Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy"

Transkript

1 Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Michal Kubát Výzkum Komunistické strany Čech a Moravy trpí v české politické vědě jistou ambivalencí. Na jedné straně se jedná o politickou stranu, která je předmětem relativně častých diskusí, 1 na straně druhé panuje jakási bezradnost v definování této strany, resp. neexistuje v této věci v českém politologickém prostředí shoda. Někteří autoři se kloní k názoru, že je to antisystémová strana, ovšem bez bližšího vysvětlení či zdůvodnění (Fiala, Hloušek 2003: 47-48; Mrklas 2004: 113; Pšeja 2005: 145; Vodička, Cabada 2003: 226). Jindy je její antisystémovost chápána spíše ve smyslu izolovanosti v stranickém systému (Cabada, Šanc 2005: 169; Fiala et al. 1999: 277). Relativně častá jsou různá pojmenování typu ortodoxně komunistická (Hloušek 2005: 447), zakonzervovaná (Mareš 2002: 129), sentimentální (Balut, Cabada 2000: 66, 74) strana apod., která sice do jisté míry odráží stav věcí, ale nejsou analýzou strany. Jiní autoři se jakémukoliv definování KSČM vyhýbají a spíše se věnují deskripci jejího vývoje, programu, volebních výsledků atd. (Bastl, Gonda 2003: ), maximálně se omezí na zařazení strany na okraj stranického spektra, čili ji definují jako extrémní levici (Fiala, Mareš, Pšeja 1998: 283, 288). Podobných příkladů je mnoho. Mám za to, že Komunistická strana Čech a Moravy je v české politické vědě velmi dobře, někdy až do detailů popsána, avšak její analýza ve smyslu určení její podstaty není zcela dostatečná. Úkolem tohoto krátkého příspěvku samozřejmě není vyřešení problému definování KSČM. Jedná se o dílčí krátké zamyšlení nad jednou z možností 2 definovatelnosti KSČM, a to ve vztahu k teorii antisystémovosti. 1 Tyto diskuse by ovšem mohly být častější, a to především ve srovnání s debatami a výzkumem pravicového extremismu a radikalismu. Viz například tento náš kongres: radikální pravici jsou věnovány tři panely, levici pouze jeden. Před třemi lety v Praze-Suchdole byl tento nepoměr obdobný (Srov. Dvořáková, Heroutová (eds.) 2003: 3-6, 8-18). 2 To je pochopitelně jen jeden z přístupů a KSČM můžeme definovat prostřednictvím dalších faktorů, jako například zařazování do štěpení (cleavages) (srov. Hloušek, Kopeček 2004: ), nebo terminologicky ve vztahu k jejímu vývoji (srov. Hloušek, Kopeček 2002: 10-39) či vzhledem k její velikosti (srov. Cabada 2003: ). Možností je mnoho. 548

