Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 1. S m e r n i c a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 1. S m e r n i c a"

Transkript

1 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 S m e r n i c a o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len smernica ) S cieľom zabezpečiť uplatňovanie jednotných postupov pri zabezpečovaní obstarávania tovarov, prác a služieb v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO ) v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK ), t.j. Úradu ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP ), predseda Žilinského samosprávneho kraja v y d á v a túto smernicu: Článok I Základné ustanovenia (1) Účelom smernice je osobitne upraviť systém činnosti vo verejnom obstarávaní, ktorý výrazne prispieva k naplneniu základných princípov verejného obstarávania, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, s dôrazom na zefektívnenie verejného obstarávania v nadväznosti na hospodárnosť zabezpečovania tovarov, služieb alebo prác aj pre iných verejných obstarávateľov. Medzi hlavné ciele smernice patrí profesionalita riadenia postupov verejného obstarávania, zníženie nákladov (finančné úspory), efektivita a zvýšenie transparentnosti a kontroly verejného obstarávania (elektronizácia verejného obstarávania). (2) Smernica upravuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní v zmysle 15 ods. 1 písm. b) zákona o VO, podporné činnosti vo verejnom obstarávaní a tiež podmienky samostatného verejného obstarávania. (3) Smernica sa vzťahuje na: a) Úrad Žilinského samosprávneho kraja, b) všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. (4) Základným dokumentom pre finančné zabezpečenie procesov verejného obstarávania v podmienkach ŽSK je Rozpočet ŽSK na príslušný rok schválený zastupiteľstvom ŽSK vrátene jeho úprav schválených zastupiteľstvom ŽSK v priebehu kalendárneho roka. (5) Táto smernica sa vzťahuje aj na zadávanie zákaziek spolufinancovaných v rámci operačných programov a projektov finančne podporovaných finančnými mechanizmami Európskej únie v súlade s príslušnými záväznými dokumentmi pre daný operačný program, projekt alebo finančný mechanizmus, prípadne iných finančných nástrojov. Článok II Vymedzenie pojmov (1) Verejným obstarávateľom sa na účely tejto smernice rozumie: a) Žilinský samosprávny kraj v zmysle 7 ods. 1 písm. c) zákona o VO

2 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 2 b) právnická osoba zriadená ŽSK na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná ŽSK a je ním kontrolovaná, t.j. organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v zmysle 7 ods.1 písm. d) zákona o VO. (2) Centrálnou obstarávacou organizáciou sa na účely tejto smernice rozumie Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina (ďalej len ŽSK ) prostredníctvom Odboru právneho a verejného obstarávania a to vtedy, keď ŽSK vykonáva centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK alebo keď vykonáva pre tieto organizácie podporné činnosti vo verejnom obstarávaní. (3) Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní je v podmienkach ŽSK nepretržite vykonávaná činnosť zameraná na zadávanie zákaziek alebo uzatvárania rámcových dohôd určených pre ŽSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Tovary a služby, ktoré budú obstarávané centralizovanou činnosťou vo verejnom obstarávaní prostredníctvom ŽSK ako centrálnej obstarávacej organizácie sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto smernice. (4) Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní je v podmienkach ŽSK najmä poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky alebo uzatváraní rámcovej dohody, poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní, príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. (5) Zákazkou sa rozumie dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Podľa finančných limitov sa zákazky členia na: nadlimitné, podlimitné a zákazky s nízkymi hodnotami. (6) Plán verejného obstarávania Úradu ŽSK predstavuje požiadavky na obstaranie zákaziek, ktoré bude nevyhnutné zaobstarať v rozpočtovom roku na zabezpečenie jeho činnosti. To isté platí vo vzťahu k OVzP, ktorá si zostavuje samostatný plán VO. (7) Finančný limit je obmedzenie ceny zákaziek, ktorých obstaranie je predmetom verejného obstarávania do maximálnej výšky v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. (8) Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len PHZ ) sa určuje ako cena bez DPH podľa obvyklých cien na trhu v čase vyhlásenia verejného obstarávania. Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravujú ustanovenia 6 zákona o VO. (9) Bežne dostupné tovary, služby alebo práce sú také tovary, služby alebo práce, ktoré nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek a v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované sú aj ponúkané na trhu. Jedná sa o tovary, služby alebo práce spotrebného charakteru, ktoré sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa. Určenie bežnej dostupnosti by malo vychádzať zo špecifikácie predmetu obstarávania a musí zohľadňovať všetky tri podmienky charakterizujúce bežnú dostupnosť na trhu uvedené v 2 ods. 5 písm. o), ods. 6 a ods. 7 zákona o VO. Klasifikovanie bežnej dostupnosti musí byť v dokumentácii odôvodnené, nakoľko táto klasifikácia má vplyv na postup verejného obstarávania.

