Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy"

Transkript

1 Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Michal Kubát Výzkum Komunistické strany Čech a Moravy trpí v české politické vědě jistou ambivalencí. Na jedné straně se jedná o politickou stranu, která je předmětem relativně častých diskusí, 1 na straně druhé panuje jakási bezradnost v definování této strany, resp. neexistuje v této věci v českém politologickém prostředí shoda. Někteří autoři se kloní k názoru, že je to antisystémová strana, ovšem bez bližšího vysvětlení či zdůvodnění (Fiala, Hloušek 2003: 47-48; Mrklas 2004: 113; Pšeja 2005: 145; Vodička, Cabada 2003: 226). Jindy je její antisystémovost chápána spíše ve smyslu izolovanosti v stranickém systému (Cabada, Šanc 2005: 169; Fiala et al. 1999: 277). Relativně častá jsou různá pojmenování typu ortodoxně komunistická (Hloušek 2005: 447), zakonzervovaná (Mareš 2002: 129), sentimentální (Balut, Cabada 2000: 66, 74) strana apod., která sice do jisté míry odráží stav věcí, ale nejsou analýzou strany. Jiní autoři se jakémukoliv definování KSČM vyhýbají a spíše se věnují deskripci jejího vývoje, programu, volebních výsledků atd. (Bastl, Gonda 2003: ), maximálně se omezí na zařazení strany na okraj stranického spektra, čili ji definují jako extrémní levici (Fiala, Mareš, Pšeja 1998: 283, 288). Podobných příkladů je mnoho. Mám za to, že Komunistická strana Čech a Moravy je v české politické vědě velmi dobře, někdy až do detailů popsána, avšak její analýza ve smyslu určení její podstaty není zcela dostatečná. Úkolem tohoto krátkého příspěvku samozřejmě není vyřešení problému definování KSČM. Jedná se o dílčí krátké zamyšlení nad jednou z možností 2 definovatelnosti KSČM, a to ve vztahu k teorii antisystémovosti. 1 Tyto diskuse by ovšem mohly být častější, a to především ve srovnání s debatami a výzkumem pravicového extremismu a radikalismu. Viz například tento náš kongres: radikální pravici jsou věnovány tři panely, levici pouze jeden. Před třemi lety v Praze-Suchdole byl tento nepoměr obdobný (Srov. Dvořáková, Heroutová (eds.) 2003: 3-6, 8-18). 2 To je pochopitelně jen jeden z přístupů a KSČM můžeme definovat prostřednictvím dalších faktorů, jako například zařazování do štěpení (cleavages) (srov. Hloušek, Kopeček 2004: ), nebo terminologicky ve vztahu k jejímu vývoji (srov. Hloušek, Kopeček 2002: 10-39) či vzhledem k její velikosti (srov. Cabada 2003: ). Možností je mnoho. 548

2 HP 22 Radikální levice v Evropě vybrané problémy Teorie antisystémové strany Pojem antisystémová strana zavedl do politologického diskursu Giovanni Sartori (2005: ) jakožto součást své klasifikace soutěživých stranických systémů obsažené v knize Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu (Sartori 2005: ). Sartoriho práce věnovaná stranickým systémům je považována za jednu ze tří hlavních oblastí jeho vědeckého díla, přičemž zmíněná klasifikace stranických systémů tam zaujímá stěžejní místo (Pasquino 2005: 36-38). Samotný Sartoriho příspěvek do studia stranických systému pak patří k jeho nejuznávanějším pracím (Novák 1997: 257). Pojem antisystémová strana je jedním z klíčových pojmů této Sartoriho práce, protože bez něj by nemohla existovat definice polarizovaného pluralismu, tedy jednoho ze základních kamenů již zmíněné klíčové klasifikace stranických systémů založené hlavně na polarizaci (ideologické vzdálenosti). Vzhledem ke skutečnosti, že antisystémová strana je ideologickou opozicí, pak je jedním z hlavních znaků polarizace (ideologické vzdálenosti) a ne náhodou ji Sartori (2005: 136) staví na první místo ve výčtu charakteristických znaků polarizovaného pluralismu. Sartori rozlišuje mezi širší a užší definicí antisystémové strany. Bez ohledu na to ale mají antisystémové strany jedno společné: delegitimizační vliv. Znamená to, že všechny antisystémové strany zpochybňují legitimitu režimu, vůči němuž stojí v opozici, a podkopávají jeho podpůrné základy. Přísně vzato, cílem antisystémové opozice není změna vlády, ale změna celého politického systému, a to prostřednictvím cizí ideologie, kterou vyznává. Důležitý je Sartoriho předpoklad, že nejsou podstatné taktiky antisystémových stran. Znamená to, že antisystémová strana nemusí být stranou revoluční (nebo extremistickou nebo extrémní) a může operovat jak uvnitř, tak i vně systému (Sartori 2005: , 2001: 79-80). Je antisystémovost vhodným pojmem? Bez ohledu na důležitost a popularitu Sartoriho klasifikace stranických systémů a především teorie polarizovaného pluralismu mnoho autorů zmiňuje problémy zejména při její aplikaci (Fiala, Strmiska 1998: ), přičemž právě pojem antisystémová strana podle mnohých není nejlepší cestou jak definovat politické strany (Smith 1987: 59). Nemyslím si to. Proč má být pojem antisystémová strana problematický? Velmi často se lze setkat s jakousi apriorní kritikou pojmu, která je buď sportem, nebo kritikou nikoliv Sartoriho definice, ale jejích deformovaných interpretací. Jak jinak nazvat například Kerenovo (2000: 108) konstatování, že dávání na jednu hromadu fašistické, populistické a radikální strany indikuje, že antisystémová ka- 549

