NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0000(INI) o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2012/0000(INI))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0000(INI) 29.1.2013. o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2012/0000(INI))"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Hospodářský a měnový výbor /0000(INI) NÁVRH ZPRÁVY o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2012/0000(INI)) Hospodářský a měnový výbor Zpravodajka: Mojca Kleva Kekuš PR\ doc PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 PR_INI OBSAH Strana NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU...3 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ...8 PE v /11 PR\ doc

3 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2012/0000(INI)) Evropský parlament, s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. prosince 2012 o akčním plánu pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům (COM(2012)0722), s ohledem na doporučení Komise ze dne 6. prosince 2012 o agresivním daňovém plánování (C(2012)8806), s ohledem na doporučení Komise ze dne 6. prosince 2012 týkající se opatření, která mají pobídnout třetí země k uplatňování minimálních standardů řádné správy v oblasti daní (C(2012)8805), s ohledem na doporučení Komise ze dne 27. června 2012 o konkrétních způsobech, jak posílit boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům, a to rovněž ve vztahu ke třetím zemím (COM(2012)0351), s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 o roční analýze růstu na rok 2013 (COM(2012)0750), s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2012 o výzvě k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům (2012/2599(RSP)), s ohledem na zprávu Richarda Murphyho, FCA, ze dne 10. února 2012, nazvanou Vyrovnání evropského daňového deficitu ( Closing the European Tax Gap ), s ohledem na usnesení Rady ze dne 1. prosince 1997 o kodexu chování při zdaňování společností, s ohledem na zprávu OECD nazvanou Eroze daňové základny a přesouvání zisků (2013), s ohledem na článek 48 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7 0000/2013), A. vzhledem k tomu, že v EU se v důsledku daňových podvodů a obcházení daňových povinností každoročně ztratí skandální suma, jejíž výše se odhaduje na 1 bilion EUR; B. vzhledem k tomu, že tyto ztráty v oblasti daní zvyšují deficit a míru zadlužení členských států a snižují tak objem finančních prostředků, které jsou k dispozici na podporu veřejných investic, růstu a zaměstnanosti; PR\ doc 3/11 PE v01-00

4 C. vzhledem k tomu, že daňové podvody a daňové úniky představují nezákonnou činnost spočívající v neplnění daňových povinností, zatímco obcházení daňových povinností představuje sice legální, avšak nepatřičný způsob využívání daňového systému za účelem snížení vlastních daňových povinností či zbavení se nutnosti jejich plnění; D. vzhledem k tomu, že přetrvávající narušování rovnováhy, k němuž dochází v důsledku netransparentních a škodlivě působících daňových mechanismů ze strany některých jurisdikcí, které fungují jako daňové ráje, může vést k vytváření umělých toků a může mít negativní dopady v rámci vnitřního trhu EU; E. vzhledem k tomu, že jednostranná opatření na úrovni členských států se ukázala jako neúčinná, a je tudíž nutné, aby se začal uplatňovat koordinovaný přístup zaměřený na více různých cílů, a to jak na vnitrostátní, celoevropské a mezinárodní úrovni; 1. vítá akční plán Komise a její doporučení, v nichž členské státy vyzývá, aby začaly podnikat bezodkladná a koordinovaná opatření proti daňovým rájům a agresivnímu daňovému plánování; 2. naléhavě vyzývá členské státy, aby i nadále zachovávaly svůj závazek, přijaly akční plán Komise, v plném rozsahu provedly obě doporučení a dokončily postupy potřebné k přijetí všech zbývajících legislativních návrhů týkajících se problému daňových podvodů, obcházení daňových povinností a daňových rájů; 3. vítá iniciativu Komise, jejímž cílem je vytvoření platformy pro řádnou daňovou správu ; Role EU na mezinárodním poli 4. zdůrazňuje, že EU by měla iniciovat diskuse a pomáhat zemím mimo EU při přijímání evropských zásad transparentnosti, výměně informací a rušení škodlivě působících daňových opatření; 5. za nejdůležitější považuje to, aby se zeměmi mimo EU jednala Komise jménem Unie jako celku a neponechávala na jednotlivých členských státech iniciativu vedoucí k uzavírání dvoustranných dohod; 6. navrhuje, aby pro členské státy, které potřebují finanční pomoc, byly stanoveny požadavky vztahující se na bezpodmínečnou spolupráci s EU v otázkách, které se týkají praní špinavých peněz, daňových podvodů a obcházení daňových povinností; 7. vyzývá Komisi, aby dbala o to, že vnitrostátním, regionálním a místním orgánům, jakož i zemím a společnostem mimo EU, které porušují daňové normy EU, nebude poskytována státní podpora ani žádný typ financování ze strany EU; Hlavní cíl řešení problému daňového deficitu 8. vyzývá členské státy, aby se zavázaly ke splnění ambiciózního, ale realistického cíle, že do roku 2020 sníží daňový deficit na polovinu, což by vedlo k postupnému vytváření nových příjmů z daní bez nutnosti zvyšování jejich sazeb; 9. vyzývá Komisi, aby bezodkladně vypracovala komplexní strategii, která bude založena na PE v /11 PR\ doc

