S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Stromová 1, Bratislava 1 odbor pre verejné obstarávanie Záujemcovia Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava /51915:1-64AA Bc. Barbora Kučerková VEC: Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby na zákazku s názvom Zabezpečenie občerstvenia v rámci Týždňa vedy a techniky. V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Po zrealizovaní postupu zadávania zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO ) bude vystavená úspešnému uchádzačovi objednávka. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v súlade s 5 ods. 1 ZVO a to na základe celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného predmetu zákazky, v čase pred odoslaním výzvy na predkladanie ponúk a postup zadávania zákazky bol zvolený podľa limitov uvedených v 4 ZVO. S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák riaditeľ odboru pre verejné obstarávanie Prílohy Výzva na predloženie cenovej ponuky 1

2 Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku na poskytnutie služieb s názvom: Zabezpečenie občerstvenia v rámci Týždňa vedy a techniky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Ing. Peter Pellegrini Sídlo: Stromová 1, Bratislava IČO: DIČ: Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Bc. Barbora Kučerková Telefón: Predmet zákazky 2.1. Názov zákazky: Zabezpečenie občerstvenia v rámci Týždňa vedy a techniky 2.2. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služieb 2.3. Predpokladaná hodnota zákazky: bez DPH 2.4. CPV spoločný slovník obstarávania Hlavný predmet: Hlavný slovník: Služby spojené s podávaním jedál Doplňujúce predmety: Hlavný slovník: Služby spojené s podávaním nápojov 2.5. Zákazka sa delí na časti: nie, uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky 2.6. Forma vzniku záväzku - Po zrealizovaní postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO ) bude úspešnému uchádzačovi vystavená objednávka Miesto plnenia predmetu zákazky: Centrum vedecko-technických informácií SR, NUTS kód: SK01 Bratislavský kraj 2.8. Termín plnenia predmetu zákazky: predpokladane od 08:00 hod. do 19:30 hod. 3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 2

3 3.1. Predmetom zákazky je zabezpečenie pohostenia a občerstvenia v súvislosti s podujatím Národná konferencia a slávnostné odovzdávanie Ceny za vedu a techniku v rámci týždňa vedy a techniky v roku I. časť dňa - Konferencia Týždeň vedy a techniky 08:00 13:00 hod. o cca 150 účastníkov o Coffee break cca. o 10:30 hod. Káva, mlieko, cukor 80x Čaj, cukor, citrónová šťava 20x Nealko nápoje 2 l (džúsy) Nealko nápoje 2 l (ochutené sýtené nápoje) Minerálka 10l Drobné občerstvenie slané pochutiny (napr. pagáč,...) 150x Drobné očerstvenie sladké pochutiny (napr. muffin, čajové pečivo,...) 100x o Teplý obed formou bufetu Káva, mlieko, cukor 20x Čaj, cukor, citrónová šťava 10x Jedlá z mäsa + príloha (minimálne 150g na osobu a minimálne 2 druhy) 140x Bezmäsité jedlo (min. 100 g na osobu) 20x Zeleninový šalát 80x Ovocná misa 10 kg Dezert (sladké múčniky) 200x Nealko nápoje 2 l (džúsy) Minerálka jemne perlivá 18l II. časť dňa - Odovzdávanie Ceny za vedu a techniku o cca 150 hostí o recepcia formou teplého a studeného bufetu Káva, mlieko, cukor 50x Čaj, cukor, citrónová šťava 10x Nealko nápoje 2 l (ochutené sýtené nápoje) Minerálka 20l Studený bufet (minimálne 190 g na osobu napr. šaláty, syry, šunky, cestoviny) 120x Banketové pečivo 180x Teplý bufet jedlá z mäsa + príloha (minimálne 175 g na osobu a minimálne 2 druhy) 150x Teplý bufet bezmäsité jedlo + príloha (minimálne 175 g na osobu) 30x Dezert (minimálne 120 g na osobu) 200x Predmet zákazky zahŕňa taktiež prípravný, manipulačný, obslužný personál, dopravné náklady, inventár Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s návrhom na plnenie kritérií predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy a v súlade 3

