תכלית S&P 500 Dividend Aristocrats. Aristocrats (NTR)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "תכלית S&P 500 Dividend Aristocrats. Aristocrats (NTR)"

Transkript

1 1 ('0a) מנוטרלת מטבע (NTR) תכלית S&P 500 Dividend Aristocrats מספר ני"ע (טיקר (SPDAUDN תעודות מנוטרלות מטבע - סדרה קיח' 171,000,000 תעודות מנוטרלות מטבע (סדרה קיח') המושפעות משינויים במדד S&P 500 Dividend Aristocrats (NTR) כללי חברה: תכלית מורכבות בע"מ ( מספר נייר ערך בבורסה: שם התעודה: תכלית (NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מטבע (40a) מספר נייר הערך ושם התעודה: שם מקוצר לתעודה: תכ. ספ 500 דיב.ש סימול נכס בסיס: SPDAUDN שם מקוצר בבורסה: תכ. ספ 500 דיב.ש סימול לצורך מסחר ברצף: תכמ.מ 118 פרופיל חשיפה: 40a, כמפורט להלן: - 4 שיעור החשיפה של התעודה למניות, בערכו המוחלט, הינו עד 120 אחוזים. 0 שיעור החשיפה של התעודה למטבע חוץ, בערכו המוחלט, הינו 0 (ללא חשיפה). a בהתאם למדיניות ההשקעות, חשיפה מהותית לסיכון אשראי תהיה מוגבלת למוסדות פיננסיים, בישראל ובחו"ל, בדירוג חוב גבוה בלבד. סוג התעודה: מועדי הנפקה: תעודה מורכבת מנוטרלת מטבע, על פי סיווגה בהנחיות על פי תקנון הבורסה לניירות ערך. מועד פרסום התשקיף: התעודה הוצעה לציבור לראשונה על פי תנאי תשקיף המדף מיום 21 באוקטובר 2013, כפי שתוקן ביום 5 בינואר 2014 ביום 24 ביוני 2014, ביום 7 ביולי 2014 וביום 11 בינואר 2015 ("תשקיף המדף") ובאמצעות דוח הצעת מדף מיום 9 ביולי במסגרת דוח הצעת המדף מיום 9 ביולי 2014 נרשמה למסחר (הנפקה לציבור והקצאה לחברת הבת, מורכבות מצבור וסחר בע"מ, ח.פ (להלן: "חברת הבת") כמות של 123,434,506 תעודות מנוטרלות מטבע (סדרה קיח') בנות 1 ש"ח ע.נ כל אחת. הרחבת סדרה: התעודות הוקצו לחברת הבת על פי דוח הצעת מדף מיום 8 בנובמבר 2015 ותנאי תשקיף המדף כך שסך הערך הנקוב שנרשם למסחר הינו 171,000,000 תעודות מנוטרלות מטבע (סדרה קיח') בנות 1 ש"ח ערך נקוב. נכון למועד זה, סך הערך הנקוב שנרשם למסחר הינו 294,434,506 תעודות מנוטרלות מטבע (סדרה קיח') בנות 1 ש"ח ע.נ כל אחת. תמצית תנאי התעודה תמצית תנאי נייר הערך: נוסחת ההמרה: תעודה מנוטרלת מטבע, העוקבת אחר מדד (NTR),S&P 500 Dividend Aristocrats וניתנת להמרה למזומן במחיר המדד ביום הקובע להמרה ביום P) t ) t כפול מקדם שייקבע ואשר ערכו יהיה קבוע (K), כפול מקדם המבטא פער העשוי להיות חיובי או שלילי בין שיעורי ריביות ליום R) t ) t וכפול מקדם המבטא רווח או הפסד הנוצרים כתוצאה מפעילות הגידור של החשיפה המטבעית ) z,(qf בניכוי עמלת המרה (C) ודמי ניהול ) t.(ter מרכיבי הנוסחא:

2 2 Y t P t מחיר פדיון ביום הקובע להמרה ביום t; K מקדם קבוע אשר שערכו יהיה 0.01; מחיר מדד (NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats הקובע להמרה (כמשמעותו בסעיף 3.2.א לתשקיף המדף) ביום הקובע להמרה ביום t; R t מקדם המבטא פער העשוי להיות חיובי או שלילי בין שיעורי ריביות ליום t, בהתאם לנוסחא הבאה: r it r ft שיעור ריבית בנק ישראל, לכל יום t במהלך התקופה שמיום הבסיס, היינו מיום 17 ביולי 2014 ועד ליום ההכרזה על תשלום ההשתתפות בריבית (כהגדרתו בסעיף 3.13.א( 4 ) לתשקיף המדף) (להלן: "תקופת הריבית"), בניכוי מרווח בשיעור של 0.2%. מובהר כי החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את שיעור המרווח בהודעה מוקדמת של 7 ימי מסחר, ובלבד ששיעור המרווח החדש לא יעלה על 1%. שיעור ריבית ה- LIBOR USD לתקופה של 3 חודשים לכל יום t במהלך תקופת הריבית, בתוספת מרווח בשיעור של 0.15%. מובהר כי החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את שיעור המרווח בהודעה מוקדמת של 7 ימי מסחר, ובלבד ששיעור המרווח החדש לא יעלה על 1%. QF z מקדם המבטא רווח או הפסד הנוצרים כתוצאה מפעילות הגידור של החשיפה המטבעית, בהתאם לנוסחא הבאה: z יום מסחר שהוא גם יום מסחר בחו"ל. P z שיעור השינוי במחיר המדד במהלך יום ; z בימים שאין יום מסחר שהוא גם יום מסחר בחו"ל, שיעור P z יהיה מיום z האחרון ועד ליום z הבא. לעניין P z מחיר המדד ביום z, כפי יצוטט במערכת הבלומברג בדגימה אחת בשעה 10:00 (שעון ניו-יורק, ארה"ב). CU z שיעור השינוי בשער המטבע במהלך יום Z. בימים שאין יום מסחר שהוא גם יום מסחר בחו"ל, שיעור CU z יהיה מיום z האחרון ועד ליום z הבא. CU z שער מטבע ביום הקובע להמרה ביום z, אשר יצוטט במערכת הבלומברג בדגימה אחת בשעה 10:00 (שעון ניו-יורק, ארה"ב). מובהר כי במקרה של עליית המדד ) z P חיובי), אזי הדגימה תהיה של מחירי ה- Bid של מטבע הדולר ביום z, שיפורסם במערכת מידע האלקטרונית רויטרס (ובהיעדר ציטוט במערכת רויטרס כפי שיצוטט על ידי מערכת מידע אלקטרונית מוכרת אחרת שזהותה תאושר על ידי הנאמן); ואילו במקרה של ירידת המדד ) z P שלילי), אזי הדגימה תהיה של מחירי ה- Ask של מטבע הדולר ביום z, שיפורסם במערכת מידע האלקטרונית רויטרס (ובהיעדר ציטוט במערכת רויטרס כפי שיצוטט על ידי מערכת מידע אלקטרונית מוכרת אחרת שזהותה תאושר על ידי הנאמן). לעניין P z ו-, CU z יום z ממועד החישוב ביום החישוב הקודם ועד למועד החישוב ביום החישוב הנוכחי; TER t מקדם המבטא הפחתה בגין דמי ניהול ליום t, המחושב לפי הנוסחא הבאה: TER 365 t TER t-1 1 MF MF t דמי ניהול ליום t, במונחים שנתיים. שיעור דמי הניהול ביחס לסדרה קיח' הינו 0.9%. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להעלות את שיעור דמי הניהול בהודעה של לפחות 7 ימי מסחר מראש, ובלבד ששיעור דמי הניהול לא יעלה על 2% או להוריד את שיעור דמי הניהול לשיעור שתמצא לנכון בהודעה מוקדמת בת יום אחד ובלבד ששיעור דמי הניהול החדש לא יפחת מ - 0%. החליטה החברה על שיעור דמי ניהול שונה כאמור, תפרסם דיווח מיידי בעניין. C עמלת המרה בשיעור של 0.3%. למרות האמור לעיל, שיעור עמלת המרה על סכום המרה מעל 500 אלף ש"ח, יעמוד על 1%. לפרטים ראוסעיף 3.10.א לתשקיף המדף. t

