Anketa: Plány politických stran v oblasti sociálního bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anketa: Plány politických stran v oblasti sociálního bydlení"

Transkript

1 Anketa: Plány politických stran v oblasti sociálního bydlení Anketní otázky Platforma pro sociální bydlení se ptala politických stran kandidujících do Parlamentu ČR v mimořádných volbách v říjnu 2013 na jejich pohled na následující otázky: 1) Jaká konkrétní opatření navrhujete v oblasti bytové politiky? 2) Jakými nástroji chcete řešit bytovou situaci sociálně vyloučených? 3) Komu by podle vás mělo být určeno sociální bydlení a za jakých podmínek? 4) Podporujete vznik samostatného zákona o sociálním bydlení? (Pokud ano specifikujte jeho hlavní cíle a principy, pokud ne zdůvodněte) 5) Jakou roli by podle vás měli v sociálním bydlení hrát obce? 6) Jak by se podle Vás měl řešit problém s rozrůstajícím se sektorem nekvalitních, předražených ubytoven? 7) Kam by podle vás měli jít lidé žijící na ubytovnách, volá li se po regulaci ubytoven a omezení výplaty doplatku na bydlení lidem žijícím v ubytovnách? 8) Jak může stát regulovat rezidenční segregaci? Jaká konkrétní řešení navrhuje Vaše strana? Odpovědi na otázky v plném znění budou zveřejněny na webu Ve vyhodnocení ankety jsme ocenili nejlépe připravené odpovědi celkově a dále podáváme přehled odpovědí k jednotlivým otázkám vždy s krátkým komentářem Platformy. O Platformě Platforma pro sociální bydlení je uskupením osob a organizací, jež sdílí myšlenku, že osobám, jež ztratily bydlení, jsou jeho ztrátou ohroženy, nebo užívají neadekvátní bydlení, musí být poskytnuta náležitá pomoc při jejich tíživé situaci. V současné době čítá Platforma celkem 37 členů, z toho 17 organizací. Seznam členských organizací: AD Agape, Armáda Spásy, Centrom, o. s., Centrum pro výzkum a inovaci v sociálních službách, Český helsinský výbor, Elim Vsetín, Fakulta sociálních studií OU, IQ Roma Servis, Katedra sociálních věd UP, Konexe, o. s., Naděje, o. s., R Mosty, ROMEA, Salinger, o. s., Sdružení azylových domů v ČR, SPOT, o. s., Vzájemné soužití. 1

2 Seznam dalších členů: Petra Černá, Pavel Čižinský, Ivanka Čonková, Silvie Hendrychová, Imrich Horváth, Ilja Hradecký, Terezie Hradílková, Jitka Chalánková, Pamela Marková, Markus Pape, Stanislav Penc, Martin Potůček, Libor Prudký, Margita Rácová, Štěpán Ripka, Jan Sládek, Jan Snopek, Linda Sokačová, Ilona Švihlíková, Kateřina Vojtíšková Základní principy sociálního bydlení, které Platforma prosazuje, jsou následující: Sociální bydlení by měl garantovat stát zákonem o sociálním bydlení. Okruh osob v bytové nouzi by se měl definovat na základě evropské typologie ETHOS. Sociální bydlení by mělo být vnímáno jako komplex nástrojů vedoucí k překonání tíživé bytové situace. Sociální bydlení znamená i garantovanou podporu samostatného bydlení a další související služby. Sociální bydlení by mělo být důstojné a standardní bydlení poskytující adekvátní zázemí. Poskytování bydlení a sociální služby je možné a žádoucí oddělovat. Podoba sociálního bydlení by měla vycházet především z potřeb a preferencí osob ohrožených neadekvátním bydlením. Do diskuse o sociálním bydlení by měly být zahrnuty všechny relevantní subjekty a určeny všechny relevantní nástroje. Nejlepší odpovědi ČSSD má nejucelenější program bytové politiky ve vztahu k sociálnímu bydlení. Navrhuje řadu zajímavých nástrojů, zároveň nezaměňuje sociální bydlení s politikou sociální integrace ani jinými opatřeními. Rozlišuje různé cílové skupiny a navrhuje sledovat v rámci regulace ubytoven již zavedená kritéria standardů kvality, podobně jako tomu je u pobytových sociálních služeb. Sociální bydlení dává do souvislosti s územním plánováním a vyváženou státní podporou výstavby nových kapacit, kde je to třeba. Strana zelených poměrně komplexně reaguje na současné problémy při vědomí faktu, že sociální bydlení by mělo naplňovat různé potřeby. Ve svých návrzích strana pojmenovává více faktorů, které vedou k současné špatné bytové situaci mnoha občanů ČR a souvisejících problémů. Také staví na nezastupitelné roli obcí a jejich možností, jak systém sociálního bydlení nastavit. Politické hnutí ANO vcelku přesně analyzuje současnou situaci a navrhuje opatření v souladu s aktuálními trendy v oblasti sociálního bydlení. Navrhuje vhodné prolínání bytové podpory a podpory 2

