CELISTVÝM POHLEDEM NA VZTAH MEZI ČLOVĚKEM A JEHO OBYDLÍM SE ZABÝVÁ STAVEBNÍ BIOLOGIE, KTERÁ VZNIKLA PŘED VÍCE NEŽ TŘICETI LETY V NĚMECKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELISTVÝM POHLEDEM NA VZTAH MEZI ČLOVĚKEM A JEHO OBYDLÍM SE ZABÝVÁ STAVEBNÍ BIOLOGIE, KTERÁ VZNIKLA PŘED VÍCE NEŽ TŘICETI LETY V NĚMECKU"

Transkript

1 CELISTVÝM POHLEDEM NA VZTAH MEZI ČLOVĚKEM A JEHO OBYDLÍM SE ZABÝVÁ STAVEBNÍ BIOLOGIE, KTERÁ VZNIKLA PŘED VÍCE NEŽ TŘICETI LETY V NĚMECKU. MÁ INTERDISCIPLINÁRNÍ CHARAKTER, DO NĚHOŽ SE PROMÍTÁ ŘADA RŮZNÝCH SPECIALIZACÍ JAKO JE NAPŘ. ARCHITEKTURA, EKOLOGIE, PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE. PŘI VÝSTAVBĚ DOMŮ JE DŮLEŽITÉ NEJENOM STAVĚT PODLE OBECNĚ PLATNÝCH KRITÉRIÍ, ALE TAKÉ BRÁT V ÚVAHU DALŠÍ FAKTORY, KTERÉ ČLOVĚKA A JEHO OKOLÍ OVLIVŇUJÍ. PROFESOR ANTON SCHNEIDER Z INSTITUTU PRO BAUBIOLOGII A EKOLOGII STANOVIL 25 PRAVIDEL PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ: 1. STAVEBNÍ POZEMEK BEZ UMĚLÝCH A PŘÍRODNÍCH ANOMÁLIÍ 2. UMÍSTĚNÍ OBYTNÝCH DOMŮ MIMO ZDROJE EMISÍ A HLUKU 3. PŘIROZENÝ, DECENTRALIZOVANÝ ZPŮSOB VÝSTAVBY V SÍDLECH OBKLOPENÝCH ZELENÍ 4. VÝSTAVBA DOMŮ A OSÍDLENÍ RESPEKTUJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, SPOJENÍ S PŘÍRODOU, VYCHÁZEJÍCÍ VSTŘÍC ČLOVĚKU A POTŘEBÁM RODINY 5. NEZPŮSOBUJÍCÍ NEGATIVNÍ SOCIÁLNÍ NÁSLEDKY 6. POUŽITÍ PŘÍRODNÍCH A NEFALŠOVANÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 7. PŘIROZENÁ REGULACE VLHKOSTI VZDUCHU V MÍSTNOSTI (POMOCÍ MATERIÁLŮ VYROVNÁVAJÍCÍCH VLHKOST) 8. OMEZENÁ A RYCHLE SE SNIŽUJÍCÍ VLHKOST V NOVOSTAVBÁCH 9. VYVÁŽENÝ POMĚR MEZI TEPELNOU IZOLACÍ A AKUMULACÍ 10. OPTIMÁLNÍ TEPLOTA VZDUCHU A POVRCHU STĚN V MÍSTNOSTI 11. DOBRÁ KVALITA VZDUCHU DÍKY JEHO PŘIROZENÉ VÝMĚNĚ 12. SÁLAVÉ TEPLO PRO VYTÁPĚNÍ 13. DENNÍ SVĚTLO, UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A BARVY ODPOVÍDAJÍCÍ PŘÍRODNÍM PODMÍNKÁM 14. ZACHOVÁNÍ PŘIROZENÝCH RADIAČNÍCH POLÍ 15. OMEZENÍ UMĚLÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ 16. POUŽITÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S NÍZKOU RADIOAKTIVITOU 17. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM S OHLEDEM NA POTŘEBY ČLOVĚKA 18. NEUTRÁLNÍ NEBO PŘÍJEMNÁ VŮNĚ BEZ VYLUČOVÁNÍ JEDOVATÝCH LÁTEK 19. MAXIMÁLNÍ OMEZENÍ PLÍSNÍ, BAKTERIÍ, PRACHU A ALERGENŮ 20. VYSOKÁ KVALITA PITNÉ VODY 21. NEZPŮSOBUJÍCÍ ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 22. MINIMALIZACE SPOTŘEBY ENERGIE PŘI MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 23. VÝBĚR STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PŘEDNOSTNĚ Z MÍSTNÍCH ZDROJŮ, NEPODPOROVÁNÍ TĚŽBY NEDOSTATKOVÝCH NEBO RIZIKOVÝCH SUROVIN 24. VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI FYZIOLOGIE A ERGONOMIE PŘI VYTVÁŘENÍ INTERIÉRU A JEHO ZAŘÍZENÍ 25. ZOHLEDNĚNÍ HARMONICKÝCH ROZMĚRŮ, PROPORCÍ A FOREM