2 HP 22 Radikální levice v Evropě vybrané problémy Teorie antisystémové strany Pojem antisystémová strana zavedl do politologického diskursu Giovanni Sartori (2005: ) jakožto součást své klasifikace soutěživých stranických systémů obsažené v knize Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu (Sartori 2005: ). Sartoriho práce věnovaná stranickým systémům je považována za jednu ze tří hlavních oblastí jeho vědeckého díla, přičemž zmíněná klasifikace stranických systémů tam zaujímá stěžejní místo (Pasquino 2005: 36-38). Samotný Sartoriho příspěvek do studia stranických systému pak patří k jeho nejuznávanějším pracím (Novák 1997: 257). Pojem antisystémová strana je jedním z klíčových pojmů této Sartoriho práce, protože bez něj by nemohla existovat definice polarizovaného pluralismu, tedy jednoho ze základních kamenů již zmíněné klíčové klasifikace stranických systémů založené hlavně na polarizaci (ideologické vzdálenosti). Vzhledem ke skutečnosti, že antisystémová strana je ideologickou opozicí, pak je jedním z hlavních znaků polarizace (ideologické vzdálenosti) a ne náhodou ji Sartori (2005: 136) staví na první místo ve výčtu charakteristických znaků polarizovaného pluralismu. Sartori rozlišuje mezi širší a užší definicí antisystémové strany. Bez ohledu na to ale mají antisystémové strany jedno společné: delegitimizační vliv. Znamená to, že všechny antisystémové strany zpochybňují legitimitu režimu, vůči němuž stojí v opozici, a podkopávají jeho podpůrné základy. Přísně vzato, cílem antisystémové opozice není změna vlády, ale změna celého politického systému, a to prostřednictvím cizí ideologie, kterou vyznává. Důležitý je Sartoriho předpoklad, že nejsou podstatné taktiky antisystémových stran. Znamená to, že antisystémová strana nemusí být stranou revoluční (nebo extremistickou nebo extrémní) a může operovat jak uvnitř, tak i vně systému (Sartori 2005: , 2001: 79-80). Je antisystémovost vhodným pojmem? Bez ohledu na důležitost a popularitu Sartoriho klasifikace stranických systémů a především teorie polarizovaného pluralismu mnoho autorů zmiňuje problémy zejména při její aplikaci (Fiala, Strmiska 1998: ), přičemž právě pojem antisystémová strana podle mnohých není nejlepší cestou jak definovat politické strany (Smith 1987: 59). Nemyslím si to. Proč má být pojem antisystémová strana problematický? Velmi často se lze setkat s jakousi apriorní kritikou pojmu, která je buď sportem, nebo kritikou nikoliv Sartoriho definice, ale jejích deformovaných interpretací. Jak jinak nazvat například Kerenovo (2000: 108) konstatování, že dávání na jednu hromadu fašistické, populistické a radikální strany indikuje, že antisystémová ka- 549

3 Michal Kubát tegorie, jakkoliv nazývaná, je příliš široká, a proto usiluje o její upřesnění? Michael Keren evidentně nepolemizuje se Sartorim, nýbrž s jakousi zevšeobecnělou představou o tom, co je to antisystémovost, resp. s jeho jakousi obecnou aplikací. Opravdu je pojem antisystémovost tak široký či nejasný? Záleží, k čemu jej vztáhneme. Český politolog Maxmilián Strmiska (1998: 37) tvrdí, že neurčitost hranic mezi (pro)systémovým a antisystémovým politickým jednáním má svůj hlubší aspekt, který souvisí se samou podstatou moderní pluralitní demokracie. Znamená to, že je těžké určit, kdo se chová antisystémově, když nemáme (a nemůžeme mít) definitivní odpověď na otázku, co je to prosystémovost: kdo má vládnout či jaká vláda je legitimní. Tento postřeh je velmi důležitý a má racionální jádro, ale zdá se, že posouvá diskusi někam jinam, než jak Sartori ve své práci zamýšlel. Jeho práce o politických stranách není spisem z oblasti politické filosofie, nýbrž spisem analyzujícím politické strany a stranické systémy. V tomto smyslu je jeho pojem relativně úzce a precizně vymezený. Konkrétní strana podkopává konkrétní politický režim, v němž existuje a vůči němuž stojí v opozici. Používá k tomu konkrétní ideologii, která je v rámci tohoto konkrétního politického režimu cizí. Konkrétní politická strana usiluje nikoliv o změnu konkrétní vlády, ale konkrétního politického režimu. Vše je skutečně velmi konkrétní, související s praktickou politikou, a ne s teorií demokracie. 3 Navíc Sartori přímo neříká, že antisystémová strana musí být vždy stranou, která je v opozici k demokracii. Ona je v opozici k existujícímu politickému režimu. Přestože je velmi pravděpodobné, že polarizovaný pluralismus bude existovat v demokratickém politickém systému, protože to je soutěživý typ stranického systému a politickou soutěž budeme spíše hledat v demokracii než někde jinde, nemusí tomu být vždy. Známe různé nekonsolidované demokracie, liberalizující se nedemokratické režimy či hybridní režimy, v nichž koexistují vedle několika demokratických institucí nedemokratické instituce nekontrolované demokratickým státem (Novák 1998: 115). Strana, která vyznává antipostoj (Sartori 2005: 137) proti takovému režimu je antisystémová, avšak nikoliv antidemokratická. S tím souvisí další kritika pojmu antisystémovost, a to jeho údajná normativnost, která je v souladu s tradicemi empiricko-analytické politické vědy považována za nevhodnou, či dokonce ohrožující měřítka vědeckosti (Strmiska 1998: 33). S problematičností normativnosti v politické vědě lze souhlasit, je však správné vztahovat ji k Sartoriho pojmu antisystémová strana? Domnívám se, že tento pojem je vysoce empirický a s normativností má málo společného. 3 Teorií demokracie se zabývá ve stejnojmenném monumentálním spisu, kde ovšem o antisystémové straně vůbec nemluví (Sartori 1995). 550

