ZACHRAŇ SVŮJ ŽIVOT. Skupinová psychoterapie onkologických pacientů v Plzni v pojetí strategie psychosomatické medicíny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZACHRAŇ SVŮJ ŽIVOT. Skupinová psychoterapie onkologických pacientů v Plzni v pojetí strategie psychosomatické medicíny 2013-2014"

Transkript

1 Projekt: ZACHRAŇ SVŮJ ŽIVOT Skupinová psychoterapie onkologických pacientů v Plzni v pojetí strategie psychosomatické medicíny Členové psychoterapeutické skupiny - pacienti Plicní kliniky v Plzni, jimž byla právě sdělena onkologická diagnóza, dále onkologicky léčení, pacienti v remisi a pacienti vyléčení (účast všech zdarma). Délka existence psychoterapeutické skupiny 10 měsíců, od začátku září do konce června, každotýdenní setkávání v identický den (středa nebo čtvrtek) od 16, 00 do 17,30 s výjimkou jarních prázdnin, vánočních a novoročních svátků. Max. 40 setkání. Při úspěšném fungování skupiny a finančním zabezpečení lze trvání skupiny aktuálně prodlužovat. Místo setkávání Plzeň. Personální zabezpečení 1 x terapeut a 1 x koterapeut (souběžná účast) Možní hosté (až po 5 sezeních): Ošetřující lékař, případně pozvaný externí psychoterapeut. Finanční náročnost za max. 40 sezení Týdně odměna terapeutům za přípravu a realizaci sezení 2 x Kč, 1 x za individuální i kolektivní analýzu průběhu sezení se zevrubným zápisem, odměna vyléčenému pacientovi za profesionální účast 1 x Kč. Týdně náklady na cestovné a ubytování pro zúčastněné profesionály max Kč, týdně pronájem sálu cca Kč, týdně mimořádně zvýšené náklady max Kč. Celkové náklady tím pádem max 600tisíc Kč. Všechny náklady by byly řádně vyúčtovány dle platných účetních předpisů. Lze přepokládat, že při úsporách za ubytování, cestovné a mimořádné výdaje by náklady neměly přesáhnout 500tisíc Kč. Možné cíle -odhodlání k úplnému vyléčení, přijetí diagnózy i vedlejších účinků primární onkologické léčby -impulzy k proměně životního stylu a životní strategie -podněty ke změně sociálního chování -motivace k nové seberealizaci -sebepoznání včetně testování oblíbenosti u ostatních -korekční emoční zkušenost, odbourání negativního sebeobrazu prostřednictvím nové vztahové zkušenosti -směny zkušeností například po sdělení diagózy, při započetí klasické terapie, po jejím skončení, po oznámení remise, anebo po komplikacích -získávání nových informací

