Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013"

Transkript

1 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 Rada Jihomoravského kraje na své 3. schůzi konané dne projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok Na úřední desce Jihomoravského kraje je v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013, návrh závazných ukazatelů rozpočtu, přehled výdajů JMK dle oblastí a návrh dotací obcím a ostatním právnickým osobám z rozpočtu Jihomoravského kraje. Do plného znění návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 mohou občané nahlížet na informacích ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, a na odboru ekonomickém Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 109 a č. 115 v prvním patře v budově Žerotínovo nám. 3/5, nebo prostřednictvím internetových stránek Jihomoravského kraje v tématu Ekonomika a finance. Připomínky k návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě do na adrese: Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, případně elektronicky na adrese nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne v jednacím sále ve 3. patře budovy, místnost č. 306.

2 II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace celkem Příjmy celkem Oddíl VÝDAJE Návrh rozpočtu na rok Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem Položka FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na rok Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Návrh rozpočtu na rok 2013 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

3 VII.1.1. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu příjmů JMK na rok 2013 Položka Název položky Částka v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Příjmy celkem

4 VII.1.2. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 Název paragrafu Částka v tis. Kč 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Podpora podnikání Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba

5 Název paragrafu Částka v tis. Kč 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Monitoring ochrany ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ústavy péče pro mládež Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní správa v oblasti krizového řízení Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Požární ochrana - dobrovolná část Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Zastupitelstva krajů v tom: Výdaje na činnost politických klubů ČSSD 416,4 - KSČM 296,7 - KDU - ČSL 262,5 - ODS 142,8 - TOP 09 + STAN 108, Činnost regionální správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem

6 IV. 1. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2013 Oddíl Název oddílu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem

7 VII.1.3. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu financování JMK na rok 2013 Položka Název položky Náplň položky Částka v tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí Rezervy na financování projektů EU Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí Dotace Regionální radě Jihovýchod Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí akce "Splátky úroků z úvěru" Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na financování výdajů dle pravidel pro hospodaření se zvláštním účtem 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku Investičního fondu JMK ke krytí výdajů na reprodukci majetku kraje 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" k financování vlastního podílu Jihomoravského kraje na projekty EIB 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Zapojení zůstatku úvěru od Evropské investiční banky na projekty zařazené do Investičního úvěrového programu JMK 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Přijetí úvěru od Evropské investiční banky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Splátka jistiny úvěru přijatého od Evropské investiční banky na financování projektů zařazených do Investičního úvěrového programu JMK Financování celkem

8 VII.2.1. Návrh závazných ukazatelů vůči právnickým osobám zřízeným JMK na rok 2013 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč A. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK - příspěvky na provoz Příspěvkové organizace v oblasti školství 1301 Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko, Ronovská Základní umělecká škola Blansko, Zámek Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko, Nám. 9. května Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko, Jedovnice Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko, Masarykovo nám Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko, Pod Strážnicí Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko, 17. listopadu Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko, Českobratrská 137/ Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou Základní škola speciální, Blansko, Žižkova Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní Dětský domov, Hodonín u Kunštátu Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Gymnázium Blansko, Seifertova Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova Masarykova střední škola Letovice, Tyršova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a Základní umělecká škola, Brno, Smetanova Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská Základní umělecká škola, Brno, Charbulova Základní umělecká škola PhDr.Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova Základní umělecká škola, Brno, Veveří Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída Základní umělecká škola, Brno, Slunná Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše Základní umělecká škola, Brno, Vranovská Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/ Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka Základní škola, Brno, Palackého Základní škola, Brno, Sekaninova Základní škola, Brno, Štolcova Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/ Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická Gymnázium, Brno, Elgartova Gymnázium, Brno, Křenová Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí

9 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč 2806 Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše Gymnázium, Brno, Vídeňská Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská Konzervatoř Brno, třída Kapitána Jaroše Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno, Husova Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/ Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Klášterského Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/ Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov, Zahradní Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov, Náměstí 13. prosince Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov, Komenského Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov, U Školy Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov, Na Schodech Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov, Dvořáčkova Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, Nádražní Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov, Školní Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov, Komenského náměstí Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov, Jungmannova Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno-venkov, Dlouhá Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová Dětský domov, Vranov, Žižkova Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká Základní škola, Pohořelice, Šumická Dětský domov, Tišnov, Purkyňova Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy Gymnázium, Židlochovice, Tyršova Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova Střední odborná škola Fortika, Lomnice u Tišnova, Tišnovská Integrovaná střední škola, Sokolnice Odborné učiliště, Cvrčovice Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova Střední škola a Základní škola Tišnov, nám. Míru Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav, Komenského Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav, Bří. Mrštíků Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav, Náměstí Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav, Hlavní Duhovka - středisko volného času Břeclav, Lidická Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav, Vrchlického Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova

10 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč 4332 Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova Základní škola, Mikulov, Školní Dětský domov, Mikulov, Nádražní Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odbroné učiliště, Mikulov, Komenského Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám Středisko služeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav, Hlavní Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín, Dolní Bojanovice Základní umělecká škola Hodonín, Horní Valy Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín, Preláta Horného Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín, Velká nad Veličkou Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, nám. Míru Středisko volného času Hodonín, nám. B. Martinů Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín, Husova Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín, Radějovská Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Hutník Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín, Sokolská Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace Dětský domov, Hodonín, Jarošova Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Legionářů Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, Kollárova Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej Střední škola Strážnice, J. Skácela Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, nám. Svobody Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/ Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického Základní umělecká škola Vyškov, Nádražní Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Vyškov, sídl. Osvobození Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Součkova Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov, Komenského náměstí Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, Jungmannova Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, Anenská Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo, Komenského náměstí Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Školní Základní umělecká škola Znojmo, Rooseveltova Dům dětí a mládeže Znojmo, Sokolská Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo, Kostelní Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Nám. T.G. Masaryka Základní škola, Hrádek Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká Dětský domov, Znojmo, Hakenova Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského náměstí Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Pontassievská Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní

11 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč 7861 Střední škola technická Znojmo, Uhelná Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova Středisko služeb školám Znojmo, Rudoleckého Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, Jana Palacha Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, Vyškov Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Předklášteří Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Veselí nad Moravou 957 Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9201 Habrovanský zámek, příspěvková organizace, Habrovany čp. 1, Rousínov Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, Zámecká 1, Černá Hora Domov Hvězda, příspěvková organizace, Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, Sokolnice Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, Sportovní 432, Zastávka u Brna Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace, Šikulova 1438, Předklášteří Domov důchodců Božice, příspěvková organizace, Božice 188, Božice Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, Hostim 1, Hostim Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace, Jevišovice 104, Jevišovice Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, Plaveč Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace, Skalice 1, Hostěradice S - centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 4037/11, Hodonín Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1095, Kyjov Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, Preláta Horného 515, Strážnice Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, tř. Bří Čapků 1, Hodonín SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 3, Blansko Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, Šebetov č. 1, Šebetov Paprsek, příspěvková organizace, K Čihadlu 679, Velké Opatovice Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 1-3, Vyškov Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/71, Střelice Srdce v domě, příspěvková organizace, Klentnice 81, Mikulov Zámek Břežany, příspěvková organizace, Břežany 1, Břežany Emin zámek, příspěvková organizace, Hrušovany nad Jevišovkou 275, Hrušovany nad Jevišovkou 9227 Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace, Tavíkovice 153, Tavíkovice Domov na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, Hodonín Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, Kyjov Zelený dům pohody, příspěvková organizace, P. Jilemnického 1, Hodonín Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9303 Jihomoravské dětské léčebny, p.o., Křetín 12, Křetín Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeže 1020/10, Znojmo Dětské centrum Kyjov, p.o., Strážovská 965, Kyjov LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o., Boženy Němcové 151, Otnice Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, Brno Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o, Pod Klášterem 17, Letovice Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů 9501 Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů celkem 5 488