3 3 לפירוט אודות נוסחת ההמרה ראו בסעיף 3.14.א( 9 ) לתשקיף המדף. מדד (NTR) :S&P 500 Dividend Aristocrats סוג פרטים אודות המדד תיאור תמציתי של המדד סימול המדד המדד מקור אסמכתא SPDAUDN מדד - NTR S&P 500 Dividend Aristocrats ס' 42 (NTR) כולל מניות הנכללות במדד S&P השקעה אשר הגדילו את חלוקת הדיבידנד שלהן נטו (תכלית גלובל בכל שנה ב 25 השנים האחרונות ברציפות. בע"מ*) המדד מחושב על בסיס משקולות שווים המאוזנים בכל עדכון רבעוני. בנוסף בכל עדכון רבעוני של הרכב המדד, המדד יכלול מינימום 40 מניות. אסמכתא: (*)תכלית גלובל בע"מ מונתה כחברה מדווחת לענין טפסי הדיווח הייעודיים לתעודות סל בשם חברות תכלית, ר' דוח מיידי מיום (אסמכתא: ). המטבע לייחוס: שקל חדש. המדינה המנפיקה אתהמטבעלייחוס: ישראל. דירוג המדינה המנפיקה את המטבע לייחוס: נכון ליום 29 באוקטובר 2015, עומד דירוג MOODY'S של ישראל על A1. (NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats Index שסימולו בבלומברג הינו:,SPDAUDN בנטרול השפעת מטבעהדולר. נכס המעקב: מדד היחס: (Benchmark) מועד פרעון על ידי החברה: 28 בפברואר 2051 (אך למחזיק בתעודה הזכות לבצע פידיון מוקדם בדרך של המרה של התעודה בכל יום מסחר, למעט במועדים מסוימים, ראו סעיף "זכות המרה למחזיק" - בכפוף להגבלה על זכות ההמרה בטבלה זו להלן וכן לחברה הזכות לבצע המרה של התעודה, ראו סעיף "המרה ביוזמת החברה" בטבלה זו להלן). הצמדה : התעודה אינה צמודה, על-פי סיווגה בבורסה לניירות ערך. ריבית צבורה: רכיב המבטא פער העשוי להיות חיובי או שלילי בין ריבית בנק ישראל בניכוי מרווח בשיעור של 0.2%, לבין ריבית ה- LIBOR USD בתוספת מרווח ריבית בשיעור של 0.15%. יצוין, כי בכל יום קלנדרי, כל אחד מרכיבי הריבית האמורים עשוי להיות חיובי או שלילי. במקרה בו רכיב הריבית המצטברת הינו חיובי, יתווסף רכיב זה לסכום ההמרה המגיע למחזיק התעודה בגין המרתה (דהיינו - סכום ההמרה המגיע למחזיק יגדל). במקרה בו רכיב הריבית המצטברת הינו שלילי, אזי בהתאם לנוסחה הכתובה לעיל, לא יבוצע תשלום ריבית למחזיקים במועד התשלום האמור ורכיב הריבית השלילי יגולם במחיר התעודה בפדיון הסופי. מובהר כי החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את שיעור המרווח בהודעה מוקדמת של 7 ימי מסחר, ובלבד ששיעור המרווח החדש לא יעלה על 1%. הפרשי הריביות אינם מחולקים באופן שוטף אלא מושקעים בחזרה במדד. סכומי רכיבי הריבית נצברים (ללא ריבית או הצמדה) וכלולים, כאמור לעיל, בסכום ההמרה של התעודה. למחזיקים בתעודות אשר ימירו את התעודות עד ליום 14 בפברואר 2051 (כולל), הפרשי הריביות אשר נצברו והושקעו במדד (ככל שפערי הריביות יהיו חיוביים) יחושבו ויהוו חלק מסכום ההמרה. למחזיקים בתעודות אשר ימירו את התעודות לאחר המועד האמור, ישולמו הפרשי הריביות (ככל שפערי הריביות יהיו חיוביים) בתשלום אחד ביום 28 בפברואר לפרטים ראו סעיף 3.13.א( 4 ) לתשקיף המדף. יום הקום לחלוקת הריבית הוא 16 בפברואר יובהר כי בגין המרות שתבוצענה החל מיום 17 בפברואר 2051 (לאחר יום ה"קום" לחלוקת הריבית), סכום ההמרה לא יכלול תשלום ההשתתפות בריבית. לפרטים נוספים ראו סעיף 3.14.א( 9 ) לתשקיף המדף. 4 ימי מסחר לפחות לפני היום הקובע לתשלום ההשתתפות בריבית בפירעון, תודיע החברה בדיווח מיידי את סכום ההשתתפות בריבית בש"ח, אשר לו יהיו זכאים המחזיקים בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב של תעודות מנוטרלות מטבע (סדרה קיח'), המוחזקות על-ידם, מיום הבסיס ועד ליום ההכרזה על תשלום ההשתתפות בריבית (כהגדרתו בסעיף 3.13.א( 4 ) לתשקיף המדף).לפרטים נוספים ראו סעיף 3.13.א( 4 ) לתשקיף המדף. תקבולים נוספים:

4 4 לפרטים כלליים בדבר תשלום סכומי ההשתתפות בריבית, ראו סעיף 3.13.א( 5 ) לתשקיף המדף. דמי ניהול מוצהרים: 0.9%, נכון למועד זה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה להעלות את שיעור דמי הניהול בהודעה של 7 ימי מסחר מראש, ובלבד ששיעור דמי הניהול לא יעלה על 2%. מובהר כי דמי הניהול המוצהרים הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודה המפורטת לעיל. יצוין כי השפעת דמי הניהול על תשואת השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחה שלעיל עלולה להיות שונה מהשיעור של 0.9%. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. יצירה מועדים ליצירה בידי המשקיע: משקיע רשאי בכל יום מסחר למעט במועדים המצויינים בסע' א לתשקיף המדף להגיש לחברה או חבר בורסה מרכז הודעת יצירה בגין תעודות הסל (סדרה קיד'). היצירה תבוצע בהתאם לנוסחת השווי ההוגן של התעודה וחלף עמלת ההמרה תבוא עמלת היצירה. נכון למועד תשקיף זה חבר הבורסה המרכז הינו בנק הפועלים בע"מ. להלן תמצית לו"ז היצירה: שעה יעודה: השעה 14:00 ביום מסחר רגיל והשעה 12:00 ביום מסחר מקוצר; יום ביצוע עסקת היצירה: יום קבלת הודעת היצירה. עמלת יצירה: ראה "עמלת המרה" להלן. סכום מינימאלי ליצירה: זכות היצירה למשקיע כפופה לכך כי סכום סך כל בקשות היצירה לתעודות מאותה סדרה שהוגשו באותו יום מסחר לא יהא נמוך מ- 150 אלפי ש"ח. מגבלות על הזכות ליצירה: החברה לא תיענה לבקשות יצירה, אם כתוצאה מכך יפחת מלאי התעודות הרדומות שבידי החברה הבת מאותה סדרה מתחת לשווי של 10 מיליוני ש"ח בסוף אותו יום מסחר. במקרה כאמור תיענה החברה לבקשת היצירה רק בכמות השווה למלאי התעודות הרדומות בסוף אותו יום מסחר, בניכוי כמות המייצגת שווי של 10 מיליוני ש"ח מאותה תעודה, אך בכל מקרה לא תיענה לכמות המייצגת שווי הגבוה מ- 10 מיליוני ש"ח מאותה תעודת סל. פרטי קשר עם חברה הבורסה המרכז: דואר אלקטרוני: ובפקס מס' או או לפרטים נוספים בדבר מנגנון היצירה, ראה דוח מיידי של החברה מיום 24 בינואר 2013 כפי שתוקן ביום 3 בפברואר 2013 (אסמכתאות ו , בהתאמה). לפרטים נוספים בדבר ההסכם עם החבר המרכז, ראה דוח מיידי של החברה מיום 9 באפריל 2013 (אסמכתא: ). זכות יצירה למשקיע: המרה עמלת המרה: זכות המרה למחזיק: עמלת המרה: 0.3% נכון למועד זה. למרות האמור לעיל, שיעור עמלת ההמרה על סכום המרה מעל 500,000 ש"ח יעמוד על 1%. בהתאם להוראות סעיפים 3.22.א עד 3.24.א לתשקיף המדף, במקרה של המרה כפויה, לא תהא זכאית החברה לגבות את עמלת ההמרה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה להעלות את שיעור עמלת ההמרה בהודעה של 3 ימי מסחר מראש, ובלבד ששיעור עמלת ההמרה לא יעלה על 1%. העלאת עמלת ההמרה לא תחול רטרואקטיבית. מועדים להמרה בידי המחזיק: המחזיק בתעודות מנוטרלות מטבע (סדרה קיח') יהיה רשאי בכל יום מסחר, למעט במועדים המפורטים בסעיף א לתשקיף המדף, ובכפוף לכך שמספרם הכולל של ימי המסחר שבהם לא ניתן לבצע המרה לא יעלה על 3 ימי מסחר בחודש קלנדרי כלשהו, להגיש לחברה הודעת המרה בגין התעודות. המרה תבוצע בהתאם לנוסחת ההמרה המפורטת בטבלה זו לעיל ובהתאם לפרטים המפורטים להלן בדוח הצעת המדף. החברה נטלה על עצמה מגבלה נוספת לפיה החלטה על אי ביצוע המרה לסדרה כלשהי למשך פרק זמן העולה במצטבר על 7 ימי מסחר בשנה קלנדרית, תתקבל בכפוף לנוהל שיאושר ע"י הנאמן.