3 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 3 (10) Výsledkom použitých postupov verejného obstarávania je uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o poskytnutí služby, rámcovej dohody, koncesnej zmluvy alebo objednávky, resp. iných typov zmlúv podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. (11) Zmluvou a objednávkou sa rozumie zmluva, resp. objednávka s peňažným plnením uzavretá medzi verejným obstarávateľom a jedným, alebo viacerými úspešnými uchádzačmi. (12) Rámcovou dohodou je písomná dohoda medzi jedným, alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na strane jednej a jedným, alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky. (13) Elektronické obstarávanie je verejné obstarávanie vykonávané prostredníctvom elektronických nástrojov. (14) Elektronická aukcia je časťou postupu verejného obstarávania a jej účelom je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením po opakovanom predložení návrhov na plnenie stanovených kritérií. (15) EVOSERVIS je elektronický nástroj ŽSK na elektronické obstarávanie tovarov, prác a služieb na účely tejto smernice pre Úrad ŽSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Jedná sa o internetovú aplikáciu umiestnenú na stránke (16) Systém EVO je elektronický nástroj používaný na verené obstarávanie tovarov, prác a služieb, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad ). Jedná sa o internetovú aplikáciu umiestnenú na stránke (17) Elektronické trhovisko (ET) je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (EKS). Je zriadené Ministerstvom vnútra SR. ET je nástroj určený na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu v hodnote od EUR. Jedná sa o internetovú aplikáciu umiestnenú na stránke (18) Hospodársky subjekt je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. (19) Hospodársky subjekt s osobitným postavením sú chránené dielne a chránené pracoviská a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb, alebo môže vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30% zamestnancov chránených dielní, chránených pracovísk, hospodárskych subjektov a programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby. Článok III Finančné limity (1) Finančné limity sa vzťahujú na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v EUR a uvádzajú sa bez DPH. Finančné limity určujú postupy zadávania zákaziek: nadlimitných, podlimitných a zákaziek s nízkymi hodnotami.

4 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 4 (2) Podlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako a) eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, b) eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a), c) eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, d) eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a), okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 Sociálne služby a iné osobitné služby zákona o VO, e) eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 Sociálne služby a iné osobitné služby zákona o VO f) eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a). (3) Zákazka s nízkou hodnotou je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity uvedené v ods. (2) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Článok IV Plán verejného obstarávania (1) Odbor právny a verejného obstarávania (ďalej len OPaVO ) eviduje, sumarizuje a spracováva plán VO pre Úrad ŽSK na základe požiadaviek jeho jednotlivých odborov, ktoré vychádzajú z ich potrieb. Plán verejného obstarávania obsahuje všetky požiadavky na zabezpečenie obstarania zákaziek na nasledujúce rozpočtové obdobie Úradu ŽSK a vyhotovuje sa v rozsahu: zoznam tovarov, prác alebo služieb, predpokladaná cena a množstvo. Rovnakým spôsobom spracovávajú svoj plán VO aj jednotlivé OvZP. (2) Plány verejného obstarávania na nasledujúci rozpočtový rok sú jednotlivé odbory povinné predložiť k spracovaniu OPaVO najneskôr do príslušného kalendárneho roku. (3) Nárok na realizovanie požiadaviek na obstaranie tovarov, prác a služieb pre jednotlivé OvZP, resp. Úrad ŽSK, vznikne až po schválení rozpočtu ŽSK zastupiteľstvom ŽSK. (4) ŽSK si vyhradzuje právo rozhodnúť o skutočnej realizácii zákazky verejného obstarávania a to aj prípadoch, ktoré už boli zahrnuté do plánu verejného obstarávania pre Úrad ŽSK v závislosti na disponibilite potrebných finančných prostriedkov k jej uskutočneniu. Článok V Organizácia procesu centralizovaného a samostatného verejného obstarávania (1) V prípade potreby obstarávania: a) tovarov, prác, služieb a sociálnych služieb a iných osobitných služieb v prílohe č. 1 zákona o VO (bežne aj nie bežne dostupných), ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká a vyššia ako EUR bez DPH