3 Michal Kubát tegorie, jakkoliv nazývaná, je příliš široká, a proto usiluje o její upřesnění? Michael Keren evidentně nepolemizuje se Sartorim, nýbrž s jakousi zevšeobecnělou představou o tom, co je to antisystémovost, resp. s jeho jakousi obecnou aplikací. Opravdu je pojem antisystémovost tak široký či nejasný? Záleží, k čemu jej vztáhneme. Český politolog Maxmilián Strmiska (1998: 37) tvrdí, že neurčitost hranic mezi (pro)systémovým a antisystémovým politickým jednáním má svůj hlubší aspekt, který souvisí se samou podstatou moderní pluralitní demokracie. Znamená to, že je těžké určit, kdo se chová antisystémově, když nemáme (a nemůžeme mít) definitivní odpověď na otázku, co je to prosystémovost: kdo má vládnout či jaká vláda je legitimní. Tento postřeh je velmi důležitý a má racionální jádro, ale zdá se, že posouvá diskusi někam jinam, než jak Sartori ve své práci zamýšlel. Jeho práce o politických stranách není spisem z oblasti politické filosofie, nýbrž spisem analyzujícím politické strany a stranické systémy. V tomto smyslu je jeho pojem relativně úzce a precizně vymezený. Konkrétní strana podkopává konkrétní politický režim, v němž existuje a vůči němuž stojí v opozici. Používá k tomu konkrétní ideologii, která je v rámci tohoto konkrétního politického režimu cizí. Konkrétní politická strana usiluje nikoliv o změnu konkrétní vlády, ale konkrétního politického režimu. Vše je skutečně velmi konkrétní, související s praktickou politikou, a ne s teorií demokracie. 3 Navíc Sartori přímo neříká, že antisystémová strana musí být vždy stranou, která je v opozici k demokracii. Ona je v opozici k existujícímu politickému režimu. Přestože je velmi pravděpodobné, že polarizovaný pluralismus bude existovat v demokratickém politickém systému, protože to je soutěživý typ stranického systému a politickou soutěž budeme spíše hledat v demokracii než někde jinde, nemusí tomu být vždy. Známe různé nekonsolidované demokracie, liberalizující se nedemokratické režimy či hybridní režimy, v nichž koexistují vedle několika demokratických institucí nedemokratické instituce nekontrolované demokratickým státem (Novák 1998: 115). Strana, která vyznává antipostoj (Sartori 2005: 137) proti takovému režimu je antisystémová, avšak nikoliv antidemokratická. S tím souvisí další kritika pojmu antisystémovost, a to jeho údajná normativnost, která je v souladu s tradicemi empiricko-analytické politické vědy považována za nevhodnou, či dokonce ohrožující měřítka vědeckosti (Strmiska 1998: 33). S problematičností normativnosti v politické vědě lze souhlasit, je však správné vztahovat ji k Sartoriho pojmu antisystémová strana? Domnívám se, že tento pojem je vysoce empirický a s normativností má málo společného. 3 Teorií demokracie se zabývá ve stejnojmenném monumentálním spisu, kde ovšem o antisystémové straně vůbec nemluví (Sartori 1995). 550