2 -poskytování podpory například při sebeutvrzování, při komunikace se stejně nebo obdobně nemocnými, změny emočního prožívání, hledání východisek, rozvoj altruismu, soucitu atp. -zvnějšování dosud skrývaných pocitů, nálad, zklamání, bezradnosti, beznaděje, naděje či osvobozujících východisek -pěstování pozitivních postojů ke klasické léčbě -prohlubování vztahů se členy skupiny -podněcování sebedůvěry, optimismu a víry v uzdravení -katarzní prožitky, například identifikace nemoci jako podnětu k osobnostní proměně Sledované psychoterapeutické faktory -prohlubování komunikace, obnovování sociálních vztahů a prožitků svobody (klíčový hattrick proti plicním nemocem) -altruismus, soudržnost skupiny, sebepoznání, sociální začlenění, pochopení a přijetí nemoci, katarze, osvobození od strachu, sebevyjádření, nápodoba osvědčených postojů, vhled do minulých rodinných traumat, existenciální růst (přehodnocení strachu ze smrti, úzkosti, samoty, pomíjivosi a svobody, přijetí odpovědnosti za zjevení nemoci, burcování odvahy k osobnostní proměně, nalezení smyslu života atp.) -prvních 5-10 setkání zabezpečí především udržení skupiny, motivaci členů a stanovení hranic skupinového dění, až poté lze otevřít složitější existenciální témata Povinnosti členů skupiny (cca 8-12 členů) -zachovávat důvěrnost o dění ve skupině ve všech případech, ze skupiny nikdy a nikde žádné informace nevynášet -vyjevovat svoje niterné pohnutky, směňovat s jinými svoje aktuální i minulé postoje včetně intimních s vědomím, že tím vzniká skupinový prospěch, nová komunikační kvalita a upevňuje se koheze a funkčnost skupiny -respektovat všechny členy skupiny jako autentické osobnosti se stejnými právy, ovlivňovat je, naslouchat jim, akceptovat je, bránit skupinové normy proti odchýlení, vnímat skupinovou dynamiku jako svou vlastní -nesnížit se k postojům, které by jiné členy skupiny urážely nebo demotivovaly, i kritické postoje vyjadřovat bez škodolibosti, zlých úmyslů a snahy ublížit, rány pod pás nejsou nikdy dovoleny, vždyž každý člen skupiny včetně terapeuta má svoje slabá místa, o nichž se případně už ví, o kterých se případně mluví, avšak bez výčitek a obviňování - vždy konstruktivně a ve zřejmé snaze vypomoci, případný projev nenávisti či větší konflikt musí být v průběhu sezení v zásadě vyřešen -členové skupiny nežádají před ostatními od terapeutů přímé rady, zásahy, nápravu situace nebo osobní preference

3 -členové skupiny neuzavírají mimo skupinu přátelství a osobní kontakty, aby se neznehodnocovaly výsledky skupinové práce -členové skupiny zavážou přinejmenším ke 12 setkání se skupinou (z plánovaných cca minimálně 35), byť mohou mít při prvních setkáních dojem, že skupina neplní jejich očekávání a je spíše místem nepříjemných událostí. Svou případnou nepřítomnost musí avizovat předem, nesmí nepřijít bez omluvy, během 90 minutového sezení neopouští skupinu bez závažného a avizovaného důvodu, v případě souhlasu členů skupiny lze sezení výjimečně prodloužit, a to plánovaně, anebo neplánovaně - ad hoc -členové skupiny mohou být vyloučeni ze skupiny, pokud hrubě narušují vztahy s ostatními a ohrožují cíle, kvůli kterým skupina vznikla -členové skupiny se v interakcích dostatečně angažují, aby vývoj svých postojů otestovali -členové skupiny souhlasí s přijímáním nových členů namísto členů odcházejících Úkoly terapeutů -vytvořit a udržet skupinu, burcovat její etiku, samostatnost, otevřenost, aktivitu a terapeutický vzestup, podněcovat u členů zájem i spoluodpovědnost za atmosféru skupiny, nést za skupinu osobní odpovědnost, být jedním z členů skupiny, kteří čelí nemocem nebo dokonce smrti -při prvních setkáních skupiny bránit konfrontačním tendencím, zdůrazňovat především potřebu spojenectví skupiny -podněcovat příznivou emoční atmosféru, důvěru a osvobozující pocity, objevovat a uvolňovat tajemství členů skupiny -ovlivňovat skupinu podle principu tady a teď (dění ve skupině, v této místnosti a nikoli problémy přenášené odjinud), hledat vše, co souvisí s minulými traumaty, problémy či ztroskotáním, vyhýbat se otázkám, z nichž povstávají bezvýznamné odpovědi -nepřipouštět, že některé subjektivní problémy klientů by mohly být objektivní -během existence skupiny svolit jen k jediné osobní konzultaci s každým členem, nepreferovat žádného člena -dbát, aby každý člen skupiny vstoupil do interakčního procesu a angažoval sám sebe pro své i skupinové cíle, nebál se konfliktních situací, z nichž povstává růst, katarze a korektivní zkušenost -sledovat a příležitostně interpretovat i neverbální aktivity členů skupiny (docházka, způsob hovoru, oblečení, změny účesu, zájem o ostatní, zívání, projevy nudy, způsoby relaxace, zaujetí pozice vedle terapeuta, proti němu, blízko či daleko od něho, vztah k tabuizovaným tématům, náhlou pasivitu jednotlivých klientů či celé skupiny atp.) -analyzovat přenos (nové pojetí starých impulzů od klienta k terapeutovi), v tomto smyslu není terapeut pasivní, záhadný a neprůhledný, jeho angažované

