, kontakty Obsahuje rekapitulaci hlavních závěrů a kontakty na zpracovatele. 8. Přílohy Obsahuje seznam příloh. II.3 Harmonogram tvorby strategického dokumentu Projekt Podpory meziobecní spolupráce (dále jen MOS ), jak už název sám napovídá, byl vytvořen za účelem podpoření meziobecní spolupráce v území správních obvodů obcí s rozšířenou působností SO ORP. Svaz měst a obcí (dále jen Svaz ) je obcemi i veřejností respektovaná celostátní organizace, z tohoto důvodu Svaz dostal důvěru pro zajištění realizaci projektu MOS. Projekt MOS byl zahájen v květnu roku 2013 a bude probíhat až do 30. června V první části projektu bude zvolen jeden Smluvní partner v každém ORP, Smluvním partnerem může být obec v nebo svazek obcí/dso. Smluvní partner v území ORP bude zpracovávat jednotlivé výstupy dle metodických dokumentů vydaných Svazem. Výstupy budou zasílány Svazu v konkrétních termínech stanovených smlouvou o spolupráci. Projekt je určen pro všechny obce, svazky obcí nebo DSO, které chtějí iniciovat potřebnou míru spolupráce v území ORP. Smluvní partner vytvoří realizační tým v území a prostřednic- s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 15

16 tvím, kterého budou v území SO ORP vypracovány specifické analýzy a vzniknou návrhy řešení budoucí spolupráce. Svaz bude průběžně poskytovat metodickou podporu prostřednictvím vytvořeného projektového týmu na centrále Svazu. Ke každému ORP byl přiřazen jeden Regionální koordinátor, který poskytuje metodickou podporu realizačnímu týmu v území. V případě potřeby má Smluvní partner možnost obracet se přímo na projektovou kancelář Svazu, která předá dotaz konkrétnímu pracovníkovi dle tematického zaměření. 1. Fáze projektu (od nabytí účinnosti této Smlouvy do 31. ledna 2014) Prvním zásadním datem v harmonogramu projektu pro Smluvního partnera a Svaz je podpis vzájemné smlouvy o spolupráci. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude podepsána oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (resp. v den, podepsání druhé smluvní strany) a je uzavírána na dobu určitou. Realizační tým v území ORP obsadí pro projekt tyto pozice: Koordinátor meziobecní spolupráce, nástup nejdříve od 1. listopadu 2013 Odborník na vybranou samosprávnou oblast tematický expert A (Aglomerace), nástup nejdříve od 1. listopadu 2013 Pracovník pro analýzy a strategie, nástup nejdříve od 1. listopadu 2013 Asistent, nástup nejdříve od 1. listopadu 2013 Odborník na vybranou samosprávnou oblast tematický expert B, nástup nejdříve 1. června 2014 (v případě, že ORP zpracovává téma Aglomerace) Podpisem smlouvy na straně Svazu, projekt reálně začíná a je možné z pohledu Smluvního partnera nárokovat 20 % z celkového finančního příspěvku dle smlouvy. Žádosti o platbu (dále jen ŽOPL) jsou zasílány Smluvním partnerem na Svaz ve stanovených termínech, s výjimkou ŽOPL navázané na podpis smlouvy. Žádost o platbu musí být datována a také podepsána oprávněnou osobou. Nábor a proškolení realizačního týmu v území ORP proběhne v termínech dle harmonogramu projektu. V analytické fázi projektu bude realizační tým v území provádět analýzu současného stavu za jednotlivé nosné oblasti. Svaz organizuje mezinárodní konferenci v měsíci listopadu na téma vzájemné spolupráce obcí. Mezinárodní konference se účastní Smluvní partneři, se kterými již byla smlouva o vzájemné spolupráci podepsána. Smluvní partner průběžně monitoruje průběh jednotlivých etap projektu a zasílá Svazu průběžné monitorovací zprávy. Monitorovací období jsou následující: 1. Monitorovací období od nabytí účinnosti této Smlouvy do 31. ledna Monitorovací období od 1. února do 31. května Monitorovací období od 1. června 2014 do 30. září 2014 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 16