4 s opisom predmetu zákazky v bode 3.1, tak aby cena za predmet zákazky obsahovala všetky náklady potrebné na jeho plnenie. 4. Variantné riešenie: neumožňuje sa 5. Predkladanie cenových ponúk 5.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Návrhu na plnenie kritérií uvedeného v prílohe tejto výzvy na predkladanie ponúk a to na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu zákazky v bode 3.1 tejto výzvy Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do do 15:00 hod Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa alebo elektronicky prostredníctvom u na adresu pričom v predmete u bude uvedené Zabezpečenie občerstvenia v rámci Týždňa vedy a techniky 5.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Odbor pre verejné obstarávanie Stromová Bratislava 6. Podmienky financovania predmetu zákazky 6.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa Zálohy ani preddavky nebudú poskytované Fakturácia faktúra bude vystavená po úplnom poskytnutí predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom. 7. Podmienky účasti uchádzačov 7.1. Uchádzač predloží v súlade s 26 ods. 1 písm. f) ZVO kópiu dokladu o oprávnení poskytovať predmet zákazky (Uchádzač predloží kópiu originálneho vyhotovenia tohto dokladu, alebo možno nahradiť odkazom na OR SR alebo na ŽR SR, alebo zoznam podnikateľov vedený Úradom pre verejné obstarávanie). 8. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 8.1 Najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH, v členení cena bez DPH, sadzba DPH v % a konečná cena s DPH. Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom vrátane DPH. Súčasne na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke verejného obstarávateľa upozorní. 9. Obsah ponuky 9.1 Ponuka musí obsahovať: - Ocenenie predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy t.j. vyplnený Návrh na plnenie kritérií. - Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 10.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk. 4

5 10.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, resp. budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Prílohy: Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 5

6 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Názov zákazky: Zabezpečenie občerstvenia v rámci Týždňa vedy a techniky Názov uchádzača:... Sídlo uchádzača:... IČO:... Číslo položky Názov položky Počet jednotiek Jednotka 1 Káva, mlieko, cukor 150 porcia Jednotková cena bez DPH Sadzba a výška DPH Jednotková cena vrátane DPH 2 Čaj, cukor, citrónová šťava 40 porcia 3 Nealko nápoje (džúsy) 4 liter 4 Nealko nápoje (ochutené sýtené nápoje) 4 liter 5 Minerálka 48 liter Drobné občerstvenie slané pochutiny Drobné občerstvenie sladké pochutiny Teplý bufet jedlá z mäsa + príloha (minimálne 150 g na osobu a minimálne 2 druhy) Teplý bufet bezmäsité jedlo (min 100 g na osobu) 150 ks 100 ks 140 porcia 20 porcia 10 Zeleninový šalát 80 porcia 11 Ovocná misa 10 kg 12 Dezert (sladké múčniky) 200 ks 13 Studený bufet (minimálne 190 g na osobu) 120 porcia 14 Banketové pečivo 180 ks Teplý bufet jedlá z mäsa + príloha (minimálne 175 g na osobu a minimálne 2 druhy) Teplý bufet bezmäsité jedlo (minimálne 175 g na osobu) Dezert (minimálne 120 g na osobu) 150 porcia 30 porcia 200 ks 18 Prípravný obslužný a manipulačný 1 súbor

7 personál Doprava a inventár 1 súbor Cena celkom za celý predmet zákazky bez DPH Sadzba a výška DPH Celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH Vyplnené dňa: Som / nie som 1 platcom DPH. Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta. V..., dňa Odtlačok pečiatky a meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača 1 Prečiarknuť nesprávne. V prípade uchádzača neplatcu DPH sa vyhodnocuje cena celkom.

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os.