5 5 ההמרה תבוצע בהתאם להליך המפורט בפרק 3 א לתשקיף המדף. להלן תמציתהלו"ז להמרה: שעה יעודה להגשת הודעת המרה: השעה 14:00 ביום מסחר רגיל והשעה 12:00 ביום מסחר מקוצר; יום קובע להמרה: ביחס לתעודת חו"ל למעט תעודת חו"ל מקדימה במקרה שבו יום המסחר או יום המסחר המקוצר שבו נתקבלה בפועל בידי החברה הודעת המרה עד לשעה היעודה הינו גם יום מסחר בחו"ל, היום הקובע להמרה יהיה יום המסחר או יום המסחר המקוצר שבו נתקבלה בפועל בידי החברה הודעת המרה; נמסרה לחברה הודעה ביום מסחר או יום מסחר מקוצר לאחר השעה היעודה, היום הקובע להמרה יהיה יום המסחר בחו"ל הראשון שלאחר אותו יום; יוםביצועעיסקת ההמרה: ביחס לתעודת חו"ל - יום המסחר השני שלאחר היום הקובע להמרה. סוג ההמרה: בכסף; שער נכס המעקב להמרה: שער נעילה ביום הקובע להמרה; שער מט"ח להמרה: לא רלוונטי. ביום 24 בינואר 2013 החברה פירטה בדו"ח מיידי מרוכז בגין כל התעודות את הפרטים הרלוונטיים למתן הודעות המרה וביצוען (אסמכתא: ). הגבלות על זכות ההמרה: המרה ביוזמת החברה: זכות ההמרה למשקיע כפופה לכמות מינימאלית להמרה ובלבד ששווי הכמות המינימאלית להמרה בכל עת לא יעלה על 500,000 ש"ח. ביום 7 בנובמבר 2013 פרסמה החברה דיווח מיידי כפי שתוקן ביום 25 בדצמבר 2013 בדבר הפחתת שווי הכמות המינימאלית להמרה בתעודות של החברה, בהתאם לשיעורים והמועדים המפורטים בדיווח ( ו ). בהתאם למדיניות שקבעה החברה, שווי הכמות המינימאלית להמרה (בש"ח) נכון למועד זה עומד על 10,000 ש"ח. לחברה זכות לבצע המרה כפויה של התעודות שתהיינה במחזור מעת לעת, בכל עת ומכל סיבה שהיא כמפורט בסעיפים 3.22.אעד עד 3.24.אלתשקיףהמדף. התעודות תומרנה על-ידי החברה בהמרה כפויה, בין היתר בעת מחיקה ממסחר בבורסה, כמפורט בסעיף 3.23.א לתשקיף המדף. הון עצמי והתחייבויות הון עצמי של החברה: ההון העצמי של החברה נכון ליום 30 ביוני 2015 עומד על סך של כ- 40,773 אלפי ש"ח וזאת בהתאם לחלופה א' במסגרת ההנחיות הזמניות ביחס לכללי השימור הקבועים בחלק הרביעי של תקנון הבורסה. על פי כללי השימור, יתרת ההון העצמי שהחברה מחויבת שלא לחלק הינה 30,000 אלפי ש"ח. מדיניות השקעה ונכסים מגבים מדיניות השקעה: החברה תעשה שימוש בתמורת ההנפקה לצורך רכישת ניירות ערך הכלולים במדד לייחוס ו/או נגזרים ומכשירים פיננסיים על כל או חלק ממרכיבי מדד הייחוס, באופן שיאפשר לחברה, ככל שניתן, החזקה בנכסים בשווי סכום ההמרה למחזיקי התעודות מאותה סדרה, בכל עת. החברה תפעל לכך שהנכסים המגבים המוחזקים בגין הסדרה, יהיו נכסים שהתנהגותם ומשקלותיהם קרובים, במידת האפשר ובכפוף לשיקולים עסקיים ומגבלות טכניות כמפורט בסעיף 10 לדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2014 (אסמכתא: ), להרכבם של נכסי הבסיס של מדד הייחוס, באופן שהסכום המרבי שבו תהיה החברה חשופה לשינויים במחיר מדד הייחוס, בתום כל יום מסחר, לא יעלה על סך של 10,000,000 ש"ח ביחס לכל סדרה בנפרד ולא יעלה על סך של 40,000,000 ש"ח (או, אם ניתן אישור דירקטוריון החברה - על סך של 100,000,000 ש"ח), לגבי כלל הסדרות שהנפיקה החברה ביחד. לחברה לא ידוע על סטייה ממדיניות ההשקעה. החברה תפרסם דו"ח מיידי על כל שינוי במדיניות ההשקעה. ביום 15 בספטמבר 2009 אישר דירקטוריון החברה את מדיניות החברה בפעילות תעודות הסל על מדדי חו"ל מול גופים פיננסיים זרים (אסמכתא: ). ביום 21 במאי 2012 וביום 10 ביוני 2012, לאחר אישור דירקטוריון החברה, פרסמה החברה דיווח מיידי המתאר את מדיניות החברה בפעילות תעודות הסל על מדדי חו"ל מול גופים פיננסיים זרים (אסמכתאות: ו ). לפירוט בדבר גורמי סיכון של החברה ראו סעיף 1.7 לתשקיף המדף. לפירוט בדבר מדיניות ההשקעה וניהול הסיכונים של החברה, ראו פירוט בדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 30 ביוני 2015 (אסמכתא: ), וכן דיווח מיידי שפרסמה החברה באמצעות תכלית גלובל בע"מ ביום 15 באוקטובר 2015 בדבר מדיניות ניהול סיכוני אשראי על פיה פועלת החברה נכון לתום הרבעון השלישי לשנת 2015

6 6 (אסמכתא: ). נכסים מגבים: סוג הנכסים המגבים בהם החברה רשאית להשקיע: פעילות הכיסוי של החברה לעניין התעודות, בין היתר, רכישה ומכירה של ניירות ערך הכלולים במדד הרלוונטי לסדרה ו/או נגזרים ו/או חוזים ומכשירים פיננסיים על כל או חלק ממרכיבי המדד הרלוונטי (להלן: "נגזרים") (אשר יכללו ניירות ערך סחירים ו/או ניירות ערך שאינם סחירים הניתנים להמרה, או למימוש, לכל או חלק מהמדד כאמור) ו/או של התעודות (אשר לא ייחשבו כנגזרים לצורך העניין), לפי תמהיל שייקבע, מעת לעת, על-פי שיקול דעתה של החברה, וכן ביחס לכספים שיוחזקו במזומן, הפקדה בפיקדונות שקליים או במטבע זר רלוונטי ו/או אגרות חוב ממשלתיות, הכול באופן שיאפשר לחברה, ככל שניתן ובהתחשב בשיקולים עסקיים, לעמוד בכל עת בהתחייבויותיה כלפי המחזיקים בתעודות ובכפוף להוראות המפורטות בסעיף 3.28.א ובסעיף 18 בפרק א' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2014 (אסמכתא: ). סוג הנכסים המגבים בהם החברה משקיעה: נכון ליום 30 בספטמבר 2015, הנכסים המגבים לסדרה הינם מזומן ועסקאות החלף.(swap) לפרטים נוספים אודות הנכסים המגבים המוחזקים על ידי החברה ביחס לסדרה זו ראו דוח הדירקטוריון של החברה ליום 30 ביוני 2015 (אסמכתא: ). נכון ליום 30 בספטמבר 2015, לחברה יש פעילות מהותית בכיסוי ההתחייבויות בגין תעודות מנוטרלות מטבע (סדרה קיח') מול בנק דיסקונט ובנק מזרחי, כדלקמן: סדרה קיח' הגוף היקף החשיפה לגוף ב- % בגין פיקדונות היקף החשיפה לגוף ב- % בגין השאלות משווי הנכסים לסדרה היקף החשיפה לגוף ב- % בגין תעודות סל הגוף המדרג ודירוגו פרופיל חשיפה סך החשיפה לסדרה ב- % תיאור סיכוני האשראי להם חשופה החברה כתוצאה מהחזקתה בנכסים מגבים: 58.68% 40a 58.67% בנק דיסקונט 42.56% 40a בנק מזרחי 42.56% לפירוט בדבר סיכוני האשראי של החברה ביחס לתעודות שבמחזור, ראו פירוט בדו"ח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2015 (אסמכתא: ), וכן דיווח מיידי שפרסמה החברה באמצעות תכלית גלובל בע"מ ביום 15 באוקטובר 2015 בדבר מדיניות ניהול סיכוני אשראי על פיה פועלת החברה נכון לתום השלישי הראשון לשנת 2015 (אסמכתא: ). הציבור מתבקש לעקוב אחר הדיווחים החודשיים בדבר חשיפה לסיכוני האשראי אותם מפרסמת החברה. סיכון נזילות: החל מיום 11 בדצמבר 2014 מפרסמת החברה דיווח חודשי בדבר סיכון הנזילות בתעודות שהונפקו על (אסמכתא: פרסמה החברה דיווח לחודש ספטמבר 15 באוקטובר ידה. ביום.( השאלות השאלות: החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את שיעור היקף ההשאלות המירבי לסדרה ולשנותו בהתאם לצרכיה. נכון למועד זה, נקבע שיעור היקף ההשאלות המרבי על ידי דירקטוריון החברה על שיעור של 100%. נכון למועד זה, השאלת ניירות ערך תבוצע באמצעות חבר בורסה שהינו תאגיד בנקאי מדווח בישראל בלבד ולתקופה שלא תעלה על שנה, זאת בכפוף לשינויים במדיניות ההשאלות של החברה כמפורט בסעיף לתשקיף המדף. ניירות הערך יוחזרו לחברה בתום תקופת ההשאלה או על פי דרישת החברה לפני תום תקופת ההשאלה. החברה תפרסם דיווח מיידי אודות שינוי בנתונים שלעיל. החברה תדווח אודות ההשאלות בסדרה הרלוונטית בהתאם לגילוי הנדרש על-פי הוראות הדין ובכלל זה, החברה תפרט בדו"חותיה התקופתיים את היקף ההשאלות מתוך הנכסים המגבים לסדרה וכן פרטים בדבר שואל מהותי ככל שיהיה וסטייה ממדיניות ההשאלות ככל שתהיה.

7 7 היקף השאלות: נכון ליום 30 בספטמבר 2015 היקף ההשאלות עמד על 0% מסך הנכסים המגבים, ולא ידוע לחברה על שואל מהותי של נכסים מהסדרה. הכנסות והוצאות מפעילות השאלות: בתקופה שמיום 1 בינואר 2015 ועד 30 בספטמבר 2015, לחברה לא היו הכנסות/הוצאות בגין פעילות השאלות ביחס לסדרה זו. לפירוט בדבר מדיניות ההשאלות, ראו סעיף א לתשקיף המדף. עשיית שוק עשיית שוק: למשקיע זכות להמרה יומית, כמפורט לעיל. החל מיום 3 בפברואר 2013 פועלת חברת הבת כעושה שוק בתעודות. לפירוט ראו דיווח מיידי שפרסמה הבורסה לני"ע ביום 31 בינואר נכון למועד התשקיף, לחברה לא ידוע על מקרים מהותיים בהם הייתה מנועה למלא את תפקידה כעושת שוק לתעודות ולא ידוע על מקרים מהותיים בהם לא סיפקה החברה פקודות קנייה ומכירה בספר הפקודות. לפרטים נוספים בדבר מנגנון עשיית השוק של תעודות מנוטרלות מטבע, ראה דו"ח מיידי מיום 24 בינואר 2013 (מס' אסמכתא: ). מיסוי מיסוי: תעודות מנוטרלות מטבע (סדרה קיח') ייחשבו כ"עסקה עתידית" לעניין חלק ה' לפקודת מס הכנסה. המרת תעודות מנוטרלות מטבע (סדרה קיח') למזומן תהווה אירוע מס בידי הממיר. יחיד (שלא חלים לגביו אחד החריגים הקבועים בחוק) יהיה חייב במס של 25% על רווח ההון הריאלי ובמס בשיעור של 25% על תקבולי ריבית שישולמו על פי תנאי התעודה, ככל שישולמו. חברה תהיה חייבת במס על רווח הון ריאלי בשיעור של מס חברות. לחבר בני אדם, תושב ישראל, ינוכה שיעור מס במקור בהתאם לשיעור מס חברות החל עליו במועד התשלום בגין תקבולי ריבית שישולמו על פי תנאי התעודה, ככל שישולמו. לפירוט, ראו סעיף 3.20 לתשקיף המדף. גרפים וניתוחי רגישות להלן גרף התנהגות מחיר נכס הבסיס, הערכת השווי של התעודה ומחיר התעודה הנוכחי בתקופה שמיום 1 בינואר 2015 עד ליום 30 בספטמבר גרפים וניתוחי רגישות: :2015 הסבר לגרף: ניתן לראות כי ישנה זהות בין הגרפים למעט פערים הנובעים מדמי ניהול, ריבית והפרשי קוואנטו הצבורים בתעודה. על המשקיע לקחת בחשבון כי השוואת מחירי בורסה לתשואת המדד כמוצג בגרף הנ"ל הינם אינדיקטיביים בלבד, לאור העובדה שמחיר התעודה כולל בתוכו תקבולים נוספים (כגון דיבידנד צבור