3 sociální práce, což odpovídá požadavku na oddělení bydlení a sociální práce prosazovaného Platformou pro sociální bydlení. Otázka 1: Jaká konkrétní opatření navrhujete v oblasti bytové politiky? Jedním ze základních nástrojů pro realizaci efektivního sociálního bydlení by podle Platformy pro sociální bydlení měla být povinnost obcí zajišťovat ho svým občanům a občankám. Politická strana ANO deklaruje, že základní myšlenkou v problematice bytové politiky je skutečnost, že garantem práva na bydlení je stát a ten by měl toto právo realizovat prostřednictvím obcí. Obdobně k tématu přistupuje také KDU ČSL, která deklaruje, že obce budou muset více participovat na zajištění bytových potřeb a za prioritní považují zákon o sociálním bydlení. Přijetí zákona o sociálním bydlení požaduje také Strana zelených. Tento zákon by podle ní měl definovat povinnosti obcí v zajišťování bydlení se sníženým nájemným sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel. Na takto definované sociální bydlení by dále měla být navázána státní podpora, neboť obce vesměs nemohou tyto náklady nést samy. Tento přístup by mohl eliminovat zneužívání státní podpory např. majiteli ubytoven, které mnohdy poskytují velmi nekvalitní a nedůstojné bydlení za vysoké finanční prostředky. Vedle toho prosazuje SZ také tzv. prostupné bydlení (přístup k sociálnímu bydlení, jenž vychází z předpokladu, že některé lidi, kteří přišli o bydlení je třeba na samostatné nájemní bydlení postupně připravit, tzn. např. pomoci jim splatit dluhy, naučit se hospodařit s prostředky atp.). Myšlenka, že sociální bydlení by měly řešit obce, je sama o sobě správná, má však několik ale. První je, že obce se v minulosti zpravidla zaměřovaly pouze na podporu bydlení seniorů a mladých rodin s dětmi, případně zdravotně handicapovaných. Obecní bytové politiky zaměřené široce na lidi ohrožené bezdomovectvím, včetně etnických menšin, se zatím uplatňovaly jen velmi zřídka. Druhým ale je, že některé obce svojí bytovou politikou přispěli k segregaci nízkopříjmových či romských domácností a ke vzniku sociálně vyloučených lokalit. Proto je třeba dobře promyslet, jakým způsobem by obce měly dělat bytovou politiku. Při řešení sociálního bydlení by neměl být kladen důraz jen na povinnost obcí zajistit ho, ale také na jeho kvalitu a parametry. Těmto otázkám se ve své koncepci věnuje např. Strana zelených. ČSSD by se v prvé řadě chtěla zaměřit na nápravu nedostatků obsažených v novém občanském zákoníku. V důsledku zrušení tzv. bytových náhrad při skončení nájmu v novém občanském zákoníku bude možné od vyklidit nájemce na ulici. Jako minimální okamžité řešení navrhuje ČSSD rychlou novelou občanského soudního řádu zajistit seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s malými dětmi poskytnutí alespoň přístřeší v případě nuceného vyklizení bytu. ČSSD se zaměřuje také na prevenci a uvědomuje si důležitost přístupu k sociálnímu poradenství, které by pomohlo řešit dluhovou situaci či potenciální ztrátu bydlení v dostatečném časovém předstihu. TOP 09 se ve své koncepci bytové politiky zamýšlí především nad rolí sociálních dávek. Strana se chce tak jako v celém svém sociálním programu zaměřovat především na znemožnění zneužívání sociální podpory. Podle strany je třeba posuzovat, zda příjemci dávek také bydlení skutečně užívají. Dávky by podle TOP 09 měly být vypláceny maximálně ve výši nájemného v místě obvyklého. 3

4 Úsvit přímé demokracie navrhuje svým způsobem přelomové opatření, aby příjemcem dávek sociální podpory v oblasti bydlení byly obce. Podle strany by pak měli mít lidé, kteří se osvědčí, nárok na odkoupení bytů do osobního vlastnictví. Podle Platformy však obce tuto možnost nebudou využívat a hrozí opakování současného problému že takové bydlení nebude dostupné např. pro romské rodiny nebo pro bezdomovce z ubytoven, azylových domů či z ulice. Problematický je rovněž odkup bytového fondu v rámci sociálního bydlení. V programech a plánech politických stran se velmi často operuje s tím, že bydlení bude podporováno z programů Evropské unie (např. ANO, ČSSD). Politické strany by se však měly pomalu začít zamýšlet také nad tím, jak bude financování zajišťováno i mimo tyto fondy, aby byly tyto politiky udržitelné. Koncepce SPOZ předpokládá výstavbu sociálních bytů do výměry 50 m² s příspěvkem státu. Vedle výstavby nových bytů je nutné se zamýšlet nad využíváním stávajícího bytového fondu, nad jeho rekonstrukcemi, případně nad výkupem vhodných bytů či spoluprací se soukromými (individuálními majiteli bytů), aby bylo docíleno desegregace sociálního bydlení. Zde vybočuje KSČM, která je rovněž pro státní podporu výstavby startovacích a sociálních bytů, ale zejména formou družstevního vlastnictví. KSČM také navrhuje státem dotovanou (např. z dotací z rozpočtu ministerstev) výstavbu nízkonákladových bytů s garantovaným nízkým nájemným (na úrovni provozních nákladů), které po přesně stanovenou dobu usnadní mladým lidem start do života. Změna by ráda podpořila zákon o neziskových bytových společnostech a družstvech, které budou zajišťovat správu a výstavbu nových nájemních bytů. Vedle toho Změna podporuje regeneraci sídlišť, jak však ukázaly minulé zkušenosti, finanční prostředky vynaložené na tento účel často plynou mimo sociálně vyloučené lokality. Dalším problémem je, že řada stran vnímá sociální bydlení pouze ve vztahu k určitým skupinám obyvatel nejčastěji seniorům, rodinám s malými dětmi a hendikepovaným. Ostatní znevýhodněné skupiny z jejich koncepce vypadávají. Platforma pro sociální bydlení považuje za důležité, aby sociální bydlení bylo dostupné všem, kteří se ocitnou v nouzi a žádné skupiny nebyly předem označovány za ty, které nespadají do koncepce sociálního bydlení. Podobný přístup zaujímá např. ČSSD, KSČM, nejsou v tom však samy. Některé politické strany se tématu bydlení či sociální bydlení specificky nevěnují a odvolávají se na běžné ekonomické nástroje. Bydlení je podle nich specifickým statkem, ale není se mu třeba nějak zvlášť věnovat. Volební seskupení Hlavu vzhůru konstatuje, že nechce slibovat práci ani byt jako levicová ODS, místo toho chce nastavit v ČR takové podmínky, které umožní občanům si na své bydlení vydělat. Obdobně ovšem uvažuje i ODS ve svém programovém bodu První práce, první byt. U mladých lidí do 30 let, kteří si pořizují první nemovitost k trvalému bydlení do osobního vlastnictví v hodnotě do 3 milionů Kč, ODS navrhuje osvobození od daně z převodu nemovitosti. ODS chce rovněž zcela postupně zrušit daň z převodu nemovitosti postupně zcela zrušit. Otázka 2: Jakými nástroji chcete řešit bytovou situaci sociálně vyloučených? Úsvit přímé demokracie a Zelení se otevřeně vyjádřili proti prostorové segregaci chudých a tzv. sociálně slabých, jež představuje jeden ze základních důsledků současné bytové politiky. Obce by 4