5 konkrétních legislativních opatřeních vedoucích k vyrovnání daňového deficitu; 10. zdůrazňuje, že pevný závazek ke zmenšení daňového deficitu by přispěl k nezbytné stabilizaci finančních trhů, napomohl by finanční konsolidaci a zároveň by zmírnil důsledky úsporných opatření, zvýšil objem veřejných investičních zdrojů, zlepšil účinnost a spravedlivost vnitrostátních daňových systémů a zvýšil celkovou úroveň plnění daňových povinností; 11. vyzývá Komisi a členské státy, aby intenzivnějším způsobem využívaly evropského semestru a začlenily za tím účelem evropskou strategii proti daňovému deficitu do svých národních ročních programů stability a růstu a do svých národních programů reforem. Navrhuje následující opatření, která by měla stát v popředí evropské strategie proti daňovému deficitu: Daňové podvody a daňové úniky 12. naléhavě vyzývá členské státy, aby vyčlenily odpovídající prostředky pro účely financování vnitrostátních systémů daňové správy a pracovníků provádějících daňové audity; 13. vyzývá členské státy, aby se dohodly na povinném společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob a přistoupily k jeho zavádění; 14. vyzývá členské státy, aby zrušily bankovních licence finančních institucí, které se aktivně podílejí na daňových podvodech tím, že svým klientům nabízejí produkty či služby, které jim umožňují provádět daňové úniky nebo nespolupracovat s daňovými orgány; 15. vybízí Komisi, aby představila návrhy harmonizovaného způsobu potírání daňových podvodů v rámci trestního práva, zvláště co se týče přeshraničního a vzájemného vyšetřování; je přesvědčen, že revize třetí směrnice o praní špinavých peněz by měla obsahovat výslovnou zmínku o daňových trestných činech jako predikativních trestných činech v oblasti praní špinavých peněz; 16. vyzývá členské státy, aby ze svého vnitrostátního práva odstranily veškeré překážky, které brání spolupráci a výměně daňových informací s orgány EU, zároveň však aby zajistily účinnou ochranu osobních údajů daňových poplatníků; 17. vybízí členské státy k vyhledávání podezřelých údajů o daňových únicích z dalších registrů vedených státní správou, jako jsou databáze motorových vozidel, pozemků, jachet a dalších hmotných statků; 18. zdůrazňuje, že pro úspěšnější boj proti podvodům spojeným s DPH je důležité provádění nových strategií a lepší využívání stávajících struktur EU; Obcházení daňových povinností a agresivní daňové plánování 19. zdůrazňuje, že je nezbytné nově upravit a rozšířit oblast působnosti směrnice o zdanění příjmů z úspor, tak aby došlo ke zrušení bankovního tajemství; je toho názoru, že bylo skutečně na čase, že Lucembursko a Rakousko přestaly odmítat uzavření účinně fungující PR\ doc 5/11 PE v01-00