4 HP 22 Radikální levice v Evropě vybrané problémy Budeme-li jej chápat v původním Sartoriho významu jakožto označení konkrétní politické strany působící v daném politickém prostředí (viz předchozí odstavec), pak lze její antisystémovost doložit zcela konkrétními empirickými znaky. Antisystémová strana uskutečňuje svojí politiku prostřednictvím kroků a činů, které můžeme vidět (slyšet), zaznamenat a popsat. 4 Níže rozebíraná KSČM je toho dobrým příkladem. Poslední kritika pojmu antisystémová strana, kterou zmíním, je založena na jejím ztotožňování s extremismem, a to začasto ve spojitosti s násilnými metodami vedení politického zápasu včetně terorismu (Strmiska 1998: 35-36). Z toho by vyplývalo, že antisystémová strana je vesměs pouze taková, která používá násilí jako nástroj své politiky. Antisystémová strana skutečně taková může být, což Sartori implicitně připouští, když v souvislosti s antisystémovostí hovoří o revoluční (Sartori 2005: 138) nebo extremistické (Sartori 2001: 79-80) straně, avšak omezení antisystémovosti na tuto věc je nepřípustným zúžením tohoto pojmu, což zásadně limituje možnost jeho aplikace. To se obzvláště týká soudobých demokratických politických systémů, ve kterých by extremistické (násilné) jednání strany bylo právně postihováno a taková strana by v něm vlastně nemohla existovat. Znamenalo by to, že relevantní antisystémové strany v praxi vlastně téměř neexistují. Jak uvádí Sartori (2005: ), negace zahrnuje, nebo může zahrnovat, široké rozpětí nejrůznějších postojů od odcizení a celkové odmítání až po protest. Kromě toho upozorňuje na nutnost rozlišování mezi antisystémovou a revoluční stranou. Pokud je strana opravdu oddána revolučním přípravám a činnostem, pak by měla být nazývána revoluční stranou. Taková strana je jistě antisystémovou, obráceně to však neplatí (Sartori 2005: 138). Pravděpodobnost násilí je v revoluci neobyčejně vysoká, a proto u revoluční strany můžeme násilí předpokládat, u strany antisystémové nikoliv, resp. určitě ne automaticky. Zkrátka, ve všech výše uvedených případech je, zdá se, problémem odpoutání se od Sartoriho a posouvání tohoto původně v podstatě jednoduchého pojmu do jiných rovin a oblastí, nebo reagování na jeho již posunutý význam. Asi bude lepší navrátit se k původní Sartoriho koncepci, která je jasná, srozumitelná a velmi dobře aplikovatelná. 4 Například prostřednictvím obsahové analýzy denního tisku a v něm obsažených verbálních projevech, jak sám Sartori (2005: 423) uvádí. 551

5 Michal Kubát Je KSČM antisystémovou stranou? Dobrá aplikovatelnost původní Sartoriho koncepce antisystémové strany je velmi dobře viditelná právě v případě Komunistické strany Čech a Moravy. Přestože s tím ne všichni autoři souhlasí, 5 domnívám se, že tomu tak skutečně je. Musíme se však skutečně držet jejího původního nedeformovaného a nerozšiřovaného významu. Hlavním definičním znakem antisystémové strany je to, že podkopává legitimitu režimu, k němuž stojí v opozici (Sartori 2005: 137). Zdá se mi, že tady nemůže být v případě KSČM žádná pochybnost. Tato strana se totiž hlásí k leninské myšlence, že buržoazní demokracie ve skutečnosti demokracií není, naopak skutečnou, opravdovou demokracií je diktatura proletariátu. Jestliže tedy tvrdím, že něco není tím, co samo o sobě tvrdí, že je, že se za to pouze vydává, pak zpochybňuji podstatu existence této věci. Tuto ideu lze v různých formách najít v řadě dokumentů strany či prohlášení jejích lídrů (Drda, Dudek 2006). Nemělo by nás přitom zmást, že se komunisté často deklaratorně hlásí k existující, tedy buržoazní, demokracii. V případě KSČM totiž musíme rozlišovat mezi oficiálními deklaracemi určenými široké veřejnosti a vnitrostranickými tiskovinami či prohlášeními vyhrazenými pouze stranickým uším. 6 Ovšem i při pozorném čtení oficiálních programových dokumentů lze mezi řádky jasně vycítit antisystémové postoje tohoto typu (Kubát 2003: ). S tím souvisí další definiční znak Sartoriho antisystémovosti platný pro KSČM, a to snaha změnit nikoliv vládu, nýbrž samotný systém vlády (Sartori 2005: 137). Tento faktor lze snadno prokázat stejně jako v případě předchozího bodu. Zde je třeba upozornit na jinou věc, kterou je způsob dosažení tohoto cíle. Mnoho mj. politiků (nejen z řad KSČM) totiž tvrdí, že komunistická strana tím, že je součástí právního řádu (registrace Ministerstvem vnitra; má tedy demokratické stanovy) a politického systému (účast ve volbách, přítomnost v parlamentu, zastupitelstvech) ČR, tj. působí demokraticky, patří mezi normální strany jako ostatní. K tomu Sartori (2005: ) poznamenává, že 1) nejsou tolik podstatné taktiky antisystémových stran (viz mj. rozlišení mezi revoluční a antisystémovou stranou) a 2) neexistuje rovnítko 5 Proti je například Michel Perottino (2002: 188), který tvrdí, že by to mohlo vést k nedorozuměním a zjednodušování, a proto při analýze KSČM raději používá více precizní teorii tribunské funkce Georgese Lavaua. 6 Tato skutečnost je pro strany tohoto typu příznačná všeobecně (Schedler 1996: 304). V případě KSČM lze tento faktor doplnit o její personální a institucionální vazby na různé přidružené a spřátelené organizace, které jsou vzhledem ke svému nesmiřitelnému postoji k demokracii ještě radikálnější než sama KSČM (například Komunistický svaz mládeže, různá komunistická média a nakladatelství; srov. Kubát 2003: 95-96), která si takto vypjatý radikalismus nemůže z právních a politických důvodů dovolit. 552