4 HP 22 Radikální levice v Evropě vybrané problémy Budeme-li jej chápat v původním Sartoriho významu jakožto označení konkrétní politické strany působící v daném politickém prostředí (viz předchozí odstavec), pak lze její antisystémovost doložit zcela konkrétními empirickými znaky. Antisystémová strana uskutečňuje svojí politiku prostřednictvím kroků a činů, které můžeme vidět (slyšet), zaznamenat a popsat. 4 Níže rozebíraná KSČM je toho dobrým příkladem. Poslední kritika pojmu antisystémová strana, kterou zmíním, je založena na jejím ztotožňování s extremismem, a to začasto ve spojitosti s násilnými metodami vedení politického zápasu včetně terorismu (Strmiska 1998: 35-36). Z toho by vyplývalo, že antisystémová strana je vesměs pouze taková, která používá násilí jako nástroj své politiky. Antisystémová strana skutečně taková může být, což Sartori implicitně připouští, když v souvislosti s antisystémovostí hovoří o revoluční (Sartori 2005: 138) nebo extremistické (Sartori 2001: 79-80) straně, avšak omezení antisystémovosti na tuto věc je nepřípustným zúžením tohoto pojmu, což zásadně limituje možnost jeho aplikace. To se obzvláště týká soudobých demokratických politických systémů, ve kterých by extremistické (násilné) jednání strany bylo právně postihováno a taková strana by v něm vlastně nemohla existovat. Znamenalo by to, že relevantní antisystémové strany v praxi vlastně téměř neexistují. Jak uvádí Sartori (2005: ), negace zahrnuje, nebo může zahrnovat, široké rozpětí nejrůznějších postojů od odcizení a celkové odmítání až po protest. Kromě toho upozorňuje na nutnost rozlišování mezi antisystémovou a revoluční stranou. Pokud je strana opravdu oddána revolučním přípravám a činnostem, pak by měla být nazývána revoluční stranou. Taková strana je jistě antisystémovou, obráceně to však neplatí (Sartori 2005: 138). Pravděpodobnost násilí je v revoluci neobyčejně vysoká, a proto u revoluční strany můžeme násilí předpokládat, u strany antisystémové nikoliv, resp. určitě ne automaticky. Zkrátka, ve všech výše uvedených případech je, zdá se, problémem odpoutání se od Sartoriho a posouvání tohoto původně v podstatě jednoduchého pojmu do jiných rovin a oblastí, nebo reagování na jeho již posunutý význam. Asi bude lepší navrátit se k původní Sartoriho koncepci, která je jasná, srozumitelná a velmi dobře aplikovatelná. 4 Například prostřednictvím obsahové analýzy denního tisku a v něm obsažených verbálních projevech, jak sám Sartori (2005: 423) uvádí. 551

