Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům"

Transkript

1 Č.j.: OPS/63572/2011 Počet listů dokumentu: 9 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Zn: ZS/12/RMH/2011 Rada města Havířova usnesením číslo 945/16RM/2011 ze dne stanoví tyto: Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům Článek I Účel a působnost zásad 1. Účelem těchto Zásad je stanovit způsob podávání a vyřizování žádosti o nájem bytu v majetku statutárního města Havířova (dále jen obecní byt nebo byt ), podmínky nájemní smlouvy na obecní byt, přidělování bytů mimo bytový pořadník. 2. Bytovou situaci nájemců bytů, kteří obdrží výpověď z nájmu bytu z důvodu dluhů od kterékoliv bytové organizace na území města (např. RPG Byty s.r.o, SBD Havířov a dalších) nebo již byli z důvodu dluhů na základě výkonu rozhodnutí soudu z bytu vystěhováni, nebude město Havířov řešit přidělením jakéhokoliv bytu z bytového fondu města. Článek II Úvodní ustanovení Domy s obecními byty spravuje na základě mandátní smlouvy Městská realitní agentura, s.r.o., (dále jen MRA,s.r.o.), která je Radou města Havířova pověřena: a) přijímáním a evidováním žádostí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, b) vedením bytových pořadníků, c) uzavíráním nájemních smluv na obecní byty, d) prováděním vyúčtování nájemného a služeb s nájmem souvisejících, e) podáváním výpovědi nájmu. Článek III Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu 1. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu (dále jen žádost o byt ) bude od žadatele přijata na pracovišti MRA, s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov-Město na předepsaném tiskopisu za těchto podmínek: a) žadatel dosáhl věku 18 let, b) žadatel je občanem ČR, c) žadatel v minulosti nebyl nájemcem, případně vlastníkem jakéhokoliv bytu, který pozbyl v důsledku nedodržování svých povinností nájemce nebo vlastníka bytu, 1

2 Nájemce obecního bytu může být zapsán pouze do pořadníku na byt o velikosti odlišné od bytu, jehož je v době podání žádosti nájemcem a pouze v případě, kdy u něho není evidován dluh na nájemném a službách a kdy dodržuje i ostatní povinnosti nájemce. d) bude-li žadatel v době přidělení obecního bytu nájemcem nebo vlastníkem jiného bytu, je povinen ukončit tento nájem nebo vlastnictví do 6 měsíců od přidělení bytu, v opačném případě nedojde k prodloužení jeho nájemní smlouvy k obecnímu bytu, e) žadatel a jeho manželka (osoby žijící v registrovaném partnerství) mohou být evidováni pouze v jednom bytovém pořadníku města na jednu velikost bytu. Výjimku tvoří žádosti o přidělení bytu o vel. 1+kk v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě, které si mohou podat všichni občané splňující podmínky programu Podpora výstavby nájemních bytů pro rok 2005, zařazené do pořadníku na tyto byty, f) žadatel má v den podání žádosti o obecní byt trvalý pobyt v Havířově. 2. Tiskopis žádosti o obecní byt si žadatel může vyzvednout na pracovišti MRA,s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov-Město v době termínu pro přijímání žádostí o byt, vyhlášeném Radou města Havířova. 3. Žadatel je povinen každoročně, nejpozději však do daného roku, provést aktualizaci své žádosti o byt (tj. sdělit případné změny v uvedených údajích), popř. prohlásit, že nedošlo k žádné změně údajů v jeho žádosti a zejména potvrdit, že jeho zájem o obecní byt nadále trvá. Je-li žádost podána v období mezi 1.1. a 30.4., musí být aktualizace provedena do následujícího roku. 4. Aktualizaci žadatel provede osobně na pracovišti MRA, s.r.o., U Lesa 865 /3a, v Havířově-Městě, popř. písemně na adresu MRA, s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov-Město. Aktualizace prostřednictvím u bude akceptována pouze s elektronickým podpisem žadatele a při doručení na elektronickou adresu MRA, s.r.o.: 5. Neprovede-li žadatel tuto aktualizaci, popř. neprohlásí-li, že nedošlo k žádné změně sdělených údajů ve stanoveném termínu (tj. vždy do daného roku), bude z pořadníku bez dalšího vyřazen. Žadatel musí mít po celou dobu, kdy je zapsán v pořadníku, trvalý pobyt v Havířově a splňovat všechny podmínky odstavce 1. V opačném případě bude z pořadníku vyřazen. Kontrolou správnosti údajů uvedených v žádosti o byt je pověřena MRA, s.r.o.. 6. V případě, že již žádost byla přijata, ale došlo ke změně některé z výše uvedených podmínek, nebo žadatel uvedl nepravdivé údaje a nezajistil jejich opravu, bude z bytového pořadníku vyřazen a o této skutečnosti písemně vyrozuměn MRA, s.r.o.. 7. Žádost o byt nebude přijata, pokud podléhá režimu 713 odst. 1 občanského zákoníku (služební byt). Toto ustanovení se nevztahuje na případy dle 713 odst. 2 občanského zákoníku (byty v DPS a bezbariérovém domě), které bude řešit Rada města Havířova individuálně. Článek IV Termíny pro podání žádosti o byt 1. Příjem prvních žádostí o byt na určitou velikost bytu proběhne na základě vyhlášeného termínu Radou města Havířova, zveřejněného na úřední desce MMH a internetových stránkách města ( přičemž jejich pořadí bude rozlosováno za účasti notáře. 2. Po sestavení pořadníku losem mohou další žádosti o požadovanou velikost bytu podávat 2