17 4. Monitorovací období od 1. října 2014 do 31. ledna Monitorovací období od 1. února 2015 do 31. května 2015 Monitorovací zpráva je zasílána jednou za 4 měsíce vždy do 5. dne po uplynutí monitorovacího období. Svaz zašle Smluvnímu partnerovi do dotazník benchmarking. V tomto případě Svaz zjišťuje informace o konkrétním území ORP. Smluvní partner spolupracuje při vyplnění dotazníku benchmarking a zasílá dotazník zpět na Svaz v elektronické podobě dle harmonogramu projektu. 2. Fáze projektu (od 1. února do 31. května 2014) Po vyhotovení analýzy současného stavu, Smluvní partner navrhuje funkční řešení budoucího vývoje v ORP. Souhrnný dokument zasílá Smluvní partner Motivujícím starostům k připomínkám. Po zapracování připomínek od Motivujících starostů zasílá Smluvní partner v elektronické podobě Svazu I. verzi souhrnného dokumentu, který obsahuje zpracovanou analytickou část ke třem dílčím rozvojovým strategiím z oblasti školství a předškolního vzdělávání, z oblasti odpadového hospodářství a z oblasti sociálních služeb. Smluvní partner za podpory Motivujících starostů svolává I. oficiální setkání představitelů Územního obvodu. Na tomto shromáždění je jedním z bodů projednání výstupů kvantitativní/kvalitativní analýza a návrh budoucího řešení, popř. téma Aglomerace v případě, že je Smluvním partnerem zpracováváno. Na tomto I. oficiálním setkání představitelů Územního obvodu také proběhne výběr volitelného tématu, který bude Smluvní partner zpracovávat v následujících měsících projektu. Po zvolení volitelného tématu Smluvní partner zaměstnává tematického experta B. Regionální koordinátor se účastní vybraných I. oficiálních setkání představitelů. 3. Fáze projektu (od 1. června 2014 do 30. září 2014) Smluvní partner zapracuje všechny připomínky a náměty, které byly vzneseny na I. oficiálním setkání představitelů obcí a I. verzi souhrnného dokumentu zasílá elektronickou formou na Svaz. Svaz provede oponenturu I. verzi souhrnného dokumentu dle termínu harmonogramu projektu. Výsledek oponentury je zasílán Smluvnímu partnerovi, Smluvní partner zapracuje připomínky z oponentury do 30. září, zapracované připomínky jsou jako poklad pro III. žádost o platbu v měsíci říjnu. Zapracování připomínek z oponentury vzniká II. verze souhrnného dokumentu obsahuje doporučení pro dané území SO ORP, včetně variantních způsobů řešení problémů v daném ORP. Smluvní partner detailně rozpracovává návrhové části k jednotlivým tématům. 4. Fáze projektu (od 1. října 2014 do 31. ledna 2015) Výsledkem je jeden souhrnný dokument za Územní obvod ORP, který Smluvní partner předkládá tento výstup do 20. prosince Svaz provede závěrečné odsouhlasení validaci a zasílá Smluvnímu partnerovi v elektronické podobě připomínky, nejpozději však do 28. února s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 17

18 5. Fáze projektu (od 1. února 2015 do 31. května 2015) Smluvní Partner zajistí zapracování připomínek ze závěrečného odsouhlasení validace. Takto upravené znění uceleného dokumentu Smluvní partner doručí Svazu v elektronické podobě nejpozději do 31. března 2015 Smluvní partner zasílá Svazu dokument 1 x papírová podobě, 2 x CD doporučeným dopisem jménem pana starosty, popř. odpovědnou osobou za v případě DSO. V březnu nebo dubnu 2015 Smluvní Partner organizuje II. oficiální setkání představitelů obcí, svazků obcí v ORP/ DSO. Na II. oficiálním setkání představitelů obcí bude projednána rozvojová strategie a konkrétní řešení rozvoje v oblasti Správního obvodu. Dále bude předmětem jednání institucionalizace meziobecní spolupráce v daném území ORP. Regionální koordinátor se účastní vybraných závěrečných setkání představitelů obcí. Svaz organizuje do 31. května Závěrečné setkání zástupců jednotlivých Smluvních partnerů. Na závěrečném setkání bude projekt shrnut a budou vyhodnoceny nejlepší projekty v rámci celého projektu. II.4 Procesní mapa tvorby strategického dokumentu v území ORP Procesní mapa spojuje hlavní mezníky projektu do jednoho uceleného procesu. Procesní mapa slouží: - k vizualizaci a vyjasnění hlavních činností a vazeb projektu, - ke komunikaci a vysvětlení postupu projektu na úrovni Smluvního partnera tj. realizační tým v území, Motivujících starostů a na úrovni Svazu, zejména vzájemnou komunikaci a komunikaci s ostatními subjekty, jichž se projekt určitým způsobem týká, - ke kontrole hlavních kroků a milníků projektu, tedy plnění cíle v podobě indikátorů, plnění aktivit dle harmonogramu a plnění rozpočtu. V prvním řádku procesní mapy jsou uvedeny aktivity na úrovni Smluvního partnera, níže pak aktivity na úrovni Svazu. Procesní mapa obsahuje časový harmonogram a potřebné vazby. Procesní mapa tvorby strategického dokumentu v území ORP je přílohou této metodiky. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 18

19 III. Závěr Tato metodika byla zpracována odborným týmem a schválena dne Zpracovatelé: Ing. Milan Půček, Ph.D. (tel.: , Ing. Marek Vetýška (tel , Metodika je závazná v rámci realizace projektu. Odborný tým je oprávněn měnit a doplňovat tento dokument. Aktuální verze metodiky bude v elektronické verzi dostupná na webových stránkách s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 19

