RÁMCOVÁ METODIKA PRO TVORBU DOKUMENTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ METODIKA PRO TVORBU DOKUMENTŮ"

Transkript

1 Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE RÁMCOVÁ METODIKA PRO TVORBU DOKUMENTŮ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 Obsah I. Obsah metodiky dle projektu... 4 I.1 Informace o projektu Podpory meziobecní spolupráce... 4 I.2 Metodiky vzniklé v rámci projektu... 4 I.3 Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů struktura dokumentu... 5 II. Obsah souhrnného dokumentu a dílčích strategií... 7 II.1 Komentář... 7 II.2 Struktura souhrnného dokumentu... 7 II.3 Harmonogram tvorby strategického dokumentu II.4 Procesní mapa tvorby strategického dokumentu v území ORP III. Závěr IV. Použitá literatura s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 I. Obsah metodiky dle projektu I.1 Informace o projektu Podpory meziobecní spolupráce Celý název projektu je Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci (dále jen MOS) v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP). Obce spolu standardně komunikují při výkonu přenesené působnosti, v samostatné ojediněle. Podle zahraničních zkušeností přináší spolupráce prostřednictvím dobrovolného sdílení výkonů agend v samostatné působnosti úspory financí při zachování nezávislosti obcí. Nositelem projektu je Svaz města a obcí České republiky. I.2 Metodiky vzniklé v rámci projektu Z hlediska tvorby metodik je podstatná aktivita projektu 3. Její popis je v následující tabulce. Tab. 1: Popis a výstupy klíčové aktivity 3 vztahující se k tvorbě metodik Číslo aktivity: 03 Název klíčové aktivity: KA03: Vytvoření expertního týmu na úrovni SMO ČR včetně vytvoření metodik Popis realizace klíčových aktivit: Projekt, jehož realizace musí probíhat na území celé ČR, vyžaduje vysoce kvalitní metodické a odborné vedení. Za tímto účelem bude vytvořen tým odborníků na jednotlivé oblasti. Pod vedoucím odborného týmu (VOT), zodpovědného za celkové metodické vedení a odbornou přípravu (vzdělávání), bude působit manažer metodických a analytických prací (MMAP), zodpovědný za realizaci všech procesů spojených s řízením tvorby strategických dokumentů a analytických podkladů na úrovni žadatele a VO (vedoucí obce v textu metodiky označována jako smluvní partner ), manažer strategického řízení meziobecní spolupráce (MSŘ MOS), zodpovědný za realizaci všech procesů spojených se strategickým řízením podpory MOS na úrovni žadatele a v území SO ORP, formování zárodků meziobecní spolupráce, strategické řízení vzniků shromáždění zástupců obcí území SO ORP, přípravného výboru pro vznik svazků obcí apod. a manažer procesů vzdělávání (MPV), kteří budou společně s příslušnými metodickými a analytickými pracovníky zajišťovat: - veškeré odborné práce spojené s přípravou metodik, - proškolení zaměstnanců VO v daných tématech, - poskytovat průběžnou odbornou a metodickou pomoc ve spolupráci s regionálními koordinátory (RK) a týmu pracovníků VO. Harmonogram: 5/ /2015 Výstupy: - sestavený odborný tým, - metodiky pro jednotlivá témata (předškolní výchova a základní školství, sociální služby, odpadové hospodářství, volitelné téma), - rámcová metodika pro tvorbu dokumentů, - metodika podpory meziobecní spolupráce (MOS), - metodika strategického řízení pro MOS, - metodika projekt. řízení pro MOS, - jednotné metodické vedení, zajištění vazeb mezi metodikami, s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 - specifické metodické vedení v souvislosti s tvorbou jednotlivých dokumentů, - metodické vedení v souvislosti s aktivizací MOS, - realizace vzdělávacích aktivit (vazba na KA07) Jak plyne z následující tabulky (v tabulce podtrženo), v rámci projektu má být zpracováno pět metodických dokumentů: 1. metodiky pro jednotlivá témata: a. předškolní výchova a základní školství, b. sociální služby, c. odpadové hospodářství, d. volitelné téma, Všechny oblasti budou obsahovat průřezové téma, kterým je zefektivnění výkonu veřejné správy (mj. i s důrazem na úspory a finanční výhodnost vzájemné spolupráce). 2. rámcová metodika pro tvorbu dokumentů (tato metodika), 3. metodika podpory meziobecní spolupráce, 4. metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 5. metodika projektového řízení pro meziobecní spolupráci. Tématem této metodiky je tvorba dokumentů strategické povahy v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. I.3 Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů struktura dokumentu Z hlediska obsahu Rámcové metodiky pro tvorbu dokumentů je důležitá klíčová aktivita projektu č. 8. V rámci této aktivity bude pro každý správní obvod obce s rozšířenou působností vytvořen jeden souhrnný strategický dokument, který bude obsahovat návrh strategie pro 4 oblasti: 1. školství a předškolního vzdělávání, 2. Sociální služby, 3. odpadové hospodářství, 4. volitelné téma. Struktura dokumentu je popsána v následující tabulce. Tab. 2: Struktura strategického dokumentu dle klíčové aktivity 8 Číslo aktivity: 08 Název klíčové aktivity: Tvorba strategií pro vybrané oblasti samostatné působnosti Popis realizace klíčových aktivit: Klíčová aktivita zajistí vznik rozvojových strategií pro území všech zapojených SO ORP, které budou zaměřeny na vybrané samosprávné oblasti a na kterých bude demonstrována výhodnost MOS. Jde o stěžejní část projektu na straně VO. Týmy VO připraví k projednání dílčí strategie pro oblast: 1. školství a předškolního vzdělávání, 2. sociálních služeb, 3. odpadové hospodářství, 4. volitelné téma: volitelné téma určí VO po dohodě se shromážděním zástupců obcí území SO ORP, např. sociální ekonomika, energetika, cestovní ruch. Dokumenty budou zpracovány ve struktuře: 1. Analytická část situační analýza (využití dat z KA08), vymezení území, legislativa. 