5 Michal Kubát Je KSČM antisystémovou stranou? Dobrá aplikovatelnost původní Sartoriho koncepce antisystémové strany je velmi dobře viditelná právě v případě Komunistické strany Čech a Moravy. Přestože s tím ne všichni autoři souhlasí, 5 domnívám se, že tomu tak skutečně je. Musíme se však skutečně držet jejího původního nedeformovaného a nerozšiřovaného významu. Hlavním definičním znakem antisystémové strany je to, že podkopává legitimitu režimu, k němuž stojí v opozici (Sartori 2005: 137). Zdá se mi, že tady nemůže být v případě KSČM žádná pochybnost. Tato strana se totiž hlásí k leninské myšlence, že buržoazní demokracie ve skutečnosti demokracií není, naopak skutečnou, opravdovou demokracií je diktatura proletariátu. Jestliže tedy tvrdím, že něco není tím, co samo o sobě tvrdí, že je, že se za to pouze vydává, pak zpochybňuji podstatu existence této věci. Tuto ideu lze v různých formách najít v řadě dokumentů strany či prohlášení jejích lídrů (Drda, Dudek 2006). Nemělo by nás přitom zmást, že se komunisté často deklaratorně hlásí k existující, tedy buržoazní, demokracii. V případě KSČM totiž musíme rozlišovat mezi oficiálními deklaracemi určenými široké veřejnosti a vnitrostranickými tiskovinami či prohlášeními vyhrazenými pouze stranickým uším. 6 Ovšem i při pozorném čtení oficiálních programových dokumentů lze mezi řádky jasně vycítit antisystémové postoje tohoto typu (Kubát 2003: ). S tím souvisí další definiční znak Sartoriho antisystémovosti platný pro KSČM, a to snaha změnit nikoliv vládu, nýbrž samotný systém vlády (Sartori 2005: 137). Tento faktor lze snadno prokázat stejně jako v případě předchozího bodu. Zde je třeba upozornit na jinou věc, kterou je způsob dosažení tohoto cíle. Mnoho mj. politiků (nejen z řad KSČM) totiž tvrdí, že komunistická strana tím, že je součástí právního řádu (registrace Ministerstvem vnitra; má tedy demokratické stanovy) a politického systému (účast ve volbách, přítomnost v parlamentu, zastupitelstvech) ČR, tj. působí demokraticky, patří mezi normální strany jako ostatní. K tomu Sartori (2005: ) poznamenává, že 1) nejsou tolik podstatné taktiky antisystémových stran (viz mj. rozlišení mezi revoluční a antisystémovou stranou) a 2) neexistuje rovnítko 5 Proti je například Michel Perottino (2002: 188), který tvrdí, že by to mohlo vést k nedorozuměním a zjednodušování, a proto při analýze KSČM raději používá více precizní teorii tribunské funkce Georgese Lavaua. 6 Tato skutečnost je pro strany tohoto typu příznačná všeobecně (Schedler 1996: 304). V případě KSČM lze tento faktor doplnit o její personální a institucionální vazby na různé přidružené a spřátelené organizace, které jsou vzhledem ke svému nesmiřitelnému postoji k demokracii ještě radikálnější než sama KSČM (například Komunistický svaz mládeže, různá komunistická média a nakladatelství; srov. Kubát 2003: 95-96), která si takto vypjatý radikalismus nemůže z právních a politických důvodů dovolit. 552