5 měly mít podle Zelených rozptýlený bytový fond a nabízet standardní byty lidem, kteří ještě bydlí. Vedle toho by se podle nich mělo dělat prostupné bydlení pro další skupiny. Sociální demokracie správně navrhuje kontroly ubytoven a nastavení bytové politiky tak, aby například kauce v nájemním bytě nemohla být nepřekonatelnou překážkou bydlení. Pro osoby v bytové nouzi je podle sociální demokracie potřeba nabízet programy, které budou zvyšovat jejich soběstačnost pro hrazení nájemného, doporučuje se zde také spolupráce obcí a NNO. Změna sice stanovuje rozumný rámec bytové politiky, ale neuvádí, jaké konkrétní kroky by podnikla. ANO představuje komplexní plán, nejen zastropování plateb za ubytovny, ale také povinnost obcí řešit sociální bydlení, zákon a navazující podpora pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením. Podle KSČM spočívá řešení problémů v obecním bydlení, vůbec však neuvádí, jak by se dalo využít několik set tisíc volných bytů, které mají soukromé majitele. Podle ODS by měly být domácnosti v bytové nouzi podporovány sociálními pracovníky. Jejich práce je podle Platformy sice chvályhodná, bydlení však sama o sobě většinou nezajistí. Sociální pracovníci by podle ODS měli mimo jiné pomáhat se zajištěním péče o děti. Jako by strana nevěděla, že se v roce 2013 v ČR stále odebírají do dětských domovů děti z bytových důvodů, navrhuje jejich rodičům, že jim místo bydlení pomůže trénovat rodičovské kompetence. ODS deklaruje, že nechce podporovat další segregaci, ale chybí zde naprosto vize, jak to zajistit pouze nechce stavět nové sociální byty. Odmítání další segregace v bydlení je v rozporu se současnými plány MMR, kde pod vedením náměstka Kalouse vzniká plán na výstavbu segregovaných domů pro sociální bydlení. Ostatní strany nepředkládají žádné konkrétní hodnověrné návrhy. Otázka 3: Komu by podle vás mělo být určeno sociální bydlení a za jakých podmínek? Pokud už politická strana přistoupila na to, že něco jako sociální bydlení má existovat, lišily se cílové skupiny a situace, pro které by sociální bydlení mělo sloužit. Podle ČSSD by mělo být v zásadě krátkodobé, s cílem zajištění standardního bydlení na trhu s byty již bez pomoci státu. Sociální bydlení by mělo být poskytováno v různých formách, všechny by však měly být důstojné. Zelení připomínají, že podpora bydlení je potřebná pro lidi, kteří jsou na bytovém trhu diskriminováni. Pro ně je trh neférový, a proto Zelení navrhují pojem Férové bydlení jako společnou intervenci obcí a státu a připomínají velké odlišnosti v bytových potřebách občanů v různých lokalitách. ANO správně určuje, že sociální bydlení má být vymezeno příjmem, vedle toho by mělo být poskytováno lidem se specifickými požadavky na typ bytu (např. lidé se zdravotním postižením), pro lidi, kteří nejsou schopni svoji nepříznivou bytovou situaci řešit vlastními silami. Všichni se shodují na cílové skupině seniorů, rodičů samoživitelů a mladých rodin s dětmi. Dvě strany a priori definovaly, kdo by neměl být podporován: pro KDU ČSL má sociální bydlení být vyvážením principu solidarity a zásluhovosti, což znamená, že i chudý si má bydlení zasloužit, nemá na něj nárok či právo, jak navrhovalo například hnutí ANO. ODS uvažuje o sociálním bydlení pouze pro lidi se zdravotním postižením a seniory, u ostatních skupin by měla být podpora omezena časově. 5