2. Návrhová část definice problémových okruhů a potřeb, stanovení měřitelných cílů, přiřazení odpovědností, rámcový harmonogram a rozpočet, návrh realizace (varianty strategického řešení). Dílčí části budou po zhotovení a oponentuře zapracovány do 1 souhrnného, komunikovatelného podkladu za dané území SO ORP. Součástí bude vždy analýza možnosti zefektivnění VS v jednotlivých s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 oblastech a praktických zkušeností obcí. Odůvodnění výběru oblastí pro tvorbu strategií je uvedeno v příloze č. 1. KA bude realizována proškolenými týmy VO. Ty využijí centrálně zpracované analýzy a metodiky (vytvořené v KA03) a budou intenzivně podporovány odborným týmem SMO ČR a regionálními koordinátory. Dokumenty budou podléhat oponentuře z řad spolupracujících odborníků, zástupců akad. sféry a dotčených orgánů státní správy. Oponentura bude honorovaná a napomůže přijetí MOS napříč veřejnou i terciální sférou. Strategie bude projednána v rámci společného setkání zástupců obcí z území SO ORP (viz KA07). Harmonogram: 10/ /2015 (délka zapojení smluvní obce: 19 měsíců, tj. 10/13 4/15 nebo 11/13 5/15) Výstupy: -205 konsolidovaných, projednaných strategií pro rozvoj SO ORP ve 3-4 vybraných oblastech (1 dokument za 1 SO ORP) s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 II. Obsah souhrnného dokumentu a dílčích strategií II.1 Komentář Následující struktura je závazná pro: - tvorbu dílčích strategií ve 4 oblastech (tři povinné a jedna volitelná) - tvorbu souhrnného dokumentu. Obsah dokumentu může být pracovníky smluvního partnera změněn či doplněn jen na základě konzultace a souhlasu odborného týmu projektu, a to jen v případě odůvodněných potřeb konkrétního správního obvodu. Jednotná struktura je nezbytná pro efektivní řízení projektu, následné kontroly ze strany ministerstva, možnosti srovnání mezi územími. Tato metodika využívá postupy uvedené v Metodice přípravy veřejných strategií viz ( ale jen ty, které jsou pro území správního obvodu ORP vhodné. II.2 Struktura souhrnného dokumentu Závazná struktura dokumentu: 1. Úvod 1.1 Základní informace o strategii Obsahuje základní informace uvedené v tabulce převzaté po úpravě z Metodiky přípravy veřejných strategií. 1.2 Stručná informace o městech a obcích správního obvodu Obsahuje základní informace o všech obcích správního obvodu název obce, počet obyvatel, zapojení do tvorby strategie, znak obce. 1.3 Kontext vzniku a existence strategie Informace o vzniku strategie Strategie byla zpracována v rámci projektu Meziobecní spolupráce. 1.4 Účel strategie proč byla zpracována Popisuje účel strategie Účelem strategie je vymezit a definovat ve 4 oblastech možnosti meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP, a to včetně návrhu možných řešení. 1.5 Uživatelé strategie komu strategie slouží Vymezuje, komu strategie slouží Strategie je určena obcím správního obvodu, jejich občanům, voleným orgánům a zřízeným či založeným organizacím. Slouží také představitelům organizací a subjektů v rámci daného území správního obvodu mikroregionům, MAS, ziskovému i neziskovému sektoru. K uživatelům strategie mohou patřit též stát a jeho organizace. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 1.6 Vybrané relevantní významné strategické dokumenty Jsou zde uvedeny názvy a odkazy na vybrané významné strategické dokumenty státu, kraje, obcí a mikroregionů. 2. Profil (základní charakteristika) území správního obvodu a souhrnná SWOT analýza 2.1 Profil území správního obvodu Identifikace správního obvodu Poloha a základní geografická a administrativní charakteristika území cca 1 až 2 odstavce Stručná charakteristika území správního obvodu Obsahuje vybrané ukazatele správního obvodu a dále popis: a. Obyvatelstvo a obce b. Občanská a technická vybavenost obcí správního obvodu c. Ekonomická situace území, struktura ekonomiky území a trh práce d. Doprava e. Ekonomická situace území a struktura ekonomiky území, těžba nerostných surovin, průmyslová výroba a stavebnictví, řemesla a jiné drobné podnikatelské aktivity, komerční služby a maloobchodní sféra, inovace f. Ekologická situace a ochrana životního prostředí, zemědělství a lesnictví g. Technická infrastruktura (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, dálkovody, telekomunikace, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochrana před povodněmi a živelními pohromami) h. Občanská vybavenost (školství, sociální služby, sportoviště atd.), kultura, společenské a sportovní aktivity, nestátní neziskový sektor i. Rekreace, památky a cestovní ruch Územní plánování obcí a kraje, širší vztahy území Počty obcí s platným územním plánem a strategickým plánem (programem rozvoje obce nebo jiným koncepčním dokumentem řešící rozvoj) v rámci správního obvodu Aktéři regionálního rozvoje Bod popisuje stručně klíčové aktéry rozvoje území správního obvodu. 2.2 Souhrnná SWOT analýza území správního obvodu Obsahuje SWOT analýzu území (maximálně 7 silných, slabých stránek, příležitostí, rizik) 3. Téma 1.: školství a předškolní vzdělávání 3.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Obsahuje vymezení území (území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP), popis řešeného tématu, základní legislativu Popis základního a mateřského školství správního obvodu (situační analýza, finanční analýza), očekávaný vývoj s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 a. Celkové údaje b. Základní školy (mající 1. a současně také 2. stupeň) c. Základní školy (mající jen 1. stupeň) d. Předškolní vzdělávání - mateřské školy e. Předškolní vzdělávání - jesle f. Ostatní školská a předškolní zařízení zřizovaná obcemi Analýza rizik a další potřebné analýzy a. Analýza cílových (dotčených) skupin b. Analýza rizik registr rizik v oblasti školství a předškolního vzdělávání c. Další potřebné analýzy SWOT analýza školství a předškolního vzdělávání Obsahuje SWOT analýzu zaměřenou na tuto oblast Souhrn výsledků analýz (analytické části) Obsahuje stručné shrnutí všech analýz a analytické části. 3.2 Návrhová část pro oblast školství a předškolního vzdělávání Struktura návrhové části Bod obsahuje strukturu (vize oblasti cíle indikátory akční plán) a vizualizaci návrhové části. Formulace vize je nepovinná. Vizualizace slouží pro rychlý přehled měly by být v rozsahu max. 1 stránky a obsahovat vizi, oblasti, cíle a případně další údaje Vize a problémové oblasti (okruhy) V tomto bodě je popsána vize (pokud se tvoří vize je nepovinná) a popis problémových oblastí. Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2023) a současně jako nástroj marketingu (je-li chápána i takto, pak obsahuje také slogany či hlavní hesla, které jsou pro oblast typické a se kterými se lidé mohou ztotožnit). S počtem problémových oblastí je třeba šetřit u školství by to mohly být například 3: 1. Problematika MŠ, 2. Problematika ZŠ, 3. Ostatní Popis cílů v jednotlivých oblastech Obsahuje popis cílů. Celkový počet cílů by neměl být velký např. 2-3 v každé oblasti. Vyžadují-li to místní podmínky, může jich být i více nebo méně Indikátory Počet indikátorů není stanoven. K indikátorům může například u školství patřit celková kapacita MŠ, ZŠ; počet nepřijatých dětí do MŠ; průměrný počet žáků ve třídě atd. Ke každému indikátoru bude stanovena jednoduchá metodika měření a cílový stav. 3.3 Akční plán realizace: opatření, odpovědnosti, harmonogram a rozpočet Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje: číslo cíle, ke kterému se projekt váže; název projektu/opatření; orientační rozpočet; zdroj financování (např. fondy EU); s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 způsob ukončení projektu (u investičních projektů obvykle kolaudace); harmonogram; nositel projektu; stupeň rozpracovanosti (u investičních projektů např. studie nebo projektová dokumentace nebo vysoutěženo atd.) 3.4 Pravidla pro řízení strategie (implementační pravidla) Systém monitorování, řízení rizik a hodnocení realizace strategie Bod obsahuje stručný popis monitorování a kontroly plnění strategie, řízení rizik, hodnocení úspěšnosti (např. počtem splněných projektů nebo počtem plněných indikátorů.) Systém změn strategie Obsahuje krátký popis, jakým způsobem může být strategie měněna. 3.5 Závěr, postup zpracování a kontakty Shrnutí Krátké shrnutí údajů a závěrů Popis postupu tvorby strategie Bod obsahuje stručný popis postupu tvorby strategie Kontakty, autoři strategie a zúčastněné strany Bod obsahuje kontakty na zpracovatele strategie a další významné zúčastněné strany. 3.6 Přílohy Bod obsahuje seznam příloh. 4. Téma 2.: sociální služby 4.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Obsahuje vymezení území (území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP), popis řešeného tématu, základní legislativu Popis sociálních služeb ve správním obvodu (situační analýza, finanční analýza), očekávaný vývoj Bod bude obsahovat situační analýzu, finanční analýzu a očekávaný vývoj. Analýza se bude týkat jednotlivých poskytovaných sociálních služeb ve smyslu zákona. Bližší vymezení řeší metodika sociálních služeb Analýza rizik a další potřebné analýzy a. Analýza cílových (dotčených) skupin b. Analýza rizik registr rizik v oblasti c. Další potřebné analýzy SWOT analýza oblasti Obsahuje SWOT analýzu zaměřenou na tuto oblast. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 4.1.5 Souhrn výsledků analýz (analytické části) Obsahuje stručné shrnutí všech analýz a analytické části. 4.2 Návrhová část pro oblast sociálních služeb Struktura návrhové části Bod obsahuje strukturu (vize oblasti cíle indikátory akční plán) a vizualizaci návrhové části. Formulace vize je nepovinná. Vizualizace slouží pro rychlý přehled měly by být v rozsahu max. 1 stránky a obsahovat vizi, oblasti, cíle a případně další údaje Vize a problémové oblasti (okruhy) V tomto bodě je popsána vize (pokud se tvoří vize je nepovinná) a popis problémových oblastí. Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2023) a současně jako nástroj marketingu (je-li chápána i takto, pak obsahuje také slogany či hlavní hesla, které jsou pro oblast typické a se kterými se lidé mohou ztotožnit). S počtem problémových oblastí je třeba šetřit Popis cílů v jednotlivých oblastech Obsahuje popis cílů. Celkový počet cílů by neměl být velký např. 2-3 v každé oblasti. Vyžadují-li to místní podmínky, může jich být i více nebo méně Indikátory Počet indikátorů není stanoven. Ke každému indikátoru bude stanovena jednoduchá metodika měření a cílový stav. 4.3 Akční plán realizace: opatření, odpovědnosti, harmonogram a rozpočet Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje: číslo cíle, ke kterému se projekt váže; název projektu/ opatření; orientační rozpočet; zdroj financování (např. fondy EU); způsob ukončení projektu (u investičních projektů obvykle kolaudace); harmonogram; nositel projektu; stupeň rozpracovanosti (u investičních projektů např. studie nebo projektová dokumentace nebo vysoutěženo atd.). 4.4 Pravidla pro řízení strategie (implementační pravidla) Systém monitorování, řízení rizik a hodnocení realizace strategie Bod obsahuje stručný popis monitorování a kontroly plnění strategie, řízení rizik, hodnocení úspěšnosti (např. počtem splněných projektů nebo počtem plněných indikátorů.) Systém změn strategie Obsahuje krátký popis, jakým způsobem může být strategie měněna. 4.5 Závěr, postup zpracování a kontakty Shrnutí Krátké shrnutí údajů a závěrů Popis postupu tvorby strategie s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 Bod obsahuje stručný popis postupu tvorby strategie Kontakty, autoři strategie a zúčastněné strany Bod obsahuje kontakty na zpracovatele strategie a další významné zúčastněné strany. 4.6 Přílohy Bod obsahuje seznam příloh. 5. Téma 3.: odpadové hospodářství 5.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Obsahuje vymezení území (území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP), popis řešeného tématu, základní legislativu Popis odpadového hospodářství ve správním obvodu (situační analýza, finanční analýza), očekávaný vývoj Bod bude obsahovat situační analýzu, finanční analýzu a očekávaný vývoj. Bližší vymezení řeší metodika odpadového hospodářství Analýza rizik a další potřebné analýzy a. Analýza cílových (dotčených) skupin b. Analýza rizik registr rizik v oblasti c. Další potřebné analýzy SWOT analýza oblasti Obsahuje SWOT analýzu zaměřenou na tuto oblast Souhrn výsledků analýz (analytické části) Obsahuje stručné shrnutí všech analýz a analytické části. 5.2 Návrhová část pro oblast sociálních služeb Struktura návrhové části Bod obsahuje strukturu (vize oblasti cíle indikátory akční plán) a vizualizaci návrhové části. Formulace vize je nepovinná. Vizualizace slouží pro rychlý přehled měly by být v rozsahu max. 1 stránky a obsahovat vizi, oblasti, cíle a případně další údaje Vize a problémové oblasti (okruhy) V tomto bodě je popsána vize (pokud se tvoří vize je nepovinná) a popis problémových oblastí. Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2023) a současně jako nástroj marketingu (je-li chápána i takto, pak obsahuje také slogany či hlavní hesla, které jsou pro oblast typické a se kterými se lidé mohou ztotožnit). S počtem problémových oblastí je třeba šetřit Popis cílů v jednotlivých oblastech s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