6 HP 22 Radikální levice v Evropě vybrané problémy mezi antisystémovým a vně-systémovým : skutečnost, že významné západní komunistické strany hrají svoji hru uvnitř systému a podle většiny jeho pravidel, nemění zkoumání, zda usilují o delegitimizační účinek a zda ho dosahují či nikoliv (Sartori 2005: 138). Z tohoto citátu plyne další důležitý poznatek: nemůžeme antisystémovost odvozovat od pravděpodobnosti naplnění cíle takové strany. To, že antisystémová strana pravděpodobně není z různých důvodů schopna změnit systém vlády (Únor 1948 se z mnoha různých vnitropolitických a mezinárodněpolitických důvodů těžko může opakovat), neznamená to, že se stává normální stranou jako ostatní (opět častý argument na české politické a publicistické scéně), a že tedy přestává být stranou antisystémovou. Strana podle Sartoriho zůstává antisystémovou, i když je její cíl v podstatě nedosažitelný. To ale neznamená, že taková strana přestává být nebezpečná. Za prvé, nikdy si nemůžeme být absolutně jisti, že nenastanou příhodné podmínky a možnost uskutečnění cíle se nestane reálná. Za druhé, antisystémová strana ve stranickém systému prostě překáží (viz charakteristika polarizovaného pluralismu). Konkrétně v českém případě KSČM omezuje možnosti vytváření většin a znesnadňuje alternaci moci. Kromě toho tím, že předkládá falešný obraz moderních dějin, deformuje historické povědomí společnosti, šíří do společnosti totalitní ideologii atd. Dalším Sartoriho definičním znakem antisystémovosti je to, že reprezentuje cizí ideologii v rámci politického systému, ve kterém se pohybuje. Myslím, že v tomto bodě opět nemůže být stín pochybnosti o antisystémové orientaci KSČM. Nejen svým názvem, ale i programovým aj. obsahem se evidentně, a tentokrát již neskrývaně, hlásí k ideologii, která je vůči existujícímu politickému systému bytostně cizí. Vnitrostranické spory, o kterých se v poslední době často mluví (dogmatici vs. reformátoři; srov. Mareš 2005: ) na tom nic nemění, protože zatím nemají žádný reálný dopad na charakter strany. 7 Sartori navíc, jak upozorňuje M. Novák (2001: 213), zohledňuje možnou dynamiku antisystémové strany v obou směrech větší umírněnosti i radikalizace. Znamená to, že ani eventuální vítězství reformátorů ještě nemusí automaticky znamenat proměnu strany v prosystémovou. 7 Jakousi nepřímou součástí tohoto faktoru může být v případě KSČM její otevřeně vřelý vztah k minulému politickému systému (Balík 2005: ), který reprezentovala a který rovněž byl založen na ideologii zcela cizí vůči současnosti. 553

7 Michal Kubát Závěr Je zřejmé, že Sartoriho pojem antisystémová strana a Komunistická strana Čech a Moravy spolu velmi dobře ladí. Giovanni Sartori tento pojem samozřejmě vytvořil dávno před vznikem KSČM, a proto jej nelze osočit, že pouze obecnými slovy popsal existující exemplář. Naopak, příklad KSČM velmi dobře ukazuje, že Sartoriho pojem je nadčasový a v praxi velmi dobře aplikovatelný. Je to pojem nikoliv normativní, ale empirický. Všechny hlavní definiční znaky tohoto pojmu jsou na příkladu KSČM empiricky prokazatelné. V žádném případě to není normativní kritika této strany či politické vymezování se vůči ní. Vše lze doložit. Výše uvedené má ale jednu podmínku. Musíme pracovat s původním významem Sartoriho pojmu antisystémová strana, a ne s jeho pozdějšími modifikacemi, interpretacemi, aplikacemi apod. Ty totiž tento pojem posouvají do jiných, Sartorim nezamýšlených rovin a deformují jej. Potom je samozřejmě obtížné s ním pracovat a jeho kritici získávají široké pole pro uplatňování svého oprávněného skepticismu. V tomto případě je však obtížné zbavit se dojmu, že tito autoři nekritizují Sartoriho a jeho koncepci, ale někoho a něco jiného. Rozmělňování pojmu nejenže nikam nevede a je zbytečné, ale jde navíc proti duchu sartoriovské tradice politické vědy, která spočívá naopak v rozvíjení teorie (Pasquino 2005: 34) provázené terminologickou precizností, a tedy k pojmovému upřesňování kategorií politické vědy (Novák 2001: 212). Sám Sartori by jakýkoliv svůj pojem jistě nemodifikoval na základě rozšiřování jeho významu, nýbrž naopak na základě jeho zpřesňování. Literatura Balík, S. (2005). Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitudes towards own History. In: L. Kopeček (ed.). Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. Brno: CDK, pp Bastl, M., Gonda, R. (2003). KSČM a volby In: L. Linek et al. (eds.). Volby do Poslanecké sněmovny Praha: Sociologický ústav AV ČR, s Balut, A., Cabada, L. (2000). Postkomunistické strany v České republice a Slovinsku. Politologická revue, č. 1, s Cabada, L. (2003). Malé politické strany problém českého stranického systému? In: V. Dvořáková, A. Heroutová (eds.). II. Kongres českých politologů. Praha-Suchdol, Praha: ČSPV, s Cabada, L., Šanc, D. (2005). Český stranický systém ve 20. století. Plzeň: Aleš Čeněk. Drda, A., Dudek, P. (2006). Kdo ve stínu čeká na moc. Čeští komunisté po listopadu Praha Litomyšl: Paseka. Dvořáková, V., Heroutová, A. (eds.) (2003). II. Kongres českých politologů. Praha-Suchdol, Praha: ČSPV. 554