6 ODS však nijak neřeší, co by měli nebydlící lidé potom dělat. Tím se nezabývá ani KDU ČSL. ODS také uvádí, že stanoví jasný klíč k podpoře bydlení ze sociálních dávek. Nerozumíme, proč ho již nestanovila, když byla ve vládě. Podle Úsvitu přímé demokracie by sociální bydlení mělo být nástrojem rodinné politiky, TOP 09 pouze velmi obecně definuje, že by mělo být určeno pro sociálně slabé občany, podobně SPOZ o něm uvažuje jako o bydlení pro chudé. Podle Platformy pro sociální bydlení by sociální bydlení mělo být přidělováno na základě bytové nouze a nemělo by být nijak dále podmiňováno. Bydlící, co nejvíce samostatní občané by měli být prioritou sociální politiky. Kvalitní, důstojné a nesegregované bydlení je právo a základ pro participaci ve společnosti a nikoliv odměna. Otázka 4: Podporujete vznik samostatného zákona o sociálním bydlení? (Pokud ano specifikujte jeho hlavní cíle a principy, pokud ne zdůvodněte) Přijetí samostatného zákona o sociálním bydlení, což je hlavní z cílů Platformy pro sociální bydlení, podporuje osm z jedenácti oslovených politických subjektů. Důležité ovšem je, jak přesně si jednotlivé strany tento zákon představují. ANO považuje zákon za jeden za základních kroků k řešení problematiky. Za stěžejní považuje podporu obcí v plánování a garanci variability a kapacit sociálních bytů i souvisejících služeb. V zákoně je nutné vydefinovat co je sociální bydlení, pro koho je určeno a jaký je jeho standard. ČSSD považuje přijetí zákona o sociálním bydlení za nezbytné. Zákon podle strany musí definovat okruh osob, které mají na sociální bydlení nárok a stanovit minimální standard sociálního bydlení. Sociální bydlení by mělo být poskytováno v bytovém fondu ve vlastnictví obcí a soukromých vlastníků, v pobytových zařízeních sociálních služeb (azylové domy, domovy pro seniory) a v nejnižším stupni v regulovaných ubytovnách. Podle ČSSD by měla být zesílena regulace poskytování bydlení pro sociálně zranitelné skupiny v ubytovacích zařízeních v živnostenských předpisech. ČSSD považuje za hlavní cílové skupiny sociální bydlení seniory a rodiny s malými dětmi. Vznik specifického zákona jednoznačně podporuje také KDU ČSL. Na přípravě tohoto zákona již senátoři KDU ČSL pracují. Podle mluvčího Platformy pro sociální bydlení Štěpána Ripky jde o návrh zákona, který prosazuje Občanské sdružení majitelů domů. Soukromí majitelé by podle něj dostávali uhrazené nájemné do tržní výše, ale mohli by si vybírat, koho ubytují, a osobám v zaviněné nouzi by byty nepronajali. Podle majitelů by za osoby v zaviněné nouzi měly být zodpovědné obce a oni sami by je mohli vylučovat. Platforma s takovým pojetím nesouhlasí, jednak je zaviněná nouze nálepka, kterou když člověk dostane, tak se jí nezbaví a jednak je nepřijatelné, aby si soukromí majitelé, kteří provozují sociální bydlení, měli vybírat, koho chtějí ubytovat a koho ne. To by mohlo kolidovat s antidiskriminačním zákonem. Jak říká Štěpán Ripka, stát a obce musí nastavit takovou politiku, která nebude a priori vylučovat nikoho. KSČM podporuje vznik samostatného zákona o sociálním bydlení. Strana však nespecifikovala další kritéria pro poskytování sociálního bydlení. 6