13 Obsahuje popis cílů. Celkový počet cílů by neměl být velký např. 2-3 v každé oblasti. Vyžadují-li to místní podmínky, může jich být i více nebo méně Indikátory Počet indikátorů není stanoven. Ke každému indikátoru bude stanovena jednoduchá metodika měření a cílový stav. 5.3 Akční plán realizace: opatření, odpovědnosti, harmonogram a rozpočet Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje: číslo cíle, ke kterému se projekt váže; název projektu/ opatření; orientační rozpočet; zdroj financování (např. fondy EU); způsob ukončení projektu (u investičních projektů obvykle kolaudace); harmonogram; nositel projektu; stupeň rozpracovanosti (u investičních projektů např. studie nebo projektová dokumentace nebo vysoutěženo atd.). 5.4 Pravidla pro řízení strategie (implementační pravidla) Systém monitorování, řízení rizik a hodnocení realizace strategie Bod obsahuje stručný popis monitorování a kontroly plnění strategie, řízení rizik, hodnocení úspěšnosti (např. počtem splněných projektů nebo počtem plněných indikátorů.) Systém změn strategie Obsahuje krátký popis, jakým způsobem může být strategie měněna. 5.5 Závěr, postup zpracování a kontakty Shrnutí Krátké shrnutí údajů a závěrů Popis postupu tvorby strategie Bod obsahuje stručný popis postupu tvorby strategie Kontakty, autoři strategie a zúčastněné strany Bod obsahuje kontakty na zpracovatele strategie a další významné zúčastněné strany. 5.6 Přílohy Bod obsahuje seznam příloh. 6. Téma 4.: volitelné téma 6.1 Analytická část: definice a analýza řešených problémů Vymezení a zdůvodnění řešeného problému Obsahuje vymezení území (území, která analýza řeší, je území správního obvodu ORP), popis řešeného tématu, základní legislativu Popis ve správním obvodu (situační analýza, finanční analýza), očekávaný vývoj s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 13