5 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 5 b) alebo potravín, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako EUR bez DPH, je štatutárny zástupca príslušnej OvZP (resp. riaditeľ vecne príslušného odboru Úradu ŽSK) povinný zaslať požiadavku verejného obstarávania na Odbor právny a verejného obstarávania ŽSK na formulári, ktorý je Prílohou č. 1 tejto smernice a to elektronickou formou na ovú adresu (2) Požiadavku verejného obstarávania nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o VO. (3) Požiadavku verejného obstarávania oddelenie verejného obstarávania OPaVO ŽSK vyhodnotí, či: 3.1. obstarávanie bude vykonané centralizovanou činnosťou ŽSK v prospech viacerých OvZP a Úradu ŽSK 3.2. alebo či obstarávanie bude vykonané ŽSK v mene a na účet OvZP ako podporná činnosť pre OvZP 3.3. alebo či obstarávanie vykoná samostatne OvZP vo vlastnom mene a na vlastný účet, v takom prípade ŽSK udelí OvZP písomný súhlas na vykonanie VO 3.4. alebo či obstarávanie v mene ŽSK vykoná na základe písomného splnomocnenia OvZP. (4) V prípade obstarávania na základe doručenej požiadavky verejného obstarávania podľa ods. 1 tohto článku smernice je predkladateľ požiadavky povinný spolupracovať so zamestnancami oddelenia verejného obstarávania OPaVO Úradu ŽSK. (5) Predkladateľ Požiadavky verejného obstarávania, ktorá sa realizuje podľa ust. čl. V ods. (3) písm. 3.1., 3.2. a 3.4. zodpovedá za: a) podrobný opis predmetu zákazky vyšpecifikovaný jednoznačne, úplne a nestranne b) určenie a zdokumentovanie stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky a predpokladaného množstva predmetu zákazky c) návrh obchodných podmienok d) návrh členov komisie na vyhodnotenie ponúk (6) Oddelenie verejného obstarávania OPaVO Úradu ŽSK prostredníctvom zamestnancov garantuje súlad oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladov so zákonom o VO a zodpovedá za správnu aplikáciu a procesnú stránku verejného obstarávania podľa ust. čl. V ods. (3) písm a 3.2. tejto smernice. (7) V prípade obstarávania tovarov, prác alebo služieb realizovaných podľa ust. čl. V ods. (3) písm zabezpečuje proces verejného obstarávania konkrétne OvZP vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. OvZP zodpovedá za súlad výkonu verejného obstarávania so zákonom o VO.

6 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 6 (8) Verejný obstarávateľ je v zmysle 23 zákona o VO povinný zabezpečiť, aby vo VO nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. (9) Verejný obstarávateľ vykonáva verejné obstarávanie: 9.1. bežne dostupných tovarov (okrem potravín), služieb (okrem sociálnych služieb a iných osobitných služieb v prílohe č. 1 zákona o VO) a prác, ktorých PHZ je rovnaká alebo vyššia ako EUR a v prípade rozhodnutia verejného obstarávateľa aj potravín, ktorých PHZ je rovnaká alebo vyššia ako EUR, prostredníctvom elektronického trhoviska (ďalej len ET) zriadeného MV SR ako súčasti Elektronického kontraktačného systému (EKS) pre podlimitné zákazky; v prípade rozhodnutia verejného obstarávateľa aj pre nadlimitné zákazky; 9.2. iných tovarov, služieb, prác a potravín ako definovaných v bode 9.1. a sociálnych služieb a iných osobitných služieb v prílohe č. 1 zákona o VO prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS alebo prostredníctvom elektronického systému EVO, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad ). (10) Verejný obstarávateľ je povinný vždy použiť elektronickú aukciu pri obstarávaní bežne dostupných tovarov, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká a vyššia ako EUR bez DPH. Ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač, nie je povinnosť použiť elektronickú aukciu. Pri ostatných zákazkách elektronická aukcia nie je povinná. Elektronická aukcia sa uskutočňuje prostredníctvom: Elektronického trhoviska pri zákazkách, kde PHZ bežne dostupných tovarov je rovnaká alebo vyššia ako EUR bez DPH a nižšia ako aktuálny finančný limit stanovený všeobecne záväzným predpisom vydaným úradom pre nadlimitné zákazky, a v prípade rozhodnutia verejného obstarávateľa aj pri bežne dostupných tovaroch, kde PHZ je vyššia ako aktuálny finančný limit stanovený všeobecne záväzným predpisom, vydaným úradom pre nadlimitné zákazky, EVOSERVISU alebo systému EVO, ktorý spravuje úrad pri iných zákazkách, ako sú uvedené v bode (11) Verejný obstarávateľ je povinný obstarávať bežne dostupné tovary, služby a práce, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako EUR bez DPH a nižšia ako hodnota stanovená pre nadlimitné zákazky vo vlastnej kompetencii v systéme elektronického trhoviska. (12) Verejný obstarávateľ môže zvoliť postup, ktorý použije pri zadávaní podlimitnej zákazky na potraviny, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako EUR a nižšia ako hodnota stanovená pre nadlimitné zákazky; buď postupuje s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska (v systéme EVOSERVIS alebo EVO). (13) Verejný obstarávateľ môže zvoliť postup, ktorý použije pri zadávaní podlimitnej zákazky, ak vyhradí právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre hospodárske subjekty s osobitným postavením ( 108 ods. 2 zákona o VO); buď postupuje s využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia elektronického trhoviska (v systéme EVOSERVIS alebo EVO).