8 HP 22 Radikální levice v Evropě vybrané problémy Fiala, P. et al. (1999). Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice. Brno: MPÚ MU. Fiala, P., Hloušek, V. (2003). Stranický systém České republiky. In: P. Fiala, R. Herbut a kol. Středoevropské systémy politických stran. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Brno: MPÚ MU, s Fiala, P., Mareš, M., Pšeja, P. (1998). Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu In: J. Večerník (ed.). Zpráva o vývoji české společnosti Praha: Academia, s Fiala, P., Strmiska, M. (1998). Teorie politických stran. Brno: Barrister&Principal. Hloušek, V. (2005). Česko. In: M. Strmiska et al. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, s Hloušek, V., Kopeček, L. (2002). Nástupnické komunistické strany a jejich typologizace. In: V. Hloušek, L. Kopeček. (eds.) Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Brno: MPÚ MU, s Hloušek, V., Kopeček, L. (2004). Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. Brno: MPÚ. Keren, M. (2000). Political Perfectionism and the Anti-system Party. Party Politics, Vol. 6, No. 1, pp Kubát, M. (2003). Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě. Praha: Dokořán. Mareš, M. (2002). Česká republika. In: P. Fiala, J. Holzer, M. Strmiska a kol. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: MPÚ MU, s Mareš, M. (2005). Reformists versus Dogmatists. The Analysis of the Internal Party Conflict inside the KSČM. In: L. Kopeček (ed.). Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. Brno: CDK, pp Mrklas, L. (2004). Česká republika. In: M. Kubát (ed.). Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, s Novák, M. (1997). Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: SLON. Novák, M. (1998). Recenze knihy Juana J. Linze a Alfreda Stepana Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore-London, In: Politologická revue, č. 1, s Novák, M. (2001). Doslov. In: G. Sartori. Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: SLON, s Pasquino, G. (2005). The Political Science of Giovanni Sartori. European Political Science, European Consortium for Political Research, No. 4, pp Pšeja, P. (2005). Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj Brno: CDK. Sartori, G. (1995). Teoria demokracji. Warszawa: PWN. Sartori, G. (2001). Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: SLON. Sartori, G. (2005). Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno: CDK. 555

9 Michal Kubát Schedler, A. (1996). Anti-Political-Establishment Parties. Party Politics, Vol 2, No. 3, pp Smith, G. (1987). Party and Protest: The Two Faces of Opposition in Western Europe. In: E. Kolinsky (ed.) Opposition in Western Europe. London: Croom Helm, pp Strmiska, M. (1998). Demokracie, extremismus, antisystémová orientace. In: P. Fiala (ed.) Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: MU, s Vodička, K., Cabada, L. (2003). Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál. Summary Theory of Anti-System Party and the Communist Party of Bohemia and Moravia Text deals with the problem of an application of concept of the anti-system party on the case of the Communist Party of Bohemia and Moravia. First of all we analyze the theory of anti-system party. The ground of this analysis is the return to the original Sartori s meaning of this conception. It is not universal normative theory from the field of political philosophy but empirical concept from the field of theory of parties and party systems. That is why it is very well applicationable term on the political practice. The case of the Communist Party of Bohemia and Moravia is one of the best examples showing the excellence of Sartori s theory. According to this theory it is no doubt that the Communist Party of Bohemia and Moravia is anti-system party in all characteristics of this conception. 556