12 ORG Název a sídlo právnické osoby Částka v tis. Kč Příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje xxxx Moravian Science Centre Brno 650 Příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje 650 Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem B. Návrh závazných ukazatelů vůči právnickým osobám zřízeným JMK - neinvestiční dotace na podporu činnosti Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., Kaloudova 30, Brno 6 250

13 VII.2.2. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok účelově určené příspěvky na provoz ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč Příspěvkové organizace v oblasti školství 2321 Lužánky - středisko volného času, Brno, Lidická 50 Firemní školka Konzervatoř, Brno, tř.kpt. Jaroše 45 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Fasáda objektů 2872 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Regionální informačně - vzdělávací centrum JMK Pražská 38b 2915 Středisko služeb školám a Zařízení pro další Zapojení příjmů z pronájmu majetku (nemovitost na 100 vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 ul. Česká 11, Brno) 2915 Středisko služeb školám a Zařízení pro další Provoz nemovitosti na České 11, Brno vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Hybešova Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1 Detašované pracoviště JMK 34 Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, Hodonín Nákup uměleckých sbírek Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 Expozice k životu a dílu Aloise Musila Vyškov 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Literární soutěž "Skrytá paměť Moravy" Předklášteří 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Památník písemnictví na Moravě Rajhrad - energie Předklášteří a mzdové náklady 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Löw-Beerova vila - mzdové náklady na strážné Předklášteří 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Löw-Beerova vila - provozní náklady po dobu Předklášteří rekonstrukce 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Vinařská expozice - energie a mzdové náklady Mikulov 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců Restaurování dvou barokních soch 150 8, Znojmo 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců Odlití plastiky "Hlava koně" 200 8, Znojmo 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců Minoritský klášter - střecha , Znojmo 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké Uchování a zálohování dat na pobočkách 100 nám. 9, Hodonín Masarykova muzea v Hodoníně 9108 Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Vybavení vstupní místnosti a pozorovatelny Veselí nad Moravou sedačkami a prodejním pultem 9108 Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Veselí nad Moravou Rozšíření zabezpečovacího systému 25 Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9201 Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp. 1, Generální oprava prádelenského mandlu 80 Rousínov 9202 Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, Černá Hora Nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací - 10 ks Domov pro seniory Strážnice, p.o., Preláta Horného Opravy obkladů, výtahu a vodovodního potrubí v , Strážnice kuchyni 9216 Domov pro seniory Bažantnice, p.o., tř. Bří Čapků Oprava elektroinstalace 400 1, Hodonín 9220 Sociální služby Šebetov, p.o., čp. 1, Nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací Šebetov 10 ks 9221 Paprsek, p.o., K Čihadlu Velké Opatovice Oprava kotelny 60

14 ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč 9222 Sociální služby Vyškov, p.o., Polní 1-3, Nákup polohovacích lůžek - 6 ks 150 Vyškov 9222 Sociální služby Vyškov, p.o., Polní 1-3, Nákup nočních stolků - 16 ks 80 Vyškov 9222 Sociální služby Vyškov, p.o., Polní 1-3, Nákup antidekubitních matrací - 3 ks 25 Vyškov 9223 Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 69/71, Střelice Opravy provozních prostor (koupelny, rozvod, podlahy) Emin Zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, Opravy v provozní části - masérně, sušárně, Hrušovany nad Jevišovkou sprchovém koutu, jídelně, rozvodu vody 9228 Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, Výměna oken a vstupních dveří 310 Hodonín 9228 Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, Výměna obkladů a dlažby ve stravovacím provozu 180 Hodonín 9225 Zámek Břežany, příspěvková organizace, Břežany 1, Břežany Účelově předplacené nájemné Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9314 Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Zajištění lékařské pohotovostní služby Vyškov 9317 Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, Zajištění lékařské pohotovostní služby Břeclav 9318 Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, Znojmo Zajištění lékařské pohotovostní služby Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 Zajištění lékařské pohotovostní služby Hodonín 9320 Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov Zajištění lékařské pohotovostní služby Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Úroky z úvěru Úhrada nákladů za služby 42 Správa hraničního přechodu Poštorná 264 Protihluková opatření Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem

15 VII.2.3. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok dotace na investice účelově určené na konkrétní akce ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč Příspěvkové organizace v oblasti školství 1811 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Rekonstrukce elektroinstalace budov D školy Střední škola, Boskovice, Hybešova Základní škola, Brno, Palackého 68 Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a sanace vlhkosti 2798 Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Rekonstrukce elektroinstalace 2807 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Revitalizace inženýrských sítí 2827 Střední průmyslová škola elektrotechnická a Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB informačních technologií Brno, Purkyňova 97 Zateplení a výměna oken 2841 Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého Rekonstrukce elektroinstalace / Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB /35 Modernizace otopného systému 2852 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Rekonstrukce stravovacího provozu Lipová Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Legionářů 1 Energeticky vědomá modernizace hl. budovy objektu (OPŽP) 5802 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 Revitalizace tělocvičny (OPŽP) Střední škola Strážnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Rekonstrukce instalací a soc. zázemí DM Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Revitalizace objektů MPV Kyjov (OPŽP) Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - škola (OPŽP) 5869 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - vila + dílna (OPŽP) 6862 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Zateplení budov, výměna oken a rekonstrukce Vyškov, Sochorova 15 kotelny Vyškov - Předměstí č.p. 552 (OPŽP) 7860 Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Zateplení budov SŠ DOS Krumlovská 25, Ivančice Krumlov, nám. Klášterní 127 (OPŽP) 7860 Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Zateplení budov SŠ DOS v Moravském Krumlově Krumlov, nám. Klášterní 127 (OPŽP) Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče 9103 Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, Vyškov Expozice k životu a dílu Aloise Musila Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Mikulov Rekonstrukce inženýrských sítí 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 Dokončení rekonstrukce a rozšíření EZS Mikulov 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 Systém generálního klíče Mikulov Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9201 Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Rousínov Chráněné bydlení Vyškov 9202 Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, Rekonstrukce kotelny na hlavní budově Černá Hora 9203 Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Bohdalice Zateplení 9203 Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, Opěrná zeď DD Bučovice Bohdalice 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Bezbariérová plošina CPM Sokolnice 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Sokolnice Bezbariérová plošina k výtahu na nádvoří 313

16 ORG Název a sídlo organizace Název akce Částka v tis. Kč 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Profesionální pračka Sokolnice 9208 Domov důchodců Božice, p.o., Božice 188, Vybudování márnice 350 Božice 9209 Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Hostim Rekonstrukce objektu 9209 Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, Výměna a instalace telefonní ústředny 140 Hostim 9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Plaveč kanalizace 9214 Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o., Strážovská 1095, Kyjov Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Přístavba Domov pro seniory Strážnice, p.o., Preláta Horného Rekonstrukce koupelny , Strážnice 9216 Domov pro seniory Bažantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, Změna užívání stavby - požární opatření Hodonín 9220 Sociální služby Šebetov, p.o., čp. 1, Šebetov Pořízení 2 ks pračky Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, Velké Rekonstrukce vzduchotechniky Opatovice 9225 Zámek Břežany, p.o., Břežany 1, Břežany Vybudování jímky - Bítov Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, Pořízení mycího stroje na nádobí a skla 114 Hodonín 9229 Domov Horizont, p.o., Strážovská 1096, Kyjov Rekonstrukce komunikací v areálu Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeže 1020/10, Znojmo 9311 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, Brno 9311 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, Brno Náhrada stávajícího zdroje tepla a TUV včetně regulace Pořízení 17 ks sanitních vozidel RLP Výstavba nového objektu Brno - Černovice Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Vyškov 9317 Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, Břeclav 9317 Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, Břeclav 9318 Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, Znojmo Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Vybavení iktového centra Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Vybavení iktového centra Rekonstrukce stravovacího provozu 550 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, Znojmo Rekonstrukce a dostavba, dílčí práce - přebudování prádelny na výjezdové stanoviště ZZS JMK 9320 Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Rekonstrukce pavilonu interny Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Jistina úvěru SÚS JMK p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Projektová příprava p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Výkup pozemků pod silnicemi p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Investice mimo ROP 100 p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Rekonstrukce mostů p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 9401 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Dotace na investice příspěvkovým organizacím celkem