6 HP 22 Radikální levice v Evropě vybrané problémy mezi antisystémovým a vně-systémovým : skutečnost, že významné západní komunistické strany hrají svoji hru uvnitř systému a podle většiny jeho pravidel, nemění zkoumání, zda usilují o delegitimizační účinek a zda ho dosahují či nikoliv (Sartori 2005: 138). Z tohoto citátu plyne další důležitý poznatek: nemůžeme antisystémovost odvozovat od pravděpodobnosti naplnění cíle takové strany. To, že antisystémová strana pravděpodobně není z různých důvodů schopna změnit systém vlády (Únor 1948 se z mnoha různých vnitropolitických a mezinárodněpolitických důvodů těžko může opakovat), neznamená to, že se stává normální stranou jako ostatní (opět častý argument na české politické a publicistické scéně), a že tedy přestává být stranou antisystémovou. Strana podle Sartoriho zůstává antisystémovou, i když je její cíl v podstatě nedosažitelný. To ale neznamená, že taková strana přestává být nebezpečná. Za prvé, nikdy si nemůžeme být absolutně jisti, že nenastanou příhodné podmínky a možnost uskutečnění cíle se nestane reálná. Za druhé, antisystémová strana ve stranickém systému prostě překáží (viz charakteristika polarizovaného pluralismu). Konkrétně v českém případě KSČM omezuje možnosti vytváření většin a znesnadňuje alternaci moci. Kromě toho tím, že předkládá falešný obraz moderních dějin, deformuje historické povědomí společnosti, šíří do společnosti totalitní ideologii atd. Dalším Sartoriho definičním znakem antisystémovosti je to, že reprezentuje cizí ideologii v rámci politického systému, ve kterém se pohybuje. Myslím, že v tomto bodě opět nemůže být stín pochybnosti o antisystémové orientaci KSČM. Nejen svým názvem, ale i programovým aj. obsahem se evidentně, a tentokrát již neskrývaně, hlásí k ideologii, která je vůči existujícímu politickému systému bytostně cizí. Vnitrostranické spory, o kterých se v poslední době často mluví (dogmatici vs. reformátoři; srov. Mareš 2005: ) na tom nic nemění, protože zatím nemají žádný reálný dopad na charakter strany. 7 Sartori navíc, jak upozorňuje M. Novák (2001: 213), zohledňuje možnou dynamiku antisystémové strany v obou směrech větší umírněnosti i radikalizace. Znamená to, že ani eventuální vítězství reformátorů ještě nemusí automaticky znamenat proměnu strany v prosystémovou. 7 Jakousi nepřímou součástí tohoto faktoru může být v případě KSČM její otevřeně vřelý vztah k minulému politickému systému (Balík 2005: ), který reprezentovala a který rovněž byl založen na ideologii zcela cizí vůči současnosti. 553