3 občané průběžně u MRA, s.r.o. na pracovišti U Lesa 865/3a v Havířově-Městě. Tyto žádosti o byt budou seřazovány chronologicky podle data jejich podání. 3. Pořadí žadatelů o byt je vedeno pro každou velikost bytu samostatně. 4. Pořadníky na konkrétní velikosti bytu (0+1, jednopokojový, dvoupokojový, třípokojový, čtyřpokojový, pětipokojový, byty bez ústředního vytápění) mají otevřený charakter a žadatel, který splňuje podmínky dle čl. III a jeho potřeba velikosti bytu se změní, může požádat o zařazení do pořadníku na jinou velikost bytu s tím, že bude zařazen na poslední místo v pořadníku na jím požadovanou novou velikost bytu. 5. Žadatel, který odmítne přidělený obecní byt, bude z pořadníku vyřazen. Odmítnutí obecního bytu musí být žadatelem provedeno písemnou formou. Za odmítnutí bytu se považuje také skutečnost, kdy žadatel na základě výzvy ze strany MRA, s.r.o. neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů od obdržení výzvy. Výzva se žadateli doručuje na jím poslední sdělenou adresu a doručením se rozumí i situace, kdy byl žadatel uvědomen o uložení dopisu na poště a tento si nevyzvedl, popř. je-li tato zásilka vrácena s uvedením adresát neznámý. Článek V Podmínky smlouvy o nájmu obecního bytu 1. Nájem bytu vzniká uzavřením nájemní smlouvy. Obecní byt pronajme statutární město Havířov občanovi na dobu určitou 6 měsíců za nájemné dle platných právních předpisů. Nájemné bude nájemcem uhrazeno při uzavření nájemní smlouvy na 6 měsíců dopředu. Nájem bytu bude prodloužen na dalších 6 měsíců s tím, že nájemné bude hrazeno již měsíčně. Služby spojené s bydlením hradí nájemce měsíčně. 2. Výjimkou jsou nájemní smlouvy na obecní byty, kdy žadatel u MRA,s.r.o. předloží rozhodnutí orgánu pomoci v hmotné nouzi, že v době přidělení bytu je osobou v hmotné nouzi (MRA, s.r.o. tuto skutečnost ověří u odboru sociálních věcí MMH), tito žadatelé budou hradit nájemné měsíčně. 3. V dalším období lze obnovovat nájemní smlouvu vždy o další rok za předpokladu, že nájemce řádně plní povinnosti nájemce obecního bytu vyplývajících z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, především není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a zálohách na službách spojených s bydlením. 4. V případě dlužné částky na nedoplatku z vyúčtování služeb spojených s bydlením, lze smlouvu obnovit v případě, kdy nájemce řádně a včas dodržuje sjednaný splátkový kalendář tohoto nedoplatku. 5. Plní-li nájemce řádně své povinnosti, především nebyl u něho evidován dluh na nájemném a zálohách na službách spojených s bydlením po dobu tří let od začátku nájemního poměru, lze po této době nájemní poměr změnit na dobu neurčitou. 6. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen složit peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem (dále jen kauce ). Tato kauce bude uložena na zvláštním účtu, společném pro všechny nájemce. S ohledem na právní postavení přechodu nájmu bytu dle 706 a 708 občanského zákoníku nelze v těchto případech kauci vybírat. Kauce bude ve výši trojnásobku měsíčního nájemného ke dni uzavření nájemní smlouvy 3