7 ODS hodlá zavést zákon o sociálním (prostupném) bydlení. Ten by měl stanovit jednotlivé typy bydlení v sociální oblasti a výše podpory, pro koho jsou určeny a na jak dlouho. ODS staví přístup k bydlení na tzv. veřejné službě, kterou hodlá opětovně i přes její zrušení Ústavním soused zavést. ODS rovněž považuje za důležité tréninkové typy bydlení s jasnou pomocí sociálních pracovníků a následné bydlení v běžných bytech. ODS nepodporuje výstavbu nových sociálních bytů, která může vést ke vzniku nových ghett. ODS chce spolupracovat s obcemi a soukromými vlastníky bytů. Podle Strany zelených by zákon o sociálním bydlení měl stanovit povinnosti obcí zajišťovat bydlení se sníženým nájemným sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel. Na takto definované sociální bydlení chce SZ následně navázat státní podporu, protože obce vesměs nemohou tyto náklady nést samy. Pro SZ je důležité, aby stát obcím nediktoval, ale pomohl jim přehlednou legislativou. Sám termín sociální bydlení by měl mít jasný legislativní rámec. Podle Úsvitu přímé demokracie by zákon měl být založen na poskytování dávek na bydlení přímo obcím. Ty by měly začít nakupovat či budovat sociální byty. Zákon o sociálním bydlení považuje za nezbytný také hnutí Změna. Zákon by podle něj měl jasně stanovit pravidla pro poskytování i užívání sociálních bytů, definovat sociální bydlení i vzájemný vztah státu a obce v této oblasti. Proti přijetí zákona o sociálním bydlení se vyslovily tři subjekty: Volební blok Hlavu vzhůru, podle kterého se ten, kdo celý život pracuje, nemusí bát sociálního vyloučení, dále SPOZ, který předpokládá novelizaci současných legislativních ustanovení, a také TOP 09, podle které žádný samostatný zákon o sociálním bydlení dané problematice nepomůže. Podle strany je především důležité zabránit zneužívání sociálních dávek. Otázka 5: Jakou roli by podle vás měli v sociálním bydlení hrát obce? Obce by podle Platformy pro sociální bydlení měly vedle státu představovat zásadního hráče v oblasti sociálního bydlení. Jak se k tomuto problému staví oslovené politické strany a hnutí? Podle ANO je role obcí zásadní. ČSSD deklarovala, že obce plní zcela bezpochyby i tzv. sociální funkci. Právě ony mají dle strany ke svým občanům nejblíže, nejlépe znají situaci v místě a mají také představu o svém směřování do budoucna. Státní správě by měla zůstat povinnosti spočívající v administraci a zajištění finančního krytí a legislativního prostředí. ČSSD rovněž upozorňuje na to, že obce se této povinnosti poměrně aktivně brání. Podle seskupení Hlavu vzhůru musí být pomoc adresná a jen pouze dočasná. A to podle této strany dokážou zajistit pouze obce. Podle KDU ČSL by obce s rozšířenou působností měly mít povinnost zpracovávat analýzu potřebnosti sociálního bydlení a v návaznosti na tom zpracovávat střednědobé plány zajištění sociálního bydlení. Z toho vyplývá, že podle KDU by obce neměly mít žádnou specifickou povinnost ve vztahu k zajištění sociálního bydlení. To poukazuje i na selektivní přístup KDU k osobám v nouzi a jejich potřebám v oblasti bydlení. 7

8 KSČM vnímá politiku bydlení jak o součásti rozvoje každé obce a zajištění bydlení pro obyvatele obce, včetně řádné péče o dosavadní bytový fond. Součástí politiky je také každoroční výstavba nových bytů v souladu s místní poptávkou po bydlení. Obce by měly provést inventuru využívání bytů k bydlení. Podle SPOZ mohou obce zabezpečit hlavně kontrolu, zda nedochází ke zneužívání a neefektivnímu vyplácení dávek, měly by také zajistit základní servis a pořádkovou službu. SPOZ zdůrazňuje, že by se mělo jednat o koordinaci obec okres kraj vláda. Podle Strany zelených by stát neměl obcím ani překážet, ani nařizovat. Místo toho by jim měl být oporou. Obce by podle strany měly mít za úkol do určitého termínu, např. v horizontu 5 let od účinnosti zákona o sociálním bydlení, zajistit (výstavbou, koupí či pronájmem) určitý počet sociálních bytů přiměřený počtu obyvatel obce. Úsvit přímé demokracie se domnívá, že by obce měly vytvářet fond sociálního bydlení (výstavbou či koupí) a měly by být příjemce sociálních dávek. Podle hnutí Změna mají být obce garantem realizace sociálního bydlení za předpokladu finanční garance investičních i provozních nákladů ze strany státu tak, aby nebyly tímto způsobem ponižovány obecní rozpočty. Roli obcí v oblasti zajišťování sociálního bydlení vůbec nezmiňuje ODS. Otázka 6: Jak by se podle Vás měl řešit problém s rozrůstajícím se sektorem nekvalitních, předražených ubytoven? Pouze ČSSD a Zelení nabízejí jasnou vizi řešení problémů s lichvářskými ubytovnami prostřednictvím zavádění systémů sociálního bydlení. Obě strany navrhují regulaci ubytoven; ČSSD si uvědomuje, že populistické škrty ve výdajích na dávky v bydlení dopadají na nepopulární skupiny obyvatel, stejně jako na důchodce či mladé rodiny s dětmi. Kvalita ubytoven má být kontrolována a jejich obyvatelům nabídnuto kvalitní bydlení. Zelení pak připomínají, že ubytovny už dávno neslouží pro přechodné ubytování pracovníků, ale nyní jsou přeplněné skupinami, které jsou na otevřeném bytovém trhu diskriminovány. Další strany navrhují v první části otázky k ubytovnám pouze regulaci, zastropování dávek, zavírání ubytoven, nepřemýšlejí ale vůbec, co s jejich obyvateli. Například ODS navrhuje, že zastropuje poplatek za jedno lůžko na ubytovně 1000 Kč / měsíc, což je nerealistické. Jedná se o nerealistickou populistickou rétoriku: náklady na pomoc lidem, kteří by se následkem takového opatření dostali na ulici, by byly mnohonásobně vyšší. Velkým překvapením je pozice strany SPOZ a KSČM v otázce ubytoven: tyto dvě strany by je totiž vůbec nijak neregulovaly. SPOZ navrhuje, že obyvatelé ubytoven si přece mohou dojít do poraden, které bezplatně fungují po celé ČR. 8