7 Michal Kubát Závěr Je zřejmé, že Sartoriho pojem antisystémová strana a Komunistická strana Čech a Moravy spolu velmi dobře ladí. Giovanni Sartori tento pojem samozřejmě vytvořil dávno před vznikem KSČM, a proto jej nelze osočit, že pouze obecnými slovy popsal existující exemplář. Naopak, příklad KSČM velmi dobře ukazuje, že Sartoriho pojem je nadčasový a v praxi velmi dobře aplikovatelný. Je to pojem nikoliv normativní, ale empirický. Všechny hlavní definiční znaky tohoto pojmu jsou na příkladu KSČM empiricky prokazatelné. V žádném případě to není normativní kritika této strany či politické vymezování se vůči ní. Vše lze doložit. Výše uvedené má ale jednu podmínku. Musíme pracovat s původním významem Sartoriho pojmu antisystémová strana, a ne s jeho pozdějšími modifikacemi, interpretacemi, aplikacemi apod. Ty totiž tento pojem posouvají do jiných, Sartorim nezamýšlených rovin a deformují jej. Potom je samozřejmě obtížné s ním pracovat a jeho kritici získávají široké pole pro uplatňování svého oprávněného skepticismu. V tomto případě je však obtížné zbavit se dojmu, že tito autoři nekritizují Sartoriho a jeho koncepci, ale někoho a něco jiného. Rozmělňování pojmu nejenže nikam nevede a je zbytečné, ale jde navíc proti duchu sartoriovské tradice politické vědy, která spočívá naopak v rozvíjení teorie (Pasquino 2005: 34) provázené terminologickou precizností, a tedy k pojmovému upřesňování kategorií politické vědy (Novák 2001: 212). Sám Sartori by jakýkoliv svůj pojem jistě nemodifikoval na základě rozšiřování jeho významu, nýbrž naopak na základě jeho zpřesňování. Literatura Balík, S. (2005). Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitudes towards own History. In: L. Kopeček (ed.). Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. Brno: CDK, pp Bastl, M., Gonda, R. (2003). KSČM a volby In: L. Linek et al. (eds.). Volby do Poslanecké sněmovny Praha: Sociologický ústav AV ČR, s Balut, A., Cabada, L. (2000). Postkomunistické strany v České republice a Slovinsku. Politologická revue, č. 1, s Cabada, L. (2003). Malé politické strany problém českého stranického systému? In: V. Dvořáková, A. Heroutová (eds.). II. Kongres českých politologů. Praha-Suchdol, Praha: ČSPV, s Cabada, L., Šanc, D. (2005). Český stranický systém ve 20. století. Plzeň: Aleš Čeněk. Drda, A., Dudek, P. (2006). Kdo ve stínu čeká na moc. Čeští komunisté po listopadu Praha Litomyšl: Paseka. Dvořáková, V., Heroutová, A. (eds.) (2003). II. Kongres českých politologů. Praha-Suchdol, Praha: ČSPV. 554

8 HP 22 Radikální levice v Evropě vybrané problémy Fiala, P. et al. (1999). Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice. Brno: MPÚ MU. Fiala, P., Hloušek, V. (2003). Stranický systém České republiky. In: P. Fiala, R. Herbut a kol. Středoevropské systémy politických stran. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Brno: MPÚ MU, s Fiala, P., Mareš, M., Pšeja, P. (1998). Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu In: J. Večerník (ed.). Zpráva o vývoji české společnosti Praha: Academia, s Fiala, P., Strmiska, M. (1998). Teorie politických stran. Brno: Barrister&Principal. Hloušek, V. (2005). Česko. In: M. Strmiska et al. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, s Hloušek, V., Kopeček, L. (2002). Nástupnické komunistické strany a jejich typologizace. In: V. Hloušek, L. Kopeček. (eds.) Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Brno: MPÚ MU, s Hloušek, V., Kopeček, L. (2004). Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. Brno: MPÚ. Keren, M. (2000). Political Perfectionism and the Anti-system Party. Party Politics, Vol. 6, No. 1, pp Kubát, M. (2003). Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě. Praha: Dokořán. Mareš, M. (2002). Česká republika. In: P. Fiala, J. Holzer, M. Strmiska a kol. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: MPÚ MU, s Mareš, M. (2005). Reformists versus Dogmatists. The Analysis of the Internal Party Conflict inside the KSČM. In: L. Kopeček (ed.). Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. Brno: CDK, pp Mrklas, L. (2004). Česká republika. In: M. Kubát (ed.). Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, s Novák, M. (1997). Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: SLON. Novák, M. (1998). Recenze knihy Juana J. Linze a Alfreda Stepana Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore-London, In: Politologická revue, č. 1, s Novák, M. (2001). Doslov. In: G. Sartori. Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: SLON, s Pasquino, G. (2005). The Political Science of Giovanni Sartori. European Political Science, European Consortium for Political Research, No. 4, pp Pšeja, P. (2005). Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj Brno: CDK. Sartori, G. (1995). Teoria demokracji. Warszawa: PWN. Sartori, G. (2001). Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: SLON. Sartori, G. (2005). Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno: CDK. 555