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. mix pečiva typu koláčky, koblihy, croissant Sýrový talíř Šunkový talíř Máslo/džem Bílé, tmavé, cereální pečivo Jogurt Müsli Ovocný salát Káva/čaj Rozlévané Džusy Cenové hladiny

Více

Sladký coffee break Kč 110,-/osoba (2ks sladké pečivo, 2 ks nápoje, 200g ovoce) Mix sladkého pečiva 2 Ks/osoba Káva/Čaj Nealko nápoj Ovoce

Sladký coffee break Kč 110,-/osoba (2ks sladké pečivo, 2 ks nápoje, 200g ovoce) Mix sladkého pečiva 2 Ks/osoba Káva/Čaj Nealko nápoj Ovoce Sladký coffee break Kč 110,-/osoba (2ks sladké pečivo, 2 ks nápoje, 200g ovoce) Mix sladkého pečiva 2 Ks/osoba Káva/Čaj Nealko nápoj Ovoce Koblíha Croissaint Plundr Káva/Čaj Koláč mini Ovocná mísa: Nealko

Více

Specializační školení k nástrojům EU pro primární cílovou skupinu projektu PDP 1 a případné další pozvané hosty

Specializační školení k nástrojům EU pro primární cílovou skupinu projektu PDP 1 a případné další pozvané hosty Příloha č. 3 k č.j. PPR-6840-7/ČJ-2015-990656 Specifikace předmětu plnění Specializační školení k nástrojům EU pro primární cílovou skupinu projektu PDP 1 a případné další pozvané hosty 3 specializační

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název. Půldenní. Maximální. Půldenní Celý den. Celý den kapacita. (max.

PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název. Půldenní. Maximální. Půldenní Celý den. Celý den kapacita. (max. PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název Maximální Půldenní Půldenní Celý den Celý den kapacita (max. 5 hodin) (max. 5 hodin) Konferenční sál ARAGON 260 12 000 Kč 7 500 Kč 7 500

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 74/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

Váš kongresový a konferenční Hotel Savannah**** deluxe

Váš kongresový a konferenční Hotel Savannah**** deluxe Váš kongresový a konferenční Hotel Savannah**** deluxe Náš nový kongresový wellness Hotel Savannah Vám nabízí ideální místo pro konference, kongresy, semináře, jednání a akce každého typu až pro 250 osob.

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. KCVJŠ Rámcová smlouva na zajištění dopravy, ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. KCVJŠ Rámcová smlouva na zajištění dopravy, ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k veřejné zakázce (dále jen VZ ) KCVJŠ Rámcová smlouva na zajištění

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Čj. Vyřizuje: Čapek Dne: 30. 6. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: POŘÍZENÍ TRAKTORU PRO VÝUKU AUTOŠKOLY ZADAVATEL:

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník

Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: Souborné práce

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Konferenční nabídka. +420 380 602 440 latran@hotely-krumlov.cz www.hotely-krumlov.cz

Konferenční nabídka. +420 380 602 440 latran@hotely-krumlov.cz www.hotely-krumlov.cz Konferenční nabídka +420 380 602 440 latran@hotely-krumlov.cz www.hotely-krumlov.cz OBSAH Nabídka konferenčních místností a technického vybavení Konferenční balíčky Gastronomické služby Volný čas a doprovodný

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Úspěšná žena zajištění pronájmu, cateringových služeb a lektorování interaktivních kurzů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Úspěšná žena zajištění pronájmu, cateringových služeb a lektorování interaktivních kurzů Název zakázky: Úspěšná žena Zajištění pronájmu, cateringových služeb a lektorování interaktivních kurzů Název projektu: Úspěšná žena Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/26.00232 Zadávací dokumentace k veřejné

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Clarion Hotel Prague Old Town**** Konferenční nabídka 2013

Clarion Hotel Prague Old Town**** Konferenční nabídka 2013 Clarion Hotel Prague Old Town* Konferenční nabídka 2013 Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel - člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Praha 1, v poklidné části historického centra