9 Otázka 7: Kam by podle vás měli jít lidé žijící na ubytovnách, volá li se po regulaci ubytoven a omezení výplaty doplatku na bydlení lidem žijícím v ubytovnách? Otázka, jak dále přistupovat k faktu, že na předražených ubytovnách bydlí stále rostoucí počet lidí, je stranami reflektována zejména dvěma způsoby: navrhují jednak regulaci dávek na bydlení a jednak ustavení systému sociálního bydlení. Povětšinou potom systému, který by v různé míře těžil ze spolupráce se sociálními službami. Jasné poselství ve vztahu k problematice ubytoven vysílá Změna s poukazem na prioritu, aby se lidé z ubytoven nedostali do ještě horší situace. Promyšlený systém by měl umožnit rozptýlení obyvatel ubytoven mimo podobná zařízení, bohužel se však nedozvídáme základní parametry takového systému. ČSSD přichází v této otázce se zajímavou paralelou s regulací cen u pobytových sociálních zařízení. Takto se vyrovnává s otázkou předraženosti ubytoven, ale ne s kvalitou služeb, jež klientům tato zařízení poskytují. Podle Platformy pro sociální bydlení je přitom předraženost ubytoven jen jedním z celé řady důvodů proč je třeba se zabývat regulací tohoto substandardního segmentu služeb a urychleně nabídnout lidem vyloučeným z bydlení alternativu v podobě standardního nájemního bydlení. Hlavu vzhůru je zásadně proti regulaci, navrhuje důslednou adresnost dávek na bydlení. O kvalitě poskytovaných služeb strana podobně jako ostatní mlčí, otázka se tedy zužuje na aspekt ceny. Úsvit by lidem ze současných ubytoven umožnil přestěhovat se do sociálních bytů nebo městských ubytoven, kde by žili pod dohledem zdravotníků a hygieniků. Dohled a pomoc potřebují podle strany z důvodu nízkých mentálních schopností. Jinou možnost v odpovědi nepřipouští, přestože jsou často veřejně zmiňovány i důvody jako diskriminace či nízké příjmy domácností. TOP 09 by se chtěla zaměřit na důsledné mapování nároku na dávky na bydlení a jejich srovnání s místně obvyklým nájemným. Podobně i SPOZ by se zaměřila na důslednou kontrolu dávek na bydlení bez odkazu k jiným aspektům existence ubytoven. ODS se rovněž pohybuje v podobné argumentaci s dodatkem působit na současné obyvatele výchovně. Strana zelených potom sází na reintegrační programy, jež by umožnili lidem přechod do nájemních forem bydlení. Odkazuje zároveň na některé sociální služby, dále ale nespecifikuje. Otázka 8: Jak může stát regulovat rezidenční segregaci? Jaká konkrétní řešení navrhuje Vaše strana? Rezidenční segregace jako problém současnosti a dost možná i nezamýšlený důsledek některých koncepcí sociálního bydlení je zásadní otázkou pro ČSSD a Strana zelených. Sociální demokraté navrhují přesněji cílit státní podpory výstavby a rekonstrukcí bytových domů v kombinaci s využíváním územního plánování na úrovni krajů a obcí. Zároveň navrhují zpružnit kategorii sociálního bydlení tak, aby bylo možné označovat sociálními byty jednotky podle aktuálních potřeb. Strana zelených plánuje využít současného bytového fondu, který zůstal v majetku obcí v kombinaci 9

10 s prostupným modelem bydlení u lidí, kteří ztratili základní návyky, kteří to jsou a jak se poznají, však SZ nedoplnila. ODS chce své návrhy směřovat na vyváženost podpory ve smyslu integrovaného bydlení, v sousedství by se nacházely byty různého určení, aby se předcházelo koncentraci bydlení pro lidi s jednostranným handicapem. Zároveň je pro stranu rezidenční segregace otázkou důkladného uplatňování represe v sousedstvích, kde lidé nedodržují pravidla soužití. Je však třeba dodat, že problematiku těchto lokalit vůbec nerozvádí. TOP 09 vnímá rezidenční segregaci jako přirozený jev. Jako takový jej podle strany musíme přijímat. Odkazem na přirozenost však zůstává zahalen postoj strany k celkem aktuálnímu problému mnoha měst ČR. Změna chce rezidenční segregaci řešit ve spolupráci s romskými elitami a vyvažováním mezi preventivními a represivními opatřeními. Návrhů z oblasti bytových politik se však strana nevěnuje. Podobně také SPOZ se věnuje prioritně tématu sociálních a ne bytových politik. Nejhorší odpovědi Nakonec jsme ještě vybrali několik odpovědí, které nás nejvíce překvapily. TOP 09 považuje rezidenční segregaci za přirozený jev, něco, co se asi řídí zákony, na které nikdo z nás nemůže mít vliv, dokonce ani stát, územní plánování, urbanismus, bytová politika, stavební úřady. Ve svém pohledu je TOP 09 osamocená. Další smutnou perličkou byl výrok Jiřího Janečka ze strany Hlavu vzhůru, který očividně hraje na nejnižší pudy svých potenciálních voličů. Podle něj je sociální bydlení hloupost, musí jen vzniknout zařízení, na okraji měst, do kterých budou vytlačováni bezdomovci, kteří si vybrali tento styl života dobrovolně a ohrožují řádné občany ČR. Toto zařízení by poskytovalo jen základní životní potřeby. Vedle tohoto fašistického návrhu působí tvrzení o přirozenosti segregace ještě hůře. Segregace do třetice: respondenti hnutí Úsvit nevěděli, co rezidenční segregace znamená, a tak napsali, že by ji řešili výukou českého jazyka, abychom si všichni lépe rozuměli. Tyto příklady jsou však spíše okrajové, co nás tíží je, že politika zásluhovosti a pohled na bydlení jako na něco, co si člověk musí zasloužit, stále pronikají i do návrhů na politiky sociálního bydlení. Některé politické strany sice sociální bydlení dělat chtějí, ale pouze pro vybrané, populární skupiny. Do svých návrhů projektují moralizující soudy a sociální bydlení je pro ně spíše arénou pro vyvolávání morální paniky, či vození se na populistické vlně, namísto toho, aby jej braly jako věcný problém sociální politiky. Slavný výrok kdo nepracuje, ať nejí, se zde dostává do podoby, kdo nepracuje, ať nebydlí. Platforma naopak poučena dlouholetou prací s lidmi bez domova a ohroženými ztrátou bydlení tvrdí, že bydlení je základní potřebou, která má být zajištěna, aby daná domácnost vůbec mohla začít pracovat na řešení dalších potíží, s nimiž se potýká. Po lidech bez domova se chce, aby se začleňovali, ale nedává se jim pro začlenění příležitost. Bydlení je základním lidským právem a nutností pro participaci ve společnosti. 10

