Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ"

Transkript

1 Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích stálých seznamů voličů (dále jen dodatek ), popřípadě ve zvláštních seznamech voličů (dále jen zvláštní seznam ) vedených obecními nebo zastupitelskými úřady. S ohledem na provedení jednoho ze základních principů volebního práva principu rovného volebního práva - může být každý volič zapsán pouze v jednom seznamu voličů. K vedení stálého seznamu a dodatku viz Metodiku k vedení těchto seznamů pro volby do zastupitelstev obcí. I. Zvláštní seznam Zvláštní seznam vede obecní úřad podle 6 odst. 1 až 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o volbách do Parlamentu ), který se vztahuje na volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu. Zvláštní seznam nevede obecní úřad pro účely voleb do zastupitelstev obcí! Zvláštní seznam vede i velvyslanectví nebo konzulární úřad České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen zastupitelský úřad ), a to na základě 6 odst. 5 až 7 zákona o volbách do Parlamentu. Zatímco zvláštní seznam vedený obecním úřadem se pro volby do Senátu vytváří ad hoc, má zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem stálou povahu. Právní úprava vztahující se ke zvláštnímu seznamu je obsažena v 6 zákona o volbách do Parlamentu, v 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 233/2000 Sb. ) a ve vzorech 1a, 1b v příloze této vyhlášky. II. Vedení a aktualizace zvláštního seznamu 1. Zvláštní seznam vedený obecním úřadem Obecní úřad vytváří ad hoc pro každé volby do Senátu zvláštní seznam (tento seznam se tedy nevytváří pro účely voleb do zastupitelstev obcí) pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán a který 1

2 a) je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci, b) je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody umístěném v obci, nebo c) volí na voličský průkaz. Do tohoto zvláštního seznamu je však při volbách do Senátu možno zapsat pouze voliče, který má trvalý pobyt ve stejném volebním obvodu, do něhož náleží i obec, jejíž obecní úřad tento zvláštní seznam vede. Nelze do něj tedy zapsat voliče z jiného volebního obvodu, ať již se jedná o volební obvod, kde se v roce 2014 rovněž konají senátní volby, anebo dokonce o volební obvod, kde se volby do Senátu v roce 2014 vůbec nekonají. Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené výše pod písmeny a) a b) na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. V 6 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu je striktně dán nejzazší termín, tj. nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování, pro předání údajů obecnímu úřadu, který zvláštní seznam vede. Správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu. Voliči zapsaní do zvláštního seznamu z důvodů výše uvedených pod písmeny a) a b) jsou ve výpisu ze zvláštního seznamu vedeni na samostatných listech pro každý ústav, objekt nebo zařízení. Bez ohledu na trvalý pobyt lze do tohoto seznamu zanést i voliče zapsané ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, za podmínky, že tito voliči budou mít vyřízen voličský průkaz. 2. Zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem Zastupitelský úřad vede zvláštní seznam stálé povahy pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti. Náležitosti, které musí písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem obsahovat, jsou stanoveny v 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu a jsou jimi: originál, popřípadě ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Tato žádost musí být doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb. Následují úkony spojené s odstraněním duplicit. Zastupitelské úřady z tohoto důvodu uzavírají zvláštní seznamy, které vedou, již 30 dnů před prvním dnem voleb (10. září 2014), a to podle 6 odst. 6 zákona o volbách do Parlamentu. Zastupitelské úřady poté zvláštní seznamy neprodleně předají Ministerstvu zahraničních věcí, které provede v těchto seznamech kontrolu duplicit. Na případné duplicity upozorní příslušné zastupitelské úřady, které duplicity odstraní. Nejpozději 20 dnů před prvním dnem voleb (20. září 2014) Ministerstvo zahraničních věcí sdělí konečné znění zvláštních seznamů vedených zastupitelskými úřady Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra pak poskytne seznamy obecním úřadům, které voliče, kteří se zapsali do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem z důvodu bydliště v zahraničí, vyškrtnou ze stálého seznamu 2