2 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV. BOHATÉHO SEVERU V NEBÝVALÉM KONZUMNÍM BLAHOBYTU A PROSPERITĚ. ZVYŠUJÍCÍ SE POČET OBYVATEL NA ZEMI,STOUPAJÍCÍ MÍRA BLYHOBYTU DOKONCE V ZEMÍCH, KTERÉ SE NEŘADÍ K PRŮMYSLOVĚ VYSPĚLÝM A MALÁ VŮLE K SPOŘIVÉMU A OHLEDUPLNÉMU ZACHÁZENÍ S OMEZENÝMI PŘÍRODNÍMI ZDROJI SE STÁVÁ REÁLNOU HROZBOU PRO NAŠÍ CIVILIZACI A ŽIVOT NA ZEMI. ZPRÁVA EVROPSKÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: DRUHÉ HODNOCENÍ EVROPSKÉ KOMISE UVÁDÍ 12 ENVIRONMENTÁLNÍCH KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ / ENVIRONMENTÁLNÍ - TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / 1) KLIMATICKÉ ZMĚNY 2) VYČERPÁVÁNÍ STRATOSFÉRICKÉHO OZÓNU 3) OKYSELOVÁNI 4) TROPOSFÉRICKÝ OZÓN 5) CHEMIKÁLIE 6) ODPADY 7) BIODIVERZITA 8) VNITROZEMSKÉ VODSTVO 9) MOŘSKÉ A PŘÍMOŘSKÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 10) DEGRADACE PŮDY 11) MĚSTSKÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 12) TECHNICKÁ A PŘÍRODNÍ RIZIKA STAVEBNICTVÍ A JÍM REALIZOVANÉ VYSTAVĚNÉ PROSTŘEDÍ SE V EU PODÍLÍ NA 40 % CELKOVÉ SPOTŘEBY ENERGIE A NA 40 % VEŠKERÉHO ODPADU VYPRODUKOVANÉHO ČLOVĚKEM, ZÁROVĚŇ ODPOVÍDÁ ZA ZHRUBA 30% EMISÍ CO 2 VÝZNAMNĚ SE TEDY PODÍLÍ NA GLOBÁLNÍ SPOTŘEBĚ ENERGIE JE NUTNÉ SE SOUSTŘEDIT NA OTÁZKY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE I V TOMTO ODVĚTVÍ.