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Roman Matoušek Problémy dosavadních přístupů na co Koncepce reaguje? Podpora na straně poptávky (dávky) nepropojená s adekvátní nabídkou

Více

BYTOVÁ POLITIKA V ČR. Ing. Milan Taraba

BYTOVÁ POLITIKA V ČR. Ing. Milan Taraba BYTOVÁ POLITIKA V ČR Vymezení problematiky Na vládní úrovni Koncepce bytové politiky, usnesení 292/2005 Respektujeme zásadu, že občan má právo na důstojné bydlení a že jde o podmínku nutnou pro život Pro

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestoremmmr a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 12.

Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestoremmmr a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 12. Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV

Více

Postoje k zákonu o sociální bydlení a jeho podobě

Postoje k zákonu o sociální bydlení a jeho podobě Postoje k zákonu o sociální bydlení a jeho podobě. 1. 2017 Zpracováno exkluzivně pro: Metodika výzkumu Velikost vzorku N = 752 respondentů ve věku 18 a více let Termín dotazování 7. 12. 201. 1. 2017 Metoda

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Návrh koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025

Návrh koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 Návrh koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravuje MPSV jako hlavní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příspěvek pro Konferenci Progresívne, cenovo dostupné bývanie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky Informace o plnění úkolu Návrh komplexního řešení sociálního bydlení

Více

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje.

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206

Více

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč.

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje.

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

K rukám ministryně MPSV Mgr. Michaely Marksové Na vědomí: Zuzana Stocklová, Mgr. Kateřina Jirková, Mgr. David Pospíšil, Mgr.

K rukám ministryně MPSV Mgr. Michaely Marksové Na vědomí: Zuzana Stocklová, Mgr. Kateřina Jirková, Mgr. David Pospíšil, Mgr. K rukám ministryně MPSV Mgr. Michaely Marksové Na vědomí: Zuzana Stocklová, Mgr. Kateřina Jirková, Mgr. David Pospíšil, Mgr. Petr Beck Navrhujeme z novely vyškrtnout vše kromě bodu 3, novelizujícího 33.

Více

Souvislosti sociálního bydlení a finančně dostupného bydlení

Souvislosti sociálního bydlení a finančně dostupného bydlení Souvislosti sociálního bydlení a finančně dostupného bydlení Jan Snopek, Platforma pro sociální bydlení Finančně dostupné bydlení: sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru II Financováno z prostředků

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne. 2013 kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 33 zákona č. 111/2006 Sb., o

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Konceptuální vymezení Bydlení Romů Neplatičství Holobyty Ubytovny Sociální bydlení Bezdomovectví Obecní

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Roman Matoušek Struktura prezentace 1) Principy a cíle sociálního bydlení 2) (Ne)dostupnost bydlení v Česku 3) Schválené a připravované

Více

Skotsko. Robert Aldridge

Skotsko. Robert Aldridge Skotsko Robert Aldridge O Skotsku 5.5 milionu obyvatel 30 % bytů je sociálních (místní úřady a bytové asociace) 32 místních úřadů Pracovní skupina prevence bezdomovectví 45 Nsíc bezdomoveckých 'domácnosq'

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornaj6kqxi9) Důvodová zpráva

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornaj6kqxi9) Důvodová zpráva Důvodová zpráva IV. Obecná část A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Změna zákona o státní sociální

Více

Sociální a dostupné bydlení obce Hrušovany u Brna

Sociální a dostupné bydlení obce Hrušovany u Brna Obec Hrušovany u Brna Určeno: Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna Důvodová zpráva č.: 19/1 Zpracoval: Rožnovský Č. jednání: 1/2017 Předkládá: Rada obce Dne: 13. 2. 2017 Útvar: starosta Název materiálu:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

RNDr. Tomislav Šimeček

RNDr. Tomislav Šimeček Tisková konference Praha, 9.4. 2009 RNDr. Tomislav Šimeček předseda Občanského Sdružení Majitelů Domů, bytů a ostatních nemovitostí v České republice Témata 1. Návrh novely zákona 107/2006 Sb. na prodloužení

Více

Sociální bydlení a senioři

Sociální bydlení a senioři Sociální bydlení a senioři Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestorem

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 263/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 255 ze dne 22.04.2015 Koncepce rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 s nestátními neziskovými organizacemi na období 2015-2018

Více

Podněty Platformy pro sociální bydlení k návrhu návrhové části Komplexního řešení sociálního bydlení