7 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 7 (14) Ak pri predchádzajúcom zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska spôsobom jej zverejnenia na elektronickom trhovisku nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia a a) predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako EUR (tovary a služby), resp EUR (stavebné práce) použije verejný obstarávateľ postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska b) predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako EUR (tovary a služby), resp EUR (stavebné práce), použije verejný obstarávateľ postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami. (15) Základné zásady pri zadávaní zákaziek v elektronickom systéme EVOSERVIS: a) určiť a zdokumentovať stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky b) podrobne opísať predmet zákazky, termíny, dodacie lehoty a ďalšie informácie pre uchádzačov, predpokladané množstvo predmetu zákazky a vkladať súťažné podklady c) pri nákupe tovarov, ktoré obsahujú viacero položiek a jediným hodnotiacim kritériom je celková cena nákupu zadávať na ocenenie všetky položky d) pri zadávaní zákaziek, ktoré podliehajú zverejneniu v zmysle 22 zákona o VO zadávať vždy otvorenú zákazku e) pri zadávaní výzvy uchádzačov vyberať z databázy registrovaných, v prípade ak nie sú registrovaní, zadávať presnú a funkčnú ovú adresu, komunikácia so systémom bude prostredníctvom zadanej ovej adresy f) korektne zadávať hodnotiace kritéria (pri celkovej hodnote uvádzať, že sa jedná o hodnotu s DPH) g) aktivovať navrhované zákazky v zmysle kompetencií príslušnej OvZP h) v prípade potreby usmernenia kontaktovať elektronicky (16) Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO, ktorý spravuje úrad, sú zadefinované na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO na stránke (17) Zodpovednosť vedúcich zamestnancov ŽSK je vymedzená nasledovne: a) súťažné podklady schvaľuje riaditeľ odboru právneho a verejného obstarávania alebo vedúci oddelenia verejného obstarávania, b) korešpondenciu verejného obstarávateľa v súvislosti so zasielaním a vysvetľovaním súťažných podkladov alebo predložených ponúk podpisuje riaditeľ odboru právneho a verejného obstarávania, c) korešpondenciu verejného obstarávateľa v súvislosti s revíznymi postupmi podpisuje riaditeľ odboru právneho a verejného obstarávania, d) komisiu na otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk menuje predseda ŽSK,

8 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 8 e) korešpondenciu verejného obstarávateľa v súvislosti s vyhodnotením ponúk podpisuje predseda ŽSK. Článok VI Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami (1) ŽSK a OvZP pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupujú tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, postup sú povinní písomne zdokumentovať a všetky doklady a dokumenty uchovávať 5 rokov od uzavretia zmluvy. Pri zadávaní týchto zákaziek je potrebné zohľadniť prioritne princíp hospodárnosti a efektívnosti. (2) Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb iných ako bežne dostupných, vrátane sociálnych a iných osobitných služieb v prílohe č. 1 zákona o VO, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako EUR bez DPH a potravín, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako EUR bez DPH, a zadávanie zákaziek na dodanie bežne dostupných, tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako EUR bez DPH, vykonáva príslušná OvZP samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. (3) Pri zákazkách na dodanie tovarov a služieb iných ako bežne dostupných na trhu, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká a vyššia ako EUR bez DPH a zároveň nižšia ako EUR bez DPH sú povinní ŽSK a OvZP vykonať prieskum trhu v systéme EVOSERVIS minimálne u 3 potenciálnych dodávateľov. Ak nie je možné vykonať prieskum trhu elektronicky, tento vykonajú obvyklým spôsobom. Z vykonaného prieskumu vyhotovia zápis. Výnimkou z tohto postupu sú služby, ktorých povaha predmetu sa viaže na skúsenosti a kvalitu práce poskytovateľa: projektové a reštaurátorské služby, výkon stavebného dozoru, výkon autorského dozoru, znalecké posudky, zameranie realizovaných stavieb, geometrické plány. Pri použití výnimky musí ŽSK a OvZP vopred písomne zdôvodniť, že vynaložené náklady na predmet zákazky budú primerané jeho kvalite a cene. (4) Pri zákazkách na dodanie potravín, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako EUR bez DPH a zároveň nižšia ako EUR bez DPH sú povinní ŽSK a OvZP vykonať elektronický prieskum trhu v systéme EVOSERVIS minimálne u 3 potenciálnych dodávateľov, pričom môžu uplatniť regionálny princíp. ŽSK alebo OvZP môže vyžadovať predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok na výrobu, spracovanie a distribúciu potravín, vydané orgánom verejnej moci alebo výsledky kontrol plnenia týchto podmienok, vykonaných orgánmi verejnej moci. (5) Pri zákazkách na poskytnutie sociálnych služieb a iných osobitných služieb v prílohe č. 1 zákona o VO, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká a vyššia ako EUR bez DPH a zároveň nižšia ako EUR bez DPH, sú povinní ŽSK a OvZP vykonať prieskum trhu v systéme EVOSERVIS minimálne u 3 potenciálnych dodávateľov. Ak nie je možné vykonať prieskum trhu elektronicky, tento vykonajú obvyklým spôsobom. Z vykonaného prieskumu vyhotovia zápis. (6) Pri zákazkách na dodanie stavebných prác iných ako bežne dostupných na trhu, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká a vyššia ako EUR bez DPH a zároveň nižšia ako