8 8 ו/או ריבית צבורה וכן עמלות ניהול לפי תנאי התעודה). יובהר, כי הסיבה להבדלים בין הגרפים של מחיר התעודה בבורסה והערכת השווי של התעודה הינה לאור העובדה, כי ישנם ימים בהם לא מבוצעות עסקאות בתעודה הנ"ל ו/או מקרים בהם לא מבוצעת עסקה בשעות האחרונות של המסחר וכן עסקאות שבוצעו בשעות שונות מהעסקאות שלפיהן נקבע שער הסגירה במדד. כתוצאה מכך, נוצר לעיתים עיוות בין המחיר שנקבע לתעודה (בהתאם לעסקה האחרונה שבוצעה בתעודה) לבין שער הנעילה של המדד העוקב של אותה תעודה, כפי שנקבע בבורסה. לפיכך יש לראות בנתונים כאינדיקציה למגמה בלבד ואין לראות במחירי הבורסה כאינדיקציה לשווי ההוגן של התעודה בתום אותו יום מסחר בבורסה. נכסים לא סחירים שיערוך נכסים: מנגנון שערוך הנכסים המגבים: לפירוט בדבר שערוך הנכסים המגבים, ראו סעיף א לתשקיף המדף. החזקה בנכסים לא סחירים: נכון למועד זה, החברה אינה מחזיקה בנכסים לא סחירים שאינם נכסים פיננסיים. דירוג דירוג: דירוג החברה: החברה אינה מדורגת. דירוג התעודה: התעודה אינה מדורגת. נאמן הנאמן: נתונים כללים: חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ (אתר אינטרנט: ), שכתובתה היא: דרך ששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'מפיון, טלפון: , פקס: , מייל: שונות להלן פרטים בדבר היקף ההחזקות בתעודות שבמחזור מסדרה זו ושוויין נכון למועדים המצוינים להלן: ,434, ,434, ,434,506 סך הערך הנקוב של התעודות סך הערך הנקוב של התעודות הרדומות (שבידי 86,927,450 87,555,118 88,330,902 החברה הבת ( בש"ח סך הערך הנקוב של התעודות שאינן רדומות 36,507,056 35,879,388 35,103,604 בש"ח הערכת שווי התעודה בש"ח מחיר התעודה בבורסה בש"ח שווי כספי בש"ח של כלל התעודות, שאינן תעודות רדומות, בהתאם למחירן בבורסה (באלפי 132, , ,141 ש"ח) - 792, , ,784 צבירה נטו בערך נקוב בש"ח

9 9-2,874-2,153-2,589 צבירה נטו לסדרה באלפי ש"ח יומי מחזור ממוצע בש"ח, בהתאם למחיר התעודה בבורסה (באלפי ש"ח) יחס נכסים להתחייבויות: שווי סדרה דיווחים ויצירת קשר עם הממונה על פניות הציבור: החברה התחייבה להחזיק בכל יום מסחר בחשבונות המשועבדים, כהגדרתם בסעיף א לתשקיף המדף, לאותה סדרה, נכסים בשווי של 100% לפחות מהתחייבויות החברה למחזיקי אותה סדרה. שווי שוק החזקות ציבור: 117,597,073.4 ש"ח ע.נ. תעודות, נכון ליום 30 בספטמבר שווי תעודות המוחזקות בידי חברת הבת: 295,908,521.7 ש"ח, נכון ליום 30 בספטמבר הדיווחים המיידים של החברה מפורסמים באתר המגנא של רשות ניירות ערך, בכתובת:.http://www.magna.isa.gov.il/ דיווחי החברה בדבר השווי ההוגן של התעודות שהונפקו על ידה מפורסמים מידי יום באתר המגנא. לפרטים אודות הגורם הממונה מטעם החברה על פניות הציבור, דרכי יצירת קשר עמו ותהליך הטיפול בפניות ראו:

אג"ח ממשלתית אג"ח קונצרני לכסף איגרת חוב אינפלציה של ביקושים הכסף. הוצאות היצעים אלכסון מונופוליסטי. אנליסט ביתא ברוקר

אגח ממשלתית אגח קונצרני לכסף איגרת חוב אינפלציה של ביקושים הכסף. הוצאות היצעים אלכסון מונופוליסטי. אנליסט ביתא ברוקר 1 מילון מונחים א אג"ח ממשלתית אג"ח קונצרני אופציה אירופאית אופציה בכסף ומחוץ לכסף אופציית מכר אופציית רכש איגרת חוב אינפלציה אינפלציה של ביקושים אינפלציה של הוצאות אינפלציה של היצעים אלכסון אנליסט אקווטי

Více

נהלים למתן הלוואות לדיור. בוטל

נהלים למתן הלוואות לדיור. בוטל א 4 ב 4 ג 4 א 5 א 7 המפקח על הבנקים: ניהול בנקאי תקין [15] 11/06) 451-1 נהלים למתן הלוואות לדיור תוכן העניינים עמוד פירוט סעיף מבוא 451-2....1 תחולה 451-2....2 הגדרות 451-2....3 דפי הסבר...451-3 4. הגבלה

Více

מדריך לקבלת הלוואת משכנתא

מדריך לקבלת הלוואת משכנתא מדריך לקבלת הלוואת משכנתא אנו שמחים על התעניינותך בהלוואה מהבנק. מדריך זה נועד לסייע לך ולהקל עליך בתהליך קבלת ההלוואה. בנקאי משכנתאות עומדים לרשותך להבהרות נוספות וישמחו לענות על כל שאלותיך. מידע נוסף

Více

מדריך לקבלת הלוואת משכנתא

מדריך לקבלת הלוואת משכנתא מדריך לקבלת הלוואת משכנתא אנו שמחים על התעניינותך בהלוואה מהבנק. מדריך זה נועד לסייע לך ולהקל עליך בתהליך קבלת ההלוואה. בנקאי משכנתאות עומדים לרשותך להבהרות נוספות וישמחו לענות על כל שאלותיך. מידע נוסף

Více

לתשומת ליבכם,בהתאם להוראות בנק ישראל,החל מיום חלה הגבלה על שיעור המימון בהלוואות לדיור הנוטל אזרח ישראלי באופן שהלוואה לדיור לא תאושר במידה

לתשומת ליבכם,בהתאם להוראות בנק ישראל,החל מיום חלה הגבלה על שיעור המימון בהלוואות לדיור הנוטל אזרח ישראלי באופן שהלוואה לדיור לא תאושר במידה תאריך... סניף... 1/12.1.2.3.4.5 תדריך ללווה (דפי הסבר) תדריך זה נועד להסביר את ההליכים שעליכם לעבור לצורך קבלת הלוואה לדיור ואנו מקווים ומאמינים כי קריאתו תסייע לכם ולנו לבצע את התהליך בצורה מהירה ויעילה.

Více

צומת רכישת דירה חיסכון הלוואות צרכנות נבונה התנדבות ותרומה מט"ח כדאי לדעת על חיסכון

צומת רכישת דירה חיסכון הלוואות צרכנות נבונה התנדבות ותרומה מטח כדאי לדעת על חיסכון 1 צומת רכישת דירה עומדים בפני רכישת דירה? מתלבטים איפה להתחיל? באילו מקורות מימון להשתמש? רוצים לדעת יותר על סוגי משכנתאות ומה נכון עבורכם? רכישת דירה היא הצעד הכלכלי המשמעותי והגדול ביותר שתעשו במהלך

Více

םידחואמ םייניב םייפסכ תוחוד 2012 רבמטפסב

םידחואמ םייניב םייפסכ תוחוד 2012 רבמטפסב דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקרים) תוכן העניינים ע מ ו ד דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 3 17 לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 דוחות כספיים

Více

סידור המשחק מרגלים רבי מרגלים המפתח

סידור המשחק מרגלים רבי מרגלים המפתח התחלקו לשתי קבוצות שחקנים, במספר שחקנים ומיומנות שחקנים שקולה לכל קבוצה. קבוצה אחת כחולה וקבוצה אחת אדומה. תזדקקו לכל הפחות לארבעה שחקנים עבור המשחק הבסיסי )שתי קבוצות של שני שחקנים כל אחת(. עבור חוקי

Více

דיני חוזים ד"ר אלעד פינקלשטיין עו "ד אמיר אוסטרמן בהצלחה!

דיני חוזים דר אלעד פינקלשטיין עו ד אמיר אוסטרמן בהצלחה! דיני חוזים ד"ר אלעד פינקלשטיין עו "ד אמיר אוסטרמן בהצלחה! בימים אלו אתם מתחילים סמסטר נוסף שמהווה עוד שלב לקראת סיום התואר. ככל שאתם מתקדמים בשלבי התואר, רמת הלמידה עולה, הקושי גדל, ואתם לאט לאט הופכים

Více

Týdenní oddíl Berešis (Gn.1,1 6,8) Rabi Jicchak Seifert

Týdenní oddíl Berešis (Gn.1,1 6,8) Rabi Jicchak Seifert Týdenní oddíl Berešis (Gn.1,1 6,8) Rabi Jicchak Seifert 1./ Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. 2./ A země byla pustá a prázdná a tma byla nad tvářemi propasti a duch Boží se vznášel nad tvářemi vod.