20 IV. Použitá literatura LABOUNKOVÁ, V., PŮČEK, M., ROHREROVÁ, L.a kolektiv (2009): Metodická příručka pro zpracování strategických dokumentů mikroregionů. Ústav územního rozvoje, p.o., Brno, 47 s., volně ke stažení PŮČEK, M., KOPPITZ, D. (2012):Strategické řízení a plánování pro obce, města a regiony. Vydání 1. Praha: NSZM, 2012, volně ke stažení na Ministerstvo financí (2012):Metodika přípravy veřejných strategií. MF ČR 2012, Praha, volně ke stažení na s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 20

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Celkové shrnutí projektu Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Obsah prezentace Podpora meziobecní A. Průběh prací na projektu B. Tvorba strategií rozvoje území C. Pravidelné setkávání s týmy a motivujícími

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Setkání s motivujícími starosty, zastupiteli a mediátory Červen 2015 Motivující starosta - hlavní aktivity v území a)

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Aktuální informace o projektu XVII. Celostátní finanční konference Praha, 4. a 5. prosince 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do Projektu Cíle a aktuální

Více

PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu

PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu ke SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

Více

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne:

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne: 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice Místo: Boskovice Dne: 23. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Průběh prací na projektu 2. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

PŘÍLOHA č. 1 - Pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu

PŘÍLOHA č. 1 - Pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu PŘÍLOHA č. 1 - Pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu ke SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky Květen 2015 TÉMATA PREZENTACE Východiska plánování Struktura a proces tvorby PRO Aplikace www.obcepro.cz PROČ PLÁNOVAT

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice Téma: Administrativní podpora malých obcí Tento výstup byl financován z prostředků

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání IV. Blok Místní akční plán vzdělávání Místí akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová Místí akční plány rozvoje vzdělávání Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní

Více

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy Část III. AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy [ Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života ] http://databaze-strategie.cz/cz/osn-un/strategie/agenda-

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín č. projektu: CZ /0.0/0.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín č. projektu: CZ /0.0/0. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297 DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI Preambule (účel a cíl dohody o vzájemné

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

Strategický rámec MAP1

Strategický rámec MAP1 Strategický rámec MAP1 Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Ing. David Koppitz Ústí nad Labem, 26.6.2013 Struktura prezentace 1. Představení zpracovatele strategie společnost MEPCO 2.

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování 10. prosince 2009 HLAVNÍ TÉMATA Struktura, pojetí, aplikace částí PRJMK Způsoby tvorby koncepčních

Více

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska Článek I Základní ustanovení 1. Místní akční skupina Opavsko z.s. (dále jen MAS Opavsko ) jako zpracovatel

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ Datum konání: 14. září 2016 Čas zahájení: 16:00 hodin

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Příprava území Jihomoravského kraje na programové období Novinky v novém programovém období

Příprava území Jihomoravského kraje na programové období Novinky v novém programovém období Příprava území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020 Novinky v novém programovém období Obsah prezentace Územní dimenze / integrované přístupy Regionální akční plán Strategie regionálního

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 - Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Verze: 22. 5. 2014 Vysvětlivky: ZH = Zdena Hovorková = Jiří Kmoníček = Alena Bauerová, odborná konzultantka pro

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

II. setkání se zájemci o účast v projektu

II. setkání se zájemci o účast v projektu II. setkání se zájemci o účast v projektu Projekt Centra společných služeb č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Praha, 31. 5. 2016 Olomouc, 2. 6. 2016 Obsah Smlouva o vzájemné spolupráci Příloha č. 2 Činnost

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok 2009

Více

Představení projektu Centra společných služeb

Představení projektu Centra společných služeb Představení projektu Centra společných služeb Setkání s DSO (zájemci o projekt) Praha, 23. února 2016 Olomouc, 1. března 2016 Obsah prezentace: 1. Základní informace o projektu (Zeman) 2. Cíle projektu

Více

Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: ,- Kč Vyhlášení: Ukončení: ve 13.00

Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: ,- Kč Vyhlášení: Ukončení: ve 13.00 * Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: 460 000 000,- Kč Vyhlášení: 15.7. 2015 Ukončení: 28.8. 2015 ve 13.00 Základní údaje * Žadatelé základní a střední školy * Financování 100 % uznatelných nákladů (85%

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Informace o projektu 1 Základní údaje Období realizace 1/2015 6/2016 Celkové předpokládané náklady 5 749 884 Kč Náklady k 31.5.2016 Cca 4 500 000 Kč 2 Kdo

Více

Metodická podpora plánování obcí ze strany MMR. Roman Chmelař, GaREP, spol. s r.o.

Metodická podpora plánování obcí ze strany MMR. Roman Chmelař, GaREP, spol. s r.o. Metodická podpora plánování obcí ze strany MMR Roman Chmelař, GaREP, spol. s r.o. Projekty Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ1.04/4.1.00/62.00008) Podpora strategického

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Strategický rámec MAP 1

Strategický rámec MAP 1 Strategický rámec MAP 1 Přehled změn Umístění změny Bližší určení změny (oproti verzi 1, platné od 1. 7. 2016) Úvod, odstavec 2 Text částečně přeformulován: Strategický rámec MAP je tvořen na základě SWOT-3

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice,

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Setkání se starosty v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, 6. 9. 2016

Více