9 Michal Kubát Schedler, A. (1996). Anti-Political-Establishment Parties. Party Politics, Vol 2, No. 3, pp Smith, G. (1987). Party and Protest: The Two Faces of Opposition in Western Europe. In: E. Kolinsky (ed.) Opposition in Western Europe. London: Croom Helm, pp Strmiska, M. (1998). Demokracie, extremismus, antisystémová orientace. In: P. Fiala (ed.) Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: MU, s Vodička, K., Cabada, L. (2003). Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál. Summary Theory of Anti-System Party and the Communist Party of Bohemia and Moravia Text deals with the problem of an application of concept of the anti-system party on the case of the Communist Party of Bohemia and Moravia. First of all we analyze the theory of anti-system party. The ground of this analysis is the return to the original Sartori s meaning of this conception. It is not universal normative theory from the field of political philosophy but empirical concept from the field of theory of parties and party systems. That is why it is very well applicationable term on the political practice. The case of the Communist Party of Bohemia and Moravia is one of the best examples showing the excellence of Sartori s theory. According to this theory it is no doubt that the Communist Party of Bohemia and Moravia is anti-system party in all characteristics of this conception. 556

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Tématické bloky: 1. Politická komparace a její místo v politické vědě, cíle, metody 2. Politické systémy, druhy demokracie 3.

Více

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné Základy Politologie Cílem je získat znalosti z oboru politologie, týkající se základních pojmů a klíčových oblastí veřejného a politického života. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Kurz

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č.

Seznam příloh: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. Seznam příloh: Příloha č. 1: Struktura a aktéři intermediárního systému Příloha č. 2: Typologie základních intermediárních aktérů Příloha č. 3: Výsledky voleb do polského Sejmu v letech 1989-1993 Příloha

Více

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad, PhD. Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Rozsah výuky: 2/1 Počet kreditů:

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

Příklady evropských politických. systémů

Příklady evropských politických. systémů EPS III Příklady evropských politických Klasické demokracie Francie Velká Británie Itálie SRN Přechody k demokracii Španělsko Nové demokracie Polsko Slovensko Česká republika systémů Literatura a zdroje

Více

Základy politologie 2

Základy politologie 2 Základy politologie 2 1. Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a fungováním jednotlivých prvků politického systému a politického procesu. Osvojení si pojmového aparátu a znalost zákonitostí politického

Více

Forma výuky předmětu: přednáška 2/0. Stručná anotace předmětu

Forma výuky předmětu: přednáška 2/0. Stručná anotace předmětu Název předmětu: Forma studia: Typ předmětu: Zařazení předmětu do studijního plánu: Český politický systém DENNÍ 2MVES povinný 2. ročník, 3. semestr Forma výuky předmětu: přednáška 2/0 Způsob ukončení předmětu:

Více

Další řešitelé: Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. FSS MU, katedra MVES Tel: Fax:

Další řešitelé: Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. FSS MU, katedra MVES Tel: Fax: Číslo projektu Název 1J 002/04-DP1 Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR Doba řešení 1.7. 2004 30.6. 2009 Řešitel (spoluřešitelé) Řešitel: Prof. PhDr. Petr

Více

Poloprezidentské režimy

Poloprezidentské režimy Poloprezidentské režimy Obsah kapitoly 1. Vymezení pojmu 2. Znaky poloprezidentských režimů 3. Duvergerova teorie 4. Duvergerova kritika 5. Pojem kohabitace 6. Duvergerova transformační mřížka - úkol Studijní

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Základní charakteristiky polit. stran:

Základní charakteristiky polit. stran: Základní charakteristiky polit. stran: a) Dobrovolné, trvalé, otevřené útvary s formálním a exkluzivním členstvím, přičemž členové sdílejí společné principy či zájmy. b) Usilují o politickou moc (buď pro

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

Evropské politické systémy II

Evropské politické systémy II Evropské politické systémy II Struktura Modely demokracie Komparace ústavních a politických institucí Literatura a zdroje Dvořáková V. a kol.: Komparace politických systémů I., 4. vydání, Praha 2005 Dvořáková,

Více

Volební inženýrství v praxi

Volební inženýrství v praxi Volební inženýrství v praxi Struktura tématického bloku Význam volebních systémů Duvergerovy zákony Účinky volebních systémů - diskuse Praktické příklady Výběr volebního systému Charakter společnosti Struktura

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Polis= městský stát, logos= věda -> starost o věci veřejné Název politologie se používá především v Evropě V USA politické vědy (political science)

Polis= městský stát, logos= věda -> starost o věci veřejné Název politologie se používá především v Evropě V USA politické vědy (political science) Otázka: Politologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel 1. Název, vznik, předmět, rozdělení VZNIK: Má svůj původ ve starověkém Řecku (součástí filozofie) Jako samostatná věda konec 19. stol.

