Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech Příručka pro Konečné uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele"

Transkript

1 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech Příručka pr Knečné uživatele verze k Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika

2 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele OBSAH: 1. Eurreginální řídící výbr Knečný uživatel Smluva financvání Změna Smluvy financvání Předčasné uknčení Smluvy financvání Sankce při prušení Smluvy financvání Realizace mikrprjektu Mnitring mikrprjektu Publicita Indikátry Výběr ddavatele, veřejné zakázky Financvání mikrprjektu Metdická příručka způsbilých výdajů Pdmínky způsbilsti výdajů Nezbytnst výdajů pr realizaci mikrprjektu Časvá způsbilst výdajů Zaúčtvání výdajů a příjmů Dkladvání výdajů Persnální výdaje Věcné výdaje Finanční výdaje Externí služby Investiční výdaje Výdaje na publicitu Výdaje na přípravu Příjmy Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti Upzrnění na časté chyby Nezpůsbilé výdaje Přenesená daňvá pvinnst Uknčení realizace mikrprjektu Uknčení realizace Dkumenty k sestavení závěrečnéh vyúčtvání Závěrečná zpráva za mikrprjekt Žádst platbu a Supiska výdajů Měsíční kurz CZK/EUR pr vyúčtvání Kntrla závěrečnéh vyúčtvání Správcem Platby Účtvání finančních prstředků ze strany Knečných uživatelů Kntrly Udržitelnst mikrprjektu Archivace dkumentů Závěrečná dpručení

3 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Od dchází ke změně subjektu Administrátra FMP. Funkci Administrátra Fndu a zárveň Správce Fndu v Eurreginu Glacensis vyknává d tht data Eurregin Pmezí Čech, Mravy a Kladska Eurregin Glacensis. Pdrbné kntakty na Administrátra/Správce (dále jen Správce) jsu uvedeny na pslední straně tét Příručky. 1. EUROREGIONÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR (EŘV) Eurreginální řídící výbr na základě pdkladů předlžených Správcem: psuzuje a schvaluje mikrprjekty navrhuje úpravu neb přezkumání mikrprjektu zamítá nevhdné mikrprjekty Hdncení finanční a věcné kvality a přeshraničních aspektů mikrprjektu prvádí nezávislí hdntitelé. Reginální experti musí mít kvalifikaci a zkušensti dpvídající aktivitám pdprvaným tímt prgramem, znalst reginu a prblematiky prgramu. Při prjednávání mikrprjektů EŘV pracuje se seznamem mikrprjektů seřazeným dle celkvéh bdvéh hdncení. EŘV může rzhdnut nvém přehdncení kvality mikrprjektu. EŘV má mžnst: - schválit mikrprjekt bez výhrad mikrprjekt vyhvuje všem kritériím a bude dpručen k financvání - schválit mikrprjekt s výhradu mikrprjekt bsahuje menší nedstatky, je tedy schválen s pdmínku, že tyt nedstatky budu dstraněny a teprve pté bude uzavřena smluva financvání - nedpručit mikrprjekt mikrprjekt bsahuje velké nedstatky neb byl předlžen velké mnžství kvalitnějších mikrprjektů zahrnujících bdbné aktivity. Při svém psledním zasedání EŘV schválí náhradní mikrprjekty a stanví jejich přadí. EŘV může navrhnut změnu v rzpčtu či bsahu mikrprjektu v případě, že mikrprjekt je vhdný k financvání, ale některé výdaje rzpčtu či aktivity nejsu ptimální pr dsažení vytyčenéh cíle. Takvý mikrprjekt může být schválen s výhradu. Úlha, slžení a jednání EŘV se řídí Jednacím řádem. EŘV je slžen z 7 českých a 7 plských hlasujících členů z řad zástupců bcí a měst příslušnéh česk-plskéh příhraničníh reginu, zástupců příslušnéh kraje, zástupců Správce Fndu. Zasedání EŘV se knají zpravidla 2x rčně s hledem na mnžství předlžených mikrprjektů. Oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům Žadatelé budu Správcem infrmváni písemně rzhdnutí EŘV ve věci jejich žádsti, a t d třech týdnů d zasedání EŘV. Infrmace schválených mikrprjektech budu neprdleně p zasedání EŘV zveřejněny na Rzhdnutí EŘV je knečné. V etapě realizace mikrprjektu schvaluje EŘV pdstatné změny předlžené Správcem na základě žádsti Knečnéh uživatele

4 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele 2. KONEČNÝ UŽIVATEL Knečný uživatel je subjekt, který získá finanční prstředky z Fndu mikrprjektů na realizaci svéh mikrprjektu na základě schválení žádsti Eurreginálním řídícím výbrem. 3. SMLOUVA O FINANCOVÁNÍ MIKROPROJEKTU P rzhdnutí EŘV udělit dtaci bude Správcem Knečnému uživateli navržena Smluva financvání mikrprjektu. Ve Smluvě financvání jsu stanveny pdmínky, za jakých bude mikrprjekt realizván. Smluvu s Knečným uživatelem uzavírá Správce Fndu. Neuzavřená Smluva financvání nebrání Knečnému uživateli v realizaci jeh mikrprjektu. Knečný uživatel je však pvinen seznámit se a respektvat pdmínky pr realizaci mikrprjektu uvedené ve standardní Smluvě financvání a v jejích přílhách. Frmulář standardní Smluvy je uveden na Knečná výše dtace Maximální výše dtace bude stanvena ve Smluvě financvání mikrprjektu, přičemž tat částka se pírá dhadvaný rzpčet. Skutečná výše dtace bude stanvena až p dknčení mikrprjektu a předlžení závěrečnéh vyúčtvání mikrprjektu, přičemž maximální výši schválené dtace nelze překrčit. 3.1 Změna Smluvy financvání Jakékliv změny v mikrprjektu, ke kterým v průběhu realizace djde, musí Knečný uživatel bezdkladně známit Správci písemnu frmu. Nepdstatné změny (známení změně) Za nepdstatné jsu pvažvány změny, které: - mají malý vliv na bsah či cíle mikrprjektu (např. změna termínu či místa knání akce v rámci mikrprjektu apd.) - mají malý vliv na rzpčet mikrprjektu jedná se přesun finančních prstředků mezi rzpčtvými kapitlami d výše 15% půvdní částky 1 příslušné kapitly, tat změna však nesmí vlivnit hlavní záměr mikrprjektu V těcht případech Knečný uživatel neprdleně známí změnu elektrnicku či písemnu frmu Správci, který změnu psudí a zašle Knečnému uživateli patřičné vyjádření. Správce Fndu má práv vyjádřit nesuhlas s nepdstatnu změnu, pkud je tat v rzpru s pdmínkami Fndu neb mikrprjektu. Nepdstatnu změnu mikrprjektu týkající se přesunu finančních prstředků mezi rzpčtvými kapitlami d výše 15% půvdní částky příslušné kapitly je Knečný uživatel pvinen známit Správci Fndu stejně jak statní nepdstatné změny neprdleně p zjištění tét změny. Na základě známení Knečnéh uživatele Správce Fndu změny zaznamená na frmulář Změnvý list a zadá změny d infrmačníh systému MONIT7. Vzhledem k tmu, že u tét nepdstatné změny není nutné měnit Smluvu 1 Za půvdní částky jsu pvažvány částky v rzpčtu p schválení mikrprjektu Eurreginálním řídícím výbrem - 4 -

5 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele financvání a změna nepdléhá sepsání ddatku ke Smluvě financvání, je Knečný uživatel v tmt případě pvinen Změnvý list evidvat a pté archivvat jak právplatný dkument, který je sučástí dkumentace mikrprjektu. Při případných kntrlách ze strany Správce Fndu, nadřízených rgánů či kntrly z finančních úřadů je Knečný uživatel pvinen tent Změnvý list předlžit ke kntrle jak právplatnu dkumentaci mikrprjektu. O tét skutečnsti bude Knečný uživatel infrmván dpisem splu se zasláním zhtvenéh Změnvéh listu. Při jakékliv změně rzpčtu je nutné splu s známením změně předlžit zárveň upravenu přílhu C Pdrbný rzpčet mikrprjektu (případně i přílhu D Zdůvdnění rzpčtu mikrprjektu ), kde budu zapracvány navržené změny Knečnéh uživatele. Pdstatné změny (žádst změnu) Za pdstatné jsu pvažvány změny, které: - nemají vliv na samtný bsah a cíle mikrprjektu, ale jsu důležité ve vztahu k uzavřené Smluvě financvání mikrprjektu (např. změna statutárníh zástupce, změna názvu rganizace, změna adresy, změna bankvníh účtu, změna plátcvství DPH pr mikrprjekt apd.) - mají vliv na bsah, cíle či dbu trvání mikrprjektu (např. redukce pčtu aktivit v rámci mikrprjektu, změna stanvených hdnt indikátrů, prdlužení dby trvání mikrprjektu apd.) - mají vliv na rzpčet mikrprjektu jedná se přesun finančních prstředků mezi rzpčtvými kapitlami více než 15% půvdní částky 2 příslušné kapitly Pdstatné změny mikrprjektu vyžadují schválení Správcem Fndu a změnu Smluvy financvání frmu písemnéh ddatku k půvdní smluvě. Žádst změnu Smluvy financvání mikrprjektu musí být pdána u Správce Fndu v dstatečném časvém předstihu. Závažné změny měnící charakter neb strukturu mikrprjektu musí schválit Eurreginální řídící výbr na svém nejbližším zasedání. Termín zasedání známí Správce Knečnému uživateli písemnu frmu. Pkud Správce Fndu, ppř. Eurreginální řídící výbr změnu schválí, zašle Knečnému uživateli písemné sdělení schválení tét změny a zárveň návrh ddatku ke Smluvě financvání mikrprjektu. Pkud Správce Fndu, ppř. Eurreginální řídící výbr změnu neschválí, zašle Knečnému uživateli písemné sdělení neschválení tét změny včetně zdůvdnění jejíh zamítnutí. V případě, že djde k pdstatné změně, která nemá vliv na samtný bsah a cíle mikrprjektu, ale je důležitá ve vztahu k uzavřené Smluvě financvání mikrprjektu (tj. změna statutárníh zástupce, změna bankvníh účtu apd.) již p uknčení fyzické realizace mikrprjektu, avšak před tím, než je uzavřena kntrla vyúčtvání mikrprjektu ze strany Správce, je knečný uživatel pvinen tut změnu známit Správci Fndu, který vyhtví ddatek ke Smluvě financvání mikrprjektu. Při jakékliv změně rzpčtu je nutné splu s žádstí změnu předlžit zárveň upravenu přílhu C Pdrbný rzpčet mikrprjektu (případně i přílhu D Zdůvdnění rzpčtu mikrprjektu ), kde budu zapracvány navržené změny Knečnéh uživatele. 2 Za půvdní částky jsu pvažvány částky v rzpčtu p schválení mikrprjektu Eurreginálním řídícím výbrem - 5 -

6 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Změnvý list V případě, že v rámci mikrprjektu budu prvedeny změny prti půvdní prjektvé žádsti v infrmačním systému MONIT7, zaznamenává se tat změna na frmuláři Změnvý list, který vyhtvuje Správce Fndu na základě písemnéh známení změny či žádsti změnu ze strany Knečnéh uživatele. Změnvý list pté pdepisuje statutární zástupce Knečnéh uživatele. Změnvý list je přílhu Smluvy financvání, případně přílhu ddatku ke Smluvě financvání. U nepdstatných změn (tj. přesun finančních prstředků mezi rzpčtvými kapitlami d výše 15% půvdní částky příslušné kapitly) je Změnvý list samstatný právplatný dkument viz kapitla 3.1 Změna Smluvy financvání Nepdstatné změny. Na základě pdepsanéh Změnvéh listu prvede Správce Fndu změnu v IS MONIT7 a vyplní Prtkl prvedení změny v IS MONIT Předčasné uknčení Smluvy financvání Předčasné uknčení Smluvy ze strany Knečnéh uživatele Knečný uživatel může Smluvu financvání kdykli vypvědět pdáním dvuměsíční písemné výpvědi. Dvuměsíční výpvědní lhůta začíná běžet dnem dručení výpvědi Správci Fndu. V případě vypvězení Smluvy nemá Knečný uživatel nárk na vyplacení jakékli náhrady. Smluva financvání bude uknčena pdpisem bustranné Dhdy uknčení Smluvy financvání mezi knečným uživatelem a Správcem Fndu. Předčasné uknčení Smluvy ze strany Správce Fndu Správce Fndu dstupí d Smluvy bez vyplacení jakékli náhrady, pkud Knečný uživatel: nesplní bez důvdnění některý ze závazků stanvených ve Smluvě financvání a p písemné výzvě, aby tyt závazky splnil, tak neučiní ani nepdá uspkjivé vysvětlení d 30 kalendářních dnů d deslání dpisu; je předmětem řízení vyhlášení bankrtu, likvidace, správy ze strany sudů, uspřádání s věřiteli, aneb nějakéh pdbnéh pstupu upravenéh v celstátní legislativě neb směrnicích; změní svu právní frmu, aniž by byl na základě tét skutečnsti zpracván ddatek smluvy; převede neb pstupí Smluvu financvání a platby s ní spjené třetí straně bez předchzíh písemnéh suhlasu pskytvatele dtace; dpustí se krupce (ttéž platí pr partnery Knečnéh uživatele); nesplní základní pžadavky na finanční a věcnu kntrlu mikrprjektu; za účelem získání dtace uvede nepravdivé neb neúplné údaje neb předkládá zprávy, které nedpvídají skutečnsti; dpustí se finančních pdvdů. Správce Fndu má práv dstupit d Smluvy i v dalších řádně důvdněných případech, kdy hrzí nenaplnění cílů mikrprjektu. Správce Fndu si vyhrazuje práv v případě pdezření na prušení byť jedntlivéh ustanvení Smluvy Knečným uživatelem neb na uvedení nepravdivých neb neúplných prhlášení či infrmací Knečným uživatelem neprdleně pzastavit veškeré platby dtace a t až d kamžiku, kdy bude tt pdezření vyvrácen (tj. d kamžiku, kdy Knečný - 6 -