3 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ DEFINICE DLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU JE ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ A BLAHOBYTU LIDÍ V MEZÍCH KAPACITY EKOSYSTÉMŮ PŘI ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH HODNOT A BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI PRO SOUČASNÉ A PŘÍŠTÍ GENERACE. JEDNÍM Z CÍLŮ TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE JE ZACHOVÁNÍ LIDSKÉ EXISTENCE NA TÉTO PLANETĚ. ŽIVOT NA ZEMI JE ZALOŽEN NA PŘÍRODNÍCH PROCESECH / ZACHYCOVÁNÍ SOLÁRNÍ ENERGIE DÍKY FOTOSYNTÉZE, ČIŠTĚNÍ VODY A VZDUCHU /, KTERÉ JSOU PRO ŽIVOT NEPOSTRADATELNÉ A JEJICH STRUKTURU A FUNGOVÁNÍ LIDSKÁ SPOLEČNOST NEUSTÁLE NARUŠUJE. ČTYŘI PRINCIPY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE: ZABRÁNIT ZVYŠOVÁNÍ KONCENTRACÍ MATERIÁLŮ ZE ZEMSKÉ KŮRY V BIOSFÉŘE. ELIMINOVAT ZVYŠOVÁNÍ PŘÍTOMNOSTI UMĚLÝCH MATERIÁLŮ,tj. MATERIÁLŮ, KTERÉ SE NESNADNO NEBO VŮBEC V PŘÍRODĚ NEROZKLÁDAJÍ A ZACHÁZET S TAKOVÝMI MATERIÁLY EFEKTIVNĚ. ELIMINOVAT NÁŠ PODÍL NA ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DÍKY NADMĚRNÉ TĚŽBĚ, VYČERPÁVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZÁSOB A ZAVÁDĚNÍM CIZÍCH SUBSTANCÍ DO PROSTŘEDÍ. POUŽÍVAT DOSTUPNÉ ZDROJE EFEKTIVNĚ A S ROZVAHOU A BRÁT V ÚVAHU POTŘEBY VŠECH LIDÍ NA TÉTO PLANETĚ A LIDÍ BUDOUCÍCH GENERACÍ. ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 1991 BYL SCHVÁLEN ZÁKON č. 17 /1992 Sb., O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ MIMO JINÉ DEFINUJE TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ. V DEVADESÁTÝCH LETECH DOCHÁZÍ K POSTUPNĚ K RESTRUKTURIZACI PRŮMYSLU K OMEZENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY A OVZDUŠÍ OD ROKU 1992 STOUPÁ PODÍL OBNOVITELNÉ ENERGIE NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE V ROCE 2005 BYL SCHVÁLEN ZÁKON č.180/2005 Sb., O PODPOŘE VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

4 CO JE UDRŽITELNÉ STAVEBNICTVÍ? TRVALE UDRŽITELNÁ STAVBA UDRŽITELNÉ STAVEBNICTVÍ SE SNAŽÍ OMEZIT VLIV STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUČASNĚ ZLEPŠIT JEJICH KVALITU S OHLEDEM NA ESTETICKÉ VLASTNOSTI A MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST. POSTUPY UDRŽITELNÉHO STAVEBNICTVÍ JSOU APLIKOVÁNY V CELÉM ŽIVOTNÍM CYKLU BUDOV, POČÍNAJE VÝBĚREM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ AŽ PO DEMOLICI A RECYKLACI. UDRŽITELNÉ STAVEBNICTVÍ ZDŮRAZŇUJE PŘEDEVŠÍM: POUŽITÍ RECYKLOVATELNÝCH MATERIÁLŮ. INTEGRACI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE DO DESIGNU BUDOV. OPTIMALIZACI ZDROJŮ OBNOVITELNÉ ENERGIE. V PRAXI UDRŽITELNÉ STAVEBNICTVÍ ZNAMENÁ: OMEZENÍ NEGATIVNÍHO VLIVU STAVENIŠŤ (HLUK, PRACH, OPAKOVANÉ ÚKOLY). INTEGRACI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JIŽ VE FÁZI NÁVRHU. VYUŽITÍ RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ PŘI STAVBĚ ZA ÚČELEM OCHRANY PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ. ZLEPŠENÍ TEPELNÝCH TOKŮ V BUDOVĚ, ABY SE OMEZILA NUTNOST VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE A SNÍŽILY SE EMISE CO2. ŘÍZENÉ STÁRNUTÍ BUDOV. RECYKLACE MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ PO DEMOLICI. NAVRHOVÁNÍ NÍZKONÁKLADOVÝCH OBYTNÝCH BUDOV PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL S NÍZKÝM PŘÍJMEM https://www.youtube.com/watch?v=aifofnbgixg