6 dohody se Švýcarskem; 20. vítá pokrok, k němuž došlo v rámci podávání zpráv rozčleněných podle jednotlivých zemí na základě směrnice o účetnictví a směrnice o transparentnosti; naléhavě vyzývá Komisi, aby pro zahraniční společnosti ve všech odvětvích stanovila povinnost podávání zpráv rozčleněných podle jednotlivých zemí, jejíž součástí by bylo uvádění informací o obchodní činnosti skupiny jako celku, tak aby bylo možné sledovat dodržování pravidel řádné tvorby převodních cen; 21. vyzývá Komisi, aby přijala okamžité kroky za účelem posílení transparentnosti a regulace rejstříků firem a rejstříků trustů a nadací; 22. vyzývá členské státy, aby se zasadily o účinnější uplatňování kodexu chování při zdaňování společností tím, že na úrovni Rady poukáží na problematické oblasti, ve kterých je naléhavě nezbytné přijmout politická rozhodnutí; vyzývá Komisi, aby aktivně zasahovala v případech, kdy se skupina pro kodex chování nemůže dohodnout na postupech, které by umožnily odstranit nesrovnalosti ve vnitrostátních daňových systémech; 23. vyzývá Komisi, aby připravila a propagovala kodex chování pro auditory a poradce; 24. konstatuje, klíčovou podmínkou úspěšné výměny informací mezi vnitrostátními daňovými správami je možnost spolehlivého určení totožnosti daňových poplatníků; vyzývá Komisi, aby urychlila práci na tvorbě evropského daňového identifikačního čísla (TIN); 25. žádá, aby byl proveden přezkum směrnice o mateřských a dceřiných společnostech a směrnice o úrocích a licenčních poplatcích; 26. naléhavě vyzývá členské státy, aby v zájmu potírání různých způsobů agresivního daňového plánování co nejdříve provedly Komisí předložený návrh na zavedení obecného pravidla proti zneužívání a aby do svých úmluv o zamezení dvojího zdanění doplnily doložku o dvojím nezdanění; Daňové ráje 27. vyzývá k tomu, aby EU zaujala vůči daňovým rájům společný postoj; 28. vyzývá Komisi, aby přijala jednoznačnou definici a společný soubor kritérií, na jejichž základě bude možné daňové ráje identifikovat, a rovněž vhodná opatření vůči takto identifikovaným jurisdikcím; 29. navrhuje, aby daňový ráj byl definován jako jurisdikce, kde nebyly účinným způsobem provedeny mezinárodní normy stanovené celosvětovým fórem v oblasti transparentnosti a výměny informací nebo v níž platí daňová opatření, která porušují zásady a kritéria kodexu chování; 30. naléhavě vyzývá Komisi, aby sestavila a vytvořila evropskou černou listinu daňových rájů; vyzývá členské státy, aby pozastavily nebo ukončily platnost stávajících úmluv o dvojím zdanění, které uzavřely s jurisdikcemi uvedenými na této černé listině, a iniciovaly PE v /11 PR\ doc

7 uzavření úmluv o dvojím zdanění s jurisdikcemi, které přestaly fungovat jako daňové ráje; 31. vyzývá členské státy, aby nabízely spolupráci a pomoc rozvojovým třetím zemím, které nefungují jako daňové ráje, a účinně jim pomáhaly v boji proti daňovým podvodům a obcházení daňových povinností; 32. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. PR\ doc 7/11 PE v01-00

