Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013"

Transkript

1 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 Rada Jihomoravského kraje na své 3. schůzi konané dne projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok Na úřední desce Jihomoravského kraje je v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013, návrh závazných ukazatelů rozpočtu, přehled výdajů JMK dle oblastí a návrh dotací obcím a ostatním právnickým osobám z rozpočtu Jihomoravského kraje. Do plného znění návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 mohou občané nahlížet na informacích ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, a na odboru ekonomickém Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 109 a č. 115 v prvním patře v budově Žerotínovo nám. 3/5, nebo prostřednictvím internetových stránek Jihomoravského kraje v tématu Ekonomika a finance. Připomínky k návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě do na adrese: Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, případně elektronicky na adrese nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne v jednacím sále ve 3. patře budovy, místnost č. 306.

2 II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace celkem Příjmy celkem Oddíl VÝDAJE Návrh rozpočtu na rok Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem Položka FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na rok Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Návrh rozpočtu na rok 2013 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

3 VII.1.1. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu příjmů JMK na rok 2013 Položka Název položky Částka v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Příjmy celkem

4 VII.1.2. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 Název paragrafu Částka v tis. Kč 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Podpora podnikání Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba

5 Název paragrafu Částka v tis. Kč 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Monitoring ochrany ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ústavy péče pro mládež Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní správa v oblasti krizového řízení Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Požární ochrana - dobrovolná část Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Zastupitelstva krajů v tom: Výdaje na činnost politických klubů ČSSD 416,4 - KSČM 296,7 - KDU - ČSL 262,5 - ODS 142,8 - TOP 09 + STAN 108, Činnost regionální správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem

6 IV. 1. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2013 Oddíl Název oddílu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem

7 VII.1.3. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu financování JMK na rok 2013 Položka Název položky Náplň položky Částka v tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí Rezervy na financování projektů EU Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí Dotace Regionální radě Jihovýchod Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí akce "Splátky úroků z úvěru" Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na financování výdajů dle pravidel pro hospodaření se zvláštním účtem 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Investičního fondu JMK ke krytí výdajů na reprodukci majetku kraje 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" k financování vlastního podílu Jihomoravského kraje na projekty EIB 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku úvěru od Evropské investiční banky na projekty zařazené do Investičního úvěrového programu JMK 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Přijetí úvěru od Evropské investiční banky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Splátka jistiny úvěru přijatého od Evropské investiční banky na financování projektů zařazených do Investičního úvěrového programu JMK Financování celkem

8 VII.2.1. Návrh závazných ukazatelů vůči právnickým osobám zřízeným JMK na rok 2013 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč A. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK - příspěvky na provoz Příspěvkové organizace v oblasti školství 1301 Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko, Ronovská Základní umělecká škola Blansko, Zámek Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko, Nám. 9. května Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko, Jedovnice Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko, Masarykovo nám Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko, Pod Strážnicí Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko, 17. listopadu Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko, Českobratrská 137/ Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou Základní škola speciální, Blansko, Žižkova Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní Dětský domov, Hodonín u Kunštátu Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Gymnázium Blansko, Seifertova Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova Masarykova střední škola Letovice, Tyršova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a Základní umělecká škola, Brno, Smetanova Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská Základní umělecká škola, Brno, Charbulova Základní umělecká škola PhDr.Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova Základní umělecká škola, Brno, Veveří Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída Základní umělecká škola, Brno, Slunná Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše Základní umělecká škola, Brno, Vranovská Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/ Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka Základní škola, Brno, Palackého Základní škola, Brno, Sekaninova Základní škola, Brno, Štolcova Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/ Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická Gymnázium, Brno, Elgartova Gymnázium, Brno, Křenová Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí

9 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč 2806 Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše Gymnázium, Brno, Vídeňská Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská Konzervatoř Brno, třída Kapitána Jaroše Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno, Husova Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/ Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Klášterského Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/ Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov, Zahradní Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov, Náměstí 13. prosince Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov, Komenského Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov, U Školy Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov, Na Schodech Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov, Dvořáčkova Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, Nádražní Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov, Školní Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov, Komenského náměstí Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov, Jungmannova Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno-venkov, Dlouhá Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová Dětský domov, Vranov, Žižkova Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká Základní škola, Pohořelice, Šumická Dětský domov, Tišnov, Purkyňova Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy Gymnázium, Židlochovice, Tyršova Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova Střední odborná škola Fortika, Lomnice u Tišnova, Tišnovská Integrovaná střední škola, Sokolnice Odborné učiliště, Cvrčovice Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova Střední škola a Základní škola Tišnov, nám. Míru Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav, Komenského Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav, Bří. Mrštíků Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav, Náměstí Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav, Hlavní Duhovka - středisko volného času Břeclav, Lidická Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav, Vrchlického Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova

10 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč 4332 Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova Základní škola, Mikulov, Školní Dětský domov, Mikulov, Nádražní Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odbroné učiliště, Mikulov, Komenského Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám Středisko služeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav, Hlavní Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín, Dolní Bojanovice Základní umělecká škola Hodonín, Horní Valy Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín, Preláta Horného Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín, Velká nad Veličkou Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, nám. Míru Středisko volného času Hodonín, nám. B. Martinů Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín, Husova Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín, Radějovská Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Hutník Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín, Sokolská Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace Dětský domov, Hodonín, Jarošova Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Legionářů Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, Kollárova Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej Střední škola Strážnice, J. Skácela Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, nám. Svobody Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/ Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického Základní umělecká škola Vyškov, Nádražní Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Vyškov, sídl. Osvobození Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Součkova Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov, Komenského náměstí Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, Jungmannova Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, Anenská Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo, Komenského náměstí Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Školní Základní umělecká škola Znojmo, Rooseveltova Dům dětí a mládeže Znojmo, Sokolská Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo, Kostelní Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Nám. T.G. Masaryka Základní škola, Hrádek Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká Dětský domov, Znojmo, Hakenova Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského náměstí Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Pontassievská Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní

11 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč 7861 Střední škola technická Znojmo, Uhelná Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova Středisko služeb školám Znojmo, Rudoleckého Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, Jana Palacha Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, Vyškov Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Předklášteří Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Veselí nad Moravou 957 Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9201 Habrovanský zámek, příspěvková organizace, Habrovany čp. 1, Rousínov Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, Zámecká 1, Černá Hora Domov Hvězda, příspěvková organizace, Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, Sokolnice Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, Sportovní 432, Zastávka u Brna Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace, Šikulova 1438, Předklášteří Domov důchodců Božice, příspěvková organizace, Božice 188, Božice Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, Hostim 1, Hostim Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace, Jevišovice 104, Jevišovice Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, Plaveč Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace, Skalice 1, Hostěradice S - centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 4037/11, Hodonín Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1095, Kyjov Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, Preláta Horného 515, Strážnice Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, tř. Bří Čapků 1, Hodonín SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 3, Blansko Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, Šebetov č. 1, Šebetov Paprsek, příspěvková organizace, K Čihadlu 679, Velké Opatovice Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 1-3, Vyškov Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/71, Střelice Srdce v domě, příspěvková organizace, Klentnice 81, Mikulov Zámek Břežany, příspěvková organizace, Břežany 1, Břežany Emin zámek, příspěvková organizace, Hrušovany nad Jevišovkou 275, Hrušovany nad Jevišovkou 9227 Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace, Tavíkovice 153, Tavíkovice Domov na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, Hodonín Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, Kyjov Zelený dům pohody, příspěvková organizace, P. Jilemnického 1, Hodonín Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9303 Jihomoravské dětské léčebny, p.o., Křetín 12, Křetín Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeže 1020/10, Znojmo Dětské centrum Kyjov, p.o., Strážovská 965, Kyjov LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o., Boženy Němcové 151, Otnice Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, Brno Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o, Pod Klášterem 17, Letovice Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů 9501 Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů celkem 5 488

12 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč Příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje xxxx Moravian Science Centre Brno 650 Příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje 650 Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem B. Návrh závazných ukazatelů vůči právnickým osobám zřízeným JMK - neinvestiční dotace na podporu činnosti Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., Kaloudova 30, Brno 6 250