5 ,, JE TO ZPŮSOB STAVĚNÍ, KTERÝ USILUJE O SNIŽOVÁNÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KTERÉ ZPŮSOBUJE STAVEBNÍ PROCES NEBO BUDOVY NEBO VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ. CESTY K TRVALE UDRŽITELNÉMU STAVĚNÍ LZE SHRNOUT DO NÁSLEDUJÍCÍCH KRITERIÍ: ENERGIE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÝCH NÁROKŮ PŘI VÝROBĚ STAVEBNÍHO MATERIÁLU,DOPRAVĚ MATERIÁLU NA STAVENIŠTĚ,PROVOZU I LIKVIDACI STAVBY SUROVINY ÚČINNĚJŠÍ VYUŽÍVÁNÍ NEOBNOVITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ V KOMBINACI S UZAVŘENÝM RECYKLAČNÍM SYSTÉMEM, ČASTĚJŠÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH NEBO RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ, OMEZENÍ STAVEBNÍHO ODPADU,OPAKOVANÉ POUŽITÍ STAVEBNÍCH DÍLCŮ, PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOV VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV VÝBĚR MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ NA ZÁKLADĚ ZDRAVOTNÍCH DŮSLEDKŮ JEJICH POUŽITÍ, ZAVEDENÍ NOREM KVALITY A RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ, ZAMEZENÍ KONTAMINACE RECYKLOVA - NÝCH MATERIÁLŮ.

6 STAVEBNÍ MATERIÁLY A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VE STAVEBNICTVÍ SE MATERIÁLY POUŽÍVAJÍ V OBROVSKÉM MNOŽSTVÍ VĚTŠINA JE JICH Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. PROTO JE JEDNÍM Z HLAVNÍCH CÍLŮ EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽÍVÁNÍ NEOBNOVITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNĚ SE ZVÝŠENÍM STUPNĚ RECYKLACE A ZÁROVEŇ ZVÝŠENÍ POMĚRU POUŽITÍ OBNOVITELNÝCH PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ. SPOTŘEBA VÝROBNÍ ENERGIE PRO MATERIÁLY NADZEMNÍ KONSTRUKCE SILIKÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ VARIANTY BYTU S UŽITNOU PLOCHOU 100 M 2 PODÍL DŘEVA V % NA BYTOVÉ VÝSTAVBĚ V ZAHRANIČÍ

7 NEJDE JEN O ENERGIE SPIRITUÁLNÍ, NE TECHNICKÝ PROBLÉM PŘÍSTUP KE KONCEPTU EKOLOGICKÉ ARCHITEKTURY SE V PRŮBĚHU DOBY MĚNÍ. V DOBĚ ROPNÉ KRIZE BYLO V POPŘEDÍ ZÁJMU SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE, POZDĚJI VYVSTAL PROBLÉM NEZDRAVÝCH BUDOV, V SOUČASNÉ DOBĚ JE AKTUÁLNÍ GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A TEDY EMISE FREONŮ A CO 2 DO ATMOSFÉRY. PROBLEMATIKA ÚSPOR ENERGIE POTŘEBNÉ K VYTÁPENÍ A OHŘEVU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY JE LÁKAVÁ A V SOUČASNÉ DOBĚ REALIZOVÁNA VĚTŠINOU JIŽ OVĚŘENÝMI TECHNOLOGIEMI. S ROSTOUCÍMI CENAMI ENERGIÍ JE TOTO ODVĚTVÍ ATRAKTIVNÍ NEJEN TECHNOLOGICKY, ALE I FINANČNĚ. OTÁZKA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ JE KOMPLIKOVANĚJŠÍ, PROTOŽE NA PRVNÍ POHLED NEPŘINÁŠÍ ŽÁDNÝ EKONOMICKÝ EFEKT A TEDY PŘÍMÝ PŘÍNOS PRO INVESTORA. TO UMOCŇUJE I GLOBÁLNÍ CHARAKTER STAVEBNÍHO TRHU. POKUD SE PŘI STAVBĚ POUŽIJE MATERIÁL,KTERÝ MÁ NEGATIVNÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VĚTŠINOU SE TO V MÍSTĚ STAVBY NEPROJEVÍ, POKUD SE TO NEPROJEVÍ NA VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ BUDOVY.,, POKUD CHCEME PŘISTUPOVAT K EKOLOGICKÉMU DESINGU S VĚDOMÍM CELISTVOSTI,VYŽADUJE TO VIDĚNÍ ŠIRŠÍHO CELKU,NEŽ JAKÝ MÁME PŘED OČIMA, JAKO NAPŘÍKLAD VODA MEZI KOHOUTKEM A ODPADEM UMYVADLA. JE PŘÍLIŠ SNADNÉ ZAPOMENOUT NA TY ČÁSTI SYSTÉMU, KTERÉ NEJSOU VIDĚT A MOHOU BÝT NEPŘÍJEMNÉ. CHRISTOPER DAY, DUCH A MÍST PODNIK ZVANÝ PŘÍRODA BOHUŽEL POZBÝVÁ STÁLÉ KŘESLO NA ZASEDÁNÍCH VĚTŠINY VELKÝCH SPOLEČNOSTÍ, AČKOLIV DODÁVÁ CELÉMU SVĚTU SVÉ NENAHRADITELNÉ PRODUKTY A NABÍZÍ VŠEM SVÉ OMEZENÉ ZDROJE. IGNOROVÁNÍM PŘÍRODY MŮŽEME ODSTARTOVAT NEBÝVALÝ CHAOS TÍM, ŽE SPUSTÍME ZLATOU HOREČKU PO RYCHLE MIZEJÍCÍCH ZDROJÍCH, NECHAL SE SLYŠET PAVAN SUKHDEY, DŘÍVE VEDOUCÍ MANAŽER DEUTSCHE BANK A NYNÍ VELVYSLANEC PŘI OSN V ROZHOVORU PRO REUTERS