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad, PhD. Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Rozsah výuky: 2/1 Počet kreditů:

Více

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci

Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci Vážené studentky, vážení studenti, na stránkách KAP v sekci

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Přechod k demokracii v Československu

Přechod k demokracii v Československu Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt jan.bures@ff.cuni.cz www.janbures.cz Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma

Více

Současná česká politika

Současná česká politika Michal Kubát Současná česká politika Co s neefektivním režimem? Barrister & Principal Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Práce vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy Teorie mezinárodních vztahů 1. Anarchie v perspektivě realistického, liberálního a sociálně konstruktivistického přístupu 2. Formování pojetí

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

CÍL PROJEKTU > TERMÍN > POâET STUDENTÒ > PROST EDEK > HARMONOGRAM ROâNÍKU > REALIZÁTOR > GARANT > ZAKONâENÍ STUDIA >

CÍL PROJEKTU > TERMÍN > POâET STUDENTÒ > PROST EDEK > HARMONOGRAM ROâNÍKU > REALIZÁTOR > GARANT > ZAKONâENÍ STUDIA > CÍL PROJEKTU > příprava osob se zájmem o aktivní účast ve veřejném životě, se zaměřením na osoby s liberálně-konzervativní orientací PROST EDEK > jednoleté mezioborové studium ekonomie, mezinárodních vztahů,

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti PhDr. Jan Outlý, Ph.D. DATUM A MÍSTO NAROZENÍ 18. říjen 1976, Nové Město na Moravě VZDĚLÁNÍ 2000 Mgr. (obor politologie evropská studia); Filozofická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Typy českých komunálních stranických systémů

Typy českých komunálních stranických systémů Hoskovec, L. Typy českých komunálních stranických systémů 51 Typy českých komunálních stranických systémů Libor Hoskovec (hoskovec.libor@svse.cz) Abstract The goal of this article is to answer the question

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY PAVEL PETR Právnická fakulta UP Abstract in original language Na rozdíl od České republiky, je vlastnictví bytů upraveno v téměř všech evropských zemích

Více

Otázky k přijímacím zkouškám. u magisterského navazujícího studia SES. na akademický rok 2015/2016

Otázky k přijímacím zkouškám. u magisterského navazujícího studia SES. na akademický rok 2015/2016 Otázky k přijímacím zkouškám u magisterského navazujícího studia SES na akademický rok 2015/2016 1. Kdo je autorem Ústavy a) Platón b) Aristoteles c) Sokrates d) Tomáš Akvinský 2. Teorie společenské smlouvy

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Vládní systémy v demokracii Liberálně-konzervativní akademie 28/29 Struktura přednášky Dělba moci úvodní poznámky Parlamentarismus Prezidencialismus Poloprezidencialismus Direktoriální režim Federace,

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

polyarchie); 1.2. přímá a reprezentativní demokracie; 1.3. konsociační/konsensuální demokracie, většinová (konkurenční) demokracie.

polyarchie); 1.2. přímá a reprezentativní demokracie; 1.3. konsociační/konsensuální demokracie, většinová (konkurenční) demokracie. Otázky ke státním závěrečným zkouškám ze základ ů společ enských věd pro SSK a ZS2 Okruh 2 politické systémy, mezinárodní vztahy, historie, ekonomie, sociologie 1. TEORIE A MODELY DEMOKRACIE 1.1.Antická

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Aleš Mrázek Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Co je veřejná prospěšnost? Status veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používán pro vymezení organizací, které svojí činností

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 Vnitropolitický blok (Situace TOP 09 v kontextu české politické scény) 1) Krize české politiky garant: Jan Kavalírek My, členové TOP

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Senátu Parlamentu ČR

Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Senátu Parlamentu ČR Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra politologie Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Senátu Parlamentu ČR Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce:

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

Parlamentní institut

Parlamentní institut Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VLIV PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA NA POLITICKÝ SYSTÉM (ZÁKLADNÍ TEZE) Informační podklad: č. 1.143 Mgr. Štěpán Pecháček březen 2003

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.37; 37.100.01 2007 Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny ČSN ISO 12637-1 88 3001 Leden Graphic technology - Vocabulary - Part 1: Fundamental

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003.