9 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana EUR bez DPH sú povinní ŽSK a OvZP vykonať prieskum trhu v systéme EVOSERVIS minimálne u 3 potenciálnych dodávateľov. Ak nie je možné vykonať prieskum trhu elektronicky, tento vykonajú obvyklým spôsobom. Z vykonaného prieskumu vyhotovia zápis. (7) V prípade obstarávania zákaziek, ktoré sú spolufinancované v rámci operačných programov a projektov zo zdrojov Európskej únie, prípadne iných finančných nástrojov, ktorých riadiaci dokument vyžaduje vykonať prieskum trhu aj pri hodnotách nižších ako EUR bez DPH pre obstaranie tovarov alebo služieb, nižších ako EUR bez DPH pre obstaranie stavebných prác a nižších ako EUR bez DPH pre obstaranie sociálnych služieb a iných osobitných služieb v prílohe č. 1 zákona o VO ŽSK a OvZP postupuje podľa príslušného riadiaceho dokumentu. (8) Prieskum trhu, ktorý vykonáva ŽSK, schvaľuje riaditeľ odboru právneho a verejného obstarávania alebo vedúci oddelenia verejného obstarávania. Kompetencie pri výkone prieskumu trhu si upraví OvZP individuálne podľa svojich potrieb. (9) ŽSK a OvZP pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sú povinní plniť informačné povinnosti v zmysle Článku IX bodu (10). Článok VII Uzatváranie zmlúv (1) Povinnosť používať postupy verejného obstarávania sa vzťahuje na uzatváranie zmluvy, rámcovej dohody, koncesnej zmluvy a na predkladanie objednávky. (2) Rámcovú dohodu pre viacerých verejných obstarávateľov, t.j. pre viaceré OvZP, môže uzatvoriť len ŽSK ako centrálna obstarávacia organizácia. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu obstarávania. Rámcovú dohodu je možné uzatvoriť najviac na 4 roky. Rámcovú dohodu nie je možné uzatvoriť rokovacím konaním bez zverejnenia. Jednotlivé čiastkové zmluvy, resp. objednávky na plnenie rámcovej dohody uzatvárajú príslušné OvZP. (3) Zmluvu, ktorá je výsledkom centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní pre viacerých verejných obstarávateľov, t.j. pre viaceré OvZP, uzatvára vždy ŽSK ako centrálna obstarávacia organizácia. Obdobne to platí pri každej zmene, alebo dodatku takto uzatvorenej zmluvy. Všetky informácie o zmluvách uzavretých centrálnym verejným obstarávaním sú zverejnené na webovej stránke ŽSK v sekcii verejné obstarávanie. (4) Zmluvu a rámcovú dohodu alebo objednávku, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, ktoré uskutočnila priamo OvZP, uzatvára poverená OvZP vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. (5) Za plnenie zmlúv, ktoré sú výsledkom centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní, pričom sa zákazka realizuje v prospech viacerých OvZP zodpovedajú príslušné OvZP. (6) Uzatváranie dodatkov k zmluvám bližšie upravuje 18 zákona o VO.