8 3.ZDRAVÍ A STAVBY PŘÍČINY NEMOCÍ ZDRAVÍ JE CELKOVÝ STAV A LIDÉ PODLE ZAMĚŘENÍ HO RŮZNĚ CHÁPOU: LÉKAŘ CHÁPE ZDRAVÍ JAKO NEPŘÍTOMNOST NEMOCI. SOCIOLOG POD POJMEM ZDRAVÝ ČLOVĚK VIDÍ ČLOVĚKA, KTERÝ JE SCHOPEN DOBŘE FUNGOVAT VE VŠECH SVÝCH SOCIÁLNÍCH ROLÍCH. HUMANISTA MÁ ZA ZDRAVÉHO ČLOVĚKA TOHO, KDO JE SCHOPEN SE POZITIVNĚ VYROVNÁVAT S ŽIVOTNÍMI ÚKOLY. IDEALISTA POD POJMEM ZDRAVÝ ČLOVĚK CHÁPE ČLOVĚKA, KTERÉMU JE DOBŘE TĚLESNĚ, DUŠEVNĚ, DUCHOVNĚ I SOCIÁLNĚ. HISTORICKY SE RŮZNĚ POSUZOVALO LIDSKÉ ZDRAVÍ V ANTICE,VE STŘEDOVĚKU,V RENESANCI NEBO V 19.STOL. V SOUČASNOSTI JE ZDRAVÍ DEFINOVÁNO JAKO CELKOVÝ / TĚLESNÝ,PSYCHICKÝ,SOCIÁLNÍ A DUCHOVNÍ / STAV ČLOVĚKA, KTERÝ MU UMOŽŇUJE DOSAHOVAT OPTIMÁLNÍ KVALITY ŽIVOTA A NENÍ PŘEKÁŽKOU OBDOBNÉMU SNAŽENÍ DRUHÝCH LIDÍ. JAK VZNIKÁ NEMOC? JAKO CHOROBNÝ STAV TĚLA NEBO MYSLI, KTERÝ JE PROJEVEM NEFUNKČNOSTI ORGANISMU. PŘÍČINY VNITŘNÍ GENETICKÉ VLIVY,PATOLOGICKÉ DĚJE V ORGANISMU VNĚJŠÍ VŠE CO NA ČLOVĚKA PŮSOBÍ ZELMÉNA NEPŘÍZNIVĚ NEMOC NEMÁ JEN FYZICKÉ,ALE I PSYCHICKÉ DŮVODY VZNIK NEMOCI TŘI FAKTORY GENETICKÁ DISPOZICE,STRES A PŮVODCE /PATOGEN/ LIDSKÉ TĚLO CHRÁNÍ IMUNITNÍ SYSTÉM STRES OSLABUJE OBRANNÉ MECHANISMY ORGANISMU VZNIK NEMOCI VZTAH PSYCHICKÉHO STAVU ČLOVĚKA A JEHO NÁCHYLNOST K NEMOCI ZKOUMÁ PSYCHONEUROIMUNOLOGIE