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003. ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR 2005. Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Politické strany a systémy politických stran

Politické strany a systémy politických stran Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Politické strany a systémy politických stran Bakalářská práce Autor: Eva Kakosová Schacherlová Hospodářská politika a správa v oboru,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Pluralismus a svobodná společnost

Pluralismus a svobodná společnost Kapitola 1 Pluralismus a svobodná společnost 1. Míra otevřenosti otevřené společnosti Uzavřená společnost, otevřená společnost. Problematiku naší práce vhodně vymezuje tento protiklad Karla Poppera (1945).

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Organizované zájmy v politice Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009 Struktura přednášky Odlišnost zájmových a nátlakových skupin od politických stran Typy skupin Současné vývojové trendy Základní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Sociální a demografcký profl voličského zázemí českých politických stran *

Sociální a demografcký profl voličského zázemí českých politických stran * Sociální a demografcký profl voličského zázemí českých politických stran * Daniel Kunštát The social and demographic Profle of the electoral Background of the Czech political Parties Abstract: The aim

Více

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. 2009 Vol. 1 No. 1 ISSN 1803-8220

INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS. 2009 Vol. 1 No. 1 ISSN 1803-8220 www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2009 Vol. 1 No. 1 ISSN 1803-8220 ŠEDO, Jakub (2007). Volební systémy postkomunistických zemí. Brno: CDK. 419 s. ISBN 978-80-7325-137-6. RECENZE TOMÁŠE LEBEDY

Více

2.2.2 Sociální ekonomika

2.2.2 Sociální ekonomika SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V ZAHRANIČÍ 2.2.2 Sociální ekonomika Termín sociální ekonomika je nejčastěji definován na základě subjektů, které do jeho rámce spadají. V tomto směru existují dva přístupy, jak tyto

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.193 prosinec 2008 Studie č.

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Základy politické vědy

Základy politické vědy ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420 553 684

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod ČSN ISO 18431-1 01 1466 Říjen Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

Více

DEFINICE PODLE TZURIELA

DEFINICE PODLE TZURIELA DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ DEFINICE PODLE TZURIELA způsob diagnostiky, jež se uskutečňuje prostřednictvím aktivního učení, sleduje vnímání dítěte, jeho učení, přemýšlení a řešení problémů Celý proces se zaměřuje

Více

Nejdiskriminovanější menšina v ČR : diskurzivní analýza současné podoby moravského nacionalismu

Nejdiskriminovanější menšina v ČR : diskurzivní analýza současné podoby moravského nacionalismu : diskurzivní analýza současné podoby moravského nacionalismu Ondřej Daniel Konference Význam a pozice menšinových skupin v interkulturním prostředí, Praha 10. 2. 2012 Centrum pro studium populární kultury

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Program. Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914 2004. 9. 11.

Program. Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914 2004. 9. 11. European Remembrance Třetí mezinárodní sympozium evropských institucí zkoumajících evropskou historii 20. století a čtvrté setkání pro networking organizací zabývajících se pamětí a podporovaných z programu

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Strategické hlasování při volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Strategické hlasování při volbách do Senátu Parlamentu České republiky Hájek, L. Strategické hlasování při volbách do Senátu Parlamentu České republiky 3 Strategické hlasování při volbách do Senátu Parlamentu České republiky Lukáš Hájek Abstract The article deals with a concept

Více

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5.

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. Primární a sekundární výskyt označující fráze Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. 2012 Russellovo rozlišení jména a popisu Označující fráze Primární a sekundární

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více