Podněty Platformy pro sociální bydlení k návrhu návrhové části Komplexního řešení sociálního bydlení Podněty Platformy pro sociální bydlení k návrhu návrhové části Komplexního řešení sociálního bydlení Úvod Platforma pro sociální bydlení je uskupením osob a organizací, jež sdílí myšlenku, že osobám, jež

Více

BRNO První tři roky na cestě k systému sociálního bydlení. Martin Freund, Statutární město Brno

BRNO První tři roky na cestě k systému sociálního bydlení. Martin Freund, Statutární město Brno BRNO 2016 2018 První tři roky na cestě k systému sociálního bydlení Martin Freund, Statutární město Brno Struktura prezentace Stručná analýza Změna přístupu k sociálnímu bydlení v Brně Priority v oblasti

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/kornakjgxpqd) Důvodová zpráva

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/kornakjgxpqd) Důvodová zpráva Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/kornakjgxpqd) Důvodová zpráva Obecná část A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu

Více

Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení

Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení 10/2013 Jan Snopek Struktura prezentace 1. Proč je nejvyšší čas zaobírat se sociálním bydlením? 2. Co se aktuálně děje ve vztahu k sociálnímu bydlení na centrální

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Sociální bydlení v nových členských státech

Sociální bydlení v nových členských státech Sociální bydlení v nových členských státech Workshop na téma Využití Evropských strukturálních a investičních fondů na podporu sociálního bydlení v České republice 11.-12. listopadu 2013, Praha József

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. CERTIFIKOVANÁ METODIKA Oddělení socioekonomie bydlení OBSAH PREZENTACE Certifikovaná metodika - obsah Postup přípravy certifikované metodiky harmonogram Požadavky na certifikovanou metodiku: Struktura

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Sociální bydlení v České republice: představení zákona Mgr. Jitka Modlitbová

Sociální bydlení v České republice: představení zákona Mgr. Jitka Modlitbová Sociální bydlení v České republice: představení zákona Mgr. Jitka Modlitbová Současný stav zákona o sociálním bydlení 2. února 2017 byl návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení předložen

Více

Limity dávek na bydlení: jaké další nástroje mají sociální a bytové politiky?

Limity dávek na bydlení: jaké další nástroje mají sociální a bytové politiky? Limity dávek na bydlení: jaké další nástroje mají sociální a bytové politiky? RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. Konference Sociální pomoc na rozcestí? Brno, 19. 20. října 2017 1 Bydlení a cíle sociální ochrany

Více

Koncepce bydlení ČR do roku 2020

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Konference Využití Evropských strukturálních a investičních fondů pro podporu sociálního bydlení v ČR Praha, 11.-12.2013 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Koncepce byla

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Bytová politika města Plzně. Domov jako taneční sál pro

Bytová politika města Plzně. Domov jako taneční sál pro Bytová politika města Plzně Domov jako taneční sál pro duši 21. 6. 2017 Mgr. Karolína Vodičková, MBA Odbor sociálních služeb MMP Struktura městských bytů na území města Plzně je 73 158 obydlených bytů

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova 15. 5. 2014 DK Akord - Ostrava Pracovní skupina č. 1: I. Vymezení

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Úvod Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 (dále jen pravidla ) upravují postup přidělení bytů svěřených hlavním městem Praha městské části Praha

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Síťování v praxi sociálních pracovníků

Síťování v praxi sociálních pracovníků Prezentaci pro IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti zpracovala Bc. Tereza Komárková Síťování v praxi sociálních pracovníků program školení dopolední blok IP MPSV

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Sociální pomoc. Mirka Wildmannová

Sociální pomoc. Mirka Wildmannová Sociální pomoc Mirka Wildmannová Sociální pomoc = činnost subjektů směřující k poskytnutí pomoci všem osobám, které jsou ohroženy obtížnou sociální situaci. Tato pomoc má umožnit tuto situaci řešit nebo

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 379/2016. č. 331 ze dne Pravidla bytové politiky městské části Praha 3

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 379/2016. č. 331 ze dne Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 č.j.: 379/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 331 ze dne 25.05.2016 Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 Rada městské části I. r u š í 1. usnesení č. 548 ze dne 10.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Rodina s dětmi a sociální bydlení

Rodina s dětmi a sociální bydlení Rodina s dětmi a sociální bydlení Mgr. Bc. Hana Zaplatílková seminář pro pracovníky OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Hana Zaplatílková, 13., 19. října 2015 Copyright

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 40/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 40/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 40/0 Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 390/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Blok č. 2 dostupné bydlení

Blok č. 2 dostupné bydlení Blok č. 2 dostupné bydlení Příběh Starší manželé v bezvýchodné situaci Dva starší manželé bydleli u dětí (syna s rodinou). Bydlení nebylo ideální. Paní onemocněla leukémií, byla hospitalizovaná. Bytová

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Statutární město Most

Statutární město Most Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti Reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005 Statutární město Most Program prevence ztráty bydlení

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální

Více

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR Ing. František Morávek Stav lesnické politiky před revolucí 1989 Státní lesnická politika neexistovala Existence resortních výhledů ze statistik a SLHP

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 678/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 636 ze dne 09.09.2015 Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. Pravidla bytové

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Nájemní bydlení jak dál?

Nájemní bydlení jak dál? Nájemní bydlení jak dál? Ing. Mgr. Martin LUX, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Jilská1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Východiska SFRB a podpora výstavby nájemních bytů

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více