14 Bod bude obsahovat situační analýzu, finanční analýzu a očekávaný vývoj. S ohledem na skutečnost, že k volitelnému tématu nebude zpracována konkrétní metodika, je na smluvním partneru konkrétní vymezení Analýza rizik a další potřebné analýzy a. Analýza cílových (dotčených) skupin b. Analýza rizik registr rizik v oblasti c. Další potřebné analýzy SWOT analýza oblasti Obsahuje SWOT analýzu zaměřenou na tuto oblast Souhrn výsledků analýz (analytické části) Obsahuje stručné shrnutí všech analýz a analytické části. 6.2 Návrhová část pro oblast sociálních služeb Struktura návrhové části Bod obsahuje strukturu (vize oblasti cíle indikátory akční plán) a vizualizaci návrhové části. Formulace vize je nepovinná. Vizualizace slouží pro rychlý přehled měly by být v rozsahu max. 1 stránky a obsahovat vizi, oblasti, cíle a případně další údaje Vize a problémové oblasti (okruhy) V tomto bodě je popsána vize (pokud se tvoří vize je nepovinná) a popis problémových oblastí. Vizi chápeme jako stav, který má nastat na konci období dokumentu (předpoklad 2023) a současně jako nástroj marketingu (je-li chápána i takto, pak obsahuje také slogany či hlavní hesla, které jsou pro oblast typické a se kterými se lidé mohou ztotožnit). S počtem problémových oblastí je třeba šetřit Popis cílů v jednotlivých oblastech Obsahuje popis cílů. Celkový počet cílů by neměl být velký např. 2-3 v každé oblasti. Vyžadují-li to místní podmínky, může jich být i více nebo méně Indikátory Počet indikátorů není stanoven. Ke každému indikátoru bude stanovena jednoduchá metodika měření a cílový stav. 6.3 Akční plán realizace: opatření, odpovědnosti, harmonogram a rozpočet Akční plán může být vypracován pomocí tabulky, která obsahuje: číslo cíle, ke kterému se projekt váže; název projektu/ opatření; orientační rozpočet; zdroj financování (např. fondy EU); způsob ukončení projektu (u investičních projektů obvykle kolaudace); harmonogram; nositel projektu; stupeň rozpracovanosti (u investičních projektů např. studie nebo projektová dokumentace nebo vysoutěženo atd.). s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 14