Více

הפגוציטים הללו משחררים הורמונים של מערכת החיסון הנקראים ציטוקינים שלהם פעילות של התמיינות וגיוס של תאים מהמערכת הנרכשת. דבר זה מתרחש כאשר המערכת הקיימ

הפגוציטים הללו משחררים הורמונים של מערכת החיסון הנקראים ציטוקינים שלהם פעילות של התמיינות וגיוס של תאים מהמערכת הנרכשת. דבר זה מתרחש כאשר המערכת הקיימ סיכומים באימונולוגיה בסיסית חלק א' מערכת החיסון היא בעצם מערכת המשקפת שינויים במצב הפיסיולוגי של הגוף, לדוגמה לחץ, מאמץ גופני, שינויים הורמונאליים וכו'. הדוגמה הקלאסית היא שבמצב הריון במשך 9 חודשים העובר

Více

DVAR TORA RAV MENACHEM KALCHHEIM. Proč je smazáno šem Ha-Šem, jméno Ha-Šem [viz verš 5, 23]?

DVAR TORA RAV MENACHEM KALCHHEIM. Proč je smazáno šem Ha-Šem, jméno Ha-Šem [viz verš 5, 23]? y u d, c a jna dju דף פרשת שבוע בצ'כית פ ר ש ת נ ש א צאת שבת: 22:20 כניסת שבת : 20:52 מ"ח למ"טמונים ד ' סיוון תשס"ה דבר תורה הרב מנחם קלכהיים על מה נמחק שם ה'? ישנו איסור על מחיקת או ביזוי שם ה', וזו הסיבה

Více

nějaký spor mezi lidmi tak je mezi nimi rozepře a když je pak spor rozhodnut tak mezi nimi panuje mír. Z toho vyplývá že oltář a právní nařízení se

nějaký spor mezi lidmi tak je mezi nimi rozepře a když je pak spor rozhodnut tak mezi nimi panuje mír. Z toho vyplývá že oltář a právní nařízení se Týdenní oddíl Mišpotym Rabi Jicchak Seifert Šemous 21 1.) A toto jsou soudní nařízení které před ně položíš. 2.) Když koupíš hebrejského otroka po šest let bude sloužit a sedmého vyjde na svobodu zadarmo.

Více

Šmílův DAF. Vajera 5772. Alijot v kostce. 15. chešvan 5772 12. listopad 2011

Šmílův DAF. Vajera 5772. Alijot v kostce. 15. chešvan 5772 12. listopad 2011 Šmílův DAF 15. chešvan 5772 12. listopad 2011 začátek šabatu: 16:06 konec šabatu: 17:14 Vajera 5772 Časy pro tento týden čas tfilin od 6:00 šma jisrael do 8:26 mincha od 12:09 západ slunce 16:22 tři hvězdy

Více

Chroustovice Pardubice Cf 5. 12. 1942 1 Chrudim Pardubice Cf 5. 12. 1942 (88) 92 / 6 Pardubice Cg 9. 12. 1942 (1)

Chroustovice Pardubice Cf 5. 12. 1942 1 Chrudim Pardubice Cf 5. 12. 1942 (88) 92 / 6 Pardubice Cg 9. 12. 1942 (1) Chrast u Chrudimi Pardubice Cf 5. 12. 1942 ( ) 33 / 4 Chroustovice Pardubice Cf 5. 12. 1942 1 Chrudim Pardubice Cf 5. 12. 1942 (88) 92 / 6 Pardubice Cg 9. 12. 1942 (1) אנשים נעצרו / arrested 2 osoby zatčeny

Více

země Pelištejců. A Our hachajim ještě napsal že k tomuto přimíšenému lidu se vztahuje naznačený výraz pro utrpení. A zde je potřeba říct, že Bejs

země Pelištejců. A Our hachajim ještě napsal že k tomuto přimíšenému lidu se vztahuje naznačený výraz pro utrpení. A zde je potřeba říct, že Bejs Týdenní oddíl Bešalach Rabi Jicchak Seifert Šemous 13 17.) I bylo při odeslání faraem lidu, tak je Bůh neřídil cestou země Pelištejců, protože je blízká, protože řekl Bůh aby lid nezalitoval, když uvidí

Více

נושאי הליבה: התא מבוא לביולוגיה של גוף האדם אקולוגיה שנת תשע"א 1400 בעריכת רונית לבקוביץ הכנה לשאלון ב, היקף של 0.1 יחידות לימוד. שגיאה!

נושאי הליבה: התא מבוא לביולוגיה של גוף האדם אקולוגיה שנת תשעא 1400 בעריכת רונית לבקוביץ הכנה לשאלון ב, היקף של 0.1 יחידות לימוד. שגיאה! 1 שגיאה! נושאי הליבה: התא מבוא לביולוגיה של גוף האדם אקולוגיה הכנה לשאלון 400440 ב, היקף של 0.1 יחידות לימוד. שנת תשע"א 1400 בעריכת רונית לבקוביץ 2 תוכן העניינים התא מבנה ופעילות- רשימת מושגים ותכנים לפי

Více

התא-...עמ' מערכות בגוף האדם- מערכת ההובלה...עמ' מערכת הנשימה...עמ' מערכת העיכול...עמ' הומיאוסטזיס בגוף האדם...עמ' אקולוגיה...עמ' פוטוסינתזה...

התא-...עמ' מערכות בגוף האדם- מערכת ההובלה...עמ' מערכת הנשימה...עמ' מערכת העיכול...עמ' הומיאוסטזיס בגוף האדם...עמ' אקולוגיה...עמ' פוטוסינתזה... נושאים: 2 24 35 46 58 77 99 124 133 161 התא-...עמ' מערכות בגוף האדם- מערכת ההובלה...עמ' מערכות ההגנה...עמ' מערכת הנשימה...עמ' מערכת העיכול...עמ' הומיאוסטזיס בגוף האדם...עמ' אקולוגיה...עמ' פוטוסינתזה...עמ'

Více

מתאמנים. È ËÓÂ È Â ÈÁÂ ÁÂÓÓ ÈÙ Ï ÊÎ Ó ± ßÓÚ ÌÈ È ÂÊÁ Â ÌÈÈË Ò ÌÈÁÂ Èapple ÌÈÓ Ó התוסף שתופס ËÂ ÈÒ ÒÎÏ ÛÒÂ Á ÈÙ Î È Ó ÌÈ ÏÂ Ï ßÓÚ ÁÓ ÈÚ ÓÏ ËÏÂ Ù ÔÈÊ Ó

מתאמנים. È ËÓÂ È Â ÈÁ ÁÂÓÓ ÈÙ Ï ÊÎ Ó ± ßÓÚ ÌÈ È ÂÊÁ  ÌÈÈË Ò ÌÈÁ Èapple ÌÈÓ Ó התוסף שתופס Ë ÈÒ ÒÎÏ ÛÒ Á ÈÙ Î È Ó ÌÈ ÏÂ Ï ßÓÚ ÁÓ ÈÚ ÓÏ ËÏ ٠ÔÈÊ Ó מיליארד סינים לא טועים סודוקו אאוט, HIDATO אין ÏÚ ÏÂÎ Á Ó ÁÓ Á μ ßÓÚ ÁÓ ÈÚ ÓÏ ËÏ ٠ÔÈÊ Ó π Û ÂÁ μ ßÒÓ ÔÂÈÏÈ התוסף שתופס Ë ÈÒ ÒÎÏ ÛÒ Á ÈÙ Î È Ó ÌÈ ÏÂ Ï ßÓÚ ˆÈ ÚÏ È ÈÓ ßÙ ٠ ÈÚÏ ÌÈÓÂË ÔÂÏÈÓ Æ Â Â Â

Více

Můra židovská Spis o Židech, jejich mravích a obyčejích: česky psaná etnografie Židů katolického kněze Karla Jugla

Můra židovská Spis o Židech, jejich mravích a obyčejích: česky psaná etnografie Židů katolického kněze Karla Jugla Můra židovská : česky psaná etnografie Židů Můra židovská Spis o Židech, jejich mravích a obyčejích: česky psaná etnografie Židů katolického kněze Karla Jugla Pavel Sládek (FF UK) I. Etnografie Židů v

Více

יהודים רבים מן האזור החלו לעבור אל פר לואוץ רק לאחר ההקלות של אמצע המאה הי ט. בתקופה זו התקיימה בעיר

יהודים רבים מן האזור החלו לעבור אל פר לואוץ רק לאחר ההקלות של אמצע המאה הי ט. בתקופה זו התקיימה בעיר v letech 1860 1861 a židovské náboženské obci sloužila do r. 1937, poté ji využívala Církev československá husitská, která ji v roce 1946 koupila i se sousedním domkem někdejší židovské školy. Obě budovy

Více

Předmluva Úvodem Židovský král

Předmluva Úvodem Židovský král Obsah Předmluva Úvodem Židovský král Kniha Jehošua. Jehošua bin Nun, generál s Tórou. Jericho, Aj a Givon, tři kroky vpřed. Dobytí a rozdělení země, od zázraků k realitě Kniha Soudců (Šoftim). Tvrdý pád

Více

1.7 Funkce kenaanských glos

1.7 Funkce kenaanských glos 1. KONTEXTY A HLAVNÍ PROBLÉMY KENAANSKÝCH GLOS 1.7 Funkce kenaanských glos Jak při výzkumu vernakulárních starofrancouzských glos zapsaných hebrejským písmem zjistili M. Kiwitt a před ním už J. Greenberg,

Více

ě ě Č ě ř ý ě Č ý ě ů ř ý ý Č Č Ú Ř É ř ů ů ř ú ě ě Č Č Č ř ž ř ř ú Ř Ý ř ž ř ř ř ú Ě Á Ú Č Á Ř Ý Í ř ř ů ě ž ř ž Á ý Á Á ř ř ř ú ě ů ů ě ě Č ř ů ř ů ř ž ó ř ů ř ů ů ě ě Č ě ó ř ř ý ě ř ů ř ř ě ó ř ř ý