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den,

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den, V Praze dne 27. května 2013 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: Dodávka a implementace informačního systému zadávané dle 38

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den,

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den, V Praze dne 23. 8. 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Projektová dokumentace, inženýrská činnost a průzkumy Dům s malometrážními

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Dodávka a implementace personálního

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~ -MENU- SÓLO UN POCO PICANTE, POR FAVOR SNÍDANĚ ~pouze na pobočce Florentinum~ Müsli s ovocem Müsli s ovocem Vaječné burrito se slaninou Vaječné burrito se slaninou Vločky s ovocem Vločky s ovocem Lívance

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Dvůr Krutěnice hotel & jezdecký areál

Dvůr Krutěnice hotel & jezdecký areál Dvůr Krutěnice hotel & jezdecký areál..kongresová turistika v oblasti jihozápadních Čech. Plzeňský kraj okres Klatovy oblast Sušicko (vzdálenost do: Klatov - 20 km, Sušice - 20 km, Nalžovských Hor 6 km,

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

V Praze dne 23. listopadu 2012. Dobrý den,

V Praze dne 23. listopadu 2012. Dobrý den, V Praze dne 23. listopadu 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Zajištění vyklízecích služeb zadávané dle 38 zákona č. 137/2006

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Podmínky pronájmu nebytových prostor Bufet Univerzitní 22

Podmínky pronájmu nebytových prostor Bufet Univerzitní 22 Podmínky pronájmu nebytových prostor Bufet Univerzitní 22 Pronajímatel: Západočeská univerzita v Plzni Sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513 DIČ: CZ49777513 Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

kucharova@stavebnicentrum.cz VYPISUJE Výzvu zájemcům k podávání nabídek

kucharova@stavebnicentrum.cz VYPISUJE Výzvu zájemcům k podávání nabídek Zadavatel: Název organizace: Národní stavební centrum s.r.o. Sídlo společnosti: Bauerova 10, 603 00 Brno Statutární zástupce: Ing. Rudolf Böhm, jednatel společnosti Kontaktní osoba: Ing. Eva Kuchařová

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Věc: Výzva k podání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Informace o výběrovém řízení. Název výběrového řízení: Nákup stroje na tamponový tisk. Šikulové výroba modelářských doplňků. Šikulové s.r.o.

Informace o výběrovém řízení. Název výběrového řízení: Nákup stroje na tamponový tisk. Šikulové výroba modelářských doplňků. Šikulové s.r.o. Informace o výběrovém řízení Registrační číslo projektu: Název výběrového řízení: CZ.1.06/3.1.02/08.08355 Nákup stroje na tamponový tisk Název projektu: Název příjemce: Sídlo příjemce: Telefon: Osoba oprávněná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE

OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název: Ulice, č.p./č.o.: Bušanovice 47 Obec: Bušanovice PSČ: 384 22 Stát: CZ IČO: 00582999 DIČ: CZ 00582999 Kód právní formy: 801 ZÚJ obce: 550159

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky 3VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: IT/889/11 VYŘIZUJE: Ing. Aleš Tuček, CSc. TEL.: +420 377195565 FAX: +420 377195208 MOB: +420 724572558 E-MAIL: ales.tucek@plzensky-kraj.cz

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Strančice dne 15.12.2008 čj. ST/ZPŘ/08 Výzva k podání nabídky Zadavatel veřejné zakázky Dětský domov Strančice, IČ:43750672 Vás ve smyslu

Více

Opravy a servis velkokuchyňského zařízení

Opravy a servis velkokuchyňského zařízení Česká republika Ministerstvo obrany Opravy a servis velkokuchyňského zařízení Opravy a servis velkokuchyňského zařízení 1 / 8 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup x

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

Jan Pavel. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky?

Jan Pavel. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky? Jan Pavel Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky? Stavby dopravnej infraštruktúry zadané v rokoch 2005-2009 Doc. Ing. Jan Pavel, PhD. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o

Více