15 6.4 Pravidla pro řízení strategie (implementační pravidla) Systém monitorování, řízení rizik a hodnocení realizace strategie Bod obsahuje stručný popis monitorování a kontroly plnění strategie, řízení rizik, hodnocení úspěšnosti (např. počtem splněných projektů nebo počtem plněných indikátorů.) Systém změn strategie Obsahuje krátký popis, jakým způsobem může být strategie měněna. 6.5 Závěr, postup zpracování a kontakty Shrnutí Krátké shrnutí údajů a závěrů Popis postupu tvorby strategie Bod obsahuje stručný popis postupu tvorby strategie Kontakty, autoři strategie a zúčastněné strany Bod obsahuje kontakty na zpracovatele strategie a další významné zúčastněné strany. 6.6 Přílohy Bod obsahuje seznam příloh. 7. Závěr, kontakty Obsahuje rekapitulaci hlavních závěrů a kontakty na zpracovatele. 8. Přílohy Obsahuje seznam příloh. II.3 Harmonogram tvorby strategického dokumentu Projekt Podpory meziobecní spolupráce (dále jen MOS ), jak už název sám napovídá, byl vytvořen za účelem podpoření meziobecní spolupráce v území správních obvodů obcí s rozšířenou působností SO ORP. Svaz měst a obcí (dále jen Svaz ) je obcemi i veřejností respektovaná celostátní organizace, z tohoto důvodu Svaz dostal důvěru pro zajištění realizaci projektu MOS. Projekt MOS byl zahájen v květnu roku 2013 a bude probíhat až do 30. června V první části projektu bude zvolen jeden Smluvní partner v každém ORP, Smluvním partnerem může být obec v nebo svazek obcí/dso. Smluvní partner v území ORP bude zpracovávat jednotlivé výstupy dle metodických dokumentů vydaných Svazem. Výstupy budou zasílány Svazu v konkrétních termínech stanovených smlouvou o spolupráci. Projekt je určen pro všechny obce, svazky obcí nebo DSO, které chtějí iniciovat potřebnou míru spolupráce v území ORP. Smluvní partner vytvoří realizační tým v území a prostřednic- s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 15