4 zaokrouhlené na celé stokoruny dolů. Pronajímatel je oprávněn kauci použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo nájemcem písemně uznaných. Uvedené pohledávky má pronajímatel právo započíst proti pohledávce na vrácení úhrady. Nájemce je povinen do jednoho měsíce doplnit kauci na původní výši, pokud pronajímatel z kauce oprávněně čerpal. Po skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit kauci nájemci, pokud nebyla oprávněně čerpána, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli. Článek VI Přidělování obecních bytů po neplatičích nájemného mimo pořadník na základě veřejné soutěže 1. Do veřejné soutěže jsou zařazeny pouze obecní byty: a) u nichž je evidován dluh na nájmu a službách spojených s jejich užíváním vyšší než ,- Kč a u bytů bez ústředního topení vyšší ,- Kč s tím, že minimální výše nabídky u veřejné soutěže je stanovena takto: Byt o velikosti Lokalita Město a Podlesí lokalita Šumbark a Prostřední Suchá Byty s UT ,- Kč ,- Kč Byty bez UT ,- Kč b) V případě, že evidovaný dluh MRA, s.r.o. na nájmu a službách spojených s užíváním bytů bude u některého z bytů nižší než výše minimální nabídky, bude u takovéhoto bytu vyhlášena nabídka ve výši rovnající se skutečné dlužné částce. 2. Smlouva o nájmu bytu bude s vítězným žadatelem uzavřena za těchto podmínek: a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za podmínky úhrady dluhu v nabídnuté výši, b) nájemné bude shodné s nájemným stanoveným dle současně platných právních předpisů, c) úhrada nájemného a služeb spojených s užíváním bytu bude prováděna měsíčně. 3. Pokud dojde k odmítnutí obecního bytu ze strany vybraného žadatele, bude smlouva o nájmu obecního bytu uzavřena s dalším žadatelem v pořadí. Odmítnutí obecního bytu musí být žadatelem provedeno písemnou formou. Za odmítnutí bytu se považuje také skutečnost, kdy žadatel na základě výzvy ze strany MRA, s.r.o. neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů od obdržení výzvy. Výzva se žadateli doručuje na jím poslední sdělenou adresu a doručením se rozumí i situace, kdy byl žadatel uvědomen o uložení dopisu na poště a tento si nevyzvedl, popř. je-li tato zásilka vrácena s uvedením adresát neznámý. Článek VII Přidělování bytů v půdních vestavbách nebo nástavbách 1. Do veřejné soutěže mohou být zařazeny obecní byty v půdní vestavbě nebo nástavbě. 4