10 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 10 Článok VIII Archivácia (1) Archiváciu dokladov, dokumentov a ponúk uchádzačov v rámci centralizovaných činností, podporných činností vo verejnom obstarávaní a verejných obstarávaniach vykonaných v mene ŽSK zabezpečuje oddelenie verejného obstarávania OPaVO Úradu ŽSK, pokiaľ bolo obstarávanie uskutočnené podľa ust. čl. V ods. (3) písm. 3.1, 3.2 a 3.4 tejto smernice. (2) Archiváciu dokladov, dokumentov a ponúk uchádzačov zabezpečuje OvZP, pokiaľ bolo obstarávanie uskutočnené podľa ust. čl. V ods. (3) písm. 3.3 tejto smernice. (3) Rovnopis zmluvy, objednávky alebo rámcovej dohody podľa ust. čl. II ods. (11) a ods. (12) tejto smernice, ktorá je výsledkom centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní, je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní a archivuje sa spolu s ostatnou dokumentáciou procesu verejného obstarávania v lehote určenej zákonom o VO. Dokumentáciu k zákazkám, súvisiacu s projektmi EÚ, uchovávajú ŽSK a OvZP v stanovených lehotách podľa všeobecných podmienok jednotlivých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci jednotlivých operačných programov. (4) Doklady, dokumenty a ponuky uchádzačov z verejných obstarávaní vykonaných elektronicky systémom EVOSERVIS sú archivované na účely zákona o VO v systéme EVOSERVIS. Doklady, dokumenty a ponuky uchádzačov z verejných obstarávaní vykonaných elektronicky systémom EVO sú archivované na účely zákona o VO v systéme EVO, ktorý spravuje úrad. Článok IX Informačné povinnosti verejného obstarávateľa podľa zákona o VO uverejnené v profiloch (1) Povinnosti podľa 148 Vestník Osobitnou časťou vestníka je elektronické úložisko, na ktorom je verejný obstarávateľ, t.j. ŽSK aj OvZP, povinný zriadiť profil, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný obstarávateľ plní povinnosť zabezpečiť si zriadenie profilu a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality informačného systému vestníka. (2) Povinnosti verejného obstarávateľa podľa 24 Dokumentácia Verejný obstarávateľ je povinný zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú päť rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania. Dokumentáciu k zákazkám, súvisiacu s projektmi EÚ, uchovávajú verejný obstarávateľ a OvZP v stanovených lehotách podľa všeobecných podmienok jednotlivých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci jednotlivých operačných programov.

11 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 11 Verejný obstarávateľ vypracuje písomnú správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického nákupného systému. 24 sa nepoužije pri postupe podľa 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami. Správa obsahuje najmä: a) identifikáciu verejného obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, koncesie, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému, b) použitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov, c) dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov v európskom vestníku a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len vestník ) a čísla týchto oznámení, dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku a číslo tejto výzvy, ak ide o podlimitnú zákazku, d) identifikáciu vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu, e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia, f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, g) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi, h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa 101 ods. 2, i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa 135 ods. 1 písm. k), j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa 133 ods. 2, k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému, l) odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie, m) zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia, n) opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania. (3) Povinnosti podľa 26 Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní V oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní, v profile verejného obstarávateľa možno osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, ová adresa a telefónne číslo. (4) Povinnosti podľa 43 Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu Verejný obstarávateľ uverejní súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky a koncesnú dokumentáciu v profile v deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení koncesie, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž v európskom vestníku, ak tento zákon neustanovuje inak.

12 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 12 (5) Povinnosti podľa 52 Otváranie ponúk Najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených ako Ostatné a častí ponúk, označených ako Kritériá je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušných častí ponúk; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. (6) Povinnosti podľa 55 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil. (7) Povinnosti podľa 62 Povinnosti verejného obstarávateľa voči Európskej komisii Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne poslať Európskej komisii správu alebo jej časť podľa 24 ods. 3, ak vylúči mimoriadne nízku ponuku podľa 53 ods. 6. (8) Povinnosti podľa 64 Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile a) podľa 43 ods. 1 dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, okrem dokumentov podľa 64 ods. 2, v profile a poskytujú k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v oznámení o koncesii verejný obstarávateľ uvedie internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie podľa prvej vety prístupné. 43 ods. 2 súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky a koncesnú dokumentáciu v profile v deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení koncesie, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž v európskom vestníku, ak tento zákon neustanovuje inak. b) zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, správu podľa 24, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo bezodkladne po zrušení verejného obstarávania, c) zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, koncesnej zmluve, rámcovej dohode, ich zmene, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie chránené podľa osobitného predpisu, d) sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich zmien, a to 1. do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, 2. ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie ako jeden rok, vždy aj k 31. marcu kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,