Více

VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO PSY A KOČKY DOVÁŽENÉ DO IZRAELE VETERINARY CERTIFICATE FOR DOMESTIC DOGS AND CATS ENTERING ISRAEL

VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO PSY A KOČKY DOVÁŽENÉ DO IZRAELE VETERINARY CERTIFICATE FOR DOMESTIC DOGS AND CATS ENTERING ISRAEL דף מידע: יבוא כלבים וחתולים לישראל מדינת ישראל STÁT IZRAEL MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJE VENKOVA VETERINÁRNÍCH SLUŽEB A ZDRAVÍ ZVÍŘAT STATE OF ISRAEL MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Více

Básně a písně přátelství פּ יּוּט ים ו שׁ יר י י ד ידת

Básně a písně přátelství פּ יּוּט ים ו שׁ יר י י ד ידת Předmluva Jiří Langer, který přijal hebrejské jméno Mordechaj Zeev, byl osobností, jež v oficiálním výkladu české kultury stála dlouho ve stínu. Vzhledem k jeho vyhraněnému příklonu k židovství a chasidismu

Více

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry Izrael soudců a králů Jan Divecký Pokračování Příběhů Tóry Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nakladatelství P K Praha U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u

Více

Nakladatelství P K Praha

Nakladatelství P K Praha Nakladatelství P K Praha Za finanční podporu při vydání této knihy děkujeme panu Michalu Dostálovi. Jan Divecký, Nakladatelství P K,, ISBN -- - (Petr Karas) ISBN -- - (Karel Kupka) ISBN -- -- (ekniha PDF)

Více

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - leden 2016

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - leden 2016 Nové přírůstky v knihovně ŽMP - leden 2016 Pozn. Signatura DS knihy v oddělení pro dějiny šoa Signatura ED knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu Signatura BED - knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu

Více

מחירון מוצרים כללי. חדש! dōterra עדכונים לגבי חידוש המלאי במחירון באתר החברה:

מחירון מוצרים כללי. חדש! dōterra עדכונים לגבי חידוש המלאי במחירון באתר החברה: כולל מוצרי ד וטרה - שמנים אתריים טהורים בדרגה טיפולית ון מוצרים כללי 2017 מגוון רחב של מוצרים איכותיים ובטיחותיים לכל המשפחה מחכה לכם ב- Pro.Eurasia ברשותינו כל המוצרים הנחוצים לאדם לשימוש יומי - תוספי

Více

Eliezer Ben Jehuda život a dílo Eliezer Ben Yehuda Life and Work

Eliezer Ben Jehuda život a dílo Eliezer Ben Yehuda Life and Work Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Ústav židovských studií Eliezer Ben Jehuda život a dílo Eliezer Ben Yehuda Life and Work Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Bedřich Nosek,

Více

ŠŘ Í Č Á ú Á Á ó Ě Á š š ý ě ž Ě š ý ů ž ý ě ě š ů ý š Ž Ž ú ě ů ů ě ž ň Ě ú Č š š ý š ě Č Č š ý š ý ě ž ě ě ž ě š ý ě ž Č ž ů ý ž ý ě ý ě ž Í ž ň ý ž ž ž ý ž ů ý ž Ž ě ž š š ý Ř Š Ť Č Á Á Á ó Ě Á Á š

Více

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry Izrael soudců a králů Jan Divecký Pokračování Příběhů Tóry Za finanční podporu při vydání této knihy děkujeme panu Michalu Dostálovi. Jan Divecký, Nakladatelství P K,, ISBN -- - (Petr Karas) ISBN -- -

Více

Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro bibli a její teologii¹

Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro bibli a její teologii¹ Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro bibli a její teologii¹ Martin Prudký Summary: e Decalogue in Biblical eology: e text of the Ten Commandments and its significance for the Bible

Více

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - leden 2015

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - leden 2015 Nové přírůstky v knihovně ŽMP - leden 2015 Pozn. Signatura DS knihy v oddělení pro dějiny šoa Signatura ED knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu Signatura BED - knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu

Více

תאונות עבודה -- ישראל -- סטטיסטיקה.

תאונות עבודה -- ישראל -- סטטיסטיקה. פריטים חדשים נובמבר 2016 ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות מופיעים עם הערה ]משאב אלקטרוני[ : כולל פריטים מאוספים מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה גיטלסון,

Více

על שיתוף הפעולה ועל החומרים שהוגשו :

על שיתוף הפעולה ועל החומרים שהוגשו : 1 Poděkování za spolupráci a za poskytnuté materiály: תודות על שיתוף הפעולה ועל החומרים שהוגשו : Miriam Friedman Morris; Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje; Státní okresní archiv Cheb; Muzeum

Více

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : m. מאבק prašný meuvak m. מאדים sto mea m. מאורר od té doby meaz m. מאזין bilance maázan

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : m. מאבק prašný meuvak m. מאדים sto mea m. מאורר od té doby meaz m. מאזין bilance maázan מ česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : velitel čety (zkratka) mem-kaf מ"כ velitel roty (zkratka) mem-pe מ"פ od, ode mi.., min מ.., מן z,ze boj (za cosi) maávak m. מאבק prašný meuvak מאבק (מאובק) zaprášený

Více

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Ceština

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Ceština IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Ceština DŮLEŽITÉ PRODUKTOVÉ + BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (ČEŠTINA) Přečtěte si tyto informace a seznamte se s vlastnostmi svého dronu Karma předtím, než jej začnete používat.

Více

ř É É Ý Š ř é é é č č ý ě ů ř ť ň Ý ř Ř Š ý ě ů Ž č ú ě ř ě ý ě é ř ř ě é ř é é ř ů ř ě é ř č ý é é ř ř é é ýš ř č ýš ý ů Ž é é č é ř é č ý č ý ý é ů ů ř š ň é ť ý ř ě č ý č ě é č š č é Ž ě é ý é šř č

Více

Í Í Ů Č ř ů ř Í ú ů ř ú ř ů ů ů ř ú ů Ť ž ů Š ř Š ů ř ř ů ř ů ř ů ú ž ž ú ň ž ř Ú Ž Í ž ř ř É Ť Ň Ř ř ů ů ž ů Ý Ř Ě ř ž ř ř Ý ů ř ř ů ř ú ů ů ž ů Č ř ž ř ř ů ř ř Ý ř ř ř ž ř ů ž ž ž ď ů ř ů ů ů ů ž ů Í

Více

Ó Á Ň Í Ž Č Í Ž ň Ž Ž ú Ž Ž Á Ž Í ú ú ú Í Í ť ť ď Í Í ú Í ď Ž Ř Í ň ď Č Í Č Č ď ď Ž Č ď Ž Ž ď Í Ž ú ď Ó ď ú Í Í ď ď ď ď ň Žď ú ú ť ď ď ď Ž Ž Á ď Ž Í Ž Ž Ž ď Ž Č Ž Ž ú Ž Í ú ň Ž ú ď ň ď Č Č ď ú Č ť Ó Í

Více

עברית 129 العربية РУССКИЙ 145

עברית 129 العربية РУССКИЙ 145 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 17 ČESKY 33 SLOVENSKO 49 SLOVENSKY 65 POLSKI 81 TÜRKÇE 97 113 עברית 129 العربية РУССКИЙ 145 child s weight approx. age - 13 kg - 18 months ECE group 0+ ISOFIX size category D Norm ECE

Více

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : f. עבודה úkolová práce avoda bekablanut m. עבי (עובי) přecházel avar m. עברי pachatel avarjan

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : f. עבודה úkolová práce avoda bekablanut m. עבי (עובי) přecházel avar m. עברי pachatel avarjan ע česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : vedle (blízko), zkratka al-jadej ע"י otrok eved m. עבד pracoval avad v.m.č. עבד fakt uvdá f. עבדה (עובדה) otroctví avdut f. עבדות faktický uvdatý עבדתי (עובדתי)

Více

ž é é Č Ž é é Č Č ú é é Ž ů š é ů š é ú ž Ž š Ž Ž é é š é Ž é š š é ů š š é ú é é Ů ů Č Ú Ú é é Š Í ž ň é é Ž ň é é ň š é Ž ň é é é š ů ů ň Ž é Ž é é ú ň é Ž ů ů ů é ů Ž Ž é ú ú ú š Ž ú ž ž Ž é ů é é š

Více

ů ž é ž ž ň Š é ž ů ž ž ž ž é é ž ž ž é é ž ů ž ň ž é ž ž ů Ž ž é ž ů é ž é é é ž Ř Č é ů ž é ů é é ž ž ž Ř é Š Š é é ů ž ů ů ž é ů é ů ů ů ů é é ž ů ů é Š ž ž ž ž ů é žň ž ů ž ž é é ž ž ž Ž ů é é é ž

Více

Ů Ř É Ř ž ů č ý Ř ž ě č š Ú ě č č ý š ě ě ě š ó ů ý š ě ě š ř ů č ř š ů č ů ř š ů ó ě ů ř úč Í ě ě ý Ř ě ě š ý ř Úč ě ě ě ň š ř ě úč ů ý ů ě ř ě ě č ň ý ý ě ý ě ž ě č ěř ů č ý ů Ř ř š Ř ě š ý ě č čů ž

Více

עברית 113 العربية РУССКИЙ 127

עברית 113 العربية РУССКИЙ 127 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 15 ČESKY 29 SLOVENSKO 43 SLOVENSKY 57 POLSKI 71 TÜRKÇE 85 99 עברית 113 العربية РУССКИЙ 127 child s weight approx. age - 13 Kg - 18 months ECE group 0+ Norm ECE R44 04 standard ECE R44

Více

child`s size > 60 cm

child`s size > 60 cm child`s size 40 cm - 105 cm child s weight 23 kg approx age 0 Monate - 4 Jahre Norm ECE R129 standard ECE R129 norme ECE R129 norma ECE R129 szabvány ECE R129 child`s size < 60 cm child`s size > 60 cm