8 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ Skandální výše evropského daňového deficitu Podle odhadů se v EU v důsledku daňových podvodů a obcházení daňových povinností každoročně ztratí 1 bilion EUR z veřejných prostředků. Tento alarmující rozsah daňového deficitu odpovídá zhruba EUR na každého evropského občana za rok. Průměrná výše daňových ztrát je dnes v Evropě vyšší než celková suma peněz, které členské státy vydávají na zdravotní péči, a odpovídá více než čtyřnásobnému objemu prostředků vydávaných v EU na vzdělávání. Současný daňový deficit v Evropě nepředstavuje pouze velmi znepokojivé ztráty veřejných příjmů, ale ohrožuje i evropský sociální model, založený na poskytování kvalitních a všem dostupných veřejných služeb. Je také hrozbou pro řádné fungování jednotného trhu a vážnou trhlinou poškozující účinnost a spravedlivost daňových systémů v EU. Daňové ztráty vedou k dalšímu zvyšování schodku veřejných financí a míry zadlužení členských států, a to právě v rozhodující době, kdy je veden boj proti krizi. V důsledku daňových podvodů a obcházení daňových povinností se ztrácejí prostředky, které by byly potřebné jako podpora veřejných investic, růstu a zaměstnanosti. K tomu všemu přitom dochází v době největší hospodářské, finanční a sociální krize, jaká během posledních desetiletí nastala, v době, kdy jsou automatické stabilizátory sociálního státu víc než kdy jindy důležité pro zajištění růstu a sociální soudržnosti. Připomeňme rovněž, že účinné a progresivní zdanění zůstává i nadále zásadním předpokladem toho, aby veřejné orgány mohly zastávat svou úlohu spočívající v plnění jejich povinností a uspokojování potřeb a očekávání občanů. Značná část nezdaněné likvidity se stává zdrojem pro finanční obchodní aktivity místo toho, aby mohla být využita pro veřejnou spotřebu a investice. Vlivem nedostatečné koordinace daňových politik v EU kromě toho také občanům a podnikům vyvíjejícím v rámci EU přeshraniční činnost vznikají značné náklady a administrativní zátěž, což může vést k nezdaňování nebo k daňovým podvodům a obcházení daňových povinností. Stále vyšší počet evropských podniků i jednotlivých osob se nachází v konkurenčně nevýhodném postavení vůči těm, kdo se umí vyhýbat tomu, aby zaplatili svůj spravedlivý podíl. Rozsah daňových podvodů a obcházení daňových povinností pak ve svém důsledku podrývá důvěru občanů ve spravedlivost a legitimitu vybírání daní a ve fiskální systém jako celek. V zemích zapojených do programů pomoci došlo během posledních let, kdy zintenzívnily výběr daní a v souladu s návrhy trojky zrušily zvýhodnění, k přesunu mnoha velkých podniků, které tyto země opustily s cílem využít výhod nabízených jinými zeměmi. V případě Řecka Komise spočítala, že od začátku roku 2012 odtud do švýcarských bank uniklo celých 60 miliard EUR. Daňové podvody a obcházení daňových povinností tak představují vážný problém, který má celou řadu aspektů a který vyžaduje koordinovaný přístup na úrovni jednotlivých členských států a EU i na mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že pravomocemi týkajícími se fiskálních systémů disponují členské státy, mají opatření na vnitrostátní úrovni velký význam. V dnešním globalizovaném hospodářství, kdy mají daňové podvody a obcházení daňových povinností přeshraniční rozměr a kdy se členské státy zároveň snaží o zachování vlastní PE v /11 PR\ doc

9 konkurenceschopnosti, je jednoduše nemožné, aby pouhá jednostranná vnitrostátní opatření přinesla kýžený účinek. Veškerá pozornost by se proto měla zaměřit na vytvoření soudržné, konkrétní a společné evropské daňové strategie, kterou přijmou a budou uskutečňovat všechny členské státy. Hlavní cíl: snížení daňového deficitu do roku 2020 na polovinu Komisí vypracovaný akční plán, který má Evropské unii umožnit účinněji reagovat na problém daňových úniků a obcházení daňových povinností, jakož i doporučení, jejichž cílem je podnítit členské státy k okamžitému a koordinovanému postupu proti daňovým rájům a agresivnímu daňovému plánování, jsou kroky, které vedou správným směrem. Mají-li se však členské státy zavázat k plnění ambiciózního a realistického cíle snížit daňový deficit do roku 2020 na polovinu, což by jim umožnilo postupné vytváření nových příjmů z daní bez nutnosti zvyšování jejich sazeb, a to ve výši 700 miliard EUR ročně, musí Komise podniknout další kroky a vypracovat komplexní strategii pro vyrovnání evropského daňového deficitu, která se bude zakládat na konkrétních legislativních opatřeních. Zejména pevný závazek ke snižování daňového deficitu by přispěl k nezbytné stabilizaci finančních trhů, protože by významnou měrou snížil likviditu pro finanční obchodování, které nemá vazbu na reálnou ekonomickou činnost. Vedlo by také ke zvýšení veřejných příjmů využitelných na opatření za účelem fiskální konsolidace a zmírnilo by dopad úsporných opatření. Byla by zaručena dostupnost nezbytných zdrojů pro zvýšení objemu veřejných investic zaměřených na posilování mezinárodní konkurenceschopnosti EU a jejího růstového potenciálu. Dále by se také v EU zlepšila účinnost a spravedlivost vnitrostátních daňových systémů a spolu s tím i celková úroveň plnění daňových povinností. Členské státy musí i nadále zachovávat svůj závazek a uznat důležitost přijetí účinných opatření k boji proti daňovým únikům a podvodům, a to i v dobách rozpočtových omezení a hospodářské krize, jak uvádějí závěry Rady ve složení pro hospodářské a měnové záležitosti ze dne 13. listopadu Prvním krokem by mělo být zahájení vážných jednání a dojednání všech otevřených legislativních návrhů týkajících se problematiky daňových podvodů, obcházení daňových povinností a daňových rájů. Je nezbytné, aby doporučení Komise i její akční plán byly přijaty. Návrhy týkající se dosažení hlavního cíle Významným pokrokem by bylo intenzivnější využívání evropského semestru v podobě začlenění evropské strategie proti daňovému deficitu do národních ročních programů stability a růstu a do národních programů reforem. Co se týče opatření proti daňovým podvodům nebo daňovým únikům (nezákonné činnosti, kdy se dotyčný subjekt vyhýbá plnění svých daňových povinností), měly by členské státy vyčlenit odpovídající prostředky na financování vnitrostátních systémů daňové správy a pracovníků provádějících daňové audity. Zpravodajka také navrhuje, aby členské státy zrušily bankovních licence finančních institucí, které se aktivně podílejí na daňových podvodech tím, že svým klientům nabízejí produkty nebo služby, jež jim umožňují provádět daňové úniky nebo nespolupracovat s daňovými orgány. Zpravodajka rovněž zastává názor, že by mělo dojít k zavedení povinného společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a vytvoření nových strategií pro boj proti podvodům s DPH s tím, že daňové podvody by PR\ doc 9/11 PE v01-00