16 tvím, kterého budou v území SO ORP vypracovány specifické analýzy a vzniknou návrhy řešení budoucí spolupráce. Svaz bude průběžně poskytovat metodickou podporu prostřednictvím vytvořeného projektového týmu na centrále Svazu. Ke každému ORP byl přiřazen jeden Regionální koordinátor, který poskytuje metodickou podporu realizačnímu týmu v území. V případě potřeby má Smluvní partner možnost obracet se přímo na projektovou kancelář Svazu, která předá dotaz konkrétnímu pracovníkovi dle tematického zaměření. 1. Fáze projektu (od nabytí účinnosti této Smlouvy do 31. ledna 2014) Prvním zásadním datem v harmonogramu projektu pro Smluvního partnera a Svaz je podpis vzájemné smlouvy o spolupráci. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude podepsána oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (resp. v den, podepsání druhé smluvní strany) a je uzavírána na dobu určitou. Realizační tým v území ORP obsadí pro projekt tyto pozice: Koordinátor meziobecní spolupráce, nástup nejdříve od 1. listopadu 2013 Odborník na vybranou samosprávnou oblast tematický expert A (Aglomerace), nástup nejdříve od 1. listopadu 2013 Pracovník pro analýzy a strategie, nástup nejdříve od 1. listopadu 2013 Asistent, nástup nejdříve od 1. listopadu 2013 Odborník na vybranou samosprávnou oblast tematický expert B, nástup nejdříve 1. června 2014 (v případě, že ORP zpracovává téma Aglomerace) Podpisem smlouvy na straně Svazu, projekt reálně začíná a je možné z pohledu Smluvního partnera nárokovat 20 % z celkového finančního příspěvku dle smlouvy. Žádosti o platbu (dále jen ŽOPL) jsou zasílány Smluvním partnerem na Svaz ve stanovených termínech, s výjimkou ŽOPL navázané na podpis smlouvy. Žádost o platbu musí být datována a také podepsána oprávněnou osobou. Nábor a proškolení realizačního týmu v území ORP proběhne v termínech dle harmonogramu projektu. V analytické fázi projektu bude realizační tým v území provádět analýzu současného stavu za jednotlivé nosné oblasti. Svaz organizuje mezinárodní konferenci v měsíci listopadu na téma vzájemné spolupráce obcí. Mezinárodní konference se účastní Smluvní partneři, se kterými již byla smlouva o vzájemné spolupráci podepsána. Smluvní partner průběžně monitoruje průběh jednotlivých etap projektu a zasílá Svazu průběžné monitorovací zprávy. Monitorovací období jsou následující: 1. Monitorovací období od nabytí účinnosti této Smlouvy do 31. ledna Monitorovací období od 1. února do 31. května Monitorovací období od 1. června 2014 do 30. září 2014 s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 16

17 4. Monitorovací období od 1. října 2014 do 31. ledna Monitorovací období od 1. února 2015 do 31. května 2015 Monitorovací zpráva je zasílána jednou za 4 měsíce vždy do 5. dne po uplynutí monitorovacího období. Svaz zašle Smluvnímu partnerovi do dotazník benchmarking. V tomto případě Svaz zjišťuje informace o konkrétním území ORP. Smluvní partner spolupracuje při vyplnění dotazníku benchmarking a zasílá dotazník zpět na Svaz v elektronické podobě dle harmonogramu projektu. 2. Fáze projektu (od 1. února do 31. května 2014) Po vyhotovení analýzy současného stavu, Smluvní partner navrhuje funkční řešení budoucího vývoje v ORP. Souhrnný dokument zasílá Smluvní partner Motivujícím starostům k připomínkám. Po zapracování připomínek od Motivujících starostů zasílá Smluvní partner v elektronické podobě Svazu I. verzi souhrnného dokumentu, který obsahuje zpracovanou analytickou část ke třem dílčím rozvojovým strategiím z oblasti školství a předškolního vzdělávání, z oblasti odpadového hospodářství a z oblasti sociálních služeb. Smluvní partner za podpory Motivujících starostů svolává I. oficiální setkání představitelů Územního obvodu. Na tomto shromáždění je jedním z bodů projednání výstupů kvantitativní/kvalitativní analýza a návrh budoucího řešení, popř. téma Aglomerace v případě, že je Smluvním partnerem zpracováváno. Na tomto I. oficiálním setkání představitelů Územního obvodu také proběhne výběr volitelného tématu, který bude Smluvní partner zpracovávat v následujících měsících projektu. Po zvolení volitelného tématu Smluvní partner zaměstnává tematického experta B. Regionální koordinátor se účastní vybraných I. oficiálních setkání představitelů. 3. Fáze projektu (od 1. června 2014 do 30. září 2014) Smluvní partner zapracuje všechny připomínky a náměty, které byly vzneseny na I. oficiálním setkání představitelů obcí a I. verzi souhrnného dokumentu zasílá elektronickou formou na Svaz. Svaz provede oponenturu I. verzi souhrnného dokumentu dle termínu harmonogramu projektu. Výsledek oponentury je zasílán Smluvnímu partnerovi, Smluvní partner zapracuje připomínky z oponentury do 30. září, zapracované připomínky jsou jako poklad pro III. žádost o platbu v měsíci říjnu. Zapracování připomínek z oponentury vzniká II. verze souhrnného dokumentu obsahuje doporučení pro dané území SO ORP, včetně variantních způsobů řešení problémů v daném ORP. Smluvní partner detailně rozpracovává návrhové části k jednotlivým tématům. 4. Fáze projektu (od 1. října 2014 do 31. ledna 2015) Výsledkem je jeden souhrnný dokument za Územní obvod ORP, který Smluvní partner předkládá tento výstup do 20. prosince Svaz provede závěrečné odsouhlasení validaci a zasílá Smluvnímu partnerovi v elektronické podobě připomínky, nejpozději však do 28. února s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 17