9 JAK STAVBA OVLIVŇUJE LIDSKÉ ZDRAVÍ V PRŮMĚRU TRÁVÍME 90% NAŠEHO ŽIVOTA V INTERIÉRU BUDOV A JEJICH,,ZDRAVOTNÍ STAV S NAŠÍM ÚZCE SOUVISÍ KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ URČUJE ŘADA FAKTORŮ, KTERÉ MUSÍME POSUZOVAT JAKO CELEK: - ŠPATNĚ FUNGUJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKA PODPORUJE PATOGENY - VZNIK RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ,ALERGIE - NADMĚRNÝ HLUK - NÍZKÉ HLADINY ZVUKU - VNITŘNÍ OVZDUŠÍ - POUŽITÉ MATERIÁLY - ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ - NA LIDSKOU PSYCHIKU PŮSOBÍCÍ BARVY,OSVĚTLENÍ

10 ZELEŇ JAKO ARCHETYP ÚTOČIŠTĚ JEN POUHÁ PŘÍTOMNOST ČI ABSENCE PŘÍRODNÍCH PRVKŮ OVLIVŇUJE LIDSKOU PSYCHIKU JEDNÁ SE O VROZENOU POZITIVNÍ REAKCI POCHÁZEJÍCÍ JIŽ OD PRIMITIVNÍCH SPOLEČNOSTÍ,KDY ČLOVĚK V KORUNÁCH STROMŮ A HUSTÝCH KEŘÍCH NACHÁZEL BEZPEČÍ. TYTO INSTINKTY PROVÁZEJÍ I MĚSTSKÉHO ČLOVĚKA DODNES A PŘÍRODNÍ ZELEŇ POTŘEBUJE KE SVÉMU ŽIVOTU. POHLED Z OKNA UZDRAVUJE ZELEŇ A PŘÍRODNÍ PRVKY TLUMÍ DOPAD ZNEČIŠTĚNÍ, PŘISPÍVAJÍ K SNÍŽENÍ HLADINY HLUKU, ALE I NEPŘÍMO POZITIVNĚ PŮSOBÍ NA LIDSKÝ ORGANISMUS / NAPŘ. POHLED Z OKNA / DLE VÝZKUMŮ PACIENTI V NEMOCNICÍCH S VÝHLEDEM DO ZELENĚ SE RYCHLEJI UZDRAVUJÍ. ZELEŇ PŘISPÍVÁ K SEBEKÁZNI ČASTÝ VIZUÁLNÍ KONTAKT S PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍM POZITIVNĚ OVLIVŇUJE KAPACITU LIDSKÉ POZORNOSTI. OD TÉ SE ODVÍJÍ SCHOPNOST SOUSTŘEDIT SE NA PRÁCI, STUDIUM A NA ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH PROBLÉMŮ. SEBEDISCIPLÍNA ZALOŽENÁ NA KONCENTRACI,ÚTLUMU IMPULSIVNÍHO CHOVÁNÍ. ZELEŇ STIMULUJE TVOŘIVOST NA ZÁKLADĚ VÝZKUMŮ JE DOKÁZÁNO,ŽE DĚTI, KTERÉ TRÁVÍ VÍCE ČASU V ZELENI A MEZI PŘÍRODNÍMI PRVKY DÁVAJÍ PŘEDNOST RŮZNORODĚJŠÍM A KREATIVNĚJŠÍM HRÁM /VYTVÁŘEJÍ HRY VLASTNÍ S VLASTNÍMI PRAVIDLY/ DĚTI Z,,NEZELENÉHO PROSTŘEDÍ PREFERUJÍ HRY ZALOŽENÉ NA PEVNÝCH PRAVIDLECH.