10 měly být potírány přísnějším způsobem v rámci stíhání na základě trestního práva, přičemž Komise by v této oblasti mohla navázat intenzivnější spolupráci s dalšími orgány pověřenými vymáháním právních předpisů EU, zejména s orgány odpovědnými za boj proti praní špinavých peněz, spravedlnost a sociální zabezpečení. Připravovaná revize třetí směrnice o praní špinavých peněz by měla obsahovat výslovnou zmínkou o daňových trestných činech jako predikativních trestných činech v oblasti praní špinavých peněz. Obcházení daňových povinností představuje další stránku problému, kdy se jedná sice o legální, avšak nepatřičné využívání daňového systému ve svůj vlastní prospěch za účelem snížení vlastních daňových povinností či zbavení se nutnosti jejich plnění, a v této věci je proto nutné přijmout odlišný soubor opatření. Těsně souvisí s pojmem agresivního daňového plánování, kdy si velké společnosti vypracovávají rozsáhlé daňové plány, na jejichž základě umělým způsobem přesouvají své zisky tak, aby minimalizovaly skutečnou výši daně a snížily své daňové povinnosti. Zpravodajka by považovala za žádoucí, aby byla nově upravena oblast působnosti směrnice o zdanění příjmů z úspor a bylo tak reálně zrušeno bankovní tajemství, a je toho názoru, že bylo již na čase, že Lucembursko a Rakousko přestaly odmítat uzavření účinně fungující dohody se Švýcarskem. Má-li být možné odhalovat případy obcházení povinnosti platit daň z příjmů právnických osob, je důležité, aby společnosti, které vyvíjejí přeshraniční činnost, měly ve všech odvětvích povinnost podávat zprávu rozčleněnou podle jednotlivých zemí, jejíž součástí by bylo uvádění informací o obchodní činnosti skupiny jako celku, tak aby bylo možné sledovat dodržování pravidel řádné tvorby převodních cen. Další opatření by měla být přijata kvůli možnosti spolehlivějšího určování totožnosti daňových poplatníků, zdanění elektronického obchodování, účinnosti mechanismů výběru daní, vyšší transparentnosti rejstříků firem, trustů a nadací a kvůli účinnějšímu uplatňování kodexu chování při zdaňování společností a vytvoření nového kodexu chování pro auditory a poradce. Pokud jde o problém daňových rájů, vyzývá zpravodajka k tomu, aby všechny členské státy uplatňovaly vůči daňovým rájům společný evropský přístup. Členské státy, na jejichž daňovou základnu mají netransparentní a škodlivě působící daňová opatření daňových rájů nepříznivý vliv, obvykle zvažují možnosti využití určité škály opatření, jimiž chtějí těmto negativním případům zabránit. Daňoví poplatníci v takových případech často reagují tím, že své podniky či transakce vedou přes další stát, kde je stupeň ochrany nižší. Účinnost celkové ochrany daňových příjmů určitého členského státu tudíž v EU odpovídá té nejslabší úrovni reakce kteréhokoli dalšího členského státu. Cesta vpřed tedy spočívá v nalezení společného evropského přístupu. S ohledem na zajištění účinnosti tohoto přístupu vyzývá zpravodajka Komisi k tomu, aby do své celoevropské strategie proti daňovému deficitu zařadila i jednoznačnou definici daňových rájů, společný soubor kritérií, na jejichž základě bude možné daňové ráje identifikovat, a rovněž vhodná opatření, která by měla být vůči takto identifikovaným jurisdikcím uplatňována. V rámci dalšího postupu zpravodajka navrhuje, aby definice daňových rájů vycházela z kritérií celosvětového fóra a skupiny pro kodex chování. Vytvoření evropské černé listiny by podle názoru zpravodajky vedlo k pozastavení nebo ukončení platnosti stávajících úmluv o dvojím zdanění, které členské státy uzavřely s jurisdikcemi identifikovanými jako daňové ráje a uvedenými na této černé listině. A konečně by zpravodajka uvítala i to, aby Komise vypracovala systém pobídek pro jurisdikce, které poté, co byly zařazeny na černou listinu, zahájí s EU dvoustranná jednání, a ráda by členské státy požádala, aby z evropské černé listiny odstranila třetí země, jako daňové ráje které přestanou fungovat. Úsilí je třeba vyvinout i v oblasti preventivních opatření, kdy PE v /11 PR\ doc