18 5. Fáze projektu (od 1. února 2015 do 31. května 2015) Smluvní Partner zajistí zapracování připomínek ze závěrečného odsouhlasení validace. Takto upravené znění uceleného dokumentu Smluvní partner doručí Svazu v elektronické podobě nejpozději do 31. března 2015 Smluvní partner zasílá Svazu dokument 1 x papírová podobě, 2 x CD doporučeným dopisem jménem pana starosty, popř. odpovědnou osobou za v případě DSO. V březnu nebo dubnu 2015 Smluvní Partner organizuje II. oficiální setkání představitelů obcí, svazků obcí v ORP/ DSO. Na II. oficiálním setkání představitelů obcí bude projednána rozvojová strategie a konkrétní řešení rozvoje v oblasti Správního obvodu. Dále bude předmětem jednání institucionalizace meziobecní spolupráce v daném území ORP. Regionální koordinátor se účastní vybraných závěrečných setkání představitelů obcí. Svaz organizuje do 31. května Závěrečné setkání zástupců jednotlivých Smluvních partnerů. Na závěrečném setkání bude projekt shrnut a budou vyhodnoceny nejlepší projekty v rámci celého projektu. II.4 Procesní mapa tvorby strategického dokumentu v území ORP Procesní mapa spojuje hlavní mezníky projektu do jednoho uceleného procesu. Procesní mapa slouží: - k vizualizaci a vyjasnění hlavních činností a vazeb projektu, - ke komunikaci a vysvětlení postupu projektu na úrovni Smluvního partnera tj. realizační tým v území, Motivujících starostů a na úrovni Svazu, zejména vzájemnou komunikaci a komunikaci s ostatními subjekty, jichž se projekt určitým způsobem týká, - ke kontrole hlavních kroků a milníků projektu, tedy plnění cíle v podobě indikátorů, plnění aktivit dle harmonogramu a plnění rozpočtu. V prvním řádku procesní mapy jsou uvedeny aktivity na úrovni Smluvního partnera, níže pak aktivity na úrovni Svazu. Procesní mapa obsahuje časový harmonogram a potřebné vazby. Procesní mapa tvorby strategického dokumentu v území ORP je přílohou této metodiky. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 18

19 III. Závěr Tato metodika byla zpracována odborným týmem a schválena dne Zpracovatelé: Ing. Milan Půček, Ph.D. (tel.: , Ing. Marek Vetýška (tel , Metodika je závazná v rámci realizace projektu. Odborný tým je oprávněn měnit a doplňovat tento dokument. Aktuální verze metodiky bude v elektronické verzi dostupná na webových stránkách s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 19

20 IV. Použitá literatura LABOUNKOVÁ, V., PŮČEK, M., ROHREROVÁ, L.a kolektiv (2009): Metodická příručka pro zpracování strategických dokumentů mikroregionů. Ústav územního rozvoje, p.o., Brno, 47 s., volně ke stažení PŮČEK, M., KOPPITZ, D. (2012):Strategické řízení a plánování pro obce, města a regiony. Vydání 1. Praha: NSZM, 2012, volně ke stažení na Ministerstvo financí (2012):Metodika přípravy veřejných strategií. MF ČR 2012, Praha, volně ke stažení na s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 20

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

D o d a t e k č. 1 k e S m l o u v ě o v z á j e m n é s p o l u p r á c i z e d n e 31. 10. 2013

D o d a t e k č. 1 k e S m l o u v ě o v z á j e m n é s p o l u p r á c i z e d n e 31. 10. 2013 DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ze dne 31. 10. 2013

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace)

Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace) Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace) 1. Zadavatel: INEX - SDA Kostelecké Horky 517 41, Kostelecké Horky 25 IČO:

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice. ze dne 25. 9. 2014

Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice. ze dne 25. 9. 2014 Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice Místo: Restaurace Koruna, Hořice ze dne 25. 9. 2014

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014 Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce Dokument je zpracován na období

Více

Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026

Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026 Vstupní zpráva k pořízení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017-2026 Vstupní zpráva je dokument, který obsahuje základní informace o tvorbě MČ Praha 8, Strategický plán udržitelného

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení na služby v rámci projektu Hospodárné a odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude financován ze zdrojů EU "Poradenství

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více