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci

Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci Vážené studentky, vážení studenti, na stránkách KAP v sekci

Více

Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v akademickém roce 2015/2016 vypracovávat svojí bakalářskou práci

Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v akademickém roce 2015/2016 vypracovávat svojí bakalářskou práci Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v akademickém roce 2015/2016 vypracovávat svojí bakalářskou práci Vážené studentky, vážení studenti, ti z Vás, kteří hodlají úspěšně ukončit své studium

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

SSOS_ON_2.13 Člověk jako občan

SSOS_ON_2.13 Člověk jako občan Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_2.13

Více

KAM SE ZTRATILI VOLIČI?

KAM SE ZTRATILI VOLIČI? KAM SE ZTRATILI VOLIČI? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990-2010 LUKÁŠ LINEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY OBSAH PODĚKOVÁNÍ 5 1. ÚVOD: VOLEBNÍ ÚČAST, JEJÍ POKLES

Více

Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v ak. roce 2016/17 vypracovávat bakalářskou práci

Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v ak. roce 2016/17 vypracovávat bakalářskou práci Výzva studentům bakalářských oborů, kteří budou v ak. roce 2016/17 vypracovávat bakalářskou práci Vážené studentky, vážení studenti, ti z Vás, kteří budou mít v příštím akademickém roce zapsaný předmět

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

TEORIE A ANALÝZA POLITIKY SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TAP)

TEORIE A ANALÝZA POLITIKY SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TAP) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE A ANALÝZA POLITIKY SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TAP) Doc. PhDr. Tomáš

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy východoevropská studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Název tématického celku: Trh, stát a neziskový sektor regulátory v životě společnosti Cíl: Seznámit studenty s problematikou

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO I.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Aristoteles tři správné a tři zvrhlé základní formy státu Správné formy - království (monarchie) panství jednotlivce - aristokracie

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Výzvy Obecná obava západní společnosti, je že kulturní politika jako projekt národního státu je na

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Maďarsko volby 2006 (9/2007) Sandra Hrachová. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut

VYBRANÁ TÉMATA. Maďarsko volby 2006 (9/2007) Sandra Hrachová. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VYBRANÁ TÉMATA Maďarsko volby 2006 (9/2007) Sandra Hrachová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 9/2007 červenec 2007 2 Obsah: POLITICKÝ SYSTÉM...

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

Fenomén debaty zákazu komunistické strany v České republice. The debate of the Czech communist party ban phenomenon

Fenomén debaty zákazu komunistické strany v České republice. The debate of the Czech communist party ban phenomenon Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Fenomén debaty zákazu komunistické strany v České republice The debate of the Czech communist

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Aleš Mrázek Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Co je veřejná prospěšnost? Status veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používán pro vymezení organizací, které svojí činností

Více

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Teorie interaktivních médií. Masová kultura. Esej Šárka Bezděková

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Teorie interaktivních médií. Masová kultura. Esej Šárka Bezděková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Masová kultura Esej Šárka Bezděková Brno 2012 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Charakteristické rysy masové kultury... 3 3.

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Ústav politologie Filozofické fakulty UK. Občanské fórum

Ústav politologie Filozofické fakulty UK. Občanské fórum Ústav politologie Filozofické fakulty UK Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš (jan.bures@ff.cuni.cz) Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma atestace volitelný kurz, zápočet číslo kurzu v SIS: APOV30055

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti,

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti, SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY Vážení studenti, dostává se vám do ruky seznam doporučené literatury k testům NSZ - ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mg. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na základní pojmy z politologie politika, politická strana, rozlišení

Více

Ženy a muži mezi státem a trhem

Ženy a muži mezi státem a trhem Ženy a muži mezi státem a trhem Martin Potůček Diskusní setkání v rámci projektu OP LZZ Rodina není překážka Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín, 22. 8. 2011 Jsou si ženy a muži rovni? Problematika

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Přechod k demokracii v Československu

Přechod k demokracii v Československu Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt jan.bures@ff.cuni.cz www.janbures.cz Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Dosavadní pohledy na fungování E.O.

Dosavadní pohledy na fungování E.O. Jakub Patočka, Miroslav Mareš, Adam Fagan, Ondřej Císař Jakub Patočka Duha deset let na cestě: lidé a křižovatky - velmi dobré z hlediska určité faktografie a interního pohledu - poněkud problematické

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

Opozice v nedemokratických režimech. Vstupní poznámky k možnostem a limitům stávající teorie Petr Hlaváček, Jan Holzer 1 Tento text byl zpracován v rámci Výzkumného záměru Politické strany a reprezentace

Více

Volební systémy. Jan Šmíd

Volební systémy. Jan Šmíd Volební systémy Jan Šmíd Struktura tématického bloku Základní kritéria pro rozdělení volebních systémů Volební formule Velikost volebního obvodu Dodatečné přidělování poslaneckých křesel Volební kvorum