17 VII.3. Návrh závazných ukazatelů, jimiž se mají povinně řídit příjemci dotací z rozpočtu JMK v roce 2013 Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem, ve stanoveném období a výhradně k účelu, pro který byla schválena. Příjemce je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením hrazeno z dotace JMK ve výši...kč. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem (z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů) kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem akce/činnosti/projektu. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli ve stanoveném termínu kompletní závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. Nejpozději k tomuto termínu je rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.

18 VIII.1. Návrh dotací obcím a ostatním právnickým osobám z rozpočtu JMK na rok 2013 ORJ Název příjemce Právní forma Účel 5 Povodí Moravy, s. p. státní podnik Projekt "Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji" 5 Regionální rada regionu regionální rada regionu soudržnosti Dotace na zajištění nezbytné částky soudržnosti Jihovýchod veřejných zdrojů u projektů vybraných k podpoře v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod Částka v tis. Kč Jihomoravský krajský fotbalový svaz 7 Klub Domino, Dětská tisková agentura 7 Statutární město Brno - městská část Kohoutovice 7 Tělovýchovná jednota Sokol Jehnice 13 Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace občanské sdružení Jihomoravská branka občanské sdružení Zabezpečení 20. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR "Zlatý Ámos 2013" 25 obec Přístavba nemovitosti na ulici Stamicova občanské sdružení příspěvková organizace obce Dotace na pořádání mezinárodního mistrovství ČR v badmintonu IX. ročník Divadla v pohybu (honoráře umělců) Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace příspěvková organizace obce BETLÉM 2013:Jihomoravský kraj (honoráře a doprava) Český filharmonický sbor Brno, obecně prospěšná společnost Podpora činnosti Českého filharmonického o.p.s. sboru Brno 13 Filharmonie Brno, příspěvková příspěvková organizace obce Mezinárodní hudební festival Špilberk 200 organizace 13 Filharmonie Brno, příspěvková příspěvková organizace obce Projekt Mozartovy děti 750 organizace 13 Filharmonie Brno, příspěvková organizace příspěvková organizace obce Pořádání vybraných koncertů Janáčkova akademie múzických vysoká škola Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka 350 umění v Brně 13 Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o. společnost s ručením omezeným Mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI Městské divadlo Brno, příspěvková organizace obce Inscenace Cyril a Metoděj (náklady na příspěvková organizace výrobu dekorací včetně animace a projekce a honoráře) 13 Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. obecně prospěšná společnost Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae Moravská zemská knihovna v Brně příspěvková organizace státu Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce Muzeum Blansko příspěvková organizace obce Podpora činnosti Muzea Blansko (nákup sbírek, pořádání koncertů, provozní náklady, elektrická energie, vodné, služby a výkony spojů) 13 Muzeum Boskovicka příspěvková organizace obce Podpora činnosti Muzea Boskovicka (energie, materiál, služby, pojistné, mzdové a ostatní osobní náklady) 13 Nadační fond Sv. Hypolita nadační fond Dokončení muzejní expozice a její slavnostní otevření u příležitosti výročí příchodu cyrilometodějské misie na Moravu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 13 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace příspěvková organizace obce příspěvková organizace obce Činoherní festival TRIALOG 2013 (honoráře umělců) Podpora vybraných projektů - Podpora dostupnosti NDB v JMK a Nebojte se divadla Národní divadlo Brno, příspěvková organizace obce Projekt Taneční most/tanzbrücke 200 příspěvková organizace 13 Sdružení Q občanské sdružení Podpora činnosti Sdružení Q Turistické informační centrum příspěvková organizace obce Divadelní svět Brno 2013 (umělecké města Brna, příspěvková organizace honoráře na zahraniční představení) 13 TWENTYFOURSEVEN společnost s ručením omezeným Festival JAZZFESTBRNO (honoráře) 900 Promotions, s.r.o. 13 Znojemský hudební festival občanské sdružení Hudební festival Znojmo 2013 (honoráře 350 umělců na operní projekt) 14 Asociace krajů ČR zájmové sdružení právnických osob Členský příspěvek CEJIZA, s.r.o. společnost s ručením omezeným Provozní náklady - nájem prostor, úhrada energii, právní a konzultační služby, odborné poradenství, osobní náklady 14 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace příspěvková organizace obce Příspěvek na provoz 1 000