3 s uvedením poznámky, že volič byl ze stálého seznamu vyškrtnut na základě své žádosti o zápis do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Takto postupuje obecní úřad pouze ve vztahu k těm voličům, kteří byli do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu zapsáni nově, a obecní úřad si u nich poznámku o vyškrtnutí dosud neučinil v souvislosti s odstraňováním duplicit při některých předešlých volbách. Tuto poznámku je třeba uvést i ve výpisu ze stálého seznamu pro okrskovou volební komisi. O vyškrtnutí voliče informuje zastupitelský úřad na základě sdělení obecního úřadu. V důsledku zápisu do zvláštního seznamu na zastupitelském úřadě je volič, který má trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu vedeného obecním úřadem, což s sebou nese skutečnost, že je u takového voliče ve stálém seznamu uvedena poznámka o vyškrtnutí voliče z důvodu jeho žádosti o zápis do zvláštního seznamu na zastupitelském úřadě. Informace o souvislostech vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů na základě jeho žádosti o zápis do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem je voliči obvykle zasílána zastupitelským úřadem společně s informací o tomto vyškrtnutí. Tento krok má pro takového voliče s ohledem na ustanovení 4 zákona o volbách do Parlamentu, podle kterého může být každý volič zapsán pouze v jednom seznamu voličů, následující důsledky: k hlasování ve volbách do Parlamentu České republiky (do Poslanecké sněmovny i do Senátu), ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbě prezidenta republiky na území České republiky bude potřebovat voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, v jehož zvláštním seznamu je zapsán, ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí nebude moci hlasovat vůbec, neboť bude vyškrtnut ze stálého seznamu, který je pro všechny druhy voleb veden podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán do stálého seznamu vedeného podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, bude muset požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení příslušného zastupitelského úřadu. Bez tohoto potvrzení nemůže obecní úřad voliče zpět do stálého seznamu zanést. Toto potvrzení je možné předložit i okrskové volební komisi až ve volební místnosti ve dny voleb; okrsková volební komise na základě předložení tohoto potvrzení voliče dopíše do výpisu ze stálého seznamu a umožní mu hlasování. 3. Aktualizace zvláštních seznamů vedených obecním úřadem Od shora uvedených zápisů je třeba odlišit aktualizaci zvláštních seznamů vedených obecním úřadem na základě údajů od správ příslušných ústavů, objektů nebo zařízení, ve smyslu ustanovení 6 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu. Zápisy o případných změnách údajů ve zvláštních seznamech provádí obecní úřad na základě oznámení toho, kdo dal k předchozímu zápisu do zvláštního seznamu, popřípadě k jeho změně podnět. Aktualizací je třeba rozumět zápisy o případných změnách údajů již v těchto seznamech uvedených a nikoli nový zápis; může se jednat o případy změny údajů u zapsaných voličů nebo vyškrtnutí voličů pokud odpadl důvod pro zápis. Podle ustanovení 1 odst. 5 vyhlášky č. 233/2000 Sb. vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení toho, kdo dal k zápisu podnět, oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. Podle 1 odst. 9 vyhlášky č. 233/2000 Sb. lze ve zvláštním seznamu pouze zrušit zápis 3