5 V případě vyhlášení je soutěž zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách města ( 2. Smlouva o nájmu obecního bytu v půdní vestavbě nebo nástavbě bude s vybraným žadatelem uzavřena za těchto podmínek: a) Nájemné bude stanoveno ve výši věcně usměrňovaného nájemného dle platného právního předpisu. b) První nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, v závislosti na výši předplacené finanční částky stanoveného věcně usměrňovaného nájemného. Po uplynutí této doby nájmu bytu bude věcně usměrňované nájemné hrazeno měsíčně. c) V případě, že nájemce řádně plnil své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů bude po uplynutí celkové předplacené doby nájmu nájemní smlouva prodloužena na dobu neurčitou s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně a jeho měsíční výše bude stanovena dle platných právních předpisů. Článek VIII Přidělení obecních bytů v domech, ve kterých proběhla komplexní sanace po mimo bytové pořadníky formou veřejné soutěže 1. U všech uvolněných obecních bytů ve kterých proběhla komplexní sanace po , bude prostřednictvím MRA, s.r.o. provedena celková oprava (tj. dojde k vystavění zděného bytového jádra a k vybavení bytu zařizovacími předměty) a budou zařazeny k pronájmu mimo bytové pořadníky formou veřejné soutěže s tím, že žadatelé uvedou nabízenou výši nájemného za 1m² měsíčně, přičemž nejnižší možná nabízená částka bude činit 50,02 Kč/1m², nerozhodne-li Rada města Havířova při vyhlášení záměru jinak. 2. Způsob hrazení nájemného, služeb a doba nájmu bude stanovena dle článku V těchto Zásad. Článek IX Mimořádné přidělení obecního bytu 1. O mimořádném přidělení obecního bytu mimo bytový pořadník rozhoduje Rada města Havířova na základě žádosti občana. 2. Rada města Havířova projedná pouze žádosti o mimořádné přidělení obecního bytu, které budou splňovat tyto podmínky: a) žadatel ani jeho manželka (osoby žijící v registrovaném partnerství) není nájemcem (společným nájemcem), příp. vlastníkem jakéhokoliv bytu (vlastnictví, nájemní právo, právo odpovídající věcnému břemenu), b) žadatel podléhá režimu 713 odst. 2 občanského zákoníku (vyklizení bytu v DPS a bezbariérovém domě je vázáno na zajištění přiměřeného náhradního bytu), c) žadatel ani jeho manželka (osoby žijící v registrovaném partnerství) v minulosti nebyl nájemcem, příp. vlastníkem jakéhokoliv bytu, kterého by se o své vůli bezdůvodně vzdal, případně jej pozbyl v důsledku nedodržování svých povinností z nájemní smlouvy, d) žadateli v minulosti nebylo radou města schváleno mimořádné přidělení obecního bytu. 3. Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky, nebude rada města žádosti občanů o mimořádné přidělení obecního bytu posuzovat. 5