Více

í ž ý š í ď ý í ě í í ť Ž ě š ěž ě í í ě í ě í ů Ž ěž ý ů ě í ě í í í ě Ž Ú í í í Ť í í í í ť í í í í š í íť ó í ý í ý í ó í í ů ů ě í ů ů ě í ů ě ěž ů ě ěž ě ě í í í ó í í í ó í í í í í í í í ů í í š

Více

العربية РУССКИЙ 181 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 21 ČESKY 41 SLOVENSKO 61 SLOVENSKY 81 POLSKI 101 TÜRKÇE 121 עברית 161. Kindergewicht child s weight

العربية РУССКИЙ 181 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 21 ČESKY 41 SLOVENSKO 61 SLOVENSKY 81 POLSKI 101 TÜRKÇE 121 עברית 161. Kindergewicht child s weight ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 21 ČESKY 41 SLOVENSKO 61 SLOVENSKY 81 POLSKI 101 TÜRKÇE 121 141 עברית 161 العربية РУССКИЙ 181 Kindergewicht child s weight ca. Alter approx age ECE Gruppen ECE group 9 kg - 18 kg 9 months

Více

Desatero v kontextu hebrejské bible

Desatero v kontextu hebrejské bible Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Jiří Häuszler Desatero v kontextu hebrejské bible Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. 2011

Více

ů ř ř ý č ó čš ť ř š ř ř ě ř č ěš š ů ř ě ěš ě ř ú ěř ěř ř Í ř ů č ř ě ř ě ř ř Č ů č ř ě Č ě ř ř ě ř ý ý č ě ř ý ů ě č ě č úř ě č č ů ř š ě ě ě š ů ě ů š ě ř ě ě ě ý ř Ž č úř ý ě ř ř š ý ě ě ě úř ě ů ů

Více

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta. Diplomová práce Vladimír Pos

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta. Diplomová práce Vladimír Pos Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Diplomová práce 2013 Vladimír Pos Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Diplomová práce The Vision of Merkabah and its Reflexion

Více

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה שנתון תשע"ז

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה שנתון תשעז המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה שנתון תשע"ז המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ראש המחלקה פרופ' אבי מנדלסון חברי סגל גרעין: פרופ' אבי מנדלסון, פרופ' עמיקם נמירובסקי, ד"ר אפרים אהרוני, ד"ר ברוק איגור, מר אבי

Více

Nové přírůstky v knihovně ŽMP únor 2017

Nové přírůstky v knihovně ŽMP únor 2017 Nové přírůstky v knihovně ŽMP únor 2017 Pozn. Signatura DS knihy v oddělení pro dějiny šoa Signatura ED knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu Signatura BED - knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu

Více

... b ב... v budoucnu be atyd בעתיד v čele (v předu) lefanim לפנים v dálce berichůk makom. בלוית v každém přípádě bchol ofen

... b ב... v budoucnu be atyd בעתיד v čele (v předu) lefanim לפנים v dálce berichůk makom. בלוית v každém přípádě bchol ofen V česky: výslovnost: pozn.: hebrejsky: v...... b ב... v budoucnu be atyd בעתיד v čele (v předu) lefanim לפנים v dálce berichůk makom ברחוק מקום v doprovodu belivjat בלוית v každém přípádě bchol ofen בכל

Více

Studie a texty. Evangelické teologické fakulty. Život Dekalogu, život Písma. řídí Pavel Filipi. číslo 16 (2010/1)

Studie a texty. Evangelické teologické fakulty. Život Dekalogu, život Písma. řídí Pavel Filipi. číslo 16 (2010/1) Studie a texty Evangelické teologické fakulty řídí Pavel Filipi číslo 16 (2010/1) Život Dekalogu, život Písma Život Dekalogu, život Písma Uspořádal Martin Prudký Články M. Prudkého, O. Halamy, J. Halamy,

Více

ילדים בגיל הגן -- שרותים. משפחות אומנות -- ישראל. ילדי אמנה -- טפול -- ישראל. תכניות התערבות.

ילדים בגיל הגן -- שרותים. משפחות אומנות -- ישראל. ילדי אמנה -- טפול -- ישראל. תכניות התערבות. פריטים חדשים יוני 5102 ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות מופיעים עם הערה ]משאב אלקטרוני[ : כולל פריטים מאוספים מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה סבו-לאל,

Více

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - říjen 2015

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - říjen 2015 Nové přírůstky v knihovně ŽMP - říjen 2015 Pozn. Signatura DS knihy v oddělení pro dějiny šoa Signatura ED knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu Signatura BED - knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu

Více

ú Ž ú Ř Ř ž Č ú ů Ů Č ž ú ú ú š Č ď ú Ž š Ž Ó Č ČŘ ČŘ ČŘ Č Ř Ž š Š Ů Ú Š Š ú Š Ó Ž Ž Ž Ž ú Š Ž Ú Ž ž úč ů Č ú ú ů Ú Ž Ó Ú Ú Č Ů ú ů Ú ž ú ú Ó ú ú ů Ú ž ó Ú ú ů ú ů Ú Ú š ú š ú ú ů Č ČÚ ú ů ú ů Ž ú ú ň

Více

ě č č ě ť Í Ř Á ř č Úř ě é č úř ř š č Í ř ě ě Š ř ť ě ě č š č ě ě š é ň ů ř ř Ž ž č š č š řé ě ř š ě š č š é ú ú ř ř ě ú č é é ě ů č š č ú ů Ú ř š ě ř é ě š ě ů ř Ú č ť ř ó é ť č é ř ř čů é Ž ř ř š ě Ž

Více

ž ý č ý ý ý č ý ý č ý ý ý č ý ý ý ž č ý ý ý ý ý ň ě ň ě ě ě ř č č ň ě ň ě ř č ě ě ý ý ž č ř ů ř ě ý č ý ý ý ř ř ý ř ě Ž Ý Š Š č ý š ř ó ž š ě ý Č š Ž č ýš Č Í č ý š Ž ř ó ý ř č ř Č ě ý č ý ý ě ř č ý ř

Více

Podrobný výpis materiálu obsaženého ve standardní instalaci solární sestavy BAX SOLAR P-MIN I: Max množství

Podrobný výpis materiálu obsaženého ve standardní instalaci solární sestavy BAX SOLAR P-MIN I: Max množství SOLÁRNÍ SESTAVY MATERIÁL sestavy BAX SOLAR P-MIN I: Solární panel BAX-SOLAR-P Montážní systém pro šikmou střechu (sada) Spojky svěrného šroubení mezi kolektory (sada) Svěrné kroužky pro připojení čerpadlové

Více

Á Ě č Ý Úč Ř ů ů č č č č ú ů Ž é ž ž ú ů ů ů č š č š ť č é č č č š č ž Úč é é úč é úč č ů č č ů é ú Ž é ůč ň š úč ž úč ž é úč č č ž Č ů č úč č š Í ú č é Č č ť Ř Í Í Č č č ú ů ů é Í č Ú ú ů ů é é Í č Ž

Více

עברית 145. child s weight. 0-18 kg. approx. age. 0-4 years. ECE groups. 0+ and I. D and A

עברית 145. child s weight. 0-18 kg. approx. age. 0-4 years. ECE groups. 0+ and I. D and A ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 19 ČESKY 37 SLOVENSKO 55 SLOVENSKY 73 POLSKI 91 TÜRKÇE 109 127 עברית 145 العربية РУССКИЙ 163 child s weight approx. age ECE groups ISOFIX groups 0-18 kg 0-4 years 0+ and I D and A Norm

Více

č č š š Š ť É Á ž č č č Š č ú ž č Ť ž č ž ť Ť ú ž ó ť ž ú ó ú ť č č ó š ó č č č č ó š č ó š ť ň š č ť č č ž ť ť Š č ú č č ó Š č č ť ť č ť ó č ť ň Š ú č š ť č Ť č ž ť ť č ó š č č č čú č ž š ž ť ž č ť Ú

Více

ý úř é é ř ý č Ř ř ž č č é é ě ý š ě é ě š ě ěž Č é ř Č ěč ě Č ý š ě ř č Í š ž č ř Á Í ý č š ě Í ě šť Ú č é ý š ě ř ý Č ÁŠ é ý š ě š é ý š ě Ž ř ý š Č ý š ě ř Š ě é ž ě č ž ž č Ť ž ě Š š Úř ě ý Š Ť ž é

Více

Maharal Rabi Löw. Stezka návratu. Výběr z knihy Netivot olam

Maharal Rabi Löw. Stezka návratu. Výběr z knihy Netivot olam Maharal Rabi Löw Stezka návratu Výběr z knihy Netivot olam Maharal Rabi Löw Stezka návratu Výběr z knihy Netivot olam překlad a komentář Jan Divecký Edice Sifrej Maharal, svazek ii. Nakladatelství P3K

Více

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - květen 2015

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - květen 2015 Nové přírůstky v knihovně ŽMP - květen 2015 Pozn. Signatura DS knihy v oddělení pro dějiny šoa Signatura ED knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu Signatura BED - knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu

Více

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23. října 2014 KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Dlouhá cesta ASEK Červen 2012: dokončení pětileté práce

Více

Technologie QR kódu...a obecně o 2D kódech

Technologie QR kódu...a obecně o 2D kódech Technologie QR kódu...a obecně o 2D kódech Brno, 18.-19.10.2011 Praha, 25.-26.10.2011 David Cigánek, MZM-CITeM Limity a nedostatky čárového kódu nízká datová kapacita obtíže s exotickými znaky relativně

Více

ě ú ě ú ů ě ů ě é ú ž ú ě Ú ů ů ě é š ů ě ě Ú ě ě ě ň é ň é Ú é é ěž é é ž Ú ž ž ž ů ě ě ž ě é ě ě ů é ň Č ž é Č ě Č ň ů ú ěž ú ú Č Ú ě ú ů Ú ě ú ě ů Ú é é ě é ú ě ú Ú ě é ú ú ů ú ď Č Ř é ě ú ů ů ě ě š