13 VII.2.2. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok účelově určené příspěvky na provoz ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč Příspěvkové organizace v oblasti školství 2321 Lužánky - středisko volného času, Brno, Lidická 50 Firemní školka Konzervatoř, Brno, tř.kpt. Jaroše 45 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Fasáda objektů 2872 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Regionální informačně - vzdělávací centrum JMK Pražská 38b 2915 Středisko služeb školám a Zařízení pro další Zapojení příjmů z pronájmu majetku (nemovitost na 100 vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 ul. Česká 11, Brno) 2915 Středisko služeb školám a Zařízení pro další Provoz nemovitosti na České 11, Brno vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Hybešova Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1 Detašované pracoviště JMK 34 Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, Hodonín Nákup uměleckých sbírek Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 Expozice k životu a dílu Aloise Musila Vyškov 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Literární soutěž "Skrytá paměť Moravy" Předklášteří 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Památník písemnictví na Moravě Rajhrad - energie Předklášteří a mzdové náklady 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Löw-Beerova vila - mzdové náklady na strážné Předklášteří 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Löw-Beerova vila - provozní náklady po dobu Předklášteří rekonstrukce 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Vinařská expozice - energie a mzdové náklady Mikulov 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců Restaurování dvou barokních soch 150 8, Znojmo 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců Odlití plastiky "Hlava koně" 200 8, Znojmo 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců Minoritský klášter - střecha , Znojmo 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké Uchování a zálohování dat na pobočkách 100 nám. 9, Hodonín Masarykova muzea v Hodoníně 9108 Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Vybavení vstupní místnosti a pozorovatelny Veselí nad Moravou sedačkami a prodejním pultem 9108 Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Veselí nad Moravou Rozšíření zabezpečovacího systému 25 Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9201 Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp. 1, Generální oprava prádelenského mandlu 80 Rousínov 9202 Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, Černá Hora Nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací - 10 ks Domov pro seniory Strážnice, p.o., Preláta Horného Opravy obkladů, výtahu a vodovodního potrubí v , Strážnice kuchyni 9216 Domov pro seniory Bažantnice, p.o., tř. Bří Čapků Oprava elektroinstalace 400 1, Hodonín 9220 Sociální služby Šebetov, p.o., čp. 1, Nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací Šebetov 10 ks 9221 Paprsek, p.o., K Čihadlu Velké Opatovice Oprava kotelny 60

14 ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč 9222 Sociální služby Vyškov, p.o., Polní 1-3, Nákup polohovacích lůžek - 6 ks 150 Vyškov 9222 Sociální služby Vyškov, p.o., Polní 1-3, Nákup nočních stolků - 16 ks 80 Vyškov 9222 Sociální služby Vyškov, p.o., Polní 1-3, Nákup antidekubitních matrací - 3 ks 25 Vyškov 9223 Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 69/71, Střelice Opravy provozních prostor (koupelny, rozvod, podlahy) Emin Zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, Opravy v provozní části - masérně, sušárně, Hrušovany nad Jevišovkou sprchovém koutu, jídelně, rozvodu vody 9228 Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, Výměna oken a vstupních dveří 310 Hodonín 9228 Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, Výměna obkladů a dlažby ve stravovacím provozu 180 Hodonín 9225 Zámek Břežany, příspěvková organizace, Břežany 1, Břežany Účelově předplacené nájemné Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9314 Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Zajištění lékařské pohotovostní služby Vyškov 9317 Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, Zajištění lékařské pohotovostní služby Břeclav 9318 Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, Znojmo Zajištění lékařské pohotovostní služby Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 Zajištění lékařské pohotovostní služby Hodonín 9320 Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov Zajištění lékařské pohotovostní služby Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Úroky z úvěru Úhrada nákladů za služby 42 Správa hraničního přechodu Poštorná 264 Protihluková opatření Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem

15 VII.2.3. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok dotace na investice účelově určené na konkrétní akce ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč Příspěvkové organizace v oblasti školství 1811 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Rekonstrukce elektroinstalace budov D školy Střední škola, Boskovice, Hybešova Základní škola, Brno, Palackého 68 Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a sanace vlhkosti 2798 Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Rekonstrukce elektroinstalace 2807 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Revitalizace inženýrských sítí 2827 Střední průmyslová škola elektrotechnická a Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB informačních technologií Brno, Purkyňova 97 Zateplení a výměna oken 2841 Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého Rekonstrukce elektroinstalace / Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB /35 Modernizace otopného systému 2852 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Rekonstrukce stravovacího provozu Lipová Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Legionářů 1 Energeticky vědomá modernizace hl. budovy objektu (OPŽP) 5802 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 Revitalizace tělocvičny (OPŽP) Střední škola Strážnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Rekonstrukce instalací a soc. zázemí DM Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Revitalizace objektů MPV Kyjov (OPŽP) Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - škola (OPŽP) 5869 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - vila + dílna (OPŽP) 6862 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Zateplení budov, výměna oken a rekonstrukce Vyškov, Sochorova 15 kotelny Vyškov - Předměstí č.p. 552 (OPŽP) 7860 Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Zateplení budov SŠ DOS Krumlovská 25, Ivančice Krumlov, nám. Klášterní 127 (OPŽP) 7860 Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Zateplení budov SŠ DOS v Moravském Krumlově Krumlov, nám. Klášterní 127 (OPŽP) Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče 9103 Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, Vyškov Expozice k životu a dílu Aloise Musila Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Mikulov Rekonstrukce inženýrských sítí 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 Dokončení rekonstrukce a rozšíření EZS Mikulov 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 Systém generálního klíče Mikulov Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9201 Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Rousínov Chráněné bydlení Vyškov 9202 Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, Rekonstrukce kotelny na hlavní budově Černá Hora 9203 Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Bohdalice Zateplení 9203 Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, Opěrná zeď DD Bučovice Bohdalice 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Bezbariérová plošina CPM Sokolnice 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Sokolnice Bezbariérová plošina k výtahu na nádvoří 313

16 ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Profesionální pračka Sokolnice 9208 Domov důchodců Božice, p.o., Božice 188, Vybudování márnice 350 Božice 9209 Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Hostim Rekonstrukce objektu 9209 Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, Výměna a instalace telefonní ústředny 140 Hostim 9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Plaveč kanalizace 9214 Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o., Strážovská 1095, Kyjov Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Přístavba Domov pro seniory Strážnice, p.o., Preláta Horného Rekonstrukce koupelny , Strážnice 9216 Domov pro seniory Bažantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, Změna užívání stavby - požární opatření Hodonín 9220 Sociální služby Šebetov, p.o., čp. 1, Šebetov Pořízení 2 ks pračky Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, Velké Rekonstrukce vzduchotechniky Opatovice 9225 Zámek Břežany, p.o., Břežany 1, Břežany Vybudování jímky - Bítov Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, Pořízení mycího stroje na nádobí a skla 114 Hodonín 9229 Domov Horizont, p.o., Strážovská 1096, Kyjov Rekonstrukce komunikací v areálu Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeže 1020/10, Znojmo 9311 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, Brno 9311 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, Brno Náhrada stávajícího zdroje tepla a TUV včetně regulace Pořízení 17 ks sanitních vozidel RLP Výstavba nového objektu Brno - Černovice Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Vyškov 9317 Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, Břeclav 9317 Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, Břeclav 9318 Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, Znojmo Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Vybavení iktového centra Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Vybavení iktového centra Rekonstrukce stravovacího provozu 550 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, Znojmo Rekonstrukce a dostavba, dílčí práce - přebudování prádelny na výjezdové stanoviště ZZS JMK 9320 Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Rekonstrukce pavilonu interny Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Jistina úvěru SÚS JMK p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Projektová příprava p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Výkup pozemků pod silnicemi p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Investice mimo ROP 100 p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Rekonstrukce mostů p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Dotace na investice příspěvkovým organizacím celkem

17 VII.3. Návrh závazných ukazatelů, jimiž se mají povinně řídit příjemci dotací z rozpočtu JMK v roce 2013 Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem, ve stanoveném období a výhradně k účelu, pro který byla schválena. Příjemce je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením hrazeno z dotace JMK ve výši...kč. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem (z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů) kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem akce/činnosti/projektu. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli ve stanoveném termínu kompletní závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. Nejpozději k tomuto termínu je rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.