13 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 13 e) zoznam subdodávateľov, a to 1. do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, 2. ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie ako jeden rok, vždy aj k 31. januáru kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, f) informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon. (9) Povinnosti podľa 111 Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska ŽSK a OvZP sú povinní zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa 109 a 110 s cenami vyššími ako eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä a) hodnotu zákazky, b) predmet zákazky, c) identifikáciu úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy. VZOR P.č. Predmet zákazky Identifikačné údaje úspešného uchádzača (obchodné meno, sídlo) IČO Hodnota zákazky EUR s DPH (10) Povinnosti podľa 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami ŽSK a OvZP sú povinní uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; 24 sa nepoužije. VZOR P.č. Predmet zákazky Identifikačné údaje úspešného uchádzača (obchodné meno, sídlo) IČO Hodnota zákazky EUR s DPH (11) Povinnosti podľa 166 Oznamovacie povinnosti verejného obstarávateľa Ak ide o zákazku alebo koncesiu, pri ktorej možno podať námietky a ponuky sa predkladajú podľa 49 ods. 5, verejný obstarávateľ je povinný zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvie, písomnú informáciu o tom, že a) bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom, ktorí boli vylúčení pred otváraním častí ponúk označených ako Kritériá, doručené oznámenie o ich vylúčení, s uvedením dátumu doručenia oznámenia o vylúčení poslednému vylúčenému uchádzačovi, záujemcovi alebo účastníkovi,

14 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 14 b) nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka pred otváraním častí ponúk označených ako Kritériá, c) bolo všetkým uchádzačom a účastníkom, ktorých ponuky alebo návrhy sa vyhodnocovali, doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, s uvedením dátumu doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov poslednému uchádzačovi alebo účastníkovi, ktorého ponuka alebo návrh sa vyhodnocoval. Pri zákazkách realizovaných Žilinským samosprávnym krajom pre OvZP na základe žiadosti o vykonanie verejného obstarávania, povinnosti podľa tohto čl. vykonáva realizátor procesu verejného obstarávania, pričom podklady pre splnenie povinnosti podľa bodu 8 c) tohto článku bude príslušná OvZP povinná zaslať realizátorovi procesu verejného obstarávania do 3 pracovných dní, podľa bodu 8 d) 1. do 30 pracovných dní kedy skutočnosť nastala a bodu 8 d) 2. do konca februára nasledujúceho roku kedy skutočnosť nastala. (12) Povinnosti podľa 12 Evidencia referencií Verejný obstarávateľ je povinný vyhotoviť referenciu podľa 12 ods. 3 písm. a), b), c) a d) zákona o VO v elektronickej podobe a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. Pri zákazkách realizovaných OvZP za vystavenie referencie zodpovedá samotná OvZP. Pri zákazkách realizovaných centrálnou obstarávacou organizáciou za vystavenie referencie zodpovedá centrálna obstarávacia organizácia. Pri zákazkách realizovaných centrálnou obstarávacou organizáciou pre OvZP za vystavenie referencie zodpovedá centrálny verejný obstarávateľ za podmienky, že príslušná OvZP poskytne zašle úplné informácie pre vystavenie referencie do 15 dní odo dňa, kedy začala plynúť lehota pre povinnosť vystavenia referencie, a to om na adresu: Uvedená lehota začína plynúť dňom podpisu dodacieho listu, odovzdávacieho a preberacieho protokolu a pod. Ak dodávateľ požiada o vystavenie referencie podľa 12 ods. 3 písm. c) a d) zákona o VO, sú ŽSK a OvZP povinní vystaviť referenciu do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa. Oslovená OvZP musí reagovať na požiadavku o zaslanie potrebných informácií ŽSK bezprostredne. (13) Podľa 187 ods. 6 Prechodné ustanovenia Ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa 34 ods. 1 písm. a) a b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Článok X Prechodné a záverečné ustanovenia (1) Táto smernica je vydaná v súlade s ustanoveniami zákona o VO a aj v otázkach, ktoré smernica výslovne neupravuje, sa právne vzťahy riadia príslušnými ustanoveniami tohto zákona. (2) Začaté verejné obstarávania do 17. apríla 2016 sa dokončia podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016.