11 NEMOCNÉ BUDOVY V ROCE 1983 SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE /WHO/ UZNALA FENOMÉN ZVANÝ SYNDROM NEMOCNÝCH BUDOV / SICK BUILDING SYNDROME / SBS. SYNDROM NEMOCNÝCH BUDOV JE DEFINOVÁN JAKO SOUBOR NESPECIFICKÝCH OBTÍŽÍ, KTERÉ ZPRAVIDLA NEJSOU TAK ZÁVAŽNÉ, ABY ZPŮSOBILY PRACOVNÍ NESCHOPNOST, ALE ZHORŠUJÍ POHODU LIDÍ A SNIŽUJÍ PRACOVNÍ VÝKON. ZDRAVOTNÍ POTÍŽE SPOJENÉ SE SYNDROMEM NEZDRAVÝCH BUDOV LZE ROZDĚLIT DO ČTYŘ KATEGORIÍ: BOLESTI HLAVY, APATIE, ČETNÉ MIGRÉNY, PODRÁŽDĚNOST, SLABÝ PRACOVNÍ VÝKON, ŠPATNÁ PAMĚŤ, PORUCHY SPÁNKU, NESOUSTŘEDĚNOST NEBO ÚNAVA. POTÍŽE SE ZRAKEM A PROBLÉMY HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH - PÁLENÍ NOSU, OČÍ, SLZENÍ, RÝMA. POSTIŽENÍ DOLNÍCH CEST DÝCHACÍCH DUŠNOST, SVÍRAVÉ POCITY NA PRSOU. KOŽNÍ PROBLÉMY SVĚDĚNÍ, PODRÁŽDĚNÍ, ZARUDNUTÍ, ALERGICKÉ REAKCE NA POKOŽCE. NEDOSTATEČNÁ VÝMĚNA VZDUCHU V BUDOVÁCH HLAVNÍ PŘÍČINOU BÝVÁ NEDOSTATEČNÁ VÝMĚNA VZDUCHU ZÁVISLÁ NA TYPU BUDOVY, POUŽITÉM STAVEBNÍM MATERIÁLU NEBO MATERIÁLY VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ. NEJVÍCE POSTIŽENÍ JSOU LIDÉ, KTEŘÍ SE DLOUHODOBĚ VYSKYTUJÍ V PROSTORÁCH S CENTRÁLNÍM VYTÁPĚNÍM, KLIMATIZACÍ NEBO V BUDOVÁCH BEZ OKEN BEZ PŘÍSTUPU DENNÍHO SVĚTLA. OHROŽENÍ JSOU LIDÉ PRACUJÍCÍ VE VÝROBNÍCH HALÁCH, PRODEJNÍCH CENTRECH, ALE TAKÉ V NEVYHOVUJÍCÍCH KANCELÁŘÍCH. NEVHODÉ PROSTŘEDÍ UVNITŘ BUDOV PŘÍČINY PROBLÉMŮ SPOČÍVAJÍ V NEKVALITNÍM A NEVHODNÉM PROSTŘEDÍ UVNITŘ TAKOVÝCH BUDOV. PROBLÉMY MŮŽE ZPŮSOBIT TAKÉ ŠPATNÁ ÚDRŽBA BUDOVY, NEDOSTATEČNÝ ÚKLID, SYNTETICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY. SVŮJ PODÍL VINY NA VAŠICH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH MŮŽE MÍT TAKÉ ELEKTRONIKA, DLOUHODOBÁ PRÁCE NA POČÍTAČI, KOPÍRKY, ALE TAKÉ TŘEBA NEVHODNÉ ZÁVĚSY NA OKNECH. SYNDROM NEZDRAVÝCH BUDOV MŮŽE TAKÉ ZPŮSOBOVAT VELKÉ MNOŽSTVÍ CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ, BAKTERIE, PRACH NEBO PLÍSEŇ VE VĚTRACÍCH ŠACHTÁCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMECH.