6 4. Žádosti občanů o mimořádné přidělení obecního bytu Rada města Havířova projedná až po předchozím vyjádření bytové komise RMH. 5. Žádost může být předložena k opakovanému projednání Radě města Havířova v případě, že došlo k podstatné změně skutečností, které nebyly známy při prvním projednání a jsou rozhodné pro celkové posouzení žádosti. Článek X Přidělování obecních bytů ve veřejném zájmu 1. Rada města Havířova, pro příslušný kalendářní rok, stanoví z počtu uvolněných obecních bytů v předchozím kalendářním roce, počet bytů, které budou přiděleny zaměstnancům těchto organizací působících na území města: I. Magistrát města Havířova a příspěvkové organizace města II. Školství (zaměstnanci škol a školských zařízení, ASTERIX - střediska volného času, zaměstnanci středních škol) III. Zdravotnictví IV. Policie ČR V. Státní instituce (soud, hasiči, finanční úřad, úřad práce ) VI. Obchodní společnosti města (MRA, s.r.o., HTS,a.s., TSH a.s., ZÁMEK Havířov, s.r.o.). Byty ve veřejném zájmu jsou přidělovány pouze odborně kvalifikovaným zaměstnancům organizací na jejichž pracovním zařazení je bezpodmínečně závislý plynulý chod organizace. Příslušná odbornost je zaměstnavatelem popsána a podrobněji vyspecifikována v návrhu na přidělení bytu. 2. Tiskopis žádosti o byt ve veřejném zájmu je k dispozici na odboru správy majetku Magistrátu města Havířova. Jednotliví žadatelé jsou povinni v tiskopise žádosti o byt uvést pouze jednu požadovanou velikost bytu, která je závazná a nelze ji dodatečně měnit. 3. Jména žadatelů o přidělení bytu ve veřejném zájmu předkládají písemně ředitelé jednotlivých organizací prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu města Havířova ke schválení radě města. V případě, že ředitel organizace žádá o přidělení bytů pro větší počet žadatelů, stanoví zároveň pořadí naléhavosti těchto žádostí. 4. O přijatých usneseních rady města, týkajících se přidělení bytů ve veřejném zájmu, informuje odbor správy majetku Magistrátu města Havířova písemně všechny dotčené organizace. 5. Přidělování bytů ve veřejném zájmu provádí MRA, s.r.o. a to z postupně se uvolňujícího bytového fondu města. Obecní byty (bez nároku na výběr lokality města) jsou jednotlivým žadatelům přidělovány jmenovitě dle pořadí schváleného radou města, přičemž je zachováno pořadí jednotlivých organizací dle odstavce V případě, že žadatel o obecní byt ve veřejném zájmu od své žádosti odstoupí nebo nabídnutý obecní byt odmítne, je definitivně ze schváleného seznamu vyřazen a obecní byt schválené velikosti je nabídnut nejdříve organizaci, pro níž byl vyčleněn a to v případě, že byl na tuto velikost obecního bytu schválen další žadatel. 6

7 7. V opačném případě je obecní byt nabídnut žadateli, kterému má být přidělen obecní byt této velikosti, z další organizace. Jedná-li se o obecní byt, který již v rámci obecního zájmu nelze přidělit, je tento přidělen v rámci některého z bytových pořadníků. Článek XI Výměna obecních bytů Nájemce, který má uzavřenou nájemní smlouvu, může prostřednictvím MRA,s.r.o. vyměnit pronajatý obecní byt za jiný byt za těchto podmínek: 1. Výměna obecního bytu za obecní byt: a) po provedené výměně bytu bude nájemci zachována stejná doba nájemní smlouvy za předpokladu, že nájemce řádně plní povinnosti nájemce, b) pokud byl u některého z účastníků výměny evidován dluh na nájemném a v případě dlužné částky na službách spojených s bydlením řádně nedodržuje splátkový kalendář, bude s ním nájemní smlouva k vyměněnému bytu uzavřena na dobu 6 měsíců. 2. Výměna obecního bytu za byt jiného vlastníka než města: a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, b) v následujícím období lze obnovovat nájemní smlouvu vždy o další rok za předpokladu, že nájemce řádně plní povinnosti nájemce bytu. Plní-li nájemce řádně své povinnosti po dobu tří let od začátku nájemního poměru, lze po této době nájemní poměr změnit na dobu neurčitou. Článek XII Nájem obecních bytů v domech určených k privatizaci 1. Nájemci, který nemá zájem o koupi obecního bytu a má uzavřenou nájemní smlouvu, bude prostřednictvím MRA,s.r.o. nabídnuta bezplatná pomoc při případné výměně bytu. 2. Nájemci, který nemá zájem o koupi obecního bytu, u něhož se nepodařilo zrealizovat výměnu bytu a má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou, bude před podpisem kupní smlouvy s novým vlastníkem bytu doba nájmu změněna na dobu neurčitou, pouze však za předpokladu, že u tohoto nájemce není evidován dluh na nájemném a službách spojených s bydlením. Článek XIII Zajišťování bytových náhrad 1. Město, prostřednictvím MRA, s.r.o., zajišťuje bytovou náhradu osobám povinným vyklidit byt s trvalým pobytem v Havířově jen v těch případech, kdy pronajímatel prokazatelně nemůže zajistit vlastními silami bytovou náhradu. 2. MRA, s.r.o. zajišťuje jako bytovou náhradu pouze náhradní byty o velikosti MRA, s.r.o. příjme žádost o zajištění bytové náhrady za předpokladu, že byt, který má být vyklizen, se nachází na území města Havířova. Žádost musí být podána na předepsaném tiskopise u MRA, s.r.o., pracoviště U Lesa 865/3a, Havířov-Město. 7