15 Smernica 115/2016 Žilinský samosprávny kraj Strana 15 (3) Pri zmene zákona a súvisiacich predpisov sa automaticky mení tá časť ustanovenia smernice, ktorá na zákon a súvisiaci predpis nadväzuje. (4) Účinnosťou tejto smernice sa ruší Smernica Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 101/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach ŽSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Začaté VO sa dokončia podľa doterajšej smernice. Požiadavky OvZP na obstarávanie doručené pred sa vyhodnotia podľa novej smernice. (5) Neoddeliteľnou súčasťou Smernice č. 115/2016 o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti je príloha č. 1 Požiadavka verejného obstarávania a príloha č. 2 Zoznam komodít povinne nakupovaných centrálnou obstarávacou organizáciou. (6) Táto smernica nadobúda účinnosť dňom V Žiline, dňa Ing. Juraj Blanár, v.r. predseda

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

květen 2014 Vážení čtenáři,

květen 2014 Vážení čtenáři, květen 2014 Vážení čtenáři, jak jsme psali v minulém vydání Finančních aktualit, ministerstvo financí připravuje návrh novel některých daňových zákonů, především zákona o daních z příjmů, a to s účinností

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK A EKOLOGICKÝCH ŠKOD PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ SEMINÁŘE Praha,

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY

EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY Praha Brno Ostrava Bratislava Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem 2 / 2010 EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY (nejen) v oblasti soutěže a regulace 1. Rozhodnutí ESD ve věci Google ÚVODNÍ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/0X/0000 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatel finančního příspěvku název: Region Bílé Karpaty sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Česká republika

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Rozvoj vodních cest na Slovensku

Rozvoj vodních cest na Slovensku 1 2011 Rozvoj vodních cest na Slovensku Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Tel.:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. KUNOVICE SBORNÍK PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ 2008 24 leden, Kunovice, Česká Republika Kolektiv

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Informace pro partnery

Informace pro partnery Informace pro partnery 28.11.2007 Microsoft Slovakia Účel prezentace Seznámit Vás s kampaní, připravit na reakce zákazníků Vysvětlit detaily Připravit na spolupráci a pomoci vydělat peníze Získat Váš zájem

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA MIKROEKONOMICKÉ A MAKROEKONOMICKÉ ÚROVNI

ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA MIKROEKONOMICKÉ A MAKROEKONOMICKÉ ÚROVNI MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ČZU PRAHA ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA MIKROEKONOMICKÉ A MAKROEKONOMICKÉ

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4 LESY hl. m. PRAHY, příspěvková organizace Práčská 1885. 106 00 Praha 10 - Záběhlice Evidenční číslo SMĚRNICE SM-03 Téma: K zadávání veřejných zakázek u organizace Lesy hl.m.prahy verze č.: 06 Počet příloh:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek B3-15/6-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-15/6-SR Zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Touto směrnicí rektora UP se stanoví závazný

Více

O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST KAJÍNEK A PREZIDENT. Zdeněk Koudelka Předseda redakční rady

O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST KAJÍNEK A PREZIDENT. Zdeněk Koudelka Předseda redakční rady O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST Vysoká škola Karla Engliše se rozhodla výrazně změnit svůj časopis, co do názvu i obsahu. Časopis Právo a bezpečnost, který nyní čtete, bude vycházet dvakrát ročně a bude

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Schválil Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 15.12.2009

Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 15.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 15.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3951 Schválení

Více

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A OMBUDSMAN Sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv Brno, 15. června 2005 Masarykova univerzita v Brně, 2005 ISBN 80

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS

projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS 2/2010 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com Upgrade v ARMATURÁCH očima zákazníka HBP těží z výhod projektového řízení IMTRADEX zvyšuje produktivitu s IFS Foto:

Více

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES OTVORENÝ PRÍSTUP OPEN ACCESS MANAŽMENT A MARKETING MANAGEMENT AND MARKETING HODNOTENIE VEDY EVALUATION OF SIENCE

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES OTVORENÝ PRÍSTUP OPEN ACCESS MANAŽMENT A MARKETING MANAGEMENT AND MARKETING HODNOTENIE VEDY EVALUATION OF SIENCE 1/2015 Informačné technológie a knižnice OBSAH CONTENS VYDAVATEĽ: Centrum VTI SR, Bra slava IČO vydavateľa: 00 151 882 marec 2015 ročník 19., vychádza 4x ročne evidenčné číslo: EV 3501/09 publikačné číslo

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Jan Pavel. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky?

Jan Pavel. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky? Jan Pavel Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky? Stavby dopravnej infraštruktúry zadané v rokoch 2005-2009 Doc. Ing. Jan Pavel, PhD. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o

Více