12 CO DĚLAT PRO ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ BUDOV? PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM TRÁVÍME VĚTŠINU DNE, MÁ VELKÝ VLIV NA NAŠE ZDRAVÍ. MĚLI BYCHOM SE SNAŽIT, ABY BYLO PRO LIDSKÝ ORGANISMUS CO NEJPŘÍNOSNĚJŠÍ. POTÍŽE SPOJENÉ SE SYNDROMEM NEZDRAVÝCH BUDOV MŮŽETE ZMÍRNIT, KDYŽ SE ZBAVÍTE NADBYTEČNÝCH ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ NEBO JINÝCH CHEMICKÝCH VÝROBKŮ A OSVĚŽOVAČŮ VZDUCHU. ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ JE TAKÉ ZÁVISLÉ NA SPRÁVNÉ VLHKOSTI VZDUCHU. VELMI VÝZNAMNĚ MOHOU KVALITU VZDUCHU OVLIVNIT POKOJOVÉ KVĚTINY. ZPŘÍJEMNĚTE SI TEDY PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A NĚJAKOU SI DO KANCELÁŘE POŘIĎTE. KVĚTINY NEZAPOMÍNEJTE ČASTO ROSIT. RIZIKO ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ LZE ZMENŠIT TAKÉ PŘÍVODEM SLUNEČNÍHO SVĚTLA A HLAVNĚ ČASTÝM VĚTRÁNÍM. DOSTATEČNÝ PŘÍSUN ČERSTVÉHO VZDUCHU MŮŽE BÝT ZEJMÉNA V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH NESNADNÝ. MÁME OBAVY, ABY NÁM NEUTÍKALO ZBYTEČNĚ TEPLO, PROTO V CHLADNÉM OBDOBÍ VĚTRÁNÍ ŠIDÍME. JAK SPRÁVNĚ VĚTRAT V ZIMĚ? VELMI ČASTOU CHYBOU JE NECHÁVAT CELÝ DEN POOTEVŘENOU VENTILAČKU. TENTO ZPŮSOB VĚTRÁNÍ NÁM NEZAJISTÍ PRŮCHOD ČERSTVÉHO VZDUCHU. ALE STĚNY BUDOVY OCHLADÍ A PAK DÉLE TRVÁ, NEŽ SE MÍSTNOST VYTOPÍ. ODBORNÍCI DOPORUČUJÍ RADŠI VĚTRAT ČASTĚJI A INTENZIVNĚJI. IDEÁLNÍ JE VĚTRAT ZHRUBA TŘIKRÁT AŽ ČTYŘIKRÁT DENNĚ. V ZIMĚ STAČÍ NECHAT OKNO DOKOŘÁN OTEVŘENÉ 5 AŽ 10 MINUT. NA JAŘE A NA PODZIM INTERVAL PRODLOUŽÍME NA DOBU 15 AŽ 30 MINUT. ZPŮSOB VĚTRÁNÍ JE TAKÉ ZÁVISLÝ NA MÍSTNOSTI, KDE CHCETE VYMĚNIT VZDUCH. V MÍSTNOSTECH, KDE TRÁVÍME NEJVÍCE ČASU, JE POTŘEBA VĚTRAT ČASTĚJI A INTENZIVNĚJI.

13

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Pobyt lidí v budovách a vliv na zdraví. MUDr Ariana Lajčíková, CSc. Státní zdravotní ústav Praha

Pobyt lidí v budovách a vliv na zdraví. MUDr Ariana Lajčíková, CSc. Státní zdravotní ústav Praha Pobyt lidí v budovách a vliv na zdraví MUDr Ariana Lajčíková, CSc. Státní zdravotní ústav Praha Buněčné tkáně a orgánové reakce v těle mohou být zkoumány, ale základní příčiny poruch zdraví a pohody musí

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

1.1 Udržitelný rozvoj

1.1 Udržitelný rozvoj 1 UDRŽITELNÝ ROZVOJ, Ekonomické souvislosti ochrany ŽP Cíl: Pro prostudování této kapitoly jste schopni: rozšířit si svoji znalost o další důležité pojmy z oblasti udržitelného rozvoje, pochopit makroekonomické

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více