4 a následně zrušit poznámku o tomto zápisu ve stálém seznamu, pokud se volič dostaví k hlasování v okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a prokáže se, že v okrsku, kde byl zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu, nehlasoval a tento zápis byl zrušen. Voliči hospitalizovaní v době mezi odevzdáním údajů do zvláštního seznamu obecnímu úřadu (tj. 7 dnů před začátkem hlasování) a uzavřením stálého seznamu (tj. 2 dny přede dnem voleb) mohou hlasovat pouze ve volbách do Senátu, a to na voličský průkaz, který si zajistí prostřednictvím osoby, kterou vybaví plnou mocí k podání žádosti o vydání voličského průkazu podle 6a zákona o volbách do Parlamentu, a jeho převzetí, a to u obecního úřadu, v jehož územním obvodu mají trvalý pobyt. Hlasovat s voličským průkazem ve volbách do Senátu však lze pouze ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. To neplatí pro voliče, který hlasuje s voličským průkazem, který mu byl vydán zastupitelským úřadem, u kterého je zapsán ve zvláštním seznamu, neboť tento volič může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky spadajícím do kteréhokoli volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. 4. Uzavření zvláštního seznamu Stálý seznam a jeho dodatek obecní úřady uzavírají podle 28 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí 2 dny přede dnem voleb (8. října 2014) v hodin. Zvláštní seznam uzavírají obecní úřady na základě 1 odst. 6 vyhlášky č. 233/2000 Sb. rovněž 2 dny přede dnem voleb; ačkoli přesný časový okamžik není touto vyhláškou stanoven, lze s ohledem na jednotnost postupu obecního úřadu při uzavírání seznamů odvodit, že tak učiní ve stejný okamžik, tj. v hodin. Po uzavření zvláštního seznamu již nemůže obecní úřad v tomto seznamu provádět změny. Pokud se obecní úřad po uzavření dozví skutečnosti odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní informaci pro okrskovou volební komisi. Pod pojmem skutečnosti odůvodňující změny zápisu je třeba rozumět zápisy o případných změnách údajů již v těchto seznamech uvedených a nikoli nový záznam. 5. Výpisy Výpisy ze zvláštního seznamu jsou prakticky kopie, se kterými pracují okrskové volební komise ve dnech voleb. Výpisy ze seznamů voličů předává příslušné okrskové volební komisi pro daný volební okrsek ten, kdo seznam voličů vede, tj. obecní úřad. III. Dopisování do stálého seznamu a zvláštního seznamu okrskovou volební komisí Při souběhu voleb do zastupitelstev obcí s volbami do Senátu pracuje okrsková volební komise ve volební místnosti s výpisem ze stálého seznamu (pro oba druhy voleb), výpisem z dodatku (pouze pro volby do zastupitelstev obcí) a zároveň s výpisem ze zvláštního seznamu vedeného obecním úřadem (pouze pro volby do Senátu). Ve druhém kole voleb do Senátu bude okrsková volební komise pracovat s výpisem ze stálého seznamu a s výpisem ze zvláštního seznamu vedeného obecním úřadem. 4