11 těsnější spolupráce a pomoc rozvojovým třetím zemím, které nejsou daňovými ráji, pomohla v účinnějším boji proti daňovým podvodům, obcházení daňových povinností a agresivnímu daňovému plánování. PR\ doc 11/11 PE v01-00

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o daňové transparentnosti v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o daňové transparentnosti v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2015 COM(2015) 136 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o daňové transparentnosti v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti CS CS ÚVOD

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Boj proti daňovým podvodům a únikům

Boj proti daňovým podvodům a únikům Boj proti daňovým podvodům a únikům Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Boj proti daňovým podvodům a únikům Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8. 5. 2013 2013/0000(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně podniků před klamavými marketingovými praktikami a zajištění účinného prosazování

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Hospodářský a měnový výbor 2015/2058(INI) 8.5.2015 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru pro Výbor pro rozvoj Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky jako výzvy

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20.3.2015 2014/2244(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zavedení multimodálních integrovaných systémů jízdenek a letenek v EU (2014/2244(INI)) Výbor pro dopravu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro ústavní záležitosti 1. 4. 2011 2010/2292(REG) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 17 Návrh zprávy Carlo Casini (PE458.480v01-00) Změna jednacího řádu Parlamentu z důvodu zavedení

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 30. 9. 2010 2010/2084(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) 21.10.2010 Úřední věstník Evropské unie C 285 E/63 Nekuřácké prostředí P7_TA(2009)0100 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) Evropský parlament,

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. obsahující doporučení Komisi o přístupu k základnímu platebnímu účtu (20XX/XXXX(INI))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. obsahující doporučení Komisi o přístupu k základnímu platebnímu účtu (20XX/XXXX(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 5. 3. 2012 20XX/XXXX(INI) NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komisi o přístupu k základnímu platebnímu účtu (20XX/XXXX(INI)) Výbor

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2008(INI) 11. 2. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2008(INI) 11. 2. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 11. 2. 2010 2010/2008(INI) NÁVRH ZPRÁVY o efektivních, bezpečných a stabilních trzích s deriváty - budoucí opatření politiky (2010/2008(INI)) Hospodářský

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-54

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-54 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 30. 3. 2012 2012/2031(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-54 Kartika Tamara Liotard (PE485.848v01-00) Ochrana zvířat

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2015

Ekonomická doporučení pro ČR 2015 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2015(INI) 26. 3. 2010. Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2015(INI) 26. 3. 2010. Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 3. 2010 2010/2015(INI) NÁVRH ZPRÁVY Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

VÝDAJE EU. Uvádíme mýty na pravou míru. Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu?

VÝDAJE EU. Uvádíme mýty na pravou míru. Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu? VÝDAJE EU Uvádíme mýty na pravou míru Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu? Evropská komise Stručně Tvrzení na titulní straně nemají nic společného s realitou. Nejdříve

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

EVROPSKÁ RADA V BRUSELU

EVROPSKÁ RADA V BRUSELU Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 06/2007 21. 3. 2007 EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 8. a 9. BŘEZNA 2007 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ Zasedání předcházel projev nového předsedy Evropského parlamentu

Více

Delegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 2007).

Delegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 2007). RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. dubna 2007 (OR. en) 7224/1/07 REV 1 CONCL 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 8. a 9. BŘEZNA 2007 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více