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené poř.č. IČ Název právnické osoby* Příspěvkové 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 2 00380521

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem poř.č. Příspěvkové organizace 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace

Více

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

Příloha závěrkového listu č. 1 Soupis ných míst Poř. číslo JM - označení Faktický atel IČ faktického atele Adresa ného místa EIC Číslo ného místa Celkový za období termínu dodávky [MWh] Typ měření Napojení

Více

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Eviden~ní~Islo: 606964 Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby

Více

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2015 a Dodatku č.

Více

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C.

le: 28353242 MUDr. Bořkem Semrádem. jednatelem Zaps<Ínav obchodním rejstříku vedeném Krajsk)'lll soudem v I3rně, oddíl C. Dodatek Č. I k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravsk)' kraj a príspčvkové zřizované Jihomoravsk)'m kr~em (dále také jen,.smlouva'") llz:wrcné mezi uvedcn~'rni

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Rada Jihomoravského kraje na své 42. schůzi konané dne 24. 11. 2017 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 Rada Jihomoravského kraje na své 141. schůzi konané dne 29. 11. 2011 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012. Na úřední desce Jihomoravského

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč)

Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Str. č.1 Požadavky na výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace v oblasti školství Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 960 5 999 6 107 6 089 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150 3 150

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 962 5 960 5 999 6 107 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 7 479 6 172 6 636 6 177 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií

Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií Smlouva o poskytování služeb odborného konzultanta v oblasti dodávek energií uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. Objednatel CEJIZA, s.r.o. se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 60200

Více

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem.

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm krajem. r(::'h~e.>,za " ~1--:~tA!r(rol:nQ~zr:'a~,~ '-U ~IC;23353242. ( f'-[' Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomora\'skj' kraj a pnspě,'ko\'é organizace zřizovanc Jihomoravskj'm

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 911,481 911,481 959,468 105.3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131,623 131,623 93,217

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2011 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků 1 022 282 1112

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Rozpočet 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 799 4 986 4 214 5 359 4 557 1031 Pěstební činnost 1 722 1 695 1 593 1 805 1

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - s požadavkem na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále také

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP pro území Jihomoravského kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu:

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017 strana: 1 / 4

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017 strana: 1 / 4 strana: 1 / 4 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016 Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 463 185,23 5 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činn

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:

uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO: Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomuníkačních služeb pro Jíhomoravský kraj a příspěvkové organízace zřízované Jíhomoravským krajem, případně pro další právnícké osoby zřízované Jíhomoravským

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 Příjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Třída 1 - Daňové příjmy podseskupení položek 111 Daně z příjmů fyzických osob 12.048.000,00 podseskupení položek

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

ZK xx, Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016

ZK xx, Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 ZK-07-2015-14, ZK-07-2015-xx, př.př. 1 1 počet stran: 16 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 Rozpočet kraje 2016 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE..... 3 B ZDROJE ROZPOČTU...... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU...

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více