7 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele uživatel předlží důkazy tt pdezření vyvracející a tyt důkazy budu Správcem Fndu uznány). 3.3 Sankce při prušení Smluvy financvání Správce Fndu si v případě, že je pdezření na prušení ustanvení Smluvy a Všebecných pravidel pr pskytnutí dtace (přílha č. 1 Smluvy) ptvrzen, vyhrazuje práv uplatnit vůči Knečnému uživateli sankce specifikvané ve Smluvě financvání. Správce Fndu si vyhrazuje práv v případě, že je prušení ustanvení Smluvy zjištěn před vyplacením dtace, dpvídajícím způsbem zkrátit částku dtace, která má být Knečnému uživateli vyplacena. 4. REALIZACE MIKROPROJEKTU Za realizaci mikrprjektu nese dpvědnst Knečný uživatel. Pdpisem Smluvy financvání mikrprjektu se Knečný uživatel zavazuje realizvat mikrprjekt v suladu s ppisem uvedeným ve Smluvě financvání mikrprjektu. Knečný uživatel mikrprjekt realizuje vlastními silami, ve splupráci s partnery neb může část aktivit realizvat na základě smluv uzavřených s ddavateli. 4.1 Mnitring mikrprjektu Knečný uživatel je pvinen Správci Fndu známit všechny termíny akcí uskutečněných v rámci realizace mikrprjektu z důvdu případnéh mnitringu mikrprjektu. Tt známení musí být zaslán Správci minimálně 7 kalendářních dní před knáním akcí. Ze strany Knečnéh uživatele je dále vhdné známit termín vyhlášení veřejné zakázky v rámci realizace mikrprjektu a termín zasedání výběrvéh kmise, přičemž u 1. kategrie pr zadávání veřejných zakázek s vyšší hdntu (viz kapitla 4.4 Výběr ddavatele, veřejné zakázky) je tt pvinnstí. Pvinnst Knečnéh uživatele zasílat Správci termíny akcí platí i pr mikrprjekty, které zahájily svji realizaci ještě před rzhdnutím EŘV a před pdpisem Smluvy financvání. O tét skutečnsti je Knečný uživatel infrmván dpisem splu s infrmací datu registrace mikrprjektu d IS MONIT7, který je rzhdný pr uznatelnst nákladů z časvéh hlediska. Správce je právněn prvádět kntrlu publicity mikrprjektu, naplnění mnitrvacích ukazatelů, kntrlu investičníh či neinvestičníh vybavení nakupenéh v rámci realizace mikrprjektu a jeh využití při realizaci mikrprjektu apd. Správce prvádí také kntrlu tištěných, elektrnických neb internetvých prduktů a výstupů. Knečný uživatel je pvinen pskytnut Správci vzrek prduktů a výstupů. Z každé prvedené kntrly mikrprjektu Správce Fndu zpracvává mnitrvací zprávu. Tat zpráva bsahuje zejména zhdncení suladu se Smluvu financvání, zhdncení naplňvání stanvených ukazatelů (např. pčet účastníků akce), zhdncení stanvených patření v rámci pvinné publicity EU a patření navržená pr dstranění případných nesrvnalstí

8 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele 4.2 Publicita Knečný uživatel je pvinen zajistit mikrprjektu dstatečnu publicitu a infrmvat veřejnst vhdným způsbem tm, že daný mikrprjekt byl pdpřen v rámci OPPS a byl splufinancván z ERDF (Evrpský fnd pr reginální rzvj). Pravidla pr prpagaci prjektů financvaných v rámci Prgramu se řídí nařízením Kmise (ES) 1828/2006 (k dispzici je na internetvých stránkách Prgramu a na stránkách Správce Fndu Veškerá infrmační a prpagační patření musí zahrnvat tyt údaje: - symbl Evrpské unie (v suladu s grafickými nrmami stanvenými v přílze I Nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006) a dkaz na Evrpsku unii (slvní spjení Evrpská unie) - dkaz na Evrpský fnd pr reginální rzvj - prhlášení dané Prváděcím nařízením: Překračujeme hranice. vizualizace barevné varianty: - lg Prgramu vizualizace barevné varianty: - dkaz na Prjekt je splufinancván z prstředků ERDF prstřednictvím Eurreginu Glacensis - lg Eurreginu Glacensis V případě, že budu prpagační předměty distribuvány také na plsku stranu, je vhdné umístění dvjjazyčné verze lga Evrpské unie. V případě malých prpagačních předmětů není pvinné uveřejňvání dkazu na ERDF a prhlášení Překračujeme hranice ani lg Eurreginu Glacensis. Na těcht předmětech musí být uveden lg Prgramu, symbl Evrpské unie a dkaz na Evrpsku unii (text Evrpská unie). Za malý prpagační předmět je pvažván takvý předmět, kde není mžné umístění kmpletníh vizuálníh značení z kapacitních důvdů, kdy na předmětech není prstr pr umístění kmpletníh vizuálníh značení (např. prpiska)

9 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele U předmětů trvalejšíh charakteru je nutné, aby vizuální značení byl sučástí předmětu a nebyl uveden puze na krabičkách či balech. V takvýcht případech musí být dle pravidel vizuálníh značení značen přím samtný předmět. U předmětů, kde je bal či krabička sučástí danéh předmětu, musí být pravidla vizuálníh značení uvedeny minimálně na balu. Na stránkách Správce Fndu jsu zveřejněny dkumenty Manuál vizuální prezentace a Pravidla reprdukce grafických symblů. Tyt dkumenty představují pdrbný materiál pr užití lga Evrpské unie a lga Prgramu. Správce Fndu dpručuje Knečným uživatelům řídit se těmit dkumenty. Jedntlivá lga pr zajištění publicity mikrprjektů jsu ke stažení na U výdajů typu kulturní akce, knference, semináře apd. je Knečný uživatel pvinen během akce ústně infrmvat účastníky splufinancvání ze zdrjů EU a viditelně umístit vlajku EU v místě knání akce. Na všech dkumentech vydaných v suvislsti s akcí (např. plakáty, pzvánky apd.) musí být uvedena pravidla Publicity. Obecně platí, že splufinancvání ze zdrjů EU je třeba uvádět při všech akcích suvisejících s mikrprjektem a na všech výstupních materiálech. Výdaje na publicitu jsu způsbilým výdajem, pkud jsu zahrnuty v rzpčtu mikrprjektu. Publicita se psuzuje z následujících hledisek: - z hlediska jedntlivých výstupů mikrprjektu výstupem mikrprjektu se rzumí t, c služí k naplnění cílů mikrprjektu (např. vydaná publikace, mapa, kulturní akce, šklení, přízené zařízení apd.). Mikrprjekt může mít více výstupů a v tm případě se pvinná publicita psuzuje u každéh samstatně. Cílem je psudit, zda byla veřejnst či účastníci akce infrmváni zdrjích financvání danéh výstupu mikrprjektu a pkud an, zda tyt infrmace splňvaly veškeré náležitsti pvinné publicity - z hlediska jedntlivých prstředků (nsičů) publicity prstředkem publicity se rzumí např. plakáty, letáky, pzvánky apd., tj. předměty, jejichž cílem je uputat pzrnst veřejnsti a ptenciálních účastníků na daný mikrprjekt, resp. jeh dílčí výstupy. Psuzuje se, zda tyt prstředky publicity bsahují veškeré náležitsti pvinné publicity - z hlediska prpagačních předmětů prpagačním předmětem se rzumí předměty, které nejsu z hlediska naplnění cílů mikrprjektu nezbytné, ale jejich přidaná hdnta spčívá v psílení pvědmí mikrprjektu. Mezi prpagační předměty patří např. psací ptřeby, trička a jiné děvy, tašky, cukrvinky atp. Opět se psuzuje, zda bsahují veškeré náležitsti pvinné publicity. Stejným způsbem jak prpagační předměty se psuzují i dary, ceny v sutěžích apd

10 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Při pužití publicity pvinné pr FMP v Eurreginu Glacensis dpručujeme řídit se následujícími zásadami: - lga by měla být minimálně stejně veliká jak lga statních subjektů - publicita by měla být umístěna na dbře viditelném místě, aby byl naplněn cíl infrmvat zdrji financvání mikrprjektu. V případě publikací a dalších tištěných materiálů je dpručen uvádění na přední straně - u předmětů jednrázvé sptřeby stačí lga na balu, uživatel se dzví, dkud je daný předmět financván, sptřebuje h a bal zahdí, např. lízátka, bnbny - u předmětů trvalejší pvahy by měla být publicita sučástí předmětu a ne být uvedena jen na balu, např. tužky, trička, tašky, blky, hračky apd. - u předmětů, kde je bal sučástí prpagačníh předmětu (např. kazeta s medailí, krabička s CD bez ptisku. Je-li na CD ptisk s textem či jinými lgy, měla by být natištěna i pvinná publicita) by měla být lga uvedena minimálně na balu - uvedení publicity frmu samlepky: lga lze také umístit na předmět pmcí samlepky, a t v případě, že je daná samlepka neddělitelnu sučástí předmětu a pvinnu pulibicitu nelze zajistit jinak (např. u zakupenéh vybavení pčítač, tiskárna apd.) - uvedení publicity frmu ptisku: na vydaných materiálech (např. mapy, publikace, bržury, blky, inftabule), které jsu zhtveny prstřednictvím tiskárny, musí být publicita uvedena frmu ptisku - uvedení publicity frmu ptisku: u prpagačních předmětů či cen a darů, které jsu myvatelné (např. hrnky, skleničky, cykllahve apd.), by samlepka nebyla neddělitelnu sučástí, takže je třeba je vždy ptisknut - Správce Fndu dpručuje vlit takvé prpagační předměty, u kterých je ptisk prveditelný a finanční náklady na přízení prpagačníh předmětu jsu adekvátní aktivitám a cílům prjektu Ddržvání pvinné publicity v denním tisku a v televizním či rzhlasvém vysílání je sankcinván puze v případě, že knečný uživatel vysílání neb článek v tisku financuje a má tudíž jak zadavatel práv a mžnst výsledný prdukt vlivnit. V pačném případě nebude ddržvání publicity sankcinván, a t z th důvdu, že knečný uživatel nemá většinu mžnst autrizace neb vlivnění finální pdby nvinvéh článku neb vysílání, které si přím nebjednal. V případě neddržení pravidel publicity může být příslušnému knečnému uživateli udělena sankce v následujícím rzsahu: - sankce v případě neddržení publicity u knkrétníh výstupu mikrprjektu pchybení je rzdělen dle závažnsti na 3 skupiny a ke každé skupině je stanven %, které se krátí výdaje přím vynalžené v suvislsti s přízením výstupu: publicita úplně chybí výdaje se krátí ve výši 10% publicita je nekmpletní (nesplňuje všechny náležitsti, tj. nebsahuje pvinnu publicitu pr Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis) výdaje se krátí ve výši 6% publicita je nepředpisvá (tj. nesplňuje náležitsti uvedené v přílze č. I. nařízení 1828/2006 a čl. 8) výdaje se krátí 2% - sankce v případě neddržení publicity u knkrétníh prstředku publicity či prpagačníh předmětu pchybení je rzdělen dle závažnsti na 3 skupiny a ke každé skupině je stanven %, které se krátí výdaje na daný prstředek publicity neb prpagační předmět:

11 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele publicita úplně chybí výdaje se krátí ve výši 100% publicita je nekmpletní (nesplňuje všechny náležitsti, tj. nebsahuje pvinnu publicitu pr Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis) výdaje se krátí ve výši 50% publicita je nepředpisvá (tj. nesplňuje náležitsti uvedené v přílze č. I. nařízení 1828/2006 a čl. 8) výdaje se krátí ve výši 25% V případě, že djde k pškzení některéh z nástrjů publicity, je knečný uživatel pvinen dát tent nástrj d půvdníh stavu minimálně na dbu udržitelnsti mikrprjektu. 4.3 Indikátry Indikátry mikrprjektu jsu kvantifikvatelnými výstupy mikrprjektu. Tyt indikátry a jejich hdnty jsu určeny Knečným uživatelem v suladu s jeh plánvanými aktivitami a jsu blíže specifikvány v prjektvé žádsti. V případě pdpry mikrprjektu jsu indikátry sučástí Smluvy financvání mikrprjektu a jsu tedy závazné. Jejich splnění bude sledván prstřednictvím Závěrečné zprávy za mikrprjekt, přičemž jejich nenaplnění bude sankcinván. Výjimku je indikátr pčet účastnících se sb, který je pvažván za rientační čísl a je v půsbnsti Správce psudit, zda cíle mikrprjektu byl dsažen i přes nesplnění v prjektvé žádsti uvedenéh pčtu účastníků a zda se tak stal z důvdů, které nebyl Knečný uživatel schpen vlivnit. Pkud tmu tak nebyl, Správce pužije sankce za neddržení indikátrů dle Smluvy financvání. V případě, že v prjektvé žádsti budu zvleny nevhdné indikátry, které nedpvídají aktivitám a výstupům mikrprjektu, může Eurreginální řídící výbr stanvit indikátry se změněnu hdntu či nvé indikátry, které budu v případě schválení mikrprjektu uvedeny ve Smluvě financvání, a jejich ddržení bude pdléhat kntrle i případným sankcím v případě nenaplnění těcht indikátrů. Djde-li v průběhu realizace mikrprjektu k případnému navýšení ve Smluvě stanvených indikátrů, je Knečný uživatel pvinen tut změnu neprdleně nahlásit Správci Fndu. V případě navýšení hdnt indikátrů se jedná pdstatnu změnu mikrprjektu (viz kapitla 3.1 Změna Smluvy financvání), která pdléhá schválení Eurreginálním řídícím výbrem. Bez schválení EŘV nelze uznat náklady suvisející s tut změnu. Hdnty indikátrů nelze sčítat. Naplnění každéh z indikátrů se psuzuje zvlášť. Bude-li při kntrle závěrečnéh vyúčtvání mikrprjektu a při kntrle Závěrečné zprávy za mikrprjekt zjištěn nenaplnění stanvené hdnty indikátru, budu na daný mikrprjekt uplatněny sankce. Sankce za nenaplnění hdnt indikátrů a výstupů mikrprjektu jsu specifikvány ve Smluvě financvání. V případě nenaplnění hdnt indikátrů budu vůči Knečnému uživateli uplatněny sankce v následujícím rzsahu: - méně než 15 % nebude dtace krácena - 15 % až 30 % bude dtace krácena ve výši 50 % celkvé částky dtace uvedené ve Smluvě financvání - více než 30 % bude dtace krácena ve výši celkvé částky dtace uvedené ve Smluvě financvání

12 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Při sestavení Závěrečné zprávy za mikrprjekt uvádí Knečný uživatel skutečné a pravdivé hdnty stanvených indikátrů. 4.4 Výběr ddavatele, veřejné zakázky V případě, že část aktivit nebude zabezpečena Knečným uživatelem ani jeh partnerem (partnery), ale bude realizvána na základě jedné neb více smluv ddávce zbží, služeb či stavebních prací, musí Knečný uživatel při uzavírání takvých smluv pstupvat v suladu s nárdní legislativu. Pstup na české straně Prgramu: Vzhledem k finančním limitům mikrprjektů financvaných z Fndu se zakázky dle předpkládané hdnty dělí na zakázky maléh rzsahu 3 a zakázky s vyšší hdntu 4., Tent pstup vychází z Metdiky zadávání veřejných zakázek pdle zákna č.137/2006 Sb. veřejných zakázkách, z Metdiky zadávání zakázek financvaných ze zdrjů Evrpské unie, z Dplňujícíh výkladu k pstupům pr zadávání zakázek splufinancvaných ze zdrjů EU, z aktualizvanéh Dplňujícíh výkladu k pstupům pr zadávání veřejných zakázek splufinancvaných ze zdrjů EU platnéh d , z aktualizvanéh Dplňujícíh výkladu k pstupům pr zadávání zakázek splufinancvaných ze zdrjů EU platnéh d a z aktualizvanéh Dplňujícíh výkladu k pstupům pr zadávání zakázek splufinancvaných ze zdrjů EU platnéh d , které jsu zpracvané Ministerstvem pr místní rzvj. Tyt metdiky jsu k dispzici na internetvých stránkách Prgramu a na stránkách Správce Fndu Aktualizace Dplňujícíh výkladu se týká všech mikrprjektů, kde realizace přesahuje rzhdný termín, ke kterému byl nvý Dplňující výklad aktualizván. Sučástí Dplňujícíh výkladu je upřesnění pdmínek zadání veřejných zakázek. Nvě je sučástí dkumentu také sazebník sankcí za neddržení pdmínek při zadávání veřejných zakázek, který dplňuje dkument Evrpské kmise Pkyny ke stanvení finančních prav, které se pužijí pr výdaje splufinancvané ze strukturálních fndů a fndu sudržnsti v případě neddržení pravidel pr veřejné zakázky (COCOF 07/0037/03 ze dne 29. listpadu 2007). Při zadání všech zakázek je Knečný uživatel (zadavatel) pvinen respektvat a ddržvat zásady transparentnsti, zákazu diskriminace a rvnéh zacházení. Zadávací řízení musí být realizván tak, aby umžnil rvný přístup všem ptencinálním ddavatelům, zajistil hspdárné nakládání s veřejnými prstředky a vedl k výběru takvé nabídky, která respektuje principy hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti tak, jak jsu tyt pjmy vymezeny v 2 zákna č. 320/2001 Sb. (zákn finanční kntrle) v platném znění a zárveň zásady uváděné v 6 zákna č. 137/2006 Sb. (zákn veřejných zakázkách) v platném znění. Z th důvdu je nutné klást důraz nejen na ddržvání prcedur, ale i na zmíněné principy a zásady. Zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu distriminace a princip hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti se vztahují na všechny veřejné zakázky. 3 Zakázka maléh rzsahu dle výše předpkládané hdnty je vymezena v 12 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. 4 Zakázka s vyšší hdntu je zakázka, jejíž předpkládaná hdnta je vyšší než hrní limit pr zakázky maléh rzsahu uvedený v 12 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách

13 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Hdntící kritéria Jak hdntící kritérium pr výběr nabídky by zpravidla měla být, s hledem na výše uvedenu zásadu hspdárnsti, nabídkvá cena. V případě pužití kritéria eknmická výhdnst nabídky, musí být nabídkvá cena (případně náklady živtníh cyklu) jedním ze subkritérií a její váha na celkvém hdncení kritéria eknmická výhdnst nabídky musí činit minimálně 60%. Dále je uveden stručný pstup výběru ddavatele dle předpkládané hdnty zakázky, který je zárveň přílhu č. 6 Smluvy financvání: A. Veřejné zakázky maléh rzsahu 1. kategrie - ddávky a služby veřejné zakázky, jejichž hdnta bez DPH je nižší než ,- Kč - stavební práce veřejné zakázky, jejichž hdnta bez DPH je nižší než ,- Kč Stručný ppis pstupu zadavatele: přímý nákup zadavatel je pvinen předlžit pr účely kntrly vystavený daňvý dklad realizaci příméh nákupu zadavatel dkladuje písemnu bjednávku plnění (mžn vu frmu) pstupem zadavatele nesmí být dtčena pravidla bsažená v bdě 6.2 Dplňujícíh výkladu k pstupům pr zadávání zakázek splufinancvaných ze zdrjů EU, nespadajících pd aplikaci zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v prgramvém bdbí (dále jen Dplňující výklad ) 2. kategrie - ddávky a služby veřejné zakázky, jejichž hdnta bez DPH je d ,- Kč a je nižší než hrní limit pr veřejné zakázky maléh rzsahu uvedený v 12 dst. 3 zákna - stavební práce veřejné zakázky, jejichž hdnta bez DPH je d ,- Kč a je nižší než hrní limit pr veřejné zakázky maléh rzsahu uvedený v 12 dst. 3 zákna Stručný ppis pstupu zadavatele: výzva nejméně 3 zájemcům k předlžení nabídky a případné uveřejnění známení zahájení výběrvéh řízení vhdným způsbem lhůta pr pdání nabídek minimálně 10 kalendářních dní de dne následujícíh p dni deslání výzvy ddavatelům zápis (prtkl) pvěřené sby s dpručením nejvhdnější nabídky (viz bd 5.2 Dplňujícíh výkladu) neb ustanvení alespň 3 členné hdntící kmise (viz bd 5.3 Dplňujícíh výkladu) rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky infrmvání uchazečů výsledku výběrvéh řízení (viz bd 8.2 Dplňujícíh výkladu)

14 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele uzavření smluvy s ddavatelem (viz článek 6. Dplňujícíh výkladu) případně rzhdnutí zadavatele zrušení výběrvéh řízení (viz článek 9. Dplňujícíh výkladu) B. Zakázky s vyšší hdntu 1. kategrie - ddávky, služby a stavební práce zakázky, jejichž hdnta bez DPH je vyšší než hrní limit pr veřejné zakázky maléh rzsahu a nižší než limit pr nadlimitní veřejné zakázky stanvený v platném a účinném nařízení vlády výzva minimálně 5 zájemcům k předlžení nabídky a sučasně uveřejnění výzvy vhdným způsbem (viz bd Dplňujícíh výkladu) lhůta pr pdání nabídek minimálně 15 kalendářních dní de dne následujícíh p dni deslání výzvy ddavatelům ustanvení alespň 3 členné hdntící kmise (viz bd 5.3 Dplňujícíh výkladu) zápis (prtkl) z jednání hdntící kmise s dpručením nejvhdnější nabídky rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky infrmvání všech uchazečů výsledku výběrvéh řízení (viz bd 8.2 Dplňujícíh výkladu) uzavření smluvy s ddavatelem (viz článek 6. Dplňujícíh výkladu) případně rzhdnutí zadavatele zrušení výběrvéh řízení (viz článek 11. Dplňujícíh výkladu) ppřípadě zadání zakázky prstřednictvím bchdní veřejné sutěže s pukazem na ustanvení 281 až 288 zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník. Zadavatel v tmt případě splní bdbně (tzn. v plném rzsahu) všechny pžadavky pdle předchzích bdů, které nejsu v rzpru s kgentní částí úpravy veřejné bchdní sutěže v bchdním zákníku Upzrnění: Zde jsu uvedeny puze základní pstupy, které je nutn ddržvat. Detailní ppis a zejména náležitsti dkumentů (známení zahájení zadávacíh řízení, zápis z jednání hdntící kmise atd.) jsu uvedeny v Dplňujícím výkladu, pdle kteréh je pvinen každý zadavatel pstupvat. Pstup zadání veřejné zakázky dpručujeme předem knzultvat s příslušným Správcem Fndu, aby nedšl k prušení pravidel pr zadávání veřejných zakázek. Pracvníci příslušnéh Správce Fndu mají práv účastnit se všech prcedur suvisejících s výběrem ddavatele a mají práv přístupu k veškeré dkumentaci suvisející s realizací veřejné zakázky. V případě výběru ddavatele prstřednictvím výběrvé kmise (pstup dle 1. kategrie u veřejných zakázek s vyšší hdntu) má Knečný uživatel pvinnst známit

15 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Správci Fndu zasedání výběrvé kmise nejpzději 7 kalendářních dní před jejím knáním. Pracvník Správce Fndu má při výběrvém řízení statut pzrvatele. Způsb výběru ddavatelů bude stručně ppsán také v Závěrečné zprávě za mikrprjekt. Při neddržení pravidel pr zadávání veřejných zakázek pužije Správce Fndu při kntrle vyúčtvání mikrprjektu sankce dle dkumentu Pkyny ke stanvení finančních prav, které se pužijí pr výdaje splufinancvané ze strukturálních fndů a fndu sudržnsti v případě neddržení pravidel pr veřejné zakázky 5 (pr mikrprjekty schválené ze strany EŘV před ) neb sankce dle dkumentu Dplňující výklad k pstupům pr zadávání zakázek splufinancvaných ze zdrjů EU platnéh d , d neb d přílha č. 1 Přehled pchybení v rámci realizace výběrvých řízení a minimální rzsah finančních prav za tat pchybení (pr mikrprjekty schválené ze strany EŘV p ). 5. FINANCOVÁNÍ MIKROPROJEKTU Způsbilé výdaje jsu rámcvě upraveny: - Nařízením Rady (ES) č.1083/2006 ze dne 11. července 2006 becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu a Fndu sudržnsti; - Nařízením Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 ze dne 5. července 2006 Evrpském fndu pr reginální rzvj; - Nařízením Kmise (ES) č.1828/2006 ze dne 8. prsince 2006, kterým se stanví prváděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.1083/2006 becných ustanveních týkajících se Evrpskéh fndu pr reginální rzvj, Evrpskéh sciálníh fndu a Fndu sudržnsti a k nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (Es)č.1080/2006 Evrpském fndu pr reginální rzvj. Uvedené právní předpisy je třeba pužívat v platném znění, jedntlivé nvelizace zde nebudu uváděny. Při určvání způsbilsti výdajů je dále nutn respektvat další suvisející evrpské a nárdní právní předpisy. 5.1 Metdická příručka způsbilých výdajů Za účelem vysvětlení ustanvení způsbilých výdajích vydal pr české partnery Ministerstv pr místní rzvj dkument Metdická příručka způsbilých výdajů pr prgramy splufinancvané ze strukturálních fndů a Fndu sudržnsti na prgramvé bdbí , dále jen Metdická příručka ZV. Její aktuální znění naleznete na Metdická příručka ZV představuje pdpůrný a výkladvý materiál, který má dpručující charakter a jehž cílem je pmci rientvat se v prblematice způsbilých výdajů. Sučástí Metdické příručky ZV je kapitla 2 Pravidla způsbilých výdajů, která je závazná jak pr žadatele, tak pr pskytvatele dtace. 5 COCOF 07/0037/03 ze dne 29. listpadu

16 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele 5.2 Pdmínky způsbilsti výdajů Aby mhl být výdaj pvažván za způsbilý, musí splnit tyt pdmínky způsbilsti: výdaje musí být v suladu s evrpsku a česku legislativu a s dkumentací Prgramu výdaje musí být nezbytné pr realizaci mikrprjektu výdaje musí být přiměřené (musí dpvídat cenám v místě a čase bvyklým), nezbytné a musí být vynalženy v suladu s principy hspdárnsti, účelnsti a efektivnsti výdaje musí být identifikvatelné a prkazatelné a musí být dlžitelné účetními dklady výdaje musí být definitivní a v účetnictví Knečnéh uživatele analyticky zúčtvány na mikrprjekt výdaje musí dpvídat časvé způsbilsti výdaje musí být zaplaceny a zaplacení dlžen relevantními dklady Způsbilst výdajů uskutečněných při realizaci mikrprjektu bude psuzvána individuálně tak, aby byl způsbilý výdaj vynalžen v suvislsti s dsažením cíle mikrprjektu uvedeným v prjektvé žádsti. 5.3 Nezbytnst výdajů pr realizaci mikrprjektu Aby byl výdaj uznán způsbilým, je nutné prkázat jeh nezbytnst pr realizaci mikrprjektu, přičemž rzhdnutí EŘV přiznání dtace v určité výši nemusí být v tét věci rzhdující. Zbytečnst výdaje se může prkázat až při kntrle vyúčtvání mikrprjektu ze strany Správce Fndu neb CRR, např. nákup vybavení, které nebude při mikrprjektu nijak využit neb bude využit pr mikrprjekt jen částečně. Tent náklad pak lze uznat jen pměrně k využití pr mikrprjekt, a t i přestže byl ze strany EŘV schválen. Způsbilst uskutečněných výdajů je kntrlvána Správcem Fndu p uknčení realizace mikrprjektu p předlžení Žádsti platbu za mikrprjekt a s tím suvisejících dkladů a dkumentace (viz kapitla 6. Uknčení realizace mikrprjektu). V tét suvislsti může djít k přehdncení způsbilsti jedntlivých výdajů prti předlžené prjektvé žádsti. Na výdaje uvedené v žádsti a dsuhlasené Eurreginálním řídícím výbrem nevzniká autmaticky nárk. Rzhdující je psuzení Správce Fndu při kntrle vyúčtvání mikrprjektu a při ptvrzvání legality a řádnsti uskutečněných výdajů. Výdaje, které nejsu v suladu se způsbilými výdaji mikrprjektu neb výdaje vzniklé v průběhu realizace mikrprjektu, které mají charakter způsbilých výdajů, avšak jsu nad rámec celkvých způsbilých výdajů uvedených ve Smluvě financvání mikrprjektu neb jsu vynalženy na navýšení hdnt indikátrů, které nebyly ze strany EŘV schváleny (vícenáklady), je Knečný uživatel pvinen hradit z vlastních zdrjů

17 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele 5.4 Časvá způsbilst výdajů Výdaje na přípravu mikrprjektu (v rzpčtu mikrprjektu rzpčtvá kapitla 7) Výdaje spjené s přípravu mikrprjektu vzniklé před registrací mikrprjektu d infrmačníh systému MONIT7 datum zdanitelnéh plnění u těcht výdajů předchází datu registrace prjektvé žádsti d IS MONIT7 (dle Oznámení registraci prjektvé žádsti). Přípravné výdaje jsu způsbilé puze u mikrprjektů s výší dtace schválené EŘV přesahující EUR. Tyt výdaje mhu vzniknut nejdříve 1. ledna Jejich výše může dsahvat max. 5% celkvých způsbilých výdajů mikrprjektu. Tyt výdaje musí mít charakter přípravných výdajů. Výdaje na realizaci mikrprjektu (v rzpčtu mikrprjektu rzpčtvá kapitla 1 6) Výdaje na realizaci mikrprjektu jsu způsbilé de dne registrace prjektvé žádsti d infrmačníh systému MONIT7 d uknčení termínu realizace mikrprjektu. Tyt termíny jsu stanveny ve Smluvě financvání. Knečný termín způsbilsti je dán pr každý mikrprjekt termínem uknčení realizace mikrprjektu. Aby byl daný výdaj pvažván z časvéh hlediska za způsbilý, musí účetní případ týkající se tht výdaje 6 vzniknut nejpzději v den uknčení realizace mikrprjektu a být d předlžení Žádsti platbu za mikrprjekt (tj. 30 dní d uknčení realizace mikrprjektu) prkazatelně uhrazen. Termíny zahájení a uknčení mikrprjektu jsu pevně stanveny ve Smluvě financvání. Vzhledem k tmu, že elektrnická žádst Benefit7 při vyplňvání prjektvé žádsti umžňuje zadávat v harmngramu puze měsíce, nikliv dny, budu tyt termíny upřesněny ve Smluvě financvání, přičemž ve Smluvě bude uveden vždy první den měsíce uvedenéh v prjektvé žádsti jak termín zahájení mikrprjektu a pslední den měsíce uvedenéh v prjektvé žádsti jak termín uknčení mikrprjektu, d kteréh je stanven 30 dní jak termín pr pdání Závěrečné zprávy za mikrprjekt a Žádsti platbu (viz kapitla 6. Uknčení realizace mikrprjektu). 5.5 Zaúčtvání výdajů a příjmů Knečný uživatel je pvinen vést účetnictví spjené s realizací mikrprjektu dděleně d vlastní účetní evidence. Oddělené účetnictví lze vést např. frmu samstatnéh účetníh střediska, zakázky neb analytickéh účtu. Každý účetní dklad musí bsahvat infrmaci způsbu zaúčtvání (např. krycím listem na faktuře, kntvacím razítkem na faktuře, ppisem uvádějícím značení střediska a zúčtvací předpis apd.). 5.6 Dkladvání výdajů - na všech účetních dkladech musí být uveden pdrbný rzpis plnění (rzpis na jedntkvé ceny u materiálu, zbží, specifikace služeb apd.) - na všech účetních dkladech musí být uveden registrační čísl a název mikrprjektu - pkud jsu přítmny sby, je třeba dkládat prezenční listiny, které služí jak pdklad pr stanvení celkvé výše způsbilých výdajů (dpručený vzr prezenční listiny si lze stáhnut na 6 Jedná se datum zdanitelnéh plnění. Pkud není na dkladu uveden datum zdanitelnéh plnění, je rzhdující datum vystavení účetníh dkladu včetně data převzetí prací, ddávek a služeb

18 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele - pr určení časvé způsbilsti výdajů je rzhdující datum uskutečnění zdanitelnéh plnění (DUZP). Pkud na dkladu není uveden datum zdanitelnéh plnění, je rzhdující datum vystavení účetníh dkladu včetně data převzetí prací, ddávek a služeb - v dbě pdání žádsti platbu za mikrprjekt (tj. v dbě předlžení závěrečné zprávy) již musí být výdaje prkazatelně prplaceny Knečný uživatel je pvinen dkládat kpie výpisů z účtů či pkladní dklady - ke každé ddávce či službě je třeba dlžit kpii živnstenskéh listu u fyzických sb neb výpis z bchdníh rejstříku u právnických sb pr kntrlu právnění fakturvat za danu činnst - při sestavení vyúčtvání je nutné držet se předlženéh a schválenéh rzpčtu mikrprjektu nelze d vyúčtvání uplatnit výdaje, které nebyly v rzpčtu uvedeny Persnální výdaje Persnální výdaje hrubé mzdy a platy včetně dvdů zdravtníh a sciálníh pjištění placenéh zaměstnavatelem Mezi způsbilé výdaje v blasti sbních nákladů patří zejména hrubé mzdy neb platy (dměny z dhd pracích knaných mim pracvní pměr) zaměstnanců pracujících na mikrprjektu (ppř. jejich alikvtní část dpvídající jejich pracvnímu vytížení na daném mikrprjektu) a další pvinné dvdy suvisející se mzdu neb platem. Výše mezd a platů dle pracvní smluvy musí být přiměřené a měly by dpvídat výši mezd a platů pr danu pzici v rganizaci knečnéh uživatele. Výše mezd a platů dle dhdy prvedené práci a dhdy pracvní činnsti se řídí reginální statistiku ceny práce viz - statistika pr nepdnikatelsku sféru. Medián pr hdinvu mzdu dané pdskupiny zaměstnání nesmí být překrčen. V případě, že se ve výčtu pdskupin nenachází pžadvaná funkce, musí se hledat bdbné činnsti. Knečný uživatel musí bhájit, že pracvník spadá pd tut pzici. Infrmační systém je členěn dle jedntlivých krajů, přičemž zvlení příslušnéh kraje se řídí místem výknu práce. Prbíhá-li výkn práce na území více krajů, je zvlen ten kraj, v němž výkn práce převažuje. Dklady k vyúčtvání: pracvně právní dkument dle Zákníku práce pracvní smluva (příp. ddatek k pracvní smluvě), dhda prvedení práce, dhda pracvní činnsti na dbu určitu (p dbu trvání realizace mikrprjektu) - d pracvně právníh dkumentu je nutné uvést registrační čísl a název mikrprjektu - pracvní náplň vždy jednznačně uvést a definvat činnst pr mikrprjekt - infrmace způsbu zasílání mzdy (bankvním převdem, htvě ) - čísl účtu pracvníka (není-li uveden na výplatní pásce či na smluvě, musí být dlžen čestné prhlášení bdržení mzdy vztahující se k mikrprjektu neb čestné prhlášení vlastnictví účtu) v případě dhdy prvedení práce a dhdy pracvní činnsti je třeba dlžit z internetu vytištěný medián pr hdinvu mzdu dané pdskupiny zaměstnání

19 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele v nepdnikatelské sféře. Je třeba dlžit takvý medián, který byl platný a známý již v dbě sepsání DPP neb DPČ mzdvý list neb výplatní páska výkaz práce (tzv. timesheet) neb prtkl prvedení práce pr DPP / DPČ prkazující pčet hdin skutečně strávených na realizaci mikrprjektu pr účely kntrly bsahu vyknávané činnsti dkládá se i v případě plnéh pracvníh úvazku. Výkaz práce je ke stažení na dklad výplatě čisté mzdy výdajvý pkladní dklad při výplatě mzdy v htvsti, výpis z účtu Knečnéh uživatele při platbě bankvním převdem, v případě částečnéh úvazku zaměstnance pr mikrprjekt výpčet pměrné části mzdy určené pr mikrprjekt sestava dvdů daní, ze které bude zřejmá částka dvedené daně za pracvníky pdílející se na realizaci mikrprjektu a dále bude zřejmá celkvá dvedená částka daně za Knečnéh uživatele. Zárveň je nutné dlžit výpis z účtu Knečnéh uživatele s převdem celkvé částky daně sestava dvdů sciálníh pjištění (v případě pracvní smluvy), ze které bude zřejmá částka dvedenéh sciálníh pjištění za pracvníky pdílející se na realizaci mikrprjektu a dále bude zřejmá celkvá dvedená částka sciálníh pjištění za Knečnéh uživatele. Zárveň je nutné dlžit výpis z účtu Knečnéh uživatele s převdem celkvé částky sciálníh pjištění sestavy dvdů zdravtníh pjištění za jedntlivé zdravtní pjišťvny (v případě pracvní smluvy), ze kterých budu zřejmé částky dvedenéh zdravtníh pjištění za pracvníky pdílející se na realizaci mikrprjektu a dále budu zřejmé celkvé dvedené částky zdravtníh pjištění za jedntlivé zdravtní pjišťvny za Knečnéh uživatele. Zárveň je nutné dlžit výpis z účtu Knečnéh uživatele s převdem celkvých částek zdravtníh pjištění na jedntlivé zdravtní pjišťvny při nárkvání persnálních výdajů za něklik zaměstnanců a delší časvé bdbí si může Správce Fndu pr lepší přehlednst vyžádat předlžení tabulky Rekapitulace mzdvých výdajů s přehledem nárkvaných částek, s mezisučty přenášenými d Supisky výdajů a celkvým sučtem nárkvaných persnálních výdajů Persnální výdaje neplacená dbrvlná práce Neplacená dbrvlná práce je práce knaná ve prspěch mikrprjektu bez nárku na finanční dměnu. Dbrvlníkem nemůže být zaměstnanec Knečnéh uživatele ani člen sdružení. Pr neplacenu dbrvlnu práci nelze uzavřít pracvně-právní dkument dle Zákníku práce, nicméně někde musí být písemně sjednán, kd, c, pr jaký prjekt a jak bude ceněna dbrvlná práce (např. smluvu dle Občanskéh neb Obchdníh zákníku). Sučet veškerých věcných příspěvků (věcné příspěvky ve frmě pskytnutí pzemku, staveb, zařízení neb survin, pskytnutí neplacené dbrvlné práce neb výzkumné/dbrné činnsti) nesmí převýšit 10% celkvých způsbilých výdajů mikrprjektu p dečtení příjmů, přičemž z th nesmí neplacená dbrvlná práce neb výzkumná/dbrná činnsti převýšit 5% celkvých způsbilých výdajů mikrprjektu p dečtení příjmů. Ocenění neplacené práce dbrvlníků v ČR se stanví dle infrmačníh systému průměrném výdělku - reginální statistika ceny práce viz Medián pr hdinvu mzdu dané pdskupiny zaměstnání nesmí být překrčen, přičemž maximální cena nesmí překrčit sazbu 150 Kč/hdina

20 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Dbrvlná práce je z hlediska způsbilsti vhdným výdajem, z hlediska účetnictví je t však přijatý dar. O způsbu účtvání si musí rzhdnut knkrétní účetní jedntka. Tím, že jsu věcné příspěvky (resp. dbrvlná práce) účtvány d darů, nemhu být ve výsledvce a právě tut částku se bude lišit výdajvá stránka výsledvky. Vznikne tedy rzdíl mezi náklady vykazvanými v supisce výdajů a výsledvku účetníh střediska pr mikrprjekt. Dklady k vyúčtvání: smluva dle Občanskéh neb Obchdníh zákníku - na dbu určitu = p dbu trvání realizace mikrprjektu - d smluvy je nutné uvést registrační čísl a název mikrprjektu - pracvní náplň vždy jednznačně uvést a definvat činnst pr mikrprjekt výkaz práce prkazující pčet hdin skutečně strávených na realizaci mikrprjektu. Výkaz práce je ke stažení na z internetu vytištěný medián pr hdinvu mzdu dané pdskupiny zaměstnání v nepdnikatelské sféře. Je třeba dlžit takvý medián, který byl platný a známý již v dbě sepsání smluvy dbrvlnické činnsti Persnální výdaje cestvní náhrady (diety, ncležné, přepravné) Výše cestvních náhrad je řešena v rámci zákníku práce zákn č. 262/2006 Sb. ve znění pzdějších předpisů. Cestvní náhrady lze vyplácet na základě cestvníh příkazu puze sbám, které mají s Knečným uživatelem uzavřen pracvněprávní vztah. Cestvní náhrady musí suviset s realizací mikrprjektu, být pr něj nezbytné a musí suviset s sbami Knečnéh uživatele, které jsu zapjeny d realizace mikrprjektu. Mezi výdaje suvisející s prvedením pracvních cest patří zejména náhrady jízdních výdajů, výdajů za ubytvání, stravné a zahraniční stravné a nutné vedlejší výdaje (např. nezbytné pjištění při zahraničních cestách, parkvné). Dklady k vyúčtvání: cestvní příkaz vyúčtvání služební cesty cestvní dklady (dklady nákupu phnných hmt, dklad pužití veřejnéh dpravníh prstředku apd.) velký technický průkaz písemná zpráva z pracvní cesty výdajvý pkladní dklad případně jiný dklad dkazující zaplacení výdaje ppř. interní směrnice pr pskytvání cestvních náhrad pr větší přehlednst si může Správce Fndu vyžádat tabulku Přehled pracvních cest. Cestvné u služebních vzidel - vyúčtvání služební cesty (prpčet nárkvané částky) - kniha jízd (pr přehled ujetých km), účetní stvrzenka neb faktura CCS za nákup phnných hmt před uskutečněním jízdy - velký technický průkaz (na jmén Knečnéh uživatele) - písemná zpráva z pracvní cesty

21 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Pznámka: Způsbilým výdajem u cestvnéh služebním vzidlem je puze nákup phnných hmt (ne amrtizace autmbilu). Cestvné u sukrmých vzidel - cestvní příkaz včetně vyúčtvání cesty - velký technický průkaz (na jmén sby vyknávající pracvní cestu) - písemná zpráva z pracvní cesty Pznámka: Způsbilým výdajem u cestvnéh sukrmým vzidlem je nákup phnných hmt a amrtizace autmbilu. Stvrzenka za nákup phnných hmt má přednst před vyhlášku MPSV ČR průměrné ceně PHM v případě, že skutečná cena je vyšší než průměrná cena stanvená vyhlášku. V případě, že stvrzenka za PHM není dlžena, vypčítává se úhrada za pracvní cestu na základě průměrné ceny vyhlášené MPSV ČR Věcné výdaje Věcné výdaje dpisy nemvitstí a vybavení Odpisy dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku pužívanéh pr účely mikrprjektu jsu způsbilým výdajem za dbu trvání mikrprjektu za předpkladu, že nákup takvéh majetku není sučástí způsbilých výdajů na mikrprjekt. Pkud se majetek využívá pr realizaci mikrprjektu puze z části, uvedené dpisy se zahrnu d způsbilých výdajů puze v alikvtní části. Pr účely způsbilsti jsu dpisy dvzvány d daňvých a nikliv účetních dpisů. Dklady k vyúčtvání: inventární karta s uvedením přizvací ceny depisvanéh majetku, pčátku depisvání, dbě depisvání majetku dle přiřazené dpisvé skupiny, sazeb pr účely výpčtu dpisů apd. dpisvý plán k dlžení výše způsbilých dpisů Věcné výdaje režijní výdaje (kancelářský materiál, nájem, vda, energie, telefny, phnné hmty) Režijními náklady se rzumí zejména výdaje na kancelářské ptřeby, na nájem kanceláře, pštvní pplatky, nákup vdy, paliv a energie, telefn, fax, internet, úklid a údržbu apd. Tyt výdaje jsu způsbilé puze za předpkladu, že suvisí s realizací mikrprjektu. Dklady k vyúčtvání: viz kap Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti další relevantní dklady dle pvahy plžky (např. nájemní smluva, smluva pskytvání telekmunikačních služeb apd.) metdika výpčtu v případě stanvení pměrné části režijních výdajů nezbytných pr realizaci mikrprjektu (např. výpčet výdajů za prnájem části kanceláře využívané pr práci na mikrprjektu, rzpčet sptřebvanéh tepla pdle vytápěné plchy kanceláře, u telefnních pplatků plžkvý výpis s značením hvrů suvisejících s mikrprjektem)

22 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Věcné výdaje nákup materiálu Jedná se drbný sptřební materiál nezbytný pr realizaci mikrprjektu. Dklady k vyúčtvání: viz kap Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti Věcné výdaje nákup neinvestičníh vybavení Jedná se hmtné předměty neb hmtné věci a nehmtný majetek, jejichž vstupní cena je nižší než Kč, respektive Kč. Pkud není neinvestiční vybavení pužíván zcela pr účely mikrprjektu, je za způsbilý výdaj mžné pvažvat puze alikvtní část přizvací ceny dpvídající výši jejíh využití pr účely mikrprjektu. Neinvestiční vybavení přízené za spluúčasti prstředků ze strukturálních fndů je ve vlastnictví Knečnéh uživatele a nelze h p dbu 5 let d uknčení realizace mikrprjektu převést na jinéh majitele ani dát d zástavy. Tt neinvestiční vybavení musí být řádně veden v účetnictví (neb evidenci) Knečnéh uživatele. Přízené neinvestiční vybavení musí být řádně značen v suladu s pdmínkami Pravidel EU pr vizuální značvání mikrprjektů. Dklady k vyúčtvání: viz kap Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti inventární karta, zařazení d evidence majetku ftgrafie přízenéh vybavení včetně vizuálníh značení Věcné výdaje pskytnutí vybavení/materiálu jak věcný příspěvek Jedná se pskytnutí vybavení a materiálu jak věcný příspěvek bez nárku na dměnu. Sučet veškerých věcných příspěvků (věcné příspěvky ve frmě pskytnutí pzemku, staveb, zařízení neb survin, pskytnutí neplacené dbrvlné práce neb výzkumné/dbrné činnsti) nesmí převýšit 10% celkvých způsbilých výdajů mikrprjektu p dečtení příjmů, přičemž z th nesmí neplacená dbrvlná práce neb výzkumná/dbrná činnsti převýšit 5% celkvých způsbilých výdajů mikrprjektu p dečtení příjmů. Pr účely dlžení způsbilých výdajů je nutné prkázat jak vlastnictví, tak hdntu tht věcnéh příspěvku. Věcné příspěvky jsu z hlediska způsbilsti vhdným výdajem, z hlediska účetnictví je t však přijatý dar. O způsbu účtvání si musí rzhdnut knkrétní účetní jedntka. Tím, že jsu věcné příspěvky účtvány d darů, nemhu být ve výsledvce a právě tut částku se bude lišit výdajvá stránka výsledvky. Vznikne tedy rzdíl mezi náklady vykazvanými v supisce výdajů a výsledvku účetníh střediska pr mikrprjekt

23 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Dklady k vyúčtvání: inventární karta majetku/skladní karta k dlžení vlastnictví vybavení a materiálu znalecký psudek k dlžení hdnty materiálu, který nesmí být starší než 6 měsíců před datem registrace žádsti Finanční výdaje Finanční výdaje bankvní pplatky Pplatky za tevření a správu bankvníh účtu jsu způsbilé puze tehdy, je-li bankvní účet zalžen puze pr účely realizace mikrprjektu. Dklady k vyúčtvání: bankvní výpisy za celu dbu realizace mikrprjektu Externí služby Externí služby mhu zahrnvat nejrůznější plžky dle typu mikrprjektu, ke kterému se váží. Služby musí přispívat k dsahvání předem stanvenéh účelu mikrprjektu a být pr něj nezbytné. Externí služby - výdaje na tlumčnické a překladatelské služby Dklady k vyúčtvání: viz kap Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti zdrjvý a přelžený text u překladatelských služeb na daňvém dkladu musí být uveden rzpis na jedntkvé ceny pčet nrmstran u překladů, pčet hdin u tlumčení Externí služby výdaje na externí služby při přádání knferencí, seminářů a setkání Jedná se například výdaje na bčerstvení, phštění uskutečněné Knečným uživatelem. Tyt výdaje jsu způsbilé puze tehdy, pkud jsu vynakládány v suladu s cíli mikrprjektu nezpůsbilé jsu však vždy výdaje na alkhlické nápje a tabákvé výrbky. Dklady k vyúčtvání: viz kap Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti pkud se jedná výdaje typu ubytvání, bčerstvení apd., dlžit prezenční listiny s pdpisy účastníků, které služí jak pdklad pr stanvení celkvé výše způsbilých výdajů v tét blasti pkud se jedná výdaje typu vstupné apd., dlžit jmenný seznam účastníků akce (jmenný seznam musí bsahvat název Knečnéh uživatele, registrační čísl a název mikrprjektu, jména zúčastněných sb) v případě výdajů na bčerstvení musí být dlžen rzpis jídel

24 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Externí služby přepravné Jedná se fakturaci dpravy zajišťvanu externím dpravcem. Dklady k vyúčtvání: viz kap Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti u výdajů za přepravu musí být dlžen rzpis jízd, případně záznam prvzu vzidla s rzpisem ujetých kilmetrů a na daňvém dkladu musí být uveden rzpis na jedntkvé ceny ujeté kilmetry, případně čekání, parkvné apd Investiční výdaje Investiční výdaje nákup pzemků Přizvací cena pzemku může být zapčtena maximálně d výše 10% celkvých způsbilých výdajů na mikrprjekt. Pzemek musí být ceněn znaleckým psudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců před datem registrace žádsti. Způsbilým výdajem je přizvací cena maximálně však d výše ceny zjištěné znaleckým psudkem. Výdaj je způsbilý v případě, že sučasný či některý z předcházejících vlastníků pzemku nebdržel v psledních pěti letech před registrací žádsti pdpru z Fndů EU dtaci z veřejných zdrjů na nákup danéh pzemku, cž by v případě splufinancvání nákupu ze strany Fndů EU vedl k duplicitě pdpry. Knečný uživatel je pvinen plně zajistit p celu dbu realizace mikrprjektu a p dbu jeh udržitelnsti (5 let p uknčení realizace mikrprjektu) dpvídající pjištění majetku, zejména prti jeh pškzení, zničení a ztrátě. Dklady k vyúčtvání: znalecký psudek kupní smluva, ppřípadě smluva smluvě buducí kupní, návrh na vklad d katastru nemvitstí a vyrzumění příslušnéh katastrálníh úřadu zapsání vlastnickéh práva k pzemku d katastru nemvitstí čestné prhlášení, že sučasný či některý z předcházejících vlastníků pzemku nebdržel v psledních pěti letech před registrací žádsti pdpru z Fndů EU dtaci z veřejných zdrjů na nákup danéh pzemku pjistná smluva Investiční výdaje přízení nemvitstí Nemvitst musí být ceněna znaleckým psudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců před datem registrace žádsti. Způsbilým výdajem je přizvací cena maximálně však d výše ceny zjištěné znaleckým psudkem. Stavba musí vyhvvat všem záknným předpisům. Výdaj je způsbilý v případě, že sučasný či některý z předcházejících vlastníků stavby nebdržel v psledních pěti letech před registrací žádsti pdpru z Fndů EU dtaci

25 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele z veřejných zdrjů na nákup dané stavby, cž by v případě splufinancvání nákupu ze strany Fndů EU vedl k duplicitě pdpry. Knečný uživatel je pvinen plně zajistit p celu dbu realizace mikrprjektu a p dbu jeh udržitelnsti (5 let p uknčení realizace mikrprjektu) dpvídající pjištění majetku, zejména prti jeh pškzení, zničení a ztrátě. Dklady k vyúčtvání: znalecký psudek kupní smluva, ppřípadě smluva smluvě buducí kupní, návrh na vklad d katastru nemvitstí a vyrzumění příslušnéh katastrálníh úřadu zapsání vlastnickéh práva k nemvitsti d katastru nemvitstí čestné prhlášení, že sučasný či některý z předcházejících vlastníků nemvitsti nebdržel v psledních pěti letech před registrací žádsti pdpru z Fndů EU dtaci z veřejných zdrjů na nákup dané nemvitsti pjistná smluva Investiční výdaje pskytnutí pzemků a nemvitstí jak věcný příspěvek Jedná se pskytnutí pzemků a staveb jak věcný příspěvek bez nárku na dměnu. Sučet veškerých věcných příspěvků (věcné příspěvky ve frmě pskytnutí pzemku, staveb, zařízení neb survin, pskytnutí neplacené dbrvlné práce neb výzkumné/dbrné činnsti) nesmí převýšit 10% celkvých způsbilých výdajů mikrprjektu p dečtení příjmů, přičemž z th nesmí neplacená dbrvlná práce neb výzkumná/dbrná činnsti převýšit 5% celkvých způsbilých výdajů mikrprjektu p dečtení příjmů. Pr účely dlžení způsbilých výdajů je nutné prkázat jak vlastnictví, tak hdntu tht věcnéh příspěvku. Věcné příspěvky jsu z hlediska způsbilsti vhdným výdajem, z hlediska účetnictví je t však přijatý dar. O způsbu účtvání si musí rzhdnut knkrétní účetní jedntka. Tím, že jsu věcné příspěvky účtvány d darů, nemhu být ve výsledvce a právě tut částku se bude lišit výdajvá stránka výsledvky. Vznikne tedy rzdíl mezi náklady vykazvanými v supisce výdajů a výsledvku účetníh střediska pr mikrprjekt. Dklady k vyúčtvání: výpis z katastru nemvitstí neb návrh na vklad d katastru nemvitstí ptvrzenéh katastrálním úřadem smluva nabytí vlastnickéh práva (např. kupní smluva, smluva darvací) znalecký psudek, který nesmí být starší než 6 měsíců před datem registrace žádsti Investiční výdaje přízení investičníh vybavení Jedná se hmtné předměty neb hmtné věci a nehmtný majetek, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč, respektive Kč. Pkud není investiční vybavení pužíván zcela pr účely mikrprjektu, je za způsbilý výdaj mžné pvažvat puze alikvtní část přizvací ceny dpvídající výši jejíh využití pr účely mikrprjektu

26 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Investiční vybavení přízené za spluúčasti prstředků ze strukturálních fndů je ve vlastnictví Knečnéh uživatele a nelze h p dbu 5 let d uknčení realizace mikrprjektu převést na jinéh majitele ani dát d zástavy. Tt investiční vybavení musí být řádně veden v účetnictví (neb evidenci) Knečnéh uživatele. Přízené investiční vybavení musí být řádně značen v suladu s pdmínkami Pravidel EU pr vizuální značvání mikrprjektů. Knečný uživatel je pvinen plně zajistit p celu dbu realizace mikrprjektu a p dbu jeh udržitelnsti (5 let p uknčení realizace mikrprjektu) dpvídající pjištění majetku, zejména prti jeh pškzení, zničení a ztrátě. Dklady k vyúčtvání: viz kap Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti inventární karta ftgrafie přízenéh vybavení včetně vizuálníh značení pjistná smluva Výdaje na publicitu Jedná se výdaje typu prpagační materiály, infrmační tabule, pamětní desky, plakáty, pzvánky, inzerce v tisku apd. Přízené výstupy musí být řádně značeny v suladu s pdmínkami Pravidel EU pr vizuální značvání mikrprjektů. Veškeré prpagační materiály jak výstupy mikrprjektu nesmí být prdejné. Dklady k vyúčtvání: viz kap Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti vzrek ddávky (plakát, leták, publikace), ftdkumentace infrmačních tabulí, pamětních desek apd. včetně vizuálníh značení Výdaje na přípravu Tyt výdaje musí mít charakter přípravných výdajů. Jedná se výdaje spjené s přípravu prjektvé žádsti včetně pvinných přílh žádsti a další dkumentace, která je nezbytná pr předlžení prjektvé žádsti, např. dkumentace pr stavební řízení, pdkladvé studie k prjektvé žádsti, dkumentace EIA, cestvné k partnervi v dbě přípravy a knzultace mikrprjektu, náklady spjené s výběrvým řízením na ddavatele uskutečněným před registrací mikrprjektu apd. V rámci těcht přípravných výdajů nelze uplatnit žádné výdaje na vybavení, majetek neb zásby. Výdaje na přípravu jsu z časvéh hlediska způsbilé již před registrací žádsti d IS MONIT7, mhu však vzniknut nejdříve 1. ledna Jejich výše může dsahvat maximálně 5% celkvých způsbilých výdajů mikrprjektu. Přípravné výdaje jsu způsbilé puze u mikrprjektů s výší dtace přesahující EUR (jedná se výši dtace schválenu Eurreginálním řídícím výbrem)

27 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Dklady k vyúčtvání: viz kap Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti v případě, že se jedná fakturaci viz kap Dklady k vyúčtvání u plžky rzpčtu Persnální výdaje hrubé mzdy a platy včetně dvdů zdravtníh a sciálníh pjištění placenéh zaměstnavatelem v případě, že se jedná pracvní úvazek, dhdu prvedení práce či dhdu pracvní činnsti Příjmy V suvislsti s realizací prjektu a následným využíváním jeh výstupů v suladu se stanvenými cíli mhu v některých případech vznikat příjmy. Tyt příjmy je nutné zhlednit při stanvení výše dtace tak, aby na jedné straně prjekty měly dstatečné finanční zdrje pr realizaci, ale na druhé straně nedcházel k jejich přefinancvání. Za příjmy mikrprjektu jsu pvažvány všechny příjmy vzniklé d data registrace mikrprjektu d infrmačníh systému MONIT7 až d dne uknčení realizace mikrprjektu. Pstup zhledňvání příjmů u mikrprjektů v rámci Fndu mikrprjektů V rámci Fndu mikrprjektů jsu, s hledem na převážně neinvestiční charakter mikrprjektů, sledvány puze příjmy, které vzniknu v průběhu realizace mikrprjektu. Veškeré příjmy, které v průběhu realizace mikrprjektu vzniknu (např. vstupné vybírané Knečným uživatelem, startvné, účastnické pplatky na šklení, kurzu, knferenci, spnzrské příspěvky apd.) mhu být příjemcem pužity jak zdrj splufinancvání mikrprjektu míst vlastních prstředků. D výše vlastníh pdílu splufinancvání tak příjmy nemají vliv na výši dtace. V případě, že příjmy překrčí vlastní pdíl splufinancvání, dchází ke krácení dtace, a t částku, kteru vlastní pdíl splufinancvání překrčily. Žadatel prvede kalkulaci předpkládaných příjmů již při přípravě prjektvé žádsti a tut kalkulaci dkládá jak přílhu prjektvé žádsti. Pr tent účel je pužíván frmulář Kalkulace předpkládaných příjmů mikrprjektu (přílha č. 9 Směrnice pr žadatele). P sknčení realizace mikrprjektu dlží hdntu skutečně dsažených příjmů. Pkud příjmy překračují vlastní pdíl splufinancvání, dchází ke krácení dtace z ERDF. Pkud nebyly v prjektvé žádsti žádné příjmy uvedeny, ale v průběhu realizace mikrprjektu byly vykázány, je Knečný uživatel pvinen příjmy uvést nejpzději v kamžiku pdání Žádsti platbu, a překračují-li vlastní pdíl splufinancvání, je třeba dpvídajícím způsbem pkrátit dtaci z ERDF. Příjmy týkající se mikrprjektu musí být rvněž analyticky zúčtvány na mikrprjekt (např. frmu samstatnéh účetníh střediska, zakázky neb analytickéh účtu viz kapitla 5.5 Zaúčtvání výdajů a příjmů) a musí být d vyúčtvání mikrprjektu dlženy relevantními dklady

28 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Dklady k jedntlivým plžkám rzpčtu a jejich náležitsti Objednávka - název Knečnéh uživatele - název ddavatele - datum bjednávky musí být před datem zdanitelnéh plnění na faktuře neb datem ddání zbží, služeb - rzpis bjednávanéh zbží, služeb - registrační čísl a název mikrprjektu - pdpis za Knečnéh uživatele Daňvý dklad (faktura, zjedndušený daňvý dklad - paragn) - náležitsti účetních dkladů dle zákna účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pzdějších předpisů - náležitsti daňvých dkladů dle zákna č. 235/2004 Sb. v platném znění - registrační čísl a název mikrprjektu - rzpis na jedntkvé ceny - datum uskutečnění zdanitelnéh plnění (DUZP) na faktuře se musí shdvat s datem knání akce (např. u ubytvání, prnájmů, stravvání), s datem převzetí zbží (např. prpagační materiál, letáky) u neplátců DPH je nutné uvést datum knání akce d textu faktury - je nutné sledvat časvu pslupnst prací (např. grafické zpracvání a překlady nemhu následvat p DUZP tisku bržury apd.) - výše uvedené náležitsti musí bsahvat také zjedndušený daňvý dklad paragn (nutné uvádět mj. dběratele Knečnéh uživatele, jeh IČO, registrační čísl a název mikrprjektu, čitelné musí být údaje ddavateli a jeh IČO) - paragn jak zjedndušený daňvý dklad lze vystavit jen d výše Kč včetně daně, na vyšší částku je nutn vystavit fakturu Předávací prtkl, ddací list - název Knečnéh uživatele - název ddavatele - datum vystavení a datum převzetí musí být shdný s DUZP na faktuře - specifikace ddanéh materiálu, zbží - registrační čísl a název mikrprjektu - pdpis za Knečnéh uživatele a za ddavatele Dklad zaúčtvání výdajů (účtvací předpis kntační dklad) - dlžení ddělenéh účetnictví středisk, zakázka, analytika - pdpis právněných sb Živnstenský list, výpis z bchdníh rejstříku - kpie živnstenskéh listu, výpisu z bchdníh rejstříku, případně výtisk z wwwinf.mfcr.cz Dklad prplacení výdajů - kpie bankvníh výpisu, případně výpis z internetvéh bankvnictví - výdajvý pkladní dklad Dklady dle metdiky zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu - viz kapitla 4.4 Výběr ddavatele, veřejné zakázky a Přílha č. 6 Smluvy financvání

29 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele - pr účely svědčení správnsti pstupu zadavatele při zadání zakázky lze vymezit následující základní dkumenty dle Dplňujícíh výkladu k pstupům pr zadávání zakázek splufinancvaných ze zdrjů EU (nejedná se však úplný výčet): výzva - text výzvy pžadvanému pčtu ddavatelů k pdání nabídky a dalších dkumentů vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dkumentace, pkud je zpracvána), případně zdůvdnění vyzvání nižšíh než metdiku pžadvanéh pčtu ddavatelů (nejedná-li se výzvu jednmu ddavateli) dlžení deslání výzvy všem ddavatelů ddejky, pdací listky, vé dručenky splu s výtisky deslanéh u, předávací prtkly apd. nabídky pdané d všech ddavatelů na základě výzvy zadavatele neb jiné infrmace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené ddavatelem prtkl / zápis psuzení a hdncení pdaných nabídek a rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky (seznam psuzených a vyřazených nabídek, zdůvdnění vyřazení předlžené nabídky, ppis způsbu hdncení nabídek, výsledek hdncení, údaj slžení hdntící kmise) čestné prhlášení mlčenlivsti a nepdjatsti pdepsané pvěřenu sbu zadavatele k hdncení nabídek či pdepsané všemi členy hdntící kmise dpis s infrmací vítězi výběrvéh řízení dlžení deslání infrmace vítězi výběrvéh řízení ddejky, pdací listky, předávací prtkly apd. smluva uzavřená s vybraným ddavatelem, ppř. včetně ddatků k ní (ppřípadě bjednávka ptvrzená ddavatelem) Prezenční listina (u výdajů typu bčerstvení, ubytvání, přeprava apd.) - pkud jsu přítmny sby, je třeba dkládat prezenční listiny - prezenční listina musí bsahvat název Knečnéh uživatele, registrační čísl a název mikrprjektu, jména a pdpisy zúčastněných sb, na prezenční listině je dále vhdné ddržet pravidla publicity. Dpručený vzr prezenční listiny si lze stáhnut na Upzrnění na časté chyby Drbné vybavení a majetek přízený těsně před uknčením realizace mikrprjektu není pvažván za nezbytně nutný pr realizaci mikrprjektu, a prt nebude psuzván jak způsbilý výdaj. Pkud bude vybavení a majetek přizván na knkrétní akci, musí být tt vybavení nakupen již před akcí, datum zdanitelnéh plnění na faktuře za nákup tht vybavení a majetku tedy musí být před tut akcí. V případě, že Knečný uživatel je zřizvatelem subjektu, který fakturuje Knečnému uživateli za pskytnuté služby, lze jak způsbilý výdaj uznat puze výši přímých nákladů (tj. bez zisku). V tmt případě bude Správce Fndu vyžadvat k vyúčtvání mikrprjektu dlžení kalkulace přímých nákladů a čestné prhlášení ddavatele, že daná faktura nebsahuje zisk, případně čestné prhlášení, že faktura bsahuje zisk v určité výši, který pté budu způsbilé výdaje kráceny. V případě, že na výstupních materiálech (plakáty, pzvánky, prpagační materiál apd.) je uveden přadatel akcí či vydavatel bržur, musí zde vždy být uveden Knečný uživatel - např. Knečným uživatelem je měst, mikrprjektu se účastní také základní škla, na pzvánky nelze uvádět základní škla Vás zve..., vždy musí být uveden Knečný uživatel, např. měst Vás zve neb měst ve splupráci se základní šklu Vás zvu

30 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele 5.8 Nezpůsbilé výdaje Nezpůsbilými výdaji jsu zejména: - výdaje bez příméh vztahu k mikrprjektu; - výdaje nesplňující principy hspdárnsti, účelnsti a efektivnsti; - výdaje nevyhvující pravidlům časvé způsbilsti; - výdaje s celkvým či převažujícím dpadem mim cílvý regin 7 ; - ta část přizvací ceny pzemku, která je vyšší než 10 % celkvých způsbilých výdajů na mikrprjekt; - ta část přizvací ceny (u pzemků, staveb, pužitéh zařízení), která je vyšší než cena zjištěná znaleckým psudkem; - výdaje na nákup pzemku, staveb a pužitéh zařízení (majetku), na které byla pskytnuta dtace z veřejných zdrjů (nárdních neb zdrjů Splečenství), v bdbí psledních 5 let před registrací mikrprjektu; - režijní (nepřímé) náklady, které se týkají všebecnéh prvzu rganizace bez příčinné vazby na mikrprjekt; - výdaje dpvídající svým vymezením kategrii mimřádných nákladů (jedná se např. pravu nákladů minulých účetních bdbí, vyúčtvání nárku zaměstnanců na dstupné při rerganizací, dškdnění při pracvních úrazech, výdaje, kterými nájemce pdle smluvy uvádí p sknčení nájmu najatu věc d předešléh stavu apd.); - mzdvé náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci mikrprjektu nepdílí; - u zaměstnanců, kteří se na realizaci mikrprjektu pdílí, alikvtní část sbních nákladů, která nedpvídá pracvnímu vytížení zaměstnance na daném mikrprjektu; - statní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsu zaměstnavatelé pvinni dle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připjištění, jubilejní dary apd.); - výdaje na právní spry; - správní a místní pplatky, které nemají přímu vazbu na přípravu a realizaci mikrprjektu; - sankční pplatky, pkuty a penále, případně další sankční výdaje, ať už sjednané ve smluvách neb vznikající z jiných příčin; - úrky z úvěrů a půjček; - DPH neb její část, pkud existuje záknný nárk na její dpčet; - přímé daně 8, daň z nemvitstí, daň z převdu nemvitstí, daň dědická a darvací, silniční daň; - cl; Dále ŘO rzšířil výčet nezpůsbilých výdajů : - finanční leasing; - pplatky za tevření a správu bankvníh účtu, pkud není zalžen puze pr účely realizace mikrprjektu; - věcné příspěvky ve frmě pskytnutí pzemku, staveb, zařízení, neb survin, pskytnutí neplacené dbrvlné práce neb výzkumné/dbrné činnsti bez nárku na dměnu, a t nad 10% celkvých způsbilých výdajů mikrprjektu p dečtení příjmů, přičemž z th nesmí neplacená dbrvlná práce neb výzkumná/dbrná činnst převýšit 5% celkvých způsbilých výdajů mikrprjektu p dečtení příjmů. Ocenění neplacené práce dbrvlníků/výzkumné/dbrné činnsti v ČR se stanví dle infrmačníh 7 Cílvým reginem se v tmt případě rzumí pdprvané území Prgramu 8 Výjimku tvří daň z příjmu ze závislé činnsti, která je sučástí uplatňvaných mzdvých nákladů pracvníků pdílejících se na mikrprjektu

31 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele systému průměrném výdělku 9, přičemž max.cena nepřesáhne 150Kč/hd. Ocenění statních věcných příspěvků v ČR krmě dbrvlné práce/výzkumné/dbrné činnsti bude dle znaleckéh psudku v suladu s Metdicku příručku ZV Dkladvání věcných příspěvků (kapitla 4.2.5) zveřejněné na a na ; - dměny členům statutárních rgánů vyplývající z titulu jejich funkce, tzn. z titulu výknu činnsti statutárníh rgánu; - paušální režijní výdaje (nepřímé) 10 ; - dpis phledávek; - výdaje na audit mikrprjektu, pkud ve Smluvě není přím stanvena pvinnst takvý audit prvést; - výdaje na reprezentaci mim výdajů na bčerstvení, phštění uskutečněných knečným uživatelem, pkud jsu vynakládány v suladu s cíli mikrprjektu (např. bčerstvení při šklení a seminářích, apd.) 11 - dary převyšující hdntu 500 Kč/kus; - dary d 500 Kč/kus, pkud nemají žádný význam z hlediska naplnění cíle mikrprjektu a rvněž pkud nejsu značeny v suladu s pravidly prpagace EU uvedenými v kapitle 3.6 Směrnice Fndu mikrprjektů a v Příručce pr Knečné uživatele, kapitla 4.2 Financvání mikrprjektu - Publicita; - ceny v sutěžích převyšující hdntu 500 Kč/kus; - ceny v sutěžích d 500 Kč/ks, pkud nemají suvislst s daným mikrprjektem a pkud nejsu značeny v suladu s pravidly prpagace EU; - ddávky, které nevytvářejí ve vztahu k naplnění cílů mikrprjektu žádnu přidanu hdntu - jedná se případ, kdy ddavatel puze zprstředkuje kupi zbží či služby, kteru mhl žadatel (Knečný uživatel) přídit za stejných pdmínek, ale za nižší cenu přím d výrbce či pskytvatele služby; - aktivity mim pdprvané území, pkud nejsu přesně specifikvány v prjektvé žádsti a pkud nejsu schváleny EŘV; - mzdy (platy) nad rámec mezd (platů) bvyklých v reginu 12 pr jedntlivé prfese v případě, že jsu práce prváděny na základě dhdy prvedení práce neb dhdy pracvní činnsti; - výdaje na publikace, pkud bsahují bezplatnu inzerci 13 ; 9 Reginální statistika ceny práce viz. Infrmační systém je členěn dle jedntlivých krajů, přičemž zvlení příslušnéh kraje se řídí místem výknu práce danéh dbrvlníka. Pracuje-li dbrvlník na území více krajů, je zvlen ten kraj, v němž práce dbrvlníka převažuje. Při cenění dbrvlné práce / výzkumné / dbrné činnsti se nesmí překrčit hdnta mediánu pr hdinvu mzdu dané pdskupiny zaměstnání, která nejlépe dpvídá sjednanému druhu práce. 10 Krmě výdajů na nájem prstr, nákup vdy, paliv, energie, internet, úklid a údržbu, telefnní pplatky, pštvné, kancelářské ptřeby, které lze vyčíslit vhdnu metdu za pužití rzvrhvé základny prkazatelné a přiřaditelné pr mikrprjekt. 11 Nezpůsbilé jsu všem vždy výdaje na alkhlické nápje a tabákvé výrbky 12 Reginální statistika ceny práce viz. Infrmační systém je členěn dle jedntlivých krajů, přičemž zvlení příslušnéh kraje se řídí místem výknu práce. Prbíhá-li výkn práce na území více krajů, je zvlen ten kraj, v němž výkn práce převažuje. Při psuzvání bvyklé výše mzdy (platu) se vychází z hdnty mediánu pr hdinvu mzdu dané pdskupiny zaměstnání, která nejlépe dpvídá sjednanému druhu práce. Pkud danu pracvní pzici nelze přiřadit k příslušné pdskupině zaměstnání v reginální statistice ceny práce, pužije se nárdní statistika (ISPV). V případě, že vyknávané práci nedpvídá dle výše uvedených statistik žádná pzice, má Řídící rgán práv stanvit pr takvu práci max. limit, kteréh může mzda (plat) dsahvat, přičemž ŘO vychází z průměrné rční hrubé mzdy v ČR při zhlednění specifik vyknávané práce. V případě vyhlášení těcht limitů ze strany ŘO budu tyt infrmace zveřejněny na stránkách Správce 13 Tj. pkud je inzervána knkrétní eknmická činnst (nabízení knkrétních výrbků a služeb na trhu), která je přičitatelná knkrétnímu subjektu (bez hledu na jeh právní status či způsb financvání). Výjimku tvří případy, kdy inzervání knkrétních výrbků neb služeb je přím cílem mikrprjektu neb přím přispívá k naplnění cíle mikrprjektu, za pdmínky, že všem subjektům, které v daném místě a čase inzervané výrbky neb služby nabízejí, bude inzerce umžněna

32 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele - výdaje za nákup majetku, vybavení apd. pkud nejsu pužity zcela pr účely mikrprjektu. V tmt případě lze nárkvat pr prplacení puze alikvtní část přizvací ceny dpvídající výši jejíh využití pr účely mikrprjektu; - výdaje na kulturní a umělecké činnsti ddávané neb zprstředkvané externími subjekty, výjimku jsu ddávky d nepdnikatelských subjektů 14 sídlících v pdprvaném území za pdmínky, že fyzická sba neb právnická sba přím vyknávající tyt kulturní a umělecké činnsti mají též sídl v pdprvaném území a jimi ddávaná kulturní a umělecká činnst není hlavním zdrjem jejich příjmů 15 Nezpůsbilými jsu také: - výdaje na účast partnerů mim ČR a PR (cestvní výlhy, ubytvání, apd.) s výjimku výdajů na přípravu a rganizaci akce, které budu způsbilé v plné výši bez hledu na účastníky z těcht zemí, a t v případě, že jejich účast je pr dsažení cíle mikrprjektu nezbytná a náležitě důvdněna a zhledněna v žádsti; - výdaje na cizí jazykvé mutace (prpagační materiály, DVD, apd.) mim výdajů na český jazyk a plský jazyk, které jsu způsbilé. Ve výjimečných případech, pkud si t charakter prjektu vyžaduje a Knečný uživatel prkáže, že další jazykvá mutace jasně a výrazně zvýší přeshraniční efekt a dpad mikrprjektu, může být mim výše uvedené mžnsti kladně psuzen Eurreginálním řídícím výbrem i pužití dalších jazyků, např. angličtiny; - výdaje, které žadatel (Knečný uživatel) není schpen Správci dlžit ať již z phledu jeh nezbytnsti v rámci mikrprjektu či právněnsti jeh výše; - výdaje, které nebyly u žadatele (Knečnéh uživatele) vedeny v účetnictví analyticky pr mikrprjekt a na dkladech nebyl jednznačně uveden, ke kterému mikrprjektu se vztahují 16 ; - výdaje na aktivity mikrprjektu, které nesplnily pravidla publicity stanvené ve Smluvě; - výdaje, které byly vynalženy v jiném bdbí než je uveden ve Smluvě financvání mikrprjektu, i když jinak splňvaly pdmínky pr způsbilst - kapesné - náhrady za dvlenu Pznámka: Žadatel (Knečný uživatel) nesmí sám sbě prnajmut prstry a pskytnut služby. V případě fakturace materiálu, zbží či služeb d rganizací, které jsu vlastněny neb zřízeny žadatelem (Knečným uživatelem), lze jak způsbilý výdaj uznat puze výši přímých nákladů (tj. bez zisku). 5.9 Přenesená daňvá pvinnst Režim přenesení daňvé pvinnsti (tzv. reserse charge) je specifický režim uplatňvání DPH viz 92 zákna DPH, ustanvení 92a (becná pravidla) a dále 92b až 92e. Na rzdíl d běžnéh mechanismu uplatňvání DPH, kdy pvinnst přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má pskytval plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňvé pvinnsti je pvinnst přiznat a zaplatit daň 14 Jedná se fyzické sby nepdnikatele a právnické sby, které vedu účetnictví v suladu s vyhlášku 504/2002, kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb. účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, pr účetní jedntky, u kterých hlavním předmětem činnsti není pdnikání, pkud účtují v sustavě pdvjnéh účetnictví Tt musí ddavatel v případě ptřeby dpvídajícím způsbem dlžit (u výdaje za vystupení žákvskéh hudebníh subru při základní umělecké škle není nutné dkládat, u hnráře za autrské čtení je nutn dkládat např. čestným prhlášením, kde uvede činnst, která je hlavním zdrjem jeh příjmů). 16 Pvinnst vést analytické účetnictví mikrprjektu vzniká dnem registrace mikrprjektu

33 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tht režimu má tedy pvinnst přiznat a zaplatit daň plátce, pr kteréh byl zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněn. Plátce, který dtčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňvý dklad, kde prti běžnému daňvému dkladu neuvede výši DPH namíst th uvede sdělení, že výši daně je pvinen dplnit a přiznat plátce, pr kteréh byl plnění uskutečněn. Pdle tét úpravy je tedy uvedený režim pvinen pužít plátce, který pskytne vymezené stavební neb mntážní práce (dpvídající kódům 41 až 43 Klasifikace prdukce CZ-CPA dle Českéh statistickéh úřadu) s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pr jeh eknmicku činnst. Režim přenesení daňvé pvinnsti se nepužije, pkud plátce pskytuje stavební neb mntážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH a samzřejmě i pkud neplátce pskytuje takvé práce plátci. Pr prjekty OPPS přichází v úvahu jak zahraniční, tak tuzemský reverse charge, a t u stavebních a mntážních prací. Režim přenesení daňvé pvinnsti se pužije tehdy, když pskytvatel a příjemce plnění jsu plátci DPH (nehledě na t, zda mají / nemají nárk na dpčet), míst plnění je v ČR a příjemce plnění je sba pvinná k dani. V případě, že je pstupván v režimu přenesené daňvé pvinnsti, dběratel (příjemce prjektu) dpčte daň, kteru eviduje v rámci své daňvé evidence, a dále, pkud má nárk na dpčet, uvede DPH na vstupu i na výstupu a jeh výsledná daňvá pvinnst je nulvá. Pkud nemá nárk na dpčet neb h má puze částečný, pak DPH je způsbilý výdaj a dběratel vyčíslí DPH na vstupu pdle stanvených pravidel a dvede DPH v daňvém přiznání. V rámci mikrprjektů je mžné rzdělit výdaje na určitu aktivitu d dvu bdbí nejprve d Supisky výdajů zahrnut puze výdaje na samtnu aktivitu (tedy t, c je na faktuře základ daně bez DPH) a v dalším bdbí zahrnut výdaje na DPH vztahující se k tét aktivitě. Výdaje na DPH mhu být uplatňvány až tehdy, když byla DPH skutečně dvedena finančnímu úřadu. Pkud by daňvé přiznání měl být pdán až p uknčení realizace mikrprjektu, je třeba prdlužit dbu realizace mikrprjektu, aby byl mžné DPH uplatnit (viz kapitla 3.1 Změna Smluvy financvání Pdstatné změny). 6. UKONČENÍ REALIZACE MIKROPROJEKTU 6.1 Uknčení realizace Uknčením mikrprjektu se rzumí prkazatelné uzavření všech aktivit mikrprjektu v suladu se Smluvu financvání mikrprjektu. Knečný uživatel je pvinen předlžit d 30 dnů p uknčení realizace mikrprjektu (tj. d 30 dnů d termínu uvedeném v čl. 2, dst. 1c Smluvy financvání) Správci Fndu závěrečné vyúčtvání mikrprjektu. Sučástí závěrečnéh vyúčtvání mikrprjektu je Závěrečná zpráva za mikrprjekt, Žádst platbu a další dklady dle kapitly 6.2 Dkumenty k sestavení závěrečnéh vyúčtvání. Správce prvede kntrlu 100% způsbilsti výdajů

34 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele V případě překrčení lhůt stanvených pr předlžení Závěrečné zprávy za mikrprjekt včetně vyúčtvání mikrprjektu (tj. 30 dní) budu vůči Knečnému uživateli uplatněny sankce dle Smluvy financvání v následujícím rzsahu: - v rzmezí 1 až 14 kalendářních dní bude dtace krácena ve výši 0,5 % celkvé částky dtace uvedené ve Smluvě financvání - více než 14 kalendářních dní bude dtace krácena ve výši stanvené v předchzí drážce + dalších 0,1 % celkvé částky dtace uvedené ve Smluvě financvání za každý další zapčatý kalendářní den 6.2 Dkumenty k sestavení závěrečnéh vyúčtvání Závěrečné vyúčtvání předkládá Knečný uživatel sbně na sekretariátu Správce Fndu p předchzí telefnické dmluvě. Při předlžení závěrečnéh vyúčtvání mikrprjektu je třeba dlžit níže uvedené dkumenty: 1. Závěrečná zpráva realizaci mikrprjektu 2x riginál pdepsaný zpracvatelem a statutárním zástupcem 1x naskenvaný subr včetně pdpisu v elektrnické pdbě na CD 2. Žádst platbu a Supiska výdajů (subr vygenervaný z finálně ulžené prjektvé žádsti v Benefit7) 1x riginál pdepsaný statutárním zástupcem 3. Čestné prhlášení DPH 2x riginál pdepsaný statutárním zástupcem 4. Čestné prhlášení vedení ddělenéh účetnictví 1x riginál pdepsaný statutárním zástupcem 5. Účetní dklady (seřazené a číslvané dle Supisky výdajů, dlžené pdpůrnými dklady dle Příručky pr Knečné uživatele viz kapitla 5.6 Dkladvání výdajů) 1x kpie 6. Účetní sestavy (dlžení ddělenéh účetnictví mikrprjektu) 1x riginál pdepsaný statutárním zástupcem neb veducím eknmickéh úseku, příp. účetní 7. Dkumentace průběhu realizace mikrprjektu ft 8. Ukázky výstupů mikrprjektu riginály, ft 9. Dlžení ddržení Pravidel vizuálníh značení ft Frmuláře Závěrečné zprávy a Čestných prhlášení jsu ke stažení na internetvých stránkách Závěrečné vyúčtvání mikrprjektu dkládá Knečný uživatel v řádné a přehledné pdbě, např. zalžen v šannu, který bude značen registračním číslem a názvem mikrprjektu. Účetní dklady k závěrečnému vyúčtvání mikrprjektu musí být

35 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele přehledně zalženy a seřazeny sestupně dle Supisky výdajů. Každý dklad musí být značen dle čísla přadí uvedenéh v Supisce a přím u výdaje budu zalženy pdklady dle kapitly 5.6 Dkladvání výdajů. Zjistí-li Správce při převzetí závěrečnéh vyúčtvání mikrprjektu d Knečnéh uživatele nesrvnalsti dle předcházejícíh dstavce, je Správce Fndu v takvémt případě právněn převzít d Knečnéh uživatele puze Závěrečnu zprávu za mikrprjekt, Žádst platbu a Čestná prhlášení, jejichž převzetí zaznamená na frmulář Ptvrzení převzetí dkumentace k vyúčtvání mikrprjektu. Slžku účetních dkladů je Správce právněn vrátit Knečnému uživateli pr dplnění a přehledné seřazení se stanveným termínem 30 dní. Lhůta pr pdrbnu kntrlu závěrečnéh vyúčtvání ze strany Správce, tj. 60 dní dle kapitly 6.6 Kntrla závěrečnéh vyúčtvání Správcem tak začíná běžet až dnem dručení dplněnéh vyúčtvání. 6.3 Závěrečná zpráva za mikrprjekt Závěrečnu zprávu za mikrprjekt předkládá Knečný uživatel na předepsaném frmuláři. Jedná se zprávu, ve které bude Knečným uživatelem ppsán průběh realizace mikrprjektu a dále výsledky a dsažení cílů mikrprjektu a naplnění stanvených hdnt indikátrů, přeshraniční splupráce s plským partnerem, prpagace mikrprjektu, udržitelnst mikrprjektu apd. Závěrečnu zprávu zpracuje Knečný uživatel tak, aby p jejím přečtení byl mžné získat knkrétní představu realizvaném mikrprjektu. Pkud je skutečná hdnta indikátrů nižší než plán, celkvé uznatelné výdaje musí být úměrně tét skutečnsti sníženy. Pkud je skutečná hdndta indikátrů vyšší než plán, výdaje na tyt aktivity jsu neuznatelné, nejsu-li schváleny ze strany Eurreginálníh řídícíh výbru (viz kapitla 4.3 Indikátry). Závěrečná zpráva je kntrlvána a schvalvána Správcem Fndu, přičemž zejména je kntrlvána shda uváděných údajů se skutečným stavem. V případě, že zpráva vykazuje frmální nedstatky, avšak údaje v ní uvedené jsu v suladu se skutečnstí, pžádá Správce Fndu Knečnéh uživatele úpravy a dplnění zprávy se stanvením termínu, d kteréh musí být pžadavek splněn. V případě, že zpráva bsahuje infrmace, které jsu v rzpru se zjištěnu skutečnstí, Správce tyt nedstatky knzultuje s kntrlním rgánem, přičemž může djít k adekvátnímu snížení dtace. 6.4 Žádst platbu a Supiska výdajů Žádst platbu a Supiska výdajů se tvří ve webvé aplikaci Benefit7 na stránkách Jedná se subr vygenervaný z finálně ulžené prjektvé žádsti v Benefit7. Žádst platbu a Supisku výdajů tedy může vytvřit puze sba, která má přístup k samtné prjektvé žádsti. Musí být přihlášen ten uživatel, který zpracvával prjektvu žádst neb sba, která vlastní přístupvá práva k prjektvé žádsti. Prvním krkem p přihlášení se d aplikace Benefit7 je přejít na zálžku Knt prjektů, kde zvlíme mikrprjekt, u kteréh chceme pdávat žádst platbu, a tím se nám zpřístupní příslušná zálžka, jak je naznačen šipku na brázku. Kliknutím na Žádst platbu se nám tevře dalších něklik zálžek, které pd ní spadají

36 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele V levé nabídce je část Datvá blast žádsti, která má celkem čtyři zálžky: Žádst platbu První zálžku jsu hlavní infrmace Žádsti platbu. Zde je třeba nejprve tlačítkem Načíst data z Mnit7 načíst aktuální data ze systému Mnit

37 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Načtením dat ze systému Mnit7 se vyplnila spusta plí a není již třeba je vyplňvat. Ple, která jsu pvinná, mají žlutý pdklad. Prvním plem je Výběr účtu. Zde je třeba zvlit bankvní účet, který bude patřit k dané žádsti. Tent účet nelze zapsat přím, ale je nutné h vybrat z přednastavené nabídky. Jedná se bankvní účet, který byl sdělen Správci Fndu při přípravě Smluvy financvání. Ve většině případů zde bude na výběr jeden účet, ale může se stát, že u jednh mikrprjektu bude více bankvních účtů a tak je třeba zvlit ten správný. V případě, že se vám účet nenabízí, je třeba se brátit na Správce Fndu, aby h zpřístupnil v systému Mnit7. Druhé ple je Přadí finančníh plánu. Zde se bude nabízet u Fndu mikrprjektů jedna plžka, prtže se pdává jedna žádst platbu. Pkud by se zde nic nenabízel, je třeba a) načíst data z Mnit7 tlačítkem, a pkud ani t nepmůže tak b) brátit se na Správce, aby pžadvaný údaj dplnil d Mnit

38 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele V blku Údaje partnervi, který předkládá žádst se autmaticky načetly údaje Knečném uživateli z prjektvé žádsti. Je třeba je překntrlvat a případně dplnit neb pravit. V blku Statutární rgán se načetly údaje statutárním zástupci mikrprjektu. Ple není mžné měnit. Supiska výdajů Supiska výdajů je nejbsáhlejší částí Žádsti platbu. Vyplňují se zde pdrbné údaje každém dkladu uplatňvaném k prplacení. Prvním krkem je zalžit nvu supisku. T se prvede tlačítkem Vytvř nvu supisku, jak je naznačen na brázku

39 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele D supisky výdajů se vyplňují všechny dklady, které chcete uplatnit v rámci žádsti platbu. Platí, že c jeden dklad, t jeden záznam. V případě tzv. sběrných účetních dkladů, které zahrnují více jedntlivých účetních dkladů (např. výdajvý pkladní dklad zahrnující více paragnů d různých ddavatelů), je nutné d supisky uvést každý z těcht dkladů zvlášť

40 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Každý dklad je třeba nejprve přiřadit k příslušné kapitle, resp. pdkapitle platnéh rzpčtu mikrprjektu (1). Pdle zvlené kapitly se přednastaví zbytek frmuláře. Některá ple se stanu pvinná a jiná se naplní dle přednastavení. V blku specifikace výdaje (2) je třeba vyplnit: - název plnění (většinu t, c je uveden na faktuře jak předmět plnění či předmět fakturace, např. překlady textu d plštiny) - účel (k jaké knkrétní aktivitě se výdaj vztahuje, např. vydání 1. čísla zpravdaje) - výdaj investiční (pkud je výdaj v kapitle 5. Investiční výdaje) neb neinvestiční (výdaje v statních kapitlách). Blk (3) bsahuje tyt infrmace: - čísl dkladu (tj. variabilní symbl faktury) - čísl dkladu v účetnictví partnera (tj. čísl dkladu v účetnictví žadatele - Knečnéh uživatele) - pčet stran dkladu (tj. pčet stran daňvéh dkladu). Blk (4) je třeba naplnit těmit infrmacemi: - název ddavatele - IČ ddavatele (dle živnstenskéh listu neb výpisu z bchdníh rejstříku. U plských ddavatelů se vyplňuje d stejnéh ple NIP (něc jak české DIČ), prtže ne každý REGON (české IČ) uvádí) Blk (5) bsahuje: - datum vystavení dkladu (dle faktury či zjedndušenéh daňvéh dkladu) - datum úhrady (dle výpisu z bankvníh účtu neb dle výdajvéh pkladníh dkladu) - měna dkladu (vyberte dle měny, jaká je uvedena na dkladu!!!) D blku (6) se vyplní: - nárkvaná částka bez DPH (základ daně, který je nárkván) - nárkvaná částka DPH (DPH z částky, která je nárkvána. Pkud je ddavatel neplátce DPH, bude v klnce uvedena 0) V případě, že výsledná částka je na daňvém dkladu zakruhlena (částka včetně DPH), je nutné d Supisky výdajů upravit částku bez DPH, částka DPH se musí shdvat s daňvým dkladem. V případě, že Knečný uživatel je pr účely mikrprjektu plátce DPH, d klnky nárkvaná částka částka bez DPH se vyplní základ daně a d klnky nárkvaná částka DPH se vyplní částka 0 vzhledem k tmu, že Knečný uživatel má nárk na dpčet DPH v rámci svéh daňvéh přiznání a nebude si tedy DPH nárkvat v Supisce výdajů pr prplacení z fndů EU. V případě, že se Knečný uživatel stane plátcem DPH pr účely mikrprjektu v průběhu realizace mikrprjektu, dpručujeme knzultvat vyplnění Supisky výdajů se Správcem Fndu

41 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Jakmile máte zadány všechny dklady, je třeba stisknut tlačítk Přepčet na EUR. Tím djde u všech dkladů k přepčtu částek dkladů zadaných v jiné měně než EUR na jedntné EURO d blku (7) a zárveň se také naplní celkvý sučet Supisky. Tt tlačítk není třeba stisknut p zadání každéh dkladu, ale stačí jednu p vyplnění všech dkladů. Pkud dplníte další dklad d Supisky neb upravíte nějaká data, je třeba znvu prvést přepčet na EUR

42 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Částky jsu přepčítány pdle kurzů evrpské centrální banky platných pr daný měsíc (viz kapitla 6.2 Měsíční kurz CZK/EUR pr vyúčtvání). Pkud by práce na vaší Supisce trvaly přes přelm měsíců, můžete být při finalizaci (viz dále) upzrněni na nutnst nvéh přepčtu kvůli změně kurzů. Financvání ŽP Na zálžce Financvání ŽP je třeba nejprve Načíst aktuální kurzy. Tím se vyplní plíčka přepčtvých kurzů, které služí pr vaši infrmaci. Pmcí tlačítka Načíst částky dtace se vyplní Dtace z ERDF a také Dtace ze státníh rzpčtu (v ČR bude vždy 0). Pkud prjekt generuje nějaké příjmy, neb bsahuje nezpůsbilé výdaje, je třeba je vyplnit d plí v dlní části na zálžce Financvání ŽP

43 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Přílhy žádsti platbu Na tét zálžce vyplníte čísl a název přílh (např. Závěrečná zpráva, Čestné prhlášení apd.) Je mžnst přílhy také přilžit elektrnicky, avšak elektrnické přílhy v Benefit7 nejsu vyžadvány a spíše dpručujeme je d Benefit nepřikládat, prtže systém je tím výrazně zpmalen

44 Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis Příručka pr Knečné uživatele Kntrla a finalizace Jakmile je celá žádst vyplněna, je třeba prvést kntrlu (1). Kntrla vypíše seznam případných chyb, které se ve frmulářích vyskytují. Pkud bude vše bez chyby, dpručujeme si celu žádst vytisknut a zkntrlvat, zda je v přádku (není třeba fyzicky tisknut, stačí si ji prhlédnut v prhlížeči pdf p stisknutí tlačítka Tisk ). Pkud jste si jisti, že vše je vyplněn správně, je třeba stisknut tlačítk Finalizace (2), čímž se žádst uzavře pr změny a autmaticky je přenesena d Mnit7, kde s ní může dále pracvat Správce Fndu. P finalizaci je třeba vytisknut žádst pmcí tlačítka Tisk a pdepsanu devzdat Správci Fndu. POZOR žádst vytištěná před finalizací je neplatná. 6.5 Měsíční kurz CZK/EUR pr vyúčtvání Supiska výdajů bude přepčtena na EUR měsíčním kurzem platným v dbě finálníh ulžení Supisky výdajů v aplikaci Benefit7. Měsíční kurz je d Benefit7 centrálně zadáván (Knečný uživatel kurz nezadává). Pr kntrlu naleznete ficiální zdrj pr měsíční kurz pr přepčet vyúčtvání mikrprjektů na EUR na těcht internetvých stránkách: &Language=en 6.6 Kntrla závěrečnéh vyúčtvání Správcem Při předlžení závěrečnéh vyúčtvání mikrprjektu Správce ptvrdí příjem pdkladů dle frmuláře Ptvrzení převzetí dkumentace k vyúčtvání mikrprjektu a d 60 kalendářních dnů p bdržení Závěrečné zprávy za mikrprjekt prvede její kntrlu včetně vyúčtvání mikrprjektu. V případě nesrvnalstí Správce pžádá písemně (pštu neb e- mailem) Knečnéh uživatele dplnění či pravu pdkladů, které je Knečný uživatel pvinen d 30 kalendářních dnů d termínu deslání výzvy Správcem ddat. Pkud Knečný uživatel ani p uplynutí 30 kalendářních dnů d deslání 1. výzvy Správcem pžadvané dkumenty nedlží, dešle Správce druhu výzvu k dplnění pdkladů. Pkud ani d 20 kalendářních dnů d deslání 2.výzvy Knečný uživatel ptřebné dklady neddá, budu d vyúčtvání mikrprjektu zahrnuty puze způsbilé výdaje bsažené v předlžených dkladech bez mžnsti dalšíh ddání pdkladů k vyúčtvání p tét dbě. Správce vystaví Knečnému uživateli p prvedené kntrle Závěrečné zprávy za mikrprjekt a závěrečnéh vyúčtvání Osvědčení způsbilsti výdajů za mikrprjekt

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více