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury V rámci stáže v NTK zpracovala: Gabriela Nováková Březen 2011 Praha V rámci vzdělávání budoucích knihovníků

Více

Současná česká politika

Současná česká politika Michal Kubát Současná česká politika Co s neefektivním režimem? Barrister & Principal Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Práce vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě

Více

Lidský potenciál české společnosti a veřejná politika

Lidský potenciál české společnosti a veřejná politika a veřejná politika Slavnostní a pracovní zasedání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 9.10. 2006 Martin Potůček, Karlova Univerzita v Praze a veřejná politika

Více

Komparace politických stran ODS a TOP 09: program versus realita

Komparace politických stran ODS a TOP 09: program versus realita UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut politologických studií Martin Batko Komparace politických stran ODS a TOP 09: program versus realita Bakalářská práce Praha, 2014 Autor: Martin

Více

Pavel Pšeja: Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj

Pavel Pšeja: Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj Pavel Pšeja: Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989-1998. Brno : CDK, 2005,. 202 s. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-069-1 Pavel Pšeja, autor recenzované publikace,

Více

AKADEMIE VED CESKÉ REPUBLIKY Národní18,11600 Praha 1- NovéMesto Tel. ústr , sekr ,fax

AKADEMIE VED CESKÉ REPUBLIKY Národní18,11600 Praha 1- NovéMesto Tel. ústr , sekr ,fax 'MOOLRSTVOVNTRAtR Došlo:.. 4. V.2006 C.j.:..k.:i...:lfj/?J!:::..~:!.~!:.. - Pffiohy: ::..._._. Vážený pan JUDr. Vác1avHenych námestek ministra vnitra Ministerstvo vnitra CR námestí Hrdinu 3 P.O. BOX 155

Více

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy Teorie mezinárodních vztahů 1. Anarchie v perspektivě realistického, liberálního a sociálně konstruktivistického přístupu 2. Formování pojetí

Více

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku 1. Anotace V této práci bych se zaobírala tím, zda existovaly jiné možnosti/návrhy uspořádání Československa než jen na základě 2

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra humanitních věd TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY Z POHLEDU MÍSTNÍCH ZASTUPITELŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE BEROUN Vypracoval:

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ II

VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ II Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ II SYLABUS PRO LETNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/VPSE2) Vyučující:

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Jakub Šedo Brno;

Jakub Šedo Brno; Bureš, Jan Charvát, Jakub Just, Petr a kol.: Levice v České republice a na Slovensku 1989 2009. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 176 stran, ISBN: 978-80-7380-294-3. Jakub Šedo 1 V současné době existuje řada děl,

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 OBSAH Tři cesty české politické vědy 1 15 Editorův úvod 1 20 15 Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25 Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 MIROSLAV NOVÁK 1. Politická věda,

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Politologie nejen pro právníky

Politologie nejen pro právníky Politologie nejen pro právníky JIÿÕ KROUPA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KROUPA, J. Politologie nejen pro právníky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 180 s. Právní

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Voliči populistických stran ve volbách 2013: základní charakteristiky a užívání nových médií

Voliči populistických stran ve volbách 2013: základní charakteristiky a užívání nových médií Voliči populistických stran ve volbách 2013: základní charakteristiky a užívání nových médií Zpráva z výzkumu Květen 2015 Mgr. Jaromír Mazák http://www.polcore.cz Tato výzkumná zpráva 1 přináší základní

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 31.5 a 1.6.1996 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. Volební

Více

TEORIE PRÁVA 11. PŮSOBENÍ PRÁVA VE SPOLEČNOSTI

TEORIE PRÁVA 11. PŮSOBENÍ PRÁVA VE SPOLEČNOSTI TEORIE PRÁVA 11. PŮSOBENÍ PRÁVA VE SPOLEČNOSTI Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz SPOLEČNOST Společnost je sociální systém Společnost představuje souhrn individuí jednajících s ohledem na jednání druhých

Více

Obecní samosprávy od 90. let do současnosti:

Obecní samosprávy od 90. let do současnosti: Obecní samosprávy od 90. let do současnosti: škola demokracie a personální rezervoár politického systému? Josef Bernard 24.10.2014 Zdůvodnění existence územní samosprávy dle Sharpe 1970 Funkční argument

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Mechanoskopie. Pojem:

Mechanoskopie. Pojem: Mechanoskopie Pojem: Mechanoskopie se zabývá posuzováním zákonitostí vzniku, trvání (existence) a zániku stop vytvořených nejrůznějšími nástroji a v řadě případů i identifikací nástrojů podle jimi vytvořených

Více