Více

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry

Izrael. soudců a králů. Jan Divecký. Pokračování Příběhů Tóry Izrael soudců a králů Jan Divecký Pokračování Příběhů Tóry Nakladatelství P K Praha Za finanční podporu při vydání této knihy děkujeme panu Michalu Dostálovi. Jan Divecký, Nakladatelství P K,, ISBN --

Více

Stránka č. 1 z 10 Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky - 2010 rok 2010 Tabulky Grafy Komentář k Přehledu výsledků za rok 2010 TABULKY rok 2010 Tabulka č. 1 - Přehled výsledků

Více

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - listopad 2016

Nové přírůstky v knihovně ŽMP - listopad 2016 Nové přírůstky v knihovně ŽMP - listopad 2016 Pozn. Signatura DS knihy v oddělení pro dějiny šoa Signatura ED knihy v oddělení pro vzdělávání a kulturu Signatura BED - knihy v oddělení pro vzdělávání a

Více

ř Á Č ř á í ě á ú á č é á é ší ě í Čá č ř ě ý í á é ďť í á ž é ý čí ž ž Ř ý á ž í á é ř ž ý ř é á á ů ě ě č š á áň ý š č ý říž ů í áň ě č ě š ž í ž č í ří áň ž é é ž é ář ž ěž č ř á í ř ř č é á ě é č áč

Více

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky :

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : ד česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : dělal si starosti daág v.m.č. דאג znepokojoval se starost d`ada f. דאגה kluzák daon m. דאון větroň Deimos (mesic Marsu) deimos m. דאימוס medvěd, pl. dov,dubim

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

ť é Ř é č Ž Ř č Š č Ě Š č Ť é Ó Ů é é Ě č ň Ě Ž č Ž é Ť é č š Ž é é é Ě č Ž ť č Ž Ž č š š Ř Ě š Ě č ú č ť Ě é č Ď č Ž ť Ž Ž Ú č Ž Ú č š ž š ť Ž č Ě Ž č é š é č Ž č Ě Ž é ň č é é š Ů š Ě é š éž é ť ť é

Více

Č ý é ě Č ě é ě ř ě ě ř é ř é ě Ú č č ř ě ě ř Ž é ě ř ě ř é ř Ú ě č ě ů ů č é é ů ř č éž ř é č ě ř čů ů č ůž é ě č ě ř ě úř é ě ý č ř é ř é ř č ý č Í é č ě ý ř č ý ů ý ě é ě č Í č ř č ý é ý Í ě č ě ý ě

Více

MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ

MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ Téma prezentace MĚŘENÍ NÁKLADOVOSTI INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ Roman Stuchlík časopis FOND SHOP, odborný redaktor Vít Kalvoda SOPHIA FINANCE, finanční poradce Praha, 22.11.2007 Seminář časopisu Finanční poradce

Více

Ř Í Ř Ý Ú Á Ř Í Í Í Ř Ř Á É Í Ě Ě Š Ř Ů Ř Ý Á Ř Á É Á Á Á Á Ý č ú é Í š č ž Š Á ý ý ý ý č é é é Ř Ř Í é Š é é Í ó č é ů ý é Í č Í Š é é é š ý ů é ý Ó Í Í ý ý č é ú Í ý ý Úč Í Ř Ř ů ý ý ší čů Í ů Í é čá

Více

ý Á É Ř Č Č Š ř ý ů š ě ě ě ů ý ů Ý ř ě ň ř ý Á ř ů ř ý ř ů ř ž ř ý ý ř ů ě ý ř ř ěř ů ř ěř ů ř š ž ř ř ě ř ř Ň ř ý řť ř Ť É É É Č ú ě ď Č ě ě ř ě É Ý ě ř Š Ý Ť É Á Ě Á Á É ě ě ř Ž ý ý ů ý ý ř ů Č ř ě

Více

Ž ý č Ú Á Á Á Ř Ň Ú ň č Ú Ř Ě ĚŠ É ň ž č ň č ý Ú ý ú č ú ú ý ů ú č Í č ů Ž č Ž ý Ž č š Ž ň Ž š úč Š Ú ň ů š č ú Š ú É Á ú Ú ý Ž č ž ú č ý Ů č č č ž ú č č Ž úč ý č č ý ó č č úč ž ú č ů ý ý š Ž č š ý č Ž

Více

Oponentní posudek habilitační práce

Oponentní posudek habilitační práce Prof. ThDr. Martin Prudký Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Centrum biblických studií Černá 9 / POB 529 115 55 Praha 1 Tel. (+420) 221 988 416 Fax. (+420) 221 988 215 E-mail: prudky@etf.cuni.cz

Více

č ť č ň Í Ó š č š č Í Í ď š ď č ň č č š Ť č ď ť Í ň č Í š č š čů Í č č š š č č š š č č č š č š š ú Í š Ó ň š š ú š č Ó č Ó č Í č š š š č Ó č č č č č č č ď č č š Í Ů ť č č č Č Í Í č Ů š š Í Í ď Ť č Ý č

Více

LE- CHAJIM TOVIM. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracován podle RVP ZV

LE- CHAJIM TOVIM. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracován podle RVP ZV LE- CHAJIM TOVIM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracován podle RVP ZV Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha 2 Praha

Více

Á Á Á č é é é ů Č é Ů Ž ě é ť ý ě ě ě ě ý ý č Č Č č š Ť Ť ě é žš Í ě é ě č é é ů ý ý ě é ů ě č š ě ě č č ů ě ů š Í é ň š č ý ý é é ů č ž ž é é Í č ě Í é ůž ž é č ů úč ě ůž úč é ž ě č ů ž ě č ů é ž ž ě

Více

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : m. אבא pozbýval ibéd f. אבדה záhuba avadon m. אבדון zánik m. אבוב ztracený (oved) avůd

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : m. אבא pozbýval ibéd f. אבדה záhuba avadon m. אבדון zánik m. אבוב ztracený (oved) avůd א česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : א"כ a tak (zkratka) im ken v tom případě (zkratka) otec av m. אב nevlastní otec av chorég m. אב חורג otčím אב חורג aorta av-haorkim m. אב-העורקים táta aba m. אבא

Více

č čí č í ě ě ř ů ě ř é í é ů Č é é ř í í ó é ř í í ó í č é ž é Č ý ěší Ý Ř č ž í í ý č é ž ú í ěš é Š ó ě í í í é ů Č é ž ň ěší ý ř ů í í é Č ř é í ý ý ť č í ř ě ě é ř úč é ý ů Č é š í é é č é ý ř š é

Více

č ť ů ěš Š č ř č Č č ž Č Ú ě ě ě ů Ú č ž Š ř Š ř ě ř š č Ž š ř Š Ť Ý Ř Č Í ěš Š Í š ý č ž ů ě č č úč ě ě úč ý ř ř č š ř č ů ě č ř ř Š š Š č Š úč ž Š ů ů č ěř ý ů č ů ř š ě č ř š ý ý č ě ý ý Č ž ř ž ř ř

Více

ř ň ČÚ Č š É ř Č Č ř ř ť ý ý ž é ř š š ý ý š ý š Č Č ř ů ý ů ý Č ž ř ů é ř ý šř ř š ý ý ř ř Š Ý Č ř ř Ě Š ž š Ň Č š š é š é Č š é é é Č Í ž é é é š Ý Ě Ý É ň Í é Č é ž é š Č Ž ó š Ř é é ť š Č š ž ž Í ž

Více

Ě Ě Á Á Č É ŘÍČÍ ř š ž ý ý ý ř š ě š ť Ť ě č Í č ž ň É č ř š ě ř ý ř ř ý č ě ě ě ý ž ě ý ě ý ř ř ě ř č ř č ž š š č š č ř ř š č ě č ž ýěž ťž ž š ě ě ý č ž š ž ř ý ě ý ř ů ě ž ý č ý ý ň č ž ž ů č ý ě ů č

Více

Jan Divecký. Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ

Jan Divecký. Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Jan Divecký Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Králové Izraele PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH HRDINŮ Jan Divecký Nakladatelství P3K Praha ı Jan Divecký, ı Nakladatelství P3K, ı, ıı ISBN 978-80-87186-07-7 (tištěná

Více

Á řš ž ž ó ó ě É É É č č ž ó ě ů ě č ž š ž ž ú ň ú ě š č ř Ó ř č ž Ů Č ř č ě ó č ó č ě Ú ě ě č ž č ó ŮŽ ž č ó ŮŽ ů č Í č ě ů č ů č š ň č ř č č ř č č š Á ř ž č ř č č ř č ě č ě č č č č č č č č č Á š š ů

Více

č É Ť ýš ě ý ý ů ú č ě č ú ů č č š š ý ů š ě ů ý č ě ě š ů ů š ě Á š ě ě ů š š ě č ě ě ů ů č ě ý ě Ů ŠÍ Ř Č Ě Ř Ď Ě Ř Č Ě Š Á Í Ž Š ŘÍ Č Ě Ý ŘÍ ó Ý Ý ě ý Ť č ó Š ě ŤĚ ýš ě š Í Ť ů Ť Ň Ť ó š ú ů ť Č Č ó

Více

ó ó Ě óó Úč ó č ý Á Ř É é ž č č č ý š ů č ý ý Í ý ý é č é é ý ý é é é ž ó č č ó Úč ť ó Ž é ý ý ů é é ů é é č š č ý ý č č č é č ž ž é č č é č č č č č č č č ó ó Ž č É ó Úč ó ž č é ý č é é ž č ýš š é ů ú

Více

ě ě ý ů č Ž ž ě ř Ž šúč ř ě ř ě ř č ý ž ž ý ž č ř ř ů Úč ž ý ý š š č ř š šú čů ř ř ě ř ž š ě ř č č ř ř š úč ú ě č ž ř č ž ž ř č ř ě Ž č ž ř č ý ž ů č ů ý ě č řč ý Ž čů č ý ý ů ž ř š ř ě ž ý ě ý ř š č ě

Více