8 4. Žádost o bytovou náhradu je oprávněn podat: a) pronajímatel, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu (vlastník bytu, domu), b) ten, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu, nebo podle dohody rozvedených manželů, stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt (děti : rodiče, sourozenci, osoby žijící v registrovaném partnerství), c) kterýkoliv z rozvedených manželů. 5. Žadatel je povinen každoročně, nejpozději však do daného roku, provést aktualizaci své žádosti o bytovou náhradu (tj. sdělit případné změny v uvedených údajích), popř. prohlásit, že nedošlo k žádné změně údajů v jeho žádosti a zejména potvrdit, že jeho zájem o bytovou náhradu nadále trvá. Neprovede-li tuto řádnou aktualizaci žádosti, bude z pořadníku bez dalšího vyřazen. 6. Aktualizaci provede osobně na MRA, s.r.o., na pracovišti U Lesa 865/3a v Havířově- Městě, popř. písemně na adresu MRA, s.r.o., U Lesa 865/3a, Havířov-Město. Aktualizace prostřednictvím u bude akceptována pouze s jeho elektronickým podpisem při doručení na elektronickou adresu MRA, s.r.o.: 7. MRA, s.r.o. eviduje žádosti o bytovou náhradu chronologicky podle data jejich podání a odpovídá za správnost pořadníku. V pořadníku bude poznamenáno, zda se jedná o bytovou náhradu po rozvodu manželství nebo o bytovou náhradu na základě rozhodnutí soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu. 8. Bytová náhrada je zajišťována přidělením obecního bytu, který se uvolní jako 41. v pořadí. Pokud se však nebude jednat o byt odpovídající velikosti, bude přidělen až byt následující, který svým charakterem bude pro příslušný případ vhodný. Článek XIV Přidělení bytů v rámci integrace azylantů 1. O mimořádném přidělení bytu v rámci integrace azylantů rozhoduje Rada města Havířova. 2. Jedná se o žádosti azylantů, kdy je postupováno v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech následujících. Článek XV Přechodné ustanovení Žádosti o nájem bytu, kdy návrh na uzavření nájemní smlouvy byl odeslán před účinností těchto Zásad, budou vyřízeny podle Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, schváleným Radou města Havířova usnesením č. 5061/76/10 ze dne Článek XVI Závěrečná ustanovení 8

9 1. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem Dnem nabytí účinnosti těchto Zásad se ruší Zásady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, schválené Radou města Havířova usnesením č. 5061/76/10 ze dne Za Radu města Havířova: Ing. Zdeněk Osmanczyk,v.r. primátor města Ing. Eduard Heczko,v.r. náměstek primátora 9

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE P R A V I D L A PRO PŘENECHÁNÍ BYTŮ DO NÁJMU V DOMECH V MAJETKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Účinnost od 21. 3. 2001 MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE P R A V I D L A pro přenechání bytů

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328 Název vnitřního předpisu: P R A V I D L A pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora Druh předpisu: PRAVIDLA RADY MĚSTA

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti Opatření obce č. 2/2006 pro poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku Města Krnova --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Naše č.j.: MUSP 108315/2009 Naše Sp.Zn.: 20106/2009 IAK/JAKO *MUSPX00R06CD* Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Zastupitelstvo města Šumperka svým usnesením

Více

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁSADY A PODMÍNKY pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

ZÁSADY A PODMÍNKY pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH ZÁSADY A PODMÍNKY pro pronájem bytů

Více

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC Město Hranice QI 42-02-05 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC QI 42-02 - 05 Tyto zásady slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Šárka

Více

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE VÝROBNÍ KAPACITA VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY I. VYHLAŠOVATEL AUKCE Vyhlašovatelem aukce je ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ 45274649, zapsaný v obchodním rejstříku