5 1. Dopisování do výpisu ze stálého seznamu při volbách do Senátu Do výpisu ze stálého seznamu voličů může okrsková volební komise v souladu s ustanovením 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu dodatečně dopsat pouze voliče, který komisi prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku (průkazní povinnost je na tomto voliči, tedy okrsková volební komise není povinna provádět jakékoli šetření v této věci). Toto právo může volič prokázat platným občanským průkazem, popřípadě občanským průkazem s odděleným rohem společně s potvrzením o změně místa trvalého pobytu; tuto skutečnost nelze prokázat cestovním dokladem, kde se místo trvalého pobytu vůbec neuvádí. V případě, že jde o voliče, u něhož je v poznámce uvedeno, že byl ze stálého seznamu vyškrtnut z důvodu zápisu ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, může takového voliče do výpisu ze stálého seznamu okrsková volební komise dopsat pouze v případě, že volič jí současně předloží potvrzení příslušného zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu. Toto potvrzení se pak stává součástí volební dokumentace. Zároveň příslušná okrsková volební komise zpracuje o dané skutečnosti informaci pro obecní úřad, aby i ten mohl obnovit zápis voliče ve stálém seznamu zrušením poznámky o tom, že byl tento volič vyškrtnut na základě své žádosti o zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu v zahraničí. 2. Dopisování do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného obecním úřadem při volbách do Senátu Při volbách do Senátu dopíše okrsková volební komise do výpisu ze zvláštního seznamu případné voliče, kteří mají trvalý pobyt ve stejném volebním obvodu a kteří hlasují na voličský průkaz vydaný obecním úřadem. Nový tiskopis voličského průkazu používaný od 1. ledna 2014 umožňuje, aby okrsková volební komise přímo z voličského průkazu zjistila, zda byl vydán pro její volební obvod; tím zkontroluje, zda se nejedná o voliče s voličským průkazem vydaným obecním úřadem z jiného volebního obvodu, kde se rovněž volí do Senátu, popřípadě, zda voliči nebyl omylem vydán voličský průkaz obecním úřadem, v jehož územním obvodu volby do Senátu neprobíhají. Do výpisu ze zvláštního seznamu se dopisují i voliči s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem; tento volič může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, kde se konají volby do Senátu. Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu, nemá voličský průkaz a nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nachází, nemůže ve dny voleb okrsková volební komise umožnit hlasování. Uvedený závěr vychází z ustanovení 6 zákona o volbách do Parlamentu a ustanovení 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb. Do zvláštních seznamů zapíše obecní úřad voliče na základě údajů správy příslušného zařízení a nikoli okrsková volební komise. Postup obecního úřadu je uveden v bodě II./1 a II/3. V případě, že by byl volič např. hospitalizován v příslušné nemocnici nebo obdobném zdravotnickém zařízení v době kratší 7 dnů přede dnem voleb, nemohl by již být zanesen do soupisu voličů předávaného nemocnicí (obdobným zdravotnickým zařízení) příslušnému obecnímu úřadu a v důsledku toho by ani nemohl být následně dopsán do zvláštního seznamu vedeného tímto úřadem. Dodatečné dopsání těchto voličů do 5

6 zvláštního seznamu okrskovou volební komisí není na základě zákona o volbách do Parlamentu přípustné. IV. Vydávání voličských průkazů pro volby do Senátu O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče. Způsob a podmínky vydání voličského průkazu jsou uvedeny v 6a zákona o volbách do Parlamentu. Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje způsoby, jak lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to: žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Kdyby totiž zákon o volbách do Parlamentu ověřený podpis nevyžadoval, mohl by o vydání voličského průkazu pro určitého voliče požádat jeho jménem kdokoliv i bez vědomí tohoto voliče, a tak ho ve skutečnosti připravit o možnost hlasování, neboť o vydání voličského průkazu se učiní poznámka do stálého seznamu a do jeho výpisu, podle kterého ve dnech voleb postupuje okrsková volební komise při vydávání úředních obálek. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář. žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 3. října osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 8. října 2014 do hodin. Ustanovení 6a zákona o volbách do Parlamentu se ve smyslu ustanovení 76 odst. 6 tohoto zákona použije přiměřeně i pro případné druhé kolo voleb. Ze lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu - nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v současně připravovaných volbách do Senátu do 3. října a ze lhůty pro osobní požádání o vydání voličského průkazu - do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do hodin dne 8. října lze dovodit, že volič může o vydání voličských průkazů pro obě kola voleb do Senátu požádat současně a obecní úřad mu pak musí voličské průkazy pro obě kola voleb také současně vydat (jeden pro první a druhý pro druhé kolo); to, zda se jedná o voličský průkaz pro první či druhé kolo voleb do Senátu, vyznačí obecní úřad zaškrtnutím příslušného rámečku v tiskopisu voličského průkazu a současně vyplní odpovídající datum konání voleb. V případě, že z důvodů stanovených v 76 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu se druhé kolo voleb do Senátu bude konat až třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole, voličské průkazy vydané pro druhé kolo voleb budou platné i přesto, že datum konání těchto voleb se bude od reálného data konání druhého kola voleb lišit. Voličské průkazy tedy budou ve všech volebních obvodech, kde se volby do Senátu mají 6