4 emoce totiž posluhují k hlubšímu poznání klienta, avšak naprosté terapeutovo sebeodlalení ve specificky orientované skupiny není nutné -analyza přenosu od jednoho člena vůči druhým je obdobně důležitá jako analýza přenosu vůči terapeutovi -terapeut se nebojí hodnocení členů skupiny, byť by bylo silně negativní. Nepřipomínám vám někoho z minulosti? je dobrá terapeutova otázka -jeden z terapeutů pořizuje ze skupinového dění nahrávku, kterou důsledně individuálně písemně analyzuje a analýzu poté archivuje -nezbytná se jeví přítomnost druhého psychoterapeuta (koterapeuta, případně supervizora), jenž by v případě nezbytnosti sám vedl sezení skupiny Výběr klientů pro skupinovou psychoterapii Výběr je navýsost důležitý pro to, aby skupinová psychoterapie (dále SP) byla psychosomaticky účinná. Psychoterapeut se musí s kandidáty na členství ve skupině SP individuálně sejít ještě před zřízením skupiny, aby je informoval o smyslu SP, aby je motivoval, aby prohovořil o úskalích, riziku či výhodách skupinové práce, aby je připravil na nepředpokládané situace, aby je zklidnil, aby je varoval před kritickými postoji vůči SP před uplynutím cca 10 sezení, kdy může dojít ke ztrátě motivace a ke znechucení ze skupinové práce. Efektivní bývá předání letáku s nejdůležitějšími zásadami a normami skupinové práce. Kdo je pro přijetí vhodný a kdo nikoli, je otázkou klíčovou. Na prvním místě je nutné požadovat aspoň průměrnou inteligenci, na druhém místě motivaci k vyléčení, dále přiměřené sociální reakce, ochotu k emoční směně a ke sdělování intimních problémů. Člen skupiny prokáže schopnost zvládnout stres způsobený primární nemocí, vyjevuje komunikativní otevřenost a zpětnovazebné reakce na výzvy ke konfrontaci či kooperaci. Prokáže schopnost introspekce a sebereflexe a také vhled do principů účelnosti skupinové dynamiky a do základních psychosomatických zákonitostí. Nezbytné jsou předpoklady k pravidelné účasti (blízkost bydliště, volný čas, zájem o SP, závazek k účasti přinejmenším na 15. setkáních, aby bylo minimalizováno základní riziko: Častěji selhávají ti členové, kteří SP nejvíce potřebují. Věkový rozptyl členů skupiny může být libovolně široký. SP obecně prospívá heterosexualita, byť s mírnou většinou žen zabezpečujících vyšší aktivitu. Prospěla by také sociální různorodost skupiny i s ohledem na rozličné vzdělání a profese. Pro účely SP s onkologickými pacienty je potřeba zřídit tzv. otevřenou skupinu, která přijímá nové členy namísto odcházejících nebo vyloučených. Termín ukončení SP bývá avizován už na prvním setkání. O tom, zda by se skupina setkávala delší či další období, rozhodnou včas členové skupiny, organizátoři a peníze.