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Obec Dívčí Hrad. ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY POZEMKŮ a PRONÁJEM BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU OBCE DÍVČÍ HRAD

Obec Dívčí Hrad. ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY POZEMKŮ a PRONÁJEM BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU OBCE DÍVČÍ HRAD Obec Dívčí Hrad ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY POZEMKŮ a PRONÁJEM BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU OBCE DÍVČÍ HRAD Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Základní povinnosti obce a jejích orgánů při

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů do nájmu

Pravidla pro přidělování městských bytů do nájmu Pravidla pro přidělování městských bytů do nájmu Část I. Základní pojmy 1. Pro účely těchto pravidel se rozumí Bytem Bytovou komisí Místnost nebo soubor místností, které jsou dle rozhodnutí stavebního

Více

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Podání a evidence žádostí

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Podání a evidence žádostí Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín ZÁSADY pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Podání a evidence

Více

Pravidla pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Pravidla pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Pravidla pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Zastupitelstvo Města Lanškroun na svém zasedání dne

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

U S N E S E N Í. u s n e s e n í o n a ř í z e n í d r a ž e b n í h o j e d n á n í (dražební vyhláška)

U S N E S E N Í. u s n e s e n í o n a ř í z e n í d r a ž e b n í h o j e d n á n í (dražební vyhláška) č.j. 59EX 2128/10-33 U S N E S E N Í JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov, nám. Svobody 15, 602 00 Brno, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Blansko

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510. U s n e s e n í

Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510. U s n e s e n í Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510 Nerudova 8, 682 01 Vyškov e-mail: vyskov@soudni-exekutor.cz č.j. 114 EX 237/09-100 U s n e

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Fond podpory a rozvoje bydlení

Fond podpory a rozvoje bydlení Fond podpory a rozvoje bydlení VIZE : Společně k lepšímu bydlení operační program I: PRIVATIZACE operační program II: ZELENÁ ŘADA operační program III: NOVOSTAVBA operační program IV: ADAPTACE Úvodem:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

METODICKÝ POKYN. k Pravidlům postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

METODICKÝ POKYN. k Pravidlům postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 METODICKÝ POKYN k Pravidlům postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Tento

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace Obec / město Horní Dolní Zastupitelstvo obce/města Horní-Dolní vydává na základě usnesení č. ZO.., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmena d) zákona č.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu 1 Název dotačního programu Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT - 2016 2 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -10. Podmínky výběrového

Více

Město Nejdek. I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy a zásady

Město Nejdek. I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy a zásady Město Nejdek PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování stížností, upozornění a podnětů občanů I. Úvodní ustanovení Pravidla jsou přijímána na základě 102, odst. 2, písmena n), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba č.j. 014 EX 93570/11-51 zn. opr. 1965020065 Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195

M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195 M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195 vydává tato P R A V I D L A prodeje městského majetku formou výběrového řízení Tato pravidla upravují podmínky prodeje nemovitého

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. 1 Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán, který byl vypracován v souladu s 9 a 11 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Více

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb.

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb. Pravidla pro prodej cenných papírů a pohledávky z majetku úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci (dále jen Pravidla ). Ing. Pavel Bednařík JUDr. Wieslaw Firla správce konkursní podstaty zvláštní správce

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Zásady ZAS 2015 07. Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zásady ZAS 2015 07. Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2015 07 Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Účinnost: od 1. ledna 2016 Vydala: Rada

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY E x e k u t o r s k ý ú ř a d D ě č í n Mgr. Zdeněk Pánek soudní exekutor Sídlo: Prokopa Holého 130/15, 405 02 Děčín IV., IČO: 66254949, ID datové schránky: a9eg8ts tel.: 412 530 303, fax: 412 531 678,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 09.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh změny Zásad prodeje městských bytů NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

U S N E S E N Í. Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284

U S N E S E N Í. Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284 Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu ve Svitavách

Více

Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba. Zásady Rady městského obvodu Poruba č. 8/2008 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou

Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba. Zásady Rady městského obvodu Poruba č. 8/2008 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba Zásady Rady městského obvodu Poruba č. 8/2008 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou I. Obecné ustanovení Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podmínky

Více

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje Zásady pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a drobných staveb tvořících s nimi funkční celky z majetku Města Nový Jičín (úplné znění ve smyslu doplňujících usnesení zastupitelstva

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

Stanovy občanského sdružení RAMUS

Stanovy občanského sdružení RAMUS Stanovy občanského sdružení RAMUS I. Název občanského sdružení Sdružení působí pod názvem RAMUS (dále jen "sdružení"). II. Sídlo a působnost sdružení 1. Sdružení sídlí na adrese: Volyňská 1, Praha 10,

Více

Č.j:111Ex7302/07-72 U S N E S E N Í

Č.j:111Ex7302/07-72 U S N E S E N Í Č.j:111Ex7302/07-72 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2011 pro postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2011 pro postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZÁSADY č. 1/2011 pro postup při pronájmu obecních bytů Vydává Zastupitelstvo města Trutnova Schváleny ZM, usn. č. 2011-143/3 ze dne 27. 6. 2011 Zpracoval Zodpovědný útvar

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

Ivan Kubáň, bytem Horní Bečva 504, 75657, Horní Bečva, nar.29.08.1961

Ivan Kubáň, bytem Horní Bečva 504, 75657, Horní Bečva, nar.29.08.1961 č.j. 024 EX 826/08-91 U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR v Bystřici

Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR v Bystřici Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR v Bystřici I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce"

VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce" uskutečňovanou v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

I. Úvodní ustanovení. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. Podání žádosti Opatření obce č. 4/2006 pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

č. 4/2005 Směrnice Rady města Hradec Králové

č. 4/2005 Směrnice Rady města Hradec Králové č. 4/2005 Směrnice Rady města Hradec Králové Pravidla pro pronájmy bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a bytů v penzionu pro důchodce schválená Radou města Hradce Králové, usnesením

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, CZE (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 3476/08-53 k č.j. 147 Nc 7385/2008-7 Uvádějte vždy naší sp.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního jednání elektronická dražba Exekutorský úřad České Budějovice soudní exekutor JUDr. Milan Bronec Šumavská ul. 17, 370 01 České Budějovice, tel: 387436038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz www.exekutor-cb.cz, datová schránka: 64ug78z č.j.

Více

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Usnesení o nařízení elektronické dražby Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 003 EX 19065/11-33 Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Danda, pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem Na Plískavě

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Budovy: Část obce č. budovy způsob využití Na parcele. Nová Červená Voda Č.p. 37 Rod. dům St. 196, LV 8 St. 197, LV 10001

Budovy: Část obce č. budovy způsob využití Na parcele. Nová Červená Voda Č.p. 37 Rod. dům St. 196, LV 8 St. 197, LV 10001 *192/14-116* EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 04.06.2015

Více

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s.

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s. S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. (dále jen stanovy sportovního klubu ) 1.1 Zakládajícími

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 3426/15-59 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00

Více

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Spolek s názvem Kulturní a divadelní spolek Jizeran je dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Golf Club Mstětice, z.s.

Golf Club Mstětice, z.s. STANOVY spolku Golf Club Mstětice, z.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1. Název a sídlo spolku 1.1. Spolek má název Golf Club Mstětice, z.s., dále též GCM. 1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35,

Více

U S N E S E N Í O O D R OČENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

U S N E S E N Í O O D R OČENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána 750 00 Přerov, Komenského 38 tel: 581 216 030 fax: 581 738 020 e-mail: urad@exekuce.cz internet: www.exekuce.cz ID datové schránky: dzsg873 Pro

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek

Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek Schváleno (vydáno) Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou Kdy 9. října 2014 Číslo usnesení ZM/ /2014 Účinnost 1. listopadu 2014 Metodiku postupu při vymáhání dluhů ze dne Ruší 8. dubna 2010 (účinnou od

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více