18 VIII.1. Návrh dotací obcím a ostatním právnickým osobám z rozpočtu JMK na rok 2013 ORJ Název příjemce Právní forma Účel 5 Povodí Moravy, s. p. státní podnik Projekt "Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji" 5 Regionální rada regionu regionální rada regionu soudržnosti Dotace na zajištění nezbytné částky soudržnosti Jihovýchod veřejných zdrojů u projektů vybraných k podpoře v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod Částka v tis. Kč Jihomoravský krajský fotbalový svaz 7 Klub Domino, Dětská tisková agentura 7 Statutární město Brno - městská část Kohoutovice 7 Tělovýchovná jednota Sokol Jehnice 13 Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace občanské sdružení Jihomoravská branka občanské sdružení Zabezpečení 20. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR "Zlatý Ámos 2013" 25 obec Přístavba nemovitosti na ulici Stamicova občanské sdružení příspěvková organizace obce Dotace na pořádání mezinárodního mistrovství ČR v badmintonu IX. ročník Divadla v pohybu (honoráře umělců) Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace příspěvková organizace obce BETLÉM 2013:Jihomoravský kraj (honoráře a doprava) Český filharmonický sbor Brno, obecně prospěšná společnost Podpora činnosti Českého filharmonického o.p.s. sboru Brno 13 Filharmonie Brno, příspěvková příspěvková organizace obce Mezinárodní hudební festival Špilberk 200 organizace 13 Filharmonie Brno, příspěvková příspěvková organizace obce Projekt Mozartovy děti 750 organizace 13 Filharmonie Brno, příspěvková organizace příspěvková organizace obce Pořádání vybraných koncertů Janáčkova akademie múzických vysoká škola Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka 350 umění v Brně 13 Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o. společnost s ručením omezeným Mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI Městské divadlo Brno, příspěvková organizace obce Inscenace Cyril a Metoděj (náklady na příspěvková organizace výrobu dekorací včetně animace a projekce a honoráře) 13 Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. obecně prospěšná společnost Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae Moravská zemská knihovna v Brně příspěvková organizace státu Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce Muzeum Blansko příspěvková organizace obce Podpora činnosti Muzea Blansko (nákup sbírek, pořádání koncertů, provozní náklady, elektrická energie, vodné, služby a výkony spojů) 13 Muzeum Boskovicka příspěvková organizace obce Podpora činnosti Muzea Boskovicka (energie, materiál, služby, pojistné, mzdové a ostatní osobní náklady) 13 Nadační fond Sv. Hypolita nadační fond Dokončení muzejní expozice a její slavnostní otevření u příležitosti výročí příchodu cyrilometodějské misie na Moravu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 13 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace příspěvková organizace obce příspěvková organizace obce Činoherní festival TRIALOG 2013 (honoráře umělců) Podpora vybraných projektů - Podpora dostupnosti NDB v JMK a Nebojte se divadla Národní divadlo Brno, příspěvková organizace obce Projekt Taneční most/tanzbrücke 200 příspěvková organizace 13 Sdružení Q občanské sdružení Podpora činnosti Sdružení Q Turistické informační centrum příspěvková organizace obce Divadelní svět Brno 2013 (umělecké města Brna, příspěvková organizace honoráře na zahraniční představení) 13 TWENTYFOURSEVEN společnost s ručením omezeným Festival JAZZFESTBRNO (honoráře) 900 Promotions, s.r.o. 13 Znojemský hudební festival občanské sdružení Hudební festival Znojmo 2013 (honoráře 350 umělců na operní projekt) 14 Asociace krajů ČR zájmové sdružení právnických osob Členský příspěvek CEJIZA, s.r.o. společnost s ručením omezeným Provozní náklady - nájem prostor, úhrada energii, právní a konzultační služby, odborné poradenství, osobní náklady 14 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace příspěvková organizace obce Příspěvek na provoz 1 000

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO: Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomuníkačních služeb pro Jíhomoravský kraj a příspěvkové organízace zřízované Jíhomoravským krajem, případně pro další právnícké osoby zřízované Jíhomoravským

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 Rozpočet kraje 2013 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč Text DAŇOVÉ PŘÍJMY Příloha č. 1 rozpočet na rozpočet na Správní poplatky 3 620,00 3 980,00 Místní poplatky 5 220,00 5 620,00 Daň z nemovitých věcí 22 500,00 23 000,00 Daňové příjmy celkem 31 340,00 32

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

V Ý D A J E - dle tříd

V Ý D A J E - dle tříd P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc15e % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a 326130.22 250000.00

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Městys Lukov KEO-W 1.9.123/ Uc19s strana: 1 /8 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0000

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015 Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č. p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ 391 01 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více