5 Formování skupiny Členové skupiny se na počátku seznámí se zásadami skupinové práce a zodpoví dvě základní otázky: K čemu to bude mně osobně? Jak to vše souvisí s mou nemocí? Skupina bývá v počátcích zmatená, netuší, co vše se může při sezení stát, takže se nelze naráz pouštět do řešení klíčových témat. Zprvu postačí, když si členové uvědomí, že mají podobné problémy a touží po uzdravení a že tudíž plují na jedné lodi. Členové skupiny spatřují v terapeutech zpočátku vševědoucí a všemocné zachránce, takže tlak na ně je zprvu nepřiměřený a nerealistický. Žádají od nich rady, jejichž případné zodpovídání nemá fakticky žádnou terapeutickou hodnotu. Terapeut zvolí na počátku aktivní, chápavý, komunikativní, nekonfliktní a lehký styl. Když se později hierarchicky vytříbí role členů, vztah k terapeutovi ochládá, tímpádem ztrácí autoritu, pro některé členy se může časem vyjevit jako selhávající a tudíž nepřijatelný. Někdy se dokonce vyjeví snaha ho tzv. sesadit. Po období konfliktů a měření sil nastává konečně blažené období tvůrčí skupinové práce, vzájemné podpory, intimity, hlubšího vhledu atp. Leták pro členy skupinové psychoterapie PK v Plzni Motto: Všemu porozumět, znamená vše prominout Skupina zkoumá a koriguje jednání, motivaci a osobnost svých členů. Zvnějšuje jejich skrytou motivaci, traumata, hendikepy i niterné bohatství. Členové se učí obnažovat, hájit, rozvíjet či posilovat svůj niterný potenciál a jeho hodnotu, zbavovat se nefunkčních či dokonce škodlivých osobnostních stereotypů, měnit k lepšímu životní styl a rozvíjet pozitivní životní strategie. Efektem skupinové práce je sebepoznávání, sebereflexe a dohlédnutí ke konečným důsledkům klíčových činů a rozhodnutí. Jde také o navozování psychické rovnováhy a ústup od psychické polarity, která přispěla ke vzniku, eskalaci či chronifikaci onemocnění. Členové skupiny se dobrovolně podrobují pravidelné a včasné docházce. Zavazují se k respektování skupinových norem. Nesetkávají se mimo skupinu, nenavštěvují se ve svých domácnostech a neuzavírají mimoskupinové vztahy či podskupiny, aby takto neoslabovali psychoterapeutický potenciál. Každý člen má během existence skupiny právo jen na jednu individuální konzultaci s psychoterapeutem. Člen skupiny může být vyloučen, pokud svým negativním přístupem ohrožuje integritu či existenci skupiny. Do skupiny mohou být přibíráni i noví členové. Základem terapeutické účinnosti skupiny je důvěra a otevřenost při vyjevování intimních problémů či témat. Žádné informace ze skupinového dění se nesmí

6 vynášet mimo skupinu, nemohou být svěřovány ani partnerům či rodinným příslušníkům. Člen skupiny je vůči ostatním členům loajální, otevřený, důvěrný, vstřícný, velkomyslný, pozitivní, altruistický a sdílný. Problém jednoho člena musí být vnímán jako problém celé skupiny. Vzájemná podpora a akceptace je ve skupině nezbytná. Počáteční nechuť k ostatním, kteří sdílejí obdobný zdravotní osud, předznamenává despekt vůči sobě, jenž bude s dopomocí skupiny odstraněn. Konflikty, které se ve skupině odehrávají mají v druhém plánu hlubší terapeutický smysl, takže by neměly být vnímány jako projevy nepřátelství, rozvratu či nesouladu. Každý člen skupiny projde ve skupině jistou krizí, pokud ji překoná, prohloubí se terapeutický efekt. PhDr. Petr Novotný Klinický psycholog Liberec

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy 1. vydání, Most 2011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 MOST Autoři:

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Vychází díky

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší

Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA METOD SOCIÁLNÍ PRÁCE Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Michal Raška Vedoucí práce: Mgr. Tomáš

Více