7 konat, vydávány pro první kolo s datem 10. a 11. října 2014 a pro případné druhé kolo s datem 17. a 18. října V souvislosti s výše uvedeným je na místě rovněž doporučit, aby v případě písemných žádostí o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu byly oba voličské průkazy vystavovány vždy v případě, kdy volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb do Senátu; v případě, kdy volič žádá osobně, lze požadavek voliče na místě upřesnit. Vzhledem k tomu, že voličský průkaz osvědčuje důležité skutečnosti, měl by být opatřen kulatým razítkem s malým státním znakem a označením obecního úřadu, který voličský průkaz vydal. Nicméně vzhledem k tomu, že ve vyhlášce č. 233/2000 Sb. ve vzoru tiskopisu je uvedeno otisk razítka úřadu, nikoliv úřední razítko, nelze vyloučit, že se vyskytnou i případy užití hranatého razítka na voličském průkazu. Pokud předložený voličský průkaz naplňuje všechny zákonné požadavky, není ze strany okrskové volební komise důvod, aby voliči s takovým voličským průkazem neumožnila hlasování. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 25. září 2014, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu; obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do hodin dne 15. října Pokud se volič dostaví pro voličský průkaz osobně, je vhodné, aby byl upozorněn, že v případě prvního kola voleb do Senátu, pokud bude na voličský průkaz hlasovat mimo svůj volební okrsek, nebude moci hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, kde institut voličských průkazů není zaveden. Dále je nezbytné v poznámce ve výpisu ze stálého seznamu řádně vyznačit pro každé kolo voleb do Senátu, že voliči byl vydán voličský průkaz. Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič odevzdá voličský průkaz okrskové volební komisi a ta jej zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu, ke kterému přiloží i jeho voličský průkaz. Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti svého volebního okrsku, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu. Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu. Voličský průkaz vystavený zastupitelským úřadem opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. Hlasovat ve volbách do Senátu však lze pouze na území České republiky. 7

8 V. Hlasování do přenosné volební schránky Pro úplnost je třeba dodat, že i při volbách do Senátu je možné hlasovat do přenosné volební schránky. Na základě ustanovení 19 odst. 7 zákona o volbách do Parlamentu může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou (při souběhu voleb do zastupitelstev obcí s volbami do Senátu budou dva druhy úředních obálek, které se budou lišit barvou) a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Do přenosné volební schránky může z výše uvedených závažných důvodů hlasovat i volič s voličským průkazem. Při volbách do Senátu se uplatní hlasování do přenosné volební schránky zejména u voličů, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném obecním úřadem a nacházejí se např. v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, či v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody umístěném v obci. 8

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta

Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta Je předkladatel kandidátní listiny oprávněn navrhovat sám sebe jako kandidáta? Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů a

Více

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Metodika ze dne 1. 9. 2014 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat,

Více

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 251/2006 Sb. a č.

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 tel.: +420 224 972 321, e-mail: fin@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 tel.: +420 224 972 321, e-mail: fin@mzcr.cz, www.mzcr.cz POKYNY k zajištění voleb do Evropského parlamentu, konaných na území České republiky dne 23. a 24. května 2014, v lůžkových zdravotnických zařízeních Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční na území

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - oddělení správních agend VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Metodika č. 1 pro obecní a městské úřady Středočeského kraje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v informačním systému KEO X

Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v informačním systému KEO X Metodika ze dne 16. 10.2013 Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v informačním systému KEO X Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat,

Více

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení Systém ASPI - stav k 30.8.2013 do částky 102/2013 Sb. a 35/2013 Sb.m.s. - RA447 247/1995 Sb. - o volbách do Parlamentu České republiky - poslední stav textu Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna:

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství v cizině Uzavření manželství v cizině Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Realizace ad hoc online průzkumů Evidenční číslo VZ VZ 2013/110/115 Druh

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní popis životní situace Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.

(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu. 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., zákona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Volební řád do školské rady

Volební řád do školské rady Volební řád do školské rady Rakouské gymnázium v Praze o.p.s., se sídlem na adrese Praha 7, U Uranie 14, PSČ: 170 00, Česká republika, IČ: 261 55 281, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1